Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

İSTAHBUL HEHVORK 15 Gün için müîeoer olan GIOIP GELME TUftİSTtK SINIF I EKİMDEN ITİBAREN 3776 32 nci yıl sayı 11 539 um u ri yet KURUCUSU.'TUNUS NADf Telgra< vt mektut adresı. Cumburıyet istaribuJ Posto Kutusu tstsnbul No 246 Telefonar Umuml SantraJ Numarası: 224298 Yazj Işlerı: 224İJB Mtba 224» \ Prof. Dr. İhsan Doğramacî KİTABI Urüncü basımı çıktı. Tanesi 4 Lita • '• :lA AHMET HALİT YAŞAROĞLU Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İstanbul Ankara Caddesi No. 121 Çarşamba 12 Eylül 1956 Süveyş dâvası gittikçe tehlikeli bir hal alıyor İngiltere ve Fraasa hükumetleri yeni gizli kararlar verdiler, kılavuzlar işi bırakıyorlar, Amerika ve İtalyan donanmaları kendi tebealarını tahliye hazırlığındalar Nasır'a karşı Mısır halkı arasında hoşnndsuzluk başladığı haber veriliyor Londra 11 (R.) Süveyş Kanah Kumpanyasınm Müdürü, Kanalda çalışıp Mlsırll olmıvan bütün yabancı kaptan ve muhendislerın, cumartesi gunünden itıbaren işi bırakmakta serbest olduklarını ilân etmiştır. Verilen izahata gore, Kanal idaresinin devletleştirılmesmden sonra bunların yüzde seksenı memleketlerıne dönmek istediklerini kumpanyaya bildırırışlerdi. Bu akşam yapılan açıklamada, Menzies komitesinın Kahiredeki temasları sona erinceye kadar bu hususta karar ahnmadığı fakat bu komite tarafından götürülen tekliflerin Mısır tarafından reddi üzerine bu yolda bir karar veril:nesi mecburiyetinin hasil olduu kaydedılmiştir. İngiliz hükumeti de, kumpanya müdürünün bu kararııu destekledığini söylemiştir. Hııır, bu kılaYUriar ayrıldıklan takdırda Eusyadan. Yunanlatandsn, Hındlstaudan kılavuz getlrtecegtal «öy Arkası Sa. S. Sü. 2 de Ordu takımı dünya ikincisi Şamdaki çirkin hâdiselerden dolayı takımımıza ve idarecilerimize özür dilendi Şam 11, (Hususî) Ordu basketbol takımımız bu gece Beledı ye stadyomunu tamamen dolduran büyük bır seyirci kitlesı önünde yap tığı maçta Hollandayı 6 8 4 6 yenerek dünya ikincihğını kazanmış tır. Arkası Sa 5. Sü 3 de et Partisi i Boyacıgiller muamması» bakılarak sürülüyor rın Iznık kongresine gideccktir. Ankarada ne deniyor? Ankara, 11 (Telefonla) C. M. P Genel Sekreteri Abdurrahru vacıgillerin son 1 1,5 a> ıçinde muh telif vesilelerle söylediğı sözler. ev velce de yazdığımız gibi C.M.P. nin hem iktidar ve hem de diğer muha lif partiler karşısında ayrı bir vaziyet aldığı fikrini yerleştirmeğe matuftur. Parti ileri gelenleri bu sözle ri, her ne kadar şahsî fikirler olarak vasıfiandırmakta iseler de, rr .maileyhin Genel Sekreterük vazifc^.. e 'cîevam halinde olması, ve sözlerin u rnumiyetle kongrelerde söylenmış bu lunması. bu fıkirlere daha fazla ehem miyet verilmesini icab ettirmekiedir Siyasî mahfiller kongrelerde sistem li bir konuşma temposu takib eden C.M.P. Genel Sekreterinin, önümüz deki ay yapılacak büyük kongreye kadar paıtilileri kâfi derecede nazırlıyacaŞı, hattâ ha7irladığı fikrindedirler. Bıhndiai gibi CMP muhalefet parfilerinin işbırlısıne ancak kongreden almacak karardan sonra iştirak edip ermiyeceğini bildirecektir. Zira Arfcast Sa S Sü 1 de Parti lideri Bölükbaşı, dün Bursada, Boyacigîllerin son beyanatı hakkında ne diyeceği suallerini cevabsız bıraktı Ankarada, Boyacıgillerin Genel Sekreterliğe devam ettiğine bu beyanatın şahsî fikirleri olamıyacağı kanaati ileri Bursa, 11 (Telefonla ) C. M. P lideri Osman Bölükbaşı bugün Karacabey kongresine gitti. Kongreden evvel Parti merkezine uğı ıyan Bölükbaşı burada muvafık. muhalıf diğer partilıler tarafından da ziyaret edildi ve kendısıne «hoş geldinız» denildı. Kasabanın pazarı olduğu için so kaklarda kalabalık halk kütleleri top lanmış bulunuyordu. Polısler bu kalabalık arasına yayılarak toplanmaların yeni kanun tnuvacehesinde suç olduğunu anlatmağa çalışıyorlardı Bölükbaşı bu sırada kongrenin yapılacağı binaya giderken kendısini u zaktan bir komiserle iki polis takil edıvorlardı. Kongrede Ahmed Bilgin iç politi kaya daır bir konuşma yaptıktan son ra Bölükbaşı üç saat süren konuşmasında B M. Meclisindekı müzakereleı sırasmda kendisinin yaptığı konuş mayı zabıtlardan okudu. Kongreden sonra Abdurrahman Bo y.cıgıllprin Anknradaki scn bejanaiı hakkında fikri sorulan Bölul.başı, bu hususta hiçbir beyanda bulunmadı. Gece şehrımıze dönen Bölükbaşı, ya İrana giden Amerikan askeri şefleri İranın askeri ihtiyaclan tetkik ediliyor Tahran, 11 (a.a.ı Amerika Mıllî Savunma Vekâleti Musteşarı General Perkins Mac Guire ve Ordu Vekâleti Musteşarı Dudle bugün Tahrana gelmışlerdir. Iran Savunma Vekili ile temaslarda bulunacak olan Amerikan askerî Seflerı, İranın askeri ihtiyaçlarını inceliyeceklerdir. "ültts,, aleyhindeki dâva Kasım Gülek yarınki duruşmada buhınmak üzere Ankaraya gittî Ankara 11 (Telefonla) Bır muddettenberi îstanbulda bulunan C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek bu gece saat 21,35 te uçakla Ankaraya gelmiştir. Perşembe günü Toplu Basın mahkemesinde «Ulus» gazetesi aleyhme açılmış olan basm davasında sahıb sıfatile hazır bulunacak olan Gülek bir hafta sonra Istanbula giderek veni bir yurd içi seyahatine çıkacaktır. ingiliz Ba^bakanı Eden (>oı<l.ı) ile Kransız Başbakanı Mollet son buiuşmalannda lî Korunma kanunu murakabe me sebeble vuku bulmuştur: murlarından biri bugun vazifelerıni Dun vilâyete yapılan bir ihbar üsuiistimal ve Mıllî Korunma kanunu zerine 20 gündenberi şehrımiz pıyahükümlerine a\kırı hareketten tev sasmdan kalkan pırincın Kırklar Kikıf edılmişlerdır. | Arkası Sa. 5 Su 5 de Hâdiseye bir isfifçilik hâdisesin de kanunî muameleyi durdurması sebeb oldu, ksndisile birlikle bir myrakabe memurtı da mevkuf Mebuslarfc>seyalıallerînde maruz kafdıkiarı polis müdahalesini Diyarbakır 11 (Telefonla) ŞehriŞehrimizde bir çok dedikoduya xve tâkibini İç İşlsri Yekâletine bildirmeğe karar verdiler miz Belediye Reıs muavıvni ile Mıl bebıyet veren bu tevkif hâdisesi {U Diyarbakır Belediye Reis Hür. Partili ıtıilletvekillerimn muavini dün tevkif edildi Trakya vazife gezisi bitti C. M. P. Genel Sekreteri Abdurrahman Bojacıgiller HADİSl.LLR YARATAN MLZIK Atne rıkads doğan «Rock'n, Roll» adlı yeni bir caz muzığı Ineilız gençlığım de sarmıstır Bu arada. Manchester'dekı b.r sı: em^da go«terılen fılmde «Rock"n, Rpll» m'17'g'nden coşan gencler sokak larda dansetmı.ve başlamışlar pol'sı çaşkın hale duşurmuşlerdır Şehırde trafık bir saat'kadar aksamıştır Gene ayru muzîkten baska şehırlerde de bu gibi vak'alar olmuştur Yukanaakı resımde. sokakta dansedıp sarkı soylıyen genchk gorulmektedır (Bu husustaki tafsılâtı uçuncu sahıfemızde bulacaksınız l Motorlu trenin bir vagonu yoldan çıktı Ankara: 11 (a.a.) Devlet Demiryolları Basm Yaym Müdürlüğünden bıHirilmiştir: Bugün Ankara'dan İstanbul'a git mekte olan bır numaralı> motörlü trenin so>n vagonu, Çukurhisar İnö nü arasında 291 inci kilometrede yoldan çıkmıştır. Bu vagondaki yolcular diğer vagonlara aktarma edüerek sefere devam olunmuştur. Eskişehir'den oıkarılan imdad treni hâdise yerine varmış ve yol açılarak trenlere geçit verilmiştir. Ölü ve yaralı yoktur. Hâdiseyi tah kık için merk?zden. vak'a yerine bT hevet gonderılmiştır. New York 11 (AP) Tüık ope ra artisti Leylâ Gençer bugün, uçakla buraya gelmiştir. Amerika da temsi! verecek ilk Türk prinia donrası olacaktır. İstanbuldan uçakla buraya gelen 7 eylül günü Leylâ Gençer yarın San Francisco Amenkanın Stur ya gıdecektir. İlk temsılıni San ?ls şehrinde vuku Arkası Sa 5. Sü. 3 de bulan zenci bevaz mücadelesine aid müessif hâdiseleri önlemek naksadile askerî birliklerln hareke r ete getirildiğıni bitdirmiştik. Yu;ardaki resimde, ıskerlerin hima ,esinde mektebe giden bir rea ei çoouk görüV mektedır. Hapishaneye Değil, Mektebe Gidiyor Sopranonıuz. Amerikada temsil verecek ilk Tiirk primadonnası olacak Leylâ Gençer "Kıbrıs Türktür,, Amerikada Cemiyeti âzasmın muhakemesi I Bursa 11 (Hususî surette giden ' arkadaşımız Vasfiye Özkoçak tele, fonla bildiriyor) Hürriyet Partisi mılletvekillerinin vazife gezileri bugün nihayete erdi. Mılletvekilleri 7 gün devam eden bu seyahatleri esna<;ında biri Devı^ntnaça orman yarıgını sırasında, diğeri Ça nakkalede olrmk üzere iki kaza Duruşmaya bu sabah 1 inci atlattılar. Çanakkaledeki milletveAğırceza Mahkemesinde kıllerının bulunduğu jipin gazetecilerin otomobıllerıle çarpışması Te başlanacak ticesınde vukua ge'.di. Kaza, otoÖrfî idarenin kaldırılması üzerine mobilın arka kısmının hafıfce hados>aları 1 inci Ağır Ceza mahkeme sara uğraması şeklinde atlatıldı. sine gondeıilen 67 eylul hâdiseleıile Trakya ve Marmara bolgesınde ilgılı «Kıbrıs Turktur» cemiyeti men 1100 kilometre yol kateden Hürri A r k a s ı S a . 5 S u l d e yet Partisi milletvekılleri bugün saat 21.30 da Bursaya geldiler. Bur Karpuz tarlasında 50,000 liral.k Hür. Partili milletvekilleri kaçak eşya İstanbulda da vatandaşiarla hasbihallerde bulunacaklar Genel Kuruhın dünkü toplantısında İstanbul teşkilâtının durunıu görüşüldü. Muammer Alakant MecMs Başkanlığına üzüm nıüstahsilini alâkadar eden bir sozlü soru verdi nü sabahmdan itibaren l<rtanbulda vatandaşiarla hasbihalleıe başlıyacaklardu, Sözlii soru Hürriyet Partisi B M. Meclisi Grup başkan vekılı Muammer Ala • kant, Meclis başkanlığına Iktısad ve Ticaret Bakanı tarafından cev^blan dırılmasını istediği yeni bır sozlü soru vermiştır. Üzüm müstahsilıiii ilgılendiren meseleler hakkında izahai istiyen Alakant, başkanlığa sözlü soruda aşağıdaki hususlarm aydınla tılmasını istemiştir. 1 9 numarab üzüm, Izmir Borsasmda 90 kuruştan aşağı düşürülmi Arkası Sa. 5 Sü 5 de sa Kurtuluş Bayramı münasebetıle çok kalabalık olduğundan milletvekiüerine otellerde yer bulmak çok güç oldu. Hurriyet Partisi milletvekilleri vazife gezılerinın bittiğını v« gezının turıstik merhalesinin başladığını soylıyerek dun geceyi Erdekte geçırdiler Bueun tama. m le dınlenmlve ayrıldığı halde Erdeklılerın mebuslarla konuşmak ısteğı bu kar.m değıstırdi iki svrı kahvedeki vataı.dasların dâvetmi kabul eden milletvekilleri yenıden halkı dınledıler. ilk defa olarak Hurrivet Partisi mil. letvekıllerını burada pohsler takıb etmedıler Kahvede yapılan sohbette, bir vatandaşın pohsler tarafından takıp edılmesj hususunun doğru olup oTmadığı sorulması uzerıne Tokad mıletve. kılı Hasan Kangal izahatU bulundu ve dedi ki: Arkast Sa 5 Sü 6 da KKANSIZ GENERALİNIN TEMASLARI Evvelk' gun Ankaraya gelen Fransız Hava Kuvvetieri Kumard?nı Orgeneral Baılly dun Rıyasetıcumhur def terı mahsusunu ımzalamış ve bazı rpmi zıyaretlerde bulunmuştur Resimde mısafır Orgeneral temasları esnasında gorulmektedır Diy?rb?kır, 11 (Telefonla) Bu gün şehriıız Engevir köyu civarın daki karpuz bostanlanndan birinde şımdiye k=dar görüleîi kaçakçılık hâdiselerinın en büyüğü vuku bul muş ve netıcede 50 bin lira değenn Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Eegede büyük bir orman yangını Kemalpaşada dün sabah çıkan yangın bütün şiddetile devam ediyor (Yazısı 5 inci sahiiemizde) Malta köşkünde delegelere verilen çay sırasında da toplantılar yapılmıştır. Bu arada resimde görüldüğii üzere bazı ü\eler müzakereleri pencere kenarına oturarak takib etmişlerdir Bütün dünyada içkî istihlâki artıyor Antîalkolizm Kongresitün dünkü toplantısında ilmi tebliğler okundu Milletlerarası Antialkolizm Teşkı lâtmıp 25 inci ganel kongresine, dün de Fen Fakültesi Konferans Salonununda devam edilmiş ve muh telif memleketlere mensub tamnmış ilim adamlarının tebliğleri okunmuş tur. Bu arada söz alan Devlet Bakanı Cemıl Bengü kısa bir konuşma yapa rak alkolizm mevzuundaki milletler arası çahşmalarda kongreye başanlar dilemiştir. Tahran Tıp Fakültesi Profesörlerin den Dr Sehrazî, İranda alkol istıhlâ kinin 2 mci Dunya Savaşmdan sonra artüğmı belırterek icki satış yerierı nim ve satış saatlerinin tahdıdi yolu na gidildığıni bildirmiştir. Msvi Haç Te=kilâtı Genel Sekrete ri Dr. Hans Schaffner dünya bira is tihlâkinin 1929 da şahıs başına 9 4 At Arka&ı Sa. 5. Su. 6 da Hürriyet Partisi genel kurulu dün saat 10 da Genel Baskan Fevzı Lutfi Karaosmanoğlunun rıya:>etinde il mer kezinde toplanarak gündemiadeki meseleleri muzakereye devam etmiştu. Dunku toplantıya Ankaıadan şeh rımıze gelen kuruculardan Enver Güre'ı de katılmıştır. Öğleden sonra yapılan toplantıda il idare heyeti üyeleri de hazır bulunmus ve istanbul teşkilâtının durumu goıuşulmuştür. Yarm ılçe başkanlarının ıştirakıle bir toplantı daha yapılacaktır. Hurriyet Partisi mensubu millet vekıllerı muhtemelen yarın akşam, mumkun olmadığı takdırde cuma gü Ege vapurunda külliyetli kaçak eşya bulundu Dun saat 16 da beş saat rotarla Adriyatik sefermden lımanımıza conen <Egeı> vapurnuda Gumruk Muhafaza Bas mudurluğü memurlan tarafından yapı. lan aramada hava borularından bırinin ıçinde bır çuvalda külliyetli m'.ktarda naylon kadın kulotu, sutven kombırezon. ıpekl: eşarp. şal, lâsteks mayo bulunmuştur. Arkası Sa 5 Sü. 4 de İşte Msfm hayat$mtx: 7 Ağıl mı, hayvanat bahçesi mi? Hazırlayan: Haluk DURUKAI, Kesımler: Salâhadaın GIZ layır, İstanbul ınej dan ve sokakları Cok konuşanlar fazla yaşıyorlar Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog