Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Ku'anı Kerlm MeaM T» TeMrt TİBYAN TEFSİRİ I ind kHab pkfa BÜTÜN KİTABEVİ Cajaloğla rokuf* N*. S İst 32 nci yıl gayı 11.538 u m h u ri yet KLraUCUSU.'TUNUS NADİ Telgrat r» mektub adresı: Cumhuriyet Lstanbu) Posts Kutusu tstsnbu! No 246 Teletonı»r Umuml Ssntral Numarası: 224298 Vaa Islert: 2242*» Mtba 224a* \ Dünyanın 5 kıfasında bütün ev kadınlarının îakdirini kazanmaktadır Salı 11 Eylül 1956 Hiir. P. Genel idare Kurulu dün toplantılarına Gündemi açıklanmıyan toplantılarda iç politika ile ilgili mühim meselelerin tetkik olunduğu söyleniyor Bütün partilere hücum! C M. P. Genel Sekreteri 1958 seçimlerini bizim kazanmamız lâzımdır. Oteki partilerin hiç biri ellerinde imkân varken demokrasiyi tesis etmek istemediler» dedi Eski eşi Stevenson9a çatıyor! Demokrat aday içu» sabık eşi, «eşini, annesini veya aşçısını idareden âciz bir adam dünyayı idare etmekten pek büyük zevk duyar» diyor Cumhurreisi ve Hür. Partili Mebuslar Başbakan İzmîre C.H.P. heyetleri dün Yenice, Çan ve gidiyorlar yurdu dola$maya Bigada tetkikler yaptılar devam ediyorlar Bayar Marmarada yaptığı tetkik gezismden şehrhnrz* döndii F, L. Karaosmanoğlu toplantıya riyaset ederken Ankara 10 (Cumhuı iyetTeleks) C. M. P. Samanpazarı bucak kongresı yapılmıştır. Bu kongrede konuşan Partı Genel Muhalefet partileri liderleri Boyacıgıllerın Sekreterı Abdurrahman ıktıdar partısinden arasında işbirliği mevzuun başka muhalefet partileri hakkmda da jiddetlı bır hsan kullanması fla da yeni temaslara intizar zarı dikkati celbetmiştir. Boyacıgiller çeşidli siyasî olaylar Kaıa mahallinin dün sabahki manzarası: Devrılen agaç. yıkılan ediliyor hakkında yaptığı bu konuşmasında Hürriyet Partisi genel idare kurulu ezcümle şunları söylemiştır:: ' «Partimizin 1958 de seçimi kazan bır hafta devam edecek toplantılarına | dun saat 16 da genel başkan Fevzi ması mutlaka lâzımdır. Zira bu mem, Lutfi Karaosmanoğlunun rıyasetinde lekette hürriyet ve demokrasiyi kur] başlamıstır. Gdrüşulecek meseleler mak üzere teşekkül eden dığer rakib 1 hakkında bilgi istiyen gazetecilere partilerin hiç birisi, ellerinde her gundemin mahiyetini açıklamıyan çeşid imkân varken bu rejimi tesis Parti genel sekreteri Ibrahim Oktem etmek istemediler ve hâlâ da istemiIzmir 10 (Telefonla) Dün gec« ı masının tahkikatına bugün başlanyalnız iç politika ile alâkalı çok mü yorlar. yarısından sonra Turandaki demir mış ve hâdısede ihmali gorülen gehim meselelerin tetkik edıleceğini soy Demokratlar, «Meclis ekseriyeti biz lemiştir. çid bekçisı Tahir Ülkü adliyeye dedir. Her şeyi yapacak durumda yolu geçıdinde vukua gelen ve 1 kiHürriyet Partisi genel kurul ya yız. Çünkü seçimi çoğunlukla ka7an şinin ölumü. 10 kismin yaralanma rilmiştir. Bugunkü ifadesi esnasmda bekçi kın çevrelerden aldığımız malumata sile netıcelenen trenotobüs çarpışgöre bu genel kurul toplantısında go dık» diyorlar. O halde. bizim için yapılacak sey, çok kuvvetli olmak. hak Arkast Sa. 5. Sü 4 de h davamızda bu kuvvete davanarak seçimlerde Demokratlan mağlub etmek ve iktidara geçİD programonızı Arkan Sa 3 Sü 2 de ev ve ileride otobüsün enkazı Çarpıştığı otobüsü beraberinde sürüklerketı ağaçlar yıkıb evler deviren tren Turgudlu trenınin 4 dakika kadaı tehirh olduğunu oğrenınce geçıdi kapamadan yüz numaraya gıttığini, tren sesini dujunca çıkıp fenerle oto Arkası Sa 5. Su 3 de Bigada parkta yapılan ha»bihal esnasında H. Kangal, konuşmaları dinliyen sivil polis memuruna bir derdi varsa, dinliyeceklerini söyledi ve sigara ikram etti. Memur yerinden aynlmadı Bandırma 19 (Hususî surette giStevenson, parti tembolünu öpüyor den arkadagımız Vasfiye Özkoçak telefonla bildiriyor) Hürriyet ParWashington 10 (a.a.) Birlesik tisi milletvekilleri bugün Marmara Amcrikan.n mühim Başkan nım bolgesinde vazife gezilerine devam eedi ve Eiseahosver'in en ciddî v» en ettiler. Yenice, Çan, Biga ilçelerine mühim rakibi Adlai Stevenson'un eski zevcesi hâtıralarım yazmıştır. Bu hâtırat NewYorkvm en büyük gazetelerinden birinde pek yakında neşredilecefi gibi kitab halinde de neşrolırnacaktır. «Bir namzedin zevcesinin hâtıratı» ismini alacak olan eserin mukaddemesiTde kadın şunları yazraış tır: «Karısını, annesini veya aşçısını idareden âcız bulunan bır adam st Sa. 5. Sü 5 de uğrayarak Bandırmaya gelen Hürriyctçiler yarın Bursaya gideceklerdir. Milletvekilleri Çanakkaleden sonra ilk molayı Yenicede verdiler. Zelzele felâketinden lonra kalkınmaya ealı Marmara adası, 10 (a.a.) Reisicumhur Celâl Bayar, dün geceyı Er dekte geçirmiş ve bu Mibah Acar motorii ile Marmara adasına gelerek Et ve Balık Kurumu soğuk hava deposunu, Ender balık ve sebze konserve fabrikalarını gezmiştir. Reisicumhur, saat 12 d« halkın tezahüratı arasında Marraara adusın dan aynlmıştır. Bayar İHanbub ardet ettt Celâl Bayar dün saat 19 da bera berinde Çanakkale mebusu Nureddin Alpkartal, başyaver Tuğgeı.eıal Refık Arkast Sa. 5 Sn. 2 de Ankara 10 (CumhuriyetTeleks) C. H. P. genel merkezi tarafından Partt Meclis azalarlle milletvevkillerinden mütejekkil gruplar halinde tertiblenen yurd gezilerin* devam olunmaktadır. Gruplar, kendilerine tayin edilen bölgelere peyderpey hareket etmektedirler. Halen Maras. D Bakır Kars vc Adana bdlgelerinde fezilcrde buluna» 4ort ^TURB iliveten.. merx Idare kurulu Maianndan N*«rK tltcr ve Orhan Öztrak ile Kars milletvevkili Kemal Güvenden müteLondr a 10 (R.) Mısır, Süveyş cileri bulunan 68 devlete resmî dajekkil grup yann motörlü trenle Kayseriye müteveccihen Ankaradan ihtılâfmı göruşmek üzere yeni bir vetiyeler verilmistir. Tekliften Birayrılacaklardır. konferansm tolanmasını teklif et leşmiş Milletler Teşkilâtı da haberBunlar sırasile, Kayseri. Sıvas, miştir. Kahirede dıplomatik temsılArkast Sa 5 Su 2 de Erzincan. GOmüşhane ve Er7urum îllerini geıerek vatandaşlarla temas larda bnlunacaklardır. Ekip, Sıvas ve Erzurumda üçer, diğer illerde de ikiser gün kalacaktır Mısır, Süveyş için yeni bir konîerans foplanmasım teklif etti Bu maksadla 68 * devlete davetiyeler yollandı, Londra teklif i soğuk karşıladı, Fransız idarecileri Ingiltereye gittiler Denizcilik Bankası Şehîr vap'.Tİarını Şamdaki TürkMısır maçında devre hazır Adada tethiş faaliyeti arttı, tethişçiler bir Rum gencinl de öldürdüler Kıbnsta Fransızlara ateş edildi Milletlerarası Antialkolizm Diinkü kongrede bulunanlar ve bir Arab delegesi hitabet kürsiisünde Ordusu Rumandanı Ankarada Ankara 10 (a.a.) Fransız hava kuvvetleri kumandanı Orgeneral Dailly ve maiyeti bugün 16.30 da özel bir uçkla Ankarava gelmış ve Esenboğa hava alanında Erkânıharbiyei Umumiye ikinci Reisi Korgeneral Salih Coşkun, hava kuvvetleri kumandanı Orgeneral Fevzi Uçaner E. U. tstihbarat baskanı. Garnizon ve Merkez Kumandanları, yüksek rütbeli subaylar ve Fransa büyük elçilıği erkânı tarafından askert merasimle karşılanmıştır. Fransız Hava rakubulan çirkin hâdiseleı Seyircüer, Türk Ordu basketbol takımı o>uncıılarını taşa tuttular. Fakat oyuncularımız taş yağmuruna tebessümle mukabele ederek Mısın yendiler Şam, 10 (Hususîı Dünya Ordulararası basketbol şampıyona ının ikincisini tayini edecek olan maç, bugün Türkiye ve Mısır takımları arasında oynanmıştır. Beş bin seyirci önünde yapılan maçı Amerika ve Suriyeli iki hakem idare etmişlerdır. Bütun seyircüer giai Suriveli hakem de Mısır taRimmı utmustur. tlk devreyi Mısır takımı 1519 ileride bitirmistır. FaVu maçın sonunda fevkalâde bir oyun çıkaran Türk takımı. müsabakayı 3733 kazanmıstır. Bu mağlubiyet. Mısır ta kımı için olduğu kadar Suriyeli sevirciler için de .soğuk duş> tesiri yap mıştır. Suriye maçında bileğinden saka'Uanan Türk Ordu takımı kaptanı M. Ali Yalım, sakat sakat oynamış, çı kardığı «mükemmel oyun» takımı^ galibiyeti temin etmiştir. Bütün maçlarda Türk Ordu basket takunmın «sayı makinesi» Altan Dinçeri Mısır guardlarj çok iyi tutmuşlar, fakat Yıl maz Gündüz ile Erdoğan Karabele nin, kaptanları Yalımdan aldıklan paslarla sayı yapmalarına engel olam=mıslardır. Suriye seyircisinin devamlı olarak Mısır lehin» ve Tüı+iye aleyhine tezahürat yapmaları, Türk subaylarından kurulu Ordu takımmı Banka Umum >enin henüz bulunmadı^ını ise Ankarava Müdürü, Belediböyle bir teklifte söyledi. Belediye heyet gonderiyor coşturmuş ve galib gelmelerine yol açmıştır. Türk takımının sayıları şu jekilde taksim edılmiştir: M. Ali Yalım (K) 8, Yılmaz Gün duz 9, Erdoğan Karabelen 8, Altan Arkas\ Sa. 3 Sü. 5 de Sehir Hatları vapur işletmesinin Belediyeye devrolunacağı hususundaki haberler üzerine, Denizcılık Bankası Umum Müdürü Yusuf Ziya Önış dun kendısile görüşen arkadaşımıza şunlan sdylemiştir: tŞehir Hatlan Işletmemizm Belediye işletmeleri arasına girmesi Arkast Sa. 5 Su 5 de Lefkoşe 10 (R.A.P.) İngiliz makamlan adada bulunan Yunan tethişçi teşkilâtına mensub ve «ec çok aranan> 33 şabsm adlannı ilân etmiştir. j*ynı makamlar bu şahıslann başlanna verilecek mükâfat ları da ilân listesınde kaydetmiştir. Mılletlerarası Antialkolizm teşküâ Genel kongreyi, genel başkan FinMükâfatUr 10,000 sterline kadar tuıın 25 ıncı genel kongresi dün sa landiyanın Brüksel büyük elçisi Ekbah saat 9.30 da Fen fakültesi kon selâns Tapio Voionmaa yaptığı bir : yükselmektedir. ferans salonunda yapılan bir töreni konuşma ile açmış, alkolizmle müBu ilân üzerine adada tethişçi muteakıb başlamıştır. Toplantıda 34 cadelenin mılletlerarası mahiyet ve faaliyeti birdenbire artmıştır. memleketi temsilen 250 kadar delege önemini belirterek. Türk resmî maKıbnsta bulunan Ortaşark kara hazır bulunmuştur. kamlarına gdsterdikleri alâkadan dokuvvetleri kumandanmın evinde lnfilâk vuku buhnuş ve çıkan yangın sonunda bina tamamen harab olmuştur. Kumarıdan daha yeni Kongresi törenle açıldı kongrenin layı teşekkür etmiştir. Müteakıben kürsüye gelen Devlet Bakam Celâl Yardımcı, başarılar ledikten sonra ezcümle şunlan söylemiştir: Arkast Sa. 5. S ü 4 de 34 millete mensup 250 delegenin katıldığı başkanlığma Gökay seçildi Güreş takımımız dün Yugoslavyaya vardı Ruslar son dakikada turnuvadan çekilmeye karar verdiklerini bîldirdiler komünistler işi azıttılar "Denize bir Suriyede ucak düştü!» Arkast Sa. S. Sü. l d e Terakki Önumuzde Izrmrm 9 Eylul bayramım nanl heyecanla kutladığim götteren renmler duruyor. Bunlardan bir Umesmde ıkt atl» oraba goru.lv.yor. Her ıfcısı?:d« d« beyaz bez uzerine yaîilmiî kocaman bırer veciz2 a»ıh... Okuyalım: 1 Bu vatanı canlı vesaıtl* kur. tardık. Bir talebenin ihban karşısında askeıi ve mülkî makamlar dün saatlerce Marmarayı taradılar Sonunda bütün hava merkezlermden mevcudun tam olduğu cevabı ahndı (Yazısı 3 üncıı sahıfemızde) 31 kişi pastadan zehirlendi Üç ayn düğün satonuna pasta veren pastahaneler hakkında takibata geçildi Evvelki gece 3 ayn düğün salonunda 31 kişi yedikleri pastalardan zehirlenmişlerdir. Kasımpaşada Ünal sinemasmda ve Deniz Orduevi salonlarında yapılan düğünde, davetlilere çıkanlan pastalardan 25 kişi zehirlenme tehlıkesi gosterdığınden derhal vasıtalaıla hastanelere kaldırılmışlar vert tedavi Jİtına alınmışlardır. Yapılan tahkikatta her iki duğüne pasta veren <Viyolet» pasta evı sahıbı Koço Taburıs olduğu anlaşılmı5tır Koço hakkında takibata geçılmıştır Ayrıca aynı gece Kıreçburnunda Âdıl ısminde bır şahsa aıd gazınoda yapılan duğunde de pastadan 6 iisi zehırlenmiş ve tedavi altına ahnTelefoto CUMHURIYET Peşte Prankfurt İatanbul 87 kilonun seremonisinde Ibrahim Karabacak birincilik basamağında. mıştır. Yamndakiler, bu sıkletin ikincisi Is\cçli Palm ile üçüncüsü Bu hâdise etrafında da savcılık Macar Kişfame'dir (Yazıst 5 ıncı sahıfemizde) tahkıkata başlamıştır. SîTâhlı miting neticesinde 1 konıünist öldii, 6 sı yaralandı, 100 kişi de tevkif edildi Hatay 10 (Telefomla) Gayet mevsuk bır kaynaktan öğrenildığine gore. hududumuza 200 metre mesafede ve Suııyenın Hakb vilâyetine baglı Harim kazasında dun komünistlerle Suriye Halk Partısi mersubları arasında silâhlı bir çarpışma olmuştur. Bu müsademe neticesinde bir komünist ölmüş, 6 komünist yaralanmış, yüze yakın kim se de tevkif edilmıştir. Kırk gün önce bir komünist grupunun Hânmın zengin ailelerinden Bermede'lerin evi onünde yaptık TICARET VEKILININ TETKIKLERI Şehrimizde bulunan Tıcaret lan taskmhkl?r ve tecavüzler es Vekili tetkik ve temaslarma c'evam etmektedir. Bu rıusu^taki tafsilâtı nasında çıkan bir silâhlı müsademe ıkıncı sahıfemizde bulacaksınız. Re^ım, Vekili dunku zıyaıetlermden Arkast Sa. 5. Sü. 3 de birinde gösteriyor. Canlı vesait ne demek? Cansu vesait ile kurtarsaydık feref pov«mız daha noksan mı olacoktı veya canlı vesait olmasaydı vatanı kurtaramıyacak mıydık? Tanh Kurtuluf Savatından bahsederken bu (conlı vesait) ile kurtarma vasfından acaba kaftncı plânda bahsedecektir? 2 Mıllî ıktısadlyat millî varhlcla Iktisadî toir mevzudaki uzvn nutuklardan birinden pıkanldığı fonnmı uyandırcm bu cumleyi bır 9 Eylul gunü yiız bml«Tce kisimn önundeTi oeçırmefcteki înâna nedir? temin edihr. Buno bakarak kimm gözlen yaşanr, k* ım ka!bi çarpar, kımın içinde «vaja» dıye bağırmak ve alkıslamak arzulan uyanır? Biz bu vedzecilikte dev adımlariU ilerlit/ortu eanım. 1AZ16U i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog