Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

TURK TICARET KANUNU Fihristli tam metin halinde cüdli olarak çıktı. Fiatı 750 Kuru« ÎNKILÂP KİTABEVİ 32 DCİ yıl sayı 11.537 u m h u r i yet KURUCUSU.'TUNUS NADf Telgra< vt mektub adrea: Cumhurlyet istanbuJ Posts Kutusu tstonbul No 24« Telefonıar: UmumJ SantraJ Numarası: 224298 Van tşlerı: 2242% M=tbe : 224A YAKINDOGUY BEYRUT BAĞDAT KAHIRE TAHHAM Pazartesi 10 Fylül 1956 Hür. Pariili gezisi dün hâdiseli geçti konuştu Kafile Ezineye giderhen bir orman yangtnt ite karşttaştı ve söndürme ametiyesine iştirak etti Bölükbaşı mebusların dün 4 saat Çanakkalede bir kahvede h âlkm dertleri dinlenirken C. M. P. nin M. Kemalpaşa polisler bir ara müdahâlede b uhındulâr, durum kendilerine kongresi hâdisesiz geçti anlatıldıktan sonra da hâdise yerinden ayrıldılar Partisi Genel İdare Kurulu bugün toplamyor 7 gün sürecek toplantılan müteakıb bir tebMğ yayuılanacak Hürriyet Partisi genel idare kurulu, bugün BBeAUJOda Sultananmed deki U merkezinde, 7 gün kadar devam ede'cek bir seri toplantıya başhyacaktır. Hürriyet Partisi mületvekillerinin bazüannın da kaülacağı seri toplantılarda, umuml memleket meseleleri gözden geçirilecektir. Ayrısa, Hürriyet Partisinin dahilî meseleleri de incenelenecektir. Seri toplantılan müteakıb bir tebliğ neşredilecektir. Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, dün Ankaradan İstanbula gelmiştir. Fev zi Lutfi Karaosmanoğlu, Hürriyet Partisi genel idare kurulumın yapacağı seri topİBKtılart riyaset •decektir. Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, telefonla C.HP. Genel Başkanı lsmet înönüyü arayarak, 9 eylulün 34 üncü yıldönümü mtinasebejU» t«briklern 1 ! biltiirmiçtir. Çanakkale 9 (Vasfiye Ozkoçak bildiriyor) Hürriyet Partisi milletvekillerinin vazife gezisi bugün Emnıyet mensublarınm raüdahalesi ve •îaha "onra Ezine yolu üzerinde bir orman yangını yüünden hâdiseli geçti. Fethi Çelikbaş, Hüseyin Kangal ve Safaeddin Karanakçıdan müteşekkil Hürriyet Partisi millet vekillerinin Trakya bölgesindeki vazife gezıleri dün nihayete erdi. Gezinin ikinci merhalesi bugü.' Çanakkalede basladı. Çanakkalenin Yukarı Çarşı mevkiinde D.P. li Nurı Ozgü'.ü kahvesinde halkın derdlerini dinleye cek olan milletvekilleri erkenden içeri girdikleri Arkasi Sa 5 Sü 2 de Bursa 9 (Telefonla) C. M. P. lideri Osman Bölükbaşı bugün Mustafakemalpaşa ilçe kongresınde hazır bulunmuştur. Bölükbaşı bu seyahat'e hiç bir hâdise ile karşılaşmamıştır, Çiçek sinemasında yapılan kongrede evvelâ Ahmed Bilgin konuşmus, müteakıben Bölukbaşı tam 4 saat süren bir konuşma yapmıştır. Bölükbaşı haziran içinde basın ve toplantı kammlarının müzakeresi sırasında yaptığı konuşmayı zabıtlardan okumuştur. Bu konuşma 834 metrelik şeride ahnmıştır. Halk kongreden sor sessizee dağılmıştır. Bölükbaşı müteakıben Bursa> a dönmüştür. Kendisine vekâlet eden Arkası Sa 5. Sü. 3 de Dünkü gecid resminde süvarilerimiı geferken Izmirin kurtuluş yıldönümü parlak şekilde kutlandı Bir buçuk saat süren bir geçid resmi yapıldı, halk zafer alayînı heyecan ve tezahüratla alkışladı Izmir > (Telefonla) Güzel İzmirin düşman işgalinden kurtuluşunıın 34 üncü yıldonümuü bugün büyük bir sevinc içinde kutlanmıştır. Şehir baştan aşağı donatılmış ve büyük caddelere taklar kurulmuştur. Bugünün heyecanını yaşamak için civar kaza ve köylerden İzmire büyük bir tehacüm olmuştur. Bu mesud gün dolayısıle muhtelif törenler yapılmıştır. Sabahki merasim Sabah yapılan büyük merasimde sehrimizde bulunan Vekiller, civar vilâyet ve tzmır mebuslan ve bütün caddeleri dolduran kesif bir halk kalabalıih hazır bulunmuştur. Merasim. saat 8 de, ordularımızın İzmire giri<:inde Bpskumandan M'JStafa Kemalin bir müdHet istirahat ettiği, Kemalpaşa yolundaki Belkah Arkası S n 5 Siı 1 d e ' Kahire müzakereleri dün netice vermeden sona erdi Bugun Londrada İngiliz ve Fransız devlet adamları ile beşlikomite başkanı arasında müsterek bir toplantı yapılacak ve hareket tarzı tayin edilecek Londra, 9 (R.) Kahire müzakereleri bugün hiçbir anlasmaya varılamadan sona ermiştir. Beşli komite ile Cumhur Başkanı Nasır riyasetindeki Mımr h*y»ti, «sn görüçmelerİBİ yapmiflardır. Bu lon görüşm* 19.10 da başlamıs, ancak 17 dakika devam etmiştir. Mısır heyeti, Londra Konferansında 18 devlet tarafından desteklenen muaddel Batılı beyannamesini reddet miş, sadece istisarî salâhiyeti haiz bey nelmilel bir komisyonla işbirliği şartile Süveyş Kanalının kontrolunun ve idaresinin Mısıra verilmesini istemiştir. Beşli komite başkanı Avustralya Başbakanı Menzies. beşınci toplantı dan çıktıktan sonra etrafını saran ga Arkast Sa. 5. Sü. 4 de Bayarııı tiüııkü gezisi Karabiga 9 (aa.) Reisicumhur Celâl Bayar, bugün saat 15.30 da Acar motörü ile beraberinde Çanakkale mebusu Nureddin Alpkirtal. Çanskkale Valisi ve İkinci Kolordu Kumandanı Korgeneral Muzaffer Alankuş olduğu halde Karabıgaya gelmiş ve saat 16,15 te Erde&e müteveccihen buradan ayrılmı^tır AMEK1KAN TICARET HEYETİ BAL1K AVINDA Şehrimızıae bu lunan Amerikan Ticaret Heyeti temaslarma devam etmektedir, Heyet dün Arar gemisıle Marmara ve Boğazda balık avma çıkmlştır. Resimde dünkü avda yakalanan balıklar görülmektedir. Gençlik Kolları dün Snönünü ziyaret ettiler • Karaşi 9 (AP) Pakistan Cumhur başkanı İskender Mirza, Muhalefet lideri H. S. Suhrawardy'yı bugün öğle yemeğine alıkoyarak. Muhammed Ali nin yerine yeni kabineyi kurmasını tstemiştir. Bu, Suhrawardy'nin Cumhurbaşkanı ile, Muhammed Ali'nin istifasından İstanbul, Şehir Hattı vapurları vekâlet Müsteşarınm başkanlığmberi yaptığı ikinci görüşmedir. Gönın Be'.ediyeye devri hazırlıklanna da, Dahiliye, Münakalât, Nafıa ve rüşmeden sonra muhalefet lideri 1er hangi bir açıklamada bulunmaktan >aşlanmıştır. Bu maksadla önü İşletmeler Vekâletleri mümessille Arkatn Sa. 5 Sü 1 de çekinmiştir. müzdeki günlerde, Ankarada, Baş Pakistanda hükumet Şehir Hattı vapurları Kıbrısta bir buhranı Belediyeye mi devredilecek? İneiliz askeri Vekâletlerarası bir heyet bu mevzuda daha öldürüldii Malıaja Ingılizierin .tkueıuzuv»ı d>>kerı oırâii«Ieri için silâh, cepane ve gıda maddesi getiren şilepler ve bir uçak gemisi Saar 1957 de Timur Operası Altnanyaya Neciî Kâzım ve Behçeî Kemalin hazırbağlanacak ladıkları opera yakında oynanacak RÖPORTAJI YAPAN: FEYYAZ TOKAR C. H P. Gene) Başkanı 9 Eylulün belirtti Paris 9 (R.) Bugün Normandiyada konuşan Fransız Başbakanı Guy Mollet, çeşidli siyasî konulara temas etmiştir. Bu arada Saar meselesine de konuşmasmda yer ve Arkası Sa. 5 Sü 2 de Tarihi kağııı yakında çahşraalara başlıyor Budapeştedeki güreşlerde başarılı neticeler aldık Lefkoşe, 9 (AP.) Kıbrısın güney sahillerinde Limasol yakınlarında askerlere mahsus bir plâjda patlıyan bir bomba, bir İngiliz askerinin ölümüne sebeb olmuştur. Ayrıca Larnakada da bir hendekte patlamamış bir saatli bomba bulunmuştur. Hâdise ile ilgili bir Rum Mustafa Kemal Derneği Başkanı genci tevkif edilmiştir. teşebbüslerde bulıınnıak üzere dün Ankaraya gitti Kıbnsa Türk gazeteleri geç gidiyor Lefkoşe 9 (TJJ.A.) Bir müdMustafa Kemal Derneği Bfşkanı dettenberi KıbrM Türkleri, Türk gazetelerini çok geç almağa başlamış Muhtar Kumral dün geceki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. lardır. Bu durumun izalesi için Ada Türk Muhtar Kumral, Ankarada «Ata«Atatürk leri alâkah Türk makamlan nezdin türk ormanı», radyoda de tesebbüse geçmis bulunmaktadır saati» nin ihdası ve Kütahya civalar. Arfcast Sa. 3. Sü. 4 de istanbula getiriliyor Behçet Kemal Çağlar Neril Kâzım Akses Rhein nehrinin efsanevî yerlerinden birısi de Bt'd Godesbcıg tır. Rhein bu civarda. iki sahiline de, yesil rengin pek çok çesidini veren kuvvetli bir tabiat arasında korkutucu akıntısıyla akıp gider. Zaman zaman, hem de metrelerce taşar.. Mehlem, dinlendirici sessizliği. çeşidli sefaretler mensublarının farklı renk ve yüz çizgılerile Godesbcrg'in tipik bir mahallesi. taşan Rhein su larının ilk güzergâhıdır. Mehlemin küçük ve şirin evlerinden birisi, her akşam saat 22 den sonra korkulu dakikalar geçirmeğe başlar. Bu Rhein'in tasma endişesi Arkası Sa. 5 Su 5 d° Inönü gencler arasında Düşmarun Akdenize döküldüğu ve İzmirm kurtuluşunun 34 üncü yıldönümü dolayısile, Hür. Partisi Genclik Fikir Ocaklan ve CJÎ.P. genclik kolları temsilcilerinden mü teşekkil bir grup. dün öğleden sonra Garb Cephesi Kumandanı ve C H.P. Genel Başkanı İsmet İnönüyü Heybeliadada, evinde ziyaret et Arfcosı Sa. 5 Sü. 5 de 62 kiloda ikinci olan Budapeşte 9 (A.P.) Budapeşte de 10 millet arasmda yapılmakıa o lan güreş rıırnuvasındaki «erbest stıldeki müsabakalar bu sabahki güreş Hususi otomobillerden lüks vergisi alınacağına dair bir müddetten beri devam edegelen rıvâyetler gaze te sütunlarına da intikâl etmşi ve muh telif araba cinsleriyle ilgili rakamlar FLMJtöAMÇE ADALE1I İENDI Dün kendı »tadlarında Adalet neşredilmiştir. Hükumet çevrelerinden yaptığımız ile hususî bir karşılaşma yapan Fenerbahçeliler maçı 10 kazanmışlardır. Yukarıdaki resimde Fenerbahçe kalecisi Salâhaddinin biı «ur soruşturmalar netıcesinde böyle bir karar mevcud olmadığı gibi bu mev Ankara, 9 (CumhuriyetTeleks) mıştır. Netice merakla beklenmekıe tarışı görülmektedir. zuda herhangi bır hazırlık da yapıl (Tafsilâtı ve diğer spor haberlerini son sahifemizde bulacaksınız.) madığı öğrenilmıştir. Şehrimizin tanmmı? doktorlarından dir. S. Argut, bugün Savcıhğa müracaat ederek güzel bir kadın tara fından 19.500 lira dolandırıldığını bildirmiştir. Iddiaya göre, doktor S. Argut'a, zengin ve çiftlik sahibi olduğunu ileri sürerek müracaa*i eden kadın çiftliklerinden birini satnıak istediğini bildirmiş ve doktorun 19.500 lirasını aldıktan sonra ortadan kaybohnustur. TELEfcOTO CUMHURIYET Budspeşte Frgnkfurt İstanbul (A.P ı Diğer bir iddiaya göre de kadının Hayrullah Şahin (üstte). Macar Hovanzik ile güreşirken şehrimiz sosyetesine mensub bir çok lerden sonra dömifinali bitirmiştir. Bulgar Ena Volcefe »ayı hesabı ile kimselerden yüz binlerce lira dolandırdığı ileri Bürübnektedir. Bugünkü müsabakalarm teknik ne galib. Savcılık, dolandırıcı kadının bulunticeleri şöyledir: 62 kilo: Macar Imre Hovanzik, AMERİKAN VATAN DAŞININ MACEBALARI Arkas\ Sa. 5. Sü. 3 de ması için ılgililere gerekii tamimi yap 57 kilo: Mehmed Gocur (Türkiye) Ankarada güzel bir kadm, bir doktorun 19 bin 500 lirasfiıı dolandırdı Hususî otomobillerden liiks vergisi alınacağı doğru değil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog