Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Herkesın okuyabilecefi bır dergi Seçilmiş Hikâyeler Genc neshn en değerli imzalannl toplayan tek mecmua Birçok Hikaye, Şiir, Deneme, Eleştirme. ınceleme, Müzik, Tiyatro, Resim yazularüe okurlarını her zaman tatmin eder. Yıllık abonesi 12, altı aylık 6 liradır. öğret men ve öğrencüere % 20 indirtne vapılır 84 şayfa 1 Ldradır. P. K. 133 Ankara 32 nci yıl sajrı 11528 umhuri KURUruSU.'YUNUS NADt Telgra* « mektut adres. CunLhurıyet Istanbu) Posta üutusu Utanbul No Teletoo,»! Uojumi SautraJ Numarası: 224298, Xazı Işieri: 22423* M.t&a : ^ VARLIK 1 Eylul sayısı Ataç, Salâhaddin Batu, Sabahaddin Kudret. Hasan Şimşek, İhsan Akay, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yaşar Nabi, Talib Apaydın. Tahsin Yücel, Umran Nazif, Zahir Güvemli ve daha başka tanınmış imzaların şiir makale ve hikâyelerile çıkmıştır. Okuyucularm en beğendikleri yazarlar anketi devam ediyor. \ Cumartesi 1 Eylül 1956 Yunan elçisi giderken garib bir demec verdi "Vesika hırsızlığımn münasebetlerimizin yeniden gözden geçirilmesini intac etmemesi hükumetinizin hattı hareketine bağlıdır,, Hareketinden önce gazetecilerle konuşurken çalman vesikalann bir lasmının NATO'yu alâkalandırdı ğını ifşa eden elçi, hâdisenin Atlantik Paktı Konseyine neden götürüldüğünü de anlattı Kıbnsta EOKA tekrar işi azıttı Bir EOKA liderini kaçırmak için hastaneye yapılan hücumda 4 kişi öldiL, Magosa limanında da brr ikmal gemisinin altında mayin patlahldı Lefkoşe 31 (AP) EOKA tedhiş teşkilâtına mensup 3 şahıs bugun, lirfkoş* Umumî Hastanestnde te davi altında bulunan mevkuf bir arkadaşlarcrv kacjırmaya teşebbüs edmce, silâhlı bir çarpışma olmu?, bir İngiliz polis çavuşu dahil, 4 kişi vurulup ölmüştür. Arkası Sa. 5 Sü 5 de Meclis bugün Kasım ayına kadar tâtil kararı verecek Dün orman ve istimlâk tasarıları kanunlaştî, küçük esnafın vergiden muaf tutulması tasansının da tümü kabul olundu Ankara, 31 (Cumhuriyet • TeleksJ Büyük MUlet Mecüsinin bu sabah ki toplantısmda, gündeme geçüme* den evvel, birkaç gün önce, oir SaM sun D.P li mffletvekilinin, sanat aser lerinin kâr hadleri dışında tutulmaa nı temin için yaptığı kanıra tekliö nin geri verilmesine dair önerges okundu ve teklif geri verfldi Bilâhare Orman Konunu tasansının komieyoodan gelmiş bulunan madda lerinin müzakeresine devam olundu. Öğleye kadar süren müzakeıeier n«tî cesinde, tasarmm 15, 23, 31, 32, 33, S4 35, 3T. 39; 78; 80;, 82. 91. 98 ve 99 uncU maddeleri kabul olundu. Öğleden sonraki toplantıda da Or man Kanumı tasansının müzakereleri Arkast Sa. 3. Sü. 4 de «Zafer» in bir yazısına Öktem mukabele ediyor Hür. P. Genel Sekreterinin diin gazetecilere verdiği beyanat Şehıimizde bulunan Hüy. P Genel Sekreterı Ibrahim Öktem Zafer Gazetesinde muhalefeti tenkidle. alınacak yeni tedbırlere dair 29 ağu&tosta ç:kan başmakale hakkında d"m gaze tecılere bir beyanatta bulunmuştur. Başyazıdan örnekler veren Genel Sekreter bu mevzuda ezcümle şunla rı söylemiştir: « 29 ağustos tarihli Zafer «azeteamdeki başyazının yüksek bir ilha Yunan Bujuk Elçisi dun hava me> danında arkadaşımızla konuşurken mın mahsulü olduğunu kaoul etmek (Yoatst 5 rıcı sahifemi2.de) için ciddî sebebler vardır E'.ı ayağı bağlanmış ve ağzı tıkanmış bir hale Arkası Sa. 3 Sü. 2 de Stiveyş için Irak da plan hazırhyor Beşler Kotnitesinin Genel Sekreteri Kahireye geldi, âzalar da pazar giinü bekleniyor Kahire, 31 (R AP Süveyş Ka nah buhranau hal için Irak arabu lucuhık vapmaya başlamıştır. Irak, yeni bir plân hazırlamıştır. Bu plân, Suudi Arabistan hükumetine verilmiştir. Kabul edildiği taktirde Arkası Sa. 5. Sü 4 de Havacılarımız Pentatlonda ikinci oldular Upsala 31 (AP1 Havacıîaı» mahsus milletlerarası pentathm musabakalarında Türk takımı, Isveçi takiben ikinci gelmiftir. 4 kısımdan ibaret «Escepe» (kaçıç) müsabakasında. ferdî tasnlfte Isveç Mler iHt üç yeri almış, Türk havao l»n be?inci, sekizinci ve dokuzuncu gelmişlerdir Bu müsabaka. raania açma, te bubna, düşman arazisinden kacış vt hududu aşma hareketleri rtîva etmektedlr. Konkuru, 11 köttt puanla Uveçli P.O. Nilsson kazanmışür. Türk taktmmdan beşinci gelen Akmcı'nın 44. 8 ve 9 uneuluğu alan Çelebi ve Kayhan'uı 49.5 ve 55.5 kötti puanları vardır. Takım tasnifinde tsveç 73 kötü pu anla birinci. Türkiye 143 puanla ikin cidir. Holânda üçüncü. İtalya dördüncü. Fransa beşinci ve Belçika 6 nci gelmişlerdir. Cumhur Başkanı Umurbey'de tetkikler yaptı Cumhur Bakanı Cel&l Bayar, dün öğleden evvel Acar motörü ıle Istan buldan hareketle Gemliğe gitmiştir. Doğruca Umurbeye geçen Celâl Ba yar buranın imâr plâm üzeıınde ilgı hlerden izahat aldıktan sonra, Aytepe mesıresile çocuk bahçeleriııı îezdık ten sonra saat 17.30 da Gemlıkteıı Istanbula hareket etmiştır. YoHa Armutlu>a uğrayan Devlet Reısı, halkla hasbıhallerde bulunarak '\ lcklerını dinlemiş ve geç vakıt şehrımize av det etmiştir. Londrada şapka çalan Rus kadın atletinin sebeb oldugu hâdise Mastala Kemal Paşanın, (Ordular ilk hedefıniz Akdenizdir, ileri) enıri jevraisini uzerine yaıdığı ve bugün Çalköyde bir evin bahçesinde atıl mış duran kağnı oturarak Rus takımı Nina'nın mahkemeye verilmesini protesto ederek müsabakayı yapmadan memleketine dönüyor, suçlu Londradan gizlice kaçırıldı Londra 31 <R. AP AA) Ingi] tere ile millî bir atletizm karşılaş ması yapmak üzere Londraya gelen Rus kafılesınde bulunan kadın disk çı Nina Panomareva'nın bir mağaza dan beş adet ucuz şapka çalmak tan sanık olarak hakkında kajiuni takıbata geçilmesi. mıllî mü'abakanın yapılmaması ıle neticelermiştir. Rus kafılesi reısı K. Kurpııı. bir kominike yayınlıyarak bu bâjiseyı protesto makammda Sovyetlerin raillî karşılaşma yapmayıp memlekei lerine döneceklenni bild'mnştir Kurpin <Nına çirkin bir tahrİKe mâ ruz kalmıştır. Bu tahrıkin sâyesi dünyaca meşhur bu kadın SDorcuya şantaj yapmaktır.» demiştır. Diğer taraftan Sovyet sefarethan» [ngıltere haricıyesine mürdcaatla işin kapatılmasını istemiştir Ruslar Ninanın diplomatik masunhet taşı dığjnı ileri sürmüşlerse de Ingilij hariciyesinin bir sözcüsü atleılerin diplomatik masunıyetı hâiz mıimyacaklarını belırtmıştir. West End polısi tarafındac yaka landıktan son.a kefalete raoten ser best bırakılnn Nina'nın İngilfereyi gizlice terkettıği samlmaktsdır Sovyet kafıle başkanı bu .ıkşam yaptığı basın toplantısmda Ninanın masum olduğunu söylemiş ve «Bü tiın atletleri müfabakalardan çektim. Derhal Ru«vaya donüyoruz. de Arkası Sa. 3. Sü. 3 de 34 ytl evvel bugün Uşaklılar, Yunanlılarm nasıl kaçtıklarmıve kaçarken şehri nasıl yakıp rastgeldiklerini nasıl öldürdüklerini anlatıyorlar Röportaiı vananlar: Yaşar Kemal ve Ömer Sami Goşar * Haydi geçmiş olsunl* Uşak şehriîün sokaklarında, aler alev yanan evlerinin, dükkânlaruun önünde koşuşanlar birbirleri'ne sa nlıyorlar, «Haydi geçmiş olsun» di yorlardı. Kocatepeden kopan fırtınanın önü ne sürdüğü bozguncu Yunan askeri, yerli rumlann ate^e verdikleri ev lerden kaçmaya, V raz olsun çulunu kurtarmaya çali' mlara bir mermi salıveriyor, ölca uyor, sonra kaçıyordu! / knsı Sa. 4 Sü 7 de j Korgeneral Vedad Garana Amerikan Uyakat madalyası verildi CumhurİYet Oünya edebiyatının sayıh saheserlerinden birini takdim ediyor: Balık ağları arasında tutulan katil Bir gazeteci 6, diğer iki gazeteci 5 er ay hapse mahkum oldular miştir. Bu madde maksadı mahsus ile neşrijat suretile halkı telâş ve heyecana düsürmek suçundan bahıstir.. Diğer taraftan toplu basm mabkeme sinde bugün ikinci bir dava da kaıa ra bağlanmıştır. Emlâk Kredı Banki sı Genel Müdürü Medeni Berk'ın Ankara Telgraf gazetesi aleyh:ne açtığı bu dava sonunda. suça nıpvzu teş kil eden yazınîh muharriri A1 £ JI Ko ker'in ve yazıyı neşreden mesjl mü dür Tugrul Asuroğlu'nun bejer ay hapis ve 834 er lira para cezastnj çarD tırılmalarına ve ayrıca 834 lirarjn beş misli olan 4170 liranın da gazetenın sahibleri bulunan Fethi Gıray üe Ga zanfer Kunt'dan tahsiline karar verıl miştir Asuroğlu ve Koker ayrıca, müdahıl Medeni Berk'e 300 er lıra tazminat ödeveceklerdır. Aşktan da üstün «Roman sanatında biiyük bir çığır» açmış olan HâdLseie sebeb olan Nina Panomereva Ankara. 31 (Cumhuriyet Teleks) Akis dergisi aleyhine ıkame olu nan ikinci bir davâ da bugür. karara bağlanmış ve dergınin Yazı Işieri Mü dürü Yusuf Ziya«Ademhan 6 ay hapis ve 500 lira para cezasına mahkum edilmiştir. Hatırlanacağı üzere. Ankara savcı hğı, bundan bır müddet evvel reşr» dilen «Bir basın bir tahrifcılik örneği» başlıklı yazı ile suiniyet v« maksadı mahsusla ammenin telâş ve heyecanmı mucip olacak habeı yay , mak iddiasile harekete geçnr.iş ve Akis aleyhine bir dâva açmıştı. I Bugün, şehrimiz toplu basın mahk» mssinde devam olunan davada. hakimler heyeti bu iddıayı vâıit görmüş ve derginin Yazı İşleri Müdürü Amerika Bmuk Elçisi, dün Yusuf Zıya Ademhan'ın. fiilıne uya*> Generale madaljayı takarken Türk ceza kanununun 161 inc; madde (Yazısı 3 unciı sahifemizde) si mucibince tecziyesine karar ver Amerika Ticarct Bakan Yardımcısının demeci Dün şehrimize gelen Bakan, tad'rierimizi Amerika piyasasını tetkike davet etti Dun uçakla Izmirden İstanbula gelen Birleşik Amerikanın dış ticareti ni geliştirmeğe memur Ticarct Baka Yardımcısı Harold Mc Clellan. «Memleketim, fiatın değıl ie kalite nin mühim olduğu çok büyüfc bır pa zardır> demiştir. îzmir Enternasyonal Fuarındaki Birleşik Amerika pavyo nunu tetkik ve teftiş etmis olan Mr. Mc Clellan. Türk Amerikan ticaıi Arkası Sa 5. Su 6 da Eİizabeth Gaskell'in Bu eseri KUVVETLİ BİK TAHLÎL, MERAKLI BİR MEVZU ve TATL1 BİR ÜSLUB gibi, tekniğmin başlıca üç esasına en güzel roman örnek olarak kabul edilir. ÇEVİREN: VAHDET GÜLTEKÎN Yarın Neşre Başhyoruz! Katil Uikmet Özbek (Yastst 3 üncü sahijemızde) Bayramdan sonra 30 AğHStosuv b'r ytldönumu dai gecti. Ne heyeeanh, ne parlak. ne xçtev tezahurUr ve töıenler yopttlc Fakat gözlenrmzden ve kuUıklanmızdan bunlann izleri kaybolmadan okuduğumvz b'r yazı ıle alblerıvıiz burkulut'erdi. raşar Kemal ile Ömer Saım Cosar b«gılnku röportajlarnda Büvük &&kumandamn vzennde oturarak «Ordular ilk hedejiniz Akdeiıizdir, ileri.'. emnni ya^dığı kağnının Çal köyünde bir etîin bahçesinde por;alamp yakılvuık için ?iddetli kt?" lar bekîediğini bildiriyorlır. Afeselâ Jngüterede Amııal Nelson'un gemisinin ne biiyuk diîcknt ıve İhümamla muhafaza edtidığint bilenler içtn bisim bu ifımal ve lâkaydimiz büsbütün büyüyüp aetlaşıyor. Evet parlak nutuklar sbyluyoruz ve bunlarda füphe«2 samımi yız. Fakat keşke bunlar daha az parlafe olsa da eşsiz kahainandan kalan hâUralara daha buyuk dikkat ve daha biiyük ıhumam gostersek 50 sene, 100 sene, 300 sene sonraki n»sıllere göstereceği miz feyler bızim nuiuklcrvnuzm kopyalan mtdtr? Mahkemede secdeye kapanan sanık Kendisine Millî Korunma miifettişi süsü veren Kırdağ, «tövbekâr oldum, affedin» dedi Emniyet 2 nci şube memurlarının evvelki gün kendisine Mıllî Ko runma müfettişi süsü vererek 5 bin lira sızdumaya çalısan Rahmı Kırdağ isminde bir dolandıncıjrı yakala dığını bildirmiştik. Nöbetçi su!h ce za mahkemesine sevkedilen maznun sorgusu yapılırken. haleimin huzu runda secdeye kapanarak; * Bir daha karşınıza gehrsem ne isterseniz yapın.. Tövbekâr oldum benl bu defa affedin!..» demiştir. Hakim kendisine son bir ıhtards bultınarak tevkif etmemişar. Rah mi Kırdağ, aynı hakim tarafradan 20 gün evvel baska bir «uçtan tev kîf edilmiş 15 sün tezaevınde yattık tan sonra tahlhe ea l;»ı.**i Yol arkadaşlarımız iki kedi yavrusu çıldırmamızı önlediler ıBu hâtıralann ve r«İTnlerln \ Turklyede nesri hakkı yalnız ga»temize «id*T) ingiliz havacılığına bir yenilik ilâve edecek olan jet perva neli bir dev helikopter inşa edilmektedir. Seyir menzili 250 naıl olacak olan bu uaçk saatte 150 mil sür'atle uçabilecektir. Böylece dev helikopter, üç otomobil ve 12 yolcu ile 88 dakikada Londradan Parise gidebilecektir. Yük almadıfı takdirde uçak 40 yolcu taşıyablecektir. Yukarıdaki resimde, Hayes fabrikalarında mşa cdilmekte olan dev helikopter gorulnektedir. Dev Helîkopter: Sahn İki minimini yolcusuna aid re^imlcr (Yazısı i> ıncı sahifemizdB)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog