Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

s vUMnTJRÎYl t Mayn ünya güreş kupasmalSmiÜet katîhyor Serbest güreşe 65, grekoromene 178 ırüreşçi iştirak edecek Dfmkü seçmeler neticesinde Demirsüren, Varboz, Özel, Turgut, Akman ve Osman Şit elendiler 25 31 mayıs tarlhleri arasmda şeh res takımlarının antrenman yapabllme rlmizde yapılacak olan DUnya Kupası Bl lçln güreş federasyonunun Teknlk güreş karsılaşmalarma kat'î olarak işt Ünlverslte salonunu klralıyacagı söyrak edeceiinl 18 mlllet blldlrmlş. lenmektedlr. Memleketlmlz dahll olduğu halde gü Modada kampta bulunan güreşçllerl reşçl yekunu 65 serbest, 113 Grekoro mlz dün Kadıköy salonunda seçme ma men olmak üzere 178 e yükseîmiştlr. hlyetlnde olan bir antrenman yapmış Organlzasyonun ehemmlyetlne blna '.ardır. en Başvekll Menderes şamplyonayı hiAntrenmanda, 52 klloda Hasan Gemayelerlne almışlardır. mlcl İle Mehmed Kartal, 57 klloda Ke Mllli Eğltlm Bakanı Ahmed özel lse maı Demlrsüren İle Taşar Tılmaz, 67 sampiyonanın fahri başkanlığmı ka de Hllml Gezlcl, İle Mehmed Çelebl, bul etmlştir. Beynelmllel güreş federaByonu tarsfmdan gümüş (Dünya güreş kupası) şehrimlze gelmlştir. Türklye (8 serbest. 8 grekoromen) Rusya (8 serbest. 8 grekorooıen), Bul garistan (8 serbest, 8 grekoromen) İSPANYA Flnlândlya (8 grekoromen) Macartstspany» Ug şamplyonası netice tan, (4 serbest, 8 grekoromen,) Saar (3 gTekoromen), Fransa (3 grekoro lenmlş olup 1955/1956 blrlnclllğlnl 30 men) ttalya (6 serbest, 8 grekoromen) maçta 48 puan İle Atletlko Bilbao kaMiBir (8 grekoromen), İsvlçre (4 ser zanmıştır. Bilbao, »on llg şamplyonluğunu 14 best, 3 grekoromen), Tugoslavya (6 serbest, 8 grekoromen), Lübnan (7 s,ene evvel kazanmıştı. Atletiko BUbao serbest. 8 grekoromen) Rumanya (8 her ne kadar Avrupada Barselona veya grekoromen), Polonya <8 grekoro Real Madrid kadar tanmmış değllse men). Almanya (8 grekoromen), İran de İspanyada en popüler takımlardan (8 serbest) Japonya ( 6 serbest), 8u blrldlr. Takımdakl oyuncuların yaş va satl 24 dür. rlye (8 grekoromen). Meşhur Kubala'nrn oynadıgı BarseŞehrimlze gelecek olan mlsaflr gülona takımı bir puan farkla lklncl olmuştuT Meşhur Real Madrid 38 puan le yanl Bllbaonun 10 puan gerlslnden üçüncülütü alabllmiştir. tekrar 67 klloda Tevflk YUce Rıza DoŞan, 79 klloda Zlya Doğan İle Muammer Varboz. güreşmişlerdlr. Çok çe tln geçen güreşlerln sonunda güreşçl lerden Kemâl Demlsüren İle Muammer i Varboz elenmlşlerdlr. Ayrıca Seyfl Özel All Turgut, İsmet Akman, Osman Şlt de kamptan çıkarılmışlardır. Bu suretle kampta 28 güreşçl kalmış j tır. Seçmelerrten sonra güreşçllerlmlz antrenör Celâl Atlk'ta nezaretlnde « T kı bir antrenman yapmışlardır. Brezilya Ingiltere maçı bugün yapılıyor Ingflter* Brezilya maçı bugün Londrada Wembley stadında oynanacaktır. Bir ay içinde biri kupa finaH olarak altı mühim karşilaşma yapacak olatı İngilizler, kupa finalinden sonra seyredecekleri bu ikinci karşılaşmaya millî olman bakımından çok önem vermektedirler. İstanbulda iken «FutboJun vatam olan İngilterede 9 mayısta nasıl bir netice alacaksınız?» sualine Brezilya millî takımımn tek seçicisi Flavio Costa şöyle cevab vermişti: cDidişe didişe galib gelmeğe çalışacağız.» *** Bu Bnemli mac hakkında tahmin lerini yazan meşhur İngiliz kritiği Dr. Willy Meisl 1950 ve 1954 dünya kupası karşılaşmalannda seyret tiği Brezilya takımıru inceliyor: Güney Amerika şampiyonasınm T» PanAmerikan şampiyonasiTan neticeleri üzerinde durduktan sonra «Avnıpada bir çok karşılaşmalar yapan Brezilyalıların forrn durumlan malumumuz değildir. Güneşin tiyalarma hâkim olduğu kadar top hâkimiyetleri olan Brezilyahlara •ğer üç sene evvel gördüğüm Macar maçı gibi bir maç çıkarırlarsa biriki gol farkla sahadan aynlmalan normal sayılır» demektedir. Bilbao fakımı manasiıra girdi Madrid. 8 (a.a.) İspanya futbol şamplyonasını kazanan BUbao şeh'rt«Atletlco» futbol takımı, oyuncularının andlannı yerine getlnnek i üzere bir haftalık müddet lçln bir manaatıra kapanmağı fcaarlaştırmış lardiT. ham). Byrne (Manc. Unit) Clayton (Blackbum), Wright (Wolves), Edwars (Manch. Unit) Matthews (Blackpool), Atyeo (Bristol City), ıi»^««»^^w«*"^~"~^~~' Taylor (Matıc. Unit), Haynes (Pulham), Grainger (Shel. Unit). Adaletliler «hakem Brezilya millî takımı ise değişikkazası» ndan korkuyorlar liği yalnız forvert hattında yapacak, tamamen iyileşmiş olan GinoPazar günü Beşiktaş futbol taya takımda yer' verecektir. kımı ile bir karşılaşma yapacak oBrezılyalıların burada oynadık la« Adalet futbol takımı, maç için girmiyecektir. İdareciler ları oyuTiu gördükten sonra Wem kampa bleyde ingiliz millî takımını kolay maç için «inşallah başımıza bir hakolay yenemiyeceklerini ilâve et kem kazası gelmez> demektedirler. mek yerinde olur. E. A. Avrupada lig durumu tlr. Honvedln gollerlni santrafor Tlil, Şalgotaryanmktal lse santrahaf Soyka atmıştır. Nep Btadında 60 bln seylrcl Dün yapılam seçmelerden bir gürünüş. önünde Dozsa (Uypeşt) İle Klnlzsl (Fe • •••••••»•••»•»•»»•f rensvaroş) arasındakl maç 00 berabe » » • • • • • • • • M • • • » • • • • • • • re netlcelenmlştir. Puan cedvellnde hâlen Vöröş Lobogo 12 puan ile başta olup onu 11 puan İle Honved ve 8 er puanla Klnlzsl İle Dozsa taklb etmektedirler. •••••• Rafet GERÇEK Dünya kupası güreş karşılaşmaları X Istemezük: Nasıl geliriz? Semih Türkdoğan t *,1 Gelln yahu, şu lşlerl düzene",". i.fcoyun, şu klübü kurtar.Ti! < • Hllllh, o takımın hâll ne? Dö•"• ; •külüyor! « * T O lokalln hâll ne, glrllmlyor! T Ya amatör jubeler? Gençleref yazık oluyor! • T Blz, patenll hokeyde lklncl J ' lolacak takım mı İdlk? •• Blz, poloda • mağlub ! •klüb mü İdlk? 1 T Gelln, AHahı seversenlz, I t a n n (!) blzl... • Yarın: Neden glderlz? I Bu karşılaşmaya îngiliz millî takımı şu şekilde çıkacaktır: Mattbew« (Coverty) Ha II (BirmingIUUUIUKIIKIHİII Brezilya kaiecisi Giimar Londradaki antrenmanda nifflriT"1*"1!"'" """'mnıınnr11 MACARISTAN Mtcarlstan llg maçlarmın yedlncl baftasında alman netlceler, llder grup da olan takımlar lçln pek ferahlatıcı olmamıştır. Llder Vbröş Lobogo (eskl le 21 yenebllmlştir. Bu maçta Hideku Ie21 yenebllmlştlr. Bu maçta Hideku tl oynamamıştır. Takım kaptanlığını meşhur Puşkaşın yaptığı Honved Şal l » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • gotar>"anı keza şansia 21 yenebllmlştUIUIIUnniltlllllMIIIIUIlJJHUIlUtlNUUIlllUIIIIHIHtllUUllJIIHUltininnnnlMnmıttnırıltMIIIII ıımııınııiıiııııııııiHumnHimHuıuuuuıınıuıumıuıiHuıu(fliıUiiıınjıuuuuuuuuıuıun{ t İSVEÇ İ«veç Ug maçlarının bahar devresl başlamıştır. Yapılan 13 maçta, şampl•on Malmo 21 puan İle gene basta gltmektedlr. Norrköplng 20 puan İle lklncl. İstan bulluların Uk gördüğü İsveç takımı olan A.İ.K. 15 puan İle beşlnd dunım dadır. Stockholm'un en popüler takımı olan Dyurgarden (Hayvanat Bahçesl) 13 puan İle seklzincl vazlyettedlr. Yazan: Haluk SAN varlanna yaaılmamışf:r 1900 yıimda Parlste, 1904 yılında Amerlkada St. Lo Şehrimiz Beden Terbiyesi bölgeuls'de pılan lklncl ve ıi'iî^rn T,Osi, profesyonel lig tertib komitesidern ollmplyadlarda güreşe çSsterts ne bir yazı yazarak, Dolmabahçe mahiyetlnde de olsa yer verllmemlştlr. Amatör güres müsabakaları malum stadınm 20 haziran 20 eylul taolduŞu üzere lkl stllde yapılmaktadır. rihleri arasmda atletizme aynlacaBunlar Grekoromen Te serbest stilğrnı bildirmişti. lerdlr. Güreşe Ilk olarak resmen 191S yüın Bilindiği gibi futbol fedeasyonu da Londrada yapılan dördüncü mo195657 liglerinin 1 eylulde başladern ollmplyadda yer v»r1'nİ5*lr. tılacağını beyan etmişti. Bu takdirGr»'' imen stlllrıde resmen. eerbest stllde İse gösterlş ırıhlvetlnd» de ligler ne bitecek, ne de başlayamüsabikılar vaoılmış^ır. Serbes* stil bilecektir. 1024 Pnr!?ı cıHnplvadına Kaiir gösterlş mahfyetlnde yapümış ve resmen bu Voleybol komitesinin ollmplyad'ia nro^r^rr"5 "i'nmTctir Beygüreş federasvonu toplantısı İlk modem ollmplyadların yapıldığı ne'm^el a^ıatör F.İ I. A 27 hazlran 1921 de İs^l'renln Şehrimiz voleybol tertib komitesi 1896 yılmda Atlnada gösterlş mahlye Lausanne şehrinde yapılan bir toplan tlnrie güreş müpa^akal^rı tertlplenmlş toplantısuıı salı günü saat 18 d " de bunlann netice'.erl resmen Ollm tı nonımda resmen kurulmuştur. < se (Devam edecek) yapacaktır. plyad oyunlarının yapıldıfı stadın du illllltlllllllllliiltlllllllllllllllllllUlltllllilllUlilltlUilllllillllliUUIUIİIIlllll Ligler ne bitecek Ne başlıyacak Ilk dünya şampiyonları 1 Dünyanın en eskl spor bransı hlç lüpheslz kl güreştlr. Şehrlmlzde yapılacak olan Dünya güreş şamplyonası dolayıslle, amatör güreşctler arasmda bu güne kadar ya pılan şamplyonalan bu sütunlarda bl rer blrer gözden geçlrmeğe çalışaca5ız. 19 uncu yüz yı'.m sonlanna doğru Fransızlar Parlste profesyonel güreşçl ler arasında her sene düuya şamplyona Isn tertlp etmlş'.erdl. Bunlardan, Ilk lklslnl Fransızlarm meşhur pehllvanı Paul PonB üst üste kazanmış. meşhur Eyfel kuleslnln yapıldığı 1900 yılına glrlş sırasında tertlplenen üçüncüsünde Paul Pons'u yenen meşhur Türk pehllvanı Kara Ahmed clhan çamplyo nu llân edllmlştl. 3K$3nt... (ikindi) SANA margarinini kullanınız tabiî bir lezzeti var! Şüphesiz farketmişsinirdirl SANA margarininin daha mökemmel bir hale getirilmesi ve ona tabiî bir yağ tadının verilmesi Unilever'in bütün dünyadaki fabrika ve Idboratuarlarında senelerce yapılan arastırmaların bir mahsulü olmuştur. Bugüne kadar tecrübe etmek fırsatını bulamadınızsa, şimdiden tezi yok, çok besleyici ve çok ucuz olan yeni SANA'dan bir paket alınız. Bir dilim ekmeğin üzerine biraz sürünüz ve tadınız I Veya bir parçasını tencerenizde eriterek, koklayınız! Nasıl .. içinizde, bu margarin ile yumurta pişirmek veya balık kızartmak arzusu uyanmıyor mu ? Bu suretle çok daha ucuz bir fiyata,en pahalı bir mamulün temin ettiği faydalardan istifade etmiş olursunuz. Sofrada ve mutfağınızda kullanacağınız SANA, gıda sahasındaki en eski alışkanlıkları altüst edecektir. Yeni SAN A, tamamen tabiîve kaymak gibi bir yağın fazetiği ve nefaseHndedir. Yeni SANA, her yemeğinize, tamamen rabiî bir yağın nefaseh'hi Verecektir. Yeni SANA ile, pasta ve biskövilerînii çok dahâ lezzeHi olacakhr. Kaymak gibi tadı, tazeliği, hafifliği ve tabiî lezzeti dolayısile, onu bundan sonra her şeyde kullanabilirsiniz: yalnız ekmeğinıze sürmek, pasta ve bisküvi yapmaktadeğil, en fazla titizliğinpi icabettiren yemeklerinizde de istifade edebilirsiniz 125 gramlik SANA paketlerinin yanlanndan keseceğlniz 16 adet UNtT markası veya 250 gramlık paketlerden keseceğiniz 8 adet UNtT markasını 10 kurusluk posta pulu ile birlikte, Unileverts Türk Ltd.* ŞtL P.K. U52. Istanbul •dreslne gönderirseniz bu fevkalâde gOtel YEMEK KİTAB1NI kolaylıkla tedarik edebilirsirıiz. Adınızı ve adresinizi kitap harflerile ya* zıntz. Yemek Kltabtnı aşağıdakl göndermenizi rica ederim: |1Q markasını Te 10 kurusluk posta pulunu sunuyorum KREDÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÜĞÜ 1 tzmirde yaptırılacak Banka binası inşaatı birim flatı esası üzerinden ve kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Keşif bedeli 777.177 00 lira, teminatı 35.000: liradır: 2 İhaleye girmek istiyenlerin ticarî ehliyet evrakı ye daha evvel benzeri inşaatı tamamlamış olduklanna dair belgelerile 22/5/956 günü akşamına kadar Banka l'mum Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye giriş vesikası almaları lâzımdır. 3 İhale evrakı elli lira mukabilinde tstanbulda Umum Müdürlükten ve Bankanın İzınir şubesinden temin •dilebilir. 4 thale 24/5/956 günü saat onbeşte tstanbulda Banka Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. Posta gecikmeleri nazarı itibare alınmaz. 6 Banka, ihaleyi yapıp jrapmamakta y% tcreih = = = h a k k ı m kullanmakta Mrbasttir.: Meşhur Şekerci "»S A T I L I K " ALİ MUHİDDİN HACIBEKİR Havyar Hanı Şevrole Spor 5 yepyeni lâstik görmek ve görüşmek için mesai saatlerinde Levend'de Squibb İlâç Fabrikasına müracaat. | ZAYİ Şebekemt kaybettlm hükümsüzdür Tıp. »8S3 Savcı Özbayoglu « Kartal Lâstik Fabrikası • Bahçekapı Hamidiye caddesi Beyoğlu İstiklâl caddesi Karaköy Kadıköy iskele caddesi ve yeni açılan Galata Şubesi BAYRAM ŞEKERİ SATIŞLARI BAŞLADI Yazlık, yüzü deri ici köseleli altı halis renkli kauçuktan, fennin en son tekniği ile yapılan, Avrupa piresleri ile imâl edilmiş ayakkabılarını piyasaya arzetmiş bulunmaktadır. MEZİYETLERİ: 1 Tüy kadar hafif, pamuk gibi yumuşak. 2 Dünyanın en rahat yürüyüş ayakkabısı. * Gayet sağlam olup, 1 çifti 4 çift başka ayakkabılara muadildir NOT: Yazın ayağı serin tutmak için hususi tertibat almmıştır. MAĞAZAMIZDA SATIŞ FİATLARI 39 dan 44 No. ya kaaar toptan 24.50 T.L. Perakende 27 T:L Satıj yeri: Yeni Postahane arkası, Aşirefendi cad. No: 14 Kartal Lâstikle'' tontan satış mağazası AKlDE ŞEKERİ 280 SADELOKUM 300 FISTIKLI LOKUM 480 IBADEM ŞEKERÎ 700 FINDIKLILOKUM 340 BADEM EZMESİ 500 ŞEKERİ 460 AKİDELÎ BAYRAM KARIÇIK LOKUM AKİDESİZ BAYRAM ŞEKERİ 520 340 lıdtham Kiralık Villâ Caddebostanı plajı karsısuıda üc oda bir salonu bulunan villa Möble Telcfon ve friüder ve radyosuyla kiralıktır. Müracaat: 487580 Mubarek Bayramı Hacıbekir sekeri ile tes'it edebilmenlz için mağazamıza olmadan mübayaatınızı yapmanız rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog