Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

»Mayıs 1958 PFOF NtMBÜS'ün MACERALA M : •JUMBURtYET Ilgıııda bir dayak hâdisesi Bir vatandaş, Ilgın Kaymakamı tarafından dövüldüğünü iddia etti ve rapor aldı Konya 8 (Telefonla) Ilgın kazasında müessif zir hâdise cereyan etmiş ve iddiaya göre Ilgın Kaymakamı Raşid Özsov bir vatandaşı makamında dövmüstür. Bulcuklu kö>ünde Muzaffer ölmez isimli bir vatandaş bir müracaatte bulunmak üzere Kaymakamlık makamına çıkmıs ve burada, sebebi henüz meçhıı) bir münakasadan sonra. Kavmakam Raşid özsoy tarafından dövıılmüsrür Dövüldiıgünü 'esbit ettiren ve bir rapor alan Muzaffer, vilâyete bir dilekee ile müracaat etmiştir Vilâvet müracaat üzerine llgma blr tahkik heyeti göndermiştir Tahkik hevetinfn vereceŞi rapor üzerine durum aydınlanacaktır. Ankara 8 ( T H A ) Haber almdıgına göre. Keferdis karakolunda bir iandarma onbasısı tarafından Mehmed Yılmaz adında bir vatandaşın tımaklan sökülmesi hâdisesinden sonra bu defa da Anl karakolunda iki sahıe 6 saat falakava yatınlarak tandarmalar tarafından döviilmüs ve manvetolu cereyana ba*lanmak suretile de iskenoe »dilmlstir Dayak viven Ali oglu Cnrnn ile Crnna o*lu Kemal birer haftalık r«por alarak adalete başvurmuşlardır. Âbidin Daver şilepi 1 yı! sonra hizmeîe girecek (Baştarafı 1 inci sahiiede) D.P. Grupu ekseriyet olmadığı için toplanamadı (BastaraH I inci sahiiede) Üniversitemizin sanayi âlemimizle işbirliği G.H. Partisi ile C.M.P. nin araları fena halde açıldı (Baştarajı 1 inci sahüede) Mezkur tamimde 1950 ve 1954 s e cimlerinde C.HP. ve D.P. nin aldığı reyler mukavese edilmekte ve müteakıben sövle denilmektedir: « Hslkcıîar pronapan<'ilarinda De mokratlarm son durumlannı nazara alarak mı"«;<akV<>l wi'»'i'"'p i1'4' dara eelecekleri şek'inde konusmalar vapmakta ve nesir organlarile bu kanaati halka yaymağa çahşmaktadırlar. " Bunıın bir blöften îbaret olduSunu vukandaki rakamlan zikrederek halka an!atrmn>7i ve Halk Partisinin hir bir zaman iktidara gelemivece^in'r rakama davannrak izah erliimesini. Bunun yamnda, partlrfizin bütü^ memleVete vayıldıSını, en kuvvetl bir parti haline eeldisini. 30 bine ya Vm kövde teikil=t kurmaŞa mııvaf mı V5vlö. i^ci VP Vn V ıT mızm denenen blr partiye hîçblr raman rey vermivece5ini, onlann dünİ''a71esizl'1<'1<1'irıin Vıpnilz iınıı+ııl maditınj, sufistimallerin meydana eıkarılmadı&ni ortava kovarak De mokTBtlarm <TfolV PartH iktidara ge'îvor Aman C M P . ye rey verip rev leri daeıtmaym) şeklinde aleyhtek^ rjronat»>nf1'rnn slmdidpn finlemnesnv ve Tıirk mnVtini" Ka'k Parti'inp as'a rey vermlveceŞin!. bunun T'O ve io"y SPrirnio;'»«.Vi revlerie sabit olduSıınu. Halk Parti«!nm Ri vilâvet ve f merkez kazasile 400 kadar kazadan rtalpma iki bucuk milvon rey aldı *ITII. kövipTdpn ?«» nnrak dokırz milbir, bir bucuk milyon rev bn oropaBandanm kendili ne kadar bflvfık blr baion ol ortaya ciktıStnı, mrası ge'her ^ohhette, parti kongre (Baştarafı I inci '.ahiferiet[ zamanmı tnühim bir şekilde kısalmflletvekili gelmis ve bu yuzden ek•eriyet bir türlü temin edilememiştir pıldığı takdirde sahalan çoğalacak ve tacaktır. Amerikadaki mevçud araştırma netlcelerinin Türkiyede de kulönümüzdeki hafta sah günü bay ] durumu yükselecektir. Misal olarak lanılması aynca faydalı olacaktır.» ram olduğu için toplantı normal ola i memleketimizde; seramik, kimya ve Dr. Wiedlein a\rı temaslann Franrak 15 gün sonra yapılabilecektir. plâstik endüstrilerinin kullandığı sa. Belçika, tngiltere, Avusturya, 1Ancak bazı milletvetcillerinin bay ham maddelerin fazlasile mevtalya, Norveç ve Siciivada da vapılramı takib eden perşembe günü top cud olduğunu söyleyebiliriz. Burada. dıfını söylemi? ve Türkiye dahil bülanılması için Gnıp tdare Heyetine sınal sevki idare merkezlerinin faatün bu memleketlerde bol sanayi bir takrir verecekleri söylenmekte liyeti de övülmefe değer.» kaynaklan oldutunu söylemiş ve üdir. Üniversitelerımizin ilmî seviyelerini niversiteler için demiştir ki:: Sadık Aldoğamn demeci oldukça yüksek bulduklarını söyle« Bu memleketlerde tiniversiteleC.MJ*. Genel îdare Kurulunun teb | yen mütehassıslar memleketimizde rin mflsterek bir davası var. O da liği üzerinde şehrimiz siyasî çevrekömür, krom, bakır. volfram, kükürt genc ilim adsmi ve mühendi* kıtl'Sılerinde yapılmakta olan yorumlar detabiî gaz gibi kaynakların üniversite dır. Buna bilhassa önem vermek ve vam etmektedir. ile yapılacak işbirliğinin müsbet re ilim adamı yetiştirmeğe gayret etm»k C.M.P. Genel Başkanı Osman B3ticeler doğuracağııu söyleyerek de lazımdır.» Mkbaşının işbirliğine taraftar olmaV ö mişlerdir ki: «Bu işbirliği, kalkınma dığl ve bu yüzden, durumun genel kongreye havale edildiği söylentiler «rasındadır. Şehrimizde bulunan C M P . ileri gelenleri ise bu gibi tefsirleri şiddetle reddetmektedirler. Kunıl üyelerınden General Sadık Aldoğan dün kendisile görüşen ga«etecilere sunlan söylemistir(Bastaraii 7 'rtri vahifede) Londra S (R > Burada günfln me« tşbirliği nedir. daha mahiveti seles) (Kurbaga adanO dır. Gaze*ebelli değil, evvelâ bunu anlavalım istinaden taleb edecektir. lerin birinci sahifeleri Rus idarecileAnkara Barosu toplaıuyor îstekte sarahat yoktur. Henüz umumî Ankara. 8 (CumhuriyetTeleks) rinin tngiltereyi ztvaretleri sırasında efkâr da bu mevzuda hazırlanmış deAnkara Barosu avukatlannın, uç Yar kaybolan kurbağa adam Crabbe"ın gîldir.» Müteakıben Aldogan, vatandasm gıtay üvesi ile 13 teminatlı yargıcın esrannı çözmeSe çalı^n makalelerle haklarına taalluk eden pek çok m« emekliye sevkedilmeleri uzerine, Ba doludur. Verilen malumata göre, tngiliz «elenin meveud oldueunu söyleverek ro umumî heyetinin bir olağanüstü toplantı akdetmesini temin İçin imza Amirallık Dairesi. Bııleanin ile Hrut«bu durumda seçim için işbirliği topladıklaruıı daha evvel bildirmiş çefi getiren kruvazöre kar^ı yapılatik. bilecek herhangi bir «tıikasd har'keÖğrendiğimize gore, bu mevzuda tini Snlemek maksadile kurbaga ahazırlanan bir önerge, Ankara Baro dam Crabbe'ı vazifplendirmis ve bu suna mensub avukatların büyük bir nu Portsmouth'a vollamıstı. Crabbe ekseriyetinin imzası ile Baro idare Rus kruvazörü etrafında dalışlar vakuruluna verilmiştir. Kurul bugün parken görulmüştü. tddialara göre, (Bastarafi 1 inci sahifede) yaptığı toplantı sonunda, avukatlık Ruslar Crabbe'ı vakalavıp eötürTrrüskanununun 65 inci maddesi hükmümek için bazı kayıdlar konulmakta ne tevfikan, Baro umuml heyetinin ler veya öHurmOîlerdlr. Fakat buve her vatandaşın az blr sermaye ile ola|anüstü bir toplantıya çağınlma gun Sovvet Sefareti btı Iddlalan fpkbtediği şekilde gazete çıkarması stna karar vermiş ve toplantı tarihi zib etmis, kruvsrzSrö korumaV tcirı ve böylece kâğıd israf edilmesi ön 18 mayıs olarak tesbit edilmiştir. Bu kendi OurbaŞa adamlan> nı ds detarihte aktedilecek toplantıda, gerek nize indirdikierinl, Crabbe'ı oralarda lenmektedir. li risab temin edilemediği takdirde, eördüklerini. fakat ona dokunmadıkAynı zamand* ilân ve abone iş müteakıb toplantı 26 mayıs tarihinde larını »çıklamışür. leri de bir karamame ile yeni esas yanılacaktır. îngiliz hîikumeti de üç gündenberi lara bağlanmaktadır. Ankara Barosu oîaganustü umumî bu mesele ile me«p"l olrıaktadır ECezaî müevvideler kısmmda da heyet toplantısmın gündeminde çu den'fn, butün tnKilizleri alâkadar bir çok veni nükümlerin tasanya maddeler yer almıştır: eden bu mesele hakkında jrakınds 1 Açıl'ış. konulduğu ve mevkute sahibinin bir açıklama yaptnas beklenmekte2 Meslegimbin ifası ile flgisi ba dir. de mesulıvetinin arttırıldığı bildıkımmdan hSkim temlnatı mevzuunrilmektedir. da mözakere. Seçim kanummda yapılan tadilât 3 Bu konuda hazırlanaeak bir bilindiği gibi işbırliŞini önleyici karar suretinin müzakeresi ve bu madde'er ve seçimlerden evvel ya suretin hazırlanış seklinin tesbiri. 3 hâkhn avukatlık yapmak iizere pılacak propagandalarla alâkahdır Bu tasarıların mavıs sonuna doğ tstanbnl Barosana müracaat ettiler Son Bunlerde Adalet Bakanlıâı talzmirt 8 (Telefonla) PiyaaadaH ru Meclise getirileceöi ve kabulün rafmdan emeklive spvVpdı>n ^Trndî çul ve çuval yokluSunun rütürı ihran den sonra tatile girıleceşi söylen Öner ve diŞer iki hâkm, dün İstan bakımından yarattıgı kritik durum mektedir. bul Barosuna miiraeaat etmislerdir şehrimiz iktisad! çevrelerinde çflnün Antalyada mnhnbirler lise bitirme Emekliye sevkedilen bu hâkimier, • mevzuudur bnt'hanına girmeye hazırlanıvorlar vukatlık yapmak flzere 'eşebbüse TOrkive Tflrüneüler federasyonu geçmişleHir. Antalya 8 (Telefonla) Basm genel idare kurulu btıgün tzmirde Times'in makaiesi yaptı& tonlantıda vazivetl eözdert kanununun tadil edileceeiTie ve bu Londra 8 CR • tnsiliz basıni. seçirmiş ve tfiKin Imalâthane'erinın ) arada muharrir ve muh=bir!ere Türkivede bazı Temviz nzalan ile 15 tahsil mecbunvetinin sart koşula bSkimin tekaüde sevkedilmeVrile do faalivetlprinl devam etrlrebilmeleri icin derhal çul ve kanaviee temini cağ^na dair haberler ^ehrımizdeki gan hâHıseden bah^etmektedir Bu Mîtm eeldi^n! beHrrmistir Bu arada bazı İstanbul gazeteleri muhabir srada Time^ Gazetesi bu meselîye alınan bh karara göre. Çuko Birlik lernm bir 'tesebbüste bulunmala bir basm>kale hnTetmistir Tîmes ga ndına verilmls olan cul ve knnsvıce rına âmil olmustur Tasarı kanun zete?i bu b?^makale<nnde. hâklmlerin tahsislerinin kısmen Tutüncüier Felaştığı takdirde İstanbul eazeteleri icra kııvveti taraf'ndsn verlerinden dera'tronuna devri Için teşebbüsler nin lise mezunu olmıvan Atıtalva 0%natılmomalan lSnm geldiSinl de vapılarsVh'muhabirlerinin 5 kisilik mevcu'IU belirtmektedir Cibalide bir ev çoktü muhabirhk yapamıvacıklardır GaCiballde vapur iskeles! caddeslnde reteciler mesleklerinden avnlmaIskenderunda bir vergî Huseyine aid 27 numaralı ev. dün gece sabaha karşı çdkmüştür. Çökme net'cemak iç'n toplu bir halde alâkalı ma kaçakçıhğı sfnde nııfıtsca bir ravlst olınsmıstır. kamlara müracaat edip harieden Iskenderun, 8, (THA) Haber alın Shape Kurmay Başkanı geüyor lise bitirme imtihanlanna girme Shape karargâhı Kurmay Başkinı d!îma göre şehrimlzde müte müsaadesi almışlardır. Gazeteciler cavlz venl bir muamele mllyonu kaçak Hava Korgenerall Llha Costantln bu verglsl bu tedris vılı sonunda imtihanlara çıütına Mallve Müfettlşlerlnce el kon gsce saat 2230 da uçakla tstanbula gelecektir gireceklerdir. da essslı bir revizyona tâbi tutulacaktır. «Kadeş» ve «Etrüsk» ün kazanları ise mazutla işler hale sokulacaktır. Bu tadilâta bir sene önce karsr verildiği halde tatbikata geçilemeyişi alâkadarlarca döviz güçlüklerine atfedilmiştır. Fakat Türk İtalyan kredi anlaşmsmdfn Denizcilik Bankasının hesabına düşen 4.750 000 dolarlık meblâğ ile kısa zamanda kazan tadilâtı işine başlanabileceği gibi suya indirilmesine ratmen bir seneye yakın Zfmandanberi bekliyen Şehir Hatlar İşletmesinin üç vapunmun makineleri de temin edilecektir. Gene İtalyan kredisile 6 temmuz 1955 de denize indirilen 5500 tonluk «Abidin Daver» şilepinin makinele ri ve elektrik motörlerinin müb? yaası yoluna gidilecektir. Bu ara da öğrendiğimize göre, şilepin hiz| mete sokulamfrnası dolayısile 500 bm dolarlık bir döviz kârmdan mahrnm kalmmıştır. «Abidin Daver» in hizmete girmesi bir sene daha uzayacağmdan bu miktar vasatî olarak 1 milyon dolara yükselecektir. D:ğer taraftan. Demzyollan ve Şehir Hatları semilerine sarfedilen ecrebi menşeli boyalar yüzünden dış memleketlere büyük meblâğda dbviz çıkmaktadır. Önümüzdekı ağustos ayınds insasına başlanacak ve «Johnson and Nicholson» firması ile müstereken işletilecek olan boya fabrikası sayesinde mühim bir t??arruf temin edilebilecektir. Bu tedb'rlere ilâve olrrak' nav'ünhrın vükseltilmesile de Banka nın 1956 vıh bütçesindeki zararın cısmen kapanacağı tahmin edılmek tedir. Cenab OZANKAN Dokannlmazlıkları kaldmlmak istenen mebusiar için karar verilemiyor Ankara 8 (CumhuriyetTeleksW C H P . Kars milletvekıli S ı m Atalav ile Kırsehir milletvekiH Ostıan Alişiroe'unvm tesril masunîvetierinin kaHırılması hakkindsid 8a?hakanlık tezkerelerini ve bu hususta hazırlanan dosyalan tetkik etmek üzere teskil oiunan tâH komlsvon busün topianmıs. ancak kesin bir ksrara varılamamıştır. Komisvon aıası milİPtvek'llerinden Turan Günes fle İbrahim Us revlerini. tahkikatm de\Te sonnna birakılması ve mezkur ikl miiletve kilinin tesriî dokıınulmazlıklanniB kaid'nlmaması leh ; "dp VnT'nT'işiar dır tzmir D P nrlletvekMi Mehmed ^li Sebük, henüz reırini kulianmaTI'S TekirdsS D P milletvekili Ferid AlpUkpnder ı>e. ksfî blr fiVrr edmmediS'ni sövlemiş ve bueün revini kullanmamıstır. Komisvon a zalanndan Rize D.P milletvfkili Osman Kavrakoğlu i»e Avrupada Hulundu&u Için. re^iii kullanmast mıitnkün olamıvaeaktır. Mfzılaya yapılan 409 bin liralık bağış Hemurların asgarî (Bastaraft 1 inci sahifede) (Baştarafı I inci sahifede) C.H.P. tekaüd edilen Büiiin Ingilfere kayhâkimier için Meclis bolan bir adamla meş^ul fahkikalı istiyor Yeni Brezilya elçisi sizden buğday ahp daimî olarak bol kahve vereceğiz» divor ilâve etmişttr: « Fiat ve para durumunu iyice tetkik ettikten sonra, bu konudaki düşüneeleriml tatbik mevkiine koymamak tçin bir sebeb kalmıyacak tır. Bu takdirde Türkiyenin Oıtiyacı olan kahvevi bol ve daimî olarak temin etmek çok kolay olao?ktır.» Görü^memlz sırasında dünya buhranna temas eden M. Autra, bu mevzuda eenubî Amerika devletlerinir düşünpo'prini <;5vle hülâ«i etmi^tir: « Umunvvetle eenubî Amerikp devletleri. dünyada mevcud hlok 'ardan herhangi birine iltihak ctm.'1 icin î"rfical pö^termemektedirler '" »ıubî Amerikqlılar tp^l''^'" Von" c<^> «7ak bölgelerde hul cızannetmektedirler. Hâl»n hükflrpetî Icin bu mesele blr (Ba^arafı 1 inci sahifede) lah Kavhana şu mektubu göndermistir: « Yudun 5mek ve sayanı hünret siması Hacı Abdullah Kavhan, bugun ea7eteyi elime aldığım zaman sizl çok •nuhterem slmanızla şanlı bavraîımızın yanında ve hemşehrinij Mıllî Mudafaa Vekllinin karsısında gbsteren fotofcrafınızı gSrdüm Altındaki yazıyı okurken sizin (Sibi yurd sskını yüreğınde t?fiyan ve onun en şanlı nümun«sinl veren muhterem blr insanın slnel vatanda jrer almış bulunduğunu gortnekten bahtıyarlık duvdum Mutevazı blr durufunuz var. Yarım müyon liralık şayrımeTikulUnüzü vurdda elem ve Iztırablar sarmaya koşan Kızılay teşkllâtına bafıslamışsınız Blr faniye veva pek az faniye nastb olan çok serefll, "evkll ve 6nıek b'r m sal verlyorsunuz Eminlm bu bağısı yapan asil ve cömert ruh ve vlcdanınız hayatınızır o ana kadar tatmadığı en mesud manevl zevkl yasatmıstır. Ne mutlu size. Ne bahtiyar in«ansımz. müzakere edi'mis ve hükumet söz verilecektır. cüsü kanun teklifile mutabık oldu&unu bevaın etmistir. Bu teklifin kanunlaşması halirıde, devlet mües'eselerile hususî müesseselerde calıssn ve vıllık masş ve ücretleri 2S?0 liraya kadar olan bütün aelir mükellefleri verîiden i«tigna edilecek ve vıllık geKonys, 8 (Telefonl») Mamlcketl. tiri 2S80 üradan fazla olan mükel n!ü Maarlflnde be'kl de llk defa ola leflerin de bu miktaH'kı gelirler! ~ık SnraTnnflnfie btr tnaa« ödeme h&dl '«d olımıstur. vergi dlşinrla k'lıpsktir. sonu ltlbarlle tahslsatı aona Nihat karar, müteakıb toplantıda ^relmenlerinin nisan maastnı odeyen nahive halkı Marastan 4 yıl önce kaçan katil Bursada yakalandı Bursa 8 (Telefonla) 4 sene ewe' Marasın Teleo^ir koyunde kan davas' yÜ7undPn 2 kişivi tabanca İle öldOre rek firar ermş olrn H3san Taylan bu gıin bir tesaduf eseri olarak sehriml?(l' vakalanmıstır Merkez jandarma flsteS menl Mııdanva volıındaki bir çiftHkte vazıfeli bulunıırken bır hrzmetkârırt vazivet' dikkatlnı çekmlş ve kendisinden nüfus k**idmı ls'emls^lr O»te4men Hasan Tavlmın ?osterdiği nufnst? Maraşın MemisoSIu köviıne ald olup Hüsevın adına vazılı nldusunu RormU? ve derhal, sahte olduguna hükmetmistlr Bu arada ÜsteSmen. vıktile Marafla vazifeM bulunduffu zaman lçlenen bu çlfte clnayptl hatırlsmı? ve katilm o zamandarberl buluramadı^ını duşılnerpk ker^i';!n] sorguva çekmiştir Hasan tıraf etmiştır Basın, seçim. umumî içfiro*!ar lasartları İzmirde çul ve çeval darlığı Vatandaşlarda böylece cemlyete yar'lın ruhunun sür'atle lnklşafiledlr kl muhtaç olduftumur havır m(les«eseleıi nl en kısa zamanda ye devletln yar(llmcı faallvetl vanmda blrhlrlnl besll "en, blrblrlne muvazi olan kuvvetler ton^nTitı^rTTi^a îzah edîn.» !e vflcuda getlrmlş olacajız Bu satır tnraf+an flrtidar organı Zafer l^n Birp'fir^ep Tiı^^re^ çlmanızı dlkhtıeıin i«hirligi mevzuund.' katle tetkik edlyorum Ve bu satırlarla =!"e olan havranl'vım; tia Ifadeye çalışı porum. PMnei ve basmaknle olarak yaymDah^ ne soyllyeylm Hazretl Allah' " a n vaTida î«V,ir'!*:n!n t^n">t P?«> tan slze bu büyük eserinizın manevi (Baştarafı 1 inci sahifede} vı iVtidara getirmek lein ortaya a 7evkini vaşatırken ömnlzünun uzun oltıM'fhndsn bsh^dnmekte ve C M P ması temennisinl de blrlikte ifade etmı = Vik"avı mnteakıb Suriyeve kaçtığını finde merkezden eidecek bir hevet r>fn bu oyuna gelmempsİTiden, tak • oluvorum Aynı zamanda ecdadın bıı'ada 3 sene kildıktan sonra Bursaya de hazır bulunacak ve F L Karayük hayır müessesflerl yanında sızin •'trl» bahsedflmektp ve denfmektedi» e»lıp bu çiftliŞe yerlestıgini de anla1 osmano61u muhtemelen, buralarda elbl hayırseven eser vermek zevkini ki: duvan vsts^i'Varın sayısının da çoSai tan Ha<=an Artalote tp^lim edılmlstir. I b f r c *iva«* konıi^ma vnnacaktır. • AradaH fiidr v» prensip fhti n»«ını bOHln saTnimıvethnle temennı '«fları ne olur«a ol«un C M P nin b" edivorum Çok vaşavıiız sai ve sal'm davranısmm VpnfflMne BÖre bîr deŞer' bı manevt zevkl uzun mOddet slz de ve mSnafl oldueunu ifade *tmek yedih» fazlasile duvunuz ve gfirünuz MuHnde olur» Brerilvanm Rusva lİe diplomatik habbet ve takdirlerlml ju sıraladıSım kelımelerle ifade edebildimse çok bahIVinH msValede te*. îsbirli» tnrafyoktur. tiyar olacagım.» tarı olduklan fç!n Sadık AldoŞanln """ÎTTTI tehlîkesî !se Ahmed Tahtakılıca höcura edilmek kıt'iven bahis mevTuu olamaz. Reflk KOBALTAN tedir. Takat bütün bunlar mevcud Jki b!ok ara5mda tarafsiT ve nlakatız blr .„ filmi Ithalâh fcin vaoılan 50.000 dolarlık dunrmu muhafnTa ermpir+e oMnih» tahsıVin «;ureti tak«:imi hakkında alâkalı meslek komitesi m»i7 dprn»V HpSH'iir. MSnen ve iVtiWashington. 8 (A P.) Ayan Mec»P''pn hfîrrivet cephesi fle beraberiz.» lisinin Dış Münasebetler Komisyoile temas etmek üzere mümessillik vesikalannı hâmilen ötedenberi basınm ve gazeteeilerir nunun bugünkü toplantısında konuIstanbul Ticaret Od^ında 35 numarava 17 5 956 perdostu olduSunu sövliyen Mr. Autra san Milletlerarası Işbirliâi îdaresi Mü şembe günü saat 10,30 da gelmeleri rica ve ilân olunur. va7İfp«ine basladıkt^n sonra kamları dürlerinden Stephan P. Dorsey. ikti(5812) (Ba$farat> 1 inel tahifede) nm daima pa7Ptecilere açık olacaği sadî ve teknik yardım faalivetleri m ifade etmiştir. hakkmda şu rakamlan vermiştir: kib edilen bir konferans verrni^Büyük elei. itimadnamesini takdirr • Türkiye. Yunanistan, Iran ve tir. Hatip, memleketimizde vatan etmek Ozere yann akşam trenle An Pakistana müdafpayı destekleme yardaş hak ve hürriyetlerinin temi karaya hareket edecektir. dım faslından 260 milyon dolar; Is Kaznn KlP rael. Arab devletleri, Hindistan. Sev nat altında bulunmadığını, Arava bu ay maaş Bdenememls ve tedrtsstın in*1faa ufframa tebükesl b«s «rSstermlştlr Bu arada MretTien vektllerlnlB Tiüarrnatinn da netlceslz kalmıstır. Ru vazlvet karçısmda SSrencl veliiert iralannda Rnin^arak ve para topluva?k nnhlvedfkl öeretmen Tenıipr'ito Tinaslfinnı örtemlclerrtlr. Şlmdive k«"or islf'İTnemls blr şev olank tp'MrM dllen bu hftdlse nahlvede teessilr ya ''»irrive» Partisi Egede üç foplantı vanıvor r Röntsren Filmleri Fabrika Mümessillerîne: «Yanntfan emin vardım İstanbul Ticaret Odası samızın kısır ve sakat olduğunu kaydederek ezcümle söyle demiştir« Anayasanln tâdiM meselesi münakaşa mevzuu bile olmaktan çıkmıçtır. Anayasanm tâdiline tznıret bir vakıadır: Bu işe derhal başlanmalidır. İkinci Mecli=e v« Anavasa mahkemesine lüzuro »ardır. Bugünkö Anayasa karsısında yarından emin değilim. Anayasa tâdilfhnı ancak bir kurucular Mec lisi vapmahdır. Öteki türlü tâdilâtta i.=tenilen netipel*"' aimamaz» lân ve Napal'a kalkınma yardımı olarak 139 milyon dolar, bütün bolge dahiünde teknik işbirliği için 58 mil* Kalyoncukullugunda E«acıbası Mka vnn d^lnr avrılncaktır » ğında oturan Kattarina Akbalık adınds Sadeddin Arelin ölüm yıldöniimü bir Rus mültecisi evinde ölü bulunmuşMusikisina» H Sadeddin Arelin blutur Kadının hâdise pecesi Pedro ismm milnün b!rlnci vıldbnıunu mütıssebet'le dP blr sahısls evirde sarab ve lspirto dün htanbul Ensiitusü Mıı>nkı Suhe«i Içtlgı, bu adamla uzun müddettenberi tarafından Tekrik Üniversite konferans metres olarak yajadığı tesbit edllmls; "Innunda blr anma toreni yapılmıstır ör. İki buçuk saat devam eden toreni Pedro. Kattarüıa'nın son derece tar Enstitü MüdOrü Ord Prof S. Murad hos olduSunu ve tnuvaıeneslnl kaybe Uzdilek blr koruşma İle açmış ve derek yere dttşüp başından ağır »u Arelin muhtelif pserlerinin çalıpmarette yaralandığını İddia etmiştlr sındart sonra, muhtelif tntibler, Arelin Cesed Morga kaldırılarak tahklkata •şahsıyeti, eserleri mevzuunda konuşma Bir Rus miittechi evinde ölü bulundu Demirköprü Şantiyemiz için yatak ye Tekliflerin karjalı zarf usulö ile Halit Ziya caddesi Kubilây Han 40/D Jzmir adresine 10 Mayıs 1956 oerşembe günü saat 10 a kadar vâsü olması lâzımdır. Bu husustaki şartname ve nümuneler tzmirde jrukarıdaki adresten tstanbuldo Galata Perçemli sokak Cemaat Han kat 2 den temin edilebilir. İsteklilerin teklifte bulunmalan rica olunur. E. M. C. HRTfllfUGI 300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAB AÇÂNLARA ZARİF BAYRAM HÂTIRALA RI 1956 PLÂNIMIZA DAHİL 12 BAHGELİ EV, 6 SİRİN VİLL ve 300,000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ NiŞANTAŞI Ajansımız BU AJANSIMIZD HESAB AÇÂNLAR İÇÎN BUGUN EMRİNİZDEDİR HUSUSÎ Keside BİR BAHÇELİ EV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog