Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHUBİYE1 t Mayıs 195S K *»zan .T.5AK KEMAL A R \ C A O G L A• N Besımliven MÜNÎF FEHIln DRAM KISMI: Bana Dokundun Yazan: Tennessee Wi!llamı DonaM V'ındham Turkçeıt. Sadık Baikan, Yi.NI TtYATRO Btı Melek GeçtJ Yazan J Bousquet H Falk Turlcçejl Vılmaî Inal ISTANBUL BÖLtJMÜ Hanımlar Terzihanesi (Yazan: Georget Fevdeau Tiırkçesi Mahmud Yesar!) SEVGtLI GOLGE (L'ombr* Chere Yazan Jacques Deval Ceviren Mebrure Alevok ŞEHIK TfrATBOLABI Dağlann sümcülü, nerglsl kokar PeryaTaanı, m»nıfırı,, jarpuzu kokar Pınartnın suvu o'ugunur . 05unu kokar Ulu bir ağacın alundaydı Agaçlanr îrasında menekşe almış yürümüytü Menekşett dlıe , kmış ÂSIK başını e lert aresma almışn Yalnızd. Dün^ada yalnızdı Blr seyler îıayal edlyordu Karsısına blr hayal dlıtllmlşn, gl'mlyodu Elinl den lnc.ral Sazına dokundu Sonra yumuldu. Hep vumuUrdu böy'.e aaza KÜCÜK SAHNE Fakir köylüler şehirlere göçüyor Çiftlik çubuk sahibleri müsaid şartlarla çalıştıracak adam bulamıyorlar. Ne yapmalı da köylüyü köyde alıkoymalı? Mumammer Karaca S A K I R BAK A N VoavıJ 3 perde at üs*ünde kaldı postumuı Ikrannaan dondüınola dostumuı Yann orter kara tosrak üB»umüz Curutüı ha, benli Sunam çünitür o.ur Arab a'ın kaltagl Issız kalmaz koç ylgltln yatağı s kotuye dejer e*e|in Gerı dur ba, benll dUber gerl dur vağdı yo'anna »apavım Hat dlnld'r agk dlnlne tapayım Çevlrtver al yanaktan opeylm Bert dur ha benıi düber bert dtır »5 O B S A tst. Borsasınm 8'5'1956 fiatları % 5 FAIZLI T A H V I L A T 1938 Ikramiyeü ikramryel. M Mudafa 1 İkramlveli D Yolu IV Ikramıv?!. 3 Yolu V 1951 Tahvılı 1953 TahvıU 1955 Amortısrnan 1 Zıraat BaK?»ı III Zıraat Bankası IV Zıraat Bankası V Zıraat Bankası VI • tAlilA » utj 24 00 24 00 106 80 107 00 100 85 101 05 100 00 100 00 104 25 104 30 ' 104 45 Smıs» rıineıen ı Maüeo Slrru«n Merkez Karkası 163 00 uarant) Bankası 125 INı Oblıgasyon And 1fl 136 00 l^jrkm K.redı Bankası H 137M) U Bank«5i N SS 50 Yapı ve Kredı B 16 50 • *«t»nr ı A o ISSOM Aslan Çimento 82 00 * SarB UesırmenJerl 44 0(1 Tıcaret Banku> N 60 U0 * "AKÜ 8IIKS.ASJ ALTIN rlATI SSb r ı 456 000 Fr rtatıar 2700 1175 2SS 260 100 Aİ.1UV ( l . Uola. (1) Kılo altın 1 Sterlın 1 Oolar 1 D M. 1 Isvıçre frangı 33 Fransı Frangı «AKHAFLAHUA Cumhurıyet Reşad Iugıliz Gulden Kulçe Degııssa 89008925 1030010350 1130011400 83258350 13101315 13151320 launbul Meriez ,Jı.iasuıdan aldıgım 4/10/954 tarihh 30634 sayı'ı permlnln gümnlk nüahaaım zayl ettlm Yenlslnl alacagımdan esklalnln hükmü yoktur. Mehmed All Oğuz Basan ve yayan Cumhurıyet Matbaacılık ve Gazetecilik Turk Anon m Şırketl Cagaloglu Halkevi sokak No 30 41 SahıbJeri ZAYİ NÂZIME NADI ve ÇOCUKLAR1 Yazı İ5İerini fi'len idare edec Mes ul Muduı (.Arkası var) CEVAD FEHMİ BAŞKUT Her uzunluk, kalınlık ta toraa endüstriel (Tekstrop) ve muhtelif marka buz dolablann, çamaşır ve elek trikli süpürgelerin Vkayışları gelmiştir. Taşradan sipari^ ahnır Müracaat: ALİ RIZA GEBZELİ Galata Kemeralh Caddesi İSTANBUL Koyde bakkalıyt dukkânım »ayesıcde çok şukur Cenabı Hakka geçın >onız. çocuklarım jetışmıye başla>mca 2000 kok uzum bagı yetıştırdım uzum lerin * lerıni IsUnbullulara sattım bu !s n tadını alınca elll bın kok üzum bagı yetıştırdim Çok sukur Allaha lstikballmi kazandım bu vasılevle bellemek çapalamak zamanı gelınce koyden ve hattâ Bir seneye vakın bir zamandır ciğerlerimden rahatkomşu kov'erden Işslz insanlara !ş temln ^•zım Bundan altı, yedi ay ev^el ağzımdan kan gcldı ermekle on'arın hayır dualarını da yordum Çunkü. Verem dıspanserıne koştum Karşımıza guler yuzlü tatOnlar çalışmakla h«m para kazanı1' dılh bırı çıktı Doktor ımış Benı muayene ettı ( * * * ) yorlar doya doya uzum yiyorlar kışhk mevdandakı e\lerıne gelmeklığımizi sovledı Bazı foroedava pekmezlerın. yapıyorlardı vebağ malıtelerın ıkmalı zarıretı varmış Kocamla evlerıne çubuklirından bedava olarak kışhk gıttık Bır fakruhâl kâğıdı uzattı muhtara muhurletmeodunlarırı temın edıvor'ardı mızı sovledı Ilâç 'ğne tereyağı yumurta verılecekmiş 45 seredenberı ko\ lerımızde bağ bshçelerd* ve hattâ tarlalarda çalışacak Ben dıkış dıkerım KocRm da mutevazı bır esnaftır Kimkoyluler Istanbulda vevmıveler yuksek seye muhtaç değılız Bv paramızla ılâçları alalım deolduğu bakımından Istanbula gdç edidık nSız hukumetten zengm değılsiniz \a na<=ıl olsa yorlar Hu'â«a 50 000 kok uzum bığ nı bunlar verılıvor> dedı Tam kapıdan çıkarken tedaviye ça'ıştıracak ınsan bulamadığımdan bağ kendılıgınden imha olunacaktır baslamak ıçın bız^en alelhe^ab 100 lıra ıstedi Bız za Inıha olunsa da ben m sahsırmn bu vallı feleğın <;ıllesını •\emış insanlara hukumetm jardl kada» bu\uk bır uzum bağma Ihtlvacım mı ıle bıraz daha \aşama ımkânı bah^eden bu kıymetlı kalmamıştır Maksad memleketımızde muesseseler nasıl ıstısmaı edılır" Bu hakıkatı bır kaç stıhsalı arttırmaktı sefer Sıhhat Mudurluğune bıldırdık=;e de bir netıce alaGazetelerde okuduğuma gore bazı mem'eketlerde ko\e gıdenlere menfaatmadık Verem dKpanserındekı hastalann vazıldığı defgosterilı\ ormus Şehirleıe goçmek terlerı ve adreslen bulup çıkarmak her işı halleder Bu bızde guçlestırılemez mı' hastalann yuzde ellısı ancak para veriıkten sonra teda35 sene daha geçince Istanbul vı altına aîınmi'slardır (Huvnet mahfuzdur^ i "00 000 rrılyonluk blr şehır olacak skat ufak ka=aba veva koy namıle bır NOTUMUZ sev kalmnacak ve bu sebeblerden doBız bu ıhbarın dof^uluğuna inanmak istemıvoruz lavı her turlü mahsul istihsal fazlahgı Onun ıçın ;ehır hastanf ve şikq\etçmın ısımlerını mahbeklenmemelıdır fuz tuttuk Tahkıkat aç'lması lâzımdır 1945 vıhndan sonra tstanbula goç eden kovhıler esnaflar ger ve dorrre lerı ıçın bir kamın çıkarılması ve doıSııitanahmedde kesilen Terkos Sanatkârlarımızı Çorlu mıvenler nddetle cezalaiması hakkırda Su fmhmed c\a"ırda Ti\ukh o re ha>ırperverleri beklijor 'akalıların naz^n d kkitler rı celbetleniı mıllî menfaatlerımızden ve âmm> A ı.enkanın mı hur ko ı jrttstl sokagından geçen Terko' borusunda h. klarımızdan oldugu kanaatilndey m Dennv Kave ln kl nses z çocuklar lçln haftanın hemen beş altı gıınunde sa• resı bu'unamaz m ı ' kl temsll vernek U7erp T irklvevl zt ba\ sait 9 dan akşam 18 e kadar nı voktur Bazan bu kesılış Bece 22 ve (Huvlyet mahfuz) varet e*tl61nl unutmıval m devam Çorlu Çocuk Esirgen e Kurumu men kadar değ ldır eder Bu sumn kesı mesi NOTUMUZ rızı Bılıltızam ke^ılmektedır subu o'iik hi^im «p^^t^ârlir Tiıza r' Bunun çaresi. vergı vermıyen çıftlık edtvonım Aenba Çorludakl klmse Su)"un ke« ldıgt saatlerde goruvorum kl Sultanahmed parkı sulanmakta bızler çubuk sshıblennn zıraat islerıne iyı s'z çocuklar lçln bir gecelerlnl feda ı^e evlerde bır yuz yıkavacak su bula«M r «a$lımwdır TopraSa baah koy edebtllrler ml» lıilıık «i'rtemine ddnemevlz Bu unutultııyacak yardım Için Tür m \oruz Bu boru üzer nde bu unan kive sanatkar an aras'nda blr Denm Tıcaret Lise«ınde okuvan çocuklar da Kadıköy . Çamlıca arası susuz kalmaktadır Bu okul Ise her Kave vok m u ' otobüs seferleri Kıvme*ll sanatkârlarımızın vardım gun çıft tedrısat yapar Depo^u dahl r ^ h'mık blr mlnnetdarlıkla bekle olsa suvu gene vetmez Daha ileride Kosuyol ı otobusıer' Içln blr ring hat Avgır Deposu vardır Burada !*e merntı esls ed' melldlr Yanl Kadık^v Fo mekteriz leketın kıvmetli blr çok damızlık hayşuyolu Altunizade Bağla^bası Ka Sanatkarlann adreslertnl bllmedliJlm vanları var bunlar da aynı boru Ü7eçin saze'en^ln tavassutun'i r!i"H edldıkov ve bunun tersi r nden su aldıklarından susuzdurlar Bu Bu hatt.n ft^dası Koşu\olunun Bağ "O'um haie bır çare bulunmasmı ve suyun Müflde Kurtlz larbaşma ve dolayısl.e Uakıidara baSCorlu ka7ası Ço<uk Eslnîerre arıza olmadıkça ke«ılmfmesınl rlca lanmasıdır Avrıca A'tınuz^deve ka. edeHz Kurumu BTŞkanı dar tramvav yolu da Kadıkö\e otobüs le bağlamr (Mezkur mahallede sakln Ac bâdem otobüsleri Kuçük Çaml, bfr okuyucu) İzmir mekteb cocuklanna canm eteglnl dolaşarak veva Al'unlzâ>aptınlan rakstan biz de deden eeçerek Kısıklıja kadar ve hat Efanka ile gönderilen 1 kuru^ ta bazı seferlerde turlstlk ^oldan Çam u>gun bulmadık ''cava çiıcmalıdır 19/4/956 jünü, Hendek Maarlf meMuzaffer Erol Izmir gazeteleBu suretle Kısıklı Kadıkoy. ve Acımurluğu vasıtaalle bana blr kuruç gön rınden kes'p gondTdığ nız çocuk b»dem K> Hıva dolavıslle ı= Usk ıdara derlldl burun nereden eeldlslnl sor••aKka,e re ım'er nı tetkık etık baclanacaktır dııV.m z<\man Isnarfa lllnrn Sütçuler B J ^utunu ıiare e1en muharr rın Z l n ı t Bankasındar. hava'e edildlğlnl Şlmdl tramvav güzereah'nı taklb ekanaatınc*' pedapoı k bakımından öSrendlm Ispartaııın Sütçttler kazasın ien Kadıkov Kısıklı otobüslerlne lho re'im1»rden hele b'r, mekteb da o > retmenken E^rldlr böleesl koy "lvaç kalmıyacaktır dansı olmamihdır (Dans mek1 T c Akşanları vapurdan »onra Modaya teblerlnde bıle ) 23 nian resim • o rp'Tienle *! deme lnln Sufçü'T ybeal vardım eandıSını kurmuştuk Bu 2 otobüs kılk ııktadır Bunlardan bl lerını Mainfin de \rm\r gazete • r*nln Rızjınasa araasındaki venl vol<J»n lerınde tetkik edip m ıtileasını î aandığa ayda bes llrs yatırarak «90» 11 ve Muhurdardan geçerek Modaya gUbehrtnıesinl dıler'7 • n blriktlilnl HendeSe tâvln olduSum da, blr dllekçevle Sütçuler kavmnfr» meslne İTk^n vok mudı.r" Zlra tram mı sn^ın A Kenal Yalç'n tarafmtian vav rolıımı do i=an o'obusler Modiya Hususileşen ıuııumi kutubhane Zljaa* Bankası vüsıtas'le adreslrre ^dn çok ceç varmakfidır deriıdl Fakat netlcede bankada kal Geçen haf'a Ma^rlf VeKilliiin meraA med Tjna T^e açtı^ı (Beva?ıd Umumî Kütüb m « olan bîr Ituru^umu bana göndB Binlerce Turk kızı \uva ınesilne 10 mavıs 1956 tarihlnden ltl renlere teşekkürlerlml atTederlm Muzaffer An baren yalnız (aboneazalar) mrebılekurmak isterken Hendek ÇanSıkuru koyu ce^mlş Adı üs*unde Umum! blr küfstanbulda akşamları çıkan bır ga?eokulu ögTetmen'prlnden Ibhaneve glrlşin tahdldl te'ebbua tede Brez lya'ı kızlar ıle Tu'k erkek mâri o'maktan başka blr şev d»ı;lldir lerinm gazete vasıtasıle tanntırılscak Her ferr Îs*edi51 zaman serbestce külan ve ılerde ikı tarafm anlaş'ık'arı tubh^nelerden î^tıfade »debılmeli kı takdlrde e\!eneb leceklerı >aîi'ı\or k 11\ r ımu? eelişebilsin Herkes bılıvor kı jurdumuzda ve 'Hıivlvet mahfU7i Istanbu' dih mde bmle ce gerç kız >u\a kurmık emelınde o up ısted gı Maliye vezne bekcilori sorujorlar Nlsan a n b'da\etlnde e=ı?e*enl?in gıbı eş bulmakta guç'uk çekmektedi'ler ıl bovleıken Bıez Ivalı kızlarla Turk , sutununda Mall\e \ersi da'resl blluerkeklerını tanıştıımak doçıu \e ma j mum \ezre bekçlleınln maaş'arına c 3 4 e Şımdıve kul bır d' «unce olmadığı kanaatınde zam \anacagını okumuştuk kadar hıç oır netıce çıkmadı Ac ba >ım d?ha Mecldıs«e rri yokss arttırılmıyaBu gazetenın vanmakta olduğu iş cik m , ' T ırK \e sınırHrı dahılınde t?tbık ed Ise | Aziz Tansu her halde daha fazJa makbule geçer Cevhan Malive Verei Dalresl Bu huiusta bır çok arkadnşlarımla Vezne bekçisl hemfıkır oldugum ıçın gazetemzın Halk sutununda neîredı'mesını sayg larımla Resmî tabancam za\i ordu rıca ederun Bav Ahrred Ates Resmı tabancanızın Engın Afrıdag otelde zaM oluşu şeklıle ancak zabıta u'nnnamppı Saka çeşme vıkak No 42 \e adh%e ılsıîerır Bu me\zu gazete < x Umumî hastanelerin hastalarını hususî muayenehanelere celbeden hekimler var rnı? BULMAC 1 1 1 1 1 1 1 Bır okuvucumuz bunun caız o'up olKötü telefon şakalan madıgıni soruvor Eskıden eaiz sa\ ılB^\ '1 'mı Leflefe ce\abımız Mektumazdı S mdı Medenî kanunun hukun buruz pek husu^ı mahıyettedır N'e^re leri \dm\or renı^d k Ozur dılerız Sutkardeşlerin evlenmesi I IP » 1 ^, • 1 Pl * 1 m • !ifl Reklâm lşlerinde Çalışacak MEMUR ARANIY0R Tanmmış bır firmanın ticarî mallannı Anadoluda reklâm etmek suretıle satışını temın edecek kabilıyetli dolgun aylıklı bır memur alınacaktır. Müracaat Bejaz'd Mıthat Paşa yokuşu Büyuk Haydar Efendı sokak No 1 Marmara Sineması arkasında !•••• Istanbul hamamlarına tahsis edılmiş olan Her 100 liraya bir kur'a numarası 7000 T O N K Ö M Ü R Ü N 1 Zonsuldaktan Istanbula motorlarla nakli 2 Komurlerm motorlardan tahlıyesıle kamyona yuklenmesı ve kamyonaan hamamlarm komurluğune naÂİı 3 Komurlerın kamjorlarla hamamlara nakii işlerı ToDtan \eya ayrı a>rı olmak uzere pazarlıkla ıhale edılecektır. Pazarhk 16 5 1956 gunu saat 14 de Cağaloğlu Şeref sokak 36 ho Esnaf Han Hamamcılar Derneğı. Şartnameleı Oernekte gorulebılır • • • • • • H M İ 1956 Satılık Kiremit Fabrikası Çal ~ır "az ette komole bır kiremit ve tuğla fabrıkasına aıd makıneler satılıktır. Tafsılât icın 36 00 02 Telefona ir Kisiye 20,000 Lira V E A Y RICA Yılı tkr?miyelerinin 3 üncü Çekilisinde SOI D\N S\Ğ\ 1 Yegare \e tek tane 2 Tahsıat 3 Dın\a Cchenremınderı ft'lı%an bır çeşıd h iısumdar 4 ÇıftleşTie suretıle çopalmamak 5 Fenalık (e«kı ter.ml ^ğızdan mıdeve gıden boru (eskı termı 6 Uzuvlarınızd'n, fc.nSır s ece m salları 21 45 Ba • mı dokuma ı^lerınde kullanılsn bı*kılerANKAİİA 7 28 Açılı? \e prograT! 7 30 T ırk j er zlçl (Pl ) 22 00 B M Mecllslnde bu d^n 7 ^onunda başı kes'en b ^ ' i k (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Sarkılar eun Hj7irlıvan Fe'hl Kardeş 22 15 şaırımız bır harfın okurtuşu 8 Bır (PI ) 830 Haflf batı muzlîl ı Pl ) Saz eserlerl (Pl ı 22 30 ItaV ı n " 1 «por ce=ıd rde kul anılan araçiardan 8 45 Sa» eserlert (Pl ) 900 Haflf ba dız'arı so^ıiıvor (Pl ) 22 45 Haher'er 1 r r ö r tı müılğl ıPl ) 9 30 Dana müzi^l 23 00 Muzik (Pl ) 23 30 Dıns ' \e 1 \ra a ırd ı Taa\la5 n 2 Ç ' 1 ı caz (P ) 24fto Kapanış <P1 ) 10 00 Kapanı» gen'ık «slerı gojler ve'er1 ( c ^ ı ) * 3 E'bısenin uzerme çevı !^ <: parİSTANBUL 11 58 Açılıs ve program 12 D0 Beçası, nota 4 Da£ ko\Fugu por s^n12 27 Açılış ve program 12 30 Ka da!ı 5 Bo"! ^ere odenen r a ı cEzasulne bo ero ve rambalar (Pl ) 12 30 FahrHe Canerden şarkHar 12 55 rışık haflf «mek mtızlgl 13 00 Sar =ı 6 B ' \erde >atıp l q i , » ı şı kılar Gu'scen Guvenll 13 30 Sa 7 T Meze cır^'nden \^nılecP'< ^ S Serbes* saat 13 00 Haber er 13 15 Nezahat Bavram'dan *ürküle r 13 30 eser'erl 13 45 Haberler 14 00 Dans Gurultuden uzak hare dkı k»ı iıe ı Salon O'kestr<îsı Hılll On'vmai 1da muzi» \e haflf şarkılar 14 31 Ev ka J 2^ 3 4 5 6 7 < 5 resinde 14 00 Bır saatlik Türs mu dınne başbaşa 14 40 Ş<\rkı ar All 15 »0 Okul köşesl 15 15 Haflf Hıza KDprululeroslu 15 00 Kapinış orkestra e^er'erl ve şarkı'ar fPl ) İKİAİRİAİB'O'G'A Mılzlk ıP' ) 1600 Kapanş 16 57 Açılış ve program 17 00 Rad A Î T Ü İNİAİ vo vurddan sesler eklpl 17 30 Or16 58 \çıl s ve program 17 90 Mef kes n r ^ı 13 00 Sarknnr Murşlde Sener 18 20 Radvo salon orkest naret ^'alav ve Gul Batu dan şirSı'ar 17 15 Guî Batu'dan sprkılar 17 30 rası 10 10 Radvo kume fasıl heve 1 I* Padvo ! > Inelllrce 17 45 Dans mü 19 45 Habeler 20 00 Neseh parçan zı«l fPl ) 18 00 Kövun aaatl 18 15 lar 20 15 Radvo sazetesl 20 3 1 r Turddan aesler Muzaffer Sarısozen lda Berl T rk rmısıklsl kon^er "! u ı ı der 1 reslnde 18 55 Serbest saat 19 00 nejl 21 00 Yenl buluşlar 21 10 S«r Haberler 19 15 Tarlh*en blr vaprak «ılar Ekrem Kon^ir 21 40 Ge tr ver f 19 20 Mlthat Akaltan ve arkadaşlar 2İs saatl 21 50 Ilham Gençer ve Lİ*|YİPIÛEİV|A 19 45 Cerrlve Cevhım'dan sarkılar arkida=ları 22 10 Operalardan hlift v 20 15 R >< o »ix?ete=ı 2 30 Se est ve er 23 00 Mek='kodan melodller <hafif saat 20 35 Ariantin tangolan 20 50 23 15 Haber'er 23 33 Karsık ''»hlye Ak=ovdan çark '<r 2120mü'lk 24 00 Kapanış R AİYİEİTİPİR İE A LİA'MJP! K iş MİEİZİİ İY| E İ T Ü İ K İ E T W İH L n \w TÜRKİYE • EMLÂK K R E D I BANKASI OSStlURIN NAZARI DİKKATİNE Emonme desen ve rapordan anlavan tecrubelı ressamlara, e\Ierjidt veya ateuelerımızde 15 verılecektır. Müracaat VAKKO E\I?RIME TABRIKASI, Kurtuluj, Arak sokak. Tel 48 12 98. n MUHTELİF PARA İkramiyeleri Mevcuddur. 10 Mayıs 1956 Akşamına Kadar 150 Liralık Bir Hesab Açtırmakta Acele Ediniz. Tasarrufu Teşvik İkratnryeleri 9 TEMMUZ ÇEKİLİŞLERİ «. LEVENTDE BAHÇELİ EV MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ m 39 Kİ5İYE 2İM0 er LİRAUK İNŞAAT KREDİSİ NRUvtrTOZtU HAUtAMimYlKAMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİDİR. YEÖİH:ütE7TlL:(r«tfik. 2 1 2 8 1 8 * AMA FABRİKASI 526T/1 SOH Û3İ3İS Şuhesi HUJIASÎ f " l e v e n t ' d e bahçelı EV ve PARA ı flynea ikramiyeleri IİCİYİ Bftt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog