Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

• Mayıs 1956 CUMBUKIYET üç O NATO Konferansı fiyasko mu verdi? A O Kıbrıslı iki katil Rum idam edilecek Tedhişçilerin bu karara karşı hareketlerini önlemek îçfaı sıkı tedbirler alındı Lübnanda Fransa aleyhinde nümayiş Parisin Cezairde takib ettiği politika şiddetle protesto edildi Orhan Köprülünün durumu D. P. İl tdare Kuruhı Başkanı 4 gündenberi ortalarda göriinmedl, dünkii İl İdare Kurulu toplanhsma da işHrak etmedi Takriben 30 günlük ayrdıktan sonra, yeniden D.P. ü idare kurulu başkanUğı vazifesine dönen Orhan Koprülünün vaziyeti. yeniden meraklı bu safhaya girmiştir. . Orhan Köprülünün, 4 gundenberı ortalarda görünmemesi siyasi çevrelerde türlü tefsirlere yol açmakta ün akşam Londra radyoI sunda konusan İngiliz muhalefet partisinin bir mebusu. Atlantik Paktı Kon seyütin son Paris konferansmdan bahsetmiş ve elde edilen neticeleri 1 Beyrut 8 (R.) Bugün Fransa gösterilen yapılmışü, tahlll ederken, bir fiyasko ile karşı yapılmıştır. Paris 8 (R.) Cezayirde milliyetkarşıya bulunduğunu 1leri sürraüş aleyhinde numayişler Beyrut sokaklarında, ellerinde Lüb çilerle Fransız kuvvetleri arasında tür! Büyük ehemmlyet verilen bu kon nan, Irak ve Suriye bayraklan oi çarpışmalar her gün biraz daha büferans hakikaten fiyasko ile mi ne duğu halde dolaşan 10.000 kadar nü yümekte ve kanlı olmaktadır. Son ticelenmiştir? mayişçi, Fransamn Cezayirde takib ; hafta zarfında 100 kişinin öldüğü bilHemen böyle bir iddiada bulun etmekte oiduğu şiddet politikası a ' dirilmektedir. | Diğer taraftan Cezayirde yerleşmiş mak ne dereceye kadar doğru olur? leyhinde bulunmuşlardır. Emniyet kuvvetleri Fransa sefareti ' olan 8.000 kadar Franaz da bugün VATO'nun Paris konferansuıda. bugüne kadar devam edegelen askeri binası etrafınrfa sıkı tedbirler alındı j Fransız Devlet Vekili ve Cezayir işlşbirliğl yamnda fktisadi ve siyasi ğından ve nümayişçiler etrafında da ; lerini idareye memur Lacoste'a teişbirliğine de yer verilmesi lâzım kordon kurulduğundan hâdise çık cavüze teşebbüs etmislerdir. Lacoste geldiği kabul edilmis, Kanada, Nor mamıştır. kendisine atılan taşlardan. domates veç ve İtalyan Dış İşleri BakanlarınBundan bir iki gün evvel de Su ve yumurtalardan güçlükle kurtuldan müteşekkil bir komite kurulmuş. şiddetli muştur. bu meseleyi tetkik etmek işi ona ha riyede Fransa Aleyhinde lllllllllllllllll... vale edilmiştir. Sovyet iktisadi taarruzuna karşı, VATO'nun bu konferansında mu<~ tedblrler alınamadığı. müşterek bir program üzerinde mutabık kahnamadığı anlasıhvor. Aza devletler arasmda bir göriis birlipi temin edi'meHiei Diyarbakır 8 (Telefonla) Türve bu sebeble de böyle bir komite kiye Surive hududunda 48 saat nln kurulmasına lüzum hissedildiği içerisinde 4 kacakcılık hâdisesı olgörülüyor. mus. Kapı karakolu ile Kantar katste bu (üçlü komite) süratle NA rakolu civannda kacakçılarla aüm TO'nun iktisadi ve siyasi işbirlieini şiddetli tanzim edemez, ba mevzuda NATO rük erlerinin yaptıklan Bakanlar Konseyine müspet bir ra müsademe r.eticesinde değeri 176 por sunamaz veya sunduğu rapor bin lirayı geçen muhtelif navlon Konseyce reddedilir, ilgililer tarafın ve 'pekli eşya ile 78 baş kovun ele dan kabul edilmezse o zaman fhas gecirilmiştir. Bu müsademeler slkodan bahsedüebilerektir. Fakat. Sov rasmda Mardini'n Miskin köyünyet iktisadi politikasınm gelişmesine karsı NATO'nun müşterek bir ikti den olan Suleyman Kava adlı bir sadl politika fle cıkıp cıkamıyaoaâı kaçakçı da vakalanmışsa da bilhnsııs'inda da şimdiden bir şcy söy hassa Serçehan istasyonvrnun malemek mümkiin değiMir. Atlantik kas basmda vapılan şiddetli miiPakh heniiz tehlikeli grünleri ?ride sademede hiç bir kaçakçı ele gebmktnışa benzemiynr. çirilememiştir. Suriyeye kaçan bu Tenl Sovyet politikasının. JîATO kac?kcılarn çok aâır varall oiduğu nun bazı devletlerini tereddud icinde ve arkadaşları tarafından sırtlarmbıraktiği anlaşılmaktadır. Moskova. sövlenmektedir. bu siyasetinde ne dereceye kadar sa da kaçırıldıklarl mlmidir? Tpreddıidü yaratan fste bu Son zamanlarda eüney hududlan «ıaldlr! Diğer taraftan bu devletle mızda vuku bulan kaçakçılık hârin. zamanla slyasi blr yayılmava da diseleri dolavısile smır, kontrol alsebebfyet vermesl ihtimali mevcud tinda bulunduruîmakta ve herhangi Sovyet iktisadi yanaşmalarıpdan fay bir kaçakçıhğa meydan verilmemek dalanmayı düşünmüş olmaları. Atlanttk Paktı içfnde müşterek bir ik tedir. tisadi eephe knrulmasını da giiçlesttrebilecekrir. Fransada Üniversite mezunu 21 genç çöpçü olmak için belediyeye müracaat ettiler F Havada lâflar.. ir Türk darbı meselinl hatırladım. Şu üç şeye akıl ermez: Devenin dişi, (zen ci) Arabın yaşı, hükumetin işi. Suriys hududunda Bağdad Paktı temsilkaçakoılarla çarpışma cileri foplandılar Tahrar. 8 (a.a.) İran Dış tşîer! Vekili Ali Ardalan bueün Bağdad Paktma dahil memieketlerin Tahrandaki büyük elçileri ile birlikte bir toplantı vapmıştır. Geçen Tahran konferansı somunda yayınlanan tebligde Keşmir meselesinin zikredilmiş olmasmdan do layı protestoda bulunan Hindistana bir cevab hazırlanması meselesi nin toplantı gündeminde yer aldığı sanılmaktadır. >, Muş, Hakkâri ve Vana kar yağıyor Diyarbakır 8 CTelefonla) Son altı Rün içerisinde vilâyetimiz dolay larına devamlı surette va&mur ve bazan da dolu vağmaktadır. Bilhassa şehrimiz çiftcisi bu durumdan memnun olurken. Muş, Van ve Hâkkâri civannda yağan karlarla kışın geri gelmesi bu vilâyet çiftçilerini de endişeye sevketmiş ve kor kutmuştur. Tarafsız Yugoslavyanın Devlet ReIslni Parise davet ermiş. kendisi ile förüsmelere başlamı? olan Fransız ldarecllerinin pek yakında Moskovaya yaparaklan seyahat ne eibi netieelerle sona erecek? Birleşik Amerikan.ni yardım programı ne şekilde tatblk mevkiine konacak. ne sekilde tevri edecek? NATO'nun (üçlü komlsyonu) nun ealışmalan ne olacak? Bürün bu «uallerin cevablan. nnümflzdeki gtinlerde Sovyet iktisadî yanasmalarmın yeni neticeler elde edip etraemesİM teslr eyllyecektir. Roquay ılngiltere» 8 <A.P.) Bugun burada bir geçid resmi sırasında İngıltere Krahçesi Elizabeth ile l kocası Edinburg Duku, mühim bir kaza atla'^'şlardır. Ağır bir bayrak direği biırienbire devrilmiş ve Kraliçenin Dukle birlikte bindiği açık otomobilin 3 metre kadar gerisine düş müştür. 8 metre boyundaki kalm di! rek, Kraliçenin arabasınm hemen | peşinden gelen ve saray mensublarının bulundukları bir otomobile çarp mış, ancak bu arabanın tavanı yüke ömer Saml COŞAR dayandığından yaralanan olmamıştır. Kraliçenin ziyareti münasebetile bu kasaba donanmış ve direk boş bir petrol varilıne oturtularak etrafı kum ıle beslenmişti. PERİN re ŞEREN AHelerinin TEŞEKKÜRÜ Malatya C.H.P. il kongresi Sevglli annemlz ve b\ıvukanremiz Malatya 8 ıTelefonla) Hayli tartışmalı geçen ilçe kongresinden sonra ŞÜKRİYE PERL\in C.H.P. lıler il kon?relerinin 15 mayıs vefatı dolayısile cenare toremnde 1956 tarihinde yapüması takarrür etbtzut bulunmak yakmlıeını gosmiştir. Kongreye Kasım Güleğin de teren, »ayın Vali ve Belediye Keiştırak edeceği ve bir konuşma yapaistmiz Ord. Prof. Dr. Fahreddm cağı bildırılmektedir. Kerim Gökay başta olmak uzere. butün Şehlr Meclisi azalarına. AnıtKabri ziyaret eden Partill arkadajlara. idare âmirlerta*. dost ve akrabalara, çplerk elçiler telgraf re mekrub göndermek neAnkara 8 l a a ) Norve^ç y»nl bü zaketinde bulur.an rvata en derin yukelçts! 12e Rurrionya yenl Buyuk»:çl duygularımızla teşekkur ederz sl bu sabah AmtKabn ziyaret ederek bırer çelenk koymuşlardır. İngiliz Kraliçesi fehlike atlattı Konra. 8 (Telpfonla> Ovanın her "•arafmda ynfcmurlar kısa fasılalarls dfvam ederken bazı verlerde dolu felftketlerl de vuku bulmaktndır Bueün Karaman'ın Kılbasan nshlvp^tndp fırtma lie baslıvan ya&mur bll^hare Sldrte'll blr dnl'jva çevrilmlş T? bu dolu, yanm »aat kadar devam etmlştlr. En küçü£ü fmdık büyüklüftünde olan dolu. blr afet hallnde mevvaları tanamen mnhvptmls TJ bu arada ot:ukt!,n nshlvev» Eel'n 5600 keçlden lbnret olan iürilTü oltiuiu Bİbl kırmıs tır Sürüsünö korumak lcln »aSa sol» koşan çobnnlardan öm«T Tılmaz Te All rle muhtpllf yerlertnd»n ynralan Dolu. Konya havalisinde hasar yaptı ransada üniversite mezunu 21 genc, belediyeye müracaat etmişler ve çöpçü olarak çalısmaya hazır oldukı^nora 8 ı«., M » ™ , ^ 5 . ^ Londra Ö (R.) Kıbrıs Valiliğiğnlarını bildirmişlerdir. Paris Belediyeden bildirildiğine göre, işlediklarj sinin. 50 çöpçü alınacağına dair gazecinayetten dolayı idama mahkum telere ilân vermesi üzerine bu ünidilmiş olan iki Kıbnsh Rum hakkınversiteliler müracaatlerini yapmışdaki hüküm infaz edilecektir. Yunan lardır. hükumeti bu idamlan durdurmak Bunlar, iş bulamadıklarından dolaiçin teşebbüslerde bulunmuşru. Cîazeteciler kadar, D.P. îstanbul teş Tethişçilerin, Valiliğin kararına kilâtı mensublan ve il idare kurulu yı bu hizmete talib bulunduklarını karşı hareketlerini önlemek için çok üyeleri, dünkü toplantıya iştirak e da açıklamışlardır. Üniversite mezusıkı tedbirler alınmıştır. Her iki Kıb dip etmiyeceğini öğrenmek üzere, nu çöpçü namzedlerinden 16 sı Frannsh Rum, adam öldürmüîlerdir. Bun Orhan Köprülüyü bulunabileceği bü sız, diğerleri ise müstemlekelerden lar, tethişçilikten sonra ilân edilen tün yerlerde aramışlarsa da, kendisi gelmedir. fevkalâde ahval kanunlarına uygun ni bulamamışlardır. Hattâ. D.P. î s *** olarak idam edilecek ilk tethişçUer tanbul idare kurulu üyeleri. dün evDünyanm en zengin kadım velâ Sultanahmeddeki evine, bilâhaolacaktır. ook mecmuası ilân ediyor: Bu akşam açıklandığına göre, Kıb re de Levenddeki kaymbabasınm i Dünyanın en zengin kadını kametgâhma hep birlikte bizzat gi nsta tethişçiler faaliyeti geçeli bir İngiltere Kraliçesi Elizabeth'tir!» derek durumu öğrenmek üzere Or sene olmuştur ve bunlar bu müddet han Köprülüyü aramışlarsa da, teşebİlâve edildiğine göre, Kraliçe, muzarfında 75 kisl öldürmüîlerdir ki büsleri muvaffak olmamıştır. azzam gayrimenkul emvale sahibdir bunlann yüzde 50 si Kıbnsh RumOrhan Köprülünün Polonezköyde Kraliçenin serveti hakkında kat"! hiç lardır. istirahatte veya Ankarada oiduğu bir rakam verilemediği gibi, tahmin de yapılamamaktadır. Kraliçenin, yarış Armada tedbirier tahmin edilmektedir. Atina 8 (R.) tki Kıbrıslı kaüll Diğer taraftan. Orhan Köprülüyü atları, altından sofra takımları bilRumun idam edilecekleri ilSn edilin bulamıyan D.P. il idare kurulu üye hassa kıymetlidir, diyorlar. ce Yunan makamları sıkı tedbirler leri, dün saat 18 de normal gündem *** almışlardır. Nümayişçilerin tngüiz ile ikinci başkan Ferzan Aras riyaMonako Prensine vapılan teklif binalarına yeniden hücum etmelerin setinde mutad haftalık toplantısını onako Prensine bazı Amerikalı yapmıştır. den korkulmaktadır. zenginler şöyle bir teklif yapBu arada. perşembe günü gazeteci mışlar:: lere verdiği ve aynı zamanda D. P. Monako Anayasası tâdil edilecek. il basın bürosunca tevzi edilen beya Krallık olacak, Amerika sahillerinnatının. a^ne birzat Orhan Köpriilü den biraz uzakta bir ada Monako tarafından tekzib edilmesi ve son hâKrallığına ilhak edilecek. diseler, D.P. genel merkezi ile Or Bu Amerikalı zenginler adayı satın han Köprülü arasmdaki ihtilâfın halAnkara 8 (CumhuriyetTelekı) ledilmediği ve kendisinin il başkan ahp, kendisine hediye etmeğe hazır bulunuyorlarmış' Fakat bir şartlat Sanavi, maden ve enerii Bakanlığı hğından istifa edeceği dedikoduları Bu da, «kumar yuvası» haline getinm yeniden ortaya çıkmasma sebebikurulmasmı mutazamrrun kanun yet vermiştir. rilecekmiş!» tasarisının müzakeresine Ilrtisad Prens Rainier henüz cevab vermedi. diyorlar! komisyonunda buRÖn devam olunGünlük Gazete Teknisyenleri muşrur. Sendikası Çalışma Veklline Bilindiği gibi. Reç«ı toplantıd» telgraf çekti su işlerinin de bu Bakanlıfın uhÇalışma Vekili, isçUerle yaptıjı »on desine verilmesi mevzuunda bir fikir ortaya aülmış ve bunun üze konuîmalarda ücretll h»fta tmtlli il«, genel tatil yevmiyelerinin tara olarak rine. meseleyi Röriişmek fizere bir verümesi ve ücretll »enelik izln mevsü komisyon teşkil olunmuştur. zuundaki kanun lSylhalarının t»yr«mBupün toplantıda, İsletmeler Bs dan evvel Meclisten çıkaeagı ve bunu bayram hedlyeıl olarak müjdeliyeceğlni kanı ile BayiTidırlık Bakanı söz »larak etraflı birer konuşma yapmı» bildlrmişti. İstanbul Günlük Gazete Teknijyenleri lar ve su işlerinin enerii meselesi Sendikası, bayrımın yaklastığı pı günile alâkalı olmadıgını ve tamamen lerde Çalışma Vekiline asajıdaki telBavandırlık BakanlıSiTîa aid bir i? graf 1 çekmislerdir: Sayın Ca'ısma Vekili Mümtaz Tarhan olduğunu bildirmişlerdir. Bu beANKARA vanlardan sonra su işlerinin kanu«Sendikalar Bîrliği kongrestnde ve nun şümulüne almmamasma ve Ba diger toplantılarda Meclisten isçlleri vıdırlık Bakanlığına bağlı kalma alâkadar eden kanun lâyihalarınm bayramdan ew«l cıkarılacagı mujdeni» sına karar verilmis:tir. çok sevinmistik Bayram arifesinde bu mujdeyi dört gözle beklediğimizi »ayGazeteciHk Enstirüsünün Rilarımızla arzederiz.» kokteyli Şaha hazırhk Istanbul Üniversıtesi GazeteciHk Enjİran Şahı Rıza Pehlevi ile Krallçe tıtusunün Hılton Roof'ta 20 mayıs 1956 Sııreyyanın yapacakları resmi ziyaret pazar günıı saat 16 30 dan 20 ye kadar muansebetile sehrimizdeki hazırlıklar bir kokteyi parti tertıb etmiş olduğri ilprlemektedir. Majettelerinin lkamet oğrenilmıştır münasebetlie fehrimizdeki hazırlıkl»r Toplantının cazib olması için simdi nelli baslı caddelere taklar kurulmakden öğrencı derneğı çalısmaktadır. tadır. L M Yeni Bakanhk için tetkikler *** Bir mahallebici dükkanına asılEdinbnrg Düküne uçak kullanmafe mış levhada yazılı dnrur. Okuyan yasak ¥ ondrada münteşir Daily Sketch kalmadı. '•^ gazetesine bakılacak olursa, İn «Malumdur ki zulmile olmaz cihân harâbi giliz Kraliçesi Elizabeth, kocası E dinburg Dükünden, bundan böyle u tEyler onı müdahenei âliman harabt çak kullanmamasuıı istemiştir. Son *** zamanlarda Edinburg Dükünün iki Bir diger darbı tnesel: mühim kaza atlattığı da hatırlatıl < Kasab yağ derdinde, koyun can makta ve bundan Kraliçenin son derece endişe duyduğu anlahlmakta derdinde.» dır. *** Edinburg Dükünün. Kraliçenin taBir bektaşi fıkrası: lebine boyun eğeceği anlaşılmakta Derviş dere kenarına orurmuş, dır. biraz safalarjıyormuş. Bir kadın gel*** miş. Biri kucaçında, ötekini elinden rutmuş. İki çocuğile dereyi geçmek Londrada sakal ve bıyık modası ulganin'in Londrayı ziyaretinden istemiş. Çocuğun bü\uğ;ünü (iki üç itibaren bir (sakal ve bıyık mo yaşında) dervişe bırakarak: Ben şu çocukla karşıya geçedası) ortaya çıkmıştır. Gazetelere göre, son zamanlarda takma sakal ve yim. Onu bırakayım. Gelip bunn bıyık satışları artmıştır. Londralı bir ahrım. Mukayyed oluver dede! perukacı şöyle demiştir: demiş. « Modaya uyanlar oluyor, takma Bektaşi de: sakal ve bıyık satın alıyorlar. Bu Eyvallah bacı! demiş. nunla sevgililerine tesir edeceklerini Kadın küçük bebeğile suya girveya takib ettikleri işlerde muvaffak miş. Derenin ortasında akınrı fazla olacaklarını sananlar peyda oldu!» gelmiş. Kadının ayağı kaymış. su*** ya kapılmıs. «Aman zaman» deyinciye kadar çocuğile beraber boSon senelerin en müthiş katili on senelerin en müthiş katili ser ğnlmuş. on senelerin en müthiş katili Bunu gören küçük çocuk da: t serbest dolasmaktadır. Formoza ga Anneee! diye ağlamaya başzetelerinin bildirdiklerine göre, bu lamış. Bektaşi manzaraya baknuş. katil son bir hafta zarfında bıçakla Sonra fözlerini göğe dikerek: 30 dan fazla yavruyu doğrayarak öl Yarabbi şunu ben yapsam adürmüştür. Çan Kay Sek hükumetinin polisi bütün gayretlerine rağ namı ağlatrrduı ya! demiş. B S men dır. bu sadist katili bulamamakta *** Bir işten anlayan kimse bakkagelmiş: Yağ var mı? Var. Un? O da var. Şeker? Var dedik ya! Ne duruyorsun, belva vapıp yesene! demis. Kitablarda fıkra böy le biter: ama bilenlerin rivayetine göre bakkal cevab vermiş: Ben helva yapmasmı bilmenı ki. *** Nasreddin hoca bir gün vâız içia kürsüye çıkmış. Cemaat de ne söyleyecek diye bekliyor.. beklemişler, beklemişler. Hncada ses sada yok. Derken öksürükler başlamış. Kihayet hota: Ey cemaat! Bugün size vârz etmek için geldim. Lâkin akltma bir sev (felmiyor. Deyinre oğlu dayanamamış: Baba kürsüden irnnek de mi felmiyor! demiş. B. FELEK Truman 72 yaşında Indenpendence. Mıssouri 8 fA.P.) Sabık Cumhur Reisi Harry S. Tru man 72 yaşına girmiç. fakat buradaki evinde bir doğum günü partisi ter tiblenmemiştir. Sabık Devlet Reisile Mrs. Truman trenle New York'a hareket etmişlerdir. Cuma günü Uni ted States transatlantiği ile bir Av rupa gezisine çıkacaklardır. BEBEK Gazinosunda Rakibsiz sanatkâr YAZIS1Z ZEKİ ve HAKKI DERMAN 8 Mayistan itibaren ougün matinelerden itibaren TEŞEKKÜR Ölumu 'le bızleri sonsuz acl içinde bırakar sevgıli pğlum ve kardeşimll Dr. BERÇ TANAL'm Vartanyan cer.azesıne iştirak eden. çelnek. gönderen, hayır müesseselenne tebrru eden'•"•e teleraf. telefon ve mktubla taziyette bulunan akraba. dost ve mslekdaşlarıma ayrı avrı t»şekkure teesıirtımüz mani olduĞundan gezetenizin delâletini rica ederız. Annpsı: Dul Bayan Araksi Tanal Kardes'' Bay ve Bsyan İstepan Ta"al KÖTÜ YOL (Drıve a Croked Road) MELEK Sinemasında aevgr »,.,, , ,„ h,,^)ic ,nnemlz RAIKA ERGENER'in 'efatlarınm kırkıncı eünune 'esadüf eden 10 5 B56 perşembp günü lklndl n» mazını müteakıb Ksdıkoy Osman Ağ» 1 l mde ruhuna \'hnt edllmek üzeMeTlldl Serlf tcıraat olunaeiimdan skraba r ^ *«rif P r ı rira olunur. Ereener ve Antıfer allelerl UC Beheri 450 metre karedir. İstanbulda Güzel Çamlıca arsalanmn en ffüzel yerinde acele satılıktır. P K 66 Ankara HER AKŞAM ^ MİCKEY RONEY DİANNE FOSTER ^ ^ * A k s a r a y1 % muazzam programa ilâveten HER PAZAR tekmil programla İÇKİSİZ AÎLE MATÎNESİ Tel: S3 62 69 63 67 11 • •••••• • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 » Bugün matinelerden itibaren TURAN Sinemasında Bu senenin en büyük üç filmi birden Bu mevsim hasılât rekorunu kıran ve herkesin kalbinden çıkmayan şaheserler filmi HUMPHREY BOGART AVA GARNER ROSSANO BRAZZİ B U L V A R Sinemasında BAYRAM şerefine fevkalâde bir program bir birinden güzel iki şaheser film * KİRALIK I Mobilyalı yah katı her • türlü konforu havi. AdI res, Vaniköy iskelesi yanı • No. 46 müracaat: YazıhaI ne Tel: 44 31 34 | Ev: 688001 45 1 KADERİN PENÇESİNDE (Renkli) Artistleri: ROBERT MİTCHUM LİNDA DARNELL KAHKAHALAR KRALI T O T O ' nun şimdiye kadar çevirdiği filmlerin en güzeli. en fevkalâdesi (TÜRKÇE) ÖLÜM Ef muîpahldl MU8t«f% Hanrı refikası. Karaağac mezbahası top f aneı kagablanndan Sadet+ln Hancı, Melâhat. N'bahat Hancı. Aygen Akkil'tn annelerl vt Ayten Hancı, Mustafa Akkll'ln kaBayan HavTa (Seher) Hancı vefat etmlştir. Cenazesi 9 msyıs 195" car^amba günü öi'.f nama 2\ Osktldar Tenl Camll şertflnde kılmdık'an ronra KaracBahmert alle ka^ris'anma defnedtlecektir Mevlâ rahmed eyllve. Hancı Te Akkll allelerl ^ 1 Çıplak Ayakh Kontes (Türkçe Renkli) 2 Câniler 3 Çöller Avcısı (Türkçe Sözlü) WİNTERS Muhasib Bayan \ ARANIYOR Bir şirketin muhasebe servisinde çalışmak üzere muhasebe bilir bir genc bayan aranmaktadır. Tel: 27 27 20 27 16 49 ROBERT MİTCHTJM SHELLEY Ka*ırgası (Türkçe Sözlü) J O H N WAYNE G E R A L D İ N E PAGE • •••••••» ••••»••••»•••»•»•«••••••«•••••••••••* GEZAİR BATAKHANELERİNDE Senenin en güzel filmlerini görmek fırsatını kaçırmayınız. Yerler numaralıdır. Telefon: 21 35 78 SAN. 10 MAYIS PERŞEMBE SUAREDEN İTİBAREN PURO MARKASI ÜZERİNDE Ecnebi artistler ve Büyük orkestranın iştirakile TTuvalet Sabunu istediğiniz zaman PURO yerine başJsa sabun verirlersr aldanmaMmz... Sabunun üzerinde h PURO markasına bilhassa dikkat ediniz... hrarla PURO isteyiniz. Çünkü: ISRARLA DURUNUZ 6£ ÖLÜM Haseki hastanesi emeklı cıldıye mütehassısı merhum Faika Aksoyun eşi, Tıirkân Özelsel, Dhan Iren. Ayhan Bayraktar. Özcan Aksoyun babaları, Yapı Kredı Bankası Umum Mudur Muavinlerinden Necmı Özels«l, Albay Dr. Veteriner Zeki İren. Dr. Kemla Bayraktar, Samime Aksoyun kayınpederlerl, Yahya Ahmed Bali ve Kadri Öktemin bacanağı. Şazimet Guventürk Emlne Bayraktar. Behice Işık, Şakir Özaksoyun kardeşlerı Alpay. Tülây, Mehmed, Bolar. Faikanın büyükbabaları Doktor MEHMED ALİ AKSOT 8 mayıs 95S günü Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi 10.V.956 perşembe günü oğle namazını müteakıb Beyazıd Camıinden kaldırılarak, Edirnekapı Sehldlığine defnedilecektir. f. Tuzla Icmeleri Kurulmuş çalışır halde kâğıd 10 Mayıs Perşembe sabahından itibaren mevsim trenleri başlıvarak tam teskilâtilp ziyaretçilere açık bulunacaktır. M A S URA İmalâthanesi satılıktır. Davranan kazanır. Rami Reşadiye caddesi No. 48 Sümer Teknik fşçileri Yapı Kooperatifi Ortakhğı Yönetim Kurulu Başkanhğmdan: Kooperatifimiz ortaklan igin Bakırköy Kartaltepe Terakki sokağındaki apartman inşaatlan için 2 mar$ 1956 günkü Cumhuriyet gazetesindekı inşaat ihale ilânile teklif veren firmalara alakalarından dolayı teşekkür eder, ihalenin birim fiat esası üzerinden ve tahmini keşif tutarı olan 2,992,500 liraya Üçgen inşaat ortaklığına ihale ettiğimizi bildiririz. • •• • • KİRALIK Beyoğlunda Yeni Melek sineması yanında parke, kalorifer ve asansörlü, konforlu yazıhane daireleri ve 60 M2 lik ticari bodrum kiraljktır. Mür: Tel: 48 17 62 veya 44 39 83 mütehassıs kimyagerlerin nezaretinde imal edilir MEVLİDİ ŞERİF Sev^ili »nnem ZEYNEB TANDOĞAN'm oltımünün kırkıncı KÜnün» tesa düf eden 10 5 956 perşembe gu nü Üsküdar Tenl Camilnde öt le namazını mütpakıb mpmlpkp •ımlzln tanmmış lstmlerl »faSıd» yazılı okuvuculan tarafından okunacak Merllde arzu bu •nranlann teçriflerlnl rlo» ed«rlm. Oglu Hecati Tandofian Kur'an Zekl Şense», Tahsin Hıealı, Takup Ypyses. Me» lid . Medt Oun»!>, Bsat Geredeli, Hüseyln SebUel. hahller Beyazıt Sogamata Camll tmami Hacı Nihat ldareslnd*. Dualar Hscı Serl*. NuFrçt Tesslcav. Hayâl oyunları üstad: ZATİ SUNGUR'un TAMAMEN YENİ NUMARALARDAN müteşekkil olup, bilhassa HAKİKİ BİR OTOMOBİLI 5 YOLCUSU ile BİR ANDA YOK ETMESİ. akılları durduran ve dünyada ancak 3 İllüzyonist tarafından yapılan harika numaralardan biridir. Suare : 9.30 FİATLAR: Matine: 3.30 cumartesi Pazar tenzilâtlı matine: 5 4 2.50 1 50 Lira. 3.30 çarşamba Telefon: 48 67 92 Biletlerinizi şimdiden tedarik edebilirsiniz. •»•••••••••••••••••••••••••••»••»•••»••••••••••t* .^••»»•••»•••••••••••••••••••••••••••»•* Istanbul Umum Sigorta Şirketinden: Şirketimiz namına sigorta teklifi kabule mezun bulunduğu, şirketimizce tanzim edilmiş mukavelelere müteallik makbuz tutarlarını tahsile salâhiyettar bulunduğu •" görülen lüzum üzerine tavzihen ilân olunur. | f X • f Samsunda Saadet caddesi 111 adresinden sigorta iş X lerile iştiğal eden Bay Mehmed Ali Teoman'ın şirketi • mizin Samsun bölge müfettişi bulunduğu; • NEVVYORK PR UO 8OL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU çehrenize. filim yıldızlarına h a s o « i h i r l i cazibe ve güzelliği temin eder I • Beşiktaş YILDIZ Sinemasında :: Matineden itibaren RENKLİ SİNEMASKOP TÜRKÇE '•'• CiKLET Kiiçükpazar: Sabunhane Sk. No. 12/5 •«»••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••< Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır PURO l X GECE KUŞLARI GREGORY PECK (Night People) Orijinal Renkli RİTA GEM If KÜL KEDÎS1 İ LESLİE CARRON (The Glass Slipper) Michael WİLDİNG T f Seanslar: Gece K. 1.20 4.55 8:30 «• Kül K: 3.10 6,45 10.20 Bayramda 11,35 ;; • Yerlerimiz numaralıdır E^•velden aldırınız. Tel: 48 03 01 • f Tuğlu Her cins otomobil alım satımı ve bütün sigorta işleriniz için daima hizmetinizdedir. iBeyoğlu Galatasaray Tel: 44 18 97 44 60 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog