Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

AHMET CEVAT KMKK ATATÜRK'ÜN İNKILAP HEDEFİ r e Tarih Tezi Atatürk'ün yüksek gaye ve vasiyetierini açıklamak, vakfının gelirüe idare olunan Dil Kurumunun çalışmalarını tenkid etmek ve bu çalışmalar uzerine îyltürlü vatandaşlann dikkatini çekmek için neşredilmiştir. 104 sayfa, Fiatı 1 Liradır. . 32 nei jıl sayı 11.418 u m h u r i yet K L I R U C U S U : Y U N U S NAOt Telgrmi r» mekrub «dresı Cumhunyet latanbul Posts ttutusu tstanbui No 246 Telefonlar: UmumJ SantraJ Numarası: 224298 Yazı Islen: 224299, M tbaa ?'429( TANRI BUYRUĞU ÖMER RIZA DOGRUL 25 LİRADIR Kur'anı Kerimin tercüme ve tefsiri İki büyük bez cild halinde takım olarak AHMET HALİT YAŞAROĞLU Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İ s t a n b u l i Çarşamba 9 Mayıs 1956 Basın, Seçim, Umıımi C.H. P. lekafid edilen hâkijnler içtimalar tasarıları için Meclis iahkikaiı isliyor Nillet Neclisinin ay sonuna doğm gelecek tasanların müzakere ve kabulünden sonra tatile girecegi söyleniyor Ankara 8 (Cumhuriyet Teleks) Sızan haberler* göre, Basın kanunu, Seçim kanunu vt urauml içtimalar kamınunu Udil eden tasanlar üzerkıde çalışmalar devam etmektedir. Bu arada alınan malumata göre, Basın kanunu, meslek!, cezaî olmak uzere iki kısımda ele aIınmakta ve ona göre düzenlenmektedir. Meslekle ilgili olan kısımda söy lendiğine göre gazete çıkarabil Arkast S a . 5, S ü . lde Ankara Barosu, fevkalâde içtîmaa çağrıldı, şehrimizdeki hâkimler avukatlık yapmak üzere Baroya başvurdulâr Times gazetesinde bir başmakale neşredildi Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Gru punun bugunkü toplantısında üç Yar gıtay uyesı ile teminatlı 13 yargıcın Adalet Bakanı tarafmdan emekliye sevkleri meseiesı g6ri.«ü!müş v» hâdisenin Meclis marifeiile tahkikinin istpnmesine karar verilmistir. Sızan haberl«re nazaran. C.H.P. Grup başkan vekilı Malatya milletvekili Nııvid YetVin varın Meclis Başkanlığma bir önerge verecek ve emekliye sevk hâdisesinın tahkiki için bir komisvon teşkilini ve tahkikatm Meclis marifetile yapılmasını, iç tüzügün aiâkaiı maddesi hükmüne Arkası Sa. 5, Sü. 2 de nayasayı şöyle yapalan, marrayasayı böyle edelim, vatandas haklan güvene bağlansın, falan diyoruz ya, ftzlediğimiz hukuk devletini gerçekleştirme bakunmdan bu şartlann da yetersizliğini kabul etmelidir. Dünyanın en sağlam anayasasuiı yapınız, vatandaş hürriyetlerini kaya gibi sarsıhnaz temellere oturtunuz, eğer toplura vicdamnda kendi hakkını arama junru uyanamamışsa, ya da sosyal fartlar öyle gerektirirse, bir gün blri eıkar, o özene bezene hazırla•an Anayasayı gene de knşa bensetip vatandaş haklannı eiğneyebilir. On gekizinci yüzyıldanberi bisde denenen, yanm kalan veya baganlan dcvrimlerin hepsi ilk huıBI «yukan» dan, aydınlardan almıştır. m. Selim, n. Mahmud ve Abdülmecid Batılılaşma değilse bile Batıya yaklaşroa hareketini kendi teşebbüslerile yiiriitmek istemlşlerdl. Büyük kütlenin böyle bir niyeti yoktu; hartâ padişahlaruı isteğini o hiç de iyi karşılamıyordn. Birinci ve ikind meşruriyet hareketleri de doğrudan doğrnya «yukan» nın. yani aydınlann eseri idl. Genel çizgileri lcinde Atatürk devrhnlerinf çok daha radikal. çok daba dinamik olmakla beraber, elbette aym gayretlerin bir devamı diye kabnl etıiK'k zorondayR. Son demokrasi inkılâbımız bile gene «yukan» nın ve aydmların Uhammdan doğmnş bir hareket sayılabilir Eğer büyük ttalyan sogyoloçu Pareto'yu dinlerseniz bu hal tarih boyunca hep böyle süriip gidecektir, Çünkü sayın bilgine göre, nazariyeler ve yorumlar her ne kadar değişse de, toplum düzeninin değişmez vasfı, idarenin, devamlı olarak seçkinler arasmda el değiştirmesinden ibarettir. Fakat biz sosyolojik kanunlar içinde tıkanıp kalmıyahm da gene kendi halinvze bakalım. Bugünkü demokrasi denemesi gerci yukannın teşebbüsü ile başlamıştır ama kısa zamanda topluma yayılmış. yurd ölçüsünde genişlemiştir. Tarihte ilk defa olarak. 1950 yılında, halkın iradesile Türkiyede bir iktidar değisimi olmuştur. Bu nokta çok mühimdir. Vatandaş, devleti •dare edecek olan yüce mekaniztnada kendi oyunun hissesi olduğumı gözlerile çörmüş, bunun gurunınu yiireginde duymuşrur. tş*e bu idrok ve bu gururdur ki, yurdumuzda hukuk devleti şartlanmn gerçeklesip kök salması ünkâniann, gürMen güne kuvvetlendirecektir. Yann biz de göğsümüzü Bere gere «hakkın gücü, halkın gücü» diyebileceğizdir. NADİR NADİ "Yanndan emin değilim,, Ali Fuad BaşgiKn dün tzmirde verdiği alâka çekici konferans tzmir 8 (Telefonla) İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. lerinden All Fuad Başgil (vatandaş hak ve hürriyetleri bakımmdan Anaya.amızın eksiklikleri) mevzuu da bugün Y. Ticaret Okulunda alâka ile ta Arkast Sa 5, Sü 4 te 11CARET BAKAM MAKAMINDA Fahredöın Ulas'ın istifası üzerine boşalan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına Muğla Milletvekili Zeyyad Mandalinci'nin tâyin edildiğini dün bildirmistik. Yukardaki resimde, yeni Bakan ırakamında görülmektedir. Biitiin İngiltere kaybolan bir adamla meşgul Kurbağa adam Crabbe'ın, Bulganin'i getiren Rus kruvazörünü konırken büdiriliyor D.P. Grupu ekseriyet olmadığı için toplanamadı Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) D.P. Meclis Grupu dün yazdığımıı gibi bugün saat 15 te toplanacaktı v» recileri arasmda ilk resml temaslar dün akşam yapılnuştır. Mareşal Tito, Fransızlara, «dış sigündeminde bazı mühım maddeler yaset ve iç giyaset mevzularında görüş ayrılıklar ı anlaşmamıza mâni teşkil etmez» diyerek hitab vardı. etmiştir. Yukandakl resimde, Fransız Cumhur Başkanı Coty, Mareşal Tito ile eşini karşılarken Saat 15 ten 15 45 e kadar beklengörülmektedir. diği halde toplantıya çok az sayıda Arkast Sa. 5. Sü. 1 de £•«•>••* rransız • Yugosıav boruşmeıen p ^ ^ VnM.«»l«u fi«vii*M»AİAri Fransız hükumetinin resml dâvetlisi olarak b u l u n a n Mareşal Tit0 ile Fransır Wa. Üniversitemizin sanayi âlemimizle işbirligi [>ün Üniversite profesörlerile görüşen Anoerikah F*rodüktivite mütehassısları, sanayi âleminde ilmî araştırmaların önemi üzerinde durdular Türk Prodüktivite Komitesinin davetlisı olarak şehrımizde bulunan Mellon Araştırma Enstıtüsü Başkanı Dr. E. R. Weidlein ile New Yorklu Müşavir firma sahibi W. W. Eaton, dün Istanbul Üniversitesi profesörlerüe temaslarınB devam etmişler ve müteakıben Robert Kolej oğretim üyelerile görüşmüşlerdir. Mütehassıslar; sanayi alanında ilmî arastırmalarm önemi, memleketimizin durumu, diğer memleketlerle yapılan" temasların neticeleri hakkında dün kendilerile görüşen bir arkadaşımıza ju beyanatta bulunmujlardır: « Gayemiz, Amerikada ünlversitelerin sanayicilerle yaptığı işbirliğinin meyvalarını Türkiyeye de tamtmak ve bu neticelerden faydalanılmasını sağlamaktır. Bızim kanaatimize göre, Amerikada bugünkü refahın' başlıca âmilleri; üniversite ilminin sanayie tatbikı U» mamullerin genişletilmesidir. Bu, aynı zamanda memleketin gelişmesini, ilerlemesini temin etmektedir. Bugün ilmin ehemmiyeti bilhassa şu noktaiarda görülmektedir: Hayatın rahatlaşması, güzelleşmesi ve daha yüksek refah seviyesinin temin edilmesi. Çünkü ilim, yeni mamulleri bollaşürarak gelirler sağlamaktadır. Sanayiin üniversite ilml araştırmalarile birükte yürütülmesi hiç d« pahalıya gelmemektedir. Sanayicilerin universiteye başvurarak, ondan faydalanması lâzımdır. Türkiyeyi ziyaretimizden müsbet intıbalar aldık. Sanayicilerin elinde pek çok ham madde var, işbirligi ya Arkası Sa. 5, Sü. 2 de C. H. Partisi ile C.M.P. nin irafof Hürriyet Partisi Egede üç toplantı yapıyor Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) Ankara siyasî çevrelerinde dolaşan söylentilere göre, C.M.P. İİ£ bilhassa C.H.P. nin arası açümağa başlamıştar. Bu arada bilhassa bazı yerlerde C. M.P. lilerin, C.H.P. aleyhinde konuşmalar yaptıkları ve bu konuşmaların Kızılaya yaprfan 400 bin liralık bağış Meclis Reisi Koraltan. Abdullah Kayhana bir meklub gönderdi Ankara 8 (a a.) Büyük Mıllet Meclisi Keis Refik Koralta>n geçenlerde Sa'ıhlıde K'zıkya 400 * i >a liralık bir bağışta bulunan Abdul Arkast Sa. 5, Sü 6 da C. M. P. nin C. H. P. aleyhinde bir tamimi ele geçti, diğcr taraftan iktidar organı isbirliğine aleyhtar CM.P. yi methetraeğe başladı zabıUa tesbit edildiği löylenmekt*dir. Bu açıklığa, CM.P. genel sekreteri Boyacıgillerin imzasile teskilâta gönderilen 39 sayılı ve 21 şubat tarihli tamimin sebeb olduğu bildirilmek tedir. Arkası Sa 5. Sü. 4 tt Âbidin Daver şilepi 1 yıl sonra hizmete girecek Temin edilen İtalyan kredisile şilepin makine aksanu getirttecek, «Etriisk» ve «Kadeş» in kazanlan da mazutla işHyecek hale sofculacak Denızcilik Bankası 1955 yıhnı 9.5 milyon liraya yakm bir zararla kapsması üzerine gelirini arttırmak gayesile rasyonel bir faaliyet yolu takib etmeğe karar vermiştir. Bu husustaki program başında Şehir Hatlan vapurkrile Dcnizyollan gemilerinden eski olanlarmın yenilenmesi gelmektedir. Tamirat ve mahrukat sarfiyatı bakımlanndan işletmeye büyük bir külfet yükliyen gemiler, AlmanyEnm Bremen tezgâhlarında inşa ettirilen 5500 tonluk «Marmarf» ve 7000 tonhık «Karadeniz» in filoya katümasile, kısa zamanda çürüğe çıkartılacaktır. Kadro dı^ı edilecek gemiler §unlardır: «Çorum>, «Necat», »Ülgen», «Bursa», «Dumlupınarı. Bunlara ilâve olarak «Tan*, «Güneysu», «Aksu» da bir kaç senelik hizmetten sonra hiç bir hctta işletilmiyecektir. Yukarıda ismi geçen gemilerin ya} vasatisi 40 tır. Bu bakundan gemi inşaat mühendisleri, bu gemilerin saçlannın mukavemetinin son derece azaldığını ve makinelerinin asgarî randımanla çalıştığını birer raporla alâkalı işletmelere bildirmişlerdir. Ayni zamanda «Ordu», «Giresun» ve «Trabzon» • vapurlarınm sık sık anza yapan makine ve kazanlan Arkast Sa. 5, Sü. 6 da Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Hürriyet Partisi Ege bölgesinde ma yıs sonunda üç siyasî toplantı yapmağa karar vermiştir. lg mayısta Nazillide, 20 mayısta Bergamada ve 21 mayısta da Matıisada yapılacak olan bu siyasî top lantılarda, Genel Başkan Fevzi Kaybolan kurbaga adam Crabbe Lutfi Karaosmanoğlunun nyase Arkast Sa. 5, Sü. S de (Yazıst 5 inei sahifemizde) Trakyada tabiî gaz araştırmaları İlk sondaj atneliyesi yann Lüleburgazda yapılacak 1. E. T. T. Umum Müdürlüğü ile bir Amerikan firması tarafmdan kurulan İstanbul Tabü Gaz Limited Şir:eti, yann Lüleburgazda ilk tabiî gaz sondaj ameliyesine baslayacaktır. Evvelce de bildirdiğımiz gıbi, Türkiye yeraltı servetlerinin isletilmesi ve ezcümle tabiî gaz ve petrol arama istihsalini temin maksadile teşekkül eden şirket. ilk araştırma ameliyelerini Traky» bölgesinde yapacak v» bu havalideki kaynaklardan faydalanacaktır. 1 numaraü petrol bolgesl , olarak tabul oiunan Traky a ve havalisindeki tabü gaz «raştırmalan müsbet netice de verdiğınden, sondaj ameliyesini muteakıb, tes.sler genişletilecek ve 'stihsalı temin eden çahşmalara başlar.acaktır. Yann Lüleburgazda yapılacak illf sondaj amelivesinde Amerikalı mütehassıslar, L E T. T. Idareleri teknik elemanlan ve basın mensubları hazır bulunaeaklardır. KATIL YAK.ıLANDI Evve'.kı gün Yeşilkoyd* aralarmda çıkan bir nıürakaşa aonunda HaUl Metın adında bir bahçıvanı bıçaklıyarak olduren ve hAdıseyi m'jteakıb kaçan şcfor Ergın, dun sabah zabıta1^ tarafından yakalanmıştır. Resim. sorgurjnu mütekıb cezaevine »evkedılen kaüli fostarmektedir. Son NATO toolantısında görüs birliği olmamış Londra radyosunda konusan İngiHz rauhalefet partisi mebuslarından biri «evet, içtima fiyasko verdi» diyor Londra 8 (R.) Bu akşam Londra radyosunda konuşan Ingilız muhalefet partisi mebuslarından biri, Atlantık Paktı Bakanlar Konseyinin son Paris konferansınm bir fiyasko ile neticelenip neticelenmedığıni sormus ve (evet. fiyasko ile neticelenmıstiri demıstır. Işçi Partisinin mebusu, Paris konferan^ında aza devletler arasmda görüs birliği temin edılemediğini ve kat'î kararlar alınamadığını belirtmiştir. Dü» (den yeni PrezUya elçisi Ankara vapurunun güvertesinde arkadasımızla beraber Yeni Brezilya elçisi "sizden buğday ahp daimi olarak bol kahve vereceğiz,, diyor Brezilyanın yeni Ankara büyük elçisi M. Nemesio Dutra, dün »aat 16 da Ankara vapurile memleketimize gelmiştir. Evvelce Birleşmis Milletler, Danimarka ve Hotitide memleketini temsil eden M. Autray, görüşmemiz sırasında Türkiyeye tayın edilmiş olmak tan dolayı son derece memnun bu lunduğunu ifade ederek şoyle devam etmiştir: « Ötedenberi Türkiyeye karşı hu25 SENE SONRA Millî Savunma Bakan Vekili Sem'i Ergin İz tust bir alâka beslerim. Bu ilgi se bebile Türkiyenin bilhassa tarihini mirde, 25 »ene Bnce okudufcu Karata* Orta Okulunu riyaret etmistir. çok iyi tetkik ettim. Yukardaki resimde Bakan, evvele* oturdtıfcu sıralarda bugünkü taleDevrimizdeki en büyük devlet a bel«r il« birlikt» bk d«r»i takib ederken görülmektedir. damlarmdan birinin, belki de birin cisinin modern Türkiyenin kurucusu Kemal Atatürk olduğuna eminim Atatürkü, hayatını ve başardığı i ş leri hayranlıkla takib ettim. Kendisine karşı duyduğum takdır hislerini bizzat Atatürke bildirmek şerefini kazanamadığun için, kendimi talihsir addediyorum. Memleketlerimiz arasında kültur bağları gün geçtıkçe sıklaşmakta ve inkişaf etmektedir. Fakht ben daha ziyade iki memleket arasındaki ticaretin inkişafı için çalışacağım..» Türk buğdayı için Brezilyanın •min ve daimî bir parar olabileceğini söyliyen M. Autra sozlerine pınları Arkası Sa. 5, Sü. 5 te 4 Memurlann asgari geçîm îndirimi Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Kocaeli Hür P mılletvekili Ekrem Alıcanın gelir vergisi kanununun assarî geç:m indirimi hadlerini tes bit eden 32 nci maddesini tadile Batuf teklifi bugün komisyonda Arkası Sa. 5, Sü. 1de i . BEYAZID uvuMauı MEYDAİH istımlaK edüerek agılan Beyuıd tneydRnı.'.m toprak küimlan *««vly« edllmekte re parke dbşenmektedir. Yukarıdaki resimd« bu »melive Eörülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog