Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Dr. KENAN ÇOLAKOCLU Nasıl Zayıflamalı? Şişmanhklar ve zayıflama yollan hakkındaki suallerinlzin cevabını bulacaksınız. lç Hastalıklan Mötehassısı Okuyunuz. Bu kitapta Fiah 10 Lira Tevzi Yeri: Basın Bayiliği Ankara Caddesi No: 44 İstanbul 32 nci yıl sayı 11.417 um HEP 0 SARKI ^ Yakub Kadri Karaosmanoğlu, yenı yazdığı bu son romanında İstanbulun bir asu önceki dekoru içinde geçmiş bir eski zaman aşkını eşsiz kalemile dile getirmiştir. Büyük edibimizin romanları içinde hususî bir çeşnişi olan bu eser Varlık Yayınları arasında çıkmıştır. Fiatı 2 Llradır. I IOIRUCUSU:TUNUS NAD» eçlis Millî Korunma âdil tasarısını görüştü Dttnktt Medisten notlar Ankara 7 (Ecved Güresin tel«fonla bildiriyor) MeclU tahkikatını yapan komisyon, bu tahkikatı bitiremezse ne yapar? Fek tabiî olarak Meclise müracaat eder, mehil ister ve mehilin lüzumlu olup olmadığnu da, daha zlyade tahkikatı yapan komisyonun takdir etmesi gerekir. Halbuki, bugün B.M. Meolisinde mehil isteğine aid teıkere okunur okunmaı bir gürültü koptu v* milletvekilleri sıra kapaklannj vurdular. «20 günlük mehil verelim, bir •y uzatalım» diyenler oldu. Fllhaklka Meclls tehklkatraın uran •ürmesl haklannd» tahklkst y&püan 4 eski Baksn içln, haklkatn Ozttntt verlcl, azap verid blrşaydlr »mm». enine boyuna yapılmayan bir tahkt. katın netl«*l de bu netle» n# aektld* tecelll edena etsln üsüntüyü llel«bef devam ettlrir ştmdlkl halde Tertlen Mr aytak mttl» let İnçallah tatıklkatın aelametle mttl celenmeslne y«ter Te İnçallıh «tirtrp glden, umuml efk&n aylardır meagul eden dedlkodular bir nettcey» baglanmak surettle önlenlr. • Memleketlmlzde bir hayat pahalüıgı Tardır ve flatlar bütün enflâayonlard» o' rf '' 'u sibl süratlt ytikFelmektedlr Mal nedretl karfitıodakl suni latln gUcunün ve dlger malt ve ekonomlk faktorlerln bu flat artışlarında ba« roltt oynadığını lptldal ekonoml bllglsl o. lan herkes bllmektedlr Ancak blzde esklden berl aksaklıklann haklkl Kt» blnln umumi efkârdan «aklanman ka tde hallne gelmlstlr. CHP devrtnde bu böyle oiı , ur DP devrtnde d» Arkast Sa 5. Sü 3 te Ankara 7 (Cumhuriyet Teleks) Millî Korunma Kanunu tâdil tasarısının müzakeresine, bufçün Meclis umumi heyetinde baslandı. Hfirriyet Partisi adına Feridun Erdn konuşuyor Tasarının tümü üzerinde Hürriyet Partisi Meclis Grupu aduia ilk sözü alan Urfa milletvekili Ferirlıırı Ergin tasarivı siddetle tenkid etti İktisadi ve mal! sahada lüzumlu tedbirler alınmadıfı müddetçe ceza! müevvideleri arttırmanın fiilf bir klvmeti olamıyacağım belirtti ve veniden gözden eeçirilmek üzere tasarının koınisyona iade sinl tal«b etti. Feridun Ergin ezcümle sunları sövledi: Sa. 5 Sü 2 de Tetgtml v t tnektub adresl. Cumhuriyet tstanbul Posta Kuturu tstanbul No 246 Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 224298 Yazı Işıerı: 224299. M tbaa 2V42» Salı 8 Mayıs 1956 İhtîkârı bilhassa istanbul tacirlerinin yaptığını söyliyen bazı D, P. milletvekilleri ((bu imansız muhtekîrleri vatan sathı dışına atmali)) diye bağırdılar Hürriyet Partisi, iktisadi ve malî sahada lüzumla tedbirler alınmadıkça cezaî mueyyideleri Salıhlıde Hacı vatandasınus Kızılaya 400.000 Lira Bağış Kızılaya 400.000 Abdullah adında birbağısladı. Onu lira değerinde mülk artırmanın fFlî kıymeti olamıyacağım söyledi, tasarının encümene iadesini istedi bu resimde Millî Savunma Bakan vekili v« Kızüav Reisi Şem'i Ergm» (seğda) kendisine verilen madalvanın beratlnı gösterirken görüyorsunuz. Bugünkü D.P. Grupunda 10 tane sözlü soru var Hâkimlerin enekfiye sevki hakkında verilen sözlü sornnan gnndeme alınaayışı milletvekilleıi arasında hoşnatsozlak yarattı Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) Demokrat Parti Meclis Grupunun yarmki toplantı gündeminde 10 sözlü soru yer almıs bulunmaktadır. Edirne milletvekili Cemal Köprülunün üç Yarptay üyesi ile 13 teminatlı hâkimin «mekliye sevki hakkmda Grup BaşkanlU^oa veıdiği tear, Iü sorunun gündemde yer almamış olması, Demokrat milletvekilleri arasında hoşnudsuzluk yaratmıştır. Grup gündemini aynen veriyoruz: «1 İstanbul milletvekili Necmi Ates ile Tekirdağ milletvekili Samim Yücederenin Çatalca bölgesi askerî birlikleri akaryakıt nakliyatmın Siliv ri acentasından alınıp baska bir sahsa A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e Zeyyad Mandalinci Meclis tahkikatı bir ay içinde bitirilecek Millet Meclisi dün üç eski Vekil hakkında tahkikat yapan komisyonun 2 ay daha mühlet isteyişini sıra kapaklannı vurarak gürültüler arasında reddetti, bir ay mühlet verildi mını işgal eden Agâh Erozan, önergeyi okutmağa başladı. Ancak, önergenin okunması sona ermeden, bil hassa DP. safının arka sıralarından protesto makamında sozler yuksel meğe ve önerge hakkında konuşmak üzere söz istiyenlerin parmakları kalk mağa başladı. Önergede, tahkikatın henüz ikmal edilmediği söyleniyor ve bundan ev vel Meclisce verilmiş olan iki aylık mehilin bıtiş tarihi olan 11 mayıs Arkast Sa. 5, Sü. 7 de Z. Mandalinci Ekonomi ve Ticaret Bakanı oldu ^ Muğla milletvekiHnin bu vazifeyi kabul etmeden önee bir takım şartlar ileri sürdüğU bildiriHyor Ankara 7 (a^.) Açık bulunan EUconomi ve Ticaret Bakanlığına Muğla milletvekili Zeyyad Mandalinci tayin edılmiş, bu tayin yüksek tasdika iktıran etmiştir. Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) £3conomi ve Ticaret Bakanlığına Muğla milletvekili Zeyyad Mandalincinin getirildiği bu gece anlaşılmıştır. Ancak Muğla mılletvekılinin, bu vazifeyi kabul etmeden evvel bir takım şartlar ileri sürdüğü bildirilmektedir. Zeyyad Mandalinci 1915 doğumludur. Paris Siyasal Bilgiler okulundan mezundur. Mlletvekili olma dan evvel ticaretle iştigal etmekte idi. Ankara, 7 (CumhurıyetTeleks) Sabık uç Bakan hakkında açılan Meclis tahkikatını idare etmek uzere teşkıl olunan komisyonun, dört aylık bir çalışmadan sonra bugün, Büyük Millet Meclisinden, yeniden iki aylık bir mehil taleb etmesi, hayli gürültülere sebeb oldu ve (komisyon başkanı Muhlis Tümay) imzasını taşıyan önergenin okunması sırasında, iki aylık mehil talebine sıra kapakları vurulmak suretile cevab verildi. Oturum açılınca başkanlık maka Amerikanııt Türkiyeye yardımı Konsjreye, Türkiyeye gayriaskeri yardıma devam edilmesinin hayati bir ih• tiyac olduğu bildirildi Washington, 7 (A.P.) Devlet Reisi Eisenhower bugün, müsterek güvenlik programı ile ilgilı olarak Kon greye sunduğu son 6 aylık faaliyet raporunda Turkıyeden Birleşik A Sa. 5 Su 5 te cezaevinde ile Ürdün arayapılan müzakerelerden sonra anlaşmağa vanldığını bildirmiştik. Yukandaki resimde Kahirede temaslar yapan Ürdünün Kurmay Başkanı Radi Ainnab Abd (üniformah) ve (sağında) Basbakan Nasır, El Ezher camiinde bir cuma namazında görülmektedir. caıtavan Akhisar **>, Şoförler dün madalya verdiler Gökay, lstanbul şoförlerini öven bir konuşma yaptı 99İTİNG DEĞİL Bu kalabalıi ne mıtıng, ne nümavistır. Bu, Istanbula tahsis edilmiş 89 ton kahveden bir kısmını satısa cıkaran bir kurukahvecinin önünde toplanan halktır. Alabilene ne mutlu! Vali Gökaya Basbakan tekzib ediyor Menderes, çok yorgun olduğu, istirahat için Isviçreye gideceği yolundaki haber üzerine Ajansa beyanatta bulundu Ankara 7 (a.a.) Bugünkü Ulus gazetesinin birind sahifesmde «Başbakanın İsviçreye gitmesi muh temel») başlıklı bir haberde: «Başbakanm bir müddettenberi yorgun luktan mustarib olduğu, İsviçre seyahatile ilgıli hazırlıklarm ikmal edilmekte ve döviz muamelelerinm de tamamlanmakta bulunduğu ve bu seyahatin iki ay kadar devam edecegi> yazılıdır. Bu hususta malumatına müracaat ettiğimiz Basbakan Adnan Menderes Anadolu Ajansına şu şekilde bevanatta bulunmuştur: « Allahıma çok şükür, sıhhatçe fevkalâde iyiyım. Aziz milletimize hizmet hususunda kalbim sonsuz bir şevk ve heyecanla doludur. 25 senedir milletvekili olmak şerefini taşımaktayım. İlk günden bugüne kadar olduŞu gibi bundan böyle de vazifem mecbur etmedikçe millî hududlaı'mız d'sma cıkmak aklım Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Mısır Ürdiin Anlaşması Mısır sında Idam talebile Manisa Ağırceza mahkemesine verilecek olan katil, hâtıralarını yazdınp on bin liraya satacakmıs H. Ozyörük için Meclis tahkikatı isteniyor Bu talebde bulunan Hürriyet Partisinden Turan Günes, eski Yargıtay Başkanuun bir tevhidi içtihad karannı tahrif ettiği hakkında D. P. miHetveküi Mehmed Ali Sebük tarafından ileri sürülen iddiaya istinad etti Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) İspat hakkı kanun teklifi Adalet Komisyonunda müzakere edilirken Izmir milletvekili Mehmed Ali Sebükün Halil Özyörüğü, bu hakla alâkalı tevhidi içtihad kararuu kaletne ahrken tahrif etmekle itham ettiği malumdur. Ancak bu iddia ve ithama rağmen bugüne kadar Halil Özyörük hakkında hiç bir tahkıkat veya takibat icrasına tevessül olunmanuşür. Bu münasebetle Kocaeli Hür P. milletvekili Turan Güneş, bugün Meclis Başkanlığuıa bir önerge vererek, böyle bir suç vârid ise, Halil Arkast Sa. S, Sü. 1 de Yargıtay hâdisesi Denizyollan yük ve yolcu Adalet Bakanlığının yaptığı tahkikat devam ediyor navlununu artıracak Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) Yargıtayda yapılan toplantı ve toplantıyı müteakıb Bakandan rica edilen ve redde uğrıyan randevudan Denizcilik Bankası I>enizyolları îşsonra Adalet Bakanının verdiği be letmesi ıç ve dış hatlar yolcu ve yük yanatın üzüntü yarattığını bildirmisnavlunlarrna zam yapılması maksatik. dile Tarife, Teftiş ve Organizasyon Müdurlüğünde etüdlere başlanmıştır. Bundan bir buçuk sene önce dış hatîara yapılmış olan % 10 nisbetindeki zamma ilâve olarak yolcu biletlerinde gene % 10 civarında bir arttırma yapılacaktır. Fakat bu zam lüks, birinci, ikinci mevkilere tatbik edilecek, turist mevkii kabul edilen ücüncülere dokunulmıyacaktır. An Yakub Uzer cak tren ve tayyare rekabeti nazan itibara alınacağmdan arttırma nisbeti (Yazısı 5 incı sahifede) muhtelif iskelelere göre değişecektir. Aynı zamanda paramızın dış mem Fethi Çeiikbaş: «Bu Meclisin leketlerdeki kıymeti üzerinde ehemçıkardığı kanunlara boyun eğme miyetle durulduğundan, zam, ecnebi yin diyenler kim? Devlet Bakanı limanlarından gelecek yolcuların bi letlerine teşmil edilmiyecektir. bunu açıktasın!» diyor Denizyolları Isletmesi Müdürlüğö Ankara 7 (CumhuriyetTeleks) Burdur Hür. P. milletvekili Profesöı Fethi Çalikbaş, Devlet Bakanı Temil Bengünün, bir kaç gün evvel Şerefli Koçhisarda bir ocak kongresinde Arkası Sa. 5. Sü 4 te Yüzde 10 nisbefinde arlacak yeni larifenia ağnstos ayında fatbilci mıhlemal de, Yunan ve bilhassa îtalyan gemllerinin Akdenizdeki »eyir programlarını tetkik ederek, bu memleket limanlarile istanbul arasındaki navlun ların artış miktarı üzerinde hassasi yetle durmaktadır. Bu arada bildirildiğme göre, Akdenizdeki ring seier leri rağbet gördüğünden bu hatta yapılacak zammın biraz daha yüksek olması muhtemeldir. Ring seferlerinde de «Messagerie Marittime» ve •Hidivial Lines> kumpanyalannın rekabeti gözönüne alınarak navlun larda bir âyarlamaya gidilecektir. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Cemil Bengünün bir konuşması için sözlü soru Prof. Gökay, elinde şoförlerbı verdiği madalya ile (Yazısı 5 inci sahıfcmtzde) Teşekkür Gazetemizin 32 nci intişar yıldonümü münasebetile dün bir kısım idareci şahsiyetlerden, malî müesseseler kurucu ve erkânından, muhtelif teşekküllerle derneklerden, yabancı konsolosluklardan ve aziz okuyuculanmızdan, telgrafla, mektubla tebrikler aldık. Cumhuriyet ailesinin en hararetli şükran hislerinı sunar gösterilen bu büyük sevgi ve teveccüh nişanesinin bize yürüdüfümüz yolda en kuvvetli ıstinadgâh olacağım bildiririz. İran Şahının zîyaret programı Şaha Ankara hemşehriliği ve İstanbul Üniversitesi fahri doktorluk payeleri verilecek Ankara 7 (R.) tran Şahı ve Kraliçesi Süreyyanın memleketimizi ziya C.M P. tebligi diğer partileri tatmin etmedi Dinlenen şahidler Ruben Asa'yı itham ettiler KADIft 11 GEfiESİ D Ü n .8*°e Kadİr geceslydl Bu münasebeüe sehrin bütün camiler C.M.P. genel idare kurulunun dün yaymlanan tebliği, şehrimiz siyasî eevrelerinde tatminkâr görülmemiştir. Muhalefet partilerinin muhtelif organlan, tebliside bilhassa işbirliğine temas eden kararın sürpriz olmadığını, parti ileri gelenlerinin muhtelif bevanlan ve bu mevzuda yapılan temaslardan neticenm önce den açıklanmış olduğunu söylemek tedirler. İlgililer aynca. işbirliğinin bir l»*iWfcvl Müslüman vatandaslarla dolmus, ibadet gec vakitlere kadar sürmüstür Bu arada Okmeydanında mflrtarı 30 bin kadar tahmin edilen bir cemaat tarafından namaz kılınmistır. Resim bu sahneyi tasvir ediyor. tile tesbit edilmistir J mevzuu görüşmede çekİTiser dav Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Arkası Sa 5, Sü 6 da .Iiljonluk do\~iz kaçakçüığı davasına dün devam edildi \r baj şahidler dinlendi. Buna 4air tafsilât 2 nci sahifededir. Resim, dünkü duruşmadan bir gbrüniiştür
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog