Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

4 MajTs 1956 Profesyonel Bugun Dolmabahçe stadında saat 16 da profesyonel lıgin en muhim karşılaşması Galatasarayla Beş'ktaş «rasmda oynanacaktır Adeta bir kupa finall manzarası arzetmekte olan bu maçın en büyuk hu^usıyeti aynı puana sah'b bulunan ikı rakıbden birınin galebesl hahnde dığermı 2 puan geçıresi olacaktır Aşağı jukarı Istanbul profesyonel Iig şamDÎyonu da mevdana çık2caktır Işte bu bakımdan her iki rakib de bu karşılaşmaya buyuk bir ehemmiyet vererek hazırlanmışlardır. Dolaşan şayıalara gore Beşiktaşlılar bugun sahaya en kıymetl! oyuncularından Recebden mahrum olarak çıkacaklardır Eğer bu doğru Ise, yani Kecebin oynamaması Galatasaray lçin büyük bir avantaj olacaktır. Diğer taraftan sarıkırmızılılar lakat olan Metin ile hasta olan Kadrmin tedavılerile yakından aîâkadar olmaktadırlar. Bu ıkı guzlde futbolcudan Metinin solıç. Kadrinin da sağhaf oynıyacağı alâkadarlarca söylenmektedir. Butun bunlara ragmen bugunku maçın tahnrnl yapmak çok guç ve adeta ımkânsız gıbidır. Maamafıh beraberlik Iig şampiyonluğunda dügüm noktası: '' Beşiktaş G. Saray bugün karşılaşıyorlar en aila yakn gelen lhtlmaldlr. ı" Mevsimin bu en mühim maçını tt«l I yan Federasyonuna mensub F Llverani ı!e Ankara bolgesinden aFık Gokay ve Zulbahar Sağnak Triyosu İdare edeceklerdlr. H. S. BEŞKTAŞLI BEK AHMED FORVET OYNTJYOR tnanılır kaynaklardan aldığımız haberlere gore, Beşıktaşın solıçl Recebln oynamaması yuzunden solbek oyuncusu Ahmed, Galatasaray Beşiktaş maçında solıç oynıyacaktır. Bu vaziyette Beşiktaş takımınm şu şekılde çıkması kat'ileşır'iş gıbıdır' Bulend Kâmll, VedliEşref, All Ihsan, Nusret Samı, Nazmi, Ercan, Ahmed, Bulend. ^t*************** Fenerbahçe kongresi resmî makamlarca geri bıraktırıldı Fenerbahçe 8por E ü b ü n u n bugün yapacağı kongTe, bâzı âzânra resmî ma kamlara verdlkleri bir dllekçe netlceslnde, Ugllüer tarafından gerl bırak tınlmıştır. Kevflyet, dün sabah Kadıköy kayma kamlı*ı tarafından Fenerbahçe klübu başkam Z»kl Rıza Sporele blldlnlmlştlr Bu durum karşısında ldare heyetl toplanmış ve şu tebllğl neşretmişttr Fenerbahçe İdare Hevettaden tebllğ •dllmlştlr: 8/5/956 günü yapılacağı evvelce ilân •dllen kongremize bir gun kala aşagıdakl tebllgat lle karşılaşmış bulunu jroruz Fenerbahçe İdare Heyetl camlamızda hl&settlgl huzursuzlukdan mütevel üt Tuvamızm ytlksek menfaatlnl goz 6n0ne a'.arak Umumi Hevetlmlz öntinde meselelerl müzakereye karar vermlş bulunm ordu. Bazı Fenerbahçell Jzâlann tdare He yetinlzln Klübün asıl 8ahiblerl önun «to hesab vermek arzu ve lştlvakım Fe nerbahçenln tarihlnde llk defa olarak ldarl yollarla önlemeğe tevessül etmtş bulunmalannm esef verld olduğunu teessürle karşılanz. r 1956 Türklye Basketbol gamplyonasının fikstürü dün çekllmlştlr. İlân olunan fikstüre göre maçlarm programı şu şeklldedlr: 10 mayıs perşembe günü: Ankaragü cU Modaspor, Galatasaray Karşıyaka, 22, 29 temmuz 1956 tarlhlerlnde Tu 11 mayıa cuma gdnü: Fenerbahçe goslavva'nın Zadar şehrinde tertıple Modaspor, Galatasaray Modaspor nen Avrupa yelken blrlnclllğlne tş12 mayıa cumartesl günü: Modatlrâk edecek (Snlpe) smıfı lkl klşlllk spor Karşıyaka, Fenerbahçe • Galamlllı yelken eklplmlzl tesblt edebll tasaray mek çln Istanbulda Kalamış koyun13 mayıs pazar gflnü1 Fenerbahçe . da, ev\e'.â 19 ve 20/mayi8/956 günlerln Karşıyaka, Galatasaray Ankaragücü Dün saat 16 da Dolmabahçe sta » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • yette santrahaf Osman ile antrede blr eleme ve 2627/mayıs/956 gün 14 mayıs pazartesl günü: Ankaragü dında Fenerbahçe Emniyetle kar roHeri so! açık Bülent iyi idi. STAD: Dolmabahç* lerl frn&l seçme müsabakaları yapıla cü Karşıyaka, Fenerbahçe ModaSEYIRCI. 13157 şılaştı. Maç boyunca hâkim fakat İkinci devren.n 3 üncü dakıkasmda caktır spor maçı. HÂSILAT 26 732 llra 75 kurus insicamsız oynayan sarı lâcivert Şeref avut cızgisi üzerinden bir fır HAKEMLEB: Ortıan Gönül liler, bir çok gol pozisyonuna girdik sat kaçlrdı 13 üncü dakikada Lef (İzmlr) F. Talu, M. Aflr leri halde San beyazlı müdafaa terin frikiki Emniyet barikatına FENERBAHÇE Sükrü . Ve. ncl maddeslnln A fıkraaı uyannca V detten berl devam eden huzursuzludlm, Basri M All, Mellh, Necnın gayretli oyunu yüzünden maçı çarptı. mumî Heyetlmizl fevkalâde lçtlmaa da ğun Klüb^muzun burneplnl vıpratmak det Nedlm, Can, 3erpf, Lefter son 5 dakikada atılan tek golle ka* * * Fenerbahçe dakikalarla beraber ta olduguna gore idare Hevetlmlzln vete karar vermlştlr. (K), Niyazi» zanabildiler. Fenerbahçe takımmda İ6t*:a mevzuunu muzakere ve lcâbmbaskısını arttırdı. 21. dakikada Nec EMNITET: • Yücel Cahlt, HU Dtger taraftan Fenerbahçe Kltibü 2 Fevkalâde Kongremlz Bayramın da yeni seçıtnlere gidllmesl. Basri ve Niyazi çok iyi idıler. ml Samlm, Osman, Burhantdare Hevetl «fevkalâde» kongreyl bay üçüncü gunune müsadlf 14 mayıs 956 detin şutu direk yanmdan avuta Maçıncereyaıu J Ismet, Hlkmet, Dursun (K), Feramın üçüncü gunü yapmaya karar pazartesl günü saat 10 da Kadıkoy Ba çıktı. 4. rldun. Bülent» Termlş ve su tebllğl neşretmlştlr' hariye caddeslnde Süreyya Slnemasmm Fenerbahçe ilk dakikadan itiba24. Dakikada Lefterin attığı friGOL: 41 dakikada Lefter Fenerbahçe Klubü İdare Hevetlnden ust salcmunda toplanacaktır. ren hâkimiyeti eline aldı. 5. dakil İdare Heyetl nlzanrnamenln 17 kiki Yücel yumrukla kornere attı. NVTAN TİĞİT 3 6 mayı» 1956 talihlndeki toplan kada K. Nedimin yaptığı ortaya ko 28. Dakikada Nıyazinin şutu üst tı lçln dagıtılmış olan glriş kartları şan Şeref düşürüldü. Hâkem bu muteber olup ancak salona glrerken direği sıyırıp avuta gitti. faulü tecziye etmedi. tekrar mühurlenecek olan kartları lbrak topu komere çıkardı. Fenerbahçeliler 30. dakikadan » ayıs 1945 seneslnde S'razbourgda raz lle defterl mahsua lmza edllecekTop attcak 7 inci dakikada Şükrü Basketbol yıldızı Can luzumsuz sanra bunaltıa bir baskı kurdular. çehlt düçen Anaaolu AJansı muhablrl tlr. Sallh Kose Ralf Çorlu'nun hâtırasına nün ehne değdı, oyun daimi surette çalışmalarla Niyaziye verdiği kötü Neticesız komerler birbirlerini takip 4 Glrlş kartlarmın tevzllne 8, 9,hürmeten eskrtm federasyonu tarafın Emniyet yan sahasında oynanıyor; paslarla forvetut netice almasına etti. ve 10 mayıs gunlerl saat 16 dan 19 a dan her sene mayıs ayı başında tertlp kadar Klüb lokallnde devam edllecek. edlleo «Sallh Çorlu» kılıç müsabakasan beyazlı forvetler pek az akın mâni oluyordu. 35. Dakikada Lefterin şahane fU tlr. ları bu sene de 6 mayıs pazar günü sa yapabihyorlardl. 36. dakikada Şeref bir fırsat ka tunu kaleci çeldi.. 5 10 mayıs perşemb» günO saat 19 at 10 dan ltlbaren tenls eskrlm dajcı 28. dakikada Can, Emniyet kale çırdı devre 0 0 sona erdi. Nihayet 41. dakikada M. Ali'den dan aonra glrlş kartlan tevzlatma son lık klübünde yapılacaktır. Bu roüLondra S, (R) Bugün Wembcismi geçtiği hâlde topla kaleye gl İlk devrenin kısa hulâsası: verlleceğlnden muhterem azimızın sabakalara lştlrâk etmek üzere muhley Btadyomunda yapılam fln&l kar Şerefe ondan Leftere uzanan topu tevzlat günlerinde müracaatlan rlca tellf bolselerden gelen eslırlmciler dün remedi ve çektiği şutla dışan attı. filaşmasında, Manches'er Cty BlrFenerbahçenin geri hatlannı, Na Lefter güzel bir şekilde kullanarak olunur. merhumun Tahya Efendl dergahında mlngham'ı 31 yenerek 195556 29. dakikada bir Emniyet akının ci olmadıgı için tek başına Basri maçın yeğıne golünü attı. kl kabrlnl zlyaret ederek çelenk koyKral Kupasmı kazanmıştır. 8 Ruzname: Klübün ana darala da Bülentin faul atışım Feridun ka tutuyordu. Oyun da böylece 1 0 Fenerbahnndan olan Stad insası ve uzun müd muş ve hâtırasını anmışlardır. EmniyetU Samim. F. Bahçe solaçığı Niyazi Ue mücadelede fa ile zaviyeye gönderdi; Şükrü uça Forvette Niyazi çahşıyor. Emni çenin galibiyeti ile sona erdı. tUlımnilllllM'llıMIMIllllıllllillllllllllll'IMIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIMIIIIIHIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllHIIIIIIII .lll.MII(lll(tll)IIIIIIIIMI!l!lllllll|l|llllllllllinilllllllllllinmillllllllTinilllllMll<ıllllllllllfMlllllimiİ! ııuıııuuauuuumunuuııtunıııııuııııınıııtııııııuuuıuanmııınımıııııııimıııınıııııııııııiMuı T O latanbul Vllâyetl S/3/19M Emnlyet Müdurlügu ç o ı ace'.e ve güclü Şube I D Grupu Sayı 27806 Kadıköy Kaymacamlığma 2/5/956 gün ve Emnlyet A 2117 sayılı yazıya karşıhkdır 1 (Fenerbahçe Spor Klübü nün) 6/5/1956 tarihfrnde yapılacag! blldlrllen kongresinln fevkalâde bir toplantı olmadıgı gerek dılekçelerındekl kaydın, gerekse 26/4/956 tarlhll Cumhunjet gazeteslndeil Uanın tetklklnden anlaşılmış bulunmasma binaen Kongrenln ana nlzamnameslnln 15 lncl maddeslnde yazılı olan tarihde yapılması lkt.za etmektedlr Diger tarafdan Klüb fizâlanndan muhtellf lmzalarla vertlen blr dllekçe lle de, bu toplantının Klüb nlzamnamesinln 15 ve 18 lncl mad delerlne aykırı bulunduguna ltlraz edümekae olup feykalade mahiyet te olmıyan kongrenin Cemlyeıler kanununun 18 lncl maddeslnln (A) fıkrası lle medeni kanunun 57 ncl maddestae tevflkan nlzamnamede yazılı gunde yapılması bususunun Klüb başkanlığına tebllglnl ve keyflyetln illşlk cedvelde lslm ve adreslert yazılı Klub mensublanna da duyurulmasını rlca ederlm. aslı glbldlr. Vall T. 5/5/1956 Mehmed Belek resmi muhür ve l m n Türkiye basketbol şampiyonası : Lefter, oyunun hitamına 4 dakika kala galibiyeti temin ederken Avrupa yelken birinciliği seçmeleri Fenerbahçe Emıtiyeti güçlükle 10 yendi Son dakikalarda attığı bir golle Manchesler Gify Kral kupasını kazandı Salih Çorlu eskrim ımisabaka.arı (••••••••••••••••••İHHİHBİHflHBHBBIHHHMHHI^HHHH MEMLEKETİMİZDE İLK DEFA Sayın Tüccarlarımıza SlRKECl'de DOKTOR Tarık Ziya Kırbakaıt Deri v« Zührpvi HastabkUr FarnukJcapi dunjp kaışu* N* 6f ve iş Adamlarımıza Büyük Kolaylık TRAMVAY CADDESİNDE ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İNŞAATINA BAŞLANMIŞ BULUNAN Dr. SUPHİ ŞENSES tdrar Yollan ve Tenasül Hastalıklan Miitehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postan» sıraaı. Tel: 445367 TİCÂRET SARAYI ^ D o k t o r ••% Nigâr Ataberk Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı Hergün hastalarmı kabul eder Cağaloğlu, Babıâli C: 50 Tel: 22 90 06 ( Dahiliye Miitehassısı Dr. Fazıl Konrapa (Elektro KardiyogTafi) Cağaloğlu, Babıâli Cad No. 22/0 SATILIK KÖŞK Boğazıçinde Yenlkoy Tarabym asfaltında 1564 metrekare üzerlnde 3 oda, srtre camekânlı hol ve hizmetCi odası, muştemılâtı, kalorıfer, sıcak su, garaj teiefon ve ser U« bır'kte, butun konforu havi de.ıiz» nazır fevkalâde manzaralı koşk satılıktır. Muraca^t: Ayaspasa Gümussuyu Cad. 28/2 Mutavasst kabul edilmez. POÖUBftHK Bir Kişiye 20.000 Lira VE AY R I C A 1956 Yılı îkramiyelerinin 3 üncü Çekilisinde Her 100 liraya bir kur'a numarası Kiralık Villâ Caddebostam plajı karşısrnda üç oda bir saîonu bulunan villa Möble Telefon ve friiider ve radyosuyla kiralıktır. Müracaat: 487580 Mağazalar Dükkânlar ve Yazıhânelerlıt I /ÜÇ ARSA\ Beheri 450 metre karedir. Istanbulda Güzel Çamlıca ar salannm en güzel yerinde acele satılıktır. P.K. 66 Ankara I SATIŞLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. Bedelleri Taksifle 8 Senede Faizsiz ve Bilumum Masrafları Şirketimize Ail Olmak Üzere Crienecekfir. MÜRACAAT: YENİPOSTAHANE CADDESİ No. 7072 Kat 2 y e Leventte • Kiralık EV Möbleli veya boş verilir. 6 oda, geniş bahçe, su, elektr.k. havagazi. Müracaat: Telefon: 48 43 96 veva 44 61 75 den Fazıl MUHTELİF PARA İkramiyeleri Mevcuddur. 10 Mayıs 1956 Akşamma Kadar 150 Liralık Bir Hesab Açtırmakta Acele Ediniz. 5267/1 DOGU K e m e r Barajı için İŞ T. A. 5. APPLICATIONS INVITED FOR GRADUATE ENGINEERS, (NO STUDENTS) HAVING FLUENT ENGLISH, TO WORK WIHT AMERICAN ENGINEERS. CONSULPROTANTS WITH D.S I. NEAR SALİHLİ. HOUSING TION AND MINIMUM SALARY ACCEPTABLE. VIDED. WRITE G1VING FULL PERSONNEL INFORMAP.K. 9 SALİHLİ KİRALIK EKSKAVATÖR Hiç kullanılmamıs. 1.5 Yardalık LİMA Posta Kutusu: 182 GALATA SÜMERBANK I f I Tıbbî müstahzar ruhsatı satın ahnacaktır Fiat ve formülün P K 40 Aksaray Şehir adresıne bıldirılmesi. BÜKE TAVUK ÇİFTLIĞİ Her cins damızlık civclv, piliç satışlarına başladı. Kızıltoorak İstasyonu Ömer Efendi Çıkjnazı Satılık Fabrika Arazisi Rarrdde Sanayi bölgesinde 4000 ilâ 12000 metre karelik oar sellere ifraz edilmig fabrika ârazisi satîlıktır. Müracaat: Hergün 1113 arası 22 30 95 veya P. K: 901 İstanbul: ERKEK TELEFON SANTRAL MEMURU ARANIYOR Llsan bllenler tercih edillr. Müracaat: E.M.C. RAR Ortaklıgı Kemer Barajı İnşaatı Müteahhidliği P.K. 1 Bozdogan Nazilli RAR Turk Limited Sosyetesi Perçemli sokak, Cemaat Han kat 2 Galata Istanbul KELEPİR ARSA Maltepede Süreyyapaşa plâjının civannda, demir yolu kenarında ve caddeye uzun eepheli, ifraza tnüsaid, denize yakm ve manzaralı 2440 M2 karelik arsa Kartal Mahkemesi Başkâtibliğinee 8/5/956 günü saat 11 de satılaeaktır. Tafsilat 955/285 No, h dosyadadır. Satılık Fabrika Arsaları Topkapıda, Takkecller mevklinde asfalta yuzü olan muhtelif ölçüde fabrika arsalan gahibi elile ehven fiatla «atılıktır. P.K. 6 Teşviklye
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog