Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURtYET 8 Mayıs 1956 K Tfazan: KEMAL A R € A O G L A I\ 8 ReumUyen: MÜNİT Bu iirada, »abahleyln d«T« kalk•naz dlyen yaslı adam. Koca Velt Aga ortaya stıldı: « Bak.» d»dl, . dell. bana bak. Dev* dedlğln lnad edlne» kalkmaz. Öyl» usınan aözünen kalkmaz. Dımbırtıynan, n m bırtıynan kalkmaz. Sen düe görm(İ5»Un. Sen nerede uyudun dell deyyua? 8öyl« da uyuduîun yert, sana ona göre »öı aöyleytm. 6«n uyumussun, Rem d« Ostü açık ııyumuşBun...» Hüatvln kızar: « Koeal Koca,» der. «Senln aklm lulanmı*.» Koca Vell: • Bak hele ltln de. lialn».. Ne l&flar edlyor! Eğer e deve kalkmışsa, b*n de >u bıyıklanmı keserlm.» DRAM KISMI: Bana Ookundun • Yazan: Tenneste* Wlllıanu • Dona.d Windham; Türkçesı: Sadık Balkan, YKNİ TIYATRO Bir Melek Geçt) !Tazan: J. Bousquet H Falk: Türkçeıi. Yılmaz tnal; tSTANBUL BÖLÜMÜ Hanımlar Terzihanesi (Yazan: Georges Feydeau: Tıirkçesi Mahmud Yesarl) SEVGÎLt GÖLGI (I/ombrt Chere) Yazan: Jaetjues Deval; Ceviren Mebrure Alevok ŞEHIK TİYATROLAK1 Dokınımayın aslanlara! Hazineler içinde yüziiyoruz Her geçmiş zamanın hayali cihan değmiyor Bn iğne de kendimize Bir ihtimal daha var Uyusun da hüyüsün A z zaman evvel. memleketimizi patırtıh güriiltülü bir * * şekilde ziyaret etmiş olan Amcrikalı lktisadcı Randall, meşhur Life mecmuasında bir makale neşretti. Bütün gayetelerde çıktığı Için okurnuşsunuzdur. Cumhur Başkanı Eisenhower'in Iktisadî müşavlrlnln bize dair siyasî ve iktHadi gbrüşlerinin miinakaşasını miitchassıslar» hırakalım. Fakat. yannın su noktası pek hoş: • . Fakat onlar (yani blz Türkier) tenkid karsısıııda fevkalâde hassastırlar. . Onlar (yani gene bizler) in.«anların siyasî ve iktlsadl meselelerde, kuvvetli göriis farklarma salıib olup. gene de, blr arada ve ahenk içincie yasıyabiierekleri bir hale ulaşmamışlardır.» Elhvk övleyizdir. Hattâ. yalnız tenkidin kendislne değil «tenkid etmeyin kızarlar» dense, ona da kızanz. «Tenkid etmeyip kızarlar demeyin kızarlar» sözüne de kızarız. Vrlhâsıl krzanz. danlınz. güceniriz. Mr. Randall. Ankarada az kaldıgı için dikkat edemeuıiş olacak. Voksa, yukarıki masum cümleleri de jazmaktan çekinirdi. Bu maç, RTilliyet'e göre saat 4 t*, Cumhnriyet'e 3.4.1 tp Iîiır>'M)'e göre ise 4.3fl da başlıyordu. Geçenlerdc. Alice Faye Isimli bir kadımn yolu b tarbu'a düMii Arkadaslar. meşhur slnema artisti zannetmişler. Halbuki değilmi;. Amma. değilmi; de neymlş' r)"iı\t\ • ' ir hnctnhakırı. Hürrlyet'e göre bir ö'ğretmeıı. Mllliyet'e göre bir ebe, Vatan'a göre be, v ı ' ' f hı» * i" i'.ı'> ov kadmı. İkl gün evvel limanda bir su gemisi battı. Sebebi • • ' a ı'ure keııdi kendine battı. Vatan'a göre haİBtı koptu çalkantıdan battı; Dünya'ya göre ise tnı:! <•" Bi'\ • ' ui. \nnııru hatırdı. Böylece. ben kendlm l«ln İçinde bulunduğum halde, zanıım zaman çıkmazda kalıyorum. Allah sizlerin yardımcısı olsun! *** KÜÇÜK SAHNE : Mumammer Karaca S A n i K B A K A N Vodvi) 3 perde •KİRALAR SERBEST OLURSA. Operet 3 perde MAKSİM TtYATKOSU Bugün Radyo ile yaymlanacak oran büyiik ME V L İ D Büyük Atatürk ve aziz sehldlerimlzln ruhlarına ithaf edilmek üzere İst. Şoforler ve Otomobilciler Cemiyeti. İst. Şoforler ve Otomobllcller fstihlâk. Istıhsal ve Yardımlaşma Kooperatıfi, ist. Soförler v* Esnaf Dernefii, Tarabya Gençlik kulübü. tlim Yayma Cemlyetl. Umum Mavnacılar Derneği. Elektrlk, Gaz ve Motorlü Ta şıt Işçileri Sendikası tarafmdar 6 5 956 bugünkü pazar günü saat 13 te Süleymaniye Camiı Şerifinde İst Radyoıu ile naklen yayınlanacnk MevlidJ Şerifi Hacı Hafız Ha! san Akkuş, Sadedd n Erginer. Dunun Erdoğdu, Esad Gerede, Alâeddin Konyalı, Mecid Sesigur. Hasan Akkus Geredeli. İbrahlm Çanakkalell. Tayyar Altıkulaç Mustafa Göl, Aydın Tarı. Ismail Karaçam, Hüseyin Top, Ali Rıza Sağman tarafmdan Kur'anı Kerim ve Mevlld, (Dualar isel Mezarlıklar Md. Fatih Subesi Başlmamı Duahan Hafız Yahya Eskijehirü tarafmdan yap'.lacaktır. Arzu eden ihvanı dinin teşrifleri rlc? olunur. Terttb Heyeti KMıbalığın or+asmda Hüseyln, ralsrı lnsndırmalt lçln hlç blr çae oulamıjordu. N'asıl bulsun. Bu Jbalar oba, bu develer deve oldu 'alı, çöken deve, lnadından çöken eve blr daha kalkmamıçtı. Hüaeyln ellerlnl acmıs: « Şimdl, ılmdlcik gorurıünuz,» dlyordu «Şlmdl, aimdlclk, kaıdasım geleln ut görürsünuz. Deveyl getlrstn de gorünunuz Blr aaz çalsın da, blr türkü soylesln de görürsünüz. O aaman koca Vellnln bıyıklarmı tutar kokünden ellerlmle keaertm Kökceglzlnden keaerlm. Bana ne? İBter lnanm, lster lnanmayın. Bana ne blre? Kardaşım çalar, ben de dlnJerlm.» Daha fazl» kızdırmamak lçln « İnandık Hüseyln, lnandık.» dedller, gulerek. Bir ihtimal daha var P" K.C. mi? icr(il) etti^i son basm toplantısında, gaze* teci arkadaşlara «elinize bir adam geçmiş ıkendisi) r;nd:iı 1 1 \ h. ;ıkın cılışsın» diye Çlkışınış. Brıılm bildlğim. bütün meslekdaşlar üstaddan, şimdi>e kadur bol bol faydalandılar. O, bizlere mevzu vrrmel tc, eksil> olmasın. hiç de hasis davranmadı. Biz1 lpr rit. elhak ifü ,.V otti Fpkat. madem ki, kâfi değilnıl". hajdi biraz daha faydalanalım. Utr> hııl.' (l., M tdücıı maruf bir Alman şehircisl (Herr Olssret' tım \"i a cıkacağı sırada ölüvermif. F.K.fî. «sovinrinden öldü. diyor. Belki doğrudur. Ancak. öbür tarafı tcşrif odcn'ere. maalcsef. sehpb sorulamndıfi için. kat'î bir şey bilinemez. Mese'â ihtimal. müteveffa. diWünmüs olabilir. •Ky\aaanh. beı ne ettim de. bu işi kahul cttim. Şlmdl glı!((eğim. Lâ» söyliyeceğim dinlemiyecekler. plân ç.ii f ğ i ı rafa koyacaklar. yapmavın diyeccğim vanaakhır K'rr<>ip d'vereeim edeceklpr. Sonra da. blr blçimine getirip beni kovacaklar. Ren? Kn«koca Ölssner. milItt!< rarnı sohret. benim halim ne olacak?» V<>. daveti kabtıl ettiğinden. esasen yufka >ürek!i bir llih ^ ta anlaşılan kıymetli Alman mütehassın, iizüntiiye dah* faıla dayanamamıs, pat... diye öteya Köcüvermiştir. Hazineler içinde yüziiyoruz kımız \ok calibn Ocrci Sam Amca kasanın ağrını iyicenr açnnyor amma, baska taraflardan, mütemadlyen bize yardıml; meşgul. BUJLMUI size, son gelen, bir \Vashington haberi: Amerikaıı âlimleri lâğım çamurlannın bir vitamin ha• i ,,ı.ı..,,,:, (,..:';. otmislpr. Lâğım «u ve çamurla• nnın kuTutulmus. beher grammda 3 mlkrogram b12 vitamlnl lıulunuyormuş. Simdi, top>ekun memleketi blr tarafa bırakm da. yalınz 411 Ihırhulu düşünelim. O ne zeng'.nliktir. Varabbi' Ci.ddesini. sokağını. parkmı. bahçesini. nerede olursa olsun avuçla avuçla kurut ve sat. Yalnız o kadar da değil. YeşilUbyden Kilyosa. Anal doluktnağından Pendiğe kadar (Adalara da uğrıyarak) butiin sahil sulannı, maşrapa, kova, damacana, ne bulıın.aıı doldur doldur sevket. Iltr taraf lâğım. pardon, b12 vltamln!. Yardım da mutlaka para ile olmaz ya.< para yardımı A meriknhlar hize. istediğimiz kadar, Fakat pek hakyapmıy orlat diye mufber oluyoruz. I Vaklt lklndl olmustu. Goç jürültü patırtıyla, blr dttzlUg* kon. mağa çalujıyordu. Bunu Bey latemlstl. Ne de olsa merak etml|tl. Deveyl burada, bu düılükte b*kleyeceklerdl bu gece .. Burada blr hafta, blr ay, bütün blr ya* da kalablUrlerdl. Çünkü jazlaklarından blrlst de obanm. bu düzlüktü.. Bu olay çıkmasaydı, belfcl de daha llerl gldeceklerdl. Bey: • Vann iöyleyln fu dellye,» dedl, «dedlklerl dogru çıkmaı »a, bunları kardaalıgmı ögmek lçln söylüyoraa, kardasına da, ona da yapacağımı blllrlm... Varın, Bey böyle aöyledl deyln. Talanaa jlmdlden baaınm çarealne bakaın. Va rın öyle acyleyln. Kızımı umuda düşıirdü. Talanaa. kardaşım da alsın. r'''•! c'icnr «ltfln • HalİM Baysalın ejl Şükran gimşek ve Türkin İğmenln babaiarı. Cemal Şimıek ve Safder İJmenlr. kayınpederlert emekü sıhhat memurıı Bartmlı 5.5 »56 cumartejl günü saat 14 30 da Hakkın rahmetin* kavujnıuîtur. Cena»si 6 mayu pazar gunü ögle namazını müteakıb Kadıköy Osmanaga Camilnden kaldırılacaktır. Tanrı rahmet evllye. ÖLÜM Her geçmiş zamanın hayali cihan değmiyor ~cr7üiRn âTkadaşımız, Ahmed Hâşim merhumun eski fıkralarııu yeniden neşrediyor. Bunlardan biri geçtıı gün çıktı: Telefon. t'stad fıkrn muharriri bıı yazısında şbnendiferin, vapuıuıı, otomobilin, tayyarenin, telli ve telsiz telgrafm dıinjayı. eskl hale nazaran; «on derece küçiilttüğünü. insanın âdeta «yürürken, yer darlığından. yaıılış bir adıınln fezâya düşeceğim diye korkacağı» geldiğinl anlatıyor. Yalnız. dUııyayı eskl büyüklüğüne gelmls. mesafelerin eskl uzunlııgunu ve uzaklığını bulmuş görmfk istiyorsanız. elinlzde bir tek vasita var: »Her gün binlerce in^anı lâkayıd tellerlnln ucunda asablyetten. yeisten ve çaziitırîin tepindiren sagır telefon.» I5u yazının ilk neşredildiği tarih 1929 dur. 192», yani. bundan tamamı tamamına 27 senc evvel. llev Allahım.' 27 sene bu. lâf değil. Bu miıddet zarfında dünyada neler oldu? Saymakla bitmez. Fakat. ppl?elelim. bİ7 hâlâ. tıpkı Hâşim mcrhum gihi. lâka>d tcllerin ucundaki sağır telefonların başında trpinlp duruyornz. *** • ** Uyusun da büyüsün V a n l ı ş aııladıgımız kelimelerden hiri de, hlç sflpheril siırat. tir Süratl .rahnk. mânasına degll de en az geç» mânasına alıyonız. Yani. bir defa geç kalmak esas. Ondan aynlamayız. Buna daiı ıon misall, bermutad, gene Denlzcllik Bankası verdi. 65 yaşmdaki (Hiida 117un ömiirler versın) Necat vapurunu. bn yaz »cin. tskendernn »ürat posiaHna talısis etmişler. Ojsa ki. tecrübe ile sabttmls, bu gep.ı h«r sfferini en azından 4 gün rorarla yaparmı». Insaf edin. Dört dakika. dört saat fllân degil. Hört • da srf»rin adı sürat postası. • Mcshui bir h«~ı< hikavrM vardır. Doğmak üzert bııluıı;ın cooujuna beslk nmarlıyan blr aîam dükkâna ffidfr gehr. bi türlü besiji h a m bulamazmı?. Çocuk doğmuş. beşik ynk. A'tı aylık olmus, beslk yok. Bir yaşma basmıs. gene yok. Uzatmtyalım, adam nlhayoı son blr defa beşikçlye gitmls. hiddctle: Be adam. demlş. bizim çoouk beş yaşma geldl. Artık beşlk meşik Istemez. Ver su bizim kaparo.vu genüktâncı gayet sakln, adamın parasını iade ederkeıı: Ne yapayım. der, ben bu kadar acele ise gelemem. l?tc, o adam bi/Vriz. Denizcilik Bankası da besikçt M. ŞÜKRÜ BAYSAL T EKLAM ABİDESİ n REKLAMVERİNİZ GUIHANİ MMI »• S A T I L I K •« MATBAA MAKİNESİ (NEBİOLO) markah PVC model 36X52 Cm eb'adında otomatik kazanlı, komple elektrik motörü ve normal tefemıatile pek az kullanılmış vaıiyette satılıktır. MÜRACAAT: Cağaloğju. Başmusahip Sok. 12 de Doğan Bu iğne de kendimize • aliba sağla solla fazla didişmekten olacak, biz ga" zetecik'T, kendimize pek çeki düzen veremiyoroz. Me«e)â. Bıezllya Türkiye mlllî maçı yapıldı ya... (Arkasi var) 1 hıkâyeyı bana anlattılar .. Hani insanlar vardır. Selâmlaşırsınız.. da ne ismini bilirsiniz, ne de hüviyetini! Hattâ bunları bazan selâmlar, bazan selâmlamazsınız. Neden?. Çünkü efendim. adamı her gun görürsünüz. Nıhayet göz âçinalığı başlar. Bu âşinalıkla selâmlarsınız. Derken bazan.. bu adam kimdi' diye düninürsün.üz Km olduğunu bileraezsiniz o zaman da selâmlamazsmız. İste bu »nıftan bir adamdı bu gelen. Biz Sâfi ile kahvede oturuyorduk. İkimiz de oruçsuzduk. 0 n u n tansiyonu düşmüş.. benim de midem malum. Saat yedi buçuk «ul=ın.. ikimiz de yorgunduk. İçtifimiz kahvelerin dibi telveli fincanları karanlık bir istikbal gibi önürnüzde duruyordu. Ben esnedim. Sâfi de esnedi.. Ben burnumy çektim.. o aksırdı. Galiba nezle oluyorum.. dedi. Bundan sonra sen nezleden başka ne olabilirsin? dedim. Neden? Grip olurum. hünrak olurum, sırılık olurum, kabakulak olurum. kızamık olumm.. Kızıl olursun... Ağzmı toüla! Verem olurum belki de.. onu olmam. Böyle yârenlik ederken kapıdan içeri biri girdi. Sâfi sordu: Aman o tarafa bakmadan s8yle T Şu giren herif kimdir? Vallah^! Ben de şimdi onu goracaktım H«r zarr.an görürüm. Hattâ bazan selâmlasırız da... Derken adam sendeleve sendeleyp bizim masaya eehv.ez mi1' Oooh . cok p^izel be! îkinizi bir arada bulmak.. olnr sey değil.. müaade buvurtılur mu?. Aman p'pn^im. bınnırun'. Hayır. rahatsız edersem oturraa.nm .. Ne münasebet... rjca ederim. Sâfive: Beyefendi! Siz de müsaade bu3'Urdunuz mu? Tabiî efendim. tabiî... Ama samimî olahm.. ciddî soruyorum. rah=*sız ederspm . Yok. efendim yok... TesekVür ederim Saat kac benimki seri k=ılıyor saatçiye verdim. S^kize beş var. Âlâ... Simdi trendeler... Yazan: Burhan FELEK herif sinirime dokunmaya başladı saatçi dükkânmda mı rastladık oirbi Sizin hanımla beraber mi gidiBiz kahve paralarını vermijtık.. Sâ rimize?. yorlar?. fiye: Sâfi işi alaya vurdu: Tabii yahu! Biz can cığeriz.. Eh artık kalkalım.. deği] mı? Hayır.. ama biliyorum. Müdür bey evli mi? diyecek oldum. Yeni gelen meçhul Nereden bilıyorsunuz beyefendi? Yok acanım.. bekâr... Aynı apardostumuz derhal: Canım.. demm siz söylediniz.. tımanda oturuyoruz. O bizim üstü Hay Allah! Affedersiniz biraz müzdeki dairede . keyifım de . Hanım nereye gidiyor?. Ankaraya dedik ya!. öyle... Müdür bey?. Ama sebebi var.. Kaç dediniz O da Ankaraya gidiyor. Merkezsaati?. den çağırdılar.. tki birinci yatak aç Sekizi yırmi geçiyor.. Hah! Şimdi Bostancıyı geçtiler. tırdı... lokanta vagonunda.. yemeğe basla ( Ayrı ayrı kompartunan?. Evet... Ama arada kapı var.. mıstır .. Kim bu kuzum birader.. isminızi Affedersiniz şimdi saat kaç?. de hatırlayamıyorum. • Saat dokuz buçuğu buldu. Eh.. Artık yavaş yavaş yatak Teessüf ederim . insan dostunun lanna yatarlar. ismini unutur mu? Saffet Bey.. Siz çok mesud adamsınız vallaha! Saffet değil. Sâfi.. Sorma kardeşim.. Simdi karım Yani Sâfi diyecektim Saffet Bey. seyahatte.. Müdür burada yok.. Ben Sâfi.. Sâfi .. her gün daireden pırrrT... Sâfi Saffet... Çocuğunuz var mı? Yoo! Kica ederim. Eğer kalkaı Değil. Ay deli olacacım... Daha dört aylık evliyiı... giderseniz hakaret sayarım. Ben siz Adam.. Sâfi olmuş, Saffet ol Haa! Vaktiniz var... den hani müsaade istemesem.. yerden muj.. ne değeri var kardeşim.. Şimdi Var ya!. göke kadar hakkımz var. Lâkin na bizim Perîru gidiyor.. gidiyor. Yarın musumla geldim. bir dost masasıdır sabah dokuzda Ankarada. Haa? Çok mesud adamsınız... diye oturdum. Önce de müsaade ıs Dedik ya'.. Daha fazlası olamaz. Kim bu Periru? tedim. Siz de lutfettiniz. Şimdi benı Acaba simdi sizinkiler ne yapar Ay söylemedim mi?. Karım yaburada Dral dedenin düdüğü gibi bılar dersiniz? hu! Yeni tâbiratla eşim.. rakıp giderseniz hakaret addederim. Ne yapapcaklar?. Yataklanna Haa! Şimdi anlaşıldı . Keyfinizin Saat kaç.. benimkini de tamire vergirmislerdir... sebebi.. bekâr kaldmız da.. hani... dim de... Kapı?. ' Yok. yok.. O senin bildiğin gibi Kapılar kapalıdır. Sekizi beş geçiyor... değil kardeşim.. karım . Allah kimin Tamam... Kalktı... Simdi içeride i varsa bağıslasın.. hani çok güzeldir. Kapıları demiyorum.. Aradaki Cıvıl cıvıl.. gidiyor. Yarun saat sonra Müsaade edin.. (Ceblerinde cüzdanını kapı .. Pendik. . Defil mi? Aa! Tabiî açıktır... arar, bulur, bir fotograf çıkanr) buSâfi lâfa karıştı. Amma yaptın ha!. yurun .. Kadın bu. bu... Kardeşim, affedersiniz.. evvelâ Açıktır açık.. ben karımı tanı Kim bu? ben sizin isminizi hatırlayamadım. rım... Benim eşim Perîru... Kusura bakmayın. sonra da cıvıl cıvıl A^kolsun yahu! Kısa zamanda Maşallah... Allah mesud etsin. biri gidiyor.. siz de pek memnunkarını iyi tanımışsın?. Mesudum . Çok mesudum... sunuz. nnu da kesfedemezdim.. Evli Tanırım kuzum.. Ben kadm mü Ankaraya Ritti diye mi?. misiniz? Evet!. Çünkü... Hah! Ustüne bastın azizim.. Sen Ama böyle genc bir kadını gece bir zeki adamsm. Çok zeki bir adam treninde yalnız başma nasıl bıraktısın. Ama müsaade buyurun da birer nız?. kayve içelim... Yalnız değil kuzum.. deli miyim Biz içtik... ben.. böyle piliç gibi kadmı bıraka Zararı yok.. birer tane daha içe cağım.. Aman Saffet Bey.. kardeşim.. ri2... Sen benı unutmuşsun. Ben kaplan Uykum kaçar. çok kahve içmiye gibiyim yahu! Çok kıskancımdır... yim... Yanmda kimse var mı?. Portakal.. portakal suyu... (gar Var.. var ya!. Müdür var, müsona) baksanıza oğlum.. garson efen dür... di. Biraz da buraya bak kuzum.. hep Ne müdürü? bayanlara bakıyorsun.. Hah! Gel ba Cer Müdürü kardesim.. Çer Mükayım, beyefendiler ne emrediyorlar. düru.. Benim de şefim... Birer portakal suyu... Ha?. Tamam. Yaa! Müdür bey kaç yaşmda?. Bana da bir sade kahve.. (Bize) ne Kırk. kırk bef yaşlarında.. Aslan tehassmyım.. senin haberin v«r mı? diyordum.. Haaa! Saat kaç. Benimkl gibi adamdır.. dur, dur.. Onu da gös Birer kahve içelim mi?. ni de tamire verdim.. geri kahyor .. tereyim.. (Cüzdandan bir başka reSâfi adamdan çok zevk alıyordu. Biliyorum. sim daha çıkardı). Bak.. bak.. tosun İçeriz.. Nereden biliyor»unuzT. Tokaa gibi erkek... Hah!. Garson. Oğlum Bize bi rer kahve... İki şekerli... Haydi ben de şekerli içeyim. Üç şekerli.. ne dıyordum.. Ben nisaiyundanım.. türkçesi Kadınolog. Güzel tâbir.. bakteriyolog gibi ha?. Tamam.. ben kadmologum.. Hiç bir kadın bana dayanamaz. Sizin hanım da öyle mi oldu?. Tabii öyle oldu. tki kere görüştük. Üçüneüde evlenmeye karar verdik. Müdür bey?. I Müdür bey de memnun oldu!. Sâfi gülerek: Çok mesud adamsın vallahü. Size gıpta ediyorum .. Çünkü ben sizin kadar kadınolog değilım... Ha!. Kardeşim.. O şarttır. Mesud olmak için kadmı tanımak lâzım... Demek şimdi sizinkileri .. Saat kaç?. On buçuk.. Izmite yaklaşıyorlar Oooo.. bizimki çoktan uyumuştur. Müdür bey?. O uyumaz... Oturur . Yatmadan evvel okur.. Kuzum kardeşim! Hani kadın mütehassısı olduffiın için soruyorum Resmini gördüm. Karınız hem genc hem ffüzel... Oooh.. resmi bir şey mi.. kendini görseniz bayılır«ınız zvallahi! Ona şüphem yok. Yalnız bir şev var Hani aklınıza bir sey gelmesin. çok rica ederim '•ahiiliSime verin nasıl «ovlei'eyim. Hani.. yani... Acaba... Meselâ... Aman birader, ne diyeceksen de! Yani meselâ.. insan hali bu ya' Siz "karınızı bu şartlar altında nası! bırakıvorsunuz?. Anlamadım.. Açık konuşahm.. Samimiyetime verin. Yani diyorum.. siz karınızı bir erkekle aynı kompartımanda nasıl bırakıyorsunuz? Ne olur? Ayol.. kardeşim.. isminizi de hep unutuyorum.. yanvana yatak, bir güzel kadın.. bir güzel erkek.. trende gidiyorlar.. kompaprtıman kapılan kapalı.. kocası da ts+anbulda Hizimle oturmuş.. saadetten kulnkları ajzım vanyor. Bunlarla rahat durulur mu? Siz olsanız rahat durur musunuz?. Dunırum ya'. Kız kardesime mi sataşacağım. Canım.. onu bırakm. Kız karde? meselesi. ajTi bir dava.. in=an in?andır. blr zavıf zamana tesadüf 'der. ahlâk.. terbiye.. Ama birader.. seninki de hani evham değil ba"=ka sey... Artık kanmıı kaymbiraderimle de seyahatr bırakmıyavım mı? Anlamadım... K=vınbiraderimle dîyorum. Ağabeyicî île .. Müdür bev? Karımm kardesi yahu!. ATIab Allah . Sâfi bİTdenbire kalktı.. Blre mtl^aadp .. dedl! öteki sordu: Ofiie eülp «?arfptol5im... Saatin Vac? On birp ce^T"k VÜT. tzmiti eeçtiler . dedî Blz cıktıfc O kaldı. âİYÖlBÜGUNKU PROGRAMIBULMÂC ANKARA 7 28 Açılış ve program 7.30 Türküler ve şarkllar (Pl > 8 00 Hafif melod.ler IP1 1 830 Haberler 8.45 Turk muzıjı istekleri (Pl.) 9 15 Batı muziRİ istekleri 1 Pl.> 9.45 Saz eserleri (Pl ) 10 00 Kadın saatı 10 15 Çeşidli Türk müzifi: Hazırhyan: Necdet Varol 10 45 Serbest saat 11 00 Erdoğan Çaph ve »ihirli kemanlar 11 45 Türk mıizlğinde haf:f sarkılar 12 15 Vals ve tango programı ıPl ) 12 30 Yurddan sesler: Muzaffer Sarjsozen ldaresınde 12 55 Serbest s?at 13 00 Haberler 13.15 Junıping Jacks ıPl I 13 30 Popüler müzık (Pl t 14 00 Batı müziğ.nden seçmeler (Pi ) 14 30 Film melodilerı (Pl.) 15 00 E««n Altandan jarkılar 15 30 Geçmiş gunlerin sevılen meiodilerı (Pl ) 16 00 Kapanış. ISTANHLL 8 28 Açılış ve program 8 30 Pazar sabahı ıçin muzık 9 00 Turküler 9 15 Haberler 9 30 Saz esrleri 9 45 Akordeonla hnfif müzik 10.00 Sevilmiş sesler Sevilml? sarkıiar 10.30 Me.odı kervrnı 11.00 Belediye Konservahıarı knn^erinin naklen yayını 13 00 Muallâ Mukadder Atakandan şarkılar 13 30 Saz eserleri 13 45 Haberler 14 00 Tatll gunü melodıleri 14 3(1 Mu5t fa Kovancıdan şarkılar 15 00 Dans ve caz muzigi 15 25 Pa/ar konseri 16 15 Kadınlar fasıl hev *ti lfi 45 Opera ve operetlerden Lııcy ve Monıque 17 30 Pazar ak?amı için melodüer 1S00 Mu?affer Ciulekten s^rkılar 18 30 Dars mııziği 19 00 Avla Doğanaydan »arkı!ar 19 30 Saz e^erlerl 19 45 Haberler ?0 00 Saksafonist Nihad E?engin 20 15 Rsdvo Gazetesi 20 30 Kıiçük koro 21 "0 Tarih:nizde bu ha'ta 21 30 Mu7affer Birtandan şarkılar zl.35 B'zimkller 'Radyofonik pıyes serlsl) 22 00 S p c ve müzik 22 30 Konçerto 23 15 Haberler 23 30 Program Î3 33 Rlrm ve melodi 24.00 Kapanış. £ s l •V • 1 1 o. a» m m m• 1 rvı i • m 16 58 Açılış ve proeram 17 00 Dan« müzıği IPl.) 18 00 Radyo İle ingiHzce 18.15 İncesaz: Fahrl Kopuz ida resinde 18 55 Serbest saat 19 00 Haberler 19.15 Tcrihten bir yaprak 19 20 Neşell ınelodıler (Pl.) 19 30 Calışanlnrın saati 19 45 Sevim Çağlayandan jarkılar 20 15 Radyo Gazetesi 20 30 S«rbest saat 20 35 Özel program 21 30 Turk müziğl 22 00 Tarihimizden seçme fıkralar 22.15 Klâsik Batı müzlgl 22 30 Lledler (Pl.) 22.45 Haberler 23 00 Batı müziği IPl.) 23.30 Dan« müziği (Pl) 24 00 Kapanıs SOLDAN Sif.A: 1 HolKvvood'lu bir artlstle evlenen prenıln i d f e ettıği memleketin halkından 2 une doiru meyillı vazlyete Sirmiş kaia fıki kehme). 3 Guresçlyi yen'lmş saydıran sebeblerden. çehre ve yüz leski terim). 4 Elemler ve kederler (eskl usui çcjul). bir takımn tersl 5 Kirlenmiş duvarlara yapılan. 6 Çok fazla irak mesafede (iki kelimeh 7 İtalya ile Avusrurya arasmdaki dağhk bölgenin aldığı isım e»kl harflerden birinın okunusu. 8 Rendeler.en tahtadan çıkan. IUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Davanıklı olma durumu. 7 Mahdum. Fransanın Karnavalı ile meshur şehri. 3 Somına «ilâve parca» manasına gelen kelime ka»ılınca musikimızde b:r makam olur. 4 Bir renk. yakıtlardan 5 Bır c!r!s toprak, «ısırgan gibi bir Işt yapU manasma bir emir. 6 Sibiryada blr akar su, bir cins üğac:r. ikl başı. 7 B r edat, bır cesid h'ikımdarın yarısı. 8 Erkek hizmetçi ele geçiris (iki kelime). 1 FERDİ TAYFl'R Başta ORHAN BORAN olmak " ere ju l :lleslne katılan bjtnn sanatc: >n ve o gece zahmete ^atlaniü gelen stfimî ^e"r do^*!?rlle vakm )'"»<' = »"'. r»n basıia candan tp^pkkür ed^r. Hâtıratını SÜKRAN ÖZER A K ŞA M gazetesine anlattı Çok Sevilen Ses Artisfi « ^ % j 3 4 5 6 7 8 A K S A M Gazetesi bu hâtıralardan başka 6 büyük tefrikaya başlıyor. merakh röportaj serisi hazırladı: GECE YARISI İSTANBUL. AİRİAİBİEİSİKİ1 .ZJEİKİAİI I T I P A İAİFIIIŞIBİGI1İR K|AlS|A|P»|R|j AİK|»|KİA|Y|A|N N<A|Z|WT|A|SİA 7 MAYIS Pazartesi Bütün bunlan AKŞAM'da bulacaksınız. N|»|R|U|KJ1İY|E VEF Sevrlli annemız ra... Arzedebildim mi? Esta&ftırullah . Kvet. Trendeler ^imdi.. on dakika ionDüüüt.. Hareket. AT KADİR Gecesi okunacak muazzam Mevlidi Şerif Mübarek kadir gecesine müsadif 7. mayıs. 956 pazartesi günü akşamı teravih namazından sonra Eminönü Yeni Camide me\Hd okunacaktır. Teravih namazından evvel vâiz İhsan tera vih namazından sonra da Hacı Cemâl taraflarından kâdir eecesi mevzulu birer mevize irad olunacak. Nisanca Tevsih erUDunnn okuvacaeı iîâhilerle teravih namazı kılınacak ve tanınmıs hafızlardan Hasan Akkuş.. Yeni Cami tmamı Nuri. Valde Camii müezzini Hasan, Mecit, Mahmud. Raif. Zeki. Kerim, Esat. Yahva Fah ri İsmail tbrahim, İlhaml. Hüseyin. Fevzi Necati taraflarından Kur'anı Kerim ve mevlldi şerif okunacak dualar Ercüment '^rafından yapılacaktır. Bu kutsl gecenin ecrine nail obnavı arzu eden din karde; lerimin huzurlarını rica ederim... Nbnet Gişesi Sahibi Hacı Vimet Abla T E V Hİ D E Rahatsız e*miyorurn yt!. Pica ederim. Efendim . fakir icmem.. hani ihyanen içerim . arra bu aksam oldu iste.. rok Vevifliyim doğrusu... Görunüvor... Ne gibi? Neselislnlz... övlevim ya!. B'r neşeylm.. «Ben ne mesihi. ne mesiha demem!. Zevki hkikqt+p nra »demim> efendim. Ne buyunılur?. Cok guzel .. Rahatsız etmlyorum ya! Aman rlca ederim.. dedlm ıma Dr. RAUF TUĞTEKİN'fa ruhldrma HhaX edilmek üzere 6 mayıs 1956 bugünkü pazar ftünu Iklndl namazından »onra Şlfll Camll Çertflnde M?' .idl Neb*»vî okurıica^mdan a^ra ba ve ahbablarımızın ve arzu edenlerin teşrlflerl rlca olursur. Refıka Kozlkoğlu SaMhnt ArıkoSlu ve Cumhuriyet Matbaacılık vt Gazctccillk TUrk Anonirn Ş.rketl Cajaloilu Hslkevi *okak No 30/41 v 4ZIME NAÜİ ve ÇOCUKLAKI CEVAD FEHMİ BAŞKUI Yaıı ıjiertm fl'ien tdar« «deD Ma'ul Mtldüı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog