Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET t/tntetteınt TEŞKİI AllHmt/SA vtM.M.6üRUBVBAŞKAN/ • Mayıs 195C = Perde AL BAY HÜSAMETTİN ERTÜRK Yaun: SAMIH NATIZ TANSU Şüphe yok kl tstanbul Türklerlndlr. •• • • • • • Y A Z A N : » ^ • • • • ı !•••••» •• • • • • Ama ben bu yöndeo s6z açmak lsteDaha geceden Beyazıd meydanında. Nezaretine Abdürrahman Seref Bey jniyorum. Onu şehir olank ele alacaEâtu Seraskerî dahılınde »iJah çatmış, Ticaret ve Nafıa Nezareüne Non Bu bakımdan tlstanbulun sahıbçaüjr kurmuş svci çadırları jçinde radonkı^sn Efesdi, Oman v« Maadin layarak Hfollet MeclUlenn» totıkal kaynacrna baglamıatı. Sarıklı, yüzünden bir çok Nesareüne 6e Mavrp JCordati B«y diyornıuf. yaa eden blr rejimdir. tıtikameti vukanbir takun »eriat adamlannın «akerin ( getirilmijti, Âsüer, tttilıad ve Terak» yoJcu biletsiı seyahat ediyor ve dimi tUkoya Hepimizin azmi eezmi mutlaka ba bir düşünceye saplanmif tayU İ|lerînd7 kTdiİirve'ihtisab ağ«urı7tyoraâ pTrUler"de"ieçTlm7lqıbHiyeti' <*•" asaBiyt olmayıp asağ|dan vuka deveyi gütmek. kat'iyen bu diyardan içın* eUldıkJan, ttskoe yaparak bu ı kj Cemiyetinin nâsiri efkin olan T«idare günde en az 3000 üra mam. Alifilâna göre İttanbulun, şımjeyler «öyledikltri, onlan harekeLe j n u i gu«tMİlo gene Mirriyetperver hâkim olmuıtur. Cumhuriyetten önct ttatOa olanlar. kendi aın.aın. almaİe f« •*» ^ sI«"B,dlf". T««*1 * e r gitmemektir. 6 eylulde dükkftnlan n zarara uğruyor dlye kadar ikl sahibl başta ve meygetirdiklerı görülüyordu. Rumehden • olan Şurayi Ümmet gazetesi idarehade Şehreminleri ve Belediye Reisleri çalışacaklardır. Şehirle ve şehircilik S ° degfcebılen idanıtaksımarte de yikllanlar bile gitmediler. Şinıdi magelmiş ve Meşrutiyetin muhafızı ad nelerini yağma eylemişti. tstanbul Ylrmibes .•nlljon llra sarflle meydana dandan görünür: Vali, Belediye Reisi. ayru vazifeyi görmüslerdir. Bunlar le hiç bir münasebeti olmıyan vatan Sk balk reaütesindedır. Şehir .çınae nevi alaııda sebebi, musehbibi başka dedilmis bu saf ve rruuum askerin ! tam üç gün, üç geee bu zaptti rapt getlrllen Slrked . Ralkatt elektrlk'.l BunUr bazan ayndırlar. Fakat Cum Hhlrllyi temail etmetler; günün ikti da§lann arf politik hüviyetleri do öyle kolay karsılanacak küçuk wl«* yeni bir 6 eylul olursa. mulısr • yob«zlar tarafından fitne ve fesada ' dinlemez âsi askerin elinde kalmı», trenleri lstenllen randımanı Termerr.ek huriyetin çeyrek asrında tekvücui dan tarafından tayin edilirlerdi Fa layısile şehir işlerinde temsil vazife vardır ki, bunu ancak yakın orşan rirlerden çofunun sütunları haslarına teşvik edildikleri muhakkaktı. Nıw mektebli «abitler, gencler, okumus c«dlr. Bun» «ebeh olarak. hll«n vsoti olarak var olmuflardır. Bugün bile sehrin si almaUn usulünden ancak bu sa lar g5rüp halledebilirler. Bu organ yıkılırsa, matbaalanmız ialemez hale Vilâyetten ayrıldığı halde sokuluraa, gene o harabfler ortasuı» kim sabchın erken «aatlerinde «ıkak klmeeler aokaklarda «ürflklener.k te m«kt> olan «eferlerin lhtly»cı k«rsıh yede kurtulmak mürnkün olacMtır lar demokrfttlk blr zlhnivetle kurui dan, biz de dirilmeğe oğra^aeağu. mıy»enk olunn ve helk. ottırHuSu H lara dökülen bu asker grupları, \*va , lef edilmlf, halk korkudan dtftn mi en pratik, en verimli *ekil olmuş Bu Ukdirde belediye üyelerinln siUdlr. aun tek şahısta birlesmiş bulunu j kfl'çuV^geVerin'mtivaçlannı'düsün" l hatır soranlara karşı. gulümMya «lâhUrıtu boaaltıyor, gene «abit1 çıkamac olmujtu. Asi uburlann kuİMt. Hangi suretle olursa olsun ikinci derecede kalacak ötrendisimlce (ore, yasî yoı": tki gövde, bır baş. Ister Vali, 15meg. al^t.nlmazaı daha geni, bölge m ? * e ve iyimser görunmege çabal.yalerini yakalarmdan «ürükleyer,sk ba mandaamı Hamdi Çavuı Ucertne «1da fördüfumu* aoayal kuntm vw> vasıfları 5nde gelecektir 1l«n rak: ter Belediye Rei'i, ister her ikisi bir ğırtıyordıj. İfitllen ses |U idl: Hatıra sdyle bir tertib eeliyor: U lerin ve nihayet bütün memleketin mn Hazım Çavu» da ona yardım et yı« S» çUtten 49 elfta cılt«nldı»ı tak W8daa elbette şehre hizmet etmek file belediye müenesesi bizde bir tür Bir yerimlz acımadı! diyece» tlrd» »nc«k klfayet «dseektlr. A16^adurumu üstünrîe tesirl! olma terbiye10 varlık karanamamıştır. S«ri«t iatera! Fakat kim klmden mlrti. tıyanda blrlnci, iklnei aveı tatanbulu 2025 küçük belediye bölge darl»r Teşllkfly . H»!ka!ı teıtıatınıo dllemifler va eüni»lerdir da. Hükusini nereden alaeaktır? Yalnıı genel ğizbu |cr«u uüyordu. 5«rıat derulen ; burlannın rolü bövüktfl. TekJm kja aneak «ylul »jnnd» t)lt!r"e»'>inl Ifade met merkezi olmaktan çıküktan sonBunun eebebi eciktır. tdare zlh sine ayırmak. Nüfusa göre her biriü k l TekaJm kjaSayın mebusun tavtlyesi her baseçimler sırasmda canlanan ilgi veva j laaındakl k neydi? üuau herhalde y s jl d k l askerler de Uyana kanımııy n anımıı Bu ı n d ı ra hemen bütün Cumhuriyet devrın niyetimiz, sehri şehirlilerine teslim ne seçilecek üvelerden mürekkeb bir orıa hazırlık devre^inde ortava çıkan kımdaıı yersizdir. Türkler, Türkivede yaşamamn eahlç biri anlatmağa muKCedu ı l d lardı. HAdl HAdlıenln taşra »hlrlnrine ak n»r»ran, bugün lşl»t|!mekt« o!»n alpk de İstanbulun basına getirilmiş olan etmeğe hiç bir zaman müsaid olma meclis kurdurmak ve baaa bir reıs heyecanb dikkatle d«nokras» nira resini bulacaklardır. Satafatlı söze hadeğıidt olaa kulaktan duyduğu Iri.müthi» olmu*. *n Mvflk hereeam trlk!t katsn»rd* bHhasıa tattl ve bav zatlar, kendi nevilerinde kıymetli mıştır. Kanunun tesbit ettlSi bugün seçmek. Bu meclife ve belediye reımina ünaiyet edilemeı. cel yok: Buraaı cümlemizin ir» ve Uvktt usul de bunu iağlama|a »eteeek sine mahalli isler için gellr kaynağı nu tekrarljyordu. Onları ttjvık Makedonva. Üeflfiçfl Ordu mertc«!trl ram Ktrnltrt yolcu t<'«\ ..;den bilpt «ah.sıyetler olmuflardır. fcontreio yapılamamakt» T# blletsis' durumda görünmüyor. E*ki mahalle bulmada ve idare hususunda İM ka Bu soylediklerimize misal olarak tihkak >olile vatanımızdır, Kiınae hact, hoca güruhuna göre, İttihadcr duvmustu. «etânlk, Mamıırtırda hür yolrulann tajın kaUbalık Mr rekus Bu böyle ola durnm, bir şehrin aa Mtflnü ve mahalleli fuuru, <c6eflk nunî yetkiler vermek. Şehrin mü#te demokrtt memleketlerde en ıleri kimseyi yurdundan, bucağından. m*flar ve onlarm devlet edamları, bu rivttperver Inaanlar ayakİBnm'tti. tu)maktadır. hiblerı ikl kişi olamaz. Şehir, ıchırmemlck«te kendi tabirieri veçhile Hand bafınyor, hiddrtten k»pflrfl. •Bu aebable t«!«tm« hanrön Î000 :'n lilerindir. Istanbulda blr miljon va bölümlere aynlma tarnnın eanlı r.lr rek işleri hakkında kararlar alabil devlet makamlannda yüksek hizmet Ipıiirıden. nafakaıından kovamaz. Haddlni bllmeylp kovmağa kalkar!)* blr e»r»r» ugramsktsrfır Rirktcl tandaş var. Boğazın ucundan Halicm daymna.Ji olabilirdi. Maalesef bu gü mek için bu kücük daireler mümp ler gören pek çok politik şahsiyet<gâvuriu|u* geürmi#lerdl. MIUİÜ yor. T«»llk6v r'ek'rtkll tr«n yoleııluŞunun lel gelenek de türlü etkenlerle yok 51'Ilerinden mürekkeb bir sehir hele lerin birer belediye temsilcisi oldu sa. zalim olur, mes'ul olur. Ergcç tıemanlık elden gilmı», halk neıuübillah Bu rtukt, bu lhanet na«l oJur/ »nc»ll SS40 (!ıltl*«(<ıı rııiı'oHlmefi do derinliğıne, rCaraköv den Kalendeı deneeek kadar zayıflamıştır, Bunu diye mecli«i kurmak ve bunlann ğunu gösterebiliriz. Bunlardan bir sabını adalete verir, burnundan fitil kâfir olmuttu. Bunun metulleri hü Bunu Hmnaüden gid«n «va taburları itün vatandadar •a»1f»'erlne yetlşe sırtlarına, Yemişten Topkapı ve Eçagdas anlayışla veniden canlandır çeceSi hir reifi ba? vapmak .. kısmı kırk »ene, elli sene aynı şeh fitil eelir. kumet adamlan olmakla beraber. noul y«par? fiunda muhjJcJuk m«'1lki«Tİnı«»n »tkâvetddlr. Bu tehllkeli w l e r l . tehlikeli tcşeb* dirrıekapıya kadar Marmaranın çe malıdır. Prensip. küçük dairel«r ola j Tabiî bunu toplu bir fikir olarak ri temsile devam etmişler. Hemşehha;Unndaki gene ve mektebli zabit ««huı j«wnuifc vweUr. AuüwmıU Antlmflfdekt pflnler»»» D*rl«t D«mir virdıei. resmi çfıgilerin hududlandubüs'eri. tehlikeli tebdidlcri hir yaııa rak kaul edilinee »ecim o daire içinde ; ortay» koyııvoru*. Kurumlann ve sa. riieri de onları, hangi makamda o bırakmaltdırlar. ieris de bu ifde hisseleri büyuktu. Kkrw Uubdad utarenin» dönmek ı*tı. yollan ümtım Müddrü çehrtmlre gele dığı bu dajımk şehre o bir milyon lurlaraa oUunlar, kesikıiz kendilerine • Nama» ve nlyaıdan haberaiz olan. yor, milJ«ti blrblru» Jurdın>or, diy« rtk •"•!«ieri Ineellyaeelc •« nrtlrryl ba va tandaş yayılıp yerleamiftir. Ne CUU halka şehlrd olarak hfarnet ederv hıslsrın teşkilitı, yetkileri, Sayı lle kendlmlze gtrleltın, cfendl•ına blldlneekttr tahaivetlerin de yetişmesinl temin e teferrfatlle ineelenir ve bir kııru bej seçmiılerdir. Sunu hiç bir zaman ler! orue tubnıyan, oamie gltmiyen bu h â k U d Artık ftnc ubıtlwi bir imkân olmall ki o bir milyon et" <f«e»*lnden, deneme ve cid«W «akdirt unurmemalidır H, demokratik rejim Ne muhalefet Iktidan, ne iktidar züppe gcncler, ordunun imanını boz1 zaptetmek mümkün değlldi. Derhal hirli. şehirlerine sahib olsunlar?. de esas, halka hizmettir. Hizmet et muhalefeti medenî bir millete yaraşgeçmen kimi seçeeetHni Vaiînin teftişleri mujtu. O halde evvelâ bunlan temiz Selânık jed^ fukası Kuma»d«u Kanun, çareyi seçimde bulmuştur mek isteyen vatandaslara bu imkânı maz cenderelerc sokmalı. de kimler tarafından seçildiFERİDE lemekten ise başlamak lâzım geli HtİMyin Hüanti Pa#a kuınanduuuiaVall ve Beicdlve Rel?! Proî Gök<iT, Kim kimleri seçecek ,onu da belirtvermek Içln fehlr lşlertede sehlrler Son moda «kovanz. doveriz. yapa ile yordu. ki fırkasile jola çıkmıştı. Bu urka dün sabah beTühe''"'» O m i n Bis Mü miştir. Fakat bu koskoca şehirde kim \ eini »eva secilebileceğini kestirebisehirlilere verilmelidir. Ancak bu nz. ederiz!» ler koııu^ulurken hir ar31 mart u i ı sabahı Beyazıd mey nın Erkânıhaıbı Mustafa Kemal Bey dürü ve Fen İşlerl Müriür Muaviut ol kimi tanır ki »eçim ijinl isabetle ya lir. Arkadafimız kalde kabul edildl» gün tstanbul kada* dedi ki: yollarmı .600 bln Bu yola gMllacek olursa aehir a. on bın (Atatürk) idi. Bu suret|# t«rtib edi duğu halde NACt YENEE pabilsin? Demokratik rejimde bulunhalktan sahibierinin eline geçecektir Bu ne haldlr blzimkisl? Ciimlemetr» murabbaı ««ha Oıerlnde davlartnı partiler empoze edeceSine. lrn Hareket Ordusu Istanbul üzerine cttlrl'.tn ve Nikâhlandılar. Ssirin dediği gibi: miz Hitler devrindeki Yahudi hayatı kadar IS5 bln '\ duğumuza göre üç vey§ bej p«rti adavlar kendllerlni nartll<Hne kabul ytirümığe kar»r vermişü. lttihad ve dan dlkllen Fatih Orrnanmı. Bend!» pday göstereeek. şehirli de bu pertlt*tanbul 5 Mayı» 1956 CfiU ouş «fffremet, boj yer» bötbfll gibi bir hayat yaşar nlduk! Yarını yataniar, Ter«kk( umumi meıkezi de bu husus rln etrafmda tarî»lm eiüen hal» lerden birine veya karışiîhna oyunu ettir*WHrler. Snor kuiGblerl Ivl jyıın «nler. mızdan, hattâ husiinıinıüzdon enıin ffezlntl yerlerlnl, Bmlreânda gentı verecek. Aksaravda oturan bir kim euvu kapmak için na>nl gayret sarfefBİOirıuuar, tırUüijM Juııp geçııen to lâzım g*)en büHiı, tortibatı leıllmll Olan fcımjı, JJlreçburn\| yolucd» V'aral:» mihrü tnfav* kim okur, değiliz. Her an hir hadireye ujjnyalerie dolmu^tu. Aru* bu IKI meyüan j **• Hareket Ordusu, nisanın 3 ünde ilınan cmnlet te!hlrerlrt. A m v r i senin Beykozlu bir hemşeriiinl tanıcakmi^ız eribl geliyor. Sabahieyin pakim arastdalu me§hur Dıvanyolu cadde | hareket ederek 6 nisanda Çatalcaya kö7 ve dlîer nrıtimlarm Insaat ve t ması nereden mümkün olacak da bile zeteyi açınca. yürek carpıntjsı duyu& Prof. Dr. Necmettin POLVAN yorur.. de Ukanmiftu ^ok meıaklıiar gelmişti. Bağdadlı Mahmud Şevket mlrlertnl götcien eeçlrml». ll^llüere ge bile onu seçecek. Sehirci olarak o *at Şevket rekpn dlrp^M^eri verTiîşMr. nereye, kime, nasıl hizmet etmiftir. Diğer bir arkadaş revab verdi: da evlerınden çıkarak soKakları doida Çatalcaya gelerek îstanbula ME V L İ D Yalnn biz Yahudi hayatı yasabunu nereden anUyacak? Hangl kadurnau«tıı. Aaker fertat uva$iaaoa glrecek olan bu Hareket Ordusunun Ketim normal hale geldi makla kalmıyonız. Daha biiyükler naate dayenıp «heydl çunu belediye batJu |«yler de ttleb ediyordu. l>er «mir ve kumandMinı ele almıştl. P«Annemt» Mezbahada keslm normal hale relde Hitler devrindeki hahnmhaşı ha VuJıeiâjjıo toptan »rıın yan»nd« Erkânıharbiye ReUi mlatlr. Dün '39 aıgtr 4} manda İM da ye üye yapalım.» divecek? MÜZEYYEN GÜCÜM'ün >atı yaşiTorlar. suu, mebu&ların dağıimaauu, ahk&mı Pertev P«|a fEmekli GenerelV ikinci na. 168S karaman, 1T7 kırımK T« 5813 Bu sartlar içerisinde seçim, parti vefatınıln kırkıncı guniin» musadlf 7 tyi düşünürcek ba iktisadi, aijad. şer ıyenın tatbıkını ve aiayiı zabıtle Reisi Ali Rıza Pa^a vardı. Edimede fcu*u kesilmlştlr. konu olmaktan ileri gem:'.Tis pazartesl eünü Agle namazmı içtimal Istlkrarsızlık. emniyeUlzlik, Belediyerıari'ina rlayet etmlven kimütfakıb Çt?!l Camltnde memleSetlrın teKrar j ei'lerme ıaa^sım wı ıt*yu> hazırlan«n bir fırk» Sevktt Turtud Zihlnlere »ehh1 işleri Kuşe Kfiğıd • Lüks Cild 432 sahife Fiab 30 lira sabları şlddetle cezalandırmakta ve s mlzln tanınınıa HafiE re Duaeılann. baş'ı maddt ve manevî sermaye sayor, güne$ batana kadar, bu arzulan Paşa ve Erkânıharb Reisi Kâzım Ka b'i mavzıjda1;! trontrollara arnl:ts:z d» il ancak politika kavgulan hâkim dan O«r«dell Eaat, Zekl Altm, Mectt hihleriııi büyük çojunluğu böyle yapılmadığt ukduds, buıun nukumm rabekır Paf* lle arkadan gelmi»ti. olacnktır. tstanbulun blr Belediye Sesigür. Yahya Eskişehirll, Kânl Ka eyledl: Iitanbulda hilâ Dervlş Vahdeü U«rkiruni katledeceklerini ilân edıyorMeelisi ve onun eeçtlSi blr Belediye raca, Patlhll Kardeşlertn lştlrâküe Ne edilsln kl brr belftya çatılmamn? 30 otobiis tamir edüerek servise Baskanı bulunaeak. Fakat ne Meclk lardı. i^ıa bayret edılecek taralı, bu minde bir softa. (Volkan) gazetesi ile mevlid ve ll&h! okunacaktır. Allında yaşadığımız catı ratırdama» Bilumum Matbaacılık ve Kitapçıhk İşleri çıkanldt Aıru edenlerln t*srtfl»rl rlea olunur. suı? Evimirin ocaği, fabrikamızın ba* ve ne Reis. şehre sahib olanlann taba|ınp ç«|ri|m«J*rda Padl|*bın ;«nı Ittihad ve Terokklcflere (Rumell eçOücUm allesl Belediye otobüsler! lein yedek psrça nıv«raV. büereV wctiŞi vatandasiar nin geçmemesi, sankı sarayın ve Sul kiyası) diye hitab ediyordu. Abdülcası (iitsün? Ke yapaîım da rnlnk rtv. db%izl verilmia olduğundan getırf.en olimıvaraktir, Hntti beieriive relflehamid son derece korkuja dufl cupıımuza karşı angajmanianmızı ?e« tan Hamıdın kerjdiierınç bu MAK K İ T â B E V l Beyazrt. Üntvarsite Cad. Isun malzeme Ite S0 araba tam!r edilerek rinl Medis d#Sl de bünin *>hlr tO. Çönkü istanbtıH» k«ndi«ine r*flmlzle yerlne sretlrchllelim? Ne yamusaade ettiği himuu vermeai i d i MâK K l T A t E V l (Babı«M) Anhara Cad. 4 Istan. NESRtN VARUK k nci Hal»n servifte *e<rrnf>n!f>r} seeseler ne eıkar? Her^lk Orrtuva mennb kıfalarla «ervlse cıksrılmi'tır palım «la atnimınn teri ve eBzümü • flakikatte Abdulhamıd, vazıyetı gece R u m e ! ' j KlTâBCVİ VaAik»arayi«r Sok. !• tetanbtd NâK ile ziin nurn karnılpjinda ro'hntnnn ire' f ' e n B»]»n Ücüncü Ordu bir 13S araba bulurmaktadır. Avrupadan hançi blr fMMIve BelslnJn en eo* den örenmı§ ve tam bir sükunet ve ' yeni otobüsler içln henuz ceğimtzden «nin nlaiım? Medenitl «rtamenmı alen ve her r*M# Mrie T. Müh. Celâl OKUTAN bjtaraflıkla hâdiselerm inkisaiuu bek '"klerlnin «nkak muharebelerl, pek dftvlı t»h*M yspılmamıjtır. kada kalatn, bütün bu Uhü haklars temeğe başUmnü. S v i h bir Uraftar ' k a n b kU. Dfrhal ÇataWya Zö Troleybüs irin döviz tahsis edildi nian tetnıii v*rffe«i d'Tn^n m>K(r if> evlendüer. sahib olmak için, memleketin kananl»Hne ne kadar v»|rt« kelanık? ük, netieesi meçkuk olan bu vak'ada. Pa»«nın rivaıetin/4* m f l m Takaim • Beyazıd trolevbUa hattımn lanndan «aşmamıs olmak neden kâfl 5. Mayıs. 1956 Ankara f S/S TARSUS VAPURU İLE kendisı için tehlikeli ol»bılirdi.. Pa t a ' W r P î Bu heyet araba ve tecislrri icın Bakanlık İlk u Onnaniı detrHnde tstonbuia aehlr gelemlyor? disah daha evvei, Kanunu E«a»iye Padijahın Kanunu £*uuy. lubul et dövlı tahtUlnı yapmı). Almanyada 20 Yahu! Kırk yıtlık döıjtnanlar: H araba <la tcsi< malıemtainln imallne sadık kaUcagına dair hnnda fufh lağlamak peainde İVrn, baslanmııtır. önünde yernin etmışti Alâkasu gö edeceğını v« irticaı teıvik edenlorin biz yıırda in'h ve sükunu ncden »aiNTT11AN tNANÇ 8eoelerd«o b»rt c ğ Siddetle j dırJrniisma müsa«d« ziikmek de doğru olamazdı. Şayed ır Siddtl müsa«d« 19 Mayis Bayrami davetfyeleH Hyprrtrophl8"»lriln tahammUtaUB «cıy Ue larından benl kurtamn Insan v« acfkat numaralı olacak tica muvaffak olursa, hürriyetperver edeceğıni bıldırtni|ti. Nihayet iür«t1 MAY1STAN 21 HAZİRANA KADAB Hitler devrindeki Yahudi hazatına k e t 11 Heklm ve memîeketiB lftlhar edilir kendi öz vatanımızda nirin sorTVereJf Mayıı Spor ve Gançllk Bajrratnı CEMAL KAYACAK bir hükümdar olarak âsiier tarafın \ Ordusunun 10 nisan cuma günü tstanbul Rijika Venedik Napoli Cenova Ville Franc e\'.âdı Bursa Devlet Hastane*! Bevllye mlyornz? devam ttmektedir. Vall j dan tabif ki hal'edilebiürdi. En iyisi! I s t «"bula resmen gırmesı takgrrür et hazırlıklan En Kikâhlandılar b« fîfts) Barselon Palma Mayorka . Palermo İstanbul rehnssıaı bu bayram lcln verlle«k davetlytltrln > mii v e kit kalmak 8Ü" halkın galeyarn, alki| numaralı nlmmnı »mrettiSirıden ancak »akit k l k ve hâdiselerj uraktan j » Ben boylt ml tandım a«nl *y MÜRACAAT Doktor SÜLEYMAN TÜKSOY'a Beyoflu: 5'5/95fl v e seyretmekü. Havadisi ilk defa öğren I > « • hürriyet taraftarUn 23 bln k*j ;.• bilet verılebilaeek bun> y tarUn « „„ ...,v= „,.„ »,,,,» I K H „ „ ÖmrU gamalfldv« onunla blrllkt» Optrator Oaltp ve ı e mış olan Hassa Asker! Kuman ,^ Kuman ^ «OkaManndan g 8 çmi|ü. Bu or | dan fstlaıt stadyoma alınmıyacaktır. Nlsalyeci Dr. Necdet bevlerle Hemçlre danı Mahmud MuhUr Paja, ihtilâli, , u ı l e ı «elenlerin içlnde ştı meşhur | Geçen seneler davetiyeler nuraaralı Hayrlye ve bütün bastane roensubları Hamlret, relâdct, akü, inaaf sahlbna aukranlanmı ars «derlm. daha baslangıcmda bastırmak iste kımseler vardı: Erkânıharb Ferikı | o'madığındıın yukarıdaki rnlktann h«lerl... Ned> bu hal? s T^ebası Meırntiyet Cad. No. 5052 Tel: 44 23 05 men İkl, üç mlsii ha!k stadyomu do!Bursa All Rlsa öge İ d P de Padişahın sarıh emri şu olMahmud Şevket Paşa Fırka Kumbn durmakta idi. Yeri şekil ile davetıye Bebek pozlan hârikadır. Pangaltı. danı Hüsnü P«»a, Erkimharb Kolsahibl harkesin bir yere otıırması ssğ Kat'fyen tebaam arasında kan agası Selânikli Mustafa Kemal Bey lannccktır. dOkülmesinl lstemem. Hâdise sulh Erkânıharb Kolagas, Manaıbrh EnAYLA AYLtN Çığn yolfle halledilmelidir. ver bey, (Berlir, Ataşemiliterlifinden Almanyada In^aatı rnmatnlanan AUemlzln kıymetü bflytlğıl gcmilcrimiz almamıyor lle Bu kaDalı maksadı. Harbiye Nazırı gelıyordu), ErkSnıharb Kolağası ABDÜLGANİ KALAVm 6g'endlS!m!;e gorp Almirvada A G Sera5ker R«a Paşa da deıteklemiş I l e p e ] l F e t h i y (Okyar) ( p a r j g a U . Okyar) SAMİM MANDI vefatıı..n kırkıncı gunüne . 'i MahmuH Muhtar Paşanın ilk anlarda şemıI ı t er!. ! i;jnderj geliyordu), Erkânı. VVelıer fırmasına yaptırılan grmılerln yan 8. mayıa. 956 salı günü lkln Nlaanlandılar yüzündm girifmek istediği siddetll harekete i ? a f b Ko^S™ İ«nirli t m e t B«y rtn b*dell*rl dövı» güçlükltri dl nama»nı muteakıb Şlşll Ca6derememi| ve vapurlar t««l!m almatstanbul. 5.5.1956 mâni olmustu. Kendilerine hiç bjr şey O n " ' ' mtl Şerlflnde nıübarek ruhu İçin b Yü*baSı« Haf.» fj, Hakk okutulacak Mevjldl ŞertXe akyapılmadıgını gören âsi asker. gittik m * Halen bütün teferruatı Uroamîanan ? rViyan» aU' rsb«, do«t, T« ar»u buyuran dln li rli in den nın «eylr tecCt küstahlasarak M^lin Meb'uamı \ ^t™ : * . «elivordu)', Erkânı MOO tonluk »M k»rde«lerlmlzln taartflert rlca earmış, o sabah Mecllae gelen mebÜsküdarlı Cem.l rObs«) möshet ntlce verm';« <Je tfsllB olunur. ölumü lle blzlerl BOOSUC acı İçlnde am^les1 yipılamamaktadır. tdare Mslan tevkif eylemis, bu meyanda Erkâmharb L... u bırakan sevgll! oğlurauz KaltT aileal CUMA Mee'ial Relıi Enver Tekand bu mevnıDlç Tahlbl varivefe mâni olmak isieven Adliye Bev maküdar Mutasamfı), tia hükumetl» temaslar yaptnak tiztrt Nazirı Nazım Paşa ve Lâükive mebtıBERÇ BOZACIYAN'ın »rb BinbMsj SelânjklJ R e m z i nVa'aya pltmiştir. su Asl«n Bevi de MeelM Meb'usnnm cenr L . ıe 'çirak eden, çeieak gon* fBlrinei Cih«n Rarbinde MirACI BİR KAYIB Döviz kaçakçılıği tahkikatı dercn hayır muesseselerine tcbrnt önünde sehid etmisti. Diger taraftan Erkimharb KolaS a s , V ehbi PaFındık ihracı !le ilgıii dovız kaçskHatlce Tosunun oğlu. Pasıla Tostınun edenlere. telt;raf, telefon ve mektubl» »eriat isteyen askerler. gene mektebSiile'.Tnan Askert Bey (daha Çihğı tahklkatıra devan edürrektedir. ?1, öngün. Gülgün Tosunun sevgül tâ?lrette bulunan akraba dost ve mesIı bır zabiti de köprü üzerinde katle* K>nra Tesküâr. Mahsusa Baskanı ola H â d ! « y e sdı V?nşan sucla babaları. Cerrahpaaa hastane»! Bevllye lekdaflarına avrı avn teüekktlre tees. l mislerdi Artık kK«eb««l.n tutuliddla edHen Trana M*tal ılrErkânıharb Kol a g, Halfl Bey surümüz mânl oldıuundan gazetenU Mutehanm elinde silâhı olan. söz ve emir ketl MtıdUrü Sa'l Kıral ve fmdık l»lzln delâletlnl rlc» ederiz. Dr. SADEDDİN TOSUN nı finanıe edcn Rafael Meneşe, dün C I ası Bay ve Bayan bu askere. k i m » mâni î ' ° » « Ohrill Evüb SabrVBey' , „ Eınn'yet 2 nci Snbe Mıidırluâüne ce!t mayu 1956 eumarteal günu Hakkın Armenak Bozact^'an f l h a d v e Bu hâdise. kabineni» su | Terakkinin bir numaralı Irn rahroetlne kavutmuıtur. Cenazesl 7 mabedilerek ifadeleri alınmıştır Suc ssbit yıs 1956 pazartesi gtirıu Beyazıd Cakutunu jntac etmis. y«ni hükumeH r u c u ™ ' Rvade Kol.gas, Resneli W . göiildüeü takdirdc her iklıl de Adalete T o v münde kılınacak öğle namazını mütef k Pasa kurrnıı^. Hsr y a z ı b e 3 r 'Hürriyet kahramanO Er. verilecektir. akıb ebedi Ittlrahatgâhına tevdi edlle* fitTe Nanrlı&n» « » , . f h e m P a ş a ^ k s n ı h a r b y ^ b a r s j Giridll Rİ.şanl cektlr Mevlâ rahınat eyliye. bt, Gelin resimleri eşsizdir. Pangaltı. B wnra Ab e v rTeakiilrı Mahsuaada eelısmif. MAYIS 9 RAMAZAV 25 Millf Mücaflelede Ankarada mebtıs hvaeaV olan a i n Rf^rli Ha olmu»), Erkamharb Yü«be«ıaı Seyfi Hcîy, Nezaretlne Rifat P a « , Ma.rif OCazım Karabekir Pasa ile Sark İ S T A N B U l Toblm Cumh«riy«f Cad. 7 TeJ.:482201 ıd« eahtmıs. Anltarada mebıts olmus\ Siivari jabitl Nidai Bey (U4.5113.10 A N K A. R A Ytnljthir T»l. 28767 19,10 1.54 tanbulda ffteli teskilâtta calışmış, sü| 9.41i 5.00, 8.54 12.00; 1.46ı 7.44 Arktut Sa. i, Sft. 3 te Poîlannıa etnlgndınr. Pangaltı 31 Mart vak'ası =haberleri Elekfrikli trenlerde bedâvacılar K ı Ö E D E N 1 ABAHTAN ABAHA... Hitler devrindeki Yahudi hayatı gibi• f l İstanbulun Sahipleri MASAN ÂLİ YİİCEL atib Tahir arkadaşımıan neşre basladığı haftada ikl günlük Halk gazetesiııe Hüceyin Cahld Valeuı üsluş, işleyis tasarıa vücude getirüebıllr. Demokrast Mlllet Meclislerinden Ud basmakale yazmiî. Ondan öğrendiğime göre, memleket ahvalini bebi NÖROLOJİ İSMAİL AKGÜN MÜESSESELERİ Satif yerlerij Merkez: Caflalofllu Servilimescit S. 24 İstanbulTet. 22 09 68 (f AKDENÎZ GEZİSİ TEŞEKKÜR FOTO ÖZEN TÜRK TURİZM SEYAHAT ACENTASI ( Bei/rut' MEVLÎD ARZU ETTİĞİNİZ GÜNDE TEŞEKKÜR TERGİH EDEGEÖİNİZ MEVKİDE Birincl sıntf: Yataklı fotöyler Turist ıınıfı: Constellation ve Super Constellation uçaklan B sıntft: 4 motörlü rahat uçaklar FOTO ÖZEN AIR FRANCE HİR LIBflN FOTO ÖZEN Umıstı. Mamadadının ytireği bop ttü. . ilk teşebbü»te başarı kazand.ı. Aradı. komodıra dolabında ele Emirüı kaçtıjı er««ç duyulacakI Amberbu, artık «nin; EmJr İzzeddinin kepdisine havale ettiği dost tı, bunu biUyordu. Hatta. öftleyin geçirdi viakiyi... Yanm bardak dol luk vszfetini de aonuna kadar ak' sofraya lndigi raman holda bir ta durdu, sek içti, Sonra konyak kata lâs sezmişti Mühtedi tekfon kulü cak, fiacdeki açıgı kapatacak. thtivapabileeek... Kopyaları böylece. gömleğinitı b««i ile resepsiyon ara«nda mekik liimt belli emiyecek... altında emniyete bağladıktan son dokuyordu. Anberbu, ilsiati dikkati Midesinden dogru bütün vüeura vesikalann aslını gene naylon çeker korkusu Ue bir «ey aorma düne takviye kuvvetleri yayıldı. farfa verleştirdl. Sabahleyln bu miftı. Her sefer viski tçtikce, Anberbu, Şiredi ise, koridordaki harekeü kendi bulduğu şu vecizeyi söyleT: Yaıa olar: Ninat Karanıağaralı ve VâNu harla aetığı «arfın lçine mektubu sokup Gülerln yazı eantasmd» bul s^rr«d«rkan heyecandan boğulma « Joniler nisin jihana Bursah han naro»dl, iki «UnJ .ki Jtnım, iana ne... Aiıun, «v!enejek...İyije jıordat kı. yetim duftu lamkla vapııtırma l*ini ta raddelerine geliyordu. Şünkü viski icerler...» dizine vurdu: Üstünü esresi de yok bun kız bahtivar olsun... Anası da be mamladı. Emirin kaçtıjj Sgrenildil O mu C««e vecizeyi tekrarladı. îyi dedtn bacanak! ların? oim, babası da vavrujağm... Bas Avnanın karjısın* geçıp yflzutı* Bu emanet evrakı d« kat k»t e hakkak... Fakat acaba «a»l kaçöğj Sanki bütün bu boa lâüardtn ı a . Afaunu» OıtOnü Mrni n t gt gör •deyim şunjağııı... teklerinin altındaki mahud patiska öSreniîdi ml?... Mesele bunda... bir 'îüz attı. de muhattbt megulmüı gibi Anftr, jahil?.,. Burnunu çeke çeke ağlamağa torbasına soktu. Kaçmasında Cemilla Gülerin rol « Velfejri oktıyorum» diye n e berbu bird«ıbir« köoürdü; HatUtın kayfl k«çmt| flblydi, baaladı. oynadı^ı çakıldı mı?... Acaba Eralr fis muraksbesinden memnun kaldlSaate baktl... Bajıntk uujMuk!... Ül« btn Yoook bak. yüreftim yuflcaYüı burufturdu; Asafc inroeli!... Ya Müht«Myl, y« Çay içmege fnse ml? Yoksa ça kaçarken vakalandı mı? Hapise bu odsya uninlt ı«n« dtr. aftlama öylt. Amrea da ı»un! ytnı odasına ^etirtib içtlkten sonra mi attılar da bavulunu yanma gö Ekümeli garionu bulmalı... Haki• ı «eldlmT n E, blr kutu baklavayı da | a Anbmbu partiyl kazandığından biraz kestirse mi? Şojuklar gelinje türüvorlar?... Acaba kendi odasına kate eriamcli... Çocuklann akibaHatett hmyrtttc: da geleeekler mi?... Ne vapsın, na tini öğrenmeli kl. yardıma lhtiyaclıimadan raı kazanajıkun, lüpjü!. •mln, OOIcrin Ince daktilo kiftıd dinş olmah... Y» ajyt «eldin?. Rü«v^ dly» Kutunun i«indt te) kadayifler §öy larını da haaya uzattı, lan varsa care dfisunsün... « Dur bakali, Ertıiri karşıladık sl! 6ftrer)»in durumu?... bir »eyler ReveUyordun. Bana blı Vet 8yl»y»e surada» divltimi, larını gizlerkcn nasıl saçmalıyajakPersonel arasında türkee bilen '• »öyli... Bu kıtlık memleketU alKoridora eıktı. Kapılan nüraa* isin mi dUstü yoksa? kalemimi bakayım. meti tepensen larpılımn. Insan Edimeli garsondu. O da or yişle kilidledi. Anahtarlan aangırlar!» Ha «umı blleydln, sojuk!... Hacı, eüne tutuıturulan tomarla data fangırdata yürüdü. Polisler de, Cayını odasına gatirmek «ıkktn t'da yok... U« yar» b d j Mamadadı. ancak büyük vak'alar otel kâtibi de baktılar Ama bir »ey kâSıda bektı. Sonra Rörlerini bakR tkindlye doftru Anberbu, odasında da karar kılrrnş, z!le uzanıyordu ki Cebindtn Bmıre «id vuikater U t k kutunına daldmp düıütıdü. gene bir garib isle meffnal: Hattatın bir müddetter.ben koridorda sürüp karsısmda soSukkanlılıSmı kay demediler. Yatu, «Bırak anahtarlan d üıtünden aneak bir ka« sırar y«n ineecik klftıda mci g bi döktürdüğü heveeanl) hareket ancak o beder. Heyecandan yüzti ağarmıs da siztn odanın arayacagız.», y a S«B tı. Bütün vücudü tltrivordu. Ba» hud t ı e n de cezaevine...» kabillnml|, dörtt« flçfl duruyor. Tadı da kopyalan, fitil fitil burup pembe rsman dikkatini çekti. ml«taT T parmaSmı damaSma bagtırarak mu» den.,. Kapıyı aralayıp baktı. Römlejinin etek baskıtı Içine ıo Nt d«mekmia?... Eb«tt«... üy damajında... luga yaklaftı. Kolonya damlatıp Anberbu, merdivene dojru yfliur uydur aöylt... Hanaa tenudy* vurdu, baklavt kuyor, teyelliyor, gene eteğini... Resmf polisler, siviller, otelta kâsu içti. Nafile!... SOkuna kavuaman rüdü, Ama uydurmadan jraıajakun. lar ajır ba»ö. BusOnkfi muvarfakiy«tinden pek t bi tıpkı soy^un gecesinde olduğu rümkün deftil. • Uydurmak olur mu vazarkenf. Olsun bakalım (fiz«l hatırıa merrmun... Hattâ o kadar memnun eibl gene ortalıkta pala Tam o anda asansBrdeo çıkan calıyor Yok bu böyle ohnıyaeakf... Ha Bursah Hattatla karjılajfa. tçin. Harekeyi ıksatrnak günah... ki, aabahleyin duydu*u k8tö hls Üçü beşi de Emirin kanadı ardıns Anberbu «eue tntınlaleamujtl. Kl Ah, hajıra! Bllaeo ne kadar •ikablelvukuunu bile unuttu. Doğ kadar açık odasına glrip çıkmak riçten kuvvet almalı... Aklma gel Hattatın jrüzünde de bir jajkındi; ara kapıdan Cetntlin odasına lıdlan tomarU battata uzattı: «evab kazaaajakaın... Bu yedi tey . nııu bu kopya itinl haeı namzedi talar. . . lık ifadesi var. e«çti Dün akşam yukan gelirkan, Çunlan b u u kopy« ad«o«kfin. hln mühür baatıjı şirlnlik muskaıı.ne pek kolayhkla kabul ettiremı(Arkaaı n r ) Biı bavxüu yüklenml} götürüyoı onun bir «ise viski aldığını hattr Neyml« bunlar? sayesinde Gülerjigim, Jemil beyle J yeceğini düşünmüştü. Halbuki işte lardı. «CUMHlJRtVET» ta TeWk»si« 4B APARTMAN DAİRELERİ 30 Hısirao çekilijinde HBoğaziçindeki Apart* D U ^ a mnhtejem bir daireıi«aynca kıymetli bir ARSAoher jnbe ve ajant için ayrı para ikrtmiyeleri • ber 100 liraya 1 kur'a oamaran Türk Ekspres Bank 19da emniyet va «Qr*at
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog