Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAMSUNDA BCtün slgorta işlerinlz içln yalnız LÜTFİ BAKIR Vitrin Kasab Havuz Cephe Şerbetiik buz dolabları, 250 cc. Java motosikletleri, radyo, dikiş makinesi ve çamaşır maklneleri Nikelâj berber koltukları. LÜTFİ BAKIR'd. Aynalı Çarşı No. 24 Sigorta Acentalıîında. Tel: 2365. 31 inci yıl sayı 11 415 u m h u riyet KURUCUSU.'YUNUS NADİ Telgr*5 ve mektub adresj. Cumhuriyet tstanbu) Posta Kutusu tatscbul No 246 Teiefonlar: Umuml Santrai Numarası: 224298, Yazı [5leri: 224299, M*tbua. R429C Acı Su Varlık YayınevilSk /^iir yanşmasını Gülten Akın'la birlikte paylaşmış olan Teoman Karahun'un en güzel şiirleri gene Varlık Yayınevince bu ad altında bir cildde toplanmıştır. Fiatı 1 Liradır. Pazar 6 Mayıs 1956 dliye Vekilinin Temyize Vekâlet ve ayrıca hükumet, Yargıtayın hareketî hakkında tahkikat icrasına giriştiler H. A. Göktürkün dün geceki beklenilmiyen beyanatı "Hâdlsenin mahiyeti bazı gazetelerin tasvir ettikleri şekilde ise bu, selâhiyetll makamların kanan dairesinde bir tasarrufuna karşı topla olarak filı bir mukavemet hareketine teşebbüs mânasını fazammun eder» Ankara: 5. (a.a.) Adliye Vekili Prof, Hikevin Avıü Göktürk mu habirimiz tarafından kendisine «orulan asağıdaki suale su cevabl vermistir: SUAL: Üc temyiz hâkiminin kanun hükümleri jferegince «nekliye sev kedilmeleri üzerine gazeteler terryizde. temyiz mahkemesinde birinci reisin teşebbüsü ile bir rivayete göre 4 0 5 0 , bir rivayete Köre de 90 hâkimin is,tirâkiyle bir toplantı vaoıldığı ve bazı kararlara varıldıjh ve bu arada size de müracaat olunduğu ve toplu olarak mülâkat talebindt u memlekette, kanun bulunulduğu ve tarafınızdan bu arzunun kabul olunmadığı vayınlandışı yollara saparak hü mıs bulunmaktadır. Mesele gerek vekâletinizi ve ıferek adliye vekili olarak sahsınızı kunıeti devirmeyi, ya da halkı hukumete kar alâkadar etmesi bakımından umumi efkân Anadolu ajansı vasltasiyle 91 ayaklandırmayı tasarlayacak, tenvir etmek ister misiniz? CEVAP: hattâ böyle bir teşebbiisü hoş gö Me^eleye vazifem dolayısiyle muttali bulunuyorum. ancak, üzerecek bir muhalif parti bulunabileceğini düşiinmek güçtür. Mevcud rinde durarak gerekli tahkikat ve tetkikatı yapmıs ve neticeve henüı olmug değilim. Matbuata akseden şekline gelince, hâdisenin partUerimizin açık faaliyetlerine vasıl dikkat ettiğimiz zaman, bunların mâhiyet, maksad v« sureti vukuunu bazı gazetelerimizin tasvir ettiğri «e hep meşruluk ve huknk devleti kilde kabul edecek olursak fevkalâde vehameti asikârdır. Yargıtay binasının dış görünüstt Kim Okur Kim Dinler? C.M.P. Genel Idare Yargıtay teessür Kurulunda tarüşmalar içinde Temyiz Reisinin Bakanla görüşmesine ve Yargıtaydaki teplanhya aid tafsilât Partilerarası işbirliği mevzuu şiddetli tartışmalara sebep oldtt, Tahtakıhç ve Aldoğan işbirliğine taraftar çıktılar, müzakere neticelenemedi uğruna gayret harcadıklarını farkederiz. C. H. P. tek parti rejiminin deıamlı bir idare tarzı olanuyarağuu taun teçrJtMer «•nunda anlayan ve çok partiii h«yata kendiliğinden imkânlar hazırlayan bir sijasî teşekkuldür. 19S0 Seçim Kannnuna »y verip bunu yurdumuzda talbik eden, iktidarı kaybedince de bir AngloSakson zihniyeti ile mohalefete geçea bir parti ve o partinin sorumunu taşıyanlar, dtırup dururken ne diye bütün varlıklarını inkâra kalkışsınlar? Hürriyet Partisi de, bir fikir ayrılığı yüzünden D.P. den kopan genc idealistlerin kurduğu bir topluluktur. Heniiz bir kaç aylık bir ha\atı olan bu parti, hükumet de^irmek şoyle dursun, teşkilâtını jurd olçüsünde tamamladıkça, hattâ seçimlerin vaktinden önceye elınmasım bile istejeınez, C.M.P, ise, irtica damgasından kurtulduğu gündenberi rahatlamış bir haldedir. Bölükbaşınuı nutııkları sayesinde her giin yeni taraftarlar kazandıjnna inanan bu parti de 1958 yıhnı heyecanla beklemekte, öteki muhalif partilerle işbirliğine bile yanaşmak istememektedir. Koylü Partisine gelince, her yiğitin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi, pek uslu, pck efendice bir yol tutan bu partiye karşı bugünkü iktidarın da herhalde en ufak bir şikâyete hakkı olmasa gerektir. Zaten meşnı olmıyan vasıtalara başvurarak iktidara gclmek isteyenler ya çıldırmış, ya da memleketi hiç tanımamış olmahdırlar. Ezici çoğunluğu hiç bir partiye kayıdlı bulunmıyan Türk halkı, kanun dışı metodlarla başa geçecek bir idareye elbette tahammül edemez. Bunu böylece bilmek içi» fazla allâme olmağa lüzum yoktur. Bu toprağm çocuklarını biraz yakından anlamış olmak kâfjdir. Yurdumuz vehimli baskı idareleri altında gerçi sıkıntüı yıllar geçirNADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 U Zira bu, selâhiyetli makamların kanun dairesinde bulundujhına en kücük bir süphe dahi caiz olmayan bir tasarrufuna kar;ı tcrolu olaraj Yargıtay Başkanı Bedri Köker, fiilî bir mukavemet hareketine teşebbüs manâsmı tazammun eder. yılbB^uMİa • Hratad Şündilik söyUyabJleçe^inj^jjjjdur kl. vekâletissj» veavTiCa hükumetf* nutknnu soylerkcn «e mesele ehemmiyetl* ele alınnııs bulunuvor. Istanbulda 60 avukat Baronun Ankara, 5 (CumhuriyetTeleks) 16 hâkimin emekliye sevkedilmelerini takiben, Yargıtay üyelerinin görüşme taleblerinln reddinin akisleri devam etmektedir. Yargıtay Başkanı Bedri K3\erın AıM«t «SfcMît flfitseyin A T M X&k~türkle yaptığı mülâkatta ne konuşulduğu tam olarak öğrenilmemiş ise de, sızan haberlerden Yargıtay üyeleri Arkası Sa 5. Sü 4 te Kabine ictîmalan dev&mda Dün toplantılara Parti vo Grup idare kurullan gene katıldılar Alımeü iajıtakıı,^ Osman Bulükba^ı Geueral Sadık Aldoğaıı Ankara 5 (Cumhuriyet Teleks) Bakanlar Kurulu ile D. P Genel İdare Kurulu ve Grup îdaıe Kurohunun. bir kaç gündenberi müştereken akdettikleri seri toplntılara butun de devam olunmustur. Gunier 'erberi yazıldığı gibi, bu toplantılarda. bılbdssa basıpla alâkalı çok mühım kararlar flınmaktad'r. derhal içtimaa çagırılmasını istediler Ankara avukatlan da aralarında imza toplıyarak Baronun tekaüd edilen, hâkhnlere birer yazıhane açmasmı taleb ettiler Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) Yargıtay hâkimlerinin ve teminath 13 hâkimin emekliye sevki üzerine Ankara avukatlan Baroya bir takrir vermek üzere imza 'oplamağa ba<lam,ışlardır. Takrirde, Ankarada oturan uç «mekli hâkim için Ankara avukatlarının birer yazıhane açmalan için Baronun harekete geçmcsi ve avukatlarm nıaddî yardımda oulunması talpb edilmektedir. Iki gün içinde takriri imzalayan avukatların sayısı 150 yi geçntştir. Pazartesi gününe kadar imza sayısının 300 ü bulacağı anlaşılmaktadır. tstanbulda 17 hâkimin zamansız emekliye »y Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ankara, 5 (Cumhuriyet Teleks) C.M P Genel İdare Kurulu toplantılarına bugün başlamıştır. Genel KuHürriyet Partisi MecHs Grupu rulun gundeminde bulunmamakla be raber rejim mevzuu ve dolayısile par Reis Vekili Fethi Çelikbaş, tiler arasmdaki işşbirliği meselesi ba tekaüde sevkedilen hâkimler his konusu olmuş ve bu hususda şıd meselesi için dün böyle dedi detlı münakasalar cereyan etmıştir. Sızan haberlere göre. rejimin tesısı Ankara, 5 (CumhuriyetTeleks) Avrupa Konseyındeki toplantıdan bu için genel idare kurulu üyelerinden gun Ankaraya donen Hürriyet Parti bılhassa Ahmed Tahtakıhç partiler si Grup reis vekili Prof. Fethi Çelık arasında bır mutabakata varılması lübaş, 16 hâkimin emekliye sevkı mev zumunu müdafaa eTnı: ve ?°n^ral Arkası Sa. 5, Sü. 4 te i Sadık Aldoğan da bu fikri destekle "Artık vicdanlar konuşuyor, diller degil!,, miştir. Tahtakıhç'm fikri rejimin tesisi mevzuunda partilerin hüsnunıyet le bır işbirliğine gıtmesi gerektıği şeklmdedır. , TahtaKiIıç'ın noktal nazarma karşı Genel Merkez Idarecilerl teşkllâtm lş blrllgine taraftar olmadı*ı, bu baknndan vakınîaşmpva gldilme3inln tehllke 11 bulunduÇu tezml müdafaa e^ntıişler dir. Bu arada ştddetll munakaşalar olmuştur İşbirliğine aleyhtar olanlar meseienln buyuk kongrede konuşulma sını lstemektedlrler C M P Genel Idare Kurulu toplantılarma yarm da devam edilecektir. Yal Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Kıbrıs meselesinde Belgradın teşebbiisü Atinanın talebi üzerine Yugoslavya, polis öldüren Kıbnslı bir Rumun affedilmesi için Londraya başvurdu Belgrad. 5 (R). Yugoslav par lamento reisi Moşe Piyade, Kıbrıs meselesi ile alakalı olarak Londra nezdinde teşebbüste bulunduğunu açıklamıştır. Piyadenin kaydettiğine göre, Ati nanın talebi üzerine Yugoslav mec lisi İngiltereye başvurmuş ve Kıbrısta bir polisi öldürdüğünden dolayı idama mahkum edilen bir rumun affını istemiştir. Yugoslavya gibi daha bazı memleketlerin parlamentolan, Yunan hükumetmkı giriştiği teşebbüslerle buna benzer taleplerde bulunmuşlardır. Geçen gün Yunanistanın Güney Koreye de başvurduğu bildirilmişti. İktisadî durumumuz için bir Amerikan raporu «Türkiyenin vaziyeti, devalüasyomı ve ticarî borçlar için bir moratoryomu icab ettirebüir. Bunlan yapamıyacağına gîire ona yardımımızı arttırmalıyız» Washington, 5 (A.P.) Amerika Mebusan Meclisinin, 26 yabancı mem lekette tetkiklerde bulunan 6 azadan müteşekkil bir hariciye encümeni talî komitesi bugün yayınladığı raporda, Türkiyedeki vaziyet hakkında şu görüşmeleri serdetnüştir: «Türkiye, dahilî huzursuzluğu önlemek için mahdud malî kaynaklarm daha fazla bir kısmını iç kalkınma projeleri ve halk için daha yüksek bir hayat stan dardına sarfetmelidır. Fakat, şimdiki mali müşkulleri karşısında, Türkiyenin bunu nasıl gerçekleştirebıleceğı ciddî bir mesele teşkıl etmektedir.» «Meseleye sırf iktisadi noktai nazardan bakılacak olursa şu yolda bir tav Arkası Sa. 5, Sü. 5 t ı KaMreye gönâerîletı nutuk! Kahire Elçimiz, Menderesin Tahranda söylediği nutkun metnini Mısır Hariciyesine tevdi etti Kahire 5 (AP) Türkiyenin Kahire Büyük Elçisi Rıfkı Zorltl bugün, Mısır hariclyesine, Türkiy» Başvekili Adnan Mendere=in geçen lerde Tahranda. Bağdad Psktl koa feransmda verdi^i b,r demecin m«t nini tevdi etmiştir. Mısırlılar bu demecin hükumet'.erine karşı tariz ler ihtiva ettiğini ıleri sürmüşlerdi. Mısırlı idareciler Menderes'in Bağ dad Paktı toplantısında Mısıra hü cumlarda bulunduğundan şikâyet etmiş ve Kahire hükumetinin Türkiye nezdindeki büyük elçisi, kontt Arkası Sa. S. Sü. 6 da TtK» ASILAN BAVRAK Doğru asılmı; olsaydı D. P. bayrağı oldugunu anlıyacaktınız. Boyle zamanda hiç bu dıkkatsızlık yapılır mıî atşlerin ters gittığlnl anlatmak için nü boyle yapmışlar'» derlerse ne cevab verilir? Fındıklı D P. ocak merkezi mensubla Bazı ihtiyac maddeleri üzerinde rınm bayraklarma biraz daha mukaybeliren darhk yüzünden fakir yed olmaları lâzım geliyor. semtlerde poütika terazisinin muhalefet lehine değişmesi ihtimali ileri süriiKiyor lzmir, 5 (Telefonla) Son gün lerde başta gaz olmak üzere nuıhtelif ıhtiyaç maddeleri üzerinde beliren darlık, şehrimizin bilhassa fakirlerin oturdukları semtlerinde hoşnaı uzluğun artmasma sebeb olmaktadır. D. P. çevrelerinde umumiyetle ifaAnkara 5 (CumhuriyetTeleks) de edüdiğine göre, bu durum, partiHaber aldığımıza göre, C.H.P. eski Arkası Sa. 5, Sü. 5 te mılletvekillerinden Hıkmet Turhan Dağlaroğlu ile 9. devre Demokrat Parti milletvekillerinden doktor Fahri Keçecioğlu Hürriyet Partisine girmişlerdir. Eski bir öğretmen olan Hikmet Turhan Dağlaroğlu, Hürrijet Parti sine kaydolmasmın akabinde Ispar taya gıderek Hurıı>et Partısı Isparta müteşebbis heyetini kurmak uzere faaliyete geçmiştir. Öğrendığımize Paris. 5 (R). Fransada hnkugöre Isparta i] heyeti bugünlerde met tarafından hazırlanan bir tafaaliyete geçecektir. Doktor Fahri Keçecioğlu ise tnebo sarı, Etibba odası başkam tarafınlu müteşebbis heyetinde faal vazıfe dan sert bir şekilde protesto edilmiştir. Hükumetin bu tasarısı şu şekll Arkan Arkası Sa. 5, Sü. 6 da İzmirde işçi bölğelerinde hoşnutsuzluk Türkiye dün dahtilografi şampiyonasmda dünya rekoru hırıldı 2 eski milletvekili Hürriyet Partisine girdiler ücretlerinin tesbiti mesele oldu Fransada doktor NATfl U |fAnfaranSl Rİttî P a r i s t e evvelki (tün çalışmalarına baslamıj olan NATO Ba " ÜWMIWail»l DIIU k a n l a r Konseyi dün gece gec vakit son toplantısını akdetml$tir. Bakanlar, Atlantik Paktınm iktlsadî sahada da işbirliğini geliştirmesine karar vermişlerdir. Buna dalr haberler üçüncü «ahifemizded ir. Resyn Amerikan ve tngiliz Dıg Bakanlarını Konseydt gösteriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog