Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ALrTk CUMHURtYET 5 Mayıs 195« Ordu boks takımımız gitti ?5%LI MÜSABAKAURI XVI. OLİMF>İYAT Dolmabahçe stadında amatör bi6 ve 15 mayıs tarıhierl arasmda Ital rincı küme şampiyonunu tayin edeyanın Napoll şehrinde yapılacak olan Dünya ordular arası boks şamplvonacek olan karşılaşma iki grupun birinsına katılacafc ordu mlllî bofes e&lpı. cileri Karagümrük ile Elektrik aramlz dun bir İtalvan uçağıle İtalyaya sında oynanmıştır. Abdülfet Çalışkahareket etmlşlerdlr. nın hakemîiğinde yapılan bu maça Takım şu şeklldedlr: Kampta bulunan göreşçilerimiz dün iki takım şu kadrolarla başlamtşlar51 kilo 54 kllo Mustafa I mutad antrenmanlarına devam etmiş Aktaş, 57Bülent Klter Tuş, 60 kllo Kedır: kilo1 Orhan | lerdir. Sabahleyin atletizme çalışan mâl Talçınkaya, 63 5 kllo Fuat Bırol, Karagümrük: Turan Fehmi, Regüreşçilerimiz, öğleden sonra idman 71 kllo Lutfl Aktaş, 75 kllo Orhan Çejad Izzet, Ismail, Fıkret Ali Rıza, yapmıslar. sonra da istirahate çekil tlnkal. 81 kilo Gültekin Yalçınkaya Receb, Osman, K Şukriı, B. Şükrü. Odu bjks takımımız bu maçlar fçln mislerdir Bütün güresçilerimiz kamE. T T.: Guven Cuneyd, Yaşar pa gelmis durumdadır Hali hazırda clddl blr şekilde hazırlanmıs bulunmaktadır. Orhan, Selım, Salâhaddın Saba36 kisi kampta bulunmaktadtr ve Tukardakl reslmde takımımız harehaddin, Sabahaddin. Ali, Kaya, Fethı. seçmelere pazartesi günü başlana ketlnden önce uçağın önünde gorülCyunun 17. dakıkasmda Recebden caktır. mektedlr. bir pas alan Ali Rıza, topu anıden kaleye havale etti. Bu şutü Elektrik kalerısi Guven bloke ettı ıse de, yere duştükten sonra tekrar kaçırdı. Boylelıkle Karagüır.rükluler ilk gollermi kazanmış oJdular. dcvre de boylece Yann yapılacak olan İstanbul karşılıklı akınlarla 10 Karagümrüprofesyonel lig şampiyonunu tayin ğun galibiyetile snna erdi. E. T. T. defansı bir akını önlerken edecek ve adeta bir final maçı heIkinci devrenin 13. dakıkasmda bir yecanını verecek karşılaşma Gakorner atışında E T.T. liler beraberlilatasarayla Beşiktaş arasmda oyği temın ettıler Bundan sonra 19. daki Tanacaktır. kada bu defa Karagumruklulerin bir Halen Siyahbeyazlılar Yeşilköykorner atışından gelen topu Elektrik le kampta bulunmaktadırlar. Rekalecısi yumrukladı. Fakat top fazla j cebm oynaması çok uzak bir ihtiuzakJasamadı. Ve Recebın kuvvetli bir şütü ile üst direğe çarpıp kaleye "nal olmasına mukabil, uzun za girdi. mandanberi sakat olan kaleci Büendin takımındaki yerini alması Oyunun bitmesine on dakika kala Buşün Dolmabahçe stadmda sa tedir Durum ne olursa olsun Sarımüessıf bır hâdıse olmuş ve E.T.T at 16 da profesyonel lig karşılaş lâciverdlılerin leh ndedır. Aksi bir Iâkadarlarca mümkün görünmekoyunculan ile Karagümrük oyuncutedir. malarına Fenerbahçe Emniyet netice hattâ beraberbk büyük bir ları bırbırlerıne girmişlerdir. KaraDiğer taraftan Sankırmızılılar sürprız olur Çünkü Emniyet takıgumruklü K. Şukrü ile E.T.T. li Cü maç'le devam olunacaktır. dün Ali Sami Yen stadında hafif Ligin ilk devresmde Emniyeti mı son zamanlarda ilk devredeki neydin bırbirlerıle kavga ettiklerini bir antrenman yapmışlardlr. goren Ali Rıza, münakasaya iştirak 40 yenen Fenerbahçelilerin bugün formundan hayli şevler kavbetmişMetinin oynamak ihtimali çok etmış. fakat kavga büyümek istidadı de aynı neticevi tekrarlamalan nor tir. Bugünkü karsılaşmayl Izmir böl fszladrr. Diğer taraftan Kadrinin gosterdiğinden hakem her üçünii de mal addedilmektedir. gesınden Orhan Gonül ile İsts*ıbul sahadan çıkarmıştır Maç da böylesağ haf, MetKiin sol iç ve GüngöYalmz ortada dolaşan şavialara bölges'nden Muvahhid Afır ve Falikle Karagumrüğun 21 galibiyetile göre ayağından sakat olan Nacinin ruk Talu triyosu idare edecekrün de santrafor oynıyacaklan söy Turgaj ile Vukscl dünkü sona ermiştir. lenmektedir. antrenmanda bugün oynayamıyacağı söylenmek lerdır. HUHiuuunMiuıııuııııiiiııiHnntııııııumııiMinmıııııııımmnıınımımiıtmiHmujjjmummutiuııııınmımmiBnaıııımıuuıiıiMiıııııııııınımıoffirunuHitiHiHHn '"itııiııııımımmınnımmnırıııııııııııınııııııııııiMiıiıııımıııııııııııııııtııiıiiMi' aragümrük Elektriği 21 ma&lub etti hnpiyad binicilik ekipimizi tanıtıyoruz Güreşçiierimizin çahşmalan Yarmki çetin maç F. Bahçe Emniyet bugün karşılaşıyor Soldan sıra Ue: S. Koc, R. Özfelik, B. Böke, C. Sumer, A. Güneş. Avusturalya smırlarının dahlllne »t sokmak yasak YÜZBAS1 BEDRl BÖKE 1919 yıhnda Istanbulda dün olduğu lçln 16 atlı ollmplyadlar İlk atlı oümptyadların yaya gelmlştlr. 1939 yılında subay çıkmış ve 1942 de yapıldığı İsveçln Stockholm şehrlnde 10 ve 17 hazlran musabakalara katılmaya başlamıştır Bugune kadar 'arlheri arasında yapüacaktır. seklz enternasyonal jarışa lştlrâk etmlstir. Avrupaya şohret salmış olan mlllî binleilik ekiblYÜZBAŞl CEVDET SUMER 1921 yıhnda dünyaya .nlz olimpiyadlara 18 at ve 9 blnlcl 1 bakıcı BUbaydan gelmiştlr. 1941 yıhnda subay çıkmış ve 1945 den ltlbaaıüteşekkll 10 klşlllk blr eklp halinde katümak uzere ren musabakalara karılmaya başlamıştır. Bugüne ka12 mayıs günü Semplon ekspreslle hareket edecektlr. dar 7 enternasyonal musabakaya iştirâk etmlştlr Olimpiyad eklbl her branşda üç klşiden muteşekkilYÜZBAŞl ARSLAN GUNEŞ 1926 yıhnda Trabzonda dlr. Birer de yedek blnlcl kabul edllecektlr Kaflleye dünyaya gelmlştlr 1944 yıhnda subay çıkmış. 1949 dan Yzb. Hlkmet Harlıoğlu bakıcı subay olarak katuacaktır. Itlbaren de atlı musabakalara katılınaya başlamıştır KONKVRHIPİK EKIPİ Bugüne kadar 7 enternasvonal musabakaya glrmlştlr Bnb. Sallh Koç. YVZBAŞI NAIL GÖNENLI 1924 yıhnda Gonende Yzb Bedrl Boke, dünyaya gelmlştlr 1945 de subay çıkmış, 1950 den ltlYzb Aslan Guneş, baren atlı musabakalara katılmaya başlamıştır Bugune Yzb. Cevdet Sumer kadar 3 enternas"onal musabakaya glrrnlştir KOMPLE BİNİCİLİK EKÎPf YÜZBAŞl FETHI GURCAN 1922 de Konyada dünYzb Nall Gonenll, + yaya gelmlştlr 1944 de subay çıkmış, 1949 dan ltlbaren Yzb. Kemâl Ozçelllt, musabakalara katılmava başlamıştır. Bugüne kadar 3 Yzb. Fethl Gurcan, enternasvonal yarışa lştlrâk etmlştlr Bnb. Mennan Paslnll YUZBAS1 SELIM ÇAKIR 1915 de Istanbulda dünYzb Sellm Çakır. yaya ge'.mlştir. 1939 yıhnda subay çıkmış, 1941 den Eklplmlz elemanlannm blyografllerl: ltlbaren musabakalara ka'ılmava başlamıştır Bugüne B1NBASI SALIH KOÇ • 1918 yıhnda Ankarada dün kadar 2 enternasyonal yarışa gırmlştlr 5aîa gelmlştlr 1838 de subay çıkmış ve 1941 den ltlBINBASI MENNAN PASINLI 1918 de Hasankalede baren musabakalara katılmaya başlamıştır Şlmdlye dünyaya gelmlştlr. 1938 yınnda subay çıkmış, 1947 den kadar 9 enternasyonal müsabakaya lştlrâk etmlştlr ltlbaren mugabakalara katılmaya başlamıştır Bugune Btnicülk eklplmlzln kaptanıdır kadar 1 enternasyonal yarışa glrmlştlr. YVZBAŞI KEMÂL ÖZÇELIK' 1924 yıhnda İgtanYÜZBAŞl H1KMET HARLIOĞLU 1922 de Harputbulda doğmuştur. 1942 de subay çıkmış ve 1946 dan itl ta dünyaya gelmlştir. 1945 de subay çıkmış, 1952 den baren atlı musabakalara katılmaya başlamıştır Bugüne itlbaren musabakalara katılmava başlamıştır ÎTT 9 pnt«*r*T*çvonal R*M müsabakada va r '•*rt"ît'r Nuvan Y I ^ ' T Soldan sıra Ue. N. GönenJi. F . Giircan. millllllllllltllUUIIIIIIÜinillUIUUmillllUIUIIIIIIIIIIUUlUlllllllllllllllIlillllll I S. Çakır, M. PasinJi, H. Harlıoğlu lllıfinlMllllmillil!IIIMmillllli:i:niimmıl'nimilllimı:>M<l>.lt,,ım İNŞAAT İLÂNI T.G. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜflLÜĞÜNDEN: 1 Kapalı zarf ile eksiltmeye konan is: Aşağıda ismi yazılı şube ve ajans lojmanlı met binalarıdır. Yeri 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Bergama şubesi Babaeski Ajansı Luleburgaz İnegöl Soma Bozoyük Tatvan Çarşamba Şavşat Avanos Kula İlk keşif bedeli hizGeçici teminat 20.702.38 Lira 17.044 60 17.01177 16 959.08 16.940.90 16.64» 53 12.982.64 11.980 45 11 806 40 10.714.20 11.959 84 4er TABLETLİK SAŞE BAŞ AGRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON, baş, diş, adale, sinir, romatizma siyatik .ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır. grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıklan önler T Amyant satışı. Toz ve levha halinde.' İşletmekte olduğumuz amyant ocağındaki istihsalimizi toz ve levha halinde toptan ve perakende olarak satışa çıkardık. Cevher halinde de ihraç edebiliriz. Galata Tersan e c a d . No: 81 Tel: 44 06 22 Ahmed Saraçoğlu 1 Austro Türk Tütün Anonim Ortaklığından: Beşiktaş Havrettin İskelesi 11 numarada kurulu işyerimizde 21 mayıs 1956 pazartesi gününden itibaren tütün imalâtına başlanacağından ve bu tarihte iki salon imalâta açılacağından eski işçilerimizin kayıdlannı yeniletmek üzere müracaatları lüzumu ilân olunur. 423.809 60 Lira 332.264.95 * 331.544 30 » 330.227 10 > 329.772 60 » 322.463 30 » 234 652.75 » 214 609 » 211 127 95 » 189.284 05 > 214.196 75 » Kızıîay İstanbul Müdürlüğünden: 0,25 lik Kinin Draje Yapfsrılacaktır Müdürluğumüzde mevctıd şartnamesine ve ambalaj nümunesine göre yalnız kinini cemiyetimizce veriln.ek suretıle 20X0,25 bes gramllk ambalajda 1000 kilo kinin draienin yaptlrılması isi 1500 lira geçici teminatla 18 5 956 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmeve vaz'olunmustur. Cemiyetimiz arttırma ve eksiltme kanununa tâbi olmayıp ıhale yapmakta tamamen serbesttir. Beledıve dellâhvesi müteahhide aiddir. 2 Eksiltme 17.5.956 perşembe günü saat 16.00 da Ankarada Genel Müdürlük binasında toplanan inşaat ıhale komisyonunda yapılacaktır. 3 Bu ige aid eksiltme dosyaları Ankarada İnşaat Müdurlüğünde istanbul Galata İzmır şubelerimizle her işin aıd olduğu mahalde bedelsiz olarak gorülebileceği gibi eksiltmeye iştirak edebilecekler bu dosyaları beheri (10) on lıra mukabilinde Ankarada İnşaat Müdürlüğün den satın alabilirler. Eksiltmeye iştirak icin dosya satm alınması ve alındığının makbuzla tevsiki şarttır. 4 Isteklilerde aranan sartlar eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde yazılıdır. 5 Isteklılerin resmî tatil ve bayram günleri hariç ihale gününden üç gün evvel Ankarada Bankamız İnşaat Müdürlüğune muracaatla yeterlik belgeleri almaları şarttır. 6 Postada olacak gecikmelerden dolayı istekli bir hak iddia edemez 7 Banka ihaleyi yapıp yapmamak veya tercih hakkını muhafaza eder. (5531) OPO GÜNDE 6 ADETE KADAR ALİNABİLİR rrıı Acele Satılık •••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••»»••••••<••••••••••»••••••••< NEFİS BAMBU TÂKIMI ve AMERİKAN EŞYASI Sayfiye için en güzeî plâstik krom ve Ferforje dinetsetler Yemak ve yatak odaları portatif yataklar Bahçe iskemleleri ve en seçme eşyalar. Adres: AMERİCAN HOME Halaskârgazi caddesi No: 269/1 Osmanbey (Osmanbey tramvay durağı karşısı) r 8 Tonluk VABİS bütun lâstıkleri yeni Mu K. Köy Mühürdar cad No 18 Tel: 36 14 71 KUR'ÂNI KERİM Meali ve Tefsiri TİBYAN TEFSİRİ Aymtabî Mehmed Efendi merhumun bu kıymetli eseri bütun dındaslarımızın seve seve okuvuo anlayabılecekleri ne tefsirdir. Dili sâdeleştirilmis ve açıklanmıstır. S3hib omakla iftihar edeceğüıiz bu mustesna eserde Kur'anı Kerim metni en güzel Kur'an yazısüe verilmis ve her âyetır; okunuşu Türk harflerile gösterilmistir. Salı günü çıkıyor. Her cüz 150 kurus. Gazetecinizden mutîa ka ısteyiniz. NetreHen: BÜTÜN KİTABEVİ Tasra ba\ii: Sabri Özakar HHHi Buısa Dağcüık ve Turizm Kulubu Başkanlığından: H B İ | Klubünüzün isticarında binanın loVâl ve bahçesi bulunan Atatürk cad. No: S6 dakı Sayın ve Kıymetli Müşteriîerime: \ Dünkü gazetelerde sayın İstanbul Umum Sigorta Şirketi Müdiriyeti tarafından ve •f rilen ilân gıbi: Bu şirketin BÖLGE MÜFETTİŞİ olduğ umu fakat (Umum Sigorta) tabirinin yanlış anla^ılması karşısında iki sigorta şirketinin verdıklerı ilânlardan da anlaşıldığına göre bu şırketlerle alâkam olmayıp istanbul Umum Sigorta Şirketi T.A.Ş nin Bölge Müfettişi bulundupumu ve ayrıca eskisi gibi Ank ara Sigorta T.A.Ş., Türkiye Genel Sigorta A.O (Sosyal Grup) ve Halk Sigorta T.A.Ş. ile de çalışmalarıma devam ettiğimi lüzumuna binaen ilân eder her türlü sigorta işlerinizde daha genig salâhiyetlerle emirlerinize âmade bulunduğumu saygılarımla arz ederim. Mehmed Ali Teoman SATILIK JEEP Pikap Tel: 36 03 23 Satılık Spor OTO I FORD 48 tenteli. radyo, kalorifer yeni lâstikler. Nuruosmaniye caddesi 63/2 Ömer Fuat Ap. Tel: 22 72 97 Galata Fermenecilerde G A Z Î N O R E S T O R A N Satılık Dükkân Boş teslim. yeni inşaat Muracaat. Tel: 44 35 41 olarak isletmeve verilecektir. raliplerin şartnameyi gdrmek ve görüşmek üzere 15. 5: 956 aksa mına kadar Klüb Başkanlığma vazı ile veva 1212 numarava telefonla müracaatları rica olunur ALMAN EŞYA SATIŞI Bugün saat 10 dan ltlbaren Taksim. Kazancı Yokusu. Bola herk sokak No: 8 daire 5 (Taksımden Fmdıkhva giden Kazancı Yokuşunun ortasında bulunan Bolahenk sokak) Alman rahat koltukları, Lınke Hârika Pivanosu. Bos marka en son model Buz dolabı, Hoover cama^ir makinesi. dolaplar. mutfak takımlarl, Fürstenberk Por^eleni, bardaklar v.s V J E RBÂ N K Mevduaf sahiblerine en fazla m<"«faa! sağîayan Bankadır. KELEPÎR HAN SATIŞI Ankara ve tstanbu Konforlu Apartman Daireleri ZEfiGİN PARA İKRAMİYELERİ Geniş imkânlar dahilinde yünJn veD^muklu larında % 10 tenzilât Sümerbank'ta en az 150 liralık bir hesab açtırm?»kt^ acele edinîz. Ne kadar erken hesaab açtırırsamz istifadenîz o kadar fazla olur. SÜMERBANK Galata Tünel caddesinde Türk Eksores Bank yanında Percemli (Havra) sokağmda kâin (Tevekkül hanı) 7 mayıs 956 pazartesi gunü saat 1516 açasında yeni Adliye Sarayı mezat salonunda açık arttırma ile satılacaktır. İzahat icin İstanbul 4 üncü Sulh Hukuk 956/1 No. lu satış dosyasına ve İstanbul Asir Efendi caddesi İmar Hanı No. 9 Telefon: 22 02 66 da Avukat Naim Yener'e muracaat olunması rica olunur. Satıhk Kıymetli Arazi Antakyanm Demirkftprü (Cesrihadit) mevkiinde Haleb şosesi üstünde Asi nehri köprüsü başında 7 parsel No. ağaçlıklı tarla ve değirmen 25,960 M2 32 parsel No. Maden köyünde prinç ve pamuk ekilen arazi 113,785 M2 bütün hissedarlarınm beraberliğile satılıktır. Taliblerin İstanbul Teş\^ikiye Emlâk caddesi Kaşıkcıoğlu Apartmanı daire 10 na müracaatları. Telefon: 48 17 06 Her 100 liraya bir kur'a numarası I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog