Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

S Mayıs 1956 VİMBÜS'ün MACERALARIÎ CüMHURtYET Herkese kalbden Yurda lüks eşya hiç bir öleceğini söyliyen suretle sokulmıyacak meshurmütehassii 1 inci sahiiede) Amerikah mütehassısın 6 ayhk ömrü kaldığuıı bildirdijji Türk (fencini muayene eden kalb mütehaşsısianmıt kendisinin kalb hastası olmadığını eordüler Amerikah bir tıb otoritesinin. 6 sy sonra Sleceğinl söylediği bir Türk sencl. Türk doktorlannm kat'î şekildeki menfî mütalalan üzerine kspıldığı endişe ve korkudan kurtulmuştur. Hâdise 30 gün kadsr önce, ismine Izafeten «Beck I» ve (Ba?taraf\ 1 inci sahifede) tBeck II» olarak isimlendirdiği ame (Ba$taraf\ 1 inci sahifede) (Baftarafı 1 ind sahifede) Bh Epu dıçına mallanmıa yfizde 20 rerek kurul gündemine de bu husu bir altının 74 lira olman Uzunken razlasuıa satıyorus diye övünüyoruı, rebilecek istidsd v« durumda bu liyat metodlarile çöhret kazanan «un ahnmamış olduğunu bildirmesi cenubdan buraya 105 Üray» getiriyor ama onlar bize verdikleri mallar için lunan bir kısım kıymetli hâkimle | kalb mütehassısı Prof. Dr. Ronald parti çevrelerlnde bir takım söylentl lar. Amerika, Japonya bizden mau yfizde T0 fazla alıyorlar. Hattâ bura j rimizin, zarransız, yersiz ve sebeb Beck'ia, İstanbulu ziyareti sırrsınsiz tekaüdlüklerine ve nakillerine da vukua gelmiştir. «Beck I» ve lere sebeb olmaktadır. istiyor, yok, çOnkü bu madd« de ka daki flatlanmm tetkik ederek ona j Genel Başkan Osman Bölükbaşının çırılıyor. göre rayiç tayin ediyorlar. | şahid olmamız bize, memleket ve «Beck II» ameliyat metodlarile, şehrimiz te«Mlâtı ile yaptığı son te Bizim asü lhracat merkeılerimia Dış ticaret açığnnızı arttıran bu | Türk adalet nin teminatı hesabına enfarktüsten muztarib olanlann ması, işbirliği mevzuunda îstanbul Ciîre ve Şınva gibi yerlerdir. tstanb'Jİ kredili ithaUt meselesi de ayrı bir j sonsuz üzüntii kaynağı olmuştur. normal bir insan gibi yaşanvlanteşkilâtının fikrini almakla ilgili g3facta. Bte bu sebeblerden harice her j Bu kıymetli hâkimlerimiz içinde nı sağhyan Prof. Dr. Beck, Parise renler, genel idare kurulu üyelerin limam battal olmuştur Avrupoya gi sene 450 mîlyon llra fazla ödüvonu.» ı çoğunun, tesadüfen, seçim kurul gitmeden önce, uçak biletini aldığı den pek çoğu gibi, buradaki teşkilât den mallar acaba hakikatte oraya giAvni Veysojlu ithalât karlanna larında vazife görmüş, bir takım bir turizm ve seyahat acentasının başkanlannın da isbirliSi lehinde dü diyor mu? Bunlan tahkik etmek lâtemasla bunlann hakikaten muarzam basın davalarında hüküm vermlş persorelinden olan 36 yaşındaki FaBündügünü söylemekte ve isbirliği zım. tthal&ta gelinı»: G«len «Jırba» h*y olduğunu, ancak tüccar sayısının çok hâkimlerimizden bulunuşu. seçinı ruk Banştanın yüzüne bakarak, •ebebsiz reddedlldiei veya incelenmediei takdirde parti içinde hiziblerin van derilerini yüzda 5 manyezi Ü» faıla arttıSım ve herkese bu sebebden emniyetine karşı ve bir anda re «Sen kalb hnstasısın; 6 aydan fazla tloSacağını ileri sürmektedirler. muamele edecek iken çabuk olsun az klr düstüŞünfl üâve etmiştir. jim buhranı yaratabilecek örnek yeşrmazsın» demiştir. Prof. Dr. Bir Istlhsal kamnanyasına Aynı mevzu hakkmda salâhiyetli diye yüzde 35 koyuyoroa ve bu yfixlerdendir. Hele bu kararı biperva Beck müteakıben, kendisile birlikte ettmek lâztm blr partili dün kendisi'e pörüşen w den köselelerimiz çürük oluyor. Bu imza eden zatın, bildiğimize göre Parise gelip ameliyat olmastnı, belkadas"ni?a nınları soylemiştir: dövizlere yazık değil mi? Geçenlerde Bundan sonra kürsüye gelen Ahki bu şekilc'e ömrünün uzayabile• İsbir'iSi konusu. baskanlık dl yedi, sekiı yüı ton deri gelmiştl med Güre de iklli anlasmalardan u C.HP. ıktidan zamanında hukuk vanı gündeme almadığı. bir genel Jda bunların tevzie tabi tutulmasmı önle zaklaşrfak geTektiğinl söylemiî ve de tahsili yapürılmış b!r hukuk profe ceğini Faruk Barıştaya söylemiştir. re kurulu iivesl tarafmdan ortn^a a mek için çüruktür dendi. Fakat ÇÛ miştir ki: sörü olusu bızi ürpertmiştir. Gene Hâdise üzerine, Faruk Barışta ve Mdıgi takdirde gSrü'ülebilir. Elbette rükse neden ithal edildi?» lesi efradını büyük bir korku ve € Transfer ve kredili ithalât ya böyle bir kararın uhdemizde buluki, memleket menfaa*ini icab ettiren Hatib çare olarak ihracattan müte pılmadıkça dolar fiatı dü.smeı. Dik nan bazı siyasî davaların arifesinde yeis kaplamıştır. Derhal, İstanbulbir me«ele. uiuorta reddpemez. Fakat daki bütün maruf kalb mütehasgenel idare kurulu yönetmelik icab vellid dBvizlerden yüzde 50 Jnin tüc kat edini2. her tehsis çıktıkça dolar verilmiş olması elem vericidir.» larına uymaya mecburdur. Yönet cara bırakilmasını tavsiye ettikten fiatı yükselmektodir, çünkü tahsisleı C.MJ». 1 başkanı Suphi Batur sıslarına müracaat edilmiştir. Gure1 ba hast'nesinde yapılan konsültasmelik. bu gibi mevzuiarda kurula sa sonra kredili ithalât yüzünden para kabili tatbik değil. Bundan baska ihracatımız azabyor Ise aynı mevzuda aunlan söylemiş yon neticesinde. Faruk Banştanın lahiyet tanımaınaktadır. Kımılda me mi7.ın yüzde otuzunun harice gittigiür: Çünkfl lstihral dahilî talebin artış •ele Incelenebilir, kararı ekimde ya ni llâve etmiş ve demiştir ki: kalbinin sapasağlam olduğu tesbit « Memleketimizde ötedenberi r''"ak fenel konere verir, esasen r>sr « Memleketten hurda demir Ihr»? temposuna uysmamıstır. Mes"lfi artık edilmiştir. tller sadece tebiiŞ neşretmişlerdir. edildi. Bunlann yerine çubuk demlr yağlı tohum pek Dıraç edemiyoruı. devam edegelen fikri ve manevî Doktorlar, Prof. Dr. Beck'in, GuBelki koyun kaçınlıyor ama eti de huzursuzluk, son zamanlarda daha re'sen bir tekiif yaDilmamıstır, isbir «elecekti Hakikatte gebnedi. Çünkü liSinin şekli de tesbit edilmis. değil bunların karşılıtile transferste akre fazla yiyoruz. Blr istihsal kampanya da artmıj bulunmaktadır. Demok reba hastanesine geldiği sırads, en dir. mna citmezsek ne yapsak nafile olur. ratik bir nizsmda benzeri olmıyan manıf kalb mütehassıslan dahil, heditiflerin dSviıleri kapabldı.» Yabanl zeytinllkleri a?ılasak yağ 1» ve türlü türlii şekillerde tezahür men hemen karşılaştığı herkese p.o^ »ltını 10S Üraya pirfn nkm«? asağı yukarı aynı melde cümleler Kiirriiye «elcn Ismail Deminşık da tih«nlimİ7 35 misline çıkar.» rffldi Çetinsoy da davanın baslt ol eden bu gibi haller, artık varhgı sarfettiğini beîirtmişlerdir. demiştir ki: Cleveland hastanesi kalb mütehas« Arkadaîimız kaçakçılıktan bah duftunu. 1000 llra kaıanırken 1500 lira tnızı dabi tehlikeyc koyacak dere(Baştarafı 1 inci sahifeâe) setmekle çok Isabet ettî. Sonra çu da harcadıŞımızı aöylemlf ve demi?tir kl cede ehemmiyetli bir merhaleye sısı Prof. Dr. Beck, 4 ay önce, BaşBu nutuklann arkasından Seçlm Ka • thracattan tahas«01 eden d5 vâsıl olmuştur.» kan Eisenhower'e de halb ameliyîtı nunu Mecllsten gerl alındı, ls"i>t hak. var: Ben bir rarraf arkadaşla konus vblerin blr kısmını tflccars bıraktum. Ge<^n haft» M lira olan altın Hamdi Öoer dün arkadaşlarum olmasını tavsiye etmlşse de, bu yola kı tasansı komlsyonda red edtldt, tesrtl masunlyetlertn kaldırılmasma dalr 10S lirava cıktı Bunun »ebebl ne ola mak delillk olur. Çflnku bu takgidilmemiştir. veda ettl tezkereîer Mecllse geldl. Bir vRndım bilirdi* B«na: «Bu gfcin Odadakl mO dlrde tüecar renkll bllv» getirir. BaAnî bir kararU emekliye sevkeCrruml İrtlmalT Kanımuiım t^1111, nkacplannınn te^fridir.» dedl. Onun nlanmız kazanc ldn her sevl vaoar. dlîer taraft»n Basın Kanununa yenl Için sözlerimtîe dikkat etmellvte. Sar Devletin vnoaralh »ey tthalfttı ihra dilen tstanbul asliye ceza hâkimhükümler eklenmesl içln kurulan kolerinden Hamdi Öner, dün adliyeraflar buetinVO konuşmalaranmn nemlsyonlar hanl hanl çalışıyor. ticssini beklivor.» Saf'ık Bieat da plânlasmanın lüzu ye gelerek meslekdaşlarıle vedalaş Bütün bu olaylar ve h'dlseler gö». termektedlr kl, gidlş, Demokrat Parti Avn) Vev«o*l»ı da her »evde kend! mu flrerinde ısrar ve raoonm kfil h« mıştır. Bu arada. gazeteciler. taraMe"!ls Grupu k!\n?aî!nln hllâfına 11er! kendine yeterlik siyasetinin gayet Unde kabulOnfl teklif etmişür. fından sorulao bazı sualieri cevabfBojfornft I ÎTtei saMfede) ye değil gerlye cto'Tnıc!ur. yanlış bir yol olacağını. harbden •»Bu hususta bir çok kimse fikrini landıran Hamdi Öner şunlan söy dığrnı söylemiştir. *** velki Almanyanın buna bariz bir ml söyledikten sonra muüak surette de lemiştir: Günlerden berı devam eden toplanBu mesailarda Güney Kore Per« Şimdiki halde siyasi hayata tılardan sızan haberlıre namran bil sal te?kil ettiğinl söylemlş vt »fcleri zenflasJonist bir hüviyet taşıyan rane söyle devam etmiştlr ponın arnen kabulü. ancak Mec atılmıyac8ğım. Aynı çatı aitında Ifimentosunun tngilit hükumeti nexha&sa basın mensubları lein venl bszı dinde müdahalede bulunması istekc .ıylıklar düçünülüyormuB. ı Esasen Epu bunun içta kurul liste lıhar olunan fikirlerln de ek bir avukat olarek çalısacsgım. nilmiştir. Bu kolaylıklardan bir kısmı maium; mu?tur. Vaktile bir ecnebi mütehass» rapor hallnde kaleme alınarak hükuHâklm olmam hasebile her hangi Kıbnsın bir köyünde silâh balundu Asgarl llse oİTiak üzere kademell tah Epu dışı memleketlere kaymamızı mete lunulman kabul edllmiftir. ıtl ?artmı koymafc. Mazhsr KVNT bir suçluya ceza verlrsem, kendiLefkoşe 4 (a.a) Resmen bllDl£er kolaylıklara eellnee; Her hal çok tehlikeli Eörm(i?tü. Dedini çıkb. siîie bunun sebeblerini açıkça izah dirildiğine göre, Kıbrısm güney bölde dlploraalı gazetecllerla kalemleri ederim. Halbukl bana yapılan bu pesinde Lefkara k3yünde yapılan de arzulanır !crb<>?*llkle lş'.emivedc muamelede hiç bir «ebeb göreme araştırmahr sonunda gizü silâh ve Artık: haberin kaynafinı yumak veya aöv'.emek sartı mı kor.jr. yoksa yazıdiğim halde. bana da izah etmedi cephane depoları bulunmuştur. labllecek mevzular tahdit cal edillr. ler. Bu bakımdan çok müteessirim bllmeyls. Bu bölgedeki köylerin ikislnde Sabah evden cıkr'ken kanm ve dün sokağa çıkma yasağı ilân edilR«aad alttnı blr ay letnde 13 llra flrladıkça. Do'.ar 45 mlsline «atlldU. (Bnstarat\ 1 *ncı «ahifede) çocuklanm «F'^'. w~e gidiyor misti. Bu yansak bugün bu köyler(Bajtorafi t *«ci tohffefîp) Ç« ve flatlar atomlk hızla yukseldlkçe NATO C iml delegeliS hakkmda, bu soru vennlstir. «un?» diye sordular. Bu ayrıhş ve den birinde devam ettirilmlş ve saM'eciler İçln dnha nlce nlce kolnvKöprülü, Adalet Bakanımn cevab muhavere hayatımm en el'm hâdi bundan başks 20 kişi tevkif olunllklar düşünüleeek ve akla ?elebllen gün Meclls baskanhğma, bir sBzlfl bütiln fdblr'.er teker teker tatbik sa soru önergesi vermiştir. Güneş, Dış landırmaaını Istediği bu soruda hâ sesi oldu ye bana çok doJrundu.> muştur. Isleri Bakanı tarafmdan cevablandı kimlerin emekllye sevkedilmelerinin ba^ma konu^rak^ır. Hamdi Önerin emekliye sevki adÖvle an!aşı!ıyor kl, bu tedblrlerln rılmasmı istedlği soru Cnergeslnde, sebebinl aormaktadır. liyeciler arssında büvük bir tees*e»bltj, «Satan da Ttlrk, Ylyen dp şö\le demektedir: Bpşbakandan bir ha^ka soru sür uyandırmıçtır. Dün adliyecileriTtirt» formü'.ünün do*rıı1n»umı, çaze • Çanakkale milletvekili Fatin 1 Ankar» 4 (Telefonla) Edirne tecller kabul edinccve kadar surecek.. ROştü Zorlumın, NATO nezdlnde damilletvekiU Cemal Köprülü, Basba mlz arasmda konuşulan tek mevzu *•* imî cb'^seiiŞi hakkmda blr karamason hâdise'er idi. Seçim Kanunu .erı slınır. İspat Hak me mevcud mudur, mevcudsa tarihl kanın cevablandırmaa Isteğile D.P Hamdi Öner bugÜT adlıyeye gele kl rpd edlltr. Basm Kanunu hAzırlaaır nedir? Hanjrt sayılı Resml Gazetede Meclls Grupuna bir »özlü soru ver(Baştaratı I inci sahifede) cek ve birmiş olan davalarmın kaken bir "nrr'ar pe'< ümld bn»lanan miştir. D P Meclls Gnınu ce fUemae öive ak neîredilmiştir. Böyle bir karamameMeclisin iç tüzüğünün bu nok<;aEdirne milletvekili bu sorusunda rarlarmı yazacktır. Önerden bonin Anayasamız müvacehesinde mu1» hlr gual Releblllr. E.et, hakikaten 29 kasımda aşkm ve teberiyeti hakkında ne düsünülmek Dördüncö Adnan Menderes kabinesi şalan vere 4 üncü Ağırceza m?h runı izale maksadile, Kocaeli Hür. nin programında vaadedilenlerden kemesi üyelerinden Bedla Söyle P. milletvekili Turan Güneş tarataşkm Mr hevecsmm arkasmdan suç tedir? lu ve suçsuz butm bakinian devlrt2 Fatin Rüştü Zorlunun harid hangilerinin yapıldığını ve hangile mez eetirilmis ve dün vazifesine fmdan, bugün Meclise, bir tadil Terrn MeeUs Grupıı ne yapıyor? temsil sıfatı, dısında iç amme huku rinin yapılmadığını sormaktadır. bisl'mıstır. teklifinde bulunulmuştur. Ar.latayım: Dün davalannı takib etmek üzeGüneş, teklifinin esbabı mucibe Efendlm; Meclls GruDU ;e:.e hafta kıımuz bakımmdan daim! bir stat'lsü dsn hafra\a to">nıyor. gdmsüyor ve bulunmi'yorsa. Paristekl delege Ikare şdliyeye gelen avukatlar, Ham kısmında, demokratik bir düzende metgâhıiı ailesile beraber devamh işd»(hliYor Grup 29 kasımdan sonra 05di Önere yazıhane kapılannın ar parlamentonun aslî fonksiyonlarmrenmlrtlr kl, Reçad c'.tınınra 108 Ilra pal etmeslne kanunl cevaz var mı dma kadar açık olduğunu söylemiş dan birnin, hükumeti murakabe ya cıkması. Iapanajın 130 a saılmaaı, dır? h ılasa fi"ri n vı.itselrriesl zahlrldir. lerdir. etmek olduğunu, ancak halen yü3 Fatin Rüştü Zorlu, 28 kasun Pi.tlar lkl üç miîll artmışt;r amtna, 1955 te bütün icraî vazifelerinden ayDün adlveden verilen malumata rürlükte bulunan Meclis iç tüzü5ü gel'.r.er de o nlsbette yükselmla"!r. ve rıldıktan sonra daimî delege ikameteöre îstanbul kadrosuna mensub 56 hükümleri müvacehesinde bu mumpmleket VRl't'n^airtadır Memlefeet Er.ivetok 4 (a.a.) Birleşik Ame hSkim ve TnürMeiumumî birer de raksbenin iyi islemedi&ini belirtMr P^ndBİl'm lşare». ettişi ilbl, <!o gâhmı işgale devam etmiş midir? Etgum gancısı ceVoiçtilr " V P MPCHS rr'ff Bakanlıkca ne muamele yapıl rika Atom Enerjisi Komisyonu ta rece terfi etHriltıIstîr. mekte ve bu sebeble iç tüzüğün Grnn". hö.len, doŞacak toramanı bek mıştır? rafından tertib edilen atom bom153 üncü maddesinin çu şek.lde tallynr. bası tecrübelerine bugün Pasifikte dilini istemektedir: Ve Demokrat miüetvekillertnin ekse baslanmıştır. Bu gece bir buçuk rtvel. nasıl o'.^i dnnvava tre'ecok olan «Bskan mazeret bildirmeksizln 1 kilometre uzunluğunda ve 1C0 metre tOMmanı bekierken de, altm flatcelsede bulunmaz ve bu sebeb e iki larının yükselmeslnden cok secim böleninde olan Runit fdasmda bir atom inikad sual cevablandınlmazsa sual gelerİTîdeki t'raftar'artle alevhtirlarıbombası patlatılmıştır. Bu tecriiber' Ucadelplcrlnl vakından takib edl sahib1 sualmi istizana çevirebilir.» (Bastarafı 1 inci sahifede) ler serisinde on küsur atom bamyorlar. Turan Günes ayrıca Meclis ic tüBika?o: 4, (a a.) Şlzofrenl'ye müp İlkb=har yağmurlannın feyizü bir ; *** telâ olan Insanlann kanlannda öyle bası ve bir hidrojen bombası infilâk w ettirilecektir. Hidrojen bombası 8 şekilde bsşkmış olması ekim işle züğünün 157 nci maddes nin de su Gene mOnakaşası yaoılan blr tnevzu btr ınadde bulunn' "' iıadda tedblriere ve kolayüklara a!d tasa de normal lnsanlara zerkedlldlğl za mayıs günü uçaktan atılacaktır. rinin artışı ıle mütenasib olarak sekilde değiştirilmesini istemektedir: * man tamamen bu hastalık ıraıram <IR a eeçlp eeoenıiveceTidlr. Grupun es ortaya çıkrr.asına sebeb olmakta, fa Tecrübeleri ilim sdamlanndan gay Konya ovasından bu yıl iyi bir «Bir hususu Basbakanla veya kl ,.ava lcl.ıde olduŞunu eannedenler kat bu araz blr !k! saat sonra. orta ri 15 Amerikah gazeteci de takib rekolte elde edileceği hususundaki Bakanlardan ist'zah olunmasım bu • rın büvtık mu'îiv?T"*le karşıi,> dan kalkmaktadır Bu maddeyl, Ro etmektedir. tahminleri kuvvetlendirmistir. np.a5m ve red eilleee^lnl s5v!üvor ber Heath ve Bvron Leach ISlmll Ame miiletvekülerlnden biri teklif ederAdanada lar Ha'.bvkl bu fRsar1inr ^rn^'î ve^n rikalı !kl Dr. keşfetmlşler ve buluşlan se istizah edilecek husus hakkında Yalvaçta bir gazeteci Mee.ıse bir takım antidemokratlk hü uı. Şıkago'da tonlanmış bulunan AmeAdaîia 4 (a.a.) Şehrimize dün reise bir takrir verilmek lâzım k" nler orrp.k defll, dogacak torama rlkan ruhljatçılar cemlyetlne anetgeceyarısmdan itibaren yağmaya gelir. polisler tarafından cın harr' if kolaylaştırmak İçln getl mlslerdlr. başlayan bereketli yağmurlar fasıla rl'^fktedir. Bu takrir heyeti umumiyede oDoktOTlar denemeîertai srflini'ft lkl dövüldü 6iinü2dek! ftlnler. hayll enteresac mahkum O^erlnde yapmışîardır, mahsiz olarak bugün de devam etmek kunduktan ve takrir sshibinin hügeçerek... kumlar, bahls mevzuu njıddenln teslrl tedir. Müstahsi! sevinc içindedir. Isparta kumetin ve çrup sözcülerinin izaEeved GÜRESİN altmda bulunduklan müdde'çe, şlzof münteşir 4 (Telefonla) faaprtada Demokrat gaîetesl muhabiriDolu hati dinlendikten sorra kabul vev» renl hastalığına Aüptelft olan lnsaclar nin Yalvaçta polis karakolunda dovulAdana 4 (Telefonla) Dün gece reddi hakkmda iş'arî reye mürada oldu^u Ribl clnnet alâmetlerl g6a m«l hâdisesi şehrımizde geni; bir tepki Ceyhan kazasınm Naşidiye köyü ıle termlçlerdlr. yaratmıstır. Yapılan neşriyatla hidisey* civarına, kalınlığı 7 santimetreyl bu caat olunur. Satılık MOTOSİKLET muttall olan vil&yet derhal harekete Kendisinden ist'îah vuku btıla10.000 ton buğday geMi geçmiş ve bugün geç vakit Yalvaça bir lan dolu yağmıştır. Dolu bu civarda cak bakanın o gün Meclise gelmesi 550 cc BSA 138fH) dekarlık hububat ve pamtık saAmerlkadan lthal edllmekte olan buğ tahkik heyeti gondermıştir. MüsebbibleNecmedcnn ÖZÜTUNALI Tel: 17 den sonra 22 42 99 ds>n daylardan 10 bln tonluk blı parti dün rin şiddetie cezalandırılaca{ı bildirilmis hasmda külliyetli miktarda hasara için istizah olunacak husus ı*eis tatlr. rafından bakana bildirilir.» gelmlftir. sebebiyet vermiştir. İşbirliği mevzuunda G.M.P. de fikir ihtilâfı Tacîrlere göre en büyük derdimiz kaçakçılık Emekliye sevkolunan hâkimler dün arkadaşlanna veda ettiler Ankarada hava Vıbrısa dair Türk Yonan cörüşmeleri Zorla hakkmda sözlii D.P. Meclis Grupunda sözlii soru soru letveklü Lutfl OSultürt'ün ve Trabzon milletvekili 8âmi Örberk'ln muhSoru sahibi Selâhaddin Karaya te'.lf sorulan görüşülmüş ve İstanbul vuz Ise, Türk dilinin büyük bir keş mllletveküt Tahsin Tazıcı'nın askeri mekeş İçinde bulunduğunu söyle memurlar hakkmdakl fcanuna fteçlcl bir madrie eklenmeslne mâtuf tekllfl miş ve şöyle demiştir: nm de kabulünden «jnra, ekaerlyet «Allaha çok şükür, Saylav deği kalnıadığı lçtn, topUntıya »on rertlmlg liz, amma, mebus muyuz milletve tlr. kili miyiz daha anhyamadık.') Hükumerin pamuk politikası Kırşehir milletvekilinln sorusn tenkid edildi Karayavuz bilâhare, herseyden Ankara, 4 (Cumhurlyet . Tslekı) evvel bir Dil Akademisi kurulması Seyhan D P. milletvekiU Enver Batum nı ve İlim Akademisinln bunun et lu'nun pamuk flatlan, pamuk polUl. kası ve bu mevzuda alınması düşunürafmda teşekkül ettirilmesini söz len tedbirler bakkındakl sdzlü sorusu lerine ilâve etmiştir. B. M. Meclislnln b" 'nkü toplantıGörüsülen sonılardan bir dlğerl de Binâı cevablandınlmıştır. Kırçehlr CM.P milletvekili Tfthlr TaSoz »lan Ekonoml ve Ticaret Bakan şer'e alddlr. Tater, Aranos'd» 400 va Veklll Hftdl Hüsroan, 1955953 rekolte tandaça ald toprağm ellerlnden alın. yılında pamuS flatlannm blr erve'.ki dıîı hakkında Ulus GezeeMnde cıkan mahsu! yıîı flat seyrl nazarı dlkkate blr haberln dofru olup olmadığmı Baş alınarak, ptyasa durumu ve lstihsal hakandan sormuş, soru Devlet Baka tahmlDl gOs önünde bulundurularalt nı Şem'l Ergln tarafındjn cevablan tesbit edlldlglnl lfade ettikten sondınlmıştır. Erein, hlçblr kanunsuı mu ra, 30O kıınıçluk hlrlnH îz^ir akı'.a •npTe vflntîmadî**1"! eevaben bllriltmlş flatına tekabul eden mlktar M&t tutu ve bunun Oterlne kursüye gelen Tfthir larak. pamuk barerr.lnln trmtn e 120 ve Adanads 115 kurus olarak tâyln edll Taser: • M&dem kl Bakan kanuntuz blr dlftlnl, bllâhare bu mlktarlann tfiıir J muamele olmadıgını lfacle e 'vor, su de 123, Adanada IK 120 kuruş» Ib:â4 hsid» kendllerlne tesekkur ederim.» de edlldl^tnl blldlrmlştlr. ml« ve bu SÖB üzerlne bazı Demokrat Bldayette nll'etveklllerl tarafmdan «lkıelanmıç mln olunan 160180 bln ton olank tah pamuk mahrulünün, blr tır. •nüddet »onrn 130 bln ton dvanndı Yedek parea lthali meselesi olaeaSınm r<'•'»Tnı beyaa eden Bundan sonra Bolu mületveklll Ah Hsdl Hüsman, bunun 80 bln ton kada med Hstl'nln. motorlü nakll vasıta nnın yurd İçinde lsMh'&k edlldlğlnl lan yerine yedek parça v» lftstlk. lüks «öylemls ve pamuk flatlannın tzmtre?ya yerine de lstlhıall arttıracak mal de 3SS TC Adanada da 340 kurus oldu eeme lthallnln dnha dofru olup olmı funu. daha «onra bu mcbîaîm tımirvacaftı h\kk!ndakl sozlu sorusuna ge. de 383 ve Adanada 305307 kurus civa çllmlstlr. rında bulunduitmu lfade etmlstlr. Soruyu etvablandırmak fizer* a < O Katt barera flatlsrının tnnlrde 140, al«n Ekonoml ve Tloret. Biksn Ve Adsnada 135 knrusa lbla» o1u»ıritı*unu kllt Rftdl HUsmen, tlberasyon tlîteml söyliyen B&dl Hasmen, bu duruın kar iln llsa edildlîl H 9 oı» *"^'nden ş:srada, pamuk mü»tah...lnin tatnılr İtibaren, blnek otomoblll İçln hlç blr olunnası gerektlğlni sözlerlne llâve et tahsls yamlmad'^ını vc '•» '• '• "O t* mlştlr. hallne baçlandı6mı lf»de ettlkten son Bakan d»hs sonra. pamuğun kıymet ra felen yedek parça ve knmvonlarla. lendlrllmesl hususunda alınan tedblrotomobü lastlklerlne ald muhtelif rak lerin bas.nda. bnrem tr*iarınıtı tesbl ksiıİBr vfrm!'. ve avnra 'uks esva lt tlnln geldlglci sövleml? ve hukumeh&l frdllmediglnl, ancik. Pransa İle tln pamuk politikası mevznundakl gö Türklv» .ira«ınd» blr »nl?^mi hük'im'.e rüslerinl de »u sekilde İzah etmlstlr: rlne eöre, blr mtidde* evvellne kadar 1 Müstahslle mâkul bir gellr sağ tütün karşılıâı muhte'.if Hlks esvanm lamak. vurda eokulmasma mü5aa»1e edildlftlnl. son lamanda blr tâdtlle bunun dn kal 2 Pamuk istlhsalinl arrtırmak. dırıldıSrnı, Cekosiovakva ile de hazl lenHâdl Hüsmen'den sonra kürsüye geran aymda aynı hususun lzalesl İçln a'tnitoru sahlbl Bnver Batumlu lse, su Meclis Başkpr!ıî'r><ı ıerH|&t sıra btr görüşme yapılacağını ve anlasmapamuk piyasasmın hayll lstikrarnın t&dlll clhp""» frldllepejlnl sözle da oldugunu ve flatların 270230 kuS12 rlre llâve «tm!(itlr. ruşa kadar düştüŞUnü, Çukurova pamuk borsasınm mal! lmktruızlıklar Kırçehlr mlllervekllini» sorusn yüzünden hlç de normal lşlemedlginl Hlzmet arabalan ve çlftçivc vaktinde tediye ya^ılmadıSoru «ahlbl Ahmed Hatl lse. Bakm gmı blldlrmiştlr. 30S kunışluk pamuk nın bu lzahlarına rağmen mütemadl flatmı, mUstahstlln klfnyetBli" bulduyen yurda otomobil «okuldu^mu ve kı ğunu (Oyllven Bnver Batumlu mütesa uamandâ bu yoldan büytlk k&r te akıben, devletln Çukoblrllk ve Tarlşe mln eden blr parazit cOmre tesekkai lhracat mekanİTmasınm, blzde «un'i etti^ini sOylemls ve hizme* p'^balarnift Olarak tçledÇiinl lfade etml» ve pada temasla. bun!*""n lrlnde bütün kon muk mü«t«h!lllnin hlmay* edllmedlforun tamam, yanîıg blr televlzyonun Slnl, bey*n ettnlşUr. ekslk olduğunu belirtmlştlr. Batumlu. mallvet flatları hakkında Bu arada Ba8b«v"1 "» "11 BUımın ve Maliye Bakanı Nedlm ÖkT«n. otur hükumetin behemahal bllgl vermesl duklnn yerde bu mevzu etrafrnda ko T» daha tltle darranmasını, pamuk fl nusmuslsr v» Ahmel H>Tden sonra »tlarmın mevslm başınd» tesbit eclllblr kere daha soz »lan Tlcaret Bakan meslnl ve ilân «Mlen bu flatlirın duş Veklll H&dl HUsmen, bundan böyle, m f | | Turda blr tek hlnek otomoblll dahl so «özlerlne «on vermiştir. kulmıyacaSını vadetmla ve bu mevzu da çalıtmalar yapılması hususunda Basbaksnl* ve Mallye Bakanı ile mu. tabık kaldt*mı beyın etmlstlr. Bugllnkü MeclU lçtlmamd» Kocaeli mllletvekilt r*11' ~ '" °n'u mll Türkiyede televizyon haftası Mayıs ayıntn son haftasmda Ankara, tstanbul ve tzmirde televizyon gösterileti yapılacak vizyon sanayi inkişaf merkezi tarafrr.dan mayıs ayının son haftalarında memleketimizde bir televizyon haftası tertib edileceği haber verilmektedir. Bu veaile ile getirilecek muvakkat verid ve alıcı aletlerle Ankara, tstanbul ve İzmirde televizyon gösterileri vapılacaktır. Bu gösteriler için Avrupanın fürc ve televizyon artistlerinden on kişilik bir grupun da memleketimize gelerek bu gösterilerde rol ve vazife alacağı bildirilmek tedir. Ankara 4 (a.a.) Avrupa teîe Adalet Vekili Temyiz Heyelinin dünkii görüşme talebini reddetH Başkanlıgına yarın, emekliye sevk mevzuu ile alâkalı olarak. bir sözlü soru önergesi verecektir. Öğrendiği mize göre Aybar, Temyiz azalannın ve hâkimlerin, hangi sebebe istinaden. emekliye iedildiklerini, Adalet Bakanından «oracaktır. (Baştarafi 1 inci Bir çiftçi Gökayı proteslo elti kun isminde bir vatandaş, bu kararından dolayı Gökaya Noter vasıtasile bir .ihtarname. göndenr.i?, Valinh» bu müdahalesile dofacak zarar ve ılyanını hukuk! yollardan «rıyacmğıru bildirmiştir. Mümtaz Tutkun ş5yle demektedir: « Ziraat Vekâleti ve teskilfth memleketimizde turfanda meyva re sebze vetiştirtmek, bunun çok iyi bir kalitede olmasın» dikkat etmekle müstahsili bu sahada teşvik etmektedir. Bıuıun içindir ki binlerce lira sar fetmek suretile meyva ve sebzeleri camekanlar içerisinde j'etiştirerek tur fandacılık yapılmaktadır. Bu kadar masraf ve külfetle yetiştirilen meyv» ve sebzeler elbette ki yüksek fiatla satılacaktır.» (Ba$tarai\ I irtci sahifedf) \ Hah Meraklılarının Nazarı Dikkatine: Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdiırlüğünden: Tarihl şöhreti haiz hahlarımızln son zamanlarda taklltlerinin pivasaya çıkarı!dığı cörülmektedir. Meraklı müşterilerin halılarımuın gol üst kösesinde çerçev» içinde ya2ih Döviz kaçakçılığının Pire'deki adlî safhası Sözlii sorular ve Meclis iç tüıüğü Pasifikte aiont fecriibeleri Ruhiyalçîlıkta yeni bir buluş Yurdda berekefli yağmurlar dan Pirede fındıklara koydurulan ihtiyatl haciz kararına yaptığımız ıtiraz Pire mahkemesince incelenmektedir. Mahkeme, kararuu önflmüzdcki aalı günü bildirecektir. Karar aleyhimize olduğu takdirde istinaf mahkemerine başvurarak ıtiraz edeceğiz. Aksi takdirde fındıkkr memleketimize iade edilecektir. İstinaf mahkemesinin karan da aleyhimize tecelli edecek olursa, fındıklar satılacak, parası bloke edilecektir. Alâkalılar, fındıklarm 10 gün sonra çürümeğe yüz tutacağını bildirmektedirler. Cenevredeki bir banka Yunan adlî makamlarma yaptığı müracaatte, Ruben Asa'dan 527 bin dolar alacaklı olduSunu tddia etmistir. Hakkında pyabî tevkif müzekkeresi kesilen avukat Yuvakim'in Pireden SelâniSe kaçtıgı haber alınmıstır. Ruben Asa halkında veni bîr kacftkrıhk iddiası Tiftfk ve demir ihracatmda da büyük çapta döviz kaçakçılı^ı yaptıŞı iddia pdilen Rııben A«a. tvo Kösi. tsmail Ça\t!«oâ!u. Behçet Hıfzı fyrnekal ve Niko Vin»onıılo= dün Sultanahmed cz& ve tevkif e\Hnden adliveve eetinlmi^lerdir Maznuniann kaçakçı'ık muHdehımumisi tarafmdsn alman ifadeleri 2 saat devam etm^tlr. (Ba$tarafx 1 tncı sahıtede) (HEREKE) alârneti farikasına dikkat etmelerini Rörülen lüzum üzerine tavsiye ederiz. 5334 >•••••«« Teklif İsteme llânı Sümerbank Alım ve Salım Müessesesinden: Sümerbank camlasma mensub fabrikalarımızdan Adana için 11 Gemlik için 20 Erzincan Hereke 1 7 Merinos Taşköprü 1 11 Ereğli Sivas 5 32 Nazilli Bünyan 8 7 Malatya 4 KarabUk 12 Denizll S Kayseri 6 6 Bakırköy f 14 12 Izmri Kalem muhtelif eb'ad ve evsafta kayı§ ve Elektrot alınacaktır. 1 Kayışlarla ilgili liste, resim, kroki ve nümunelerle Elektrot listeleri alım II Servisimizde görülebüir. 2 Kapalı tekliferin üzerine servis ve dosya numaralan yazılmak suretile en geç kayışlar için 15.5.956 ve Elektrotlar için de 17.5 956 günü akşamına kadar müessesemiz ve §ube holundeki teklif kutusuna atılması lâzımdır. 3Malzemelerin istenilen eb'ad ve markalarda olması tercih sebebi olup çok yakın ebadlar içinde ayrıca teklif verilebilir. 4 Malzemeler ambalâjlı ve Antalya Amban teslimi olacaktır. 5 Tekliflerde teslim müddeti ve tediye şekli bildirilecektir. " 6 Müessesemiz ibaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (5559) Suudi Arabîstan Dış tşleri Müsteşan bıısün Romaya Suudl Arabîstan Dış tsler! Bakanlı?! Mü5te?arı Al As?d Alfaeuih. T gün kaldığı Ankaradsn. dün sabah tstanbula gelm'«tir. AçıklandıSına gBre, muhtelif memleket baskertlerndekl Suudl Arabistan temsilcl ve misyonlarını teftls ve bir raoor hazırlamak üzere seyahate çıkmıştır. A! Asad Alfaguih, TürkJye Suudl Arsbistan iktlsadl ve slyasl münasebetlerinln normal olduğunu sflylemis, emenn'Tnlz. inkişaf etmesidirt demistlr. Al Asad Alfagulh. bu sabah uçakla Romaya müteveccihen tstanbuldan ayrılacaktır. gidiyor ZARİF BÂYRAM VI HATIRALARI NİŞANTÂŞI AJANSIMIZ BU A J  N S I M I Z D A HESÂB AÇANLAR İÇİN 1956 PLÂNIMIZA DAHİL HUSUSÎ GÜNÜ KEŞİDE EV ZENG1N ÎKRAMÎYELER ÇARŞAMBA EMRtNlZDEDİR BİR BAHÇELİ 0 Ğ U B A NK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog