Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

5 Mayıs 1956 CUMHURİYET SON Hayâl sukutu! H A O E R Silâhsızlanma konferansı gene çıkmaza girdi Başkan Ebenhower, hayal sukuhına uğradığını açıkladı Londra 4 (R.) Bir müddettenberi burada toplantılar yapmakta olan Silâhsızlanma Konferansı bugün son toplantısuıı akdetmiş ve müsbet hiç bir netice elde edemeden dağılmıştır. Konferansı çıkmazdan kurtarmak mümkün olamamıştır. Rusya eski görüşlerinde ısrar etmiştir. Hayal sukutu! Washington 4 fR.) Bugün beyanatta bulunan Başkan Eisenhower. Silâhsızlanma Konferansmın neticesiı kalmasının baü dünyasını hayal sukutuna uğrattığını sdylemiştir. Eisenhower. Rusyanın takib ettiği siymseti tenkid etmiştir. Politika Bağdad Paktı etrafıııda Her Ona Bağlı İngiliz Rus görüşmesi! (Başmakaleden devam) ması Ue ilgili görüşmelere davet et mlş, Amerikanın. İngilterenin. Fransaoın. Kanadanın ve Sovyet Rusya mıt iştirakl Ue toplantılara başlan mıjtı. Bunlar Londrada 6 haftadanberi içtima halinde idiler. Dün akşam neşrettüderi bir tebliğ. anlaşmaya varamadıklannı, bir defa daha silâhsızlanma müzakerelerinin fiyasko lle neticelendiğinl göstermiştir. Halbukl daha bundan birkaç hafta evveline kadar Batı dünyasuıda si lâhsızlanmanın temin edilebileceğini düsünenler. ümide kapılanlar çoktu. Bulganin ile Hrutçef'in Londrayı ziyaretleri. sarfedilen tatlı sözler. ban? lehindeki nutuklar bu hedefe doğru gidildiğl hissinl uyandırmağa kâfi gelmişti. Diğer taraftan Rusya da. Batılılar gibi, silâhlann azaltılmasını. atom ve hidrojen silâhlannın. tecriibelerinin yasak edilmesini. askerî bütçelerde esaslı kısıntılar yapılmannı istivordu. Bu vaziyette neden anlaşılamadı? Döniip dolaşıp gene aynı noktaya geliyoruz. Rusya. evvelâ silâh lan azaltabm, atom ve hidrojen 1 hnm "'""• a?ak edeürr, divif ve ancak bundan sonra kontroldan bahietmek istiyor. Bolşevik politikasınm el'veler'ııi çok yakmdan tanıyan hür dünya ise, evvelâ esaslı bir kontrol sebekesl kurulmalı ve ancak bundan ionra sllâhlann terkine gidilmelidir, dlyor. Silâhsızlanma konferanslan hep bu noktaya gelinee dağılmıştır. Bugün de öyle oluyor. Şurası muhakkak kl, hür devletlerln, böyle bir kontrol şebekesi ku rulmadan Demir Perde gerisinde neler olduğunu bilmek hakkına sahib bulunmadan ellerindeki silâhlan terketmeleri intihardan bafU* bir sey olmaz. Rusya, Uân ettiği gibi iyi niyet11 ise. neden bu mevzuda Stalin'in siyasetinden avrılmıyor. kontro' =?Hp. kesinin kurulmasina ya»«şmıyor. Neden Hrutçef «yatak odamıza kimse nln bakmasuıa miisaade edemeyiz» diyerek bu meseleyi kesip atıyor? Arrık banşçı blr politika takib ediyorlarsa. blzleri bnna inandırmak için Londra silâhsızlanma konferansından daha gtizel blr fırsat olabilir miydi? de «değişiklik. olduğu kanaatine vardığı söyler>en Aflantik P.iktı Konsevl. yainız Cilpanin ve Hnıtrpf'in tatlı «özJerine değil. fakat fiyasko Ue netfcelenen «i'âhsızlanmn konferansmı da nazan iöbara almalıdır. ün Başkan Eisenhower, Londra, Bağdad pakhnı âtıl bırakmak hususunda Rusya Bah dünyasının hayal sukutuna uğradığını bildlr ile anlaştığına dair haberleri tekzib ediyor miştir. Bu sozlerin sarfedilmesine scbeb, bir kaç haftadanbeLondra 4 (a.a.) İngiliz Dış İşleri liğle sadıkane bir şekilde aksettirilri Londrada cereyan etmekte olan i Vekâletinin sözcüsü «İngilterenin miştir.» filâhsızlanma konferansının hıç bır Bağdad Paktına bağlı kalmaya devam Beyrut 4 (AJ>.) İtalyan Büyük netice vermeden sona ermiş olması ettiğini ve Birleşik Amerikanın bu Elçisi Tio Archi dün Lünan hükumedır. pakta gittikçe büyüyen müzaharetini tini İtalyanın «Tecerrüd» siyasetini Hakiki bir banşa ancak silâhsızlan memnunlukla karşıladığını» bildir terkederek Ortaşark meselelerine çama Ue vanlabüeceği muhakkak! Tare bulmak için yapılan gayretlere işmiştir. rihin muhtellf devirlerinde, bu hakıSözcü bu beyanatı. Daily E*press'in tirak etnıeğe karar verdiğini bildirkati görenler olmuş. bilhassa ateşll miştir. silâhların çoğaldığı giinlerde böyle gazetesinde yayınlanan bir makaleye bir hedefe vanlması için çalısanlar cevab olarak yapmıştır. Bilindigi gibi | Ayrıca, İtalya, Mısır Başbakanı Nâbulunmuştur. Fakat müspet neticele Bu makalede. son İngigliz Sovyet sır'ı bu hafta resmi bir ziyaret yapre varmak da hiç bir zaman müm görüşmelerini müteakıb, Ortadoğuda ması için Romaya davet etmiştir. kün olamamıştır. Büyük zayiata se | îngilterenin sahib olduihı iktisadi ma ı Mısırın yeni rivayeti bebiyet veren Birinci Cihan Harbin hiyetteki menfaatlerin Ruslar taraftnBeyrut 4 (a.a.) İyi haber alan den sonra silâhsızlanmayı temin için dan tanmmasına karsılık İngilterenin mabiillerden öğrenildiğine göre, Mısır yüzlerce konferans tertib edilmişti. Bağdad Paktını âtıl bir durumda bı hükumeti Bağdad Paktına karşı girişBununla. daha ağır zayiata yol açan rakmağa karar verdiği ileri sürül tiği mücadelede ortaya yeni bir rivaîkinci Cihan Harbine mâni olunamayet atmıştır. dı. Şimdi 1945 tenberi devam etmekte mektevdi. Sözcü beyanatına şunlan ilâve et , Güya Bağdad Paktına müzeyyel olan silâhsızlanma görüşmelerinin amiştir: «İngilterenin Bağdad Paktı gizli bir anlaşma ile pakt azası, Fikıbeti ne olacaktır? hususundaki siyaseti kat'iyen değiş listin ihtilâiırun İsrael lehinde halBirleşmiş Milletler teşküatı 5 devletin temsilcilerini, silâhlann azaltıl memiştir. İnfiltere paktın bütün veç line çalışacaklarına dair teahhüde helerine sadık kalmağa devam etmektedir. Amerikan h ü k u m e t i n i n bu paktın gaye ve faaliyetl»rine son zamanlarda bahşettiei ve sittikçe artan m ü zaharetini memnunlukıa karsılıyoruz OrtadoŞu hakkmda S o v y e t tHarecilerile v a n l a n anlaşmamn vüs'ati. bu müzakereler sonunda yayınlanan tebgirmişler. Filistin ihtilâfında çok hassas olan Arab efkârını sinirlendirmeğe matuf b u l u n d u ğ u şüphe götürmiyen bu rivayete, her ne kadar Lübnanda pek inanılmamışsa da hâdiselerin içyüzüne biraz daha uzak kalan Suudi Arabistanda oldukça kuvvetli akisler meydana gelmiştir. Türk İran ticaret ve transit anlaşması ö. s. c Fabrlkator ve Bozkurt Emlâk kurucuau Suat Halllin bir e»iel£ evlâdı dünyaya gelmlştlr. Ana ve babayı tebrlk eder, yavruya uzun Te mesud bir Cmür temerml ederiz. D06UM Ankara 4 (T.H.A.) Haber aIındığına göre, bundan bir müddei; evvel Tahranda yapılan göriişmeler sontmda hazırlanan Türk Iruı • •ıniHiıtliHllllllllllttllltlllHlinnilllillllllllllllllllllllllllııımııınıi ticaret ve transit anlaşması baa teknik hususlar haric nihaî şeklini almıştır. Öğrenildiğine göre, hazırlanaa tasanda İran transit nakliyatınm büyük bir kısmının memleketimiıden yapılması derpiş olunmakta ve Bonn. 4 Ca.a.> Federal Almanya transit geliri ile İrandan satın ahAnkara, 4 (CumhuriyetTeleks^ Kocaeli Hür. P. milletvekili Turan Mebusan Meclisi, Almanyada on se nacak külliyetli miktarda petrolün Güneş, milletvekilleri seçim kanunu kiz ay süreli mecburî askerlik hiz bedelinin ödenmesi temin olunmak nun tadili mevzuunda, Bü>ük Millet merinin ihdası hakkındaki, kanun tatadır. Meclisine, bir kanun teklifi vermiş sarısmı birinci okunuşta kabul et Anlaşmamn imzası için bir kaç tİT; miştir. teknik nokta haric bütün diğer huBilindiği gibi, hâlen, yürürlükte bu lunan seçim kanununa göre, 40,000 kisuslarda tarafeynce tam bir mutaşi için bir milletvekili seçilmektedir. bakata varılmış olduğundan İratıTuran Güneş, Meclis Başkanlığına dan heyet gelmiyecek ve anlaşma verdiği kanun teklifinde bu miktarın muhtemelen memleketimiz adına 60.000 e çıkarılmasını istemektedir. Dış îşleri Bakanı Köpriilü. İran Teklifin müzakeresine, önümüzdeki adına da İranm Ankara Büyük Elgünlerde îç İşleri komisyonunda başlanacak ve bilâhare umumî heyete çisi tarafından imralanacaktır. sevkedilecektir. Londra. 4 (R) Sovyet idarecilerlnl ?etlren Ruı kruvazörünün Portımouth Umanına geltşinln ertegt günü aynı 1 1 manda dalıslar yanan ttuz donan masmm kurbaîa adamı Bugter Craff in ortadan yok olusu üzerlne İngiliz basını tefslrler yapmaktadır Dally Torlno: 4 (Rı Sketch gazetesl kurhaSa adamı Ru». reisi Gluseppe Temyiz mahkemesl Manfreddl'nln lnttLondra: 4 la a.) İktlsadl haber lann kaçırdıghnı: Dallv ExpreM eaze har ettiği bildirilmektedir. 54 yaşında Ter veren blr ajansın. blr şirketln ter tesi. Ruslarm öldürdü^ünü: Daily Te olan Manfreddi bıraktığı blr mektubda zl edeceiı kâra aid haberi yanlış blr leçraph Eazetesl de Crabb'ın RUJ kru adll blr hat» lşledl^lnl ve bunun mâşekllde yavması netlceslnde dün gece vazörünün A«dic (denizaltılarıni te« nevl ızdırabından kurtulmık lcln baş Londra borusında 20 daklka lçlnde ka yol buİHmadıiını açıklamııtır. blnlerce sterllng kazanılmış veya kay blte yarayani ftletlnl lncelerken boVerilen malumata gör». Temyiz reUeri «urmektedirler. bedllmlştlr. i»t mutfaSa kapanmıs. havs ffazını aç Dün akşam üzerl »aat 17.15 de Reumış ve bilek damarlarmı da kesmlştlr. ter a'a'nsının mall Bervisi olan Comfel. «Britlsh petroleum» şlrketlnln 1955 yı Iı İçin % 15 kâr ilân ettl^lnl blldlrmlş ACI BİR KAYIB tlr. Bu haberln borsanm reamî kapnmş Morayenisehir esrafından merhum saatlnden 45 dakika eonra yaymlanma ema ratmen. borsa aianlan derhal b(t Malik Efendi tonınu. merhum Hüseyin rolarınü dönrnilsler ve yapılan mua Sevket Bey ve Hayriye Hanımın mahWashington 4 (A.P.) Cumhur mele sonunda blnlerce hisse senedi el dumu. Deniz Harb Okulu öğretmenledeciştirmiştir. Ma!î çevrelerln kana rinden merhum Sedad ve Faruk Ak Reisi Eisenhower, bugün bir basın atlnce bu müddet zarftnds muamele koçun ve Ratibe Bekdoğanın kıymetli toplantısında dış yardrm meselelerine gören hİ5w senetlerinl'n kıymeti 3 mll ağabeyleri. ecıacı Haydar Bekdoğanın temasla bu husustaki programını Kon yon dolar clvanndadır. Bu hab»r ya kayınbiraderi. eczacı Muammer Bekdogreye sunarken, asgarî telâkki ettiği vınîandıktan 22 dakika eonra Britsh petroleum.. şirketl kârın % 15 deji; ğan ve Vahide Bekdoğanın ve AtiUânın tahsisler istediğini ve bunlardan ke10 olduğunu bildlrmlştlr. Bu ikincl ha dayıları. Coşkun ve Hüseyin Akkoçun sinti yapılmamasının lâzım eeldiğini ber büyük bir kareasalıga «ebeblyet kıymetli amcalarl söylemiştir. Başkan aynı zfimanda vermiş ve mua:neleleri durdurmakta.ı ALİ MUZAFFER (AKKOÇ) Bey şimdiki halde yabancı yardım \Hikubaşka çıkar yol görülmemlştir. Hadlse hakkında derhal blr tahklkat açıl 4.5.956 günü rahmeti rahmana kavuş nün en mühim kismını B. Milletmiştir. Petrol şlrketi. ConTel atansı muştur. Cenazesi pazar günü sabah sa ler Teşkilâtına tahmil etmek zamanı nm kâr hakkındakl haberi yaymladıŞı at on birde Haseki hastanesinden alımerliei inancını belirfmiş. B. Amezaman. tevzi edilecek kârı henüz iiân narak motörle Büyükadaya götürülerek rikanın yardım gayretlerine devam etmediğinl bellrtmlştir. AJan» da, ha ikindi namazmı müteakıb aile kabrisetmesi gerektifini kaydetmiştir. berl veren mesul sahsın, bunun doeru Başkan. «dostlanmızı yan yolda lufunu tahkik etmeden verdittni açık tanına defnedilecektir. AUah rahmet eyliye. lamıştır. bırakamayiz» demiştir. Alman Meclisi mecSeçim Kanununun tâdili hakkında kanun buri askerlik kanunu kabul etti teklifi isteyen btiyük Friedrich'e koylünün verdiği cevabı sayın Hüseyin Avni Göktürk. her halde daha Almanyaya hukuk tahsiline ffitmediğ! sıralarda öğrenmi; olmalıdır: Senin kudretin ve satvetin varsa, Berlinde de hâkimler var! Bu söz söylendiği zaman, diiny»nın hiç bir yerinde demokrasi idaresi kurulmamıştı: o söze muhatab olan adam ise. hukukan ve fi'len her dediğini yaptırabilecek kıratta bir hükümdardı. Ama şu var ki « hiikiimdar Rousseau'nun kitablannı okuyor, Voltaire'le arkadaşhk ediyordu. Bir an düşünelim! Bugiinkü iktidar yurdumuzda keyfi idareyi yârütmek dejil. bu idareye son vermek vaidlerile i? basına Relmiştir. Aradan altr yıl geçtikten sonra bniriin gördüğümüz. ne vazık ki o yıkılmak istenen idareye doeru tehlikeli bir şekilde yüriindüğüdür. İk» tidar hükumeti veya iktidar nühızlıılarmdan birile ihtilâfa diişen bir vatanrlas «Senin kudretin ve nüfuzun varsa, Tiirkiyede de hür mahkemeler var!» diyebilmeiidir. Vatandasın yüreğinden bu (rüveni silip atmaya kimsenin hakkı yokrur. Demokrarik hürriyetleri bir tarafa bırakaiım. uzak eörüşlü müçtebidlerin bile milletten esirjremediği adnieti Demokrat Parti ikHdan kendi elile yere sermemelidir. Âmerikada her 5 dakikada bir cinayet işleniyor, her 30 saniyede bir hırsızlık oluyor merikan polis teşkilâtı, 1955 yıhna dair istatistiklerini açıklamış bulunuyor. Diyor ki: Birleşik Âmerikada her beş dakikada bir katil veya katil teşebbüsü kaydedilmektedir. Birleşik Âmerikada her 30 saniyede bir hırsızlık olmaktadır. 1955 yılında 2 milyar Türk liralık hırsızlık olmuş ve polis yalnız bunun yarısını tekrar ele geçirebilmiştir. *** Japonyada saray. herkesten çok tasarrufa riayet ediyor aponyada tasarruf kampanyasına herkesten evyel saray riayet etmektedir. Japon İmparatorunun kunduracısı diyor ki: « İmparatorun yalnız üç çift kundurası var, bunları hep kullanıyor. Küçük prens Yoşi ise, ağabeysi prens Akihito'nun kullanılmış. tamir go? müş kunduralarını giyiyor. Küçük prenses Suga kırmızı bir bot istemişti. împaratoriçe kat'î bir şekilde «hayu» dedi.» İsrael Arab harbi ajrün diinym «ühuna tehdid eden bir numarah mesele ne Koredir, ne Almanyadır. ne «!• Formoza. Bu, İsrael Arab meselesidir. Filhakika her an ateşin parlaması ve dünyayı sarması tehliked mevcuddur. Neden? Arablar. İsrael hükuajetini, Filistinde bir Yahudi hüknmeti kurulmasım kabul etmemişler. bonun için harb etmiş, mağlub olmuşlardır. Evvelâ dava buradan başlıyor. Bujfünkü halirri gördükten ve tarihini bildikten sonra İsraelin dünya haritasından kaldınlanuyacağı kanaatim edinnenek mümküB değildir. Arablan sevmek veya sevmemek, Arab davasmı gütmekveya gütroemek ayrı bir davadır. İsrael hükumetinin hukukî durumunn, tarihini ve etnik durumunu kabul etmek ayn bir davadır. Arab devletleri politikalannı, hükumetler ikridarda kabp kalmamak davasınj İsrael düşman'hğıııa dayamışlardır. Halkı o yana çevirmişlerdir. Bundan sonra onlana önüne düşüp yollarını deği^tiremezler. O sebeble Arab hükumetleri İsrael düsmatriığı yapmağa mahkumdurlar; ama bu düşmanlık tan ne çıkar.. her gün zarar. Vo sonunda harb. Yahudiler harbdeu korkmnyor» lar. Yalnız silâh ımıvazenesi borohır da Albay Nâsınn can istena Ruslardan aldıkları 204 Mig açağl ile 7 dakikada Kahireden Telâviv şehrine gelir, bombalar, ean kaybına sebeb olur diye korkuyorlar ve 200 Mig'e karşı yalnız 50 tane siiratli avcı tayyaresi istiyorlar. Hayfada milli bayram gecidini seyrederken haber verdiler. FraHsadan 12 (Mistere) uçağı almışlar. Bunlar Ruslann tayyarelerile boy ölçüsebilen makinelerdir. Fakat 200 e karşı 12 ne yapar? Biliyor musunuz bu 12 Fransız uçağmı da n«ye mukabil aldılar. Fransaya, kimyada çok kıymetli ve atom araştırmasmda lüzumlu bir madde olan (agır su) satarak karşılıği bn tayyareleri aldılar. Bu ağır suyu da Telâviv civanndaki meşhur Weizman Enstitüsünde yapıyorlarmış Bu enstitü dünyanuı sayıb ilim merkezlerin>den biridir. Bütün dünya memleketinden gelmis ilim adamlan çalışıynrlar. iki de Japon var. Bizden de davet edilmişse de iHifat etmemişiz. Ne ise.. şfandi İsrael der ki: Beni mahvedemezler. İnsanlık buna mânidir. Ben de en son sığınağim olan bu topraklan müdafaa •derim. Onun için harbi akla getirmiyelim. Sulha gelinee: İsterlerse sıılh yapmasınlar.. ama biri rahat bıraksınlar. Bu bir avuç knm çölü bize yeter. Dava, İsraelin haksiz ve mantık*n olması davası değil. dava politika raruretleridir. İngilizler, Irak petrolleri. Amerikalılar Suudî Arabistan petrolleri yüzünden Arablara mümasat ederler. Fransızlar Şimalt Afrikayı kudırmaktan çekinir. Arablar hükumetlerini İsrael düsmanllği ile ayatta turmak isterler. Biripsmis Miltetler de dna eder. Benim eördüjrüm.. Eeer büyük devletler kat'î şekilde vaziyet «1mazlar. Ruslar Arablara silâh vermeye devam ederler ve İsraele vermerlerse İsrael Arab harbi yaktrfdfl pütlar.. sonu ne olur? Ona Allah bilir. A bat için zararlıdır ve bunun, kimyevî gübre kullanılarak önlenmesi el zemdir. Nebatın gelişmesine yardım eden potas, nitrojen, kalsiyum, boron, manganez, demir gibi maddelerin de devamlı yağmurla alıp götürdüldüğü tesbit edilmiştir. *** Yeni bir kumar sekli merikalı gençlerin kumarda yenilik yaptıkları bildiriliyor. Poli sin açıkladığına göre, gençler bir o tomobile biniyorlar, bunlardan biri bağaj yerine sokuluyor, otomobil bümüddet yol alıyor, bundan sonra bağajda yatana «nereye geldik» deniliyor. Bu guali tam olarak cevablan dırırsa ortaya konan parayı da alı yor. Evvelki gün Amerikan polisi bu ktunar sistemini tatbik eden 5 genci yakalamış ve b"unlara ceza kesmek mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü bağaj da bulunandan başka hiçbirinde ehliyet yoktu! A J NADtR NADİ NATOnun konferansı basladı Paris 4 fR.) Kuzey Atlantik paktının büyük ehemmiyetle takib edilen konsey toplantıları bu sabah başlamıftır. Bugün evvelâ söz alan İngiliz Dış Bakanı Selvyn LJoyd, Rus idarecilerinin Londraya yaptıklan ziyaret ve bu ziyaret esnasında cereyan eden görüşmeler hakkuıda izahat vermi'jtİT. Konsey, Rusyanm iç ve dış siya«etinde vukua gelen deSişiklikleri pözden Keçirmiştir. 7 Dış Bakan söz almışlardır. Türkiye Dış Bakanı Köprülü de bu mesele hakkında konuşmuştur. Söylendiğine göre, Dış İşleri Bakanlan bu değişikliŞin bir manevra değil. fakat bir «değisme eseri» oldu5u hususunda mutabık kalmışlardır Fakat Dıs İşleri Bakanlan, gene de ihtiyatlı davranılması lâzım geldiğini kaydptmislerdir. Yann Dış tşleri Bakanlan. NATOnun siyasî ve iktisadî sahada da geliştirilmesini ele alacaklardır. Bu husıısta kat'î kararlara vanlması beklenmektedir. İngiliz kurbağa adamını Ruslar mı kaçnrdı? Yanlış bir haber Londrada borsayı altüsf etfi İntihar eden Temyiz Reisi Amerika dostlarını bırakmıvacak B Arkadasımız AH Ulvi Ersoy ile Alev İpekçinin nik&h törenleri dün saat 17 de Beyoğlu evlenme dairesinde yapılmıştır. Törende kalabahk ve güzide bir davetli ffmpu hazır bulunmuçtur. Arkadaşımızın şahidliğini Üstad Hüseyin Cahid Yalçın yapmıştır. Arkadaşımıza ve »şi Alev Ersoya »aadetler dileriz. Karikatüristimiz Ali Ulvi evlendi M İtalyada mecmualar harbl talyada (mecmualar harbi) son derece heyecanlı bir safhaya girmiştir. Büyük bir okuyucu kütlesi neticeyi merakla beklemektedir. Bir müddettenberi mecmualardan biri (Settimo Giornoi 40 yerine 72 sahife olarak intişar etmektedir. Onu vurmağa çalışan fVistn> adlı mecmua ise fiatını 50 liretten 30 lirete indirivermiştir. Bu müoadeleye katılan dieer bir mecmua (Tempoi renkli gahifeierinin adedini arrhrmaktadır. (Oggi^ mecmuasmın sahibleri ise şu fekilde rpklâm yapıyorlar: « Muhabir ve murıarrirlerrmizin savısmı bir misli »rttırdık!» Bu mücadele içinde bazı mermualar ölmeğe başlamıştır. Tufti ve Gronache meemuaları kapanmıshr. Ya nm milynn nüsha sstmakta olan ( E poca^ meemuas'nm bu satışa rağrren Bayet tehlikeli dıırumda Mdusu, bütçesinde açık verdiei söyleniyor. fMecmua'ar harbii nde dıırınnıı %"i lam olan Oggi'nin her hafta 750.000 nüsha sattıgı bildirilmektedir. *** Fransada Amerikan mailanna rağbel € Fransızlaruı Amerikan damgalı mallara karşı bu kadar rağbet gös *** tereceklerini akıl edemezdik!» Delilerie dolu bir neak Amerikalılar, Amerikan malların) T\elilerle dolu bir Amerikan uçağı Avrupadaki rurnesini tamamla Fransızlara göstermek ve bunların mış bulunuyor. Bu uçak. Lizbona, Fransada da Fransız firmaları tara Madride, Romaya, Atinaya, Belgrada, fmdan imalini temin eylemek, anlaşViyanaya, Cenevreye uğramış ve ni malar yapmak için Pariste bir sergi hayet evvelki gün Parisin hava alanı açmışlardır. Bu serginin bir ay de Orly'ye inmiştir. Amerikadan getiri vam edeceği de bildirilmişti. Fakat len 52 deli yolcu bütün bu merkez bir hafta zarftnda sergide satılacak pek az mal kalmış, Fransızlar ne varlere dağıtılmış, teslim edilmiştir. sa kapışmışlardır. Amerikan muhaeeret kanunları, akBir Fransız gazetesi «oruyor: len hasta olanların memleketlerine « Fiatlar Fransız fiatlarmdan düiade «rlilmelerini emreder. Bu kanuna davanılarak, bir müddetten şük değil; mallar da çok ahunşahım beri toplanan 52 deli hususî bir uçak değil. Neden bu rağbet?» Buna • Amerikan prestiji rol oy la vatanlarma iade edilmişlerdir. nuyor» diyerek cevab veriyorlar. Ser*** ginin açıldığı ilk günün akşamı bir Amerikan işçisinin kazancı tek (Marilyn) pijaması kalmıstı. Ka irleşik Âmerikada işçilerle çiftçile dınlar, kavga gürültü içinde olanı rin durumuna dair yeni istatis kapışmışlardı! tikler neşredilmiştir: Bir Fransız gazetesi de diyor ki: Fabrikalarda çalışan işçinin ay « En mühim nokta, satışa arze lığı, geçen şubata nazaran yüzde 33 dilen bütün Amerikan mallarrnın pra bir artış kaydetmiştir. Şimdi Ameri tik oluşudur. Satışa bu tesir ediyor.» kalı işçi, geçen senenin mart ayında *** aldığmdan 2 dolar 70 sent daha fazla En tembel hırsıı almaktadır. Bütün kesintiler yapıl Oirleşik Âmerikada Dallas şehrin dıktan sonra ortalama eline geçen pa * ^ de son derece tembel bir hu^ıra 72 dolar 10 senttir. zm son vak'ası hakkuıda şunlan an Birleşik Âmerikada 4.782.393 kişi latıyorlar: çiftlik sahibidir. Bunlardan 3.390.707 « Hırsız, otomobil ile birlikte. bir sinin otomobile sahib oldukları an Cotomobil sineması) na girmiş, ara laşılmıştır. badan inmeden sinemanın kasasını *** soymuş, yerinden kalkmadan, para ile Fazla yağmura karşı sun'î gübre , birlikte gene sinemadan çıkıp kaç işigan Üniversitesinden açıklandı . mıştır!» ğma göre devamlı yağmurlar ne ' Hâmi S. Ş P Güzel bir reklâm merikan gazetelerinden birinde şöyle bir ilân çıkmıştır: « Allah. erkekle kadını, başlannm iki tarafmda kulaklarla yaratmakla, bunların bir gün gözlük taşımaiarını istediğini göstermiştir.» Akıllı bir gözlükçünün reklâmı! *** tskelet Kraliçesi ikago'da yıllık toplantılarmı akteden Amerikan röntgencileri, mor dern hayata uj mak istemişler ve bir .tskelet Kraliçesi» seçmişlerdir. Lois Conway admda 18 yaşuıda bir kadı nm, muhtelif cephelerden röntgeni alınmış ve müsabakaya katılanlar arasında en düzgün iskelete onun sahib bulunduğu anlaşılmıştır. Bundan sonra her yıl bir «îskelet Kraliçesi» seçileeektir. *** Pariste kadmlar iki çanta tasiyorlar riste kadmlar yeni bir moda bulmuşlardır. Kadmlar, sokakta iki çanta ile dolaşıyor. Neden? Kadın çantalarını kapıp kaçan hırsız ları aldatmak icin mi? A İ .•••^•••••••••••••••••••••••••••ı B. FELEK Türkiye daktilografi şampiyonasi buçün yapıhyor Akdenizin En Güzel Mevsiminde... Kaptan Necdet Or îdaresinde Kızım. şehirlerarastnı ver . Şoförle konuşacağım! Lüks S/S TARSUS üe 27 Mayıs 1956 21 Haziran 1956 Mevsimîn En Cazip Gezisini Kaçırmayınız Denizcilik Bankası T.A.O. BÜYÜK DENİZYOLLARI lşletmesi tarafından takdim olunan bu gezide gün) Yeşil DALMAÇYA »ahilleri Yugoslavyada güzel RİJEKA ( 1 1 / 2 Gondollar şehri VENEDİK (2 gün) Müzik şehri NAPOLİ (2 gün) (Arzu edenler San'at şehri CENOVA ROMA'ya gidebilirler) gün) (1 gün) VİLFRANŞ (2 1/2 gün) FELSEFE LUGATI 12 inci FASİKÜL ÇIKTI MUŞTAFA NAMIK ÇANKI Satış ve tevzi yerleri: Kanaat ve İnkilâb Kitabevlerl Bu<rün saat 15 te Spor ve Sergi Sar«vında yapılacak olan Onuneu Türkiy» Daktiiografi şampiyonasınm geçen haftaki elemelerinde profesyonellerden Eee Özbayratt «yüksek sürat» denemesinde dakikada 170 kelimeye yükseknistlr. Milletlerarası müsabaka nlzamnataeslne göre yapılan bu denemedeki bu derece. dünya rekorunun çok üstünde bulundu&undan bugün yeni bir düny» rekorunun kırılaeağına muhakkak nazarile bakan NewYork Üniversitssl Daktilografi Profesörlerinden Aiîthoay R. Lsnza ile Edward Tutak v« RemiBgton Rand fabrikalarımn mütehasnsl Xmsley Bychesnay müsabakalarda raüjahid hakem olarak bulunmak üzere şehrimize gelmişlerdir. 22 Vilâyerte yapılan mahalH elemelerin şampiyonlan ve rukeraleri d« jelmiş bulunmaktadırlar. Eminönü ilkokullarındaki Yoksul Çocuklara Yardıra Cemiyeti yılhk kongresi IS mayıs cuma günü saat 16 da Cevrikalia ilkokulu binatında yapıUcaktır. Kongre (Arzu edenler KAN ve MONTE KARLO'ya gidebüirler) l GÜN KALDI 7 Mayıs Pazartesi Akşamına Kadar Hesab açtırarak Denizyollan İş!«tmesi «rTarsus» vapuru Ue 27 mayıstan 21 haztrana kadar Akdsnizde bir «eyahat tertibin* kaTar vermistir. «Tarsus», bu »eyahatte Rijeka, Venedik, Napoll, Cenova, Vüfr«Bş. Barselona, Palms ve Patermo linnnlırın» ugrıyacaktır. Tolcular geml üe otomobil de götürebfleeeklerdir. Denizyollan İşletmesi de Akdenizde bir ceyahat tertib ediyor o bir Bin bir güzel tarafı ile BARSELON (3 gün) o PURO cilt bakımı ve güzelliği için hususi bir formülle imal edilmiştir verirlerse PURO ediniz. Chopin ve Georges Sand'm adası MAJORKA'da PALMA ( 1 1 / 2 Bir bakkal kilosn 20 liradan kahve satmış Kâgıdhane köyünde bakkıl Ali Rız» Karalar, kilosu 20 liradan kahve satarken suçüstü yakalanmıştır. Tahiş fiatla kahve satan bakkal Millî Korunma Müddeiumurniligin* verilmiştir. Puro Tuvalet Sabunu yerine herhangi başka sabun reddedioiz. hassa ısrar markası üzerinde bil PURO yüzünüze sibirli bir jüzellik ve cazibe verir Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır URO Çeşidli güzeUikleri ve cazibesl ile SİCİLYA adasında PALERMO (1 gün) Dans orkestraları, kotyonlu balolar, muhtelif oyunlar, 4 GEMİ EĞLENCELERİ yüzme havuzu v.s. DIŞ HATLAR gemilerimizin emsalsiz yemeklerini hazırt YEMEKLER layan meşhur NECDET DENGİZER USTA idaresinde en leziz ve en çeşidli yemekler. Emsallerine nazaran en ehven fiatlarla tanzim edilmiştir. X BİLET ÜCRETLERİ Yolcu beraberinde OTOMOBİL götürebilir. YER AYIRMA ve BİLETBiletler İstanbul BAŞ ACENTALIĞIMIZDAN (Tel: 44 23 62) LER HİLTON Ajansınnzdan, ANKARA ACENTALIĞIMIZDAN ve Bankamız TALİ ACEIîTALARI olan tanınmıg SEYAHAT BÜROLARI'ndan satx?a arzedilmistir. İŞ ADAMLARIMIZA BÜBir limanda gemiyi terk edip, AVRUPA'daki işlerini göreYÜK FIRSAT rek programdaki diğer bir limandan gemiye iltihaklan temin edilmiştir. YER AYIRTMAK İÇİN ACELE EDİNİZ, BROŞÜR İSTEYİNİZ •4 • » • • • • • • ••«••••••*•••••••••••••M••••••••••••»•••••••••••••••••»<>•••••» 30.000 LÎRALIK MAYIS KEŞlDESÎNE Bir Idşiye KATILINIZ Belediye Reisi Prof. Gökay, dün sabah beraberinde ilgili darre müdürleri olduğu halde Cihangir aemtinde yol ve inşaat durumu üzerinde teftişlerde buhınmu», razifelllere lâzıra gelen direkHfleri vemıijtu1 »••»•••••••••••••••••••i Blediye Reisinin dün sabahki teftişleri 10.000 LİRA 141 talihli müşteriye muhtelif para ifcramiyeleri | Dokuma Tezgâhı :: ARANIYOR | y İyi durumda, yünlü doku '.' ı ma ve çözgü tezgâhı, atkı ",', V, makinesi aranıyor. Müra • • t caat: 44 43 54 Telefon t numarssma t •••»••»••••••»••»••••• İSTANBUL BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog