Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

ENGLISR GRAMMAR Türkçe izahh olup, Robert College İngilizce öğretmeni Galip KÖK tarafından hazırlanmıgtır. İSTANBUL KİTABEYİ Beyaııd, Sahaflar Çarşısı No: 5 NOT: Taşradan iatiyenlere posta ile ödemeli olarak gönderilir. 31 inci yıl sayı 11.414 u m h u ri yet INAD! TelgraJ ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 224298. Yazı l$lerı: 224299, Mabaa: Hahkeme Kapısı tşte size Said Faik'in ilk defa yayınlanan yeni bir eseri. Bütün hayranlarını sevindirecek olan bir edebî hâdise. Said Faik 1942 yılında bir ay gazetecilik yaptı ve Haber gazetesine adliye röportajlan yazdı. Jîer biri ayrı bir hikâye havası taşıyan o 26 yazısı Varlık Yayınevincfe bu ad altmda yayınlanmıştır. / Fiatı 1 Lira. Camartesi 5 Mayıs 1956 Âdalei Bakanı Temyiz HeyetininYurda lüks eşya hiçb'ır suretle sokulmıyacak dünkü görüşmeJalebini reddetti Yargıtay durumlarınin bir kere daha şözden geçirilmesini rica etmek ü^ere bu arkadaşlarmı Vekiîe yolîamayıkararlâştırmışlardı Her Şey Ona Bakan geç vakit yalnız Yargıtay Başkamnı yanma aldı ve mülâkat iki saattett fazla sürdn Ankara, 4 (CumhuriyetTeleks) Bakanı ile görüşmesine karar veril 3 Yargıtay hâkiminin emekliye sev miştir. kedilmesi dolayısile bugun YargıtayBu karar üzerine, Adalet Bakanın da bir umumî heyet toplantısı yapıldan bir randevu rica edilmıs ise de mıştır. Yargıtay Başkanı Bedri KökeBakan, heyetin istediği randevuyu rin baskanlığında yapılan bu toplantı 'ed'etmiş, ancak, Yargıtay Başkanı da bütün daire baskanları ve Yargı iın akşam saat 17 de kendisile görü•bileceğini bildirmıştir. tay hâkimleri hazır bulunmuşlardır Yargıtay Başkanı Bedri Köker. saKonuşmalar sırasmda bilhassa e ıt 17 de Adalet Bakanı Hüseyin Avni mekliye sevkedılen hâkimlerin gerel jöktürk tarafmdan kabul edilmiş ve şahsiyetlerile, gerek Yargıtayda gör Baskan, Ba t anın yanında iki saatten dükleri vazifeler bakımından çok e 'azla kalmıştır. hernmiyetli olan durumları üzerinde Bedri Kökerin Yargıtay Umumî He şörüşmeler yapdmıştır. /etinin dıleklerini Bakana arzettiğı Toplantıda, bu hâkimlerin emekliye anlas''maktadır. sevk muamelelerinin muhtemel biı Adalet Bakanından sözlü soru yanhşlığı önlemek üzere bir kere daDığer taraftan Bursa Hurrıyet Parha gözden geçirilmesi için Bakanlık ezdinde tesebbüs ve ricada bulunul Adalet Bakanı Hüseyin Avni tisi milletvekili Raif Aybar, Meclıt Arkast Sa 5 Si'i X de masma ve seçilecek heyetin Adalet Göktürk Necliste sözlü soruları cevablandıran Umumî Heyeti, emekliye sevkolunan hâkimlenn Eğitim ve Devlet Bakanları ile Ticaret Bakan Vekili izahat verdiler Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantLşında. gündemde yer alan 17 sözlü sorudan dokuzu cevablandırılmış, üç tanesi sonı sahibi milletvekilleri iki defa toplantıda bulunmadıkları için düşmüş ve diğerleri de tâlik edilmiştir. Bunlardan, Trabzon milletvekili Selâhaddin Karayavuz"un bir Dil Akademisi kurulması hakkifidaki so rusunu Millî Eğitim Bakanı Ahmed Özel cevablandırmıştır. Bakan, bir Dıl Akademisinin ancak bir İlim Akademisi içinde düşünülebileceğini ve onun bir cüz'ü olabileceğıni beyan etmiştir. Arkası Sa 5. Sü 6 da 1 SON DAKİKA: Bâğîı dalet Bakanı sayın Hii seyin Avni Göktürk, ge çen hafta Mecliste «Bugünkü Anayasamızla normal bir hukuk devleti ihtiyaclarıran sağlanabileceğini» söylediği zaman biz bu sütunlarda kendisine itiraz etmiş, yürürlükteki Anayasamızın vatandaş haklannı korumak bakımından yetersizliğini belirtmiştik. O yazunızda bir noktaya da hayret ediyorduk: Anayasamızı yeter bulan sayın Göktürk, aynı zamanda Adalet Bafcaniığında bir komisyon kurulduğıından bahsediyor, ba komisyonım Anayasamızda yapılacak değişiklikler Ü7erinde çahştığını bildiriyordu. Anayasa iyi ise komisyona ne lürum vardı? Komisyona lüzum göriilüyorsa. Anayasamn yeterliğinden nası! söz edilebilirdi? Şimdi, aradan henüz be$ on gün geçmiş iken. sayın Bakanııt «(förülen lüzum üzerine» on altı hâkimi re'sen emekliye ayınnası bizi yeni bir hayrete daha diişüriiyor. Bilindi&i «ribl, Adalet Bakanı bu karan nsulsüz ve kanunsuz olarak almamııştır. Kendisine bn yetklyi verm kanun. 1954 seçlmlerinden sonra Meclisin olağansütü toplantı devresinde çıkanlmıs ve yürürlüğe girmisti. Ancak, hâkimler teminatmı son derece kısan, vatandaşın adalcte karşı güvenini sarsan böyle bir tedbirin doğurduğu hava çok üzücü olmuş, bumın tepkileri Demokrat Parti Meclis Grupana kadar yayılmjstı. Nihayet, dördüncü Meideres hükumetinin programını açıklavan sayın Basbakan, bir çok tatlı vaidleri arasmda bu emeklilik kanununu da ele almıs, eski haline eetirilmesi için kısa zamanda Mecîise veni bir tasan sunulacağım sö* l°misti. Hayret ettürimiz nokta. dördüncü Menderes hükumetinin programı ile icraatı srasmdaki bu açık teradtardır. Kanun tatbik edilecek idi ise, sayın» Menderes onun değiştirileceğini nicin v?de{misti? De«"'•VıVterekse. on altı değerli hâkimimiH maedur kılmak revayı hak ımdır? Adalet mülkün temelidir. derler. Bu söz, bir demokrasi icadı değildir. Topîumlar. henüz insan haklarına, serbest seçimlere. modern hukuk devletine yaklaşmazdan çok ö'nce. bir derebeyi, bir kral. bir oligrarsi idaresinde yaşar ve daha iyi bir rejimin nasıl olabilereğini düşiinmezken bile adalete her şeyden «iyade önem verirler. hükümdann mutlak hâkimivetine karsı mallannı, canlannı. şeref ve haysiyetlerini hic de?ilse bir dereceve kadar koruvack b'r adalet rejimine hasret çekerlerdi. Mutlakivet idareleri arasında bu hak daeıtımı meselesi iizerinde hassas'vetle durarak vatîinrhsı virdan humruna kavuşturtnws olüirten vardır. Tarlasmı ve değirmenini zorla Utimtâk etmek NADİR NADİ (Arkas> Sa 3 Su b te) D.P. Meclis Grupunda sözlü soru Ankara 4 (Telefonla) 16 hâkimin emekliye sevkedilmesi meselesi hakkında D P. Edirne milletvekili Cemal Köprülü Meclis Grupuna bir sözlü Arkası Sa 5. Sü. 3 te SATIŞ KULL'BELERİ Şehrimizın muhtelif semtlerinde satls kulubekri in^a edilmektedir. Resimde bunlardan biri görülüyor göre Emekliye sevkolunan hâkisnler derdimiz k a ç a k ç ı l ı k ! İstanbul Ticaret Odası dün dış ticaret ve dün arkadaşlanna veda ettiler iktisadiyatımız hakkmdaki raporu kabul etti C. R P. 1 Başkanı Muhlis Sırmalı: «Karar, Türk 1 adaletinin teminatı h^sabına sonsuz bj^^, ^ üzüntü kaynağı oldu» diyor 16 hâkimin emekliye sevki hâdisesi şehrimiz siyasî çevrelerinde teessürle karşılanmıştır. CHP. il başkanı Muhlis Sırmalı bu mevzuda teşkilâtmrn üzüntü ' sünü şu şekilde izah etmiştir: j « Çahşma çağmda. millete ve memlekete daha çok h zmetler gö Arkası Sa 5. Sü 4 te Konuşan tacirler, bir çok mahn, bu arada itha» ettiğimiz ilâclann cenub hududlarunızdan dışarı kaçınldığını, yekun olarak bunun senede 4 W milyon Mrajı bulduğunu beüî^ < tiler: bazı hatibler E P U memleketlerinin Türkiyeye mal satarken yüzde 70 fazla istemelerinin dış ticaret açığı sebeblerinden biri olduğunu söylediler tstanbul Ticaret Odası, ilmi bir komiteye hazırlattığı dış ticaret ve iktisadiyatımız hakkındakı raporun müzakeresine dün devam etmiştir. tlk söz alan Kemaleddin Alemdar en büyük derdimizin kaçakçılık olduğunu ızahla demiştir ki: c Tiftik, koyun. sadeyağ. yapağı mercimek, lâstik, barsak, mahleb salep. badem ve fistık her şey kaçak olarak cenub hududlarımızdan harice sızıyor. Neden? Çünkü burada 70 li1 ra olan bir kovun orada 200 lira edi, yor. Döviz vererek aldığımız ilâclar i Tacirlere Sözlü sorular ve Meclis iç tuzugu en büyük İç tiizüğün tadil edilmesine dair Meclise tekHf yapıldı Ankara 4 (CumhuriyetTeleks) Bilindiği gibi, Meclis ıç tüzüğünün alâkalı hükümlerifie göre, her hangi bir bakanın cevablandırıması talebile Meclis başkanlığına verilen bir sözlü soru. soru sahibi milletvekili. iki defa Mecliste hazır bulunmadığı tskdırde düşmekte, ancak buna mukabil, soruvu cevablandıracsk bakaTi hiç bir müeyyide ile kayıdlanmamnktadır. (Arkası Sa 5, Sü. 5 te) 4 Zorlu hakkmda sözlü soru Ankara, 4 (CumhuriyetTeleks) Hürriyet Partisi Kucaeiı milletvekili Turan G i ' . eski Devlet Bakan», KAYIK YUZDÜBEN AMİRAL NATO'nun son manevraların Basbakan yardımcısı ve Dış Is'eri Bada vazife almış muhtelif milletlere mensu"b komutanların serefine kan Vekih Fatın Rüş+ü Zorlunun Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Ba^komutan Gruenther Paristeki evinin bahçesinde bir gardenpartı vermistir. Bu partide bulunan İngiliz Oramirali Sir George Greasv. havuzda bir yelkenli yüzdürmüstür. Yukandaki resim bu ânı tesbit etmektedir. NEFAJL KKA1.1 TAÇ GIYD1 Nepal Kralı Mahendra ile Kraliçesi Ratna Devi'nin 2 mayıs gunu başkent Katmandu'da taç gıydıklertnı bildırm'ştık Yukandaki resım taç gıyme torenmi gostermektedir Kral Mahendra Nepal tanhinde ilk defa eşi ile taç giyen hukumdardır. Döviz kaçakçılığının Pire'deki adli saffhası Ynnanislana giden heyetimiı döndü, Pire mahkemesi kararını salı giinü bildireeek Işbirliği mevzuunda C.M.P. de fikir ihtilâfı Parti mensublanndan bazılan, mesele bugünkü C. M. P. Genel Kurulunda incelen mediği takdirde parti içinde hizibler doğac ığını söylüyorlar Kıbrısa dair Türk Yunan görüşmeleri bile kaçırıhyor. Halebde yapağı 12 lira. Y.rın etsiz ve yağsız kalacağız. Kaçak olarak gıden mallarımızın kıymetı 350400 milyon liradır. Bu işe mâni olmak istendi. dava komisyonlara havale edildi ve bittabi bir şey çıkmadı Memlpkette 15 bin ton mercimek çıkıyor. fakat ihracat yapılmıyor, çünkü kaçıyor Senede 500600 bin kadar koyun kaçak gı Devamh yağışlar Konya çiftçile» divor. rini sevindirdi. Adanada da Bakınız altın ne fiatlara çıkmıştır yağmur başladı Bugün milletlerarası piyasaya göre Konya 4 (a a.) Konya ovasm Arkast Sa. 5, Sü. 2 de da bir müddettenberi beklenfn bereketlı yağ'şlar başlamıstır Bu yağışların bilhassa geniş istihsal bölpelerinde deha kuvvetli olarak kendini göstermesi büyük çiftçi kütlelerinin sevincmi bir kat daha arttırmaktadır. Konyanın bu seneki kışhk hubu bat ekiliş sahası, geçen yıldan 1,656 670 dekar vani vüzde 15 fazlası ile 12 530 000 deksrdır. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Yurdda bereketli yağmurlar İ Fnad Köprülü ile Yunan Dış İşleri Bakanı Pariste bir toplantı yaptılar Paris 4 (R.) Kuzey Atlantik ' tüğü ve mevcud gerginliği hafifletpaktı konsey toplantılarına iştirak meye tesebbüs eylediği söylenmek etmek için buraya gelmiş olan Tür tedir. Dulles'in Türk Dış İşleri Bakiye Dış İşleri Bakanı Fud Köp kanı ile 45 dakika devam eden görülü Yunan Dış İşleri Bakanı Teo rü^mesi hakkındt izahat verilmetokis ile buluşmuştur. Verilen ma mektedir. Dulles Yunan Dış İşleri lumata göre bu toplantıda Kıbrıs Bakanı ile de 45 dakika görüşmüşmeselesi ve NATO'yu alâkadar eden tür. Kıbrıs işi ve Giiney Kore diğer meseleler üzerinde durulmuşSeul 4 (A.P.) Güney Kore tur. Diğer tarafttn Birleşik Amerika Millî Meclisi Reisi Lee Kai Punk Dış İşleri Bakanı Dulles'ın de Kıb bugün, Yunan Parlâmentosundan, rıs meselesini Türk, Yunan ve İn Kıbrıs konusile ilgili iki telgraf al Arkası Sa. 5, Sü. 5 te giliz Dış İşleri Bakanları ile görüş Bir çiftçi Gökayı orotesto etti Ânkarada hava (Ecved Güresin bildiriyor) Ankara. 4 Bugünlerde Ankarada birşeyler oluyor. Fakat doğrusunu isterseniz, ne oluyor, biz de tamamen bilmiyoruz. Yalmz, sabah Başbakanbkta, öğleden sonra Köşkte yapılan toplantılar, grup idare kurulu, D.P. Genel İdare Kurulu âzâlarmın, nüfuzlu milletvekillerinin, Mecis Baş bakanlık ve ko$k arasmda mekik dokumaîarı, (Birşeyler) hazırlandlğına dair kâfi emarelerdir. Bazı nikbin politikacılar, Demokrat Parti Başkanı Adnan Menderesin Cenup seyyahatindeki nutuk larını, o zamanlar,, bir göz dağı ola rak vasıflandırdılar. Ve söylendiği yerde kalacağmı zannettiler. A r k a s t S a . 5, S ü . l d e Turfanda meyva ve scbze sahşıC.M. P. genel kurulu bugün Ankarada toplanacaktır. Şehrimizde bulunın yasak edilmesinden doğan nan genel idare kurulu azalarından zararını hukukî yoltarla anyacak genel başkan vekili Fuad Ama, Suphi Batur, Lutfi Bornovalı, Enver Kök, Vali ve Belediye Reisi Prof. GökaRagıb Kutnen, Sadık Aldoğan dün ym geçen hafta, fâhiş fiatlar dolayı840 ton fındığın yurd dışına kaçı kanlığındaki Badi Frndıklı ve Farukî akşam Ankaraya hareket etaüşler sile turfanda meyva ve şebze satışmı nlmasile meydana çıkartılan 3 milyon Bahşiden müteşekkil heyet uçakla dir. yasak ettiği malumdur. İzmirın Karı küsur lirahk döviz kaçakçılığının Pi şehrimize avdet etmiştir. C.M. Partisinin, partilerarası işbirlişıyakasmda oturan çiftçi Mümtaz Tut I redeki adlî safhası sona ermek üzere Oğrendiğimize göre Danimarkah ği mevzuunda kat'i sözünü bildirme Arkası Sa. 5, Sü. 8 de dir. Hükumetimizi temsilen Pireye fırma ile Isviçreli bir banka tarafın miş olması ve salâhiyetsizliği öne süBaşkan Euenhovıer'in Ankaragiden profesör Hikmet Belbezin baş Arkası Sa 5. Su. 6 oa Arkası Sa 5. Sü. 1 de ya oelip giden tfctwadt mujouıri Randall, hiie mecmuasında bir makale yazdı. Evvelkı gece Radyo Gazetesinde bu makaleden bahsolunduğunu duyduk ve alâka ile dmledifc. Yazının yalnız hukumeti öven fcısımlan alınmış, tenkidlere temas dahi ediİTnemijti. Makale eksiksiz bir hulâsa haUnde bütün Türk bastnmda çıktı. Şu halde yurd içinde her gazete okuyucusu durumdan haberdar demektir. Öyle ise bu tahnf üe elde edilmek istenen gaye nedir? Okumak, yazmak bilmiyen, gazete okumtyan vatandaşlara propaganda mı? Hedef mademki bu, oldu olacak, Randall'a söyletilmek istenen şeyler meselâ Başkan Eizenhower'e atfedilseydi tesiri daha kuvvetli elmaz mıydı' fj?lerine geleni yazıyor, islerine gelmiyeni yazmıyorlar) ithamı bizim bildiğimiz iktidann muhalefet basınına yükleyegeldıği bir »uçrur Af buyuruisun, füpheye düştuk. roller mi değişti, yoksa İtalya başkenti Romanın içinden geçen Tiber nehri sellerın Stedenberi bu isi yarpanlar Randall'm makalesini sansür edenler tesiri ile ta$mıştır. Nehrin ortasmda bulunan Tiber adasının Amenkada bir ortaokulun ösrencıleri tarafından İzmirPAIAM UailİuAİAV midir?. ^ ^ ortaokul 5ğrencilerine üzerindeki Romanın en eski hastanesi suların istilâsına maruz kalmıştır. Yukandaki resim h e d i y e l e r * * * J bildirmlstik. Resim, hediyelerin verfflstoj ır&steriyt Tiber nehrini görmektedir. Suçüstü Romayı Su Bastı ueıen neoıyeıer
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog