Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CTJMHUKİÜET 4May»195i Adalet Kasımpaşay; güçiükle 21 yendi •••••••»••••••••••••••• Karmalar voleybol maçları Oç şehtr karmalan aranndakl Toley bol karma müsabakalanna bugUn saat 18 de Teknlk Ünlverslte salonunda Ankara İzmlr roleyboı karma'.annm maçlarlle baslanacaktır. famlr ve Ankara takımları dün sehrlmlze gelml9lerdlr Haftanın dlğer müMbakalarınm proframı söyledlr: TeSnlk Ünlverslt* salonunda yarm, saat 1715 İstanbul kızlar karmam A. takıroı lle B takımı 18.30 İstanbul karması lle (1 l n d gtin mağlubu). Pazar günü • 10 30 da İstanbul kızlar karması 11.30 da İstanbul kannası 11* (1 l n d gün gallbl) karşılaşacaklardır. Fenerbahçe kiübünün en esfci âzâla ncdan Nasuhi Esad Baydar bu hafta kl kongre münasebetlle dun Sıraselvl lerdekl Fenerbahçeliler Cemiyetl blna Bugun Dolmabahçe stadında Istanimda bir basm toplantısı yapmıştır bul amatör küme şampiyonluğu için Nasuhi Baydar «Fenerbahçe Spor klü Karagümrük Elektrik takımları kar t>ü pek clddî kararlar vermesl lcâb Millî maçı müteakıb lig karşılaş şılaşacaklardır. Saat 16 da yapu^cak eden bir kor.gre Srlfeslnde bulunuyor» Haber aıdığımıza göre; Galatasaraym olan bu maça her iki taraf da çok malanna dün tekrar başlandı. Dördiye soze başlamış ve bu kongre etra 4 numaralı azası ve G Saray Lisesl ciddi bir şekilde hazırlanmışlardır. dıincüluk üzerinde rol oynıyabilefmdakl duşunce'elnl şu dort madde hocalarından tekir Bırcan (Hoca) S0 lçinde lzah etmlşMr Karagümrüklüleri eski Karagumrük cek bir mahiyet taşıyan bu müsainci yıl mur.asebetile kend:sin« verllmıj lü ve yeni Adaletli Cahid, Elektrik baka Adalet içm çok mühımdi. Ka 1 6 mayıs tarihindeki kongre fev olin altın madalyayı komiteye İade etkal&de savı'Tiak lâzımsa da dâvetl ya takımı da eski Vefa antrenorü To rristlr Dünkii maçta Adalet kalecisi Şevkinin bir kurtarışı sımpaşa ıse ılk devrede 30 rakibipan İdare Hevetl gazetelerdekl llânlar dori tarafından çalıştırılmaktadır. Bu Galatasaraym ilk futbolcularından da bundan sâdece «Kiubumuzün yıliki kulübumüz, sistemli calısmaları ne yenildiğinden mağiubiyetin re şan atarak maçrn ilk golünü kay korner kazandı. B. Erolun çektiği hası içinde Erolu kolundan çeke olaı. Bekir Hoca iade esbabı mucibesl Uk kongresl > dive bahsetmlş fevkalâsayeîinde gruplarrnda şampiyon ol vanşım almak istiyordu. dedsmedi. kornere Oscar bir vole yapıştırdı. rek düşürdü. Bu hareketi hakem ol9rak lây k kjmse erin seçilmıyerek d« kongre setebl olarak hlç bir delll muşlardır. Adaletin vuruşu ile başlanan maİlk devrede Kasımpaşamn ikinci Fakat top kale direğınden geri gel penaltı ile tecziye etti. Oscarın çek haksız ve ıltizamkâr bir madalya tevjöstenr.emtştir. Hatırlarda olduğu gibi geçen sene çın ilk tehl keli akınını Kasımpaşa fırsatı da şu şekilde kaçtı. 18. da di. Bu sefer Güngör gene müs3İd tiği penaltı ikinci defa Kasımpaşa zaınde bulusıvldugunu ilen sumnuştur. 3 Bundan başka âzayı davet etde bu takımlar a>Tiı şekilde grupları yaptı. 9 uncu dakikada Şeneritı sağ kikada ofsayd durumda topu ka pozisyonda olmasına rağmen topu kalesine sert bir şütle girdı. Böylemek mevzuunda nizaml şekl'lere rlDeplasmanlı bisiklet »yet etmeml'îtlr Ni'eklm kongreye lş nın şampiyonluğu elde etmişler ve dan yaptığı ortaya Zühtü güzel bir pan Zühtü hakemin görmemesindem dışarı atta. Nasuhi Baydar ce oyunun neticesi de belli oldu. tlrak hakkt olp.n âzâya kongreden blr vetklslnl sayısı 1000 e yaklaşan bütün Istanbul şampiyonluğu için karşılaşyanşlan roveşata kondurdu, fakat kalabahk istifade ec'erek tek başma sürdü, hafta evvel glrlş karMTrını vermesl âzâya deîü de yalnız geçen Müteakıb dakikalarda Kasımpaşa senekl mışlardı tlk maçta 00 berabere kaMaçın ilk golünü Kasımpaşa 41. Böigeler arası deplasmanlı blsllrte» lcabederken bu kaldevl bozarak kart' kongre lçln glrlş kartı almış bulunan lan ve ikinci karşılaşmayı 10 kaza olan kale önünde top Cahide çarpa 18 çizgısi içine girdi. Çıklş yapan dakikada kazandı. Sağdan Zühtü bütün hatlan ile Adalet yan saha yarışlarına lştlrak etmek üzere İstan ların alınmasmı kon^reden evvelkl 4 ve sayısı ancak 300 küsur olan âzâva Şevkiyi de çahmhyarak geçtı, farak kurtuldu. gtlnün 3 gününe ve bu 3 günun de tanımıştır. Halbukl nlzamname hü nan Karagümrük, îstanbul amatör nün yaptığı orta Niyazinin ayağına sma yerleşti ise de gol çıkaramadı. bul bisiklet takımı bugün 4 kişlllk ka iki dakıka sonra Adaletin eline kat boş kale önünde düştü ve mu geldi. Topu iyi kontrol eden Niyazi, Bu arada, sırasile Metin, Seraced fl'e hillndp Esklşehlre gldecektlr Avrı 1 şer buçuk saatlne sıçdırmıya kalk'ş küTilerlne sore kongreve son üç yılın küme şampiyonu olmuştu. Böylece ca pazar gunu Râmi kışlası onunde mıs, dave'namelerl âzânm adreslerlne aldatını ödemlş olan 5 senelik azâ Türkije birıncıhğıne katılan Kırmı bir fırsat geçti. K. Erolun avut çiz hakkak bir sayıyı çıkaramadı. Şevkkun sağından ilk sayıyı kay din ve Zühtünun şütleri hedefini 8 30 da katagori 1 75 ve katagorl 1 40 bl postalayacak yerde 2 ve 3 mayısa rast ?lreMllr Nizamnamenin bu türlü tür zıSıvahh!ar, tstanbulumuzu bihak gisi içinde verdıği paaı Güngör, dl34. dakikada Adalet sağdan bir detmeye muvaffak oldu. lıyan çarsamba ve persembe günîerl lü lhlâll karşısında kongre Uk önce kın temsil etmiş; Adana, Izmir ve bulmadı ve maç 21 Adaletin lehine siklet yarısı yapılacaktır. •aat 17 lle 19 30 arası, 5 mavıs cumar nl7ami değlldlr, nlzama lrca edllmell Eskişehir karşısında aldığı güzel ne j Dört dakika sonra da devre 10 tesl günü saat 14 lle 16 arasmda te dlr » ticelerle finale kalmıştı. Fakat Bur Kasımpaşanın lehine kapandı. ker teker ve bizzat klüb merkezine ka sada yapılan son karşılaşmada şansdar glderek klmllelnl lsbat ettlkten / Nasuhi Baydar bundan sonra kone İkinci devreye Adalet çok hızlı •onra almıya, âzâyı rnecbur tu+muş reyl tertlpllven ldare hevetlnln de nl sız bir ovundan sonıa Bursa Acara girdı. Kasımpaşa sol beki Hikmetin tur. Âzânm nizamnam^ve uymıyan zamî şekllde seçllmedlâlnl llerl sür 10 mağlub olarak Turkiye ikincisi bu güclüklerle karşıla"irılması kafl müş ve konereve katılma hakkını hâlz olmuştu. yere düşmesi ile serbest kalan togörülmemlşceslne geçen sene'erde olmavın blrçok eşhasın geçen senekl Bugunkü karşılaşmada her iki tapu B. Erol kaleye havale etti. Kakongreye katılarak rey kullandıklarıkongrfe katılmış hatta aralarında ba kımın alacağı netice merakla beklensımpaşa kalecisi, kale çizgisi üzeBlar'na konçre kirarlle klub İdare nm lddla olundugunu beyan ettlkten mektedir Bize göıe. i>i bir futbol makanlz>r.asmda vazlfe verilrr.lş bu BU sonra demlştir kl: rinde havaya sıçnyarak tuttu, fa« Oy pusulalan kongre başkanlığın oynıyan Elektrik karşısında, enerjık retle de kongre ftzâlıklan tasdlk edilkat o anda Adaletli Salım kaleckün mlş olanları da dahll olmak üzere, 84 ca klüb arşlvlnde saklanacağına ateşe bir takım olan Karagümrük. yerden altına girdi ve şarj yaptı. Mehmed anlasmalı oyunlarını tuttururlarsa, klşldett kongre âzâlık hakkı kaldırıl verlllo yakılmıştır, Scmra geçen senekl kongreye katıl rakiblerini yoracaklar ve galibiyeti mıştır. topla b:rlikte gol çjzgisi üzerine oıış olanlardan 84 klşl kl, âzâlıkları duştü. Hakem Hakkı gürüz gol oS Bunu yaparken de llgllllerl ga şlmdl avnı ldare hevetlnce lndl suret sağhyacaklardır. Asaf AYÇIL «ete llânlarlle uvarmak tedbirlerlnl te muallel goründüğune bakılırsa galup olmadığtna karar veremedi. aracağma nlsanın 28 lnel cumartesl Ub lhtlmalle bu ldare hevetlnln lş ba Gitti, yan hakemi Nazif Oturgana fünü saat 14 30 da Kadıkovundekl şma gelmeslne haksız vere yardım et sordu. Nazifin sözleri üzerine gol klüb lokall lçinde blr yere astıŞı blr mlşlerdir İşte bu 84 klşl bu defa kong Türklye amatör futbol blrinctliği kSğıda bu 84 azânın haklrrmda İda reve etrmPk'en men edümektedlr karan verdi (D 2). Bu gol KasımTurkiye deplasmanlı amatör futbol re Hevetlnce almnrş olan karan blr paşahları sinirlendirdi. Sertliğe ve Klübün en eskl âzâsı olmanra verdl Itlrazlan varsa 30 nlsan pazar'esl ak « derln ve lvasız alâkamla lkl tarafı grup birincılıklerıne 6 mayıs pazar açık oynamağa başladılar. Ntekim famma kadar müracaat etmelerlnl bll yanl makamlan ve konsre azâsını va gününden itıbaren başlanacaktır. 14 dlnnlştlr dort dakıka sonra (D.6) K. Erolun zlfeve dâvet etmeyl pek azlz blr va bölgenin iştirak edeceği bırincılıklerin 4 Nlhayet bu nlzamsız kararlarla zlfe o nisbette de tabli blr hak blll ikinci devresi ise 27 mayısta başlıyatek b=şma yaptığı akını önleyemida lk'lfa etmlverek konereve karılma yorum. caktu". Başım kale direğine çarparak bajılan Metin tedavide yen Kasımpaşah Tayyar ceza sa Hakem Hakkj Guruz ve laysmen Nazii maç raporunu hazırlarlarken «•UIUUUIIll UUİİ1111II11II111111! II11 llilllltlUIIIIIIIUUU llllllîl 1 llttlllllll Uf IIIIIIUII ItllMllll II f fniflll I IHHIIilllllllllUi IM111 tıılı KtlM II 1 nıniHiııınıiHHimıııııımıııınmnııiıııııııu'hiHiı»ııiHunHiııııııııııımıııuiHmımımHiıiıiHniHiııııııııııuıınııuııııııııuıııınnııııııııııummiHiıııııuııım»ınııı Elektrik "Kongre ve idare heyeti Karagümrük nizamî değildir,, diyor maçı En eski F. BahçeH N. Baydar: STAD: Dolmababç* SEYIRCİ: 4180 HÂSILAT 5988 75 HAKEMLER Hakkı GürOz (tz X mlr) Nazif Oturgan, Ferlh Esln y KASIMPAŞA. Mehmed Fallh, Hlkmet Tayyar, Seracet x tin, Sallh Zuhtu, Şener Me 4tln, Nurettln, Niyazl • ADALET: Şevkl Ahmed, Sa J lim Selâhaddln, Cahld. Argun Turhan, Erol, Oscar, Güngör, K. Erol. GOLLER: 41 daklkada Niyazl 4 (KF), Salim 47. daklkada (Adl) • 51. daklkada Oscar tPenaltıdan 'f Adl ).. NTJYAN TİĞİT Bekir Hoca 50. yıl madalyasını iade etti VADEÜ t1 VADESİZ VE ÇİFTÇİ TASARRUF HESAPLAR! TUTÜM BAHKASI Haziran Çekilisinde TEMMUZ 1956 ÇEKİLİŞİ 3OO 1 1 2 5O 1OO 12O 2OO 3OO ADET OOO LİRA 1OO OOO 1O OOO S OOO 1 OOO 5OO 25O 1OO 5O LlRA 30.000 Liralık para ikramiyeleri Bir Kişiye 10.000 Lîra Dokuz mayıs akşamma kadar yüz liralık hesab açtıranlar bu çekilişe katılırlar. Her yüz liraya bir kur'a numarası verilir. Ayrıca vâdeli hesablara bedava sigorta *** îstanbulda Galata Şubemiz ile, Osmanbey, Çarşikapı ve Kadıköy Ajanslarımız, tzmir mizle Menemen Ajansımız emrinizdedir. Kedi ğ S Cibi Canlı, SHELL X 100 MOTOR OIL MolftrUnUzu kedl gibı canlı yapar Ternizleyıcl, koru. yueu ve antioksidan katıklar ihtıva eden bu yağ motorünüzün kurum bağlamasım 6nler ve onu kemırıcı asıtlerden korur Aşınmaya mukavLm yağların . önden SHELL X • 100 MOTOR OIL yüksek sü. rat ve hararete dayanır, otomobılınizı dınç. lestirlr ve motorünüzün havatını9 uzatır Sirked, Şube TUTÜM BAHKASI | C I AYRICA 15 O O LlRALIK O ESYA İKRAMlYESl SATILIK APT. Kadıköy vapur iskelesine 15 dakika 2 kat 4 der oda birer hol tam konfor 160 M2 bahcesi yeni bir katı bog teslim 16000 Lira ipotekli L. 75.000 müracaat Kadıköy Altıyol Emlâk Tel: 36 19 23 36 91 73 M O T O R Y A Ğ L A R I N I N O N D E R I FABRİKA ARSASI Satılık Kıymetli Fabrika Arsaları « SHELL tqiUH MOTOROIL Asami Veritni Sağlar* TÜRK DİL KURUMUNDAN: Türk Dil Kummu. dil uzmanlan yetiştirmek üzere, öğrenmelik (burs) vereceği iki genci, yurd içinde ve dışmda okutmaya karar vermiştir. Bunlardan biri liseyi bitirenler arasmdan seçilerek, İstanbul veya Ankara Üniversitesi Türkoloji bölümünde okutulacaktır. Öteki de Türkoloji bölümünü bitirenler arasından seçilerek öğrenimini tamamlamak üzere Avrupaya gönderilecektir. Smav 2 temmuz 1956 pazartesi günü Ankarada Kurum merkezinde yapılacaktır. İsteklilerde aranacak şartlar Türk Dil Kurumunca hazırlanan öğrenmelik (burs) yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu yonetmelik Kurum merkezinden alınabilir. Sınav programı aşağıdadır. 1 Yurd içinde veya dışında öğrenmelikle okutulacak öğrencilerin sınavını, Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulunun seçeceği yedi kişi yapar. 2 Lise bitirenlerin sınavı şu konulardan yapılır: a) Yabancı dil (yazılı ve sözlü) b) Kaleme alma (kompozisyon) c) Türk ede'^iyatı (yazılı) d) Türk dilbilgısi (yazılı) e) Aday ile türlü konular üzerinde konuşmalai 3 Fakülte bitirenlerin sınavı da şu konulardan yapılır: a) Yabancı dil (yazılı ve sözlü) b) Kaleme alma (kompozisyon) c) Aday ile Türk Dili ve Edebiyatı flzerladc konusmalar. xıoo Kartal Yunus sanayi mıntıkasında demiryolu ile asfalt Bağdad caddesi arasında denize yakın arsa. Her gün 15 18 arası Telefon: 44 25 27 Topkapı, Ampul Fabrikası civarında asfalta cepheli onbin metrekare, elektrik su ve havagazı Tel: 63 60 58 Konya Belediye Reisliğinden: Konya Belediye Binası proje müsabakası neticeleri: Birinci mükâfatı 42424 rumuz numaralı proje sahiblerı Y. Müh Mimar Doğan R. Tekeli Y. Müh. Mimar Metin Hepgüler Y. Müh. Mimar Sami N. Sisa İkinci mükâfatı 66666 rumuz numaralı proje sahibleri Y. Müh. Mimar Can Egeli Y. Müh. Mimar Yılmaz Sanlı Üçüncü mükâfatı 63210 rumuz numaralı proje sahibi Y. Müh. Mimar Naci İşeri Mansiyon 10203 rumuz numaralı proje sahibleri Y. Müh. Mimar Tekin Aydın Y. Müh. Mimar Altay Erol Y. Müh. Mimar Süleyman Giritlioğlu kazanmışlardır: Jüri Reisi Teknik Üniversite Mimarhk Fakültesinde Doçent Y. Mimar Celile Butka Konya milletveki11 Y. Müh. Himmet Ölçmen Jürl Reis VekUi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden Y. Mimar Talat Özışık Yüksek Mimar Tuğrul Devres T.C, Z İ B A A T İŞ HANI ve BANKA Binası BA NK A Uzunköprü ve Havalisi Çeltikçiler Derneği Başkanlığından: 60 veya 150 beygirlik 2 aded yat'k motör alınacaktır. Elinde motörü bulunanların evsaflarını ve satış bedellerini gösterir beyannamelerin' 15 Mayıs 956 tarihine kadar derneğimize göndermeleri Uân olunur. Konya Belediye Rs. Nafiz Tahralı • Galata, Karaköy'un en merk«z! yerinde Tramvay caddesinde İki cephell 278 metre kare tamamen insaat yapılır. Her çeşid ingaata müsaid olan bu gayrimenkul acele gatıllktlr. Galata Posta kutu su 83 No. ya mektubla müracaat edilmesl. Rapertör Y. Müh. Faik Sevilir. (S432)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog