Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

4 Mayıı 1956 CVJMHURtYET Âmerikan Anayasasız Devlet savunma Yazan: Hasan Âii Yicel bütçesi SEYAHAT MEKTUBLARI Hür. P. dün Ankara basın mensuhlarına yemek verdi (Baştarafı 1 inci sahifede) başkan ve azalan da bulunmuşlardır. Satnimî bir hava içinde gecen bu j yemekte, evvelâ Ankara U başkanl J Ferruh Ağan k:sa bir konuşma yap i mış, bu arada Ankara teşkilâtı o ' larak Hür. P. sine mensub hukukçulann daima gazetecilerin ihtilâflarile alâkadar olacağını ve onlara yardım edileceğini söylemiştir. Daha sonra Genel Başkan F. L. Karaosmanoğlu, bir konuşma yapa rak şövle demiştir: c Eski bir meslekdas olarak konuştıyorum. Ürkmemek lâzım. Bugün ve dün bu meslek erbabının başına gelenler yakın günlerde daha şiddetli olarak da başımıza gelebihr. Bir gün tımaklarımız da •ökülebilır. Fskat ulvî hedefe varmak için hepsine k?tîanacagıs. Genc rruharrir arkadaşlar, bugün burada toplanmış olanlar için yakın b:r mev'idi mülâkat ve randevu yeri hapisane de olabilir. F a kat hic bir korkumuz yoktur. N e PEKASES GBACE VE MATABOB Majorca adasında balayuu tice itibarile kanun v e adaletin bizimîe beraber olduğunu biliyoruz.» geçirmekte olaa Monaco Pren» ve Prensesinin boğa güresini aeyre gıttiklerini dün bildirmistik. Yukandaki resimde, öldürdüğü boğanın kuîağım hediy» *den Matadora Preıuesin, mendüinl verisl Körulmektedir. Doğu illerimizde kar yağıyor Doğu Bayezid 3 (Hususi) Bir haftadanberi devam eden yağmur bugün kara çevirmis ve lâpa lâpa kar yağmağa başlamıştır. Teıeksizlik yüzünden lobalannı kaldıran kaza halkı tekrar sobalanm kur 1 muslar ve tezek yerine sandık tah talan yakmağa başlamışlardır. Yurdda hava durumu Devlet Meteoroloji umum müdür lüğünden bildirildiğine göre, bugün saat 18 den yann saat 18 e kadar yurdumuzda hava durumu: Bütün bölgelerde çok bulutlu ve yer yer yağıglı geçecekt:r. Rüzgârlar genel olarak, bab Karadeniz, Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinde kuzey, diğer bölgelerde güney ve güney batıdan mutedil ve zaman zaman kuvvetlıce esecektir. Hava ucaklıgı bütün yurdumuzda biraz azalacaktır. releri müsbet şekilde neticelendirdiği ni tebarüz ettirmiştir. Aynca hafta sonunda NewYorka kemesinde devam edilmiştir. 1 inci taMede) 1 inci sahıUde) dSnmesi ve gelecek hafta içinde kon Evvelki gün sorgulan yapılamı partiye 20 avukat, be» doktor, tki Gnrp toplantısmda Adalet •eye nihal biı rapor funması bekleyan maznunlardan tsmail Çavuşoğ dif hekimi, on be| emekli general, Bakanının verdiği izahat nilmektedir. liı, Jül Messer, Moiz Barzilay, Alek J albay, yarbay, on emekli vali, yir Ankara 3 (Telefonla) D. P. Diplomatik mahfıller Genel Seksandr Arslan ve Sara Asa dün sor miden fazla adliyeei il* 30 kadar Mecli» Grupunun bugünkü toplan reterin haziranda tekrar Ortasarka dö guya çekilmişlerdir. Akşam geç tüccar, ithalâtçı ve nnayid katıl tısmda ladece Muhlis Tümaym bir nüp ateı kesme anlaşmslannı daha vakte kadar süren sorgulanrıda mıştır. sağlam esaslara bağlamaya çahşmasıru •özlü aonısu görüşülmüştür. maznunlar, isnad olunan suçu r"ed Tümay Adalet Bakanından Kasım beklemektedirler. dedersek kaçakçılık hâdise;ile bir Gülek aleyhine Tirede açılan davsya Ugileri bulunmadığını söylenüslerhangi sebebe istinaden bir Adliye dir. müfettifi gönderdiğini ve znüfettif raporunu sormuşrur. Dunışma sonunda müdafaa vekil Feri tarafından yapılan tahliye taBu soruyu cevablandırmak üzere (Baftaratt 1 Inci sahifede) lebi mahketnece reddedilmiş, sade sekreter Lord lsmay'ın seneye çeki kürsüye gelen Adalet Bakanı Tıre ee Sara Asanın tahliyesine karar leceğini ve yerine Kanada Dif Işle hâkiminin Kasım Gülek aleyhine ri Bakanı Pearson"un geçeceğini bil fçılan davada bitaraf hareket etmeYerilmiştir. dirmışse de bu haber teyid edilme(Baştaraiı 3 inci sahifede t Dâva bazı hususlann tesbiti İçin miştir. Pearson, böyle bir şeyden ha diği yolunda Bakanlığa ihbar yabüyük bahk akınlan ve bilhassa pıldığını ve müfettişin bu sebeble baska güne bırakılmıştır. beri olmadığını kaydetmlştir. Lord hamsi, Türk sahillerinin üçbes mil söyledikten sonra açıklannda avlanmaktadır. Ismay'm çekileceği de doğru değil gönderıldiğini müfettişin raporunu henüz ikmal etdir. B. Milletler gıda ve tanm teşkimediğini bildirmiştir. Alman ordusu lfitmuı Rorradaki epnH merkezine Bonn, 3 (R.) Batı Almanya MecD. P. Grupu 45 dakikalık bir topbahkLi •'; m"»'=has«ı«larl, lisi, mecburî askerlik hizmeti kanun lantıdan sonra dağıhnıştır. Bu top bağlı tasarısını müzakereye başlamıstır. An lantıda kabine üyelerinin mühim Ruslann bir hayli zamandanberi Karadenizin Türkiyeye aid sayılan cak bu kanun çıktıktan sonra, Alman (Baştarau 2 nci sahifede) yanın NATO emrine 500,000 kişilik bir kısmı bulunmamıştır. kısmında avlanmaya koyulduklanlan aldatmak içm: bir ordu verebileceği bildirilmektedir. nı belirten haberler duyduklarını Işte buradan saptı, su köşeyi Hükumet, paralj askerlerden mütesöylemişlerdir. Ruslar daha modem döndu. şekkil 250,000 kişilik bir ordu kurularaç ve teknikler de kullanmakta Arkadan gördfik, ileri dogru fi masma dair muhalefetin teklifini red dırlar. diyordu! gibi yanlıs malumat veri detmiştir. Giresun sahiUerinde jrordu. Giresun 3 (Telefonla) Son günHakikatte Mülâzimievvel Atıf Bey, (Baştarafı 1 inci sahijede) böğründen yaralanmıştı da, elmi yalerde sahillerimize büyük bir bahk etmistir. rasının ustüne kapatarak Drahor akını başlamıstır. Bir haftadır Rus Nota tetkik ediliyor Giresun 3 (Telefonla) Ramaköprusanaen geçmiş, dar sokaklara zan münasebetile sehrimiz dilendAnkara, 3 (THA) Yunan hü bahkçı gemileri kîfile halinde zagirmışti. Halk son derece korkmuş lerin hücumuna uğramıştır. Yaka kum«tinin Yunan gazetelerinin Tür man zaman Tirebolu, Keşap ve Butu. Şimdı Abdülhamidin kendileri »çıklarında lanan dilenciler arasında S k s n h kiyede satılması için müsaade iste lancık kazalanmızın için ne müthiş cezalar tertib edecebir ihtiyara da rastlanmıstır. Bu mesi hakkında vermiş olduğu no gece ve gündüz balık avladlklan ğini düsündükçe şaşkınlıkları artısoruian suallere karsı, ta Türk hükumetince tetkik edil görülmektedir. Kıyılarımıza balıkla yordu. Atıf Bey. o sırada korkudan dilenci kanşık iri hamsi karaya vurmuş kepenklerini kapatmağa çalışan bir « Ne yapayım köyde 5 Une karım mektedır. Hükumetimiz bilhassa Türk ga ve köylüler hamsileri gübre olmak dükkâna gırmış, dükkândaki iki ki ıvar, dilenip onlara para gönderiyozeteîerinin Yunanistanda bol mik üzere tarlalara dökmüslerdir. fijı elındekı boş taoanca ile tehdid rum» demiştir. ederek aksama kadar orada kalmivtı. tarda satıldığı yolundaki Yunan Esasen ortalık büyük bir sessizliğe lran hüküındarlannın ziyaret iddialarının doğruluk derecesinl gomuLmüştu. Ferik Şemsi Pasa, ruhprogramı tetkik ettirmektedir. tuz olarak faytonun içine yıkılmış, Ddn sabih \ı;âyeüe Vallnîn nyaMBu hususta Selânik Baskonsolosölümü ve suikasd haberi telgraila j t.nde yapıian bir toplantıda İran hü luğumuza bu iddianın doğruluk Yıldıza bildirilmiş, bu haberi alan ı kumdarlarnm sehrtnıiri ziyarel profdereeesi sorulmuştur. »reçlnlnıistir. (Bastaraft 1 inci sahıjede) Padişah yıldırımla vurulmuş gibi j Ümversıtesı Btktörü Prof. bildiğim seylerin hilâfına hareket etkorku ve dehset içinde kalmıştı. Hele , Fehan Fımt ve bazı dekanlar. dun akmemi icab ettirecek hususların berManastırda bütün aramalara rağmen sara Ankarayj hareıcet etmislerdtr. taraf olabileceğini gördüğumdendir. bu katilin ele geçmemesi. Padişahm i Rektör ve dekanların. İran Şahının Henüz Ankaradan resmen bir tebliğat vesvese ve heyecanını daha fazla sehriinlri zıy«ıetı ııraıında Ümversl(Baştarait 1 mct »ahıjedeı yapıhnış değiL Öyle seziyorum ki arttırmıştı. r f raiındakilere: , teyle ilgıll programın tanziml maksahukuk hâkımi Ahmed Cevdet Ben Ankara da hareketımi tasvib etmek Dpmek ki, diyordu, İttihad ve | dlie Ankarava gıltıkieri bUdırllmektedir. ker, Bursa ceza hâkimi Abdullah tedir. Eğer tasvib etmemis olsalardı Şerefiye resmi Terakkı söyledikleri kadar müthiş | bir cemiyet imiş. bir gün oizi otur ı Btledfye tarsf rıdan yap.lan jrollann Edib Ünelarsan, îstanbul hâkımi M. bazı hareketler olabilirdi. Hiç kimduçumuz yerde de öldürebılır! î civarındakı F>yrunenkul tahiblerinden Reşad Saka, Denizli ağırceza mah seyle, hele idare heyetile kat'iyen en olan se kemesi reısi Mehmed Cevdet Kara ufak şekilde görü? ayrüığım yoktur.» Diğer teraitan gecenin bir kaç saa ] Gazetecilerin nüfuz ticareti hakkmtinı, kaçtifb ve saklandığı dukkânda j dırl;k Ba^anlıJ. ve sonra, Boyın ağac, İstanbul hâkimi Hasan Tahdifer hususj 1da o J hususi idageçiren Atıf Rey, nihayet sokağa çık ' reler tarafından yaptırıhnakta olan sin tstacbullu, Akdağ Madeni hu daki sorularını cevablandıran Orhan mış ve dukkândakılere: j yollaıın civar:rıd.ikl gayrımtnkullere de kuk hâkimi Tahir Aksoy, Klrsehir Köprülü şöyle devam etmiştir: f Hiç bir kimse diyemez ki nüfuz Şayed sokağa çıkar, drkamdan t t e 4 ^ l kArarıF4iınInıi5tır. Istarbulun hududları dahillnde lnsa edil ağırceza mahkemesi azası Mehmed ticareti yapmak iyi bir şeydir. Benim Jelirsenız. ikmizi de köpek leîi gibi | Nazım Akyüz, Yozgad ağırceza mah bu işin aleyhinde oldugumu bütün yere sorerım' demi=ti. I f clvann kemesi azası Mehmed Bahri İlhan, arkadaşlar gayet iyi biluler. Bence Atıf Bey, bir kaç sokajh dikkatle j ^f Azdavay hâkimi Ömer Fuad Kıp bir partinin iktidarda ohnasile muhaaştıktan sonra, merhum Siird millet ] çak, Ulus sorgu hâkımi Alı Haydar lefette olması arasında bir fark olvekili Mahmud Beyin evine sığınmıs. mın edünn.hle<ür. mamahdır. Benhn hayatımda da mullk tedavisini yaptırdıktan sonra MaErelmalı. castın, te^kilâtın adamları sayjsinde Diğer taraftan, aynı karamame halefette ve iktidarda en ufak bir deterkederek Selâniğe gelmigti. içinde terfi eden ve nakli yapılan &i'iklik olmamıştır. Bu bütün partiSahlık MOTOSİKLET liler icin muayyen prensİDİerden biri hâkim ve savcılarm da isimleri YAKLN nlmalıdır. Ben suna inanıyorum ki 550 cc BSA verilmektedir. bir menlokette bir partivi vıkacak Necmeddln ÖZüTÜNAIiI 1908 MecKîinin açıh^ı Nakli yapılan hâkim ve savcıla şey ancak nüfuz ticaretidir. Bu hu17 den Bonra 22 42 99 dan n n yekunu 600 e yakındır. sustaki inamsıma sonuna kadar sadık kalmak karanndavım > Döviz kaçakçılarından biri dün tahliye edildi G.M.P. ye bir ay için Çankaya loplanlıları Döviz kaçakçılığı dâvasına dün de kaydedilenİGr aaat 14 de 1 inci asliye ceza mahdün de devam etti Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri muvaffak oldu (Bajtarafı 1 inci «ohifede) NATO Konferansı bugün açılıyor Karasularımızda Rus balıkçı gemileri Manastırda patlıyan tabanca 5 karılı dilenci Yunanistan Türkiyeye bir nota verdi D.P. İl İdare Kurulu dün akşam toplandı Kimler tekaüd edildi? r milyar dolar tahsis ediliyor 15 mayıs 1948 de A m Mukaddeste bir sembol bulunmalıdır. Ben, yedi hâkimiyet, Yahudiler eline geçti. Ku altın yıldızh bir beyaz bayrak düşüWdshington 3 (aju) TemsücUer Resira sergisi rulan Muvakkat Milll Meclis ve Mu nüyorum. Beyaz zemin, yeni ve te^ ^ I Güzel Sanatlar Aka vakkat Hükumet idareye el koymus miz hayaü, yedi altın yıldız da ça Mechsi Bütçe Komisyonu 1 temmuz o k n demlslnde Amerlkalı tu. Memlekette kamu yönetimi ve n^ma güntoflTVrfl « t i n T g M ^ . i 1 9 5 6 £J*ÜS?* ^ ^ heykeltraa J. N. Welne« hizmetleri, Millî Meclisin çıkardığı Çalısma alâmetleriledir ki Yahudiler, ' ^ **? ™™ dolarhk bir savun. J I ma tahsisatı kabul etmiştir. Bu miktarafmdan heykel de kanunlarla yürümeğe başladı. 25 ocak yeni yurda erişebıleceklerdir.» senlerladen müteşekkll 1949 da millet, yeni Kurucu Meclisini g ü kabul edilen bayrakta zemin tar hükumetin istediği tahsisattau n bir sergl açtlmiftır. We 512.784.000 dolar az, fakat bu tnes, ylrml btn namzed arasmda bu seçmeye davet edildi. Yeruşalem'de Herzl'in düşündüğü gibi ve o manatoplanan ilk Knesseth (Yahudi Mil da beyazdır. Fskat yedi yerine tek tahsisattan 1.740.0OO.0OO dolar fazlasenenln Prlderome mük&fatını kazancür K o m l s o n tnıştır. let Meclisi), lsrael Cumhuriyetinin ve büjük bir yüdız vardır. Bu, Day uyelerı, bu azaltmaRomada bir u n e kalıp İtalyas iıey ilk Devlet Başkanj olarak Haim We yud'un yıldızı, yahud Davud'un kal | n m m u a y > « " Wç bir askerf orograma teslr tn kel reslm ve mlmarlsi uzerlnde etüd izmann'ı seçti. O da hükumet Baş kanıdır. | « "yeceginl belirtmişlerdir. lerde bulunacaktır. Kendlsl bir Türk Kon s komısyon tarafından teklif kızlle evlldlr ve bir seneden berl şeh kanı olarak Ben Gurion'u tayin etti. I Davud'un mezan bulunan tepenin !o l u n & na lsrael devleti, demokrasi esaslarına a dı da Sion (Sahyun) dur ve bu yıl ! tahsısaü tasvib etüği takdirrlmlzde bulunmaktadır. Galeride açılmış olan Reslm T» MO göre kurulmuş bır cumhunyettır. j: dıza ş işaret eder. Mühri Süle>man de' zalk serglElnde Jâle Gün'ün Balıkla Cins, din, ırk ayrılığı kabul etmez ' diğimİA iki üçgenin birbirine çirme satın kullanılmamış kısmile Dirlikte n ve slyah beyaz renktekl üç köyltl Savunma Vekâletl ceman 46.233.000.000 vatandaşlannı eşit hakta beller. Pa , sinden hasıl olan kızı, Hüseyln Blllşlk'in Beyoğlu lslm rasız ve mecburî ilköğretim, kadın I rafından mühür şekil. Yahudiler ta , d o l a r l l k b l r tahsısata sahib olacaltnr. olarak kullanıldığı 11 tablosu ve Ferruh Başağ'ın moza Savunma Vekâleti 1956 haziranmda gibi bütün Yahudiler arasında da lk reslmlerl hayll allka uyandınnış larda mutlak eşit hak, ölüm cezası • tır. nın kaldınlması, çalışma saatlerinin ı milll alâmet halinl almıştı. Mezar taş mevcud 2.820.M0 kişilik kuvvetin 1957 hududlanması, senelik izin ve istira ı larında da kullamlmışur. 1897 de Bas hazb^mnda 2 865 200 e yükseleceğinl Gurbetten gelen eserler Plkret Adll, Flârmonl Deme^lnde. hat günlerinin tesbiti, iktidann bö . le'de toplanan ilk siyonist kongresın tahmin etmektedir. Yeni bütçede kara kuvvetlerine T Parlstekl ressamlarımızdan Fahrünnjsa lünmesi kanunlaşmıştır. En y yeni hu ! de millî ve dini bir alâmet olmak üşş Zeyd, Nejad Devrtm, Avnl Arbaş, Âbi kabul eden tsrael zere kabul edilen bu sembol, lsrael buçuk milyar, deniz kuvvetlerine 10 din Dlno, Remzl Raşa. Alber Bltran, Jcuk kaidelerini milyar ve hava kuvvetlerine de 15 C!hat Borak Ftkret Muallâ» nın es«r devleti, aym zamanda en eski Ya devletinin istiklâl alâmeti olarak baybuçuk milyar dolar tahsis edilmektelerir.den mürekkep bir »ergl açmıjtır. hudl geleneklerile bıınu teüf etmesı ragına girmiştir. Serglye lştlrâk eden ressamlanmız. ni bilmiştir. Esasen Yahudiligin belirtsrael Devletinin henüz bir Anaya dir. dan Nejad Devrlm ve Avnl Arbaş elll tici vasıflarmın ba^ında. tâ Musâ sası yoktur. Bunun sebebini anlamak altmıç ressam arasından »eçllerek Pa zamanmdanberi yürüvüp gelen, çok i n yetkili zat olan Prof. Kohen ç m e rls EkolU Eerglsine kabul olunmuslardır. Clhat Boraka 20 ncl u n s Prlml eski inanişlarla günün en yeni ihti | \e görüştüm. Kendisi Kudüs Yahudi yaçlannı beraber yürütebilmek gelir. ' Üniversitesinde «Milletlerarası Münatlf! gözü l'e bakılmsktadır. Millet Meclislerinde Tevratı Anayasa sebetler» üzerine ders yapmakta, A^kademi Hyatrosn olarak alıp tatbik etme kanaatinde o nayasa hakkında, bilhassa îrlanda ATbonıton Wllder'ln lanbrla en »ol temayüllere bağ nayasası konusunda yazdığı kitablar(Bizlm Şehlr) lslmll h sahsiyetleri bir arada görü ' l a "tamnmakta, büyük bir hukuk bileserinl oynamakta olan rüz. Venedik Tâcirinde Shakes ginicür. Onun anlattığına göre 1947 o Marakeş 3 (A.P.) Tabanca, bıçak, Akademl Tlyatrosu, bu peare'in tasvir ettiği genc vücud üs | ^ k ayında O.N.U., Filistüıde bir Arab meşsle ve palalar taşıyan nümayisaym sonunda Ankaratünde eski kafa. bu millet için en ve bir lsrael devletinin kurulmasını çiler bugün de bu şehir ve havalisiny». ayrıca bevnelmllel Oençllk Teşkll&tının dâvetllBl ola doğru bin benzermedir. Nitekim bu ve bunlann bırer ayn Anayasakrı de kanşıkhklar çıkarmışlardır. Hfirak. (Blzlm Şehlr)l temsll etmet üze devlet, o iki prensipe göre kurul olmalarını, nisbî temsil ile birer par diseler 33 Fashnın hayatma mal olre temmuz ayında Italya, Fransa. Al mus: bu miHet gene o iki prensip lamento teşkilini ve ferd hukukunu muştur. öldürülenlerln çoğu tısrhura manyaya gldecektlr. ten ilham alarak vücud bulmuştur. nazara alan demokrasi prensiplerinin Marakeş Paşası Thami E1 Glaul'nin Genclik Tiyatrosu Bir taraftan üniverspl insan hakları tatbikını karar altına alınca tsrael akraba veya eski taraftarlanvdılar. Dalma tellf eserler oynamayı pâve beyannamesinin ve Birleşmiş Mfllet | Anayasasınm hazırlanması kendisin Hâdiselerin ne sebebden patlak »«r•dlnen Oençllk Tlyatroau, Samlm KoCftgöz'Un •Sayılı Oünler» adlı eaerinln ler şartmın Içine aldığı prensiplere, havale edilmiş. O da bır »ene Ça | diği henüz kafivetle bilinmemekteasırlar lısarak projeyl hazırlamışş ve 1948 de dir. Karısıklık sıra'sında btr çog ev atetemalllne başlamıstır. «Sayılı OOnler» diğer taraftan Yahudiligin muharrtrln llk tlyatro esertdlr. önce koyduğu temel inanclara daya tasan neşredihniş. Mayıs 1948 den şu I ?« verilmistir. Fas Sultanı hâdise 0 Rejlsorlugünü Arnl Dllllgll T»Pmak nır. bat 1949 a kadar devam etmiş olan «erlne derhal tahkikat açılmasuu 1 tadır. Yeni devletin llk ve en cüretli ha muvakkat parlamento ve sonra se retmistir. Konservatuar talebe konseri reketi, bütün dünya memleketlerin çimle gelen MUU Mecliste ancak koTann saat 15 de Kon deki Yahud ileri ana yurda çağırmak misyon müzakereleri olmuş. llk ağız•ervatuyar talebe konse da Meclisin ilk vazifesi bir Anayasa rlnde Selma Emlroğ olmuştur. Herzl'in «biz, bir milletlz j lu'ndan La Bohem ope ve biriz». ilgesinin tatbikı Hpr" k olan yapmak zannedilmiş. Fakat ancak tarasından bir arya. NUk bu davet, şu kanun maddesile teşril sarı 1950 de konuşulmağa başlanabllmiş. het Tuncay'dan »an par mahiyet Bİmıştı: Parlamentoda muhtelif siyasi tematHer Yahudi, Israel* göçmek hakçaları Te Bach. Beethoven Orle?, Rawel Tchalkovsl:v'den bazı eserler Tar. yülde parti mensublan bulunduğu kını taşır.» Washlngton 3 (a a.) Milll MOdafaa Dönüs Kanunu, dünyanın hemen için Anayasa tasansı üç ay her gün ihtiyacları İçin tatın alman techlzat ve Oda mOziği konseri Flârmonl derneglnln tertlp ettlgl her köşesinde bulunan Yahudileri münakasa edildikten sonra haftada malzemenin mubayaasında lullrtimnl konserlerln aonuncusu yarın Orhan harekete getirdl. Uyruklarından olan bir giın müzakeresi kararlasmış. Fa yapılıp vapılmadığı busUBİarını Borar ve talebelerl tarafından Terlle Yahudilere izin veren devletlerden kat bır neticeye varılamadığı görü«orevll Bırleılk Amerika Âyan kat bir neticeye ğ g eektlr. B yüz binlerce insan bu yeni memleke lünce şövle bir ortalama tedblr. gi I Mechainin bir tahklk koml^onu, Bask a n •lerl Yeni neşriyat ; „ „ . « , n sene sonra 1960 Eisenhower'in ekalliyet te göçmeye başladılar. Bu hak bütün A;\^, dilmiş. Anayasa non .»n» «, n ™ 19«) muşaviri Maxpell Rabb İle eski iş' siyasi Fetlhname'l Sultan Mehmed: Beyadünya Yahudilerine verildigine göre ta yazılı olarak çıkanlacaktır. O za musaviri Charlet Williı'l ltham etmiştir. nd Bamanmda Tasılmış el yannası belirdikçe eser, Mllletlerin Zenglnllğl: Adam hicret, devletin elinde bulunan mad mana kadar lhtiyaçlar Bu İki yüksek memurun İsimleri, koSmlth'ta yazmış oldutu esertn dör di ve malî kaynakları sarsıyordu. münferid kanunlar yapılacak ve bun mıs>on huzurunda yapılan bir dunışdüncü clldl. her iki kltab da Maarlf Nazilerle isbirliği yapmış, bir nevi 1 ların iyi isleyip islemedıği bu zaman mt sırasında ltham edlien sanaylcintn yaymlan arasında çıkmıştır. millet haini olanlardan başkası ana zarfında anlaşılacajh için daha etrafh avııkatı tarafından ortaya atılmıştır. Türk Folklar Araştırmalan Aylık yurda kabul ediliyordu. Devlet ku bir anayasa vücude getirileeektir. Nilufer çayında bir motör halk kültür derglsl, İçinde folklar rulmadan 6nce aynı vazifeyi Vahudi Nitekim simdiye kadar altı sene edeblyatımız« ald yazılar var. tutuştu Ole İspanya: Aslan Tufan Tazman cemaati içinde yapan Yahudi Ajansı içinde Cumhur Başkanının seçimi, Akdeniz ve Ispanva sevahatlerlne ald 1954 te çıkarılan bir kanunla ana parlamento ve umumi ceçim, kadın Bur»a, S. fTelefonla) NllOfer ç» roDortaJlannı kltab şekllnde neşretmlç jiırd dısından gelen göç hukuku, parlamento ve hükumat ü vı.nda demlrll bulunan Mehmed Güntlr. Ole İspanva blzde İspanva hakkın menlerin yerleştirilmesi. ziraî top ' yelerinin parlamento dokunulmazhğı, eörmeze ald motör maklna dalreMnda da bu taiTda cıkmış llk eserdlr. bulunan Ustüpülerln tutuşmas! netlce luluklarının teskili ve memleketın Sayljtav, haftalık tatil günleri, hâ "'"'"e "anarak batmıştır. Said Faik annağanı ekonomik ve kültürel Aelicmasia» kim intihabtlttkkında münfcrid kaBu senekl Salt Falk Armağamm genç hlkâvecllerlmlzden Tahsln TO yardım için uğrasmakla /azifelendi nun lar çıkarılmış ve yürünükte bu Milletlerarası yeni ffîrek oel kazanmıştır Jürl onblr revden do rildi. Avrupa, Amerıka ve diğer lunmuştur Hâkim Seçimi Kanunu uçak postası seferleri kuzunu Tahsln Yücere vererek arma kıt'alarda teşkilâtı olan Yahudi A alâka çekicidir. Onu da konuştuğum Ankara: 3 (a a.) P T T Umum Mü Sana lâylk bulmuştur. jansı, yeni tsrael Devletine kuvvetli Prof. Kohen hazırlamış. Muhtelif dUrlüJılnce Ankara Irak, Avugtuıya, memleketlerde ya hükumet, ya halk Franta. Almanya Te İnglltere Içln haf bir manevî ve maddî destek oldu. Göcmenlerin toplanması demek o veya Cumhur Başkanlan tarafından t»da lkl defa dJrek olarak uç&k pos. an Kibbutz Galuyoth, istiklalin ilâ seçilen hâkimlerin bu usullerde inti tatı eeferlerlnt baflanmıetır. nından sonra tsrael diyanna 750 bin habını türlü bakunlardan m^zurlu Yahudi kazandırdı. 1948 mavısında gören profesörün, 2 hâkim Temyiz655 000 olan nüfus, 1950 ionunda den, 2 mebus parlamontodan, 2 üye 450 000 olmustu. Buna Müslüman ve hükumetten, 3 avukat Barodan <1Hıristiyan Arablarla di 5 er azlıkların mak üzere hâkimleri böyle bir kotutarı olan 167.000 i de katmak lâ misyonda seçtirme usulünü teklif etîimdır. Yedi yüz bin kişilik muhacir mis ve bu kabul edilerek şimdi Israİhtiyacı olan sanayicilerin kütlesi, 74 memleketten gelmişti. Al j elde h&kim seçimi bu yolda kanun22 92 36 telefona müramanya, Avustur>'a, Yugoslavya, Çe lasmıştır. caatları. coslovakya, Bulgaristan, Polonya, Anayasa meselesinde de yeni Israel Yemen, Irak. Trablusgarbdan gelen Devleti, İngiliz demokratik rejimıne | ler, bu memleketlerin hemen hemen benzemektedir Kuruluş bünyesini bütün Yahudıleridir. Avrupa ve A dondurmak ve katılastırmak istememerikadan gelenler 276.000. Şarktan ' misler. ona daha tecrübi, daha amgelenler 310.000 kadardır. Bunlann pirik bir mahiyet vermişlerdir. Memen çoğu Iraktan gelmiştir ve 106.000 leketin henüz sulha kavuşmadığı. siREKLAM VERİNİZ kadardır. Sonra 45 binle Yem^n ge vasî istikrarın tamam sayılamıyacağı OUlHANf TKttU lir. Türkiye Yahudilerinden 33.000 ( bir devrede Anayasayı tesbit etmenin 5oguk afgm/rğı kadar göçen olmuş, fakat beş, altı doğru olamıyacağını düşünenler KuKüçukpazar Sabunhane So. 125 binden fazlası geri dönmüştür. Umu rucu Mecüste çokluğu toplayabilmtşMez/e miyetle Yahudiîerin şarkh olanlarına lerdir. Şimdi, bes sene müddetle Öütdn agn/ara Sefarad, garblı olanlanna Aşkenazi Knesseth tarafından seçilen bir DevSahlık Spor OTO denir. A«kenazi ibranice Almanya,. ] e t Reislerl vardır. Cumhur BaşkamSefarat İspanya demektir. İkinciler' nın partilerüstü, tarafsız bir mevkii FORD 48 tenteli, radyo, medeniyetçe daha ilerıdirler. Çünkü ' bulunmakta ve bu. müteaddid partili kalorifer yeni lâstikler. Sefaradlar, daha çok bulunduklan bir idare icin mühim bir muvazene Nuruosmaniye caddesi 63/2 memleketlerin hayat tarzlanna inti âmili olmaktadır. tsrael devleti, memÖmer Fuat Ap. bak ermişlerdir. leketin küçüklüğüne rağmen devlet Tel: 22 72 97 Meşhur Amerikah 1954 ağurtosunda yapılan sayıma içi ve dışı müesseseleri bakımmdan göre Israelin bugıinkü nüfus durumu havli komplike bir slvas! bütün teş1.692.000 dir. Bunun 1.502 000 i Yahudi ' kil edivor. Hukuk ve siyaset adamlaKlRALIK 118.500 ü Müslüman. 39.000 Hıristiyan,' rımız için tsrael divan. ciddi bir eDIZZY GİLLESPIE 15 000 Dürzidir. Necef çölünde kilo i tüd mevzuu olabilir. Bu bakımdan metre kareye (3) kisi düştüğü halde' her iki memleket bilginlermin teve orkestrasmın genel istek Yarkon böl»e«inde 2 916. Havfada 831, < maslan temenniye şayandır. üzerine Hic kullarulmamıs. 1.5 YarKud«?te 559 dur. En kalabalık şehir l u ı.. ialık LİMA Posta Kutusu: 182 olan TelAviv, Yaffa ile beraber bu GALATA Trabzonda deprem rüfusun yüzdo 42 sini içine ahr. Son Ankara S (» a ) Deviet MeteoroDevlet Salnamesi son durumu çdyle Bugün yalnız bir matine gösteriyor: 1.717 834 umum! nüfus, loji tslerl ütram MUdürlttStrnden bllsaat 17.30 da yarın veda 1526 016 sı Yahudi, 191818 Yahudi dlrlldlflne göre, bu sabah saat 8.15 rte Trabzonda gOneyden gelen re 3 matinesi 17.30 da ve veda den başkaları. Mukaddes Toprakta bu sanlye devam eden zaranu bir d«psuaresi saat 21,15 Saray'da insanlarla kurulan müstakil tsrael rem k»ydedllmlşt!r. devletinin bayraŞı, beyaz zemin üsTeleon: 44 16 56 Gönende 8 Tonluk VABİS bütün tüne a!tı köseü bir mavi yıldızdır. lâstikleri yeni Mü. K. Köy Herzl. bayrak için söyle demişti: «Bi Gönen 3 (a.a.) bugün saat Mühürdar ead. No: 18 zim bayrağımız yokrur, fakat obna 16.35 te an saniye süren orta şidTel: 36 14 71 lıdu. Kalabalık bir insan topluluğunu dette bir deprem olmuştur. Hasar yürütmek için onlarm başı üstünde yoktur. Hava ktnrvetlertne 15 bnçnk Faslı nümayişçilar dün Marakeş şehrini bastılar Eisenhower'in yakınları suislimal mi yantılar? ASPORAb Kitre'ye REKLAM ABİDESİ ne CAZ KRAU Son 3 Konseri EKSKAYATÖR Acele Satılık Doktor İbrahim Ethem Ulagay Daktilografi Mükâfatı Şirketimlzee 1950 yılında tesis olu nan 1500 liralık Daktilografi mükâfatı bu sene, 5 mayıs 1956 cumartesl günü saat 15 te Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan 1956 Türkiye Daktilografi Şampiyonası müsabakalanndan Profesyoneller arası sür'at müsabakasında bi rinci, ikinci, flcuncü, dördüncü, beginci gelenlere verilecektir. Bin lirası birinciye. (1956 Türkiye Daktilografi Şampiyonuna) iki yüz Urası ikinciye, yüzer lirası da üçüncü, dördüncü, beşinciye tevzi edilecek olan mukâfat. kazananlarm Türkiye Dakti lografi Şampiyonası Tertib Heyetindcn alacaklan vesikalar mukabilinde şirk etimizce ödenecektir. Ufıesco taraf rdan arkeoloiık kazılar re inıne da.r Konacak beynelmüel prensıpkr ha::'. ınaa Palermoda bir toplar.tı yapı'acJktır Yarın ba;la.vy 19 mayıçta nihayete erecek olan toplintıva Urescoya dahil j b'itan milletlet iştirjk edeceklerdır. T'jplant da, b d sene pek çok arkeoloj^k kszı yap'Jar memleketimizl: Mılli Eğıflm Bakan.iftı sd'Tia İstanbul Arkeı^'oji Müzesl Mudürü Rüstem Duyuran. Ünl^ersiteler adır.a Ankaradan Prof Ekrerı Akur<»?l temsi! edereklerthr Arlf vapuruvla Plrere sevkedl'.erken kayboîan 731 çuval lç fmdık, dün lkl ardlyede bulunarak adlt emanete tesllm edilmiştir. Palermoda arkeoloji toplanhsı ÇIK^LET 1 K AV AKL I S l JI E R B A \ K * I \ Her nevi oto alım satımı yapılır Tel 44 39 73 Müracaat Saat 10 12; 15 18 arası M H SATIUK KOŞK BoğazıÇ;nde Yemköy Tarabya asfaltmda 1564 metrekare uzennde 3 oda. frtre camekânlı hoı ve hıımetcı oiası, muştemîlâtı, kaloTder, sıcak su, garaj. telefon ve ier ıl" bır'jkte, butun konforu havı deniz» nazır. fevkalâde manzarah koşk satılıktır. Mdracat: Ayaspasa Güznüssuyu Cad 28 2 Matavassıt kabul edilmez. Kayıb 7S1 çuval iındık bulımdu Bir Kişiye 20,000 Lira V E AYRICA 1956 Yılı İkramiyelerinin 3 üncü Çekilisinde TAVZİH ötedenberi Bursada Setbaşı AJ:demir sokak 11 numarada yaprak tütün ticaretile müst"gil ve ASA KOLLEKTİF ŞİRKETt Abdülehad Tüter Said îskeçeli AbdOrranlm Tüter unvanlı şirketimlzin, hakkında neşriyat yapılan ASA flrmalan ile bir euna aiâkası ve Irtibatı olmadığ'nı görülen | lüzum üzerine tavzihen ilân ederiz. MUHTELİF PARA İkramiyeleri Mevcuddur. 10 Mayıs 1956 Aksamına Kadar 150 Liralık Bir Hesab Açtırmakta Acele Ediniz. 5WTA İ.L KİMYA EYİ LA;Ş. Satılık Dükkân Boj teslim, yeni injaat Müracaat. Tel: 44 33 41 Galata Fermenecüerd» ^ SÜMERBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog