Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHUBtîET 4 Mayıs 1954 K KEMAL A R \ € A O Ğ L AN Ketunliynı: MÜNtT ŞEHtR TtYATBOLAKl DRAM KISM1: Baıu Dokundun Yazan: Tenne«e« WUllams Donal Windham; Ttlrkçesi: Sadık Balkan VKNİ TtYATRO: Bir Melek Geçtl Yazan: J. Bousquet H Falk: Turkcesl Yılmaz tnal: tSTANBUL BÖLÖMÜ Hanımlar Terzihanesi (Yazan: George: Feydeau: Türkçesi: Mahmud Yesari) s l s n ' n föçü, £öçün önünde»dl. Uerliyjrdu. Bir zarnan gitti böylec«. Sonra Hüstsyini dü«ündü. HUseyin neredeydi? Kaubalığa fitmlştl. Bu mrrana kadt.r ne l| yapıyordu? Kalaba l:k çoktar dpğılmıj, yola düşmüştü Merakı gittlkve büyuyordu. Bir iki kişiyc sordu. Doiru düıüıt bir cevab aU madı. G04Ü Huseyinin karısına tesliın ett), feriye döndü. Huseyinin yanına g«l:i. HUseym devenin basmd» dönüo duruyor. Böyiece gördü onu. Şaştı. Hüteyin Karacsyı görünc» kendln* ii eBUiror rausun Karaca?» Karacaoglan: « Billyorum, dedl. Dell Hüseyln. KÜÇÜK SAHNE SEVGtlJ GÖLGE (L'ombre Chere Yazsn: Jacques Oeval: Çeviıtn Mebrure Alevok or!a kara borsaci oldum Floş mamullerimi birkaç defa normal kârla sattım. Benden alanlar üç mUli kâr edince, mecburen ahenğe uydum Ben Buraada dokumacıyım. Fabrika denilebllecek kadar genısletllmla dokuma tezgâhlarım var. Ba 1 » yâdlgarı bu zanaatl kendiro de lnkişaf ettirerek ideaiim olan bu hale getirdim. Şlm dl normal blr kazançia fakat lstlkrarlı olarak bu lşlml Idame ettlrmekten baş km gâyem yok. Pakat maaleıef buna muvafJak olamıyorum. Anlatayım: Ham madde olarak floş ku.ian.yorum. Birkaç sene evvel kilO6u 1015 Ura olan bu madde. bugün tevzlatîa kllosu 2025 liradan alınıyor. Pakat, ve rllen mlktar hlçblr lmalatçının Ihtlyacızıı karşılamıyor. İmalaıçı demek le haklki lmalâtçılan kastediyoruaı. Blr de yalancı lmalâtçılar var. Şehri mlzde yerll tezgâhlar da yapılmaktadır. Blrkaç kuruşu olan bu tezgahlardan blrkaç tane temln ederek evlnln blr köşesine kuruyor, oluyoT dokuma cı. Hemen tevzl bürosuna müracaat ediyor. Tezgâh kurduğunu söyllyerek flo« tahaiıl yapılmaaını tattyor. Bir heyet gellp bu yenl kurulan mahalle fabrlkasmı tefliş ediyor. Şartele bası ror. Başlıyor tezgâhlar çalışmaya. Kaç ezg&h var? On. Remen blr rapor ve şu kadar kllo floş. Fakat kurulan tez gâhların ç o j u n u n noksanlan bulnn du^undan ancak blrkaçı ya çalıııyor vahut fabrika pamuk dokumaya başlyor. Alman floşlar da kllosu 4050 11 rad.ın karaborsada satılıp hemen yüz de ytiz tlcaret Ea^lanıyor. 3«hlrde o ka dar çok tezgab var kl. eldekl mal tezâh ba?ma takslm edlllnce blzlm glbl namusu ile çalışmak lstlyenlere mal yetmlyor. Mecburen bu adamlar'.n malını karaborsa 4050 llradan alıyor ona göre de m^ll^pt he*^blivoruz. Kazanç hıraı da o kadar ilerlemis kl Bankl bütün lmalâtçılar »öz blrllgl « mls glbl 20 liraya aldığı maiı da kaaborsa fiat:na mallyetlendiriyor. Ara a n n d a karteltröst yapmışlnr sankl. Blrblrlerlnln amansız raklbl oldukarı halde. Mumammer Karaca S A B I K B A K AN Vodvil 3 perde MAKSİ1M TÎYATROSU «KİHAl.AR SEHBEST OLUHSA» Operet 3 perde Şimdiki pahalılığı gerekçelerile müdafaa eden bir vatandaş Iktisac'* gldisimizi tenkid ettikleri için muharrirlerimizi haksız bu'sn bir okuyucumuzdan aldığımız mektubda ezcümle deniliyor ki: Semtimizde < 1 partili bir bakkal tamdıklarına, yakında gaz gelmiyecek. diye f:5:ldadjğını »amim! bir eda ile söylediğinl biliyorum. îşte böyie ârızî bir buhran yaratılıyor. Ve bütün bunlar o parti liderinin basıfiıı aitından çıkıyor. Pahalıl.K mfvcud. Fakal açlıktan ölen yok. tkinci Dünya Harbinde, üözüitıüiün önunde durüp ölenleri gördük. O zaman ucuzluk vardı! Buğday, arpadan sarfınazar. kuş yemine kadar elkoyan bir hükumet. m:'leti fiziyolojik «efalete düşürdü. Vaktile bu sıkınhlan yazamıyan muhterem muharrirler. şimdi hem matbuat serbestisi yok der. hem de yalan. dapedüz yalan piyasa haberleri ile haUa hükumet aleyhiı»; hazırlar. Zeytinin kilosu dört liraya imiş. Belki, jrüzel ambalâj içiı.de görterişl; zeytin satan insafsızlar ve alan mirasyedüer buijn.ır. Fakat ben. Ramazan için iki liradan zeytin aldım. EmrodersçnİT nümuneük göndereyim. Bu zihniyetieki insanlar. halkı iktidar a'eyhire kıjkırtmak. sonra da mevki kapmak Utiyorlar .. Makııl yazılarl» memlekete hizmet matlub ise daha n«tri'.ıskâran'" bir iş olur. Kasjh arıı^ SPÜ günlerde vaptıkları hainan* hareket. cezasız kalnamaİ!. 3un'nr hakkmdaki hüküm. tstanbul halkı tarafından verilmeli Eamazap ayi mevzuubahis defil. Ancak milyonluk şehir icinde ihtiyır ve çocuklhrır. sanatoryomlarda ?ifa bekljyen binlerce hastaların hayatlartna doğrudan dofruya bir kasid değil midir? C'elebler ve kasabiara kar?: bir kampanya açılmk doğru değil mi? Ali Rıza OÜN NOTlj'MUZBüyükada tkinci t'mumi HartdeH durum. bütün dünyanınki ile birlikte :n nımaldi. Fakat eskılcr, «Br.tıl makıysün aleyh olamaz!» demi^ler. Yani kötü örnek bize mütemadiyen ölçü olamaz. Münasib bir arşınla meınteket alıvalini fclçmeliyiz. O arsın ise. diğer memleketlerin iktisaHca mrınalleştiği hakıkatidir. Türk halkı. en mübrem ihtiyaçlannı bulamıyor Can kurta'ıcı ilâçlar dahil! Yedek parçalar bir taralrt! Mütevazı bütçeiercif; gelirle giderin biribirine uyrnadığı da acı bir hakik.ı'.'.ir. Gonderdiâiniz mektubda çiddetle tenkid ettiâiniz mıhaHİrlerimiz. km'seyi kotülemek mak^adile değil, iktisadi durumumuzu iyi'esti'TTK'k gayretile düşüncelerini yazmaktadırlar, tayın okuyurumvız. «Bu b'jrada çürüyüncey* k t d a r ka.,cak. Yernden kalkmıyacak. Karaca?î'sn M»k nlık.a: «Neee!» Deli Hüseyin usul usul «Dsve inadı. D e v UıaJı tutuv aa çökünce, bir daha. ö'ünceye kadar k;lkmaz yerinden... İ*te bu da yerindîr. kalkmıyacak. Zayıf dü»* c»k Ölecek Kurtlar kuşlar pay edecek onu Kaldjralım şunu.» Ksracaofian «Kalkmaz diyen sensin ya...» Deli Hüseyln: «Eelkl ka'kar...t Smın Rızdı, deveye larıldı kaldırma$a çalıştı. Kaldıramad;, terleil. tenindl. > Ö'e• ceŞtıîı b'lse burada. höylece yatar kalır. rr.ı? Söyle Karaca! Vstar kshr m:ydı' Bey kızı türkti soVied!. Başına oturdu da devenln, agıt yaktı Gene kalkmjdı l r a d n deve.» Bırden aklma dü;*ü• Senln sesln dı*a ta«s eümle r m h lukat» kar eyle Söviesene bir türk'.' Haydl gö'unü •eveyı'm söyle» Karacani'an fUHJm«»ii: • Türtçü">n «*»vj ml kalkar? Canı Ölmek istemiş. Ö>«k.ı Hüseyln: «Benlm natırım tçii'... öe..im hatınrn içtn bir rürkü «öylemez T)!s?niz?» Senir iesin torrpfa geçeı ratı dile getlrlr.» ltt. Bonts'imn 3S/1956 flatları % * TAİZLİ TAHVİLAT 1938 İkramivel! 25 00 24 00 107.05 107 00 101.90 101 00 100 Ol f 100 00 104.15 104 30 ' 102 45 ' Ikramiveli M. Müdafa 1 İkramiyeh D Yolu IV tkramıysl! D. Yolu V J951 Tahvilf 1953 Tahvii! 1955 Amnrtinnan 1 Ziraat BaK?sı i n Ziraaı Bankan X V Ziraat Eankası V Ziraat Bankası VI IAHVÜJII 1»«S lanvtlı IIK3 541 «•ıııı» nn»»ıer t Merkez Varkası üarant) Bankası OblifatjOD And lD Turkıvp Krenı Bankası H !« Banüası N Yapı ve Kredi B. Albnnıı I A O A*lan Çlmento 5ar» u»6ırmenlen Tirtret B<nk«.t< N HılKSASl (1. (II 3tr»tl*r 163 00 126 IHI ' 186 00 137 »t «5 5C 1B.50 • tSMOt 82.00 * 44 M > 60 00* Karocaoü.sn duşüncü. Gözleri çakma.\ çakmak oldu.. Yuztl b ü t ü n bedeni kor kuı çlaştı. Bu Karacaoğıan »rtık eski Karacaotlan ieğıldı. Kalktı usullacık gitti, a t ı ı terkiılndek »azını aldı. Devenin kar 5' sağna. bir taşın üstüne oturdu. Rüzsâr gibi, Kasırga gibi sonra «eher yelı Eİbi ılıktai' çalıp sftylemeftc başladı Yaz gellr d* yazı y«b*n yurdolur Htr derde bir alıe< kurdolur ün beşlröe kızlar gonca gül olur Vakti ge «r. güller agltmasın mı? Der K«r<«ognn bahıfr erifti ıvieyvaıın dt,rnıedei' gazeli düıtü Yuklendi barhanerr. kervanım göçtn Tozu kn.kan yollaı atlamasın mı? A|ik der kı. sazın hikmetinden ıui/ Ti.mmaz. Devı» a£ır ağır a y a | a kalk yordu. Ams Karscaoğlan bunu gtirmUyordu Saz.nı yumulmu», dünyasından ^ ç r r i ? . v^ryan&ın edıyordu Ugu'duyor* du dünya. D».e ayağa kalktı. De'i Hüseyin dcveyı durmuş. onda harek«t hajİHdığın^anbfi seyrediyordu. Kendi.ie ef^tfi Hüs^yin e'ıni Karacanın omzuna koydu. D»veyi gösterdi on*. Bu &«fer Kâraeaya düştU. O daha ço.i bu 'ft... ALTIN Dnıa, Kllo altın 45fiOOO Tr rt«tııır 1 1 1 1 J3 St«r :n Dolaı D. M. trviçr» Frangı Franıı Frangı AHIıA Cumhuırytt Re«ad Gulden Külç» Deguau 27502800 1120 270 2(5 100 ALIII» 93009350 1070010750 1200012200 88008825 13651370 13701375 Blrkaç defa nor:naı flatla mal »atmıya te?ebbü» ettlm. Baktım kl ben den mal alan aclam, benlm üç mlallm âr yapmakta. EnaylHSl bırakarak ben de bu hengameye uydum. Başka da e yapablllrdlm? Uydum amma lçlm Lojnuınlardan istifade. bir de rahat deill. tsln düzen* glreee^lne bugunkU şartlarla aklım da ermlmantı^r. dayanmalıdır or. Bir odamız var »6zde. bu lşlerl dü A kara \apı Enstitüsünün öğretmen •ene koymakla Körevll. Netlce rnalum. ve öğrencilerinir' tatb'kat aylarında bil Tapılan floj yolsıi'luklnrma ald. şaze fll! eme>lle ve Sanat Ensti;(!si!nün yar elerde yazılan yazılarm daha mUrek d'rrıyle Treydsnj! getirilen Joimaniarda :ebl blle kunımadı. Ama yalnız kaler hiç emej'i teç.remlf olmakla be•aborsa floşra nıı? Beıı sadece kendl ıranşımdaklnden baksedlvorum. Hü rabfı maaf.aıı vi,k«e'^. karı koca öjret ümet ne yapıp vapıp bu karaborsayı n.ei o'ani >r henı öâretmep ve hem de nlemek İçin piyasr.ya bol floş iürmell Avu.sthk yHpa"iar. (!ç katlı evl olan. Yük»*n mıı'ıendia ve •nnesinin npar lr. Sonra boynumuza takacnk adl blr :ravata 25 llra lstenlrse buna klmse t:m;.tıı olsrlar 30 lirs gibi az bir kira ile *10 v ıdan bert »anki kendl malı ücenmesln. imi* gibi oturrtıaktadırlar Geride kafHUvlyet mahfuzdur) Konseıvaluann konser bileti satışlan Beled'ye Konsercatuarınm konser blletlerl Dram Tlyatrdsu (rl?elerinde Pazartesl günlerl »aa* 13 den ltlba» ren aatı»a arzedlllr. Ne hlkmettlr kl, u a t 13 de *!şe önüne frelenler önden en az onbeş tıranm fonbet koltuk de^ll) satılmış veya kapatılmış oldu 4unu hayrcf.e Körürler. Sebebinl so r.irs.nız. «Efendim. onlar yerlerini dahâ önce ayırtmıslardır" glBl sudan blr ce T.ter yanılmıyoruk Pazartesl g ü n l ı rl saat 13. bllet «atıjının başlangıeı olarak tesplt edllmtstlr. OUnün bu u> atinden blr »anlye önceslne kadar hlç klmseye ve hlçblr s«beble bllet verll •nez. yer ayırt'lamaz. Biz cöyle biliyoruz, böyle o'.masını arzu ederlz. Naflz Anarat Slnanpasa eaddesl. ÇelebloSlu aokk ftı no. 9 Beglktas İstanbul vt Cumnurıyei Matoaacıim vt rurk Anonım 3ırketı Clgaloflu Halkevi «nkak No 30/41 Migros kairıvonu gelişigiizel bir nakil vasıfası değHdir Migros kamyonunun, başka vasitalara asik yerdt ıtcaıet yapılmasım ıımum! izmet saym *tık. Aldı6ımı7 bir mekb'la buna Itira* o'.unuyor Trafik faftlfri konuldukları mahal• sahibi heı kim ve hanRi hükmi $a. ts olursa ol*îTjr bütün nakll vasıtalarıns jamlM.r. Nakll vasıUsmın gördOftö vazife veya or.un sahibinin mevki veya «ah.yeti l.iç bir muafiyet veya imtl>37.ı gerektirerı'?z Hv. Kc L'steSınen Fitrat Yurteri :?j sokak No 1 1 Şirinyer tzmlr N'iTL'MUZ: Gsyesi ucıızhı?u sağlamak olduju iç'r. Migro. krn"îy°nuna imtiyaz tarunp^f..= 'm bizirn Tı^ntı^ımız kabul etmekted'. KaMıntn yok k\ yüriiyelim Trafıtr fiıbesi radyoaa. halkın kaldııımdar git'neçini Istiyar. Halk d.. bir çok sokakların kald!rım«i7İıf ndan sikâyetçi. Misal: 1 Istıklâl Cüddesinde Parmakkanı Hocazjde sokağı. 2 I^tlkiâl caddesl Suterazial sokağı. 3 Katsköy Tunel caddesl. 4 Ki'dıköy Altıyol tramvay yolu (ç«ıı>:. BuralaMo kaldırım 80 >&ntim genişi kte, yjksekliği 5 50 santim arasıpda dejüjir V" iljtlerinde yürürr.ey <!eS" sürçmemek için cnnba'lı., lâzım. Bir de bu dar ve bo'nık Valfiırırnlı yo'lardan kam yon, oton obil feçer. park yapar. Gpnis ıkl» t hnlkT gecmesine bile kâfi deSii. Muharrem Hilmi Bemo lan sı marîlı vr arkası olmayan ÖJret mer'er ise orac'a buada süriinmektedir cr Bu husus ffçen sene bskanlıla siKsyel edî!*ı. bir netıce çiKmadığı için bu zatlar keviflerin ebakmaktadırlar. ! Her oğretr.ıenlr orad o'.urmaya hakkı vErcır. Hi<. olırnzsa 5 sencden fazla oIarlsr çık; rılcra» yerine b.jka hir öğretr.enîn oturtf'.ması suretıle biitlin öfretır.tnleriı. zam»nla bu lojmanlardan is îifa !csi cihptirı*3 £ : dilnıelidir. ıHüviyet mahfuzl N'AZIME NAU1 ve ÇO( UK1.AKI Tatı ısısrınl M'l«n Klır» M]«D MM'UI Muauı Vergide bdalet bu mudur? 19ÎS seneslnde kaldirılıp 1956 sene ba' ş n d a tatbikıra başlanan e«naf vergl| sinde. tekrar (1et.;iklik yapılmâk üzere jtavi'inın Mecı'» ReldiSİ heiDimlzce maj lı',m Tasarıdrt 51 bir lira «atıç yapan | bir lacir ve 21 hin lira naki! yaoar) bir | .TV.ba sahibi vcrıiden muaf tutulmak isrer.iyor. Ha<"iri şoföre hanpi nakliyecl v« kamyoncııva dikkattntri çevlrtrseniz ç e v r i n : Sâfl kf.r ıçavrisafi kârın en az yar.Mdır der K."r Ha1l«r Karanamesi perakendeclye ekserı mîhprda yüzde 20. bazısıri" da vüzd» 30 hr<Msında yiizde 13 kâr I b;rrkmıst r. Ort.lama yüzde 21 M ya ge'ıyor d»mekt! $u halde 57 bin llra!ık satısla 1İS«.2O Hra gayrisAfi k i ı olur. (Blifül ! t W e ça!ı$ma = i şart nlduSıns gore' k.'f vesair mrsraf 2.200 00 lira ol»a sAfi kâr 10 bin llranın (lıerin:?dir. Senedr 10 bin lira kazar.ân biz tiığer rr.ükelief'er 2 bln lira vergl veriiz. Ysnır.izdsk! b'?!m kadar ka?snd# Ukdirde ••f:r (0) veı Bi verir Bu ne haldir?. Ruhiddin Çolak K:rımırıl,,prak mahallesi, Balkan sotak 37 Eskişehir (Arkssı var) CBVAÜ KEHMİ BAŞKUT AYDA SOĞUKSU ZVMRÜD BAHCELİ EVLER Arsalarının satıjı hararetle devam ediyor. İstanbulun blricik sayfiye yeri suyu, havası lâtif, şaheser manzaral; bu arsalardan bir tane edinmenizle ideal bir yuvTa sahibi olmak gayesini elde edersiniz. KÜÇÜK ÇEKMECE GÖLÜ ile MARMARA DENİZİ arasmda ELLİ METRELİK LONDRA ASFALTI üzerinde tatlı memba içme suyu ile bol miktarda evlerinizin ihtiyacı olan «uyu temin eden bu arsalarımızı görmek ve bu suretle iddiamızı ispat etmek için. her cumartesi saat 2 de paz ar 11 de yszıhanemizden kalkacak vasıtalarımız emrinize âmadedir. Tediyatta kolaylık yapılır. ADRES: Eminönü Emlâk Kredi Banka sı yanında Nail Bey Han No. 4/6 Tel: 22 35 21 Muharrirler ve miinnzaralar Tuncer Özmen S»rr,feddinpa?a mahallfs!. O.:uI sck:ık No. 2 d» Burra adresi'iden a!dı£ mız mektuba cevab: Y'Jrdun bir çck yerlerinde müna7araîsr tertib'emelr mods hnline Eelmfçtir. 5!uhirrlrler ıura!ara Jüri nzası rjlarak d.i\Tc( edilıyor yLhud kendılerine "T.fvztı teç!» dlyr müracaat olunuyor. Ba?arı da. «falnpa mevzua dair fikrini söyîen diye böçvuruluyor. Muharrlrler: Yu gibi işlerln dıjmds b'rskmak uvaiıf olur kanaatindeyiz. 7n?. maddi fikatlermin Kr^ldıramıyacai munz:ım t. ı iş teşkil eder. T Ü R K İ Y E ANKARA 7.28 Açılış ve prozram 7.30 Kuranı Kerim 7.40 Takslm ı P1.1 7.45 Haberler 8.00 Şarkılar ve türktiler ( P . i 8.30 Haflf batı müzlf! 'Pl.) 8.45 Oyun havalan ıPl.) 300 Hafif batı müzlii tPl.l 9.30 Dans müziğl ıPl.) 10.u0 Kapamış. 11.58 Açılış ve proeram 12.00 Tan so. bolero ve rumbalar ıPl.l 12.30 Sevim Tanüre'sten s^rkılar 12 5Î Ser b « t «aat 13.00 Hoberler 13.15 Al! y« DoSançay'dan türküler 13.30 S» Ion orke*tTE*ı Halll Onayman ldar«ln de 14."0 Mustafa Seyran'dan şarkıl»r 14.15 Baftlamalarla oyun hr.valan 14.30 Frsnsız vıldızlan «öylüVOT fPl.) 15.00 İstanbul radvosu san a t k l r l a n 15.15 Kemal KarasüleymHno*lııncİ3n türküler ]5 30 Dan» müz!51 fPl.) 16.00 Kapanış. * 16.58 Açılış ve program 17.00 Ulvlye Hekimcl'den »arkılar 17 15 Dans müzlîi (Pl.) 17.45 İnc»»azdan »eaah faslı Fahri Kopu? Idaresinde 1315 Köyün saati 18.30 Yurddan sesler Mu^affer Sarısözen ldareslnde 18 55 Serbest ««at 19.00 Haberler 19.15 Tarihten b!r vaprak 19 20 Serbest saat 19 30 Frarık Petty triosu IPl.) 19.45 Nesrın Akçsndan şarkılar 20 15 Hadvo eazetesl 20.30 Serbest sa»t 20 35 Muzaffrer İlkardan jarkılar 21.00 Kühramanlar geçlyor Perldun Fazu Tülbentçi 21.İS Konusma Cevat Memduh Altar 21.45 Hafîanın Turlzm konuşması 21.55 Ser • best saat 22 00 B. M. Mectislnde bu ?ün Hazırlıyanr Fethl Kardeş 22 15 Hellkon yaylı sazlar orkestrmı Sef: BU lent Arel 22.45 Haberler 23 00 Pot purller ıPl.) 23 30 D^r.6 orsestraları çalıyor (Pl ) 24.00 Kapanif. İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Sevil ml8 orkestra parçalan 13.00 Şarkılar Radlfe Erten 13.30 Saz eserierl rözel Plâk) 13.45 Haberler 14.00 S?.n*:k melodller dana ve caz müzlel 14.30 Şarkılar Pl » 15.00 Kapanış. * 16.57 Açıi:ş ve program 17.00 Akşam müziği 17.30 Şarkılar Necdet Clci 18.00 Sevilmis melodiler 13.15 S?«z eserlerl Enlse Can Fulya ASaydın 18.30 Cuma akşamı İçin müzlk ıKanşık hafif melodlleri 19.15 Şarkılar Ahmed Çağan 19.45 Haber'.er 20.00 Erdoğan Caplı'dan keman me lodllert 20.15 Hadyo gazetesi 50.30 Karışık plâklar 20.4i Vlyolonsel me lodllerl Çalan: Muhlddln Sadak 21.00 Dereden tepeden Cemll Cahlt Cem 21.10 Radyo klâsik Türk musiklıl topluluğu 21.50 Konusma 22.00 Senfonlk mUzlk 22 45 Dani ve caz müzlğl 23.15 Haberler 23.30 ProçT&m 23.33 Karışık hafif müzlk Çalan: Allan Roth orkestrası 24.00 Kapanış. VAKIFLAR BANKASÎ T. L. BULMAC > 4 m Sermayesi: 50.000.000 1 1 1 1 1 t» / e 1 1 1 IBI 1 Önümüzdeki İki Keşide Plânını TAKDtM EDER OPON, baş, diş, adale, sinir, lumbago, romatizma ve bayan* ların muayyen zarnanlardaki ;ancılannı teskin için faydahdır. 15 Mayıs çekilişinde: 2 talihliye 4 talihliye 26 talihliye Blr jahıs için tutarı (T. 1m 1 1 1 1 III* m !*l 1 IJL m 120.000 lirayı asebilen 160.000 lira tutarında 40.000 liradan 15.000 ömür Bovunca Aylık Gelir 17 Temmuz çekilişinde: Mesken ve Mefruşat Kredisi PARA aıııııııııııııumıııııııuıııııiMiııııımıııııııı^ lira tutarında LOYD C. DOUGLAS'ın SOLDAS 9AĞA: 1 İç.r.de hiç bir şey bu'unmıyan hay,an mfsktnl iiki ke'.imeı. 2 tlgi ü'istcımekten azsk. 3 Cabuk oimek istıyen inlihı» htvesiileri iilâhı çokluk oraİKrına da.vdrUr, bir harfin okunuju. 4 Bevar.laîTT aya yüz tu'.an. 5 Bazı nakl ye vüsıta.tr nı kendis'ne esir eden. t^SAinlık beiııtis' olörsk çıkarılan fteslerdçn 6 İnszının dogub bürüdliğü meıleketir lisanı iiki keürr.eı. 1 Vdttmatikte bullanılan bir harf bir kdt'i gelrreyınc. bunun kadri bilinrrıfz. 8 Karnı zil çalan kuşlar yavrularını onun aliındo büi'ütür. VUKARinAN AŞAĞrVA: 1 Kelle vtva reisi tedsrik etıpeğe ujârrçma lar^Vet4 (iki kelimeı. 2 Vukuı mOmkun 3 «Lâtıfe et'ı> manasma mürektfb bir emir. 4 2engi"'ert ç a ' u m . y ; mecbur etmeden yasaiaıılardan. Lgiimez dunımda. 5 t r a r ı n eski ve meshur şairlerinden. 6 ^ Sahib, hsîrıam ayakkabısı. 7 Kskiden yaz. kurutmak icin kııllamlırdı. yüzc püiiicüîük işi. 8 Bunun ktıvverlisi kfrjrr.eti gölgede oırr.kır, orunja dalaşmf ktansa çalıyı dolaşmak • daha iyidir. ÂZÂP (Magnificent Obseasion) Bugün eski AR'da 1 talihliye Bir şahıs için | I 8 talihliye •••••••••••••••••••••••••••••••M 120.0001 lirayı aşabil^n = 35.000 Liradan İ ?RO.OO0 lira tutarında 1 25.000 I 28 talihliye | İsfanbui Umum Sigorta Şirketinden: Samsunda mukim Mehmed Ali Teoman'm ?irketimizin Samsun ve havalisi bölge müfettişi bulunduğu lüzumuna binaen ilân olunur ömür Boyunca Aylık Gelir | | Mesken Kredisi 1PARA ! niilllllllllilllllllllillllllllllllllÜIIIIIİIIIIIIIIIIr | lira tutarında g 1 3 4 5 6 7 8 Beş yolda, asfalt üstünde, elektriği, «uyu. telefonu mevcud; sahasına ve mevkiine göre 57815 bin liraya fevkalâde üç bes arsar<n satışı yapılacaktır. Görmek istiyenlerin curaa, cumarteji günleri saat 14 de. t>azar günü saat 11 de, Bahçekapı Yeni Vakıf İş Hanı kat 2 No: 1516 İstanbul Yapı Kollektif Şir?tetinde buulnmalan rica olunur. Telefon: 27 37 18 27 48 43 • •••«••»•••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••• A RSA LA R * ^ Hesabınızdaki her 100 liraya bir kur'a Tafradan gönderilen paralann havale nümarası, ücretini bankamız öder. YAZLIK ve KIŞLIK 1 Bebeğin en havadar yeri Kollej yanı mcjhur Yı* lanlı yalı möble ve tablolarile yazlığa verilecektir. 10 oda 200 metrekare büyük salon deniz üzerinde eşsiz manzara. Meraklılar ile film prodüktörlerinin dikkatine 2 Ayni yerde Yaylâ apartımamnda lüks Ikl dalre 6 odalı (Telefon, şofben. parke, gömme dolablar, parklar) tam konforile kiralıktır. Telefon: 63 62 51 ANKARA İSTANBUL • İZMER BURSA Kli AİZ B|A A|C fE (5313) 1 tlAÎBlElVH J T A|R AİK R I|Ş|W|N|İ I LİIİKİPİİ L • İVİAİLH' A D V KİAİVİAIL LE F AİRİAİMİA NİEİTİPIKIAIÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog