Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

4 Mayıs 1956 CUMHÜRÎYlff SON <2)ış Po/itika NATO'nun istikbali! r BİR DAKİKAr er kanunl iş hakh değildlr. uzey Atlantik Paktı teşkiHer hakh iş kanunî olmalâtı bugün Pariste başladığı gibi. Onun icin idcal ansada, evinin dışında iş tutan han Harbi biteli 11 scne olmasına Paris 3 (R.) Sovyet Savunma , makta olan goruşmelerden kanun hakb o^^ır. evli kadınlarm sayısı gün geçtik rağmen hâlen 16,000 çocuk annelerüe Bakanı Zukof, bir nutuk vermij ve kuvvetlenmiş btr şekilde Bir kaç zamandır yürı te olaa çe artmaktadır. 'Elle) mecmuasının babalarını »ramaktadırlar. ordunun siyasî eğitimile yakından çıkabUecek midir? Hür duııyanm bir kanun vardı. Bn kanuıid gore hüneşrettiği istatistiklere göre, evli Fran meşgul olunmasını istemiştir. Zukof müşterek müdafaasuıda mühim rol kumet istediği memoru tekaüde sevsız kadmlarının yüzde 34,6 sı bu şebir çok tenkidlerde de bulunmuştur. oynıyan bu teşkilâtın istikbali, NATO Şanslı tembel keder, bu memur hiçblr yearde hakkilde çalışmakta, para kazanmaktaAnlaşıldığına göre Zukof, ordu idaBakanlar Konseyinin bu defakl kaLondra 3 fa.a.) Daily Telegraph nin ziraî maddelerile karşılanacaktır. dır. «Ya» adındaki büyük îspanyol ga kını arıyamazdı. Eskiden DeTİet Şuresini yalnız askeri sahada değil. iderarlarına bağudır. gazetesi, Çekoslovakyanm Suriyeye Suriyeye bu anlaşma mucibince ilk zetesinde bir tembelin dikkati çeken rasma müracaat ederken. bn bahsetBu sahada Fransa dünya birincili Yedi yaşına basmış olan Atlantik ehemmiyetli miktarlarda silâh gön silâh partilerinin teslim edümiş oldu oloji bakımından da elinde buluntiğimiı kanun onu, hatU Buyük şu ciddî ilânı görülmüştür: ğini elinde tutmaktadır. Birleşik A durmak istemektedir. Aynca. Zukof, Paktı son zamanlarda zaaf eserleri j dermeğe başladığıru bildirmekte ve ğunu bildiren Daily Telegraph, Rus merikada ise çaiışan evh ka'hnlaıın «Çok tembel bir gencim. İşi az, pa MUlet Meclisine müracaat hakkını da Stalin'i ve Stalinin putlaştırılmaanı göstermiştir. Yunanistanın tahrik et ı j , u sevkiyatın iki memleket arasında liderlerinin Londraya hareketinden nisbeti yüzde 30,1, îngilterede de yüz rası çok memuriyet arıyorum. Uzun kaldırmıştı. E, bu haklı bir jcy <ieda takbih etmiştir. Öği Kıbrıs meselesi, Doğu Akdenizde I' de 31.7 dir. tatillere müsaid bulunan müdürlük ğildi. Memnru âmirin esiri haline | uzun zamandanberi cereyan eden gö az evvel neşredilmiş olan Ortadoğu Rusva Pasifik filosunu tatoviye etti gerginlik husule getinniştir. Türki Fransız mecmuası, çaiışan evli Fıan veya temsilcilik münasib gelecektir. getiriyordu. Halbuki devlet isleriııin hakkındaki Sovyet tebliğınden sonra ye Yunanistan ve Yunanistan In j rüşmeler neticesinde altı hafta evvel da sevkiyata devam edılmiş olduğunu Tokyo 3 (A.P.) Güvenilir bir Jasız kadmlarının lurumu hakkında 32 yaşındayım: Bekârım. Şıkun ve selâmeti. memurun kanunî mes'ullgütere munasebetlerini zedelemiştir. akdedilen bir anlaşma gereğince ya fakat Londra tebliğinden sonra bu pon askeri kaynağı, geçen aralık aizahatı veriyor: yakışıklıyım. Bir kaç lisan bilirim. yetine güvenerek vazlfesini hiç kiınpıldığını tasrih etmektedir. Bu devletler NATO azasıdırlar. yında Pusvanm Kutub denizinden bir Pariste çaiışan evli kadınların İyi dansederim. Öci ses uzerinden ıs seden çekinmeden yapmasında idt Daily Telegraph'a göre mevzuu ba nun devam edip etmediği hakkında filovu Vilâdivostok'a getirdiğini açıkBir çok memur böylece işinden atıldı. Eusyanın. takib edeceği tarafsızhk yüzde 38 ine anneleri veya kaynana lık çalarım!» bir malumat alınamadığını kaydetSefll oldnlar. Hepsi değil amma. büpolitikasına mukabil Avusturyaya his anlaşmada Çekoslovakyanın Su mektedir. ları yardım etmeKtedir. Eyaletleıdı lamıştır. Bu filoda 13 bin tonluk, en Meselenin garib ciheti. îki gün i verdiği •bans andlaşması» nın Lmza riyeye 50 Alman tipi tank, 50 Sovyet ise bu nisbet yüzde 60 a yükseliyor. çinde, bu adamı 37 kişinin araması >ük blr kısmı •politika» sebeblerile son model iki kruvazör, 10 küsur büVVashington'un göriişü atıldı. Zaten doğrusu bn kanunun lanması üzerine merkezî Avrupada tipi tank, 25 Mig uçağı, 100 kadar Parisli evli kadınların yüzde 40 ı, olmuştur. Cumhuriyet Halk Pa>1isi Istanbu, yük desrroyer ve bir kaç büyük deWashington 3 (a.a.) Bugün bir hazirlanmasında gıidülen asıl maksad ki NATO müdafaa hattı geriye atıl zırhlı otomobü, sahra ve uçaksavar tl tdare Kurulu azasından Şevke' kazandıkları paranın yu/de 20 sui] nizaltı da bulunmaktadır. da bn idi. *** mıs. Batı Avusrurj adaki NATO kuv topları, 10 bm portatif makinelirüfek basın toplantısı tertib eden Birleşık 30 gemilik bu filo. ötedenberi Vi Mocan dün bu kuruldan istifa etmis hususî masrafları içm ayırmaktadırvetleri ya Italyaya veya Batı Alman ve muhtelif cephane vermesi derpiş Amerika Dış İşleri Vekâleti sözcü^i Fransada 100.000 kapıcı var ve istifanamesini idare heyetine ver lar. Eyaletlerde ise bunlan.i yiızdt? Fakat görüldü ld bu haksu «!««nB yaya çekilmiştir. Bu cephede müda edilmektedir. Bunlar için istenilen bugünlerde Çekoslovakyanın Suriye lâdivostok'ta btılunan 2 kruvazör. 40 38 i aldıklan paranın tamamını ev ir Fransız gazetesine göre, Fran islerin kansmasma. pek çok fikâyrt destroyer ve 100 denizaltıük filoya miştir. Dün kendisile konuştuğumU2 bütçesine eklemektddirler. faa stratejisinin tamamile değiştiril bedel normal fiatlardan daha aşa ye bazı silâhlar vermekte olduğuna sada (kapıcılar) m sayısı 100,000i ve sızıltılara yol açıyor; Dordüncü Şevket Mocan bir arkadaşımıza isti iltihak etmiçtir. mesl icab etmiştir. ğıdır. Çeman 10.700 000 Suriye lirası dair Londrada çıkan haberlerin doğru Evli Fransız Kadmlarınm »ıra ile aşmıştır. Bunların 80,000 i Pariste ça Menderes hükumeti ise başlarken blt Avrıca. Rusyanîn bu limandaki fasına dair şunlan söylemiştir: tercih ettikleri meslekler junlar: Ög lışmaktadır. tutmaktadır. Bunun bir kısmı Suriye oldufunu bildirmiştir. Batı Avrupada karşılasılan iktisadî çok ıslahat sırasmda bu kannnu kalh=rb tanke'lerinin mecmuu 750 ye t Doğum sannlarile ölüm ihtilâc retmenlik, sanat, gazetecılik, dekoras(üçlükler. enflâsyon tehlikeleri, el Fakat, apartıman kapıcılı&ı mesle dıracağinı da vadetti. Yani bn kanularınm birbirine karışmasından son yon, dikiş ve nihayat devlet memuryükselmiştir. emeğlne duyulan ihtiyaç. Batı NATO ginin yakında öleceSi de söylenij'or. nun haksız ve zararb olduğunu kahadde gelen bugünkü ıstırablarımı luğu! azası memleketleri, NATO askeri şefBuna sebeb «kat mülkiyeti» gösterili bul etti. Hattâ bnna dair bir de tasan zın biricik sebebi bir türlü (Niyazi *** lerinln tavsiyelerine rağmen. askerlik yor. Kapıcılann, çoğalan patronlar hazırlı\arak Meclise verdi. Fakat koBeyin geyiği dahil) evliya, enbiya şaöpücük Kraliçesi Hâlâ Hitler sevgisl müddetlerini indirmeğe sevketmi}' I dan. sikâyetlerden, birbirini tutmıyan misyonlardan birinde müzakere edlhıslar devirlerini geride bırakamama A lmanyada (Frankfurt Main) şeh direktiflerinden bıktıkları ve yavaş lirken hükumet tasanyı daha mfiBunlar, askeri masraflarını da kıs Londra: 3 (a a ) Hastings şehrln mız, muasır bir nizamı yerlestireme ^ * ; nde intişar eden bir dergi, yapmıslardır. Halbuki NATO. yeni ve emmpl hale koymak için geri aldı. de bir «bpüctik krallçellti" mümbalsa memiz olduçu malumdur. Güdümlü tığı anketin neticelerini açıklamakta yavaş meslekten aynlmayı düşündük modern silâhlan öğrenmek için asBu böyle iken Sğreniyoruı Id: Temleri söyleniyor. sı yapılmı; ve Maurcen Knlght »dm müzakere, emirli gündemler. kifaveti dır. Bu dergi şu suali sormuştu: kerlik müddetini değil kısmak. uzatLondra 3 (a.a.) Kutülâmare da 19 yaşında fevSalftde güzel esmer müzakere takrirlerile bogulan fikir Diğer mühim bir nokta da şu: G« yiz Mahkemesi dalre relslerinden üç mak icab ettiğini ileri sürüyor! « Almanya için en fazla çalışmış savaşımn 40 ıncı yıldönümü münabir kız lcazanmıştır ce. tatlı uykusu içinde başucundaki ve aynı mahkeme azasından 13 at ler, maiyet kösebaşlanru tuttular Geçen aylar zarfında NATO'yu en sebetıle o harbe iştirak etmiş ve Müsabaltanın bas halteml mevkllnde Fikirleri dinlemeden hiçe saymalar, olan adam kimdir?» zilin çalması. bu hâdisenin sabahd Va haksızbğı Büyük MUlet Meclistnde Washington 3 (a.a.) Vırjinia De bulunan 55 yaşında Llonel Barryt gKtt Anketin neticesi şu şekilde halka «ttseye sevkeden meselelerden biri Turk ordusuna teslim olarak sonudar bir kaç defa tekerrür etmesi, ks resmen beyan edilmiş olan bu kannpartileri jreçim vasıtası yapanlarla bildirilmiştir: de Fransanın Kuzey Afrika siyaseti na kadar Türkivede esir kalmış o mokrat Âyan üyesı Harry Byrd, kon f?cllerf> şunları »oylemlştlr: pıcılarda sinir buhranı yaratmakta. na dayanılarak tekaüde «evkedilmif. •Maurcen'ln bir buseal Martlvn Mon partileri firmalaştırmalann. smalleri 1 Bismark, 2 Hitler. S Bü kalbi de zayıflatmaktadır. Hattâ bu Bu zatlann 'politik» ku«urlan hakolmuştur. Fransa, istiklâl istiyen Ku lan generalden ere kadar her rüt grenin kredilen kontrol komısjonu roe'nln 12 buseııl yerinl tutmaktadır eeri aldırmalardan 1951 dpnberi kal yük Frederik. 4 Hindenburg! başkanı sıfatile bugün verdiği beyazey Afrikadaki müstemlekelerini ve mesele bir mebus tarafından Fransiz kında da gazetelerde tafsilât var. Bn Belkl Gina Lollobrlglda ona yaklaşa bimde yaralar çok derinHir. Bueünkfl bilhassa Çezayiri kontrolu altmda tut bede 92 asker dün akşam Londra natta, eğer Başkanın taleb ettiği 4 bilir » *** Meclisine kadar getirilmiş. hükume kusurlar. o zatlann bazı davalarda Türkive inVılabınm daima dünder yapmış milyar 900 milyon dolarlık kredi Kon iktidar mehafilinin arznlan hilâhna mak için, Avrupada NATO emrine da senelık toplantılannı Kaynanalar cemiyet knrdular tin buna bir çare bulması istenmişti. ileri. vannHan eeri bir ruh tasımssı kanaat izhar etmiş ohnalarile hülâsa gre tarafından kabul edılırse, dnü j vermiş olduğu Fransız birliklerini lardır. atı Almanyada kaynanalar cemi Fransada apartıman kapıeılıŞını bn Iâ7im«1ır. Bu hedefp (delege) olarak eekmis. oralara sevketmiş, Rus teh Toplantıya Londra Büyük Elçi müzdeki mali sene içınde dış yardım yet kurmuşlardır. Kaynanalaruı gün yasatan tek sey «nıesken buhra ediliyor. nartirtV darıa SPnis hizmet e<1»'r(>Şime haklarmı korumak için kuruldugu nıdır». Bir çok kimseler, başlarmı »olikesi karşısındaki esas cepheyi bo miz Suad Hayri Ürgüblü de davet programının elinde mevcud kredileÇok üzülüyoruz, çok müteessir o kîlni olduSum için tstanbul tl tdare söylenen bu cemiyetin programında kacak bir yer bulamadıklarından » Inyor, tasalanıyoruz. Bir rejbn, blr faltmıştır. rin 11 buçuk mılyara yükseldiğini edilmiştir. Kuruhjndsn affımı istedim.» söylemiş ve hükumetin bu sene için | şu maddeler sıralanmıştır: oartıman kapıcılıgı pesinde kosmakta. iH?'e, bir hukumet her seyden evvel Ve nlhayet NATO'nun ordusuz aGeneral Channer ve diğer askerzası tzlanda. topraklarındaki Ameri ler harb hâtıralannı, bilhassa Türk | elinde daha 6 milyar 600 milyon bu ' 1 Kaynanalar evli evlâdlarile bir bunlara verilen iki oda ile iktifa ey şahsl kı\met re kanaatlere davanır. lemektedirler. | lunduğunu ılâve etmiştir. Bilindiği kan üslerinin bosaltılmasını istemiş. likte ikamet etmiyeceklerdir. En köru kannnlar iyl ellerde M neaskerinin eşsiz kahramanhğım. esa gıbi ., u »^, r e < , j<=ıu kredileri m U ^ hukumet yeni „ « , « , , ihtiyat , bu yolda müracaatte bulunmuştur. 2 Kaynanalar, evli evlâdlarını *** ticeler verir. en iyl kannnlar da feC ayda S m11v«n iiralık bahk habersiz ziyaret etmiyeceklerdir. na tatbik yüziinden kötü tesirler yaSinema yildızlartnm gençlik Bütün bu gelişmelerin bir neticesl retleri sırasmda Türk milletinden j teşkîl etmek üzere istemektedir. ihrae ediHi 3 Bunların islerine kat'iyen înflpar. Bn iebebledir ki blz, yenl kablüzerindeki tesirleri olarak da Atlantik Paktı Kuvvetleri Bördükleri misaf:rperverliği anlat Yardım mevzuunda görüş farklan BaliKçılar Cemiyetl dün Ankarayı dahalede bulunmıyacaklardır. vasfını irmingham sehrinde profesör Wall nede Adliye Vekâletine bb? hnkuk Başkomutanı General Gruenther is mlşlar. aynı kahramanlık Birleşmiş Milletler (New York) ? bir heyet îönaermiştlr H«vet Ankarada 4 Evlâdlarının 'aile kavşfaları) tarafmdan yapılan tetkiklere gö profesörünün getirilmls olmasından tifasmı vermis. «sıhhî sebFbler» den Koredeki askerlerimizin de devam (a.a.) Birleşmiş Milletlerdeki diptmnaslarda bulanarak balıkçıların yapdolayı çekildiğine dair haberleri de ettırdiğini •e, sinema yıldızlarınm gençlik üze cok ümidlendik. Kim ne derse desin, hayranhkla belirterek lomatlann müşahedelerine göre. Atık'arı ihracatın yüzde on b»şinin mal na kat'iyen karışmıyaeaklardır. Bu programla, kaynanaları sevimli •indeki tesirleri muhakkak ve fazla bir memlekrrin temelt adalettir. O kati şekilde reddetmiştir! reme getirıtmek üzere kendiierlne bır»Türk ordusnnun dostluğunu kaza merikan iktisadî yardımınm NATO hale getirmek gayesi pesinde koşulup imiş. Tetkiklerin neticeleri şudur: ««»flam oldukra. memieket saifflmaı. kılmasını lemınc çahfacaktır. NATO'nun bu zaaf eserlerini gös nan her milletin hurur ve emniyet veya Birleşmiş Milletler kanalile yag koşulmadığı kat'l bir şekilde açık1 Genç kızların yüzde 65 i, Hakkı. adaleti de en iyi kavnyan opılma.=ı husu<!unda Amerikan iiderleri Son altı ay zarfında* b€« milyon lira lanmamıştır. termesi, yedinci yılına basarken böy duyabileceğini belırtmişler, harb sa makyajlarında, en fazla sevdikleri si nnn hncası. yani mürşidi olan zattır. hk bahk ıhr?r edllmijtir. Ancak bahkle hâdiselere sahne olması. yeni Sov hasında canlarmı feda etmiş olan arasında görüş farklan açıkça hisŞimdi bu "• "mız kınlnns o'.duğn*** çılar nakliye gıııjlüklerile karsılaîmakta. a yıldızlarınm tesirleri altında yet Idarecilerinin giriştikleri banş kahraman asker arîc,>rlaşlaniun hâ sedilmektedir. nu söylemezsek gayrisamimî hareket ıra'.jm» »ık ntısı çekmelrtedirler. DSPlâstikten piyano kaldıklarını itiraf etmektedirler. kampanyasımn şiddetlendiği günlere tıralannı anmışlardır. etmls olurnz. Neden böyle oldnk? vizlerin yüzd» pn be^i kendılerin* bır» n a r i s fuarında tamamile plâstikten Amerikalı talebelerin 2 Delikanlıların yüzde 40 ı »açrastlamı«tır. Düne kadar. MoskokıldıSı takdlrde m»lıem« getirtmeleri Çünkü blzde knvvetlerin tefrfld * yapümış bir piyano teşhir edile [armı filmlerde gördükleri aktörle va tehdidler savurarak yayılmağa kolaylajacaktır. lzmire gönderdikleri cektir. Bununla müzik âleminde ihti rinki gibi kestirip taradıklarmı söy esası yok. Ancak Adliyenin ve adaeahşıyor ve bnna karşı NATO'nun lerin isnbetli tevzimi. hâklm teminatı Cumaovası Görece köyü cinayeti lâl yapıldığı iddia olunuyor. Piyano. lemektedirler. Gazete nakliyatına dair askerî birliğini muhafaza etmek de hediyeler dağıtıldı sağlıyablliyordu. Onn da böyle »ar&»çen hafU Cumaovası Görece kö ıcad edildiğindenberi 1716 danberi kolay oluyordu. Simdi ise Rus ida3 Kızların yüzde 45 i frinema yıl smca isln sonn ne<re vanr canım? Havayollannm bir yunde bir rinaTe» Ijlendiginl yazmiftık lzmır 3 (a.a) Amerikanın ıu âletin imalinde hiç bir yenilik ya !ızları gibi yürümektedirler. recileri tehdid etraiyorlar. işbirliğinHadiı» etraftnda ju malumat verilmek nlmadığmı belirtenler, böylelikle bu Bir hâkim. bir Temylz Relsl veya Tennessee eyaletindeki Smyrna şeh den bahsediyorlar. tiraret yapahm. açıklaması 4 Gençlerin yüzde 22 ti jönprö azası karar verirken: ted'r: sahada da ihtilâlin başladığı kanaarinin «Goleman» orta okuluna ."nen iktisadî yardımda bulunalım d'vor'ar. liyeler gibi hareket etmektcdırler. Cinayetlr kurbanı Leman Etyemez lindedirler. Ankanr 3, l ı ı ) Türlc hava yol Araba beni tekaüde gevkederler gülümsüyorlar! Onlann bu hali. dün ları anonlm ortaklıtmdan blldirllmis sub 90 kız ve erkek öğrenci taraftn Görece köyu ha'kı tarafından «vllen v« 5 Delikanlıların yüzde 48 i ka ya hegemonyasını hedef tut an hohe tlr: Plâstık piyano, normal piyanolar ların sinema yildızlarını taklid ede mi? diye düşününce netice ne olur? dan şehrimiz orta okul talebelerire kerıdifine «yg gösterilen kultürlü bir Hep (nsanız. elimlzi vlcdanimıza bavlnnln ana siyaserinde kat'î değişikkadındır. Halen çocuklarınm birt Ha lan yüzde 40 daha ucuzdur. Bazı gaze»elerdf İBtanbul gaze+elerl gönderilen mesai ve hediyeler buık flört yaptıklarmı bildirmektîdir sıp dnşüneiim. GerfH ortada Mr kalflt olduğuna işarrt değilHir. Bövle ol nl Ankarava gotürsn uçak postasının gün saat 16 da halk eğitim merkesanoglan koy e?titüsünd«, digeri orduler. *** nun var ki Adliye VekiHne bn salâhlda assubaydır. makla beraber. Batı Avrunsda. Rus alınan blr kararla »*ferden kaldırıldı zınde vapılan bir törenle İzmrli U,»t» çocuk. ebeveynlnl anyor Profesör Wall'a göre, bu nisbetler yeri veriynr: amma bir dp her şe^!n Idareellerintn bu hareketlerinl müs *ı vazılmaktadır SKANOAL YARATAN ARTIST C<nuy«te Mbeb. koTd» bir müddettenamburg'daki Kızılhaç merkezin lütün memleketlere şamil sayılabi ii«tünde Aiiah vardır. Daha dün Türk hara yolları ellnde, gazete nak orta okul talebelerine verilmiştir. Cannes filra iestıvalmde ıÇok bllen berl devam edegelen, hiç bir asıl ve pet sekilde tefslr edenlrr bnlunmnş. haksıı oiduğnnn Mecli^te iriraf ettiden açıklandıSma göre, Ikinci Ci bu zihniyet NATO'va tesir etmiş. as llyarına tahsl» edllen blr adet yuk u Şehid Harbiyeli Ziya Aksak adara. adlı fılrnın gosterildigt «inemaya essıa istinad etmlyen dedıkodudur. İH bir kanun» dayanarak bövle aeı eelen Ingiliz yıldızı Diana Dor» yeçil Katll »yn. kovden Mehmed Yajcmın çagı mpvcud olup bununla hergün I» keri masraflar kısılmıştır! ta«arruflar yapan AdHye Vekili üstetanbuldan Ankarava 2 5 ton gazete renktekı dekolte tuvaletl İle bütun n» oğld olup iki çocuk sshibl tbrahun İJanıldı Dtinya bugünkü gevsempğe NATO nakledilmektedlr Uzun müddetten b* zarları uzerınde toplamıştır Yukarıda minae blrıdir Kstil clnayerl mnesinln lik hir hnkuk profesörü olnrsa Insan •ayeslnde kavusmustur. Gevsemenin rl fâsılasız uçuç yapan bu uçak muay Ankara' 3. (a.a.) Geçra sene spor Dıana Dors'un sinemaya gelişi gorül Uhtıki ll«t Islemirrlr Ye köy halkmın fimid^izlige düsmez de ne olnr? devam etmestni sağiamak istivorsa yen muddetlnl doldurdugundan hâ'.en eoaterllerl hazırlık provaları esnasın mektedır. Bu artistm evvelkl gün elbl umum! kanaatınc göre makrül Lemanm Vallaha. arlz profe«ör içln çok ryl NATO'yu, mevcud frücUikleri yenerek • buyUk baltıma ahnmıştır. Bu müdda çehlt düşen Harblve lklnci smıf sesi uzerinden «düjmüs», ıkandal »1 katl.ln baoası Mehmed ile hiç bir alâseyler isltmi^tik: amma «on karar blyassrmağa devam etmesi. kuvvetlen det zarfında gazete nakllvatınm mah o^renclsl Ziva AkBak'ın olüm TildonU mujtu k»aı yokn.r mü munasebettle buRün Harb Okulun zi sasırth. Çünkü bn hal adalet âbidirmesi sarttır. Bu hedefe. simdive dut miktarda doht o!»a yolcu uçak]». da blr anma törenl yapı'.mıştır. rile yapılmasına çalısılmıçtır. dejinin temelini «arsarak bir kararkadar Atlantik Paktı andla'masnvn postasınm kaldınlması husu»undaDçak h»r dır. Bn karara. isln yabancısı olanlar azıh eşkıya yakalandı Uımal edileeelmis olan ikinri mad hangl blr karar düşunulmemlştir. Ba P' bplki su veya ba düşüncelerle ran desine. yani iktisadi davanıtmayı ve kımı bltm<k uzere bulunan uçak, 5 Diyarbakır, 3 (Telefonla) 1954 yıolabllirler: amma hakkı. hukukn blIsbirlieinl emrclen rmHdesine. reniş mavıs tarlhlnde tekrar »ervlw girccek lında Sllranm Bo^at koyünde 4 klşl len ve onnn müminl olan bir proehemmiyet verilmesi ile vanlabile ve gsze'e nakllyatı eakisl glbl devam nln ölumuyle enticelenen buyük slfesör bnna nasıl ran olnr? Bu. He!eedecektlr lâhlı kavganın falllerlndeo oiup şlmd eektir. heti İ7ah edemivo"»5<miz elemli b h re kadar flrarda bulunan azılı eşktyaNATO camiası. askeri ve iktisadî muanuna olarak kalaeaktır. lardan Huseyln Mecln. avnı koyd ve mutalea j Genç bir kadın intihar etti landarma tara'mdan yapılan blr bas iktisadî dayanışmayı bir kül halinde B. FELEK ettiği giin, dünyayı ve onunla bir Adapazarı 3 (Telefonla) Adapaza km neticeslnde üzerinde 3 merml. 1 likte Rusyayı da banşa doğru surük rının Soguîlu nahlyestne bağlı Akçu kama, 1 saldırma ve 1 dürbünle saman kur koyunden 19 yaşında Ayşe Beyan lıkta vakalanarak adalete teslim edll llyecektir. adında blr kadın kendlnl asmak »ure mlştir Kongre Ömer Sami COŞAR tlle lntıhar etmiştir Hâdlse etrafında 2 köylüye yıldırım isabet fstanbul 6. Noterin huzurundı Tilrfc Sahne Sanatkârları Demeğiaadalet tahklkat yapmaktadır. den: Dernetunizin yıllık kongresi 10 yapılan jnlm 2. çekilişindekl mayıs 956 oersembe gunü saat 16 da etti Seh t Dram Tiyarronmda yapılacaktır. Bursa, 3 (Telefonla) Dünkü fırÜve'erimizm tesrifi ric« olunur. tmada İki klşl Tildırımdan olmtiştilr Orhanellnln Deiekureltler mevkllnde Eteiresi tarlada çalısan İbrahlm Kömtlre yıldı Demir parmaklıklaruuz sağlam ya... Kanmdır! Kadıköy Şubesi müsterilerinden 4719 cüzdan nm lsabet etmiş ve derhal ölmeslne SEVGt CUMRAL sebeb olmuştur Demlrta? nahive'îlnln sahibi bayan ile Karabalcık kovünden Nalm Taşdemlr Yüksek Ziraat Mühendisi de yaSmurdan kaçarkon blr kavak ağa cının altına saklandığı »ırada yıldıHALÛK GÜLERYÜZ rım lsabetlle olmüştür. isabet etmistir. Nikâhlandılar Çeklerin Suriyeye silâh scvkıyatı 10.700.000 Suriye lirası değerinde tank, vçak, zırhlı araba gönderildi Zukof Stalini takbih etti Darılmaca yok T. K. G. tftanbulda: EU koyuyoruz. K\rk pera fazlaya tattırmıyacağıt. F. K. G. Paritt*: Ben, zaten ötedenberi, narh sisteminin altyhindeyim. F. K. G. Yeşiîköyde: Narha devam edeceğiz. Ve nihayet, F. K. G. basın toplantısmda: Norh <ula kalkm'.yacafcttr. Bu vaziyette et tneselesinin halli için bir fefc jefeil kahyor: Ya, İstanbul kasabianm Pariıe göndermeli, yahud da, Paristeki F. K. G. v» İstanbula getimenin bir l/olanu bulmaJt' D. N. S>:*>>«>>>:KSK^ Fransız kadmlarııtııt yüzde sı evi dışında çalışıyor Hak başka, kanun başka! F Şevket Mocan G.H.P idare heyetinden istifa etti B Kutülâmare sava Amerikatıın şının yıldönümü yardım için dolar stcku! B H I 1000 Meskenlik GÂRANTİ HAHALLES GÖZTEPEDEKİ APARTMAN RÜŞT1YE ÖZ'e GARANn.WA t l, £ S | . »L,MELlHtS*« Dlyarbakır. 3 (Telefonlî) Blsmll kazasınm Kâşıdlı koyünde lkl klşlnln olümuvle ne»lcelenen blr meydan kav gası olmuştur Hâdlse şudur: Kâîıdlı kovünde Ikâmet eden Ab dulcebbar Karaaslan. Semseddln Çellk, All Karaaslan. Mehmed Cellk adlı çahıslar aralarında çıkan geçlmslzllk yü zünden bugün Abazapmar mevkllnde karşılaşmışlar ve çıkan kavga netlcesinde Abdulcebbar vanında tasıd'fı kü rekle Şemseddlnl kafasından parçalamak iuretlle 6ldunnüşt13r Avnı zaman da kavea esnasında patlıran üç el § 1 lâh'a da Abdülcebbar öldurtilmuştür Kaveacılar yakalanarak adalete tesllm edllmlşlerdlr. Kâğıdlı kövünde meydan kavgası Adana Şubemiz müşterilerinden 3997 cüzdan sahibi Bay Halil Akman • LIRALIK MAYIS KEŞİDESİNE katılmak için 30.000 3.5.1956 3.000 URA kazanmıştır. 7 Mayıs Pazftrtesi Akşamına kadar he«H açtırmavı ihmal etmeyiniz Ailemizin k;vmetlı ruknü înegölltt > 29 nisan »abahı Burhaniye üçeai dvarınia bir trafık kazası neticesinde vuku bulan elim vefatı üzerine. na'çının İnegoie naırlınce yardımlarını esırgemlyen, cena*e torenıne iştirak etmek v« lztırablarımızı paylaşmak lutfunda bulunon kıynıeıll yakınlarımıza, dostlanm'za, hejEserilenmıze ve vatandaşlarım.za candan teşekkürlerımizi arzeder, bu vecibeyı teker teker ifa etme imkârsiilığımıa mazur gbrmelerini rica eyleıiı, Ailesi efıadı TEŞEKKÜR CEVAD PARMAN'm 1.000 er Lira Kazananlar 441 (İstanbul), 9143 (tzmir) BİR KİŞİYE 1 0 . 0 0 0 LİfiA Bir apartıman dairesi Antalya 3. mlz kuraklık lunmaktadır lerde yafmur Antalyada kuraklık tehlikesi 4407 (İstanbul), 24537 (Beyoğlu), 55369 (Galata), 16033 (Osmanbey), 5871 (Ankara) 500 Lira Kazananlar • 141 talihli mOşteriye muhtelif para ikramiyeleri İSTANBUL BANKASI (Telefonla) Vllâyetltehlikeslne mârus buKoylü vatandaşlar caml duası yapmaktadırlar 250 şer Lira kazananlar 9953 (Ankara), 9187 (Beyazıd), 16045 (Osmanbey), 5209 (İstanbul), 4635 (İzmir), 52353 (Galata) 20273 (Beyoğlu), 4186 (Adana), Bunlardan başka 215 talihli de muhtelif para ikramiyeleri kazanmış ve keyfiyet mektubla kendilerine bildiril miştir. • earanti Mahalleih BogazlçİM nıar Bebek sırttannda korulmakta oian 10.000 meskanNk ntodeMi blr ttttnln ın eazip raahaflesidlr. Ankara, 3 (Cumhurivet Teleks) Gazeteci arkadaşlanmızdan Kemal Bağlum İle Gönül Çamlıca'nm ntkâhlan bugün saat 15 de Türkoeafı salonunda yapılmıştu. Gazetecllerle seçkln blr dâvetll kltlestnln hazır bulundufu meraslmde I Ankara Beledlve Başkanı Orhan Eren ' taraflarm nüâhlarını kıymiş ve Başbakanlık hususi kalem müdürü Muzaffer Ersü İle temylz Szâgı İhsan K6k nar şahldlik etmlşlerdlr. Genclere saadetler dlİPrlz. Bir gazeteci arkadaşunız evlendi TüRKiYENiN EN BUYUK MECMUASI Gelecek çekiliş : Son para yatırma günü: CARANTİ BANKASI Mesken ve Arsa Tasarruf hesafaı açtırınız. Gişelerinde bir ^ > DiyarbakiT, 3 (Telefonla) Şehrimlze bağlı Llce kazasmda nalbantlık yapan Kezo islmll blr Ermenl ratandaş bugün şehrlmlzde müilüman olmus ve KSmll lsmlnl almıçtır. Bu hâdlseden memnun olan halkımı* kendi »ralannda blrtktlnnl» oldukları 2W llra parayı bu «ahia het O dlve etmişlerdlr. Müslüman olan bir vatandaşa 2 bin lira hediye edildi • 3 Temmuz 1956 10 Mayıs 1956 BİR EVVELKİNDEN İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASÂRRUF HESABLARIDA BU ÇEKİLİŞLERE İŞTİRAK EDER DAHA GUZEL DAHA CAZİP Artist Henry Fonda boşandı Reno, 3 (AP) Artlıt Henry Fonda İle kanaı dün boşanmışlardır. Mrs SuBan Blanchard Tonds şlddetle zulüm Iddla ederek boeaama Uâmını al derek t Pd nnjtu. Ponda avukanan rasıtaiüe kjı ttbanüan dd rİRKİYE KREDİİ 5. Sayısı Bugün Çıkiı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog