Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

AHMET CEVAT EMRE ÂTATÜRK'ON INKıLÂP HEDEFI vt Tarih Teıl Ataturk'On yüksek gaye ve vasiyetlerini açıklamak, vakfının gelirile idare olunan Dü Kurumunun çalışmalarım tenkld etmek ve bu çahşmalar üzerine kültürlü vatandaşlann dikkatini çekmek için neşredilmiştir. 104 sayfa, Fiatı 1 Liradır. 31 inci yıl sayı 11.413 u m h u r iyet KLIRUCUSlIrTUNUS NADİ Telgraî ve mektub adresl. Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstsnbu) No 246 Telefonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298, Yazı Işlen: 224299, M^tbaa 2*4290 YENİ ÇIKT1 Ük İngilizce Türkçe RESİMLİ LÛGAT Telâffuzlu ve dik. 900 e yakın battal boy. 2000 den f la resim ve tablo 650lro ^ M kelime, tâbir ve cümle Gayet zengin ve faydalı bir zSjjril tngilizce okuyan veya ögrenenler f ^ ideal bir rehberdir. Her kitabçıda Kültüı Kitabevi TL. 20 İstanbııl Cuma 4 Mayıs 1956 Çankaya toplantıları dün de devam etti İnönü «pek ciddî bir vaziyel Müzakerelerin henüz neticelenmediği tahmin ediliyor, dfinkü Partı Grupunda karşısırtda bulunmalriayız»dedi yalnız bir sözlfi soru görüşüldü 1 Karaosmanoğlu ise hâdiseyi Türk hâkimîni arzu ve ((Bu hâdîse siyasî ve ıtîedenî hayatımıza çok ıztırab verid bir darbe tesiri yapmıştır» heveslerîne ramolmuş görmek istîyenlerin o hâkîmlere vermek istedîklerî venî bir jrözda£ı olarak karsıladı Ankara, 3 (CumhuriyetTeleks) Üç Yargıtay hâkiminin ve 13 teminath hâkimin (görülen lüzum üzerine) emekliye sevki münasebetile bugün C. H. P. Genel Başkanı Ismet İnönü ve Hurriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu bi rer beyanat vermişlerdir. îsmet Inönünün yarın Ulus gazetesinde neşredilecek olan beyanatı •ynen şöyledir: c Temyiz hâkimlerinin ve temi aatlı hâkimlerin Adalet Bakanının gördüğü lüzum üzerine emekliye ayrılmaları siyasî ve medenî hayatımıza çok ıztırab verici bir darbe tesiri yapmıştır. Bu kanunun değişeceğini umid ediyorduk. Bütçe müzakeresinde Adaiet BakaBina, ümid verici sözlerinden dolayı teşekkür ettık.Ni hayet hükumet. mevcud kanunun mahzurlarını kabul ederek hiç olmazsa Temyiz hâkiiBİeriai jnüstakil küan bir teklifi Biiyük Meclise scvketti. Teklif, müzakere halindedir. Mahruru teslim edilmiş olan bir hükmun tatbiki elbet te adalet tesiri yapamazPek ciddî bir vaziyet kar şısındayız. Musta kıl mahkeme, yal nız teminath hâkimle ısliyebilir. Hâkim vicdanı kanaatinden do layı siyasî kudretin tehdidi altında bulundukça adalet, en zarar C. H. P. Lideri lı bir tesır altı İsmet İnönü na konulmuş demektir. Bunun mahzurları saymakla bitmez. Bütün ümid, Büyük Millet Meclisinin vaziyete çare bulmasındadır. Sıyasi hayatımızda münakaşa konusu olan bir çok rejim meselelerimizin en başına bugün hâkim teminatı geçmiştir. Bu mevzuu, umumî efkârda ve Büyük Millet Meclısi kürsüsunde sarsılmaz bir sebatla aydınlatmağa ve müstakil mahkeme, teminath hâkim hedefini tahakkuk ettirmeğe bütün azmimizle çalışacağız, Adalet teşkilâtımıza tarihimizin en fereflı vazıfesi asıl bundan sonra teveccüh etmiş o « luyor. Türkij» tarihi, vicdanının kanaatine sahib ve bu uğurda tür lü mihnet çekmış hâkimlerin şereiU menkıbeleri ile doludur. Anayasa ile ve diğer kanunlarla hâkünlerin vazife görmeleri tam teminat altına alınıncaya kadar vicdan ve vazife hukümlerinin hâ kimlerimıze rehber olacağından eminiz.» Hürriyet Partisi Genel Başkanı F. Lutfı Karaosmanoğlunun be> anatı ise şöyledir: « Türk hâkiHurrijet Partisi mini, arzu ve he Lideri F. L. veslerine ram olKaraosmanoğlu muş görmek is tiyenlerin, o hâkimlere vermek istedikleri bu son gözdağı dahi Türk mılletinin mukavemeti ve hâkimlerimizin temiz vicdanı karşısında hükümsüz kalacaktır.» Ankara 3 (Cumhuriyet Teleks) Çankaya top'antılarına bugün de devsm edilmiştir. Bugün yapılan müteaddid toplantılara D. P. Genel İdfre Kurulu ile Bakanlar Kurulu ve D. P. îdare HeyeU azalarından bir kısmı iştirak etmişlerdir. DÜB de bildirdiğimiz gibi, toplsntılarda iç politika ile alâkah mühim mevzulann görüşülmesine devam edildiği söylenmektedir. Bu arada yeni tasarılar etrafmda da müzakereler cereyan ettiği, fakat henüz kat'l bir karara ranlmadığı tahmin edilmektedir. Bu itibarla, bugfinkfi Parti Grupund» bu m«vzular etrafmda yapılacağı bildirilen göri^melcr ounaraif v« Grup toplantısına Başbakan Adnan Menderes ile kabıne üyelerinden mühim bir kısmı iftirak etmemişlerdir. Arkast Sa 5, Sü. } t ( II 6 Hâkimin Emekliye Sevkinin Akis bv. karar* alaniara karşı halen yUreğimâe bir Iğbirar asevcut değilöir . Allahın benlmle ol~ duğuna kaniita « Gteri kalanmeslekdaşlartmx korumasam öa o»daa »Lyaz eâeriıs . Her şaye ragEien hak ve adalet bahlsmevguu olâuğu aeraau » vatsnâaş« l a n oesaretle konıraalarım rica Tekaüd edilen Uamdi Önerin demecinden bir parça Kimler tekaüd edildi? Temyiz dışında aynca üde sevkedilen 13 teminath Ijâkimclen 3 tanesi fıtanbutdan Ankara S (CumhuriyetTeleks) Emekliye sevkedildiklerini dün haber verdigimiz Yargıtaydan iki daire reisi, bir aza ile aynca 13 hâkime aid karamame bugün Resmt Gazetede yayınlanmıştır. Buna göre. emeklive sevkedilenlerin tam listesıni bildiriyoruz: Yargıtay ikinci başkanı Mehmed Bahaeddin Arıkan, Yargıtay azası Ali Sakib Güran, Yargıtay azas Ali Ulvi Sar, İstanbul asliye ceza hâkimi Ahmed Hamdi Öner, Erzurum asliye hukuk hâkinv Sıtkı Şef kati Şefkatoğlu, Ankara hâkimi Mehmed Kemaleddin Bora, Adana Arkası Sa 5, Sü. 3 te O. P. İl İdare Kurulu azalan diinkö toplantüarmda tahibi Kıbrıs Valisi ve EOKA'nın elebasısı Harding, Tunan Aibayını g ne 10 bin sterlin mükâfat vaderÜ Leflcoşa, 3 (R) Kıbrıs Valiliği, gizli Rum teşkilâtı olan EOKA nın •lebasısını yakalamak için faaliv« te geçmiştir. Eski bir Yunan alba yının adadaki dağlarda kurdugu karargâhtan tesküâtı idare ettiği kat*t olarak tesbit edilmiştir. Valilik, bu şahsı ölü veya dirl getirene 10 bin sterlin para mtikâ fatı verileceğini bugün ilân ermiatir. Emekliye sevkedilen kıymetli bir hâkimin düşünceleri ve meslek arkadaslanna tavsiyesi Istanbul Yedinci Asliye Ceza Yar' gıçı Hamdi Önerin emekliye sevkedil mesi meslek. arkadaşlan arasında te essür uyandırmıştrr. Emekliliğine daha 18 senesi olan Hamdi öner, kendi sini ziyaret eden gazetecilere dün junlan söylemiştir: «Kader icabı yargıçlığa 929 senesin de intisab etmiştim. 47 yaşındayım Avrupaya staja gönderilmiştim. Hep mümtazen terfî ettim. Geçen »ene ba remin birinci derecesi olan 150 lirays terfî ettim. Tam bu* sırada bu muame le ile karşılaşrnam beni tabiatile mu teesür etmiştir. Büyük kızım Hukuk Fakültesinin birinci sınıfmda, küçüğu ise henüz Cibali ortaokulunun birin ci sınıfmdadır Kazanmı? olduŞum istikbâl bunlanndı. Fakat bugün duy duğum valnız teessürdür. Vicdan azâ bı de»il' 946 dan 950 ye kadar Izmir Cum huriyet Savcıhğında bulvtndum. 950 de Istanbula tahvil ettim. Izmir ve İstanbul halkının vazifelerimdeki dddiyet ve başanm hakkmda kâfi derecede olduklanna kaniim.> fiklr Gazeteciler, kendisine emekliliğe sevk ışkıde Kasım Güleğin tevkifi ve serbest bırakılmasının bir alâkası olup olmadığını sormuşlar, Hamdi Öner bu suali şöyle cevablandınruştır: € Zannetmem. Esasen böyle bir iddiada bulunmam başkalannı, ?ahsî emelleri uğnBida istikbâl söndürmekle itham etmiş olurum. Hakkımda bu karan alaniara karşı da halen yüreğimde bir iğbirar mevcud de^ildir. Çocuklanmın tahsillerini ikmal ettirmekten başk» bir emelim de voktUT. Allahın benimle oldu&una kafiürn. Geri kalan meslekdaslarımı korumasını da ondan niyaz ederim Her şeye İstanbul 7 nci Aslije Ceza Hâkimi raŞmen hak ve adalet, bahis m'Viken ve emekliliğine daha 18 senesi zuu olduğu zaman, vatanfaslan varken tekaiide sevkedilen cesaretle korum'lariTi] meslekdaşHamdi Öner lanmdan rica ed»rim.> DP.İIİdare Kurulu NATO konferansı bugün açılıyor dün akşam toplandı Demokrat Parti il idare heyeti haftahk normal toplantılarından ıkıncısını dun saat 18 de II Başkanı Orhaıı Koprülunun başkanbğında tam kadro ile yapmıştır. Orhan Köprulu, toplantıdan evvel gazetecüere şunları söylemiştir: c Üç haftalık gaybubetim sırasında gazetelerde neşredilen haberlerde bazı bakımdan hakikate uyanlar ol duğu gibi çok aykırı olanlar da vardı. Herhangi bir işin başında bulunanlar muayyen bir takım eörüslere. inanışlara sahib olabilir Ben bir parti içinde olanlar için şahsî görüslerHen biı çok fedakâriıklar yaDmak Ifızıımu bulunduğunu mGdrikim Böyle olmakla beraber iş başında bulunanlar her seye ra&nen görüşlerini ana prensipler dahilinde \TÎrütrnpŞe ealış Orhan Köpriilii, il başkanlığından kısa Paris 3 (R) Kuzey Atlantik < gaybubelb sebeblerini gaıetecilere açıkladı paktının en mühim konsev toplantl Türk Dış tşleri Bakanı tngiliz v» Amerikan Dış tşleri Bakanları ile görüştü Hür. P. dün Ankarada basın mensublarına yemek verdi Karaosmanoğlunun hitabesi: «Genç muharrir arkac^aşlar, bugün burada toplanmış olanlar îçin yakır bir mev'idi mülâkat ve randevu yeri hapisane de olabilir Fakat hiç bir korkumuz yoktur» Ankara 3 (CumhuriyetTeleks) Hür. Partisi Ankara il idare kurulu bugün Ankara gazetecilerine Bulvar Palasta bir yemek vermiştir. kanı F. L. Karaosmaııoğlu, genel idare kurulu azalan. milletvekilleri, CHP. U başkanı tbrahim Saffet Omay ve Hür. P. il idare kurulu Yemekte Hür. Partisi Genel Baş Arkası Sa. 5, Sü. 1 de larındafi bin vann sabah burada mahdır. Eğer bu gorüş daha yüksek açılacaktır. 15 aza devlefcn Dış makamlar tarafından terviç edilırse o Tşleri Bakanları burada toplanmif insan çalışmalarına devam eder. Ba bulunmaktadırlar Bunin hususî te zan öyle bır an gelır kı bir idarenın maslar yapılmıştır Türk Dış İşlerl başında bulunanlarla dığerleri arasın Bakam Koorülü. İngiliz Dış İşlerl da görüş farkı husule gelebilir. Veya Bak?nı Selvvn Lvod üe eörüfmüşgörüş farkı olduğu zehabına varılatür Kıbns meseiesinin de ele ahnbilir. Ben de doğru olduğuna inandıdığı zannedilmektedir. Köprulü daha ğım bir meseleyi yürütürken bir an sonra Dulles ile de gdrüşmüştür. öyle bir zehaba kapılmış, görüşlerimi NATO'nun bundan sonra iktisadl tasvib etmedikleri kanaatine varmış olabilirim. Bir parti baskaru her sey işbirliği meselesır.i de ciddî bir ş e den evvel tak'h ettisi sivasetinin tas kilde ele alması isteniiecektir B u vib ed'idiSini RÖrmpk iüter. Bezı za na dair bazı pl?>nlar hazırdır Yeni blr sıenel »ekreter ml? man olur ki pasif davranmak icab Bugün bir Ingiliz gazetesi, genel ede» 7?man gplir ki aktif olmak ge Ar«cası Sa 5 Sü 2 de rekir Henüz kat'î olarak halledilmi? bir mesele olmamskla bprsber bugün tekrar vsrîfoTnin Vmsına «miîetrn doğru Arkast Sa 5. Sü 4 te Eir talebe kongresi dokuz hizbe ayrıldı! Î.Ü.TJ3. Tıb Fakültesi Talebe cemiyetfnin yıllık kongresi, dün de bitirilememiştır. İki gün evvel Eminönü öğrenci lokalinde başlanan kongre, hizıplerin faaliyeti yüzünde<n birinci gün nyaset dıvanı seçimi ile geçÖrfi Idare Kumandanlığından tebliğ miş ve dün akşama kadar raporlaedılmıştir: nn münakaşasile devam etmiştir. Büyük Doğu gazetesinin 30 nisan Öğrenciler tenkidlerinde bilhas1956 tarihli nüshasında (Yahudi) başsa Avrupaya yapıîan seyahatler übğı albnda neşredilen yazı tehyiç ve tahrik edici mahiyette gorü'düçunden, mezkur gazetenin tab'ı ve neşri üç gün müddetle menedilmiştir. örfî Idarf Kumandan V. Tümgeneral Ekrem AKALIN BAİ1AR BAYRAMI HAZIRLJKLARI Gülhane Parkınd» yakında açılaeak olan Bahar ve Çiçek Bayramı hazırlıkları ilerlemektedir. Resimde kunılma ta olan bir satıj yeri çrörulmektedir. (irleşmîs Miüetler Genel Sekreteri muvaffak oldu Tıb Fakültesi Talebe Gemiyetinin kongresine dün gürültü içinde devam edildi rerinde durmuşlardır. Kongre sonuna doğru eüerde dolaşan seçim listeleri çoğalmış ve böylece hizip adedi 9 u bularak bu yönde kongre bir rekor kırmıştır. Gürültülerm gittikçe artması yü zünden rıyaset divaTiı bazı oğrenci grupları tarafından istıfaya davet edilmiş ve divan yeniden itimad almıştır. Vaktin gecikmesi vüzünden seçimler bugüne bırakılmıştır. Hammarskjold. İsrael ile 4 Arab komşusu arasında ateş kesnıe anlaşmalan temin ettiğini biMirdi B. MUletler, NewYork 3, (AP) Birleşmis. Mılletler Genel Sekreteri Dağ Hammarskjold bugun Guvenlık Konseyme sunulduğu bır raporda Isra elle 4 Arab komşusu Mısır, Lübnan Suriye ve Urdün arasında ateş kes me anlaşmalan tertıpleme>e muval fak olduğunu bitdirmiştır. Genel Sekreter, Mısır ve israel hü kumetlerının. mudafaa halı harıç, kar şıhklı olarak hasmane faalıyetlere gi rışmıyeceklen hususunda kendisine teminat verdiklerini de kaydetnuştır. Hammarskjold, tertibîediği müzake 4r!cast Sa 5. Sü 4 te Döviz kaçakçılarından biri dün tahliye edildi C.M.P. ye bir ay içinde kaydedilenler Bunlar arasında 20 avukat, 15 fcmekli General, Albay, Yarbay ve 10 emekli Vaü var Ankara 3 (CumhuriyetTeleks) C.M.P. genel merkezinden öğrendiğimize eöre, son bir ay içinde Arkast Sa. 5, Sü. 2 de Bir gazete kapatüdt Karasularımızda Rus balıkçı gemileri görüldü Roma: 3, (AP) Altı Izlandalı ve Norveçli mütehassısın yardımile Tür kiyenin Karadenizden şimdikıne kıyasen çok daha fazla miktarlarda ba lık elde etmesi mumkündür. Ancak bunun için Türk balıkçılan nın Ruslardan daha evvel davranma lan lüzumlu görülmektedir. Şimdiki halde Karadenizde bfittta Yunanistan Türkiyeye bir nota verdi Atina, hükumetimizden, Yunan gazetelerinin satılmasına müsaade edilmesini istedi Atina, 3 (THA) Yunan hükumeti Türk Hükumetine bir nota vererek Yunan gazetelerinin Türklyede gatılmasma Türk hükumeItlnce müsaade edilmesini taleb et 'ndjtir. Türkiyede Arkası Sa. 5, Sü. 4 U Doviı ka(«k£ilan düokü dunısma sırasında (Yazıst 5 inci tdhifede) Yunan hükumeti bu notasında Türk gazetelerinin gerek Batı Trak yada gerekse Yunanitanın diğer yerlennde bol miktarda ve serbestçe satılmakta olduğunu ifad» Arkast Sa." 5, Sü 3 te Slyast mttzakereler 4ev»m ederken kadın, erkek hndudlaruu takviyeye çalısan I v a e U i l n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog