Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

KIRKPINARA 9 GÜN KALDI MilK takım ve davulcu Karayılan da güreşlere davte edidiler Edirne M (lsmail Baykal bildiriyor) Bu yılki (Kırkpmar ağası) Ahmed Bey meşhur davulcu Karayılaru ve arkadaşlarını davet etti. Dünya kuDasından sonra da bütün Edirne Belediye millî güreşçileriReisi miz Kırkpınara Profesyonel lig tertip komitesi dün topantıda Ntlri Al'şltn" davet,edilecek. Bn yılki başpehlivanlar Bu seneki güreşlere Irfan Atan, Iddia sahibi Adapazarlılar ve Sındırğıh Halil, Hayrabolulu Hüseyin vt 1950 Başpehlivanı İbrahimin geleeekleri haber veriliyor. Belediye Reisi bir taraftan Kırkpı•/6 O. Saray • Kaaımpte» DOn ş«hrimİB beden terblyed bölge nar sahasını hazırlatırken diğer ta blnasında toplanan profesyonel llg ter 10/8 Adalet . Beykoz raftan güreşlere gelecek olan halkın tlp komitesi llg maçlannın tarthlerlnl 13/8 O. Saray İBt. Spor istirahati ile meşgul. tesbit etmlştlr. 16/6 Beşiktaş tst. Spor 17/6 G. Ssray Fenerbahç» Buna gflre maçlar 1 tenımuz tarl. Hakem heyeti 20/8 İst. Spor Beykoz tlgili komite yaphğı toplantıda ha hrnde oynanacak Beşllrtaş Vefa maçı İle sona erecektir. 23/6 Beşiktaş . Bevoğluspor kem heyetini şöyle teşkil etti: 24/8 Fenerbahçe Vefa Penerbahçe 3 hazlran pazartesl güBaşhatfem: Ekrem Demiray, Tekir nu Rusyaya gidecek 14 hazlranda dö25/8 tst. Spor Emnlyet dağlı Hüseyin, Rifat Güreşen, Maz necektlr. Beykoz Kasımpaşa LİGİN PROGRAMI 27/8 Fenerbahçe Adalet har Suyolcu, İrfan Dergin ve Sülo2/8 Galatasaray Vefa 28/8 Vefa . Emnlyet oğlulu tbrahim pehlivanlar. 3/8 Beşlktaş Fenerbahç» 30/8 Fenerbahçe Beyko» Orta hakemleri: Fuad Pehlivan, 5/8 Adalet tst. Spor 1/7 Beşiktaş Vefa Eski başpehlivanlardan Kıyıkçı Ahmed ve İlhami Yamalı. Baş cazgır: Hendekli Mustafa. Kırmızı mumlu mektublar sahib lerine yollandı. Artık Kırkpman bek liyoruz Dün sabah güreşlerinde O. Kambur R. Doğan, M. Bayrak tuşla, Y. Yılmaz ise ittifakla galib geldiler rinci Dünya Kupası Güreş Sampiyonası Bupece Sona Erivor MM Birfaıei Dünya Kupası grekoromen liyet «yırd etmeksizin alkışlamak su düd etmeden karar verecek müsabaşampiyonasına dün saat 16,30 danretile yüksek gureş anlayışını asilce kalar yapacağına emin bulunduğu itibaren Dolmabahçe stadmda yapılan gösteren halkımıza bu fırsatı hazırla muz Hamidi, Olimpiyad ve Düny» makla övünüyor ve gördüğümüz alâ Şampiyonluklarında diğer arkadaşlan karşılaşmalarla devam edildi. ile beraber şeref direğine bayrağunıkadan sonsuz şükran duyuyonız. Türk takımı Güreşçilerimize gelince, onları fera a çektirmek kudretinde görüyoruz. Güreşçilerimiz sabah yaptıkları dört karşılaşmanın üçünü tuşla, birisini ğat istiyen vazifelerinde büyük bir Bu müsabaka ve haksız karar ona ittifakla kazanarak finale bir adım anlayışla hazırlıyan ve yetiştiren ho ancak ilerisi için bir teminat teştdl caları başta olmak üzere, bu büyük etmiştir. daha yaklaştılar. başarılarından dolayı yurdun her ta Yaşar Ydmaz Muhammed Elsasse Reisicumhur Bayar güreşçileri (Suriye) rafından gelen binlerce telgraf, deniî tebrik etti Dün bizim güreşçilerden ilk minDünya kupasmda serbest güreş aşuı gemilerimizden ve ecnebî memşampiyonluğunu kazanan takımımı Ieketlerdeki ırkdaşlarımızdan yağan dere çıkan 57 kiloda Yaşar Yılmaı zın kaptaru İsmet Atlı Reisicumhura muhabbet telleri ile hak ettikleri sev | oldu. Suriyeli Muhammed Elsasse ile bir telgraf yollamış, hürmetlerini bil giyi görmüş bulunuyorlar. Onların yaptığı güreşi rakibinin aldığı iki adına teker teker cevab verme im • ihtar ve iyi çalışması sayesinde İttidirerek zaferi müjdelemiştir. kânmdan mahrum bulunduğumuz te Telgrafa Reisicumhur adına Riya şekkür borcumu burada ifade ederek fakla kazandı. Osman Kanbur Jalabert Rcne seticumhur Umumî Kâtibi cevab ver sporumuza alâka gösterenleri saygı (Fransa) rnij, güreşçilerimizi tebrik etmiştir. ile selâmlıyoruz.» 62 kiloda Osman Kambur Fransa Vehbi Emrenin beyanatı Hamid Kaplan mağlub Dünya Kupası Şampiyonluğu mü Bir gece evvel hakemlerin 21 ek Jalabert Rene'yi Çok hâkim bir gflnasebetile Türk Güreş Federasyonu seriyetle Rus Kotkasa galib ilân edi reşten sonra 8.35 dakikada bel künReisi Velıbi Emre beyanat vermiştir: len Hamid Kaplan, Rusların itirazj desile rakibini tuşla yendL Rıza Dcğan Stoyanof (Bulgar) c Müsabakalan memleketimizde üzerine jüri tarafından 32 ekseriyet67 kiloda Rıza Doğan Bulgar Stoyapmağı kabul eden ve misafir ola le ma?lub sayılmış ve keyfiyet F.î. rak yurdumuza gelen 17 milletin gü L.A. tarafmdan da tasdik edildiğin yanof DimJtri ile güreşti. Bulgar üstte reşçi ve idarecilerine müteşekkiriz. den dün Kotkas mindere çıkarak ga güreştiği bir sırada Rızaya künde atmak isterken kendi oyunile sırtı yeBu organizasyonun bütün teferrüatile libiyeti seyircilere bildirilmiştir. hazırlanmasına hizmet eden ve bilHamid Kaplanın kazandığı güreşi, re geldi ve Rıza Doğan böylece gühassa ger.iş ölçüdeki alâkası ile en jürinin değiştirmesi karşısında fikrj reşi 8.25 dakikada tuşla kazandı. güzel yardırru yapan matbuatımız sorulan Federasyon Reisi şöyle de * Mithat Bayrak Riyad Nassarani başta ojmak üzere, çalışan bütün ar miştir: (Suriye) kadaşlarıma şükranlarımı ifade et « Hamid Kaplan, hakemlerin üd 73 kiloda Mithat Bayrak Suriyeli mek benim için en zevkli vazifedir. sine ve jüride bulunanlardan birine Riyad Nassarani ile güreşti. Mithat Bu ölçüde milletlerarası bir hare göre güreçi kazanmıştır. Jüride bulu Bayrak üstte güreştiği bir sırada raketin bu kadar kolay ve kusursu* nan iki kişi ile hakemlerden biri de kibini bastırarak 10.25 dakikada tuşla başarılması ancak içten gelen ve din Kotkas'm kazandığını kabul etti yendi. lenmek bilmiyen, yardımları ile çalı ğinden jüri, salâhiyetini kullanaTMğer güresler rak kararı değiştirmiş bulunuyor. 20 şan arkadaşlar sayesinde olmuştur. Günün diğer güreşlerinde blr çok yaşında buîunan ve istikbalde hiçStadyomu dolduran ve sporumuza güreşçinin ceza puvanı dördü geçekarşı FevPisini ve iyi güreşcnleri mil bir hakemin kendisi hakkmda tered rek elendi. 57 kHo (Ikind rur) (Polonyalı) Sneider (Mısırh) Nt Haber TerlldlŞhıe erore, boks mlll! bil Suudi'yi ittifakla, (Rus) GouroMilâno 30 (T.H.A.) 27 haziran takımımız eylul eklm aylan Içersln tarihleri arasında Milâno'da yapılacak vitch Boris (Lübnanlı) Nakanzi I>O BU TUŞTUR Osman Kambur dün rakibini üçüneü defa kaldırıyo» eie İtalya, Franga, İrlanda ve İskoçyaya chel'i 14.55 dakikada tuşla, (Italyan) olan milletlerarası konkurhipiklere «7 küo (Ikind tur) | dakikada tuşla, (Bulgar) Petkof bir turne yapacaktır. Fabra (Macar) Hodos'u ittifakla, (Rumanyah) Sultz Mihai (Yugos I (Polonyalı) Huczynski"yi ittifakla; Bu turnede takım kadroaunu 1416 muhtelif ekipler iştirak edecektir. Bu boksör teşkil edecektlr. (Rumanyalı) Harvath (Fransu) Bru lav) Golozin Vojislav'ı ittifakla, (Mı (Mısırlı) Seyid Hasan (Lübnanjı) arada Viyana konkurhipiklerine binettini'yi 6.55 dakikada tuşla, (Bul sırh) Mustafa Hamid (SuriyeU) J tdo Hichen'i 5.30 dakikada tuşla; (Ru rinciliği kazanmış olan Türk ekipinin Amerikalı denizcilerin gar) Dinko Petrof (Yugoslav) Yor Adnan Elseyyid Zahouh'yu 6.59 daki , manyalı) Bularco (İsviçreli) Brugde katılacağı söylenilmiştir. zikip Djoka'yı 3.25 dakikada tuşla kada tuşla, (Lübnanlı) Hasan Eliyas man'ı 8.35 dakikada tuşla, (Finli) Ran Y. Denizcilik Okulundaki yenmişlerdir. (Bulgar) Spas'ı ittifakla, (Rus) Stac tonen (Yugoslav) Harvat'ı ittifakla Aksaraysporun maçı federasyonunem tertlp, 67 kilo (ikincl tur) kevitch Vladmir (Saarlı) Antonios yenmişlerdir. maçlan tenmlg olan ve 30 hazlran İle 1, 2 tem (Rumen) Gheargue Dimitru (Al König'i 7 dakikada tuşla, (FinlandiAksarayspor pazar günü Sümerspor muz tarlhlerlnde Belgradda oynanması Şehrlmizi ziyaret etmekle olan A sahasmda Nişanca Genclik A ve B man) Schmitther Otto'yu ittifakla, y a h ) Makinen Rauno (Alman) leab eden «BalSan kunası baıOcetbol Galatasaray kulübü yaz turnuvası» nrn bazı sebebieri™ doiayı merikan filosuna dahil U.S.S. Ticon takımlarile yaptığı dostluk maçmda (Mısırh) Kemal Balba (Polonyalı^ Schneider Werner'i 6.20 dakikada tuşteri bırakıld]»ı, Yu?oslaT federaeyonu deroga uçak gemisi ve U.S.S. Nort (Aı 31 ve (B) de 31 galib gelmişmevsimini açıyor Gencik'i ekseriyetle, (Fransız) Bielle u, (Macar) Ployak İmec (Polonyalı) 1 tarafından blldlrllmiştir. hampton Amiral gemisi basketbol lerdir. Roger (Yugoslav) Meznaric'i 9.05 Deag mindere çıkmadığından hükGalatasaray spor kulübü içtimal Dlfer taraftan spor oyunlan federas takımlarile Y. Denizcilik Okulu basdakikada tuşla, (FinU) ' Lehtonen • men gaUb gelmişlerdir. kısmı idare komitesi 1956 senesi ya» jonumuz. turnuvanın tehtr edllmesl ketbol takımı 31 mayu perşembe Aksaray I haziran pazar günü Fe(Lübnanlı) tbrahim Avarki'yi eksedolsyıslle »Tnı firlhte Türklye Yu73 kilo (ikinci tur) | mevsiminin açılışı münasebetile 2 ha16.30 da, 2 haziran Cumartesi 14 te, riköy sahasmda Paşamahallesl Gencj riyetle, (Rus) Rossino Vladimir tonlarya arasmda blr mlllî fcarşılajm»(Rus) Manaev Vladmir (Macar) ziran cumartesi günü saat 16.30 da BHJ yapılmaaı lçhı mukaM] tekHfte Y. Denizcilik Okulu salonunda iki lik kulübü A ve B takımlarüe kar(Macar) Tarr'ı 10.06 dakikada tugla Szilvari Miklos'u ittifakla, (ttalyanl Bebek lokalinde bir merasim tertib bulunmuîtur. karşılaşma yapacaktır. şılasacaktır. Rua Doğan rakibini tartıyor. Palmieri (Alman) Hoffman'ı 12.05 etmiştir. I yenmişlerdir. ııiııııiHmımıııuımmııııi!iıııımn^ ııııııınnnmnımımDmııuıiHnnmımnmuıuınınıııınııımıııııımiHnmmııuııııııııuıiııımıuınınnmmnımnıııııuımıııiBiıııııııııııııı nmiinnınuılllllııllllllıuıllllllııılllııııııııııııııııınııııımıııııııııııııııııı •""•"MIIIMIt"HIIIIIIIIIIIHIIIIIIItlHHIHIHM Profesyonel lig 1 temmuzda sona erîyor Boks millî iakımımı Türk ekipi Milâno korkurlarına katılacak zın »urnesi Balkan Kupası basketbol turnuvası geri kaldı TOPHANE Ajansımız HİZMETÎNİZDEDİR 3 0 0 LİRA 100 URA ücretsîz olarak sizindir! kı «no ptştreceğhn* diye çok defo tereddOd* döşüyorsumi2dur. Her halde gi)2el hazırlanmış yeni bfr çeşnl fkram ederek ailenizi memnun etmek de istersiniz. Bunu düşönerek, fevkalâde bir titızlikle, hususî surette sizler Için hazırladığımız Yemek Kitabını takdim ediyoruz. Kitap, birçok resimlerle süslenmiş olup, yemeklerinîzi, çok iy! birer mamül olan SANA ve VİTA ile nasıl pişireceğînize dair ve yemek mütehassısımız tarafından uzun ozun tetkik edilmiş olan yemek tariflerini hâvidir. I2S gramlık SANA paketletinln yanlanndan keseceğiniz 1* adet UNİT markası veya 250 gramlık SANA paketlerincien keseceğiOİz 8 adet UNÎT markasıru 10 kuruşluk posta palu ile birlikt». Unîleverlş Törk Ltd. Ştl. P.K. 1152 Istanbul edreslne gSnderdiğiniz takdirde, bn fevkalâde gthtel YEMEK kl^ tabını kolaylıkla tedarik edebilirsiniz. Adınızı ve adreslnizl kitap harflerile yazmnc.Yemek Kitabım aşağıdakl 4 isim ve gSndermenizi rica ederim: adrese VADELİ VADESİ2X HESAB AÇANLARA ZARİF HATIRALAR Bu ajansumzda hesab «canlar lcln HUSUSÎ KEŞ1DE 10.000 U n l ı k muhtelif p a n Ikramlyelen 1»S6 PlAnımın dahll 12 BAHÇELİ EV, 6 ŞtKİN VILLA r% 300.000 Uralık Para Ikramiyeleri ADRES: DOĞUBANK kejldeml»!» 4 Bahçell EV T» 80 000 Lîrslık muhtelif par» Ikramiyeleri Bk «larak. QQ marfcasını ve 10 kuruşluk posta pulunu sunuyorum. Operatöt CJroloğ Dr tdrar ve Tenasıil Hastalıklan 1 • Mütehassısı Galatasaray Suterazı So. No. 12 Ufur Apt. Tel: 44 14 36 KEMAL ÇAGLAR HALI YIKAMA FABRİKASI KiRU««T07lU HAULARINIZI YIKAMAK İÇİN BiR T L F N KAFiDİR. EEO YEDİKULE TEL:(rabriko)2128i8 AFŞAROĞLU Kiralık Daire 7 oda kat kaloriferli, asansör, cephesi İstiklâl caddesi. Giriş Balo sokak No: 1 Müracaat Daire 3 Tel: 44 51 42 Teklif İsteme İlânı Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürliiğiinden: Kurumumuı merkezd ile tstanbul ve tzmir Şube MOdürlüklerimizde mevcud teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasları dahilinde, 1956 yılı ICA kredilerinden istifade edilerek ve bedeli menşei neresi olursa olsun (EPU memleketleri, Birleşik Amerika ve Kanada) bu krediden alınacak tahsisle açılacak akreditif mukabili ödenmek üzere Memur Aranıyor Büro iglerinde çalışmak uzere memurlara lhtlyaç vardır. Müracaat: Eczacıbajı tlâc Fabrikası, Levend Otel, Hastane, Yurt ve Pansiyon İçin Elverişli Kiralık Bina Gedikpaşa camü caddesinde, altında büyuk bir salon ve dükkânları bulunan 60 odalı iş yeri toptan veya ayrı aytı kiraya verilecektir Müracaat: Sultanhamam No: 21 de Bekir Kıldıoğlu Tel: 22 01 12 Telefon No. değiştiğini DIKKAT 44 86 16 üzerine arzederim. olarak görülen lüzum Ses Film Necib ERSES SAÇ MAKASI ARANIYOR 2 metre boyunda, 4 mm kalınlığmda demir saç kesen bir makas (keski) aranıyo.r. Tekliflerin Galata P.K: 557 adre• • sine yapılması rica olur.ur. I, ^1952 M Pakard Hususî Araba Safılacakfır^ Istanbul Manifatura ve Kumaş Tüccarlan Birliği İdare Heyetinden: Satış 4/6/956 pazartesi günü saat 11 de Şişlide «Çif kurt» Garajına agık arttırma suretile yapılacaktır. I Eczacı Veya Kimyager Alınacak Kontrol işlerinde çalıştınlacak kimyager veya eczacı alınacaktır. Erkek taliblerin askerliklerini yapmış olmalan şarttır. Taliblerin SQUİBB İLÂÇ FABRİKASI Levend'e müracaatlan. FOB VESSEL * 400.000, KIYMETİNDE AMONYUM SÜLFAT •atın «lınacaktu*. Tekllfte bulunmak lstlyenlertn jartnamelertml» esaalanna göre harırlıyacaklan tekllflerin) en geç 6/7/ 1956 eünü akşamma kadar Ankarada Umum Müdürlügumuzde bulundurmalan İlân olunur. (6898) Bir Aded Pikap Kamyonet Satın Alınacak 750 Kg. veya blr tonluk kapalı blr aded pikap kamyonet •atın alınacaktır. Satmak istiyenlerin Beyazıd Mithat Paşa yokuşu Büyük Haydar Efendi Kkak No. 1 • müraeaatlan. Telefon: 22 85 76 Türkiyeye pamuklu rr2nsucat ihraç etmek flzere ttalyada Milâno şehrinde Associazione Cotoniera ttaliana dan kota almış ttalyan fabrikatör ve Ihracatcılann tstanbul mümessillerinin 1 haziran 1955 cuma günü saat 15 te Kısmet Hanı birliğimiz lokalinde yapılacak toplantıda hazır bulunmalan rica olunur. (6887) Gazinoau bütün yaz sezonu acıktır. Daiml Müzik ve Atraksyon H«r turlu toplantılar icin emrinizdedir. Tel: 48 58 01 SEM1RAM1S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog