Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

XL Mayıs 1956 CUMHURtYET Basın hakkındaki iki tasarı MerJîse geldî Ankaıa, 80 (CumhuriyetTeleks) Dün D.<? Meclis Grupunda müzakeresi ceıeyan eden Basın Kanunu ile. basm ve rsdyo yolu İle yapılan ne«riyata dalr 6334 spyıh kan'inun tâdiline .ıid tasarı hakkındaki takrir bu gün 3 M Meclisine gelmiş ve Millî Korunma Kanunumm müzakeresi iirasında, başkan tarafından okutturul«mıştur. Bu müstace'ı kaydı Ue gelen takrird» tamrının müzakeresi için Dahıliy* v« Aiiıyr Encümenlerinden onar milletvekilinin seçilmesi isteniyordu. AdaİPt Bpkanınm imzasını tasıyan takrbin okunrr.asmı müteakıb baş. kan iya kovmak isterken muhalefet gıralannda gürüUüler yükselmeâe basladi. Bu mevzuda söz alan Prof, Fethi Çelfkbaş, kursüye gelerek şunlan •öyledi: , Riyaset, tüzük hükümlerine göre müdahale etmemektedir 136 ncı madde ihlâl edilmektedir. Uzun zamandanberi baskanlık, müzakerplrrin idaresinde sıhhatli hareket etmempktedlr. Müzakere edilen mepple MilH Konınma Kanunudur. Bu arada mevzu ile alâkası bulunmıyan bir mesele reye vazedilmek istenmekte ve usul ihlâl olunrr"iktadır. Bakanlıktan rica ediyorum. Bu tekliflerini gerl alsinlar, müzakerelerin umlünü bozmannlar. Rövlece de M°clis müzakere itiyadı bozulnT>mi5 olur.» nunu, btsın ve radyo yolile yapılan nesrivita dair 6334 sayılı kanunu tâdil eden ve bugün B. M. Meclisine vrrilen tasarılar İki tanedlr. Henüz basılmakta olan bu tasarıların ana hstları hab«r verildiğine ?öre şöyledir: Basm Kanununu tâdil eden tasanda şunlar yer almaktadır? 1 Gazete sahibi, başmuharrir, yazı isleri müdürleri, fıicra muharriHeri, siyisî muhahirler içm yüksek tahsll ^arHır. Dijer gazeteciler için de asgarî tahsil lisedir. Kanumın ne?'i taribinden evvel İki yıl icinde gazetelprde btı vazifeUre basiıvanlar için tahsil sartının aranmasi mutlaktır. Yaln.z 'canunun nesri tarihinden evvel assfri iki vıldanberı gazeteci' Hk yapmalrra olanlar nesir tarihinden ı sonra iki n l içinde yüksek tahsilie'rini rfevn lise tahsillerinl tamamlıya caVlardır. 2 Knmınun nesri tarihinden itibaren bir ay içinde çazete sahibler* çsl"rtırdık!an pa/etecilerin tahsil dunımlar'f! pofterir bevannameleri ilETİ'i makBmlara vereceklerdir. 3 Kgnunun tâdil edJlen hükümlerine aykırı hareket edenlere ağır cezalar ta'bik edilecektir. 4 Ga/ete çıkarmak ve gazetc imtivazı almak husun.'nda'ct sartlar ve kayıdlar ai*ırlaştırılmaktadır. 5 ^cvab hakkı senisİPtiimeHedir Bir haber hangi sürunds. hansi şekilde çıkmıssa tek7İbi de o sütunda ve o «küdp cıkacak. habe» veya yarı kadar cevab hakkı ku.'.anılacaktır c Tekzib!»rin teb Mı"âden 24 saat sonra avnı veTde basılmamas! halinde p> zetp sahibi ipin SOflfl liray kadar para cpznsı vo bir yıi? kadar a§ır hapSP hiüîmolunabllecektir. 8 Gazeteler, hazı şartlarla mah'çpmeler tarafından kapatılabilecek tir. 7 Garpted, saveı veya mülkiye smlrine haberln menjeinl bildîrmek 1 4 1 4 7INLANDFYA masın» m»tuf olan takrir! teklif saht Fakat memleketir duyan ve düşu*itnln lsteŞlne uyularak ferl rertldl. 3 •• u • ALMANYA Elendi nen vatanperver evlâdlan elbette soMOteakı'^en ts!e*"eie* BaSanlıSı ta nuna kadar mukavemet ve mücadele rafiBdan h*»ır1in«Ti seke ksnucj ta 1 Elendi :'endl FR\NSA Elendi « n n n m Bakan, Bamet ASaoSiu tara erİP'pRtir. Bi'ra inanımız vardır.» 1 biendi fınd»n Terilen blr takririe muvakkat M1SIR 1 Elendi ElenHj 2 Feridun Ergin diyor ki 'ncflmııii haTBlesi kararlaBtl. < Memleketimiz mühim siyaEÎ hl• Mlllt Ki"'"iıa R^,,...,^ rr.ütea4 YLGOSLAVYA 2 Elendi Elendi Elendi Elendi • Sıb msddelerln mflsakere«lne ba? diselerin arifesindedir. tr^n Hükümdarmın avdetile siyas! hâdiselerin 3 blendi lanmadtn »T»»1 «fls alan Hflrriyet Par 4 BUMANYA 4 Klendi 4 Ms! Mecl!5 Ortın't Baskan Vekill Ma se\Tİ bırden hızlanmıştır. Son yirmi nlsü mirp*TPkm MuaTntror A'K.ir.t dört aat içinde iMidarın demokrasi Glendi 1 riendi «ACARISTAN 3 Elendi 1 0 TtptıSı konuşmada. gündeiıdeltl »Oz prensiolerine ve Meclis çalısma u m »onı7arm gOrtlsülmertnl lsti' jrek sullerine avkırı tesebbüsleri birbl LIBNAN Glendi Klendi Klendi Glendl 3 3 bunlann Oe dort o*nrura =ert bırakıl rini kovalamaŞa baMamistır Matbu •rnsile Anavasanm 22. maddeslnin lhBUL<İARİSTAN F.lendl 1 Glendi 3 1 2 3 • ' 1 ediîdlîlnl. Merlisin 16 mayısa ka. at, Ttedenî memleketlerde nadiren & darki den» içinde sadece, 54 tonian n«tlanabilerek kavıdlar altına alın P"^M>NYA 4 Giendi 4 Elendi Glendi 1 1 tı yaptıîını sn' ' "i'=ln erken mak üzeredir Bu maksadla haztrladen daŞıtılmıyarak eeee 20 ye kadar nan kanun tasarısı. müzakere usulleSAAR 3 Glendi ~ıl""rtı lstedl ve: rine tsıa uymıyacak şekildc Meclis • telerln gecHtme"rt. Merllçln as ça ru7namesin« alınmıçtır. SL«IYE Glendi Elendi f.p.,di '!çm""ndan llerl gelmektedlr.s Dllny»r | Demokrat Parti fîrupımun «ali gün i m h!e blr n'•••• "•' ~ıe ı 'olar çeITALVA Glend Gtendi Glendi 1 3 "e van«nd?n er»el tfttll ed!lme?1er kü tonlantısından sonra muhalefet ve HalbuM bu Mecllı cnnde ancak lkl sa matbuatı gerbefit faalivet imk^nların'^vırRE 1 Glendl Elendi Glendl dan mahrum bırakacak bir reiime ı% ca'""bIHTOr.ı> dedl. Bu hııtu^ta Meclis ba|kjulığına tak d Ş r u stirüklendiğimiz anlasılmakta 1 Rl'SYA 1 2 1 1 • 2 Elendi rtr veren AiıKnt'm *\\ takrir! Mlvll' dır. •'•''ile ve grtlrültOler «rasında red Hâdiseler hakkmda bütün vatand^; NOT: Güreşlerde tuşla galib gelen müsabık 0 Uttifajtla vey» ekseedildi. ların dikkatini çekmek zaruretine Kariy»tle kazanan) 1, yenilen 3 fena puan alıı 5 fena puan alar «0MJ eakıben, Mllll Korunma J U nüm. Zlra, varın, demokrasi müeı reşçi elenir. Finallere kalan müsabıkların fena puanları silînir. nun 56. maddeîinhı mtt'akeresine ge «;esel»rini kurtarmak için çok geç •• * clldl re sneak bh maddc..^ tamamı artlsfl'PTek kabul edllebllıll. Bkrerl labilir . »etle «oz «lan tıatlbler kanunda raz tstanbuldak! muhalefet •rtllep ce7«t vi>n m i er jıı fazlalığından «Ikavet ettller. çevrelerinin ı'ikri SSz alan muhalefet hRt!'...dn!n soz 's. mııb'»"f mtldahalelerle keslldl. Hükumetçe hazırlanan bagm kanu<I îiitlcede 56. m<" ' »nln tOmO ree ko nu tâdil tasarısınm D.P. Meclis Gnı•rnlarak kabul edildi. 57. maddenin rn'T*nfcprest gır^c^'ip nunda k.ıb'<l ediimesi, şehrimü! ilgiBu s£z!ere başkan Ihpn Bac: • "ı* r'an A'oi ,r.)|i.»»vtii Kenal Öz 'i <pvr?lerinde eeniş akisler uyandır'^+ır. Dün, sabsh ve eec« olmak Sfltr* Meclis giirdemine hâkimcîir> şekHnde Tfim Mr Itontifna yaparak ka. Polonra'ia yapılacak olan atle'izm ! ki seansta Dünva ktıpası Gr*k«i da **pm™n»a~ « , ^ Tasan ile 6334 sayılı kanunda ya cevab verdi. Çelikbas. •Meclis gün mujabakalınna takl davet ueerine Sa'TTiier sibl Idam edllmeslnl lsted! p^scafc d^sıikliŞin hürriyeti tahdld demine hâkimdir» sözünü tarîii edeRomen güres şampiyonaîina devara 1 < p »f! »"•'in hntnl( »gtan oldv* olduğınu söyliyen C.H.P. il başkanı tılmalc üzere Ekrem Ko"ak ve AbdulT rek, bunun vazılı olarak dafiıtılan r ah Kökpın^r, İttanbuldakl beynelmllel edümiş, millî takımımiî vaptıgi doinnı blldlrerek 57. mn ^?i" T I K,, Tr.ovrynriniç) fikfrI^Hni şöyle «ıralaKünde.ne hâkimiyet mânasını taşıdı »rdlnp '"îinn rta llftve.mi taleb et mıstır: D.P Meclis Grupundan hari ntletlzm nüsabakalanndan »onra Po kuz kars:laşmanm (İPÜnii tuşla, »1ğını, yoksa müzakerelerin ortasında 'onvova ptdofe^lerdlr '!• • ..lemleketln lktİHtdlyatım tarsatısını itt'fakla kszanmlştır, baska blr mevrua aid takririn getiril"nk se*!Me hareket ede^""? idsm ee ce akseden konusmaların hüviyeti, tl veri ^zı tedbirlerin almaca|ını ve Dün gece 23,30 da yağmur bafır.esi olmadığını sftyledi. »nst Terlllr.» Celikbaş, by arada memleket İçin Dflvlz kacıranlann hs'^1 vatan 01 bunun: basına konu^ma hürrivetine ladığı icin karşılaşmalar tehir edil' * " " " ' " " " " " n Kemal özçoban Idam kayıdlar saflanması için B M. Meclimühim bır kiran ihtiva eden bu tamiştir. Bugün saat 1550 da başlt1 e»««rnın m>ı«r« d» teşml in faydalı İ P lazırhk teskil ettiğini görmek sarıya Hm'erın müspet rey verdiâiyacak olan müsabakalarda dörtlifl"•taeaSını soyledl. teviz. ni efkân umumiyenin bilmesi icab 6334 savıl kanuna aid tâdil tasarınal ve final kar^ılsşmalan y«pıl«Kemnl ö^i^'niB bu l»te?lnden son Basın hÖTİyeti olsun, konuşma serfBaştarafı 1 inci sahifede) ettiğini, bu itibarla açık oya konma sında iv daba 7İyade yazı ve habera Mu*ıt«ı ri">>"CT !1e Kemal Yarük bestisi olsun, bunlann tahdidi veya cak, şampivoTia bu geceki m « * sınl teklif edeceiinı bildirmesi ve bu lere aid resriatm mahiyeti üzerinbir sermayesi bulunmıyan bir kısım i*lu BÖS alarek kanundakl rezal musimle sona erecektir. hususta 15 imzalı takriri riyasete ve de dtırulmaHü ve suç unsurlan ge"vl '»»fn dhl fazla oldugund» U kavıd ve sart a?tına almması demok vatandaşlanmızın, fabrikalar sahibi rssi sistemini kabul etmîş milletlerde olduklanm. büyük anonim sirkc'lpr Millî güre? takımımınn finâ! <!«• reeeğinl söylemesi üzerine Murad Ali ar ettller. Wet1.v1e ekferîvet kalraadıgt İçin hr= iiriilmivpn hareketlerdir. Bu tak kurduklarını. büyük ticarî islere mil rumu bugün eündtiz vapılaeak gftÜlşen, oturduâu yerden: 1 Gizlilik karan verilen toplanyidler yarıldıkça, aksi tes'rleri daha etvekilleri ve Vekillerin bizzat ken reşlerle be] 1 ; nl?caktır. " t . 17 3f da tnn'"*"" »nn T P H M I « Meclisi tehdid mi ediyorsunuz?» H i n n «•s3Lı:ması yasaktır. derin olacnfına şüphe yoktur. Siyasf dive bağırdı 2 Seref ve h&ysiveti kırtci yazı dilerinln veya akrabalannın lsimleri Türk takımi partllerin söz hürriyetini kısmak. Celikbaş devam ederek: « Görfl ve haberler dnlayısiie yazıvı yazan karışhSını, millî bünyevi tr*"'id edici Dün gece takımımız yapb|l hukuktan mlı*Tler vererek »9r reiimin pltyhinde neticelerdir. yorgumız ya «arkadaslar tehdid mi pa7eteci. vazı işieri müdü 0 ve ga '"•ine sunlan llâre ettl: Bu ledbirlerin akisleri v^ neUceler) bir dedikodunun ve suüstimal sayıla beş müsabakayı da ittifakla kaaaaedivorsun?» diyor. Tehdid ne kelime, zete "nhibmin cezal mpsNı'iyet'eri T (Baştarafı 1 inci sahifede) c Bu *~ " ^ e b"/^v r%^ı^tVfl n'Mnv tahakkuk edinceye kadar, daha geniş rının bütün memleket yüzüne yayıl mıştır. kimse kirnspvi tehdid edemez. Sayed müsavî hale getirlimektedir. Seref ve lerde içimier çıkılmaz bir lurunı wvap^Imamakta kanunda ekstk bırakılan fikir ve mütalea serdi doğru olamaz. dığını, bunlan ispata ve iddiaya im Dursun Ali Attiye Said (Mısır) Murad Ali Bey bir teküf verilmesini hıvsivtp tecavüz B. M. M. azaların etmetctedir Simdiy kadar 5 kişiük 'nühl'n h* r'^p»tn tamamlanm?(îi ia(Bastarafı 1 inn snhiiede) Meuüsin bu hususta, isabetli ola kSn olmadıgım, fakat bütün bu söytehdid mânasına anhyorsa, tehdid e dan hiHne veva hükumete mensub ir ka Iro ile calışan TL '.i Bürosu •'"mektedlr.» 52 kilonun üçüncü turunda Dnr« seytade. milletlerln hOrriyetlerile bir cafmı tahmin etti|imiz, kararlanna entilerin âmme vivcdanını sızlattıdivorum» eevabını verdi. eshasa k:\ts; işienirse eeza arttınl nun *adrosu son günlerde bir misli Tenlden rt« «l«n Fettıl "•>'»»»* \tr IP'e. drmokrasi, ferdl hürriyetler ğını,. dort Bakan hakkmda Meclis sun Ali Misırlı rakibine üstün gfi11 Müteakıben başkan thsan Bac, A R ş i e i halde günde ancak 50 ki. Lunun îçinde basm hürriyeti ve funlan «övledl: C.M.P. tl Baskanı Suphi Batur da tahkikatı cereyan etmekte olduSunu. ffserek macı it+'f '» kazandı. dalet Bakanmın takririni iş'arî oya 3 M?ml«ketin iktisadt durumun 60 çoföre ikişer aded lâstik alabilmek dlğer hürriyetler de dahildir bahis aynı mevzuda şunları söylemistir: • BreOment Damaii. hv 'eV'lfln al Demokrat Parti Meclis Grupunda ba Vaşar Yılmaz Saneiden (Polony») koydu, ve kabul edildi, böylece Çe da kp^mekes varatacak malt. iktisadl ç!n fiş lre<;!lmektedir. 'nda Hr miVmd «rtrildlr, dlyor. Ben mevzuu olmu}. ve o zaman akseden 57 kiloda Yşar üpüncfi maçını # tlân. mürekkeb, kâğıd gibi tflr zı yüksek memurların. banka lüdürlikbaşın 15 imzalı açık oy teklifi red VP sivnsl haberlori vsranlar ve ne"i haber've göre Dısisleri Bakanı Fuad Ticaret Bak?nlığma bağlı Tanzlm lü yollardan matbuatı hâkimiyet al erinin isimîeri etrafında üzücü ith^nı Polunyalı Saneiden'e karşı yaptl, dedilmiş, oluyordu. redpn>r irin eeza. bir yıldan başla e Tahsis Dairesi iki gün evvel ts "5Kl#rlnd« blr maksad aramak laeımdıt Köprülü, bu mevzularda en hararetve Isnndlar yapıldığını söylemistir. maktadır. Avnt ranıpndi bu »ekitdpVI tanbui'in Ihtiyacı İçin yenider 6250 Oylama «ırasında Çelikba?: II konııjmasını vapmış. hattâ hürriyet tına alamıyacaklannı anlayan D. P. Yabancı memleketlerde de mümasii sert eirişlerle puvan topladı, maçt ittifoVia aldı. • Tarih karşısmda mes'ul olacak haber ve vaztlürın da hudud ve fü ded I3?iik tahsis etmi«se de, Tevzi "1», trrAn TaotıŞıraı» tefcllflere Met bahsinln tebliğe alınmasında bizzat liderleri. bu suretle murakabe kuvbelirten Karavetlpnmizin baslıcalarından ve en hükümler oldufunu Fi"lü ro».İ5İptiİTnekt«»dir. Rnm cliyc bgfırıvordu. İsmct Atlı • Punkari (Fln) Bün:s n u n evvelkt partiye aid 7500 '•tn w«t ?n »e Itadar çilıs nnsını l»te âmil olmuçtur. nakçı, memur ve hizmetlilerden mal ehemmivetlilerinden birini daha basBu arada da Nüvid Yetkin C. H. P. 4 Siva?î partilprin «eık hava veh*rÜ7 tevti edemedigi bildiProf. Fuad K8prülünün de imzası79 kilonun ikinci turundâ temet Bu «n«n Sebati Atnman, Nu«r»t Ktbeyanı ahndıgı gibi milletvekillerinkıları altında tutmağa çalısmaktaGnıou adma söz istedi ise de veril ya karaah «alon toni^ntılannHa seref PmeKtedir. •'"»1u, H>T,rtt ««Tiear J rtptıklan nı taşıvm NATO tebliğinin »on fıkAth Finlândiyah Punkari ile karfidırlar Tecrübesi yapılmıs ve çok ih den de mal beyanı alınmasının yemedi. ve havivpte teca\n"'1c!!i «pViide yapıTevzi BÜ'IFU, önflmfltdeki haftadan •oTiu»m»l«rda takrirln lftnımcus oldu rnsi öyiedir: tiyarlami". bu Usulün muvaffak ola rfnde olduğunu, milletin muayyen Inştı. Atlı, çetin rakibini ruşa totUtlon koni"m»lar veva dpv'ptin ftiba !tibar"n her ay en az 4000 kişiye iki 'i"iı bellrterek perl ılmmi'mı t«teBaskanın celseyi idarede güçlük '«NATO üyeleri, kendilerini birleşol?madl, mâçı bir teşrii vazlfe için seTnis olduğu dıysa d' rruvaffak çektigi pnrülüyordu. Gürültüler art nıfı, Tinlî ve ekonomik dunımunu şer aded Instik verebilecek sekılde te 5 111er. tiren andl<t;ma hükümler ; le. milletle mıyaeağı tabiidir. Bütün bunlann, KOP?»II mnietrekin Tuna OOnm rinin hürriyetlerini, müşterek mi D P. mebuslnnnın akh selimine ü vekilinin milletvekili oîmadan evvel ittifakİT kszandı. fnıı ve münaka$alar sıralara sirayet sars=!cak s^kllde vamlan konııtmalai'âtlanmaktadır. Hn n°>ri vnsaVtır. P""lan ne^edenAdil Atan Adelno ( İ t a l j m ) etmisti. Veni Tcare1 Bakanı Zeyyad Man «oa rtefa yenlden kOr*""= ^»«v Htl' rasiarını ve demokrasi, ferdi hürri midleHni baSlavanlan da çok düşün ve müleîvekili olduktan sonraki ser1 Pn Nihayet celsenin tatil edileceği hak "'în cezalan fle mlsH arthnlmakta almci. «phrimizde bulunduâu nrada P Oruou art'tın •»*•''• "•"n dürmesi lâîim SPİir. Ehemmivet ve vetini bilmesi lâzım geldiğini ileri 87 kiloda hirinci turu atlıyan Ada sırada blr mn>1rtet evrel D. f. den tart' yetler ve kanun hSkimiyetl prensipkmdaki ihtarla milletvpkilleri süku dır. evzi islcrüe de alâkarlar olmuş, ve ••"'T!< bulunan Zonguldhk ırl v ••? lerine mü'rtcnid medcniyetlerini ko tazeliginl fitiye doSru da muhafaza sürmüştür. İtalyn rakibine karsl üstün gür«nete davet edildi ve MilH Korunma 5 K M. M. tonipnhlîirındnki ko stanbul so.r>rlerine tahsis olunan lSs H( F'>»pTi •n,ı.ı, eriecp'c fcıj h£di'?:»ri. ciddiyetle ve rumak tas'lıhüdüne girmişlerdir.» Demokrat Partl mllletvekillerlnden şerek maçı ittifakla karandı. n n B n * tarsfa do«Kanunu EÖrtişmeler' tekrnr basladı. nusro'ilar aneaV zanta ssdtk iklerin niçin süratle IPVZİ edümedi nı bsVarak .Bıktık. «TIP »yıp» dedtsi yakmdan taklb etmemiz lâzım gel ömef LOtfl Kreurumluojtlu, Samsun Hamid Kaoi^n Sosnowski Tasarılar hakkında yeni malumat sıi'ptile vsriis'ii'pçek. bölâsalar n! i'fHf) araba sahiblnin ihtiyacmın •nmildu ff Pai'V .»loTiıı rketM. mektedir. mllletTeklll Muhlddtn ÖzkefpH. İ7mtr (Polonya) Ankara, 38 (Telefonla) Basın kavapılamıvacaHır. ıe zamm giderileceğini alâkalılardan Ko"'7<rmasına devam edea Turan B P. Meclis Grupu içinde öteden \t'\'.c • »kil! Pertev Arat. Anasya mll Hamid çok üstün güreşti. fak*t letvekiü Mus'afa Zeren tekllfin leh'.nmrnvrçtur Bu durum karçısmda tev OOnes ise rarılan ioyledl: beri devam edegelen buhrana kuru de f^u'unmu«lardır. Mustafa Zeren şah rakibini tuş yapamadı. Maçı tttt« 4" kabine â7&« hskkmda Meclis :i isleri, Eminönö Kavmakammdan cuların hâkim olduklan ve bu suret si ve mesru tasarruflar tle servef eii fakia kazandı. ılmar.nk, tekrar Tevzi Bürosuna ve tahkikatı açılma«ına lftıum gOrülen ^ir devlnte Bakanlar hakkmda m^evri (Baştarafı 1 ivri sahifede) le Gruptaki mukavemetîn kırıldıŞı nen namuslu arSadaşlann da töhmet ilmiş ve Prof. Gökay, büronun ran 1e ffettrmek tablldlr » Diğer eüreşler Bilin.liği gibi NATO Bnkanlar Kon nıii<ahade edilmektedir. D P lider ve süDhe altmda ka!d!k^r"i bj kadımanlı çslışması için bazı tedbirler Şampiyonanın ikinci seansında dMu MHn^rp.pTir, e n r n? !a hararetlend! nun ile tefrllt tmkftnı olaca^m!, ancak neimilpl temas ve konsreiere i<sti'">V lerinin rnkib veva muh?liflerini telmıştır. *1 bir sırada Ba^an B. lfutkunun tak erl riVar"*c ol>n kanunun, memurlar gece yapılan güreşlerde elenenler flS Ticaret Bakanı ile yapılan görüs rtrtnln nazara alınmasını rey« koydu leri için lâzım olan 5060 bin lira kpr »pkpr mağlub etme yolundaki hakkındaki kanun gibi k...inam?sın!, lalastı. Takımlar dömifonâl maçlafl(Bnsrarnft J inei sahtfede) tutarmdaki döviz meselesinin yakın tertibli hareket tarrlan. bu defa da •ıthlk p ^ ' w ni teneir.l e'mlş, Mumeier eaıainda, arabalaruıı takoza Muhalefet rrllletTplçlllertle D P. mllrürlüğe konacaktır. " e da halleciüeceŞini umuyonız.» muvaffak olmus gibi görünmekte hlddin Özkefe'l b\ı kanıiTidan >1o'vı nı yapmağa başladılar. eken şoförlere sıra beklemeksizin îetveyrerlnrten S klsl nl 52 kilo Bu hususta verilen tamarr.ayıcı e«bit mu.ımelesini müteakıb acele lâs (1 nel «ohiferfen Mmmmer Alakanfı tebrik etmiştlr. Bilindiei gibi ders yılı içinde bil dir.» Üçüncü tur: Baranya fMacar) B*ver Paşantn bu kafî emrinde, Cevad malumata nazaran, şimdiye kadar Ömer Lutfi FT~*n*'iı^1"^"'iî da. bir hassa Fen Fakültesine bağh bir çok Mecliste diğer müüakcreier verümesi usulünün kaldırılması müddet evel sdTlentîen r\ ''kodular inz <Saar) a 11 dakika 23 saniyede ttt| Beyin vazifesini hakkile başarama yolcu nakliyatının mihrakını nisbe da kanrlastırılm"=tır. Alâkalılar ta Ankara. 3i ' " «•,^7e,J . Teleks) enstitüleri malzeme »ıkıntısı çekdan müteessir o>?lt kfndlsinin de bir la. Dimitri (Romanyal Solovtoı dığının ve ihmallerinin manası var ten ağır trenler teşkil ettiği halde koz muamele^inin bir çok şoförler B. M. M. slnln bugünku mn'"«relerl mislerdir. • s'kcda«ı II» b!r »«Sllfte bılundu (Rus) a 13 dakika 10 saniyede tu|l» Rektörlük, önümüzdeki ders yılmdı. Bu hakikatte bir emir değil, bir yeni tarifelerde bu esas terkedil arafmian suiistimal vasıtası olarak •>ıra«ında Roi.«( ~">»reW!! tbrshlm Sunun fakat tetllTli sı'alet komlsyoru galib geldiler. Î1 da lâboratuvar faaliyetlerinln kp'inkulian'ldıSı ve bu suretle iyi niyet lhtardı. Enver Paşanm odasmda Tana havale edilerek orada kaldıftmı söy mi^ ve bilhassa motörlü trenlçrin a taiilat tisiz "apılabilme.ri yolunda şimdiden ahibi kimrelprin hakîartna mâni o lât Bey muiber ve müteessir bir 57 kilo l»ml» Te tekllfln •> tümftar o'du • seyir güzergâhı dışında kalan bü undufunu söylemektedirler. faaliyete geçmi? bulunmaktadır. pozla oturuyor, büyük bir tehlikeden Gouveritch fRus> Fabra rtt»ltunu anlatmıştır. (Baştarafı 1 inci sahifede) DiŞer taraftan arabalaruıın takozen saîâhiyetli makamı habcrdar etmiş tün şehirlerimirle Ankara, İstanSivas ml"e*e'si!l Ereümeüt Damalı ya) ya ittifakla. Dinko (Bulgart Si?ararnnn ambnlâjlanndan susta ilgililere ve basın mermıb tekllfln ensrnda mutabık oldufunu. Harvvath (Romanya) ya ittifakj* ga bir kfanse huzurile biîe bakıyordu. bul araında hafif ekspres trenle da olduSunu iddia eden 640 taksi saanrak slyasl mulâhaz^ralara davansrp^: lib geldiler. larına geni§ izahat vereceğim.» şîkâyeticr prensipine dayanan hlbinl temsil eden bir şoförler heyeti Enver Paşa da bu eski arkadaşını bu ri işletürresi verlldisinl llerl şürmüs re reddlni İs tnhlsarlar İdiresinln el!nd« kalayh Sizl sıhhatinlze kavuşturur kadar müteessir görmemisti. Oda ses bir plânın. vasıta mevcudunun ret dfîn »natbaamıza gelerek kanlumbaia Mumaileyh. yarın öğleden sonra temiştlr. 62 kilo ve selofan kâğıd kalmadı|ındTn en cok sizdi. Talât Bey, Yakub Cemilin tev diği imkân nisbeünde, tatbikatm» sOrati 'le çalısan Tevzi Bürosundan Stackevitch (Rus) Naassan (Lfib ve Canakkalemll'etveklll Sefaeddin Ka sik3vet etmisler ve 640 kişiye âcilen rrğbet fculan =:P'sr adl samanlı kftBıd bir basın toplantısı yapacak T kifi haberini almadan Neıaretten ay geçiîmiştir. ranakçı, bazı hatlblerin terk'd e nani a ittifakla. Mustafa Hamid tev7İini isteırislerdir. Soförl°r naketler lceris:r.de satışi çıkarılmak müteakıben İstanbula gidecektir. nlmamağa karar vermiş gözüküyortârlflerlne cevab verlrken, BRşbakan fMısır) Sulta (Romanya) ya ÜHBu cüralerlen olaraK evve'ce lşletadır. S!wra'>rın yeni aırbalâiları da . u«ıılO tpkrar konmadıkea gara Atina radyosunu Itbam Adnan Mer eres s>lona elrmU. Baçdu. Koltuğun birinden kalkıp diğe me*te ola» ekspres trenlerlne HaTe a eekilen arpbaların her cün arta itinalı haîirlanmadıSmdan s'gara paLoncıra, 30 (R.) Newsweek bakanla beraber Hamdi Sancar, Murat fakla galib geldi. rine oturuyor, Yakub Cemilin aley ten, Satılık çok az kullanılmış Vet!et d?»ılmakta ve kullanılması püçeaŞ>nı i'ldi» etmektedirler. Mükteseb 79 kilo adlı Amerlkan dergisine beyanat Ali Ül?en ve Kenan A^manlar da kohinde söylenip duruyor, Enver Paşa 1 istacbul Ankar* Knmrum 7,5 M. boyunda kamara ve tsnmmadıŞiP! sövliven B40 mlsyon odasma gelmislerdlr. Hess fAImanya) Belusica (H6arnsında haftada <58rt ekspre» trenl Müstemleketrhisarîar İdaresi son zamlan yapar ta bulunan İngiliz asabt adımlarla odada bir aşağı, bir kontrkamaralı iki yataklı HUkflmet adma konuşan Adnan Mei manvat ya 4 dakika 30 saniyede ta| 2 İstanbul Ankara . H5»ı» soföriîn tem«ilci!eri. 12.500 kisilik lisHen ambslati'mada kullanılan kalaylı er Bakanı, Kıbrıs adasındaki ted yukan dolaşıyordu. Ben dos>a kolteklifin BUTU'Î MH'et bindirme kaplamalı 10 beyıBulgar) Adil MlMM.: arnsınfla haftada blr ekspre» frpnl, enin sonuna ken^i i?imlerinin de re se^nfan kâpıdl^rın maraflarını İVri hi^rilikten doğrudan doğruya Ati deres. böyle bir ve hnrmetslz'lk olduğu la. Dobrau tuğumda Paşanın teşkilâtı mahsusa cllstn» taaddl 3 istanbul Ks^«eri . A.IBEI 1» âve rdiMHinl ve iclerinde lâstik alçir Albin motörlü tekne tafs (Mısır) a ittifokla,, Simitch (Yu •iilrmüj bulutıdufun» eSre slsaraların na ve tekllft» s'.vasl mülahaza'.ar'n Işlerine aid emirlerine intizar ediyor nenderım arasmda naftacj Utl ekpres mak icin 18 aydır s<ra bekliyenler ola'dı?ı bu sin "^kü de\amlı şikâyetleri na radyosumır. mes'ul oldugunu mevcud bulunc'uttınî lşaret eierek. SOFHVI Guries 'Macar> 13 dakflta Tel 44 26 40 ve ayakta dunıyordum. Enver Paşa •renl ihda5 eciümiş, duSimu iddia etrph'Trfir. Avnı heyet mtirlb olmiktadır. söylemiş ve demi^tir ki: «Sulh muhalefete çatmış, kanunun ame'.i kıy •1 saniyede tuşla, Lartozia (Rus) • 5 4 Oaz!»nteb Adana »rasinda îıaf 6 şnför d'rnpŞinin 'âstîk isine kanşbir ara bana dönerek: devrinde bir memleketin radyo metl olmıyacaSını. çıksâ bile r^ratrr Fivian 'İ5viçre> ye 2 dakika 50 •• ^^da üç Eün lslivfn ve iıotörttt maSİ masının da bazı volsuzHıklara mey Hüsameddin Bey, Merkez Ku r.alarla temm olunsn Berl yoleu tresıınun bu şekilde tahrikât yaptığl re tmanın klmie oMu'hınUTi beül bu niyede tuşla. lunmadıîını, e*er bu tarzda klmseler nMmdanlığına gidiniz, Yakub Cemilin n! de Adanada Toros ek=preslle lrtlbat dan /erdi&inl Ve bu i'i yalnız iyt pörülmüş şey değildir. Beynelmi varsa servjtierlnl gömeceklerini, mak 87 kilo ealısa"qk hir Tev7İ Bürn^unun orga ^ tevkifine şahid olunuz. Sizden netı landırı'.arak haftanm dört gOnünde el durum düzelince İngUtere K;b sadın hamıiıin namusunuı kurtarıiTkatchere (Rus) Zirakol B«U Operatör Dr. RAHİME BATU î'P etmesln! istemislerdir. Gaüianteb Adana Ankar» Istanceyi öğreneceğim. d» gara itt fakla. Cucitch (Yugosl«v)rıs adasına muhtariyet vermek tnagı olmadı^ınl. mllletveklllerİTi bul ar»ii«d» yeni blf h«» tetU edll Tevzi u«iılîerin!n müteaddid defa Gülhane Parkı Adli Tıb YokU£U.Tel: 32 03 36 Harbiye Nazın ve Başkumandan mlştlt. zensln olablleceîlni, onları işden men deShtirilmesl ve Tevzi Bürosunun kararmdadır.» Holaner (İsviçreli) yi ittifakla. < vekilini Selâmlayarak huzurundan den hüfcümler buhmm *''i. H«"tn 3 Bundan baslt» Anltara Afyon randımansı? caiısması \"üzünden. resLefkoşe dikenli tellerle bölündü Ağır çıkmış ve Merkez Kumandanî'ğına Burdtır İspar*a arnsmda da haftada alnız mil'.e'vek'.i'eHTi de*ll, bütün mî flntı 12O1R0 lira olan otomobil Kotkas (Rus) Widmer (Isvijgitmistim. Ben oraya geldiğlm zaman Lefkoşe, 30 (R.) Dün Kıbnsgün motBrlu buhartı kombl"» *stiVl»ri hâlen karabnrsada 80010(W 1 (şimdiki üniversitenin Reklörlüğe venl bır «ervls lh'ia* ol oştur. Bu h Türklerle Rumlar ara=ında ce hıllede on, onbe ! mil^OTieT hulundu re) yi 7 dakika 31 saniyede tuşU, rava satılmaktadır. tstanbııla mo Şunu Bflylemis TP Mlfcumet oiarek bu Memedov (Bulgar) Maracci (İtâlprrls Aik"r Dingf pmsmda mot«r mütenazır olan köşkü Merker Kureyan eden çarpışmalardan sonra ':anırai]iı reddini lstemlş ve salonu 5 Hazirana kadar hesab actmnır. törlü vssıtaiann ıniihim bir kısmmın mandanhğı idO koridorlar inzibat ü trenîe, Karakuyu Btırdur «fasın ihtivqcını karşılıyacak kadar tahsis VET.) a 5 dakika 27 saniyede tufU Lefkoşenin Türk ve Rum mahal terketmiştlr. da da blr buh?.rh yolcu trenlîe t*mln subayları, Çavuşlarla dolmu?tu. Yakub dılecektlr. Dtnar !le tspart» »rasmöa van!!di§ına fföre. iyi bir tevzi sistemi Denlzll mllletveMl Hamdl Sancar. galib geldüer. leleri arasına daimi dikenli tel geCemili bir çavuşla cağırtmışlardı. Ça kl kısa kara yolu da İsparta THâyetln buhmdnfu takdirde lâstik karaborrllmesine başlanmıştır. Bugün bu ^öv!e blr tekllfln ger<>k Anayasaya ve vuş ona: crerek modern ee«a prenslolerlne avkıce ternln ılunan o'obüfflerle alınacak sasının Jnüne geçileceği anlaşıltnakdikenli telleri gerenleri askerler n olduSunu bev«n ve teUifin reddinl tadır. Sizi Merkez Kumandanı Cevad ır. koruyordu. Bu dikenli tel duvarı •alep etmlstir. Heyeeanlı bir 1 ikonusBu yeni keferierit Ankara Bnrdur 1 Metin EHGtN Bey bekliyor, lutfen teşrif eder mire Ankara . İsparta atftsında (tece ^o! nm iki kapısl olicak her hangi ms vanin Fıir P. F ™"' iî" ° e'riM siniz, demişti. Selâhoddln Toker sulstlmal dedlitodu euluklan ^aldmlmiî re aeyahat »Orebir çarpışma halinde bu kapılar lanrın herkt?e Ozüntü rc^:~ek btr Yakub Cemil, Merkez Kumandan si 10 siat kadar kısalMlmiçtır. mahlvet aldı?ını. bu kanunun kabul kapatılacaktır 6 İstanbul Bandırma tmolr lığına gelince, alınmış olan fevkalâedilmesinln blr lüzum ve zaruret o'du kara ve İstanbul gfzetelerinin !>•de tertibatı görmüş, hayretle bakaraS araüinds fçn r» »np'if sefft!Pf1 btıîtln Bu sabah Yunanh tedhişçiîer, *unu söylem's, D. P rr'i^ve''.l'.erinMerkez Kumandanmın odasına vur rr.ıyan cumflr^esi g\mleri de yeni sefer bir askerî kamyona bomba atmış, den Ahmed Kınık, Muzaffer Kuşakçı, zılanr.da. Başvekil Adnan Metıı!*<T tenjtn pdilm!? ve Banc'ırma üzemadan girmişti. Miralay Cevad Bey rlndfn t m l r tstsnbtrt irtlbatı 4a (Baştarafı 1 inci sahifede) lardır. İki İngiliz askeri olmüştür. Sülevman Caftlar alevhte konuşarak resin dün akşam Afyon mebüsn masasının başında ayakta duruyor hçr gune cık?rılm!ştır. Kemal Özeobanı Başvekâlete davet almfnıjtır? Bir çok askerler de yaralanmış teVlifln reddinl î^emis'.erdîr. du. Yanında üç inzfbat subayı da aTeklif sanibl Muammer Alakant, so T Mersm Adana İskenrJenm 2 İktiaad! eihH?lafîmarn:2 lcin lardır. Baf'ta ise aramadan kaç rılan =uaHpre cevab vermlş. y'ibancı cderek kendisile görüştüğünü ve İM1 psl yolcu trenlefi. ana hat trenlerine yskta idiler. Yakub Cemi! selâm ?rada Mecliste Heyeti umumiye Brft bütfln butcelerden «ıvestismanhmakta olan bir Rum emniyet kuv iıeınl«>ketler1en mtaaller getirmlştir. terdi. Cevad Bey selâma mukabele dofru rtk^m verpnlfr h&rle. timao Nsticede teklif reye konulmuş ve zakerelerin~'e basm kanunu tadiltb dİ7eTlt otoraylarla temln edilecektlr. BU ra aynlacak tahsisstm imkânlanmı vetleri tarafından vurularak öl«tmeden: hakkında aleyhte konuşursa De, reddolunmuştur. prpM tarifeve ?öre he«,«tı knrsılık dürülmüştür Yakub Cemil Bey, Harbîye Na ı Mertln Adan» arasmda * »e Mff za pör« bir olâna baglanması yaTeklifin kabultt lehlnde oy kulla. mokrat Partiden çıkarılacağuu kflBmıdsr? Makarios'u kaçırma twebbtt?fl «tn ve Başkumandan vekili Enver 5İn İ?!îçndPrun arasında 2 servi» nanlaf <?ae«klt3İe «'"p+vettl'.l Bsfaefl ö.isine sövlediğini iddia eden haberbu plân» açıkîanma'Mn Karanakpı. Tozgat mtlletveklli Pfeşanm emirlerile mrvkyf«unuz. dehaberi yalanlandı Ö^er lutfl Erzurumluo'ilu. ve İzaılr ler çıkmıştır. Otoray servlslnin lhdaslle Meraln . sı? Yapılmamışsa vt'din yerine 6L Tam bu sırada diger inzibat suLondıa. 30 (R.) «Daüy Tele miVefvek!li Pertev Arat'dır. sSpnderun arasl 4 Saat 3(1 Hiç bir asıl ve esasa dayanntlytn baylan ve çavu^îsrı odanın kapısınn'm^fi sebebinin bildigraphn gazetesi bu sabah. Seyşel ıd!rllınl">*ır Bu mesafe hâîen mev. Bu tasanva taraf*ar olduklp.nnı ecık ve k?sdı mahsusla çıkanlan yalin dan girmişlerdi. cıd buharlı trenterie T saatte yapıl rilmesi?» adalarından Mahe'de sürgün bulü ca belirtetı Muhlddln Özkefell ve Mus h'beıler meyanma dahil bu iddUSalâhaddin Toker hükı'ımet prog nan BaşpLîkopos Makarios'u kur tıfa Zeren ovlamada bulunmamışlar larm tekzibine Anadolu Ajanüi ui«dır. Utıiversîte yabancı di! imtihan Ad. na mmtRkîimda otorayîann Uk raml ile ila;il! takririnde Ise ?«ntarmak için yapılan bir teşebbüsolarak lşlernmesl dolayısll» «çı!an bu Komlsyon mensutra olan C.H.P 11 re zun edilmiştlr. knnda başan nisbeti düşük larm cevablamdınlmBgını istemekservi5İn ns 6 avı teerübe mahiyetmde ten bahsetmektedir. İlâve edildl CMP. 1 ml'lef'e1"ei r'e Iştimada 1 Ankara 30 (a.a.) Dünkfl 1Htedlr Mayıs ayı İçinde yapılan tstanbul addedHmektefllr. ine göre, 120 tonluk ırHalsovkov» bulunmamıaiardlr. 1 0 0 0 den faıla möşteriı^e mokrat Parti Grup toplanüsı müUAftntversitesl ygbancı dil imtıhan'.arında Birrok ~^pn!eketîerde sebekeyl blf »Hükumet, Mecliste okuduğu isimli yelkenll gemi Madagaskar Fransaya gidecek kiiltür muvaffakıyet derecesi tesbit edümıştir. haîka halinde dolasan re r'n1* sebetile Hariciye Vekilimiz Fuâd son Mikumet prosrammcla (Seçim çeşiili para ikramiLjeleri açıklarmda Seyşel adalarıriın 1000 tmtihanlara, »day 1685 öğrenciden tftbir edilei trpn «eferlert memleketlheyetimiz Köprü'ünün sbık Grup Başkâtu 1J96 sı gîrmişt'r. Muhteüf lisan ko'Ia mlzde de llk defa olarak tesis edümlş Kanununda intizamj tem'n için ve mil kadar güney batı=mda ReFransıı hükumetinin davetlisi ola Burhaneddin Onatla evvelâ MeclU tında yazıh ve sözlu irrt'har.ları ge tir. Bu frenlerle sevih^t pı^i vo'ru vatandas rev ve amı«nımı claha iyi siflere çarparak battığından, teşeb rak, bupin uçakla Fransaya hareket ı gazinosunca, bilâhare de Ankata crek başarı gdsteren Bğrenci ES%MSI 'ar di'erlers»» tstanbul . Ankara Sl tshakkuk ettirmek mü'âhazasüe edecek Tiırk kultUr heyeti dün sabah j Palasta buluşarak bir tckım görflçbüs akim kalmıştır. Î60. muvaffak olamıyan öğrencl adedi vss voh'ü'ian MaU*y""» "' yapılnrs olan son tadilâtın lüzumrefc ve seahatlerlnl lniıtaa de « 6 dır. Bu haber, Nairobi ve Londrada şehrlmize gelmlştlr. Millî Eğitlm Bakanı Aiımed Ozelin • meler yaptıklarına dair Ankarad* tmtthitılarda vOzde 47.» 6îrencınln dan Malatva Adana . Knr.ya yo'un suzluStı yar.ındla tîirlü menfi tesirilgililerce tekzib edilmU "ve «Hai başkanhğındaki heyet Bakanm Hususî çıkan Son Hsvaois gazetesi ile bMı lere vol acmıs eSrüidüjüünden bu kazanmı», yüzde 52.4 öğrencinin kaza dan tatanbıüa dönebileceklert gibi İs sokov» nun alelâde blr yolcu ge Ralem Müdürü Nusret Karcıoğlu, An İstanbul gazetelerinde haberler y*namamı? olmatı geçen senrtlne naza tanbııl Konya Adana yo'vndan el mahzurun da ort?dan kald'nlmasıkara DllTaflh ve Coğrafy» Fakültesi zılmış olduğu görülmüştür. misi olduğu bildirilmiştir. ran yaz d<3neminde ba^n nîsbetinln 'llp Malatr; . Flvas . Ankara yoltın na teşebbüs edsce§:z> va'dinde bu profesörlerinden Bedreddln Tuncel, gcstermektedir. Hariciye Vekilimiz Fuad Koprfllll Mllll Eğltim Bakanlığı Teftlj Kurulu hınnroş ve »îmad reylftl de bn «eAynea «irrdİT* kad*r doîru yoîcn T «Ankara» 289 yolcu U* Ba?kanı Kadri Yoriikoğlu, Teknik Öğ ne dünkü Grup toplantısı esnasmrırion ıslerrenen bnrOk blrcok mer beble B'mıstı. TOk^mrt by va'dfne Bln Meskenlik Gafanti Mahalleslne Katılmak lçin, retlm Umum Müdür Muavinl Akif Tun da Meclis gazinosunda v* n« d* k«cler trasmdı da dofnı ve;«u sefere çıktı istinaden Mecllse verdiŞi ve MeeS Haziran Son Gündür. Hesab Açtıranlar Bu çeferlerl tertlb ed^m'^ o' • •Ankara» vapuru dün «aat 12 de 189 celden tesekkül etmektedlr. gece Ankara Palasta Antalya mebum Uste ilfflH eAncümenlerden de kaZengln Keşidelerden Faydalanırlar. cular bu v»«onlard!»Ti f&ydalanarak »k Kültür heyeti Fransada kalacağı blr Burhaneddin Onatla buluşmsmif yolcuyu hamllen Marsllya »efertae çıkfs'^ıosıs «pvahat edebllecek'erdlr, bn! ettîrerek şeçfrdiği Seçim Ka Her tOrlü tıbbt tesisatı miîtır. Geml !le giden yolcular arasın hafta tarfmda Fransı* eğltlmi mev?u ve aralarında her hangi bir Tenl tarlfe umum müdürü Safa Tal nunu tasarısını hanei da 14 milletvekilinden lbaret Tilrk unda tetklkler yapacak ve ögretim haizdir. ?uk tarafrndan tasdik edüerek bütün da vaki vlmmijtıı müesccceluiıü geMCcktiParlâmento heyeU de bulunmaktadır. makssdla tmnlra «dllrolî« (Ba$tarafı î inci sahifede) (Baparaft 1 inci sahifede) 57. maddesîne şu fıkranm ılâvesinl islemekte idi: min etmryorum.» «Nüfut ticareti yaptığı »abit ol»n İnjiiterede ir.3111* BaR n Vseı! r Hvd». bir müntehab Mecliî azalarile (reisleri bann kanunun mevoud bulunmaması dahll> siya=;î parti'orin her kademede dolayif'le Tn "• p s g,ı?e:ecı ertie. her idare heyetleri ve havsiyet divanı ıan»l Blr Tasıf aranmnrrs\£..ıın tabi! menmıblan hakkmda S7. m»ddedekl ılfsffını aeık' rmstır. tncl'lz Dailv T»'^"nh. jaze cezalar tatbik edüir.» :esln!n TıirMve tıtimesslll Mr Rlchards 57 maddenin möz?Vçresine başlanIfnlstir kl: dıgı sırada, baskanlıga bir takrir ve„ o»ü?tec!Uk blr kabillyet mesel» rerek söz Isteven Trsıbîon milletveıldlr. T r Inaanın kabillvetl »ahsil İle M YP'iî(..'onıi7. Blr pa+ron vpva yazı 1? kili kürsüve eelerek nüfuz tlcareti erl mııdurfl, bir Otı'versl'e fs'pbesin yapan MecH* ^»»larının d» eezalan ' =r kokuu «labllen, ha! dınlmasi lcab e d « * c ' i i . bunun için ;in ho^ira^^?ını ve g'azeteden bek maddeve «on bir fıkra dah» eklen^ıvın,,,ı vıi», M r i r " ı ister. Kül mPcinı îstpdi n onü blr »ayetecinln daha lyl çalışaBu taleb 07<*rin» «Vfe alan komlsFikat kültürün *" rprs K«ı>(1=n tetıin edll yon «3r'fl«fl MiW Koruima KanuJ1 mesl sart ı"f'''ıt > » ••« « Mr ıreslek nunun 28 maddpsİPİn hununla ileili • . •f ' ,e«i rtfiii^,t # (tftFetpeîHlr*e dîpîo olduSunn s8vleverek bflvle bir fık1T T\A •.^flnT nfll*'Mr. Almanvnd*. »G'e^prMllk vai^^ffl leln rapın ilftvesine lOrum olmadıSını bil'ivnnım Na*l fpi'mlnln earl oldujiı dlrdi. '«da. N?'l "rtl»ln« bai; ı Bir gaMte Hür. P. Bıtrdur minetvekUi Fetht va i'iîc oknlu 1 knm!rnu«*ı.ı H"r »fl'P'eci CeliVhn« rls tnkf'r'" TT>İ'A"'"'""T" " 1 e ıln bu ctf ' «•"vn olması lcab parak koml«vorı ««zeOsunön «6yle• •ptpcillk okıı'i'~'' " "'e'î' . riyade, Na?l Partlslnlr diklrrlle verilen takririn bira Usis! d M u " :. dlslplln ve prono^andası öğ btıiımmadıtını WWirrll»l i " » »• ,ıra Hltler. gene Na«: rad Ali hatlbe mfidahale ettl. Pethl CellV»«'«'n "" n«ındar r+•>*» aUınfiı bulundurmafc kttmflv» efen çtn bütün KazeteriVr bnna Aza olma at»!»! ttOT>ı«rnadtı tekllfln »anuner /1 mp hıır t'itııl^nstur » , 1 •MH müdafaa oimadıfını btldlrlyorHı Bu reb'Me serl »lınmasını lstedl. 5rv'iin açık'anmasını istemlye» Tekrar «os alan Fethl Cellkbas tekılr rranii» bemn temsllcUI.. f'ransız "1n tvve1\ komîsrona havala edlime irl re o'•> t<.»'v pih.«pf fffln^'V langrl vaııf kramkdıgınl >ikratml|tir. r""«'lı,i llave ettlğint göre, »n dOkten »onr« m»nakaf»larrn ya^ı! vT,r, , Birllgi, bazı kayıd •nasını teklif ettl. Tekllf Orprlrt komlsronun mOtaU!ar koymaktadır. Pakat bu mekteb «ını fclldlrmek Ozere BÖ« »l»n koml«TOn h»«»anı ErcOment Damall şunları »öv ttaiyada ledl: Bt.sın A'aşesl ^or Vareze « Uuhalefet safında bulunsn arr f iaslar efltftn vm" ' "•<• *' »kım lcrde hlçbir Tasıf aramBİıü'.aı l)«Urt •'»rpcan yanıtma yolun» gldlyorlarmlş, fakat Paşl'm re ' < rî oldu • Bu nrad» El&zıg mllletTPİtlll Selâ u rtevir'erCe. MıiMoHni'r.fn butun ga i^ddln To»er: (Vaelfemlül yapıyoruz) erl "aç's* ParHsin», devlet otorl ''"e baSırdı. ! esi wrr"l" p * i kılii' söyleKomısmaiin» d*vam eden Erctlmen' •ntstlr. Pl^nor Varezl " ''•'"''•' ">imalt «unlan gOy'edl: i, N>>z! A1"T"»»"ida OlduğU glbl. t Arka1s$lınm çıkıj.nnd» t>elk< Paslst Partlalne b»5tl btr tp»«tl&: Hu •ınklııiır Te Mmlmlt1'"»r. Ama bu *lb' •mılann eflsân umumlye^»ı tepkller ktk r'^>»n rnprbur tu.ulduklannı e etmts'lr Breflment Daıralıdan MIIT» sflz alar lıif'rpvni T»ır«n Oflne? reri taitrirlp mınm msh1»?Mnln kftfl açHrlandıSınt BBvllyere* nO Büyük demokrasilerde gazeteei.erin lahsili mecburiyeti var mıdır? Nüfus ticareti için Mecliste tartısmalar Mahalefef liderleri | dan f.kirleriıtj töylediler (Baştarafı 1 inei sahifede) Dünva Kupasında Fena Puan Dnrıımı MtLLET TÜKKtYE 32 57 2 62 67 3 73 0 T» 2 «7 1 4 2 • uüreşçilerintiz dün 3 i Ekrem Koçak ve iuş, 6 sı HKfakla 9 Abdullah Kökpınar kazandı "olonvaya gidiyorlar ^ebusların mal beyanına futulması teklifi a ^000 şofcr lisllk alacak (Demokralik yoldan kal'î dönüş» Yakub Cemilin Enver Rina: tren scferlerl Paşanın emrile edildi ' tevkifi Ünîversîte Rektörü döndü > 'mWu rİBin Kıbrıs lıti kabul eHi Hasfahanesi Takne PARK HASTAHANESİ I HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE Hnvesiismaniara dalr ik! sorn verildi Inat, Ûrup Reislîğinden niçin çekildi? Kîşiye 50,000 Kişiije lOOOerlira GARANTİ BANKASI Park Hastahanesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog