Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURtYET 31 Mayu 1354 K luu: fASAK KEUAt A R \ C A O 4 L A MÛNtF FEHI\ı BULMAC 1 3 ı< 4 ı Yajmur at kuyrugu £lbi miyordu. Geee karanlık göc göıü gtomüyordu. Btrden karanlığın lçinden, ormanm ötelerinden blr top ı$ık çıktı. iik glttlkçe çoğalıyardu. I»ık Çogaldıkç» lnsınUr d» çojılıyortu. Blr »ürültü, blr hayu huy blr »nd« ormanı «iıverdl. At kuvruğu glbi ır.en yagmur ışıklann »rdında lğne Ignt pınltı lçlnd» k»l:yordu. HüMjin UMklanndaydı. Seyredlyordu. .Nedlr kl bu kalabalık? Nedlr ola? Kardisıma blr kötülük için toplanmljsa bunlar, blr ttklnı bll« a&g kom«m. Doğnrım hepslnl... Anım »vr»dim oUun dogranm... Bu kalabalık bajka n» olab.illr kl?...» İskeielerde, istasyonlarda. vapurlarda kanapeler k m k t ı r , köşe bucak pistir. meydanlarda parkeler vöküktür. Hususi 1 İtimad gösteriş. 2 İyimser ol müesse?eîerde duvarîar badsnasız. cama duygusu raevcud değil (ikl keli mekânlar toz içindedir. Resmî daireme). 3 İçki sofrasını süsliyen, ver lerde örümcekler sallanmaktadır. Evmekük. 4 Mahsul elde etme işi. 5 lerimizin • kapıları boyasız, bacaları Iran Şahı !le İmparatoriçenin Istanbul ! sarkıktır. Her taraftan birşey sailanıda misafir kaldıfcları kdjk. askerî kuv yor. EP gizel manzaralı yer'erimiı vrtl«rimizln ferdi. 6 Boyutlardan. çoplük halindedlr. onu lyi eıberlemlyen sanatk&r mahcub Türk kadınları mevslmlerln döndm olur. 7 Saçlarını tanzlm etmeme zamanlarında bir yaz temiziiği, bir kış 8 nYeni» nin aksinin yarısı, bcr hangi temiılijl yaparlar Sehir hayatımızda bir iş« tahsis olunan yer. da bıınıı diisünsek fena olmıyacak. Bir ] sene Vali Gokay. i?örünür yerlerdeki rUKARIDAN AŞAftlYA: ksra duvarları badanalatmı^tı. Helâ 1 Orta kıymette bir maden, bir bsklyesi yüz ağartıyor. Adetlerimiz harfln okunuşu. 2 Ordudaki yüfcsek aras;na girie de her yıi kep.diın:ze buna ütbell subaylar (eskl wu\ çoğulı. ürflm henzer bir çek; düzen versek. lacının yarısı. 3 Turistlrı pasapoı(Adres mahfuz V. Nihai) tunu silsliyenler (çoğulı. 4 ÇevrllinD D. Yollan bir okııyucumuza ce «aforoz eyliye!» manasına fki Kellme meydana çıkar. 5 Tersi dağ koizahat veriyor vugudur. Yunanistandnki bir yarım ada«D. D. Y. cevab bekliyorum» başlıklı nm yansı. 6 Ho; heves (iki kelime). yazı incelendi: 7 Afrkanın kuzeyindeki Atlas dagGise memuru, mevcud yerlere aid Urında bulunan bataklık göilere veribıieıleri inmamen sattıktan sonra. mül«n »d, bütiln yollar oraya gidfr diyt racaat eden yoletılara yerlerm doiu «skl bir söı vardır. 8 Onu yaparken oldufuru bildlrmiştir. Ancak ayakta g8ı çıkarmamalıdır. k ı r n ı m veya hayseyahat etmek arıu ve ısrarında buluret Içinde (eski terlm). nan yo!cı:lara btlet vermistir. Buramla beraber, ikinci mevki bileti hamll yolcu I i i 4 5 6 7 tirür.cü mevklde jeyahat ettiCfni. biletinin Ü2erine kaydettirmiç ise müra\ caat: halinde. fiat farkı kendisin* iade ediiir. D. D. Yollan Umum MOdürlüğü SOLDAN SAĞA: 1 1 aı a» 1 « I 1 I •ı I 1 1 ı«ı 1 !B 5 6 1 Mevsimden Mevsime Çekidüzen Evlerde nasıl yaz ve kış temizliği yapılırsa, şehirler de de buna benzer şekilde mevsimden mevsime bir derlenip toplanmağı âdet edinsek Oparlörle sabah ezanı okunmasını uygun bulan bir oku5ajcuınuz Muharrirlaılze şöy'.e blr mektub gönderilmlştlr: Cumhuriyetm dlinkü 26. mayıa. 956 nüshalarında «Sabahtan «abah»« sütımunda «oparlörle eEan eah> ml?. serlevhnsı »ltındski yaıılan v* bu mev»u» dair aldı4ınız ır.ektublardaki ftker ve »lkiyeîiertn Ocetlerlnl herkes glbl ben de okudum da mütee6Slr oldum. Blnaenaleyh blrkaç »özlt r>en de bu tcenürUmu açıklamakvan men1 nefls edemedim. 1 Evvelâ bu yazıy» oparlör lle esan cal« ml?» »uall muk»dde. rinln aerlevha intlhab ediimiş ol:na»ma hayret ettlm. çunkü bu u*Ul İıtanbulda ve u ş r e d a çcktan taammüm etmlş ve «iclmiştir blle. Eâer calz ve her bakımdan naft ounasnydı sc'ahlyet sahlbl olsn Diyanet İşlerl rlyaseri Işe müdahale eder ve şüphesiz derhal mânl olurdu Men edllmedl ğlne göre tecvlz edUınlş denıek oliugundan artık bunun yecuıü, myecüzü konusu olma»ı abealr I»tlg41den başk» bir »ey değildlr. S Bu mektub «ahlblerlnin hıivlyetlerlnl glzlemiş olmalarına d» hayret etıim. Acaba nlçln? Muüunnayı şöyle çözüyorum. Her hdlde h»» tslı ve kılçıklı blr 1 yapmış oldtıklarına keudilerl de ı n a n m i | olarak? lar. 3 Kuzguncuk camli hayır sahibi blr zatın öncüiüğü ve halkın da yardımlle vücud bulmuş yegâne blr mâbeddir. Biz de bu cnmiln clvarıuda oturuyoruz. Sabah ezanı 3 buçukta oSunuyor 4 buçukt» d» güneş doguyor. Blraz eonra da 8ört kiliEeuIn çanları kulaKUrın i«rın patlatlrcanna dançırdama&a baflıyor. Heııüt kim olduğuuu öğreneme dljlm gaıeteye mektub y u a n bu «'.n'.rll hasta komşumuz acaba dlyorum caml yapılmazdan evvel veyn camiye oparlbr konulmazdan evr«l bu velvelell çan ieslerinden Blnlrleumlyor mu !dl. BKİyttleniyor ldlys» bundan dolayı her h«ngl blr makama veya bir gazeteye |2kayetl vakl tnldlr? Değllse bugilne kadar buna katlanınış ve hâ'.ec de kHt'.anınaktrı olduğuca eöre buniardan değll de yalnıe minare de oparlörle okunan ezaıı sesiıu.en bu kadar yana yakıla şlkâyet etnıiş olnıası cidden gartb, ha zindir. Böylece bütun iemtlmtz halkıam blsalyat1 dinlyeslnl de zede temla olan komçumusta diğer ınektub sahiblerinin bu husustaki flklr re şikâyetlerinl daha btrçok noktadan didlklemek mümkUn lken buna lüzum görmiyerek slnlr hasaelerimlse yalnız acll flrs.ar temennl »ttnekle lktlfa ediyorum Ne diyeHm. tnsanlar aynı ölçüde mâmul çıkaran blr fabrika malı deSll kl... Gerçekten akı:, nkir bakırr.ından hilkaıler müıeıavjuir. Eğer böyle olmaaayd! be.?er;yet çüpheçiz bu derece ihtilâfb düşmez. boğuşmaz, katı dökmezdl. Hlkrnetmden BUal edilemlyen Yıice Taa^.mıt heplmlzi akıl ve Izendan mahrum etrrıestn. Mektubumun aynen netrl »uretile Ku7guncuk halkının hlssiyatının okşanmasına yardım edilmesinl rlca ederlm. YİOİZ 'O! N B R A I L E ElŞlf ŞİEİF K İ K 1|NİA|T|P|»|MİA uı nYüksek tahsil peşinde koşmayıp para knzanmış» VıIlRlBllBlAlllf AHP!EIS11JRİÜf» İS O I? S A tst. Borsasının 30/5/1956 fiatları % 5 FAIZLI TAKVILÂT IB38 İkramlyeli tkram:yeli M. Müdafaa I İkramiyeli D. Yolu IV tkrsmiyeli D. Yolu V 1951 Tahvili 1955 Amorıisman I 1955 Amorti^man Iî Ziraat Bankası 111 Ziraat Bankası IV Zirr.at Bankası V Ziraat Bankaçı VI •••> 24 nn 24 00 106.80 10^ 25 100.95 100.15 102.55 100 00 ' 104 25 ' 100 00 102 90 I AHVİı.A ı BOyücelc, yan yıkılmıç blr ağacın kutügune çıktı. k*l»h«l!ga baktı. Hlerlnd* flllh da rardı. .Bu etlahlı fcalabalik böyle ışıklı, kardaşımı »ramıyorsa klml ınyor?... Ama neden arıvor? Bey ml aratıyor? Kardeçım c e yapu kl... Obaya blr kfltuluk mü ettlî Ne kötulük edecek? Ne kötülük gellr fıkarae:£:rı «llndec? Gelse bıle... Çamlıkta saz çalar, eezer durur... Sorcra blr şey yapacak olsa b«na, buyllk kardaşına haber 1949 Tahvili Hıs^ıen » Mader vertr... O blr kötulük yap&cak adam flegtldlr. Ona kötülük yapacak adam Bey de olsa... Evini başına yıkanıa...» Merke7 "jırRası üarsnt] Bankan Obüeasyon And 1n rtlrktve Krertı Bankası H tj Bankası N 163 00 1ZS !»• ' 1W w 137 Sl 65 50 (Arkası var) Yapı ve Kred; Bankası B. 1600 Akbank T. A. O. 1360 00 Aslar Çlm*nto 82 00 • Sa r fc l)p f l "n pPTfrl 44 [)(: ve diğer marka radyolanmz f SIEMENS /•• Karaköyde Salılık Boş Diikkân «ı Karaköyde, Ziraat Bankası sokağında (Kemankeş caddesi No: 49) Ömer Abed Hanı vanında 110 metrekare arsası olan dükkân boş olarak satılıktır. Tel: 53 55 92 ye müracaat T!c=ret Banks'î! N. S? 40 II Dnla. (II Küo altın 'v5<al«rd» 1 Slerlin 1 Dolar Transfer 1 Dolar Efektif 1 D. M. 1 îsviçre Frangı 33 Franv Frangı u 4S7 000 Fr OOvll rrnur »50 12S0 1150 260 260 '•" Fabrikatörlere Fırsat •• Bomonti sanayi bölgesindp cephe 11 derinlik 20 6 kata müsaadeli 220 M2 lik arsa 33.000 bin T.L. sma acele satılık: Hasan Kazankava Tel: 22 43 35 69 100 ı Safılık Apartıman Daireleri Taşlıkta Boş teslim tam konforlu 5. 7, 8 zer odah kalorifer, asansür parke deniz görüyor. Hu.susi garajı 100 binden 180 bin liraya. Karaköy Bank?lar Hanı No: 60 Tel: 44 83 69 Lütfi KURT ^ ^ M K ^ ^ ^ ^ ^ H Cumhuriyet Reşad İr.gi'.iz Gulden Külçe Degussa 10L' 0010250 1170011800 125001260Ü 97509S0O 14701475 14751480 Mütehassıs radvo • televizyoa mühendiglerioin dezaretinde her türlü tamir vf revizvon hu«u«unda sayın tnüşterilerittıizin emirlerine âmadedir. Satılık Anarhman 5 katlı 6 şar oda tam konfor kalorifer parke 330 bin lira Karaköy Bankalar Han Xo: 60 Tel: 44 83 69 Lütfi Kurt I S Satılık Kelepir Arsa p Cıhangirde iki caddeye yüzü olan 136 metre 5 kata müsa^a£eliaceİ£Telj4£j7674:^71 63 36 İrfan Bilik Okumıyaı^k bakkal baöası yanır.da cahşıp, lüks otomobil sabibi olan arkadnçından bahseden muhterem Onlversite aslstanı bey diyor k l : Ben arkdaşımdan daha çok v« yorucu çalıştım. Fakat netice bu otomoKusgjDcuk NO: 11 a Krlcao bili (simdilik) düşünemiyonım bil«. NOTUMUZ: tlrne hürmet pek tabii olmakla be1 Bu mektub b ü t ü n Kusguncuklularm hlsslyatmı acaba Ifade raber, senelerce baba emeği 1 e kunıl1 edlyor mu? v rmış bir tezeahta ve gen* senelerce 2 BU ıtitunda a.eKıub y»r*nların hUvlyetlerinl g:zlt tutmal&n çalıçarak ıhem de sabahın 7 sinden gayet meşru ve normaldlr. O bakımdan Bay S. Erkan'ın tenkldlnl y t . ak'jjmları 8 lere kadar) didinmenin rinde bulmadık. nuikJfalını elbelte çok Körmemeü ve küçümierr.eme!idir. Hükumet bana sorsun, ben Elimde şişe, şaştım bu tşe Asijtan bey gallba henüz Ikmal ettikŞu b;z;nı Ankaradakı Relik Seydam leri tahsilleri biter bitmez lüks otomoâcizane söyliyeyim! iftihard:.n koltuklarımızl billerl onları karşılasın istiyorlar. Bu Her s.nıf maaş:ılara zam yapıldıgı Müessesesl. teşekkülerimif» da g\i?.el. Buna da diyecek yok, nma. gibi bu kere üç Binıf askerin maafina goğsumüzü kabartacftk den. dogrusu! Muaztam paviyonlartle, bakkal arkadaslarının diıkkân acıp da zam yapılması lâzımdır. kppattıkları seneler kadar da or.lar saçıçekli parklarile. Leya2 önlükiü B f l y, Askere 750 kuru«. bırh oKunlar. Bir vizitesi 3040 lira Bayan uzmanlünle, laborantiarııe kenOr.başılara 10 iiıa. olan doktnrlar. bir davası birlerce lira dinizi Beyaz Zamt>:.k'ar diyarınria zanÇavuşiara 20 lira olarak her ay msaş nedersiniz. Amma o!an kıymetli a\ukatlar ve bir plânı velâkin, dışarıdan cok paraya çizen mühendisleHmiz eib), vtnlmesi lâzımdır. baktım türbe; içeri gırdlm tövbe 1 fnla«İFtan bey de Sleride daht lüks araBinaeyaleyh bu verilecek paranın ne j «llu, dün bu ornek müesseseye idrar balara pek teblî sahib olurlar. suretie temin edilecegi hakkmda şayet tjhlili için gitmek zorunda kaidım. hükumet arzu ecerse aci2aneden sorsun Saat tam dokuzdu. Bu işlere bakan tzmit+en bir tilccar membaını izhar edeyim. metnura fcaıvurdum. Dileg.mi hildirdim. NOTUMUZ: bir levhayı İÇaretle, Mehmed Özdamar Her.dek Bana kapıdaki Biz bu mantılı elbette pek yerlntîe bugünkil tahlil Isl bitmiîtir; Mıyurdu. NOTUMUZ: bu'ıamayız. Tahlll kabulü u a t yedide brçıartnn; 1 Yükçek tahsil etmis bir pencir: ed^riermlf! Raporıınuzu bize değil, bir dilekçe günde 15 müracaati kabul ivnı yaşt..ki tnhsilsiz nrkn<ia?iP'îan ile B. M. Meciisine vermeljsiniz. B*R ve üç gündür bu sıraya ytıisemirlaha diiş'jk refah seviyesinde kalmaü, yen dört kişinin mürscati ertesi Jünkü bir cem'yet içln rotmal deSildir. • •»••••••» » • • • • • • • sıraya saat 7 de yetişebilinfr?e girebi• • • » 2 Mice kepenk acmıs ve kapamı?lecekmîş! Eiiırıde müessesemin resml lar var: gilr.de 12 saatten pek fa/la ça * Kaçırıran kızımla alâkalanan i bir yazısı var. Bu yazıya göre. beiıemakam yok mu? 4 mehal bu mUessesede tahlilin yaptırıl. lısmışlar var. Onlar da bu tasvir edi • len refah sfvlyes'rde ml bulynuvorlar? ^ Bafranın Kost.i kuyoııden Isnıail • 4 Yıldız Emine adındaki kadınla ^ i ması mecburiyttinin dısına çıkamam. Yııılız 3 çocuk 4 gün imtihanda! ^ resmen «vlidir. 15 4 956 tarihinde • ' Laboratuv?r jeflne r£^tn^r\ »vliri^r. 1&4SSK t^rihinde * başvurdum. Aynı de henüz nüfus kaydı ile de reşid J f îâfları ondan da dinlerftm. MiMlriyetin Ker sene i'.kokulu bitiren çocuklar i emri budur, dedi. Miidüre ç'ktım; bir imtihana tabf tutulur. Fakat bu mıyan kızımız Sezer Varolu ceb f J arzıhal eyledim. Lâflar değişmedi ıÇu imtihnnın «iresi imtihana girecek çoren kaçırınıçtır. 37 gundenbcri • j halde id..rem* tahiilln yapıiamıyacağıctıkların 5ayı<;ına göre dPSİsirdl. Çllnkü köy'prin öurumıı çok deSisiktlr. Bazı halen Kizımın hayjt ve memau J i nı bildirinl dedim. Pek soe'.ık kar.U okullarda 2Ü30 çocuk bulunur: o>ada meçhuldür. Hukumeıçe gereken • j nmdlirler! varmıs: kağıdı elimden sldı: ısıra numarası alınmüsı lcab imt'han 34 giin dev?m ederdi: b^zı arama yapılınanıakladır. Alâkalı • I altına ederl ibareçini kıımızı kalemıe yaıdı: okııllarırı bc«inci sır.ıfında ancak 3 çoların nazarı aikkaterinı celbede:ni7aladı elıme verdi. (Şu haide eıra cuk olur. onların imtihanı da hir gür.de riz. rumar.Tsı verinlzı dedim. (Burası tibiterdi. Bu rene her okul içln 4 giin Bafranm Köseli köyünden yatro deği 1 : bueünden sıra numarası konnraş, 3 tane besinci sınıfı bulunan maydure Sezer anr.esı hir okula. 2 «Srefmen tam clört gün Şeıife Varol •l verilmezl ifadesile benl mahcub ve gitti geldi epey ıızak yerden pMip gelen • • • • • • • • • • • • • I tâyib eden kelSmda bulunmakta hiç bir öSretmenler ve çocuklar nafile yorulup I mahTUr görmedi. durmıı?lar. 3 çocuk için 4 gün imtihrr. E m e k l i S a n d l ğ l b e n d e n baksiZ | Hayrettir! Yüz binlerce nüfuslu bir ohırsa neden 30 çocuk iç'n en az on nara k e s i v o r ' sehirde siinde yalnız 15 müracaat kar£iin olmafin 0 Bu • ş bir kanunu, ni•i n Sil\yan ve bu kusurunu garetel»rle !15n lamı vok m u d u r ' Neden bu Is. giiç 1S54 Temmuz ayında Emekli ettiğini hiç çekinmeden açıklıysn blr 7amanı cocuklarımızı boş yere yollar ] Sandıgmdar. faiz mukabil VjO lira borç n'iiesseseye. bu adamlara devlet miledebiliyor! Durumu d slir''ik!eytn diî'uyorlar? Burd?n h ii'ik! d l ? B d hem para aîdım. Her ay murlazaman öde yonlarını tahsis öjrermerler. hem de çocuk velileri mekte ıken 1955 senesi haziran ayında size yazmsktan baska elimden ne gçleve ikbal 1 e 1 sikâyetçidir. asker olmaklığım itibarile mezkur bor l<!irdi? Nitpkim. seref el:mde (Trabzon Mackasından cum iki kefilimden sandığın emri iie Beyaz Zambaklar diyarından hüviyct m^hfuz) sise. ıröğsOm gunır ve lftihard^n jlşe kesilip borcumdan düşüiiiyordu. si?p ayrıldım. Sorarım zatı âlinize; Bu tehlikeü ku>Ti niçin Sandığa 95 iira 20 kuruş borcum kalhssşehrimizde giinde 15 kisinın rrüramıştı. Sandık bu borciimu benden tahkapatılmıyor? catini karsılamak tedbir ve usuliirîün, sil ettiği halde 55 lira 20 kurus fazia Bostancıda Çınar mevkıinde İçeren para t.ıhsil etti ve halen de her ay sıraya eiremiyenleri sırf bu muhteremISboratuvirlarıns sevketköy asfaltına yakın evimizin önündeki i borcum oim<ıd]ğı halde 50 lira kesil lerin hunısj bir tertib »s«ri olsraîc arsada üstü açık ve ağzı oldukça geniş! mektedir. 25 ilra maaşı asliye ile altı mek yolunda yonırrlanmamasına nasıl imkSn bulurve toprak seviyesinde bir kuyunun î'üfuslu ailemi zor geçindirmekteyım. sunuz' mevcud buiyiduâundan küçük iki oS. USradığım bu büvük mağduriyeti Sanlum ile civarından ge.ıp geçenler ıçm | d , k M ü d ü r ; ü â ü n e , a y r l tarihıerde (Hüviyet mahfuz) a y r tehlikeli bir durum arzettieinden ka iki aded dilekçe ile bildird:ğim halde NOTUMUZ: panması dileği ile bir sene evvel Kacevabsız katdım. diköy Kaymakamlığıns müracat eltiBu mekruhda böyiik bir tepşuirün Maaşımdan keslnti yapan Malmüdürğim halde kuyunun kapatıimadı|ından hissesi olduğunu, ifadedfki scrtüffin ve dilekçeme bile cevab verilmedifiin lükîerine mıiracaat ettiğimde bana ha bundan doğdupaınu peşin pestn kabul den bah:sle sayın gazetenizin 30.3.956 tnr.ın Emekli Srr.dıgında olduğunu ve etmell. Biz Refik Saydam müesçesesinl açık o'.arak bildirdiklerl tarihll nüshasmın bu sürununda bir ya durumumu kıynıet'.i biliriz. Bu m'jesses^nin plbette halde yanlış yaz:lar yazmak suretile zım intisar etmişti. bîr riîsiplini var. ona uymak per^k^yor. sandık tarafından gazaba ugradığımı Bu gibi yazılara alâkalı makamların kime bildireceeimi şaçırd'.m. Fakat diâer taraftan da. «ıhlıî blr cevab verdiği her zaman görüidüğü rcüesse«eye müracat edip netirc almakta Ancak gazeteniz yoluyla magduriye bir kolayhk halde bir vatandaşın müracatine müsolmaîı. Vptandaşlar ye's* bet veya menfi ctvab vermek kanunî tımi ilgiHlerin önüne sererim, durumu kapılmamalı, bir mpcburiyet bulunmasına rağmen isp?ta hazırım. Sandık düzensiz caîıştehlike arzeden bir d u r u m u ihbar mahiyetinde olan bu yaz!md=n sonra da nc kuyu kapatıldı ve n e de d ü e k ç e m e ceyab verildi. makta oldtığu âşıkârdır. idarecilerine TÜRKELİ TİC.A.Ş. Bankalar Caddesi, Tel: 44 4621 22 23 24 I merhamet ve insaf diler, adaletli 15 yap maîarım temenni eder. kesirtiye son vçrmelerini. kesilenelerin iadesi dileBostancı tççrer.köy asıaltı ikinci rim bahceler sokaeı No. 26 II. Ko. 11 nci Sh. Top. Tb. S ncl Bî. Tk. K. Atğm Abdullah Kaya Yunus Güney Felsefe suaüeri nıuamma oHu İşçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz iLtiyacı için kapalı zarfta teklif airr.s usulile 16 kalem matbua yaptırılacaktır. 2 Yaptırılacak mgthuaya aid şartname Ankarada Umum Müdürlük Levafcım Müdürİüğünde, İstanbulda Tepe^Hçı Moralı Pasajında Satınalma Müdürİüğünde Sörülebilir. 3 Bu işin muvakkat is teminatı 2.750. Liradır: 4 Ihale 11 '6'9£6 cuma günü saat 15,30 da Ankaraia Craum Müdürlük binasındaki komisyonca icra edilecektir. 5 Teklif zarflan 11/6/1956 tarihinde saat 14,30 a kadar Umum MüdürJük Satınalma Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili verilecektir, Postada "âki gecikmeler nazarı ıtibara alınmaı. 6 İhaleye ijtirak edecekler, matbaa sahibi oU duklarını tevsik eden vesikalarını kapalı zarflara koyacaklardır. 7 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilfr |; diğine yapmakta serbesttir. (6629) ! AN KAKA 7 23 Açılış ve proeram 7.30 Türkü ier ıPl.) 7.45 Haberler 8.00 Şarkı lar ıPl.) 830 Hafif ba:ı muzı^l (Plı 8.45 Saz eserlerl ve oyun havaları (Pl.) 9.00 Hafif batı müziğl tPl.) 9.30 Dar.s müziftl (Pl.) 10.00 Kapanıç ISlAMaüL 12.27 Açılış ve program 12.30 ÖfL müzİL'i 13 00 Beraber şark'.lar (Pl) e 13.30 Saz eserlerl 13 45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodlier 14.30 Şarkılar Mustafa Kovancı 15.00 Kapanış. Lise son sınıf Edebiyat Bölümü ö i rencSlerlndenlm. Bltirme imtlhanları na Felsefe grupundan yazılı glrmeyi sectim. BİUndiği gibi sualler Vekâietten geleoek. Fakat Pelsefe'den eoru BO rulup sorulmıyacaîını maalesef öğrenemlyorum. Blrçok arkadaşiarım da teolm vazlveMmdedir. Ne öŞretmenj ler ne de okul ldaresl birşey söylr emiyorlar. Halbuki her sene blldiriliyof muş. Vekâletin blzl aydınlatmasını rlca ederiın. ı Hüviyet mahfuzdur) Keklik nesli Geçen kıs kar çok yagdı. K i | çok oldu. Koylerde bir sefaciır süruldü. Her gün av Her a k ^ m keklik « l e r l : Içki sofranr.da meze. skşam yemeğmde dolrr.Esı. Oyle ki etler bayatlasıyor. At:yorlar. Kekı;k:er köyün içine giriyor. Baba, ana, k..rdeş hep keklik tutuyor O t renci b»retmen kıiy ıçinde hçp svcı kesiinitPr. D.iğda. kırda, bayır.ia :<ek!ik ka!madı Bicalardaı, kazanlr.ra ddkülüjcesine geliyoriardı. Bunlar hep geldi geçti. Umıtulcu. ETtesi yıl mül<?:tis teftise gelrt: S^rgu sual çok. Tabii âmirük merauriuk. Sorulardan birisl be'ki en kolayı şuydu: Geçen yıl kar çok yağdı. Keklik, r.esli azaldı. Beîk: bizim buralarda hiç kaimadı. Nesli yeniden ürefcncK veya çogsltmak ıçuı ne düşünüyorsunî Ne tedbir aldın. Ağzım tutuldu. Hiç bir şey üöyliyemedim. F.i7İa sö?e cesaret edemedim, İçimden ben de «Allaha çok yalvarırım, iki yıl hiç kış olmaz, öylece çoğelırs dedim. Sanki dilrmde büyü varmı». ded.Jİra oldu. KekMk nesli çoîaldı. Fakat bizimki rspora »4274 Un 10 uncu maddesine gbre hiç blr şey yapmamıştır» diye isledi. Safasmı el sürdü celasmı biı çtkük. Malatyı MusUfı Alp Satılık ARSA j^j Yürunüıdekı kınşıklarla mücaolduğunuzdan büyük göstermesim kat'iyen kabul etmeyiniz dele edmiz I Bakırköy Kartaltepede 124 metrekare üzerinde üc kat inşaata müsaadeli köşe başı 493 metrekare, metrekaresi 60 liradan satılıktır. Müracaat: Tel: 71 68 12 den 22 11.53 Açılış ve program 12 00 Hafif Frr.nsız şark:ları ( P l ) 12.30 Müzehher Güyer'cien şarkılflr 12 55 Serbest saat 13.00 Haberler 13.15 Turhan Karabuluftan tiirfeüler 13.30 3,ıIon orkes:rası Sedat Ediz Idareslnde 14.00 İsnıe: Çeviker'dea şarkılar 14.15 Saz eserlerl 14.30 Batı tnüziğl (Pl t 15.00 Sevim Krdl'deıı çarkılar 15.30 Batı müzl£l (Pl.) 16.00 Kapanış. ı / MÜREBBİYE ARANIYOR 2 çocuğun bakımı ve terbiyesile alâkadar olacak tecrübeli mürebbiyeye ihtiyac vardır. Lisan bilenler tercih edilir. Tel: 48 13 90 fcmitoni G«c« ve gunduı kr«ml«ri bu maksa) içın en faydalt lilahımzdır. J Cumtıuriyet Matbaacılık Tt O«ıet«ıli« rurk Anonlın Şirketi Cafalnğlu Halkevi wkak No 30/41 Sahlblen NÂZIME NAUİ ve ÇOCUKLAKI Yta l»lerln) fl'len ldar« m n ı Uec'ul Müdüt CEVAD FEHMt BAŞKUT 16.53 Açılış ve program 17.00 Dans müziğt (Pl.) 17.30 Gönül Söylerden şarkılar 18.00 Ordu Baat.1 18.30 Türküler ve ovun hava'.arı Muzaffer Akaün 13.55 Serbest !aat 19 00 Ha berler 19.15 Tarihten bir yaprak 1920 Şîrkîlar (Pl.) 19 45 Dini shlâ kl musahabe 19.55 TakBlm 20.00 Plyino i'.e evilen me'.cr:.: 1 Erdoi^a Çaph 20 15 Badyo gazetes! 2030 Serbest »a»t 20 35 Radyo aanatkar ları bir arada Muzaffer İlkar Irtaresln d« 21.30 Şan »ololnrı 21.45 Spor sçazetesl 22.00 Haftanın kompozitörü (Pl.) Hazırlıyant Ali Kemal Kay» 2Î.45 H^b»rl»r 23 00 Batı müzltl ıPl.) 23.30 Dans ve c a ı mtlalgl (Pl.) 2400 Kapanıa. 16.57 Açılıs ve proçram 17.00 Şar kılar Nl^âr TJltıerer 17.15 Tiirkü'.er Şenısi Yus'.ımaıı Nezlhe Darsia 17.30 Ak§am koaserl 18.00 Şarkılar Afitab Karâc.n 1825 Kayıb ır.p.:tub ları 18.30 Amerlkan caz müziğl 1350 Konuşma 19.00 Şarkılar Türk:"m Dlz.er 19.30 u . z müzi*l 1 Mehmed Akter ve arkadaşlarn 19.45 Haberler 20.00 Saz eserleri (Öîel p!âk) 20..„ Radyo çazetesl 20.30 Radyo tlyatroeu 21.15 Hafif müzlk 21 30 Munir Mureddln Selçuk k .5erl (Koro refakatlle) 22.10 Sonat 23 30 Genç 1er lç,lc yeni plâklar 23 00 Hafif mü zik Ray Martln orkestra»! 23.15 Haberler 23 30 Program 2Y33 Dnng müzi*l 2400 Kapanış. Satılık Ev Boş teslim 5 oda, 3 hol manzaralı parka nazır Kadırga Kaburga Sok. 4 j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog