Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

31 Mayıs 1956 CUMHÜRİYIT O N Komümstler arasında! General Twining'in Sovyet hava bayramına istirak edeceği resmen bilditildî Suriyenin 'fseltrdraşma. Çoeuk maması «rumlu alâkalılann bo yanmla Ugüeneeekleriııi bUmem amma, binlerce bebek anababasuun müŞam, hududdakî mayinlerln „„„ „ „ him bir derdine dokunmak arası kaldınlmasım Istiyor gelip, hattâ geçtiğine kani oldugum için bu sahrlan. binbir derdınuı Şam 30 (A.P.) Suriye, Türkiusyaya üç haftahk bir •e böylelikle ortaya kuma§ çıkmak arasında yazmağa lüzum gurtnt*. venin 2 memleket ara3indaki huj Zengin olmak için su satmak j Pahalılık var mı, yok mu? Hala b ö seyahat yapacak olan tadır.> tarafta milyonlar, karsıda birkaç va»laruliyet halinde sigortah dud boyunca kara mayınları doşe tan daha kolay çare yok!» Mareşal Tito'nun duruBu kumaşm bozulmadığı, buruş zifeli münakaşa etmekte. Lâkin moBirleşik Amerikada (Morrisson kar diğini ileri sürmüştür. Şam hariciNewYork 30 (R.) Birleşik geçenlerde Amerikan havacılanru işçilere bağlanacak maluliyet madığı söylenmektedir. Yakında ge hakkak olan bir vâkıa var kı; o da mundan bahseden bir yesinin bir sSzcüsü bugün hüku deşler) su satarak milyonlar kazanıAmerika hava kuvvetleri kurmay resmen davet etmizlerdi. nij ölçüde imalâta girişiknesi bekle birçok lüzumlu maddelerin piyasada, Londra gazetesi diyor ki: geHri yüzde 20 nisbetinde metinin bu hususta Türkiye nez yorlar. Bunlar düşünmüşler, taşın niyor. «Yugoslavya, Birleşik Amerika başkanı GeneTal TVining'Ln 24 ha Aynı davetin Londraya da gönhtftâ memlekette mevcud olmay«ıarttınldı mışlar, her şeyin konservesi oluyor dinde bir protestoda bulunduğunu *** dır. dan yardım almaktadır. Aynı ıa riranda Moskovada vapılacak Sov derildiği ve îngiliz Havacılık Bada suyun neden olmasın demişler v« söylemiştir. Ankara 30 (a.a.) îşçi SigortalaNeler var, neler yok bunu ne yaıyeni bir (Su sanayiO kurmuşlardır. manda Moskovadan da kredi sağ vet havacıhk gtjnüne iştirak ede karunm bunu kabul ettiği bilinmek Trarik kazalannı azaltmak içta Bu protestoda bir Suriyeli gümtedir. Moskovadan Arab memle rile ilgili kanunlarda işçiler lehine mak, ne kestirmek kabUdir. Talnu Şumdi bu sanayi kendilerine her akla gelmez bir çare lamıştır. Mareşal Tito, iki taraftan ceği resmen bildirilmiştir. Amerikan eeneraline daha bazı ketlerine de davetiyeler gönderil mühim değişiklikler yapılmaktadır. rük memurunu'n Türk makamlan yıl temiz 5 milyon Türk Urası kâr irleşik Amerikanm eyaletlerinden bunlan ihtiyaç hâsü olup da aradıkendisiıte menfaat sağlayan bu r Amerikan subaylarınm refakat e miştir. Suriye ve Mısır bu davet İhtiyarlık sigortasında, iş kazalarile tarafmdan mevkuf tutulduğu ds b« bırakmaktadır. biri olan İdaho'nun hududlarıru ğunız zamar bulamıyoruz. Ne karaHrika yolunda daha ne kadaborsada, ne akborsada. Birçok ilâçmeslek hastalıkları ve analık sigorta lirtilmiştir. deceği anlaşılmaktadır. Sovvetler !eri kabul etmişlerdir. Konserve su dedikleri de nedir? aşan bir otomobil sahibi yol kenanna lar bunlann arasında.. dediklerme man yürüyebilecektir? Bir t lannda yapılan değişiklikler sigortaProtestoda, bu gibi tedbirlerin İçilecek suyu kutulara yerleştirip sıh dizilmiş büyük tabelalarda |U yazıgöre birçok haın madde de ya pek meyledip öte tarafı kaybedeccK lılara büyük faydalar sağlayacak ma iki memleket arasmdaki normal hî bir şekilde ambalaj yapıp satıyor ları okumaktadır: kıt, ya hiç yok. midir? hiyettedir. kom?uluk münasebetleri menfaati lar. Mesele bundan ibaret. Bunu, « Dikkat, İdaho genç, güzel ve Buna şaşmamak lâzım. Dışandan Ij kazalarile meslek hastalıklan ve Bn suallerin cevablanm bugün ne uygun düşmediği kaydedilmiştir tkinci Cihan Harbi esnasmda düşün tek başına dolaşan kızlarla doludur!> mal almak için dövU bulunmayınca analık sigortalarındaki sigogrtalılan rermek mümkiin değildir. Fakat Yol kazalarmın bu şekilde azaldı bu maddeler gökten yağmaz. Eldekl Sözcü, Suriyenin bu husustaki pro müşler, dünyanm susuz bölgelerinde ilgilendiren değişiklikler şunlardır: son hâdiseler Mareşal Tito'nun, eski testosunun buradaki Türk orta el savaşan Amerikan askerlerinin suya ğını belirten ilgililerden biri diyor kr mevcud yavaş yavaş azaur, karaborHalen, ancak i} kazasına uğrayan münasebetlerini genişletmek niyeihtiyaç duyacaklarmı hesablamışlar « Nerede diye yavaş gidiyorlar saya düşer.. Ondan sonra da tükeveya meslek hastalığına tutulan si cisi Adnan Kırala, yanm saatl.k tinde olduğnnu göstermektedir. ve (Konserve su) yu satışa arzetmiş yol kazalan da son derece azahyor.» nir. Yardunın yapıknası için, o memgortah, tedavi maksadile başka bır bir görüşme sırasında Surive Dış Bulganin ile Hrutçef Belgrada gelBunlar arasında pek çok, amrna mahalle gönderilmesi icab ettiği tak İsleri Bakanlığı umumî kâtibi Dr. lerdi. Böylelikle 1942 den 1945 e ka*** binlerce ailenin derdlendiği bir çodar 4 milyon kutu (su konservesi) dikleri zaman, bu ziyaretten endişe leketteki Amerikan askerlerinin dirde, kendisine refakat etmesi zaru Salâh Teraz! tarafmdan ibl⪠edilcuk maması Hâvası var ki; şimdi satmışlardı! Bunlan ordu satın almışduyan Batıh devletlere Tugoslav yerli kanunlara tâbi tutuknaması Arinadaki Sovyet Sefiri resmî rî görülen kimseye de gidip gelme disini sövlemiştir. Garib bir kavga istendi! tı. lar föyle demişlerdi: üney Malezyada Muar şehrinde aşağıya dercedeceğim okuyucu mekyol parasile zarurî masrafları ödendavetnameyi Yunan Meclis Görüşme sirasmda Terazî, kaçak tubunda da .şaret edildiği vechile Harb bitince bir çok kimseler bu bir terzi ile çırağı arasında kav nııfus dâvamızın esasını teşkil eder. « İki devlet arasında nonnal mektedir. Başkanına verdi, davet çılann hududun geçmelerini önle (su sanayii) nin çökeceğini zannetWashıngton 30 (A.P.) Cumga çıkmış. çırak dünyanın yuvarlak münasebetler tesis ediliyor: KomüHazırlanan tasarıda bu husus daha mek için 11 av evvel yerleştirilen Çocuk maması luzumlu mu, dekabul edildi Uuriyetçi mebus Frank Dow bumişlerdi. Fakat beklenen çöküntü oldugunu söylemiş, terzi ise «hayır da şümullendirilmiş ve doğumdan nist Partileri arasında tekrar idebu mayinlerİTi kaldırılmalan hu"iı ohnadı. Morrisson kardeşler bu defa üç köşedir ve dönmez» demiş. çırak ğil mi, bunu munakaşaya hiç gün. denizaşın memleketlerde hiakimsenin salâhiyeti yoktur. Binolojik işbirliğine gidildiği doğru Atina 30 (a.a.) Har\ard tıpi bir j ileri gelen bir hastahğa musab sigor sundaki hükı'ımetinin talebini ar ilmî heyetler. Hattı üstüvaya, kutu'imet eden Amerikan askerlerini yadöner diye ısrar etmiş ve bunun ü lerce bebeğin' bu (mama) lari değil!» liğinin Atina büyük elçisi M. Mitalı ile sigortah erkeğin eşinin tedavi zetmis, ve Suriyenin normal teHbİ! lara gidenler için Oiususi konservebanu adlî kontroldan kurtarmaya zerine de kovulmuş! la beslendiği bir vâkıadır v« Fakat şimdi Yugoslav ve Sovyet matuf bir tadil tekhfini, haricî yar hail Serhif Sovyet yüksek şurasının maksadile başka mahalle gönderil lerle kaçakçılan takib edeceği hu leri> hazırlamışlardır. Ayrı zamanda hakikat karşısında (mama) Bu kavga sonunda terzi ile çırak bu mesi icab ettiği takdirde refakat etKomünist Partileri arasında, eski dım programı kanun tasansına ek bir mektubunu Yunan mebuslar mesi zaruri görülen kimseye de gi susnnda teminat vermiştir. gemiler de sefere çıkmadan evvel ba mahkemelik olmuşlar. Hâkim, dün yokluğu da tabü tesiri genls blr hâ<i n olduğru gibi, geniş münasebet olarak M. Rodopulos'a dip gelme yol parasile zaruri masşekilde su götürmevi tercih ettikle yanın dönüp dönmediği meselesini disedir. Buna mukabil hukumetin bu Aleyhimizde neşriyat runacağını söylemiştir. meclisi başkanı ler knrnlmaktadır. Moskova üe Dow'un geçen yıl bu hususta sun tevdi etnrçtir. Bu mektubda Yu raflannın ödenmesi derpiş edilmiştir. ineelemekten çekinmiş. fakat işçisine yolda muspet bir tedbir aldığı müAnkara 30 (T.H.A.) Alâkahla rinden satışlar artmıştır. Belgrad arasında akdedilen kiiltür duğu bir teklif üçte bir eoğunluk nan parlamentosu azasından 15 ki Mer'î kanuna göre: İş kazasına uğ ra gelen haberlerden anlaşıldığma Simdi (su tüccarları) faalivet sa yol verme şeklinin, doğru olmadığını şahede edilmezken bu mamalann şa •ndlaşması da buna zemin vermiş la tasvib edilmiş, fakat sonradan şilik bir heyet Moskovavı ziyarete ramış sıgortalılardan memleket dahi göre, Surive ve Mısır basmı mem halarmı genişletmeğe hazırlanıyorlar belirterek tprziyi para cezasına mah veya bu guretle memlekete girmesi de bir hayli müşkülâta uğramnkta tir. Diğer taraftan Yueoslav Komü tatbıki veva bu yolda bir teşebbüs davet edilmektedir. M. Rodopulos linde tedavileri mümkün olamıyanlar leketimiz aleyhinde neşriyatlarına mış! kum etmiştir. Çırak tazminat atauş dir. Nitekim, şu mektubu beraber otır. nist Partisi. Doğu Avrupadaki Ko te bulunulması geri bırakılmıştl. bu daveti kabul etmiş, ancak, he memleket haricine tedaviye gönderi bütün şiddetile devam etmektedirkuyalım: *** *** miinist Partileri ile de aynı temas Bu meselenin canlanması, Eisen yete iştirak edecek olan mebusîa lebüirler. «Yeni doğan çocuğumu büyütebiller Mezarcılar grevl Hazırlanan tasarıda: Memleket damek için (mama) vermek meeburiyelan temin etmiş ve hattâ bu Ko hower'ın dış yardım programı için rın adlarını ve ziyaretrn kat'î taİngilterede sinema fiatlarına zam Öğrenildigine göre. bu sefer. Kaan Francisco'da mezarcılar grev Ingilterede sinemalara zam 3apılmıs tinde kaldık. İstanbuldaki eczahanemünist Partilerini Batıya karşı mii aşılması gerekli yeni bir mânia teş rihirrn bilâhare bildirileceğıni söy hilinde tedavileri mümkün olamıyan hire radyosu ile Surive basmı hümeslek hastalıkları musabı sigortalıilân etmişlerdir. Patronlarla yev ^ mıştır. 1200 sinemayı kontrol et leri dolaştık. Ne Avrupa. ne yerli dafaaya başlamıştır. lemiştir. kil etmektedir. lann da memleket haricine tedavije kumetimizin Asi nehri Gap proje miye hususunda anlaşamadıklann mekte olan beş büyük şirket, hüku bir çocuk maması maalesef bulamaYunanistan Tunusu tamdı Son giinlerde Yugoslav KoraüŞimdiki mevzuat gereğince hagönderilebilecekleri bir madde halin sine itirazını Hatay meselesi ile H dan, cenaze törenleri yapüamaz ol metin veıgileri arttırması üzerine böy dık. Bu vaziyet karşısında Fransada Tunus 30 (a.a.) Yunanistarun de zikredilmiştir. nist Partisinin. Moskovaya bağlı riçte vazifeli Amerikan askerleri sVi göstermeve başlamışlardır. muştur. Halen 200 kadar cesed. gö le bir zam yapmak mecburiyetinde bulunan bir ahbabımıza telgraf çekerek mümkünse acele, Isviçre mamuKomünist Partileri ile münasebetle misaf r bulunduklan yabarccı dev TUTIUS konsolosu dün akşam TuBu iddiaya göre, hükumetimiz i mülmeğe hazır vaziyette beklemekte kaldıklarını ilân ermişlerdir. Gene mer'î kanuna göre: İş görelâtından Guigoz isimli mamadan, rinin yeni bir safhaya girdiği de letlerin eceza kanunlaruıa tabidir nus Başvekilini zivaret ederek Yu mezliğin 15 günü geçmemesi halinde Suriye hükumetmin Asi nehri Gap\ dir! Her gün yirmi kişi öldüğünden Londra basını, 25 haziranda tatbik bulunmazsa ona benzer bir şey gönnan hükumetinin Tunusun istıklâ 3 günlük ödenek verilmemekteydi. göriilmüştür. İtalyan Komünist ler. projesine yalnız, bu hususta görüş bu rakam kabarmağa başlamıştır. mevkiine konacak zamları ve yeni derilmesini rica ettik. Eksik olmasmHalbuki, hazırlanan tasarıda: Hü melerde bulunmak ve bu suretle Patronlar, mezarcılarla anlaşamadık fiatları ilân etmektedir. Zamdan ev lar istediğimizi bulup uçak postasiPartisinin lideri Togliatti, bir YuGeçen yıl zarfında, Amerikan si lini tanımıj olduğunu kendısie bil küm sigortalılar lehine değiştirilere* Hatayın Türkiyeye zımnen iltihakı ları takdirde kolları sıvayıp işe ko vel yerlerin fiatı şöyle idi: goslav askeri uçağı ile Romadan le göndermişler. Bir de koli numaâhlı kuvvetleri mensublan yaban dirmiştir. 15 günlük müddet 10 güüne indiril nı Suriyeye tanıtmak gayesile iti yulacaklarını söylüyorlar! 39 kuruş, 58 kuruş, 91 knru«, 123 rasile (Aiı France) tayyaresinden Belgrada gitmiş, Mareşal Tito'nun cı memleketlerde kanunî mevzuata miştir. kuruş! aramamıza dair telgraf çekmişler. A1954 yılında da San Francisco' da reemî misafiri olarak temaslarda aykın 10249 vak'a ve hâdiseve met raz etmiş bulunmaktadır. Şimdi zamlarla Ingiliz sinemalann lmca herren Yeşilköy hava meydaHalen doğumdan ileri gelen hastabulunmuştur. Bu münasebetle Yu haldar olmus,, mahkemeler, 120 haBu arada, bazı gazeteler daha da böyle bir mezarcılar grevi patlak ver da biletler su fiata satılacak: lıklarda sigortah tarafından ihtiyar nma gittim. Uzun süren gümrük miş ve 29 gün sürmüştü! goslav Komünist Partisinin resmî pis karan vermişlerdir. Aynca 2595 58 kuruî, 11 kurus., 107 kuru» ve muamelesinden sonra bu iki küçük edilen masraflar ödenirken bu ker», ileri giderek, Hataym tekrar Suorganı «Borba» gazetesinin yaptığı hâdise para eezasile tecziye edil136 kuruş. teneke çocuk maması için (26) yirmi doğum ârızası ve müdahaleli doğura riyeye iades'ni taleb etmektedirler. *** fn tefsir bilhassa manidardır: Diyarbakır 30 (Telefonla» 1'rfaya sebebile ihtiyar olunacak masraflaGörüldüğü gibi en yüksek fiat 136 altı lira gümrük resmi istenince haymiştir. baSh Siverek kaîasının Basbük köKumaş <tanayiinde inkılâb kuruşu geçmemektedir. Ve diğer ta retler içinde kaldım. Bu mamanın « İtalyan ve Yugoslav KomüTadil takriri sahibi Bow, yabancı yiinde yapılan perrol aramaları netice rın da ödenmesi kabul edilmektedir. k yakında, dokuma makinelerine raftan mütekaidler ile çocuklarm bi gelişi herhangi bir döviz transferini Bİst Partileri arasında doğrudan memleketlerin bazı hallerde hariçte slnde x*ngin petrol damarlarına rastMer'î kanuna göre, sigortah kadınihtiyaç duyulmadan yapılmış ku letlerine zam yapılmadığı da ilân e kab ettirmemişti. Üstelik bir ihtiyaç doğmya temaslann tesisi, iki mem vazifeli Arnerikan askerlerine hak lanmıştır Arama ve sondailama Içleri ların, doğumdan önceki ve sonraki maddesidir de.. maşlar kullanılacaktır. Amerikan ba diliyor. leket arasında iyi komşuluk müna sız davrandıklannı ileri sürmüş Holand» Petrol Sirketine imtiyazı il* ikinci üçer haftalarda ödenek alabilBu beş şirkete aid 1200 sinema ge»ıru bu hususta şu tafsilâtı veriyor: îşin ağır tarafı çocuk yetiştirme meleri için doktorun istirahat rapor'rlikte vprilmiştir «ebetlerinin genişlemesine müsbet tür. ^ < Amerikalı ilim adamları kumaş çen sene zarfında hükumete Tergi dâvasmı ön plâna almış olan hükuruna ihtiyaç vardır. Bu defa ise dobir şekilde tesir edecektir!» Kaçan bir idam mahkumu ğumdan evvel J hafta ve doğumdan yapmsk için yeni bir usul bulmuş olarak 33.425.000 sterling ödemişlerdi. metimizin memleketimizde çocuk Denl7cilik Bankası Umum Müdıhu lardır. Lifler makınelerle dokunma İngilterede 4500 sinema mevcuddur ve maması yapacak bir fabrika kurdu Mareşal Tito, Stalin tirafından sonra gene 6 hafta istirahat hakkı ta Vıısuf Ziya Önisin sıhhi durumu tamaele geçirildi •faroz edildiği günlerde İtalyan makta, fakat sıcağın tesiri veya başka bunlar 4.100.000 seyirci alabılmekte ramamış olmasıdır. Antalya 30 (Telefonla) Senirken nınmaktadır. Bu müddet zarfında ça men düzelmisrir. Önisin, yarın tekrar dir. Biz, ecnebî memleketlerde bulunan Konünist Partisinin şefi gene Togtin BOyükalaca köyü muhtarım taam lışmamaları suretile kendilerine ay va7ifesine başlıyacajı bildirilmektedir. bir usulle birbirlerine yapıştınlmakta eşe, dosta verdiğimiz bu rürlü sipaBatti idi ve o günlerde Yugoslav Bu suretle, uzun zamandanberi çıkamüden oldürdükten sonra idama mah nca geçici iş göremezlik ödeneği de rişlerden dolayı, bu memleketin birer rılamıyan yeni barem tasarısı kat'ileBelgrad 30 (a a.) Güvenilir bir kâm edilen Abdullah Islmli bir katü verilecektir. Devlet Reisine ve ileri gelenlerirre vatandaşı olarak memleketimiz naseceği gihi, bir senedenberi üzerlnde kaynaktan oaremldıgine göre, Yugos carçı içerisinde s^rbe'st dolaşırken ken•tu hiicumlar yapanlardan biri de mına üzüntü duyarken, Gümrük Bugün. analık yardım ve ödenekle çalışılmakta olan liman projesi ve lav Devlet Başkanı Mareşal Tito ile dijini »anıyan emniyet rnemurları tara•ydul Şimdi Mareşal Tito bunu u refakatındekı heyet yarın gece Mosko fından yakalanmıstır. İdam mahkumu rinden faydalanmak için sigortahnın izmir tipi gemi meselesi haliedilecektir. tdaresinin memlekete girecek bu türnutmaktadır. Neden? Evvelâ bu vava hsreket edecektir. lü zarurî ihtiyaç maddelerinden bu c*7asını asker! cezaevinde çekmek+e Idl doğumdan evvel 160 gün çalışmış olkadar yüksek bir gümrük resmi al•oalin cevabı aranmalıdır. ması gerekirken, tasarıda bu «160 gün Mısır Kraliçesi Neriman, Mersinde bir gazete aley çalışmış olmak şartı, 150 güne indirilması sayanı tenk'd değil midir? Yugoslav Devlet Reisi, tam MosDün akşam Edirnekapıda SalmatomYoksa hükumetimiz milvarlara vamiştir. Aynca, çahsılmadan ücret ah nık caddesinde polis emeklilerinden Rakova sehayati arifesinde Togliatti nafaka dâvasını kazandı hine dâva açıldı ran dış ticaret açığını hiçbir döviz nan tatil günleri de hizmet müddetine ma7anla Marika ve çocuklarına aia Beyrut 30 (a a ) Eski Mısır Kraliyi Belgrada getirtmiştir. Gene bu transferini icab ettirmeden memleMersin 30 (Telefonîa) Sphrimizde !05. 107. 109 numaralı evlerde yangın »eyahat arifesindedir ki knmıinist cpsı Nerımanın kocası Doktor Adnan munteçir Sabah Postasl gazefsi sahlbi ilâve edilecektir. kete giren bu türlü zaruri ihtiyaç çıkmıştır Itfaiyenın mudahalesile. ahNakib. Beyrut Ser'iye mahkemesimn Mer'i kanuna göre: Maluliyet halkomşulan ile mıinasebetierini alelâ kararınca eski karısına ayda 800 Lüb Pıfat Ö^avcı ile Yazı Işleri mMdürlemaddelerinden yüksek gümrük alsab olan evler kısmen yandıktan sonra ; lerinde, sigortahnın yıllık kazançlar makla mı kapatmak ümidindedir? ates sbndürülmuştur. Yangının çıkîş cele genişlermiş ve hattâ bunlan r?n lirası nafaka ödiyecektir. Karar r nden Asım Balçık ve Sabahaddin Ko;el aleyhlprind? Mersin İl Savcılı günlük kazançlarının 300 misli olarak Benim bv mektubuma alâka gösteAmerikan basınına karsı korumaya. nafaka talebınin mahkemeye bildırilmiş İSınca dün iki dava daha açılmı; ve bu hesablanmaktaydı. Yeni tasarıda, yıl sebebi arastırılmaktadır. olduğu 28 ncak 1956 tarıhinden itibaren receğinizden ve dâvayı yalnız benim S Saat 18 45 te Rızapaşa yokuşu Sabnnlaruı «peyk>, olmadıklarım is mııteber olacaktır. Bundan başka mah suretle seri halinie acılan davaların lık kazanç günlük kazancın 360 misli burhan^han sokak 72 sayılı 5 kath işim dive değil, bir memleket dâvaadedi 6 ya vükselmiştir. pata kalkışmıştır. keme. Doktor Nakıbm derhal nafaka olarak he^ablanmış ve böylece. sigor Rızapaşa hanmın bodrum katmda, sı olarak ele alacağmızı ümid eder...» Son iki dava, Eazp'enin «Altı ok düs talıya baüanacak maluliyet gelirl >üz Husnü Sezeıne aid pamuk balvaları tuodememesı ıhtimalini dikkat nazara Muhtemedir ki gayesi, Moskova Mektub cok sarih. Herhalde kryaf?rak Nenmana borca girmek yetkisini manlan ve Mendevpile hasbıhal» başlıktı de 20 nisbetinde arttınlmıştır. tusmus pamuklar kısmen yandıktan görüşmeleri esna<iinda tecrid edilmct esa«ına (töre resfan alınmasını nıakaleleriidpn dolavı açılnıştlr. Bu ^e vermı^t'r. âmir nlan gümrük kanunu demek ki Hâlen. daimî tam iş göremez du sonra sondıırülmustur. miş bir komünist partisinin müvMilarm Bashakan Adnan Mendpresin S Saat SSS de Galatada Rıhtım cadbörle birkaç lira kıymetindeki mamessili olarak eözükmekten kurtul Bursa Valisinin Amerikaya ı»ıbarını sar^acak mahlyette gdrüldüğu rumda olup başkasınm sürekli yır dc=inde Frenkyan hanının içinde MırmalaHan kıvmetin birkaç misli veridd'a PdılmektPdir. dımına ıhtiyacı bulunduğu anla^ı'an dik ve ortaeının sahihi bulundııjhı mamaktır. Fakat bu hedefe varavım «ri alma>T emrediyor. O kannnda bİT götüreceği hediyeler Yakında Havaların bakılmasına Mer sigortahnın ödenekleri yüzde 50 art §a7a vindıktan sonra itfaıye tarafındatı derken. Batıda beliren endişeleri çok hövle yanhshklar mevcuddur Bursa 30 (Telefonla ı Ankara. Kon sin Tnplu Basın mahkemesinde başla tırılmaktayken yeni tasarıda daimî «öndurülm'ishır daha da arttırrms ohnuyor mu? ve maalesef jrümrük ve vergl nazaıa Bahkesır ve Erzunım valilerile nscaktır. kısmî iş göremez durumda olan siriyelerine göre tam bir krymeti ilÖmer Satni COSAR b ıiıkte Amerkava gitmek uzere yarırı gortalılar da bu hükümden istifade Asgarî geçim indirimleri Kız yüzünden arkadaşını =ehrımızden ayrılmakta olan Valı Ihsan miye de arzedememektedir. O sebebettirilmiştir. Ankara 30 iTplefor.H* Malıve BaÇağlıvann! Teksa= Üniversitesine hedi' le bu aykmlıklara dalrna rasthroöldürdü ye edılmek uzere beraberınde hali» Mer'i kanuna göre: Ölen sigortahnın kanlıjı. eelir verei«inip S2 ve S9 uncu smma bu seferld cidden sayanı maddplprinin tadili hususımda b'r tasaBursa ıpeâı^den dnkunmus ve Necatibey Dıyarbakır 30 (Telefonîa) Mardin çocuklan tahsilde değillerse 16, tahrfi rıvı B M Meclisine vemvştir Bu tair. Kız Enst:tusunde imal dilmiş muazzam d* bıçakla feci bir cinayet ıçlenmiştir silde iseler 19 yaslarına kadar ken«arıda asgarî geçim indirimleri vükselDem»k dışandan mama getirüirse bır Amerikan bavraSı gotürmektedir. Bir kız meseîeM yüzünden araları açık dilerine gelir bağlanır. tilmekte ve vergi nisbptleri değ'şiklige her kutusuna 13 lira gümrük ha? BıiEun yaptığı basın toplantısında bulunan iki şahıstan Zekı Soyugenç so Yıldönümünüzü kutlanz... Meded! Hazırlanan tasarıda: Çocukların ıığramaktad:r. tzmir 30 (Telefonla) Hava Vali. bu bayraâı sazetecilere gostpr kakta yürurken Azi? Işıkhan isimli bir tahsilde olup olmadıklarına bakılB. FELEK Harb Okulu uçaklanndan biri dün miş. aynca beraberınde maruf Bursa ' sahı« tarafndan bıçsklanmak stırerlle bıçak'arından bır sfri ve uzerinde in nldıırıılmüştür. Kahl firar etmisse de madan 18 yaşını ikmal edinceye kagece varısmdan sonra saat 1 sula gıhzce yazı bulunan Merinos kuması. fa?la sarhoç oîduihJndan civarda bu dar gelir baglanacaktır. rrnda gece uçuşu vaparken henüz konsprvp ve sut mamullerile Turk lo lunan bir cukura duşup oradan geçenGöihane parkında bir hırsu Gene İsci Sigortalan Kurumı katesbit edilemiyen bir s e b9bden â kumu edtürmektç nlduğunu da bildir ler tarafmdan yakaianrmsfır. rarlarına itiraz için hak sahiblerinin suçüstü yakakndı mıst'r. nzalanmış ve Sakız adası civarına Salıh Dalış isminde biri. Gülhaı» Diyarbakırda yeniden bele bir ay içinde mahkemeye müracaatmecburi iniş vaDmıstır. İnis esnaleri gerekirken yeni tasarıda 6 aya Türkiye Odalar Birliği parkirdakl pa\«vonlardan birüıİB çekmecesinden para çalarken sucüstü yakadiye seçimi yapılacak sında pilot teğmen Turan Tamucak çıkarılmaktadır. 7 nci genel kurulu larmıstır. Adalete verilen hırmı tevkii fehid olmuş. başçavus Alı Çınar da Diyarbakır 30 (Telefonlal Sehrimij edilmistİT. Ankara 30 (a a ) Türkiye Ticaret Belediye Meclisi seçimi müstakil olayaralanmıstjr. Altın fiatımn yükselişi, Odaları. Sanayi Odaları ve Ticaret Bor rak kazandıgı halde D. P. y e geçmek nları Birli^inin 7 nci genel kurulu ya hu.=usunda Meclisçe karar aldıklarından nn saat 10 dan itibaren DılTarih ve ve bu iltihak karr>rı da siyasetle işt;gal pamuk ve tütün piyasalanÖLÜM MEVLİD Flruze Hakverdlnın E= rıli esl, H Cnğrafva Fakültesi konferans salonunda etmek olarak vasıflnndırıldıgmdan do< na da tesir etti çalısmalarına ba>=lıyaraktır. Muhteiif 'ayı Beledive Meclisimiz Dshiliye VeSevgllı »nne, büyük anne ve ablamı» mira Hakverdi. Fuad Hakrerdi ve Ural «'•irierde buhınpn Oda ve Borsaları İzmir 30 (Telefonla) merhume Hakverdinln kıymetll babalan, Kafkas tpı.^ilen gplen 200 civarındaki delege kSletinin inhası ve Vekiller Heyetinin rının fevkalâde olarak Altın fiatlayükselmesi ve SADİYE GÖKNAR TUccarlarından çehrtmi^m tanınmış nin katılacagı bu toplantıya Birligin kararile feshed'lmiştir Karar bugün bu arada Reşad altımn 115 liraya çıkfabrlkaforlermden: ile hazırladıSı faalivet raponı ile yıllık «at 16 dan sonra vilâyetimize teblig ması şehrimiz pamuk ve tütün piyasaSADIK HAKVERDİ iktisadî r?por da sunulacaktır. Çalıs edilmis olup. hâdise halkımız ve sivasi larına tesir etmiş, fıatlar yükselmeğe SENİYE GÖKNARın Müptelâ olauŞu hasfalıktan kurtula malara avrıca iktisadi mahfiliere men çevrelerde bir infıal uyandırmıstır. azlz ruhlarına ittıaf edılmek uzere 1 s'.amıstır. Bu arada pamuk piyasasınmıyarak vefat etmıştir. Cca^zesl ikmdı sub rp=mi ve husust revat da davet YenMen yapılacak şebrımiz Beled'vp da bazı ajanlar altın alıp satma muaharirsn 956 cuma eunü oğle namazm. namazını müerakırj Teşvikiye Camıin oliTnmııstur 'ecimine D. P. ile birlikte Hür. P de melesıne baslamışlardır. Ciddî müesdan »onra Moda Cafer a*a camll şerlîln den kaldıniaralc Ferıkoy mezarlığına istirak edecekt'r. de mevlıdl m>bevı okunacasından arzu seselerin de bu satışlara rağbet ettikleri defnedllecelrHr. buynrarJann teşrifleri rıca" olunur. corulmüştür. Hakrercii ailesi ETlâdları ve kardeşlsrl Senenin en cazib iki filmi birden Izmirde atlı binek arabalan ••• '••• •••• 4 » 4 ••••»••••»•••• Âmerikatııtt Hava Kurmay >İşçi Sigortaları Başkaıtı Rusyaya gidiyor Kanunlarında Türkiyejri protestosu! değîşiklikler Nilyoner olmak için yeni bir care: Su satmak B Amerikan yardımı Rusyaya dâvet neye baglanıyor? edilen Yunan Meclis heyeti G S Urfada zengin petrol damarları Tito bugün Moskovaya gidiyor Yusuf Ziya Öniş yarın vazifesine başlıyor P Diinkii yangınlar Bir ucağımız düştii, f sehid oldu Mevduat Sahiblerine En Fazla Menfaat Sağlıyan Bankadır. i Müslüman Türklerin unutamıyacakları isim (Sinemaskop) «The Sea Chse» JOHN WAYNE LANA TURNER 1CASUS AVI İ ANKARA YENİSEHİRDE. İSTAHBUL GÖZTEPEDE KONFORLU APÂRTNAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERÎ moda oldu HAKKA DOĞRU 2 ÖP BENİ ÖLDÜRESİYE (Orijinal) «Kiss me Deadly» Albert Dekkar Marian Carr Matinelerden itibaren Sinemasında | Senenin en seçkin iki filmi birden İzmir 30 (Telefonia) Şehrimiz zenginleri arasında luks, atlı araba modası salgını baş gostermiştir. Şehrimizııı tanınmış zenginlerinden bazılan yazlık ve kışhk lüks kupa arabaları ınşa ettirmişler ve şehir içinde bunlaria dolaşmağa başlamışlardır. Tanzimat devrinden sonra tekrar doğan atlı araba modasım otomobil darlığma hamleden]«r bulunduğu gibi bunun ayrı bİT zevki olduğunu soyliyenlere de rastlanmaktadır. Geniş İmkânlar Dahilinde 1HER ZAMAN KÂLBİMDESİN (Orijinal) «Always in my heart» Gleria Warren Kay Francis TEŞEKKÜR Dul Bayan Katina Sucuyan, Dul Bayan Annık Lokmagözyan, Bay ve Bayan Fram Sucuyan ve evlâdları sevgili eşi kardesi. amcası ve akrabaları I Kapalıçarşıda Kuyumcu) vefatı dolayısile, cenaze merasimine bizzat iştirak eden, çelenk gönderen, çelenk yerine hayır müesseselerine t«berruda bulunan ve büyük acılarını pavlaşan bütün dost ve akrabalara »n =amimî teşekkurlprmi takdim ederler. *** Bayan Seta Yeprem. Bay ve Bayan Jirayr Kuyumcuyan ve evlâdı, Bay Te Bayan Zare Antranikyan vt kızı, «evgili babası ve akrabaitn vefatı dolavısile, cenaze merasimlne bizzat iştirak eden, çelenk gönderen, ce'enk verine hayır müesseselerine teI berruda bulunan ve en büyük acılarını Daylasan dost ve akrabalara en «amlmi 1 tesekktulennl takdim ederler. (YUNLU ve PAMUKLU SATIŞLARINDA j 10 TENZİLÂT | SÜMERBANK'TA en az 150 lirahk bir hesab açtırmayı ihmal etmeyinız. Ne kadar erken hesab açtınrsanız istifadeniz o kadar fazla olur. Gününüz Kaldı t 10.000 evlik şehrin ea mutena yeni sitesinde ŞEYTANLAR DİYARI (Renkli) Bu Akşamdan İtibaren Kadıköy SÜREYYA Sinemasında Nadide iki şaheser birden Bay HRAÇ SUCUYAN'ın SÜMERBANK B u g ü n Eski A R S i n e m a s ı n d a < MAZİSİNİ UNUTAN KADIN KAUCUK KURBANLARI (No Nieco mi Pasado) (Kautchuk) NİNON SEVİLLA ROBERTO CANEDO RENE DELGEN HANS NİELSEN Seanülar: 14,30 17,30 20,30 16 19 22 Büyük macera \ e dram filmleri 1000 J Meskenlik Garar.ti mahal • lesi arsa keşidesine son X iştirak tarihi 5 haziran f sahdır. 1 SAMSON DAL1L HEDY LAMAR VİCTOR MATURE 2 KAHRAMANLAR SAVAŞI (Sinemaskop) «Sitting Bull» J. Carrel Naish Mary Murphy Bugün Matinelerden İtibaren ELHAMRA Sinemasında Bay ZARE YEPREMln :; Borcunuzun yansı için •| 50 ay faizsiz taksit. Ga'1 ranti Bankası gişeleri;; ne müracaat ediniz. ••••••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog