Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

AĞIR ÎŞITENLER İÇİN İŞİTME ÂLETLERİMİZ GELMİŞTİR. OSMAN GÜZEL tstiklâl cad. No: 44 Beyoğlu 32 nci jıl sajı 11.438 umhuriyet KLTRtlCUSU: YUNUS NADİ Telgrst T« mektub adrcal: Cuzntauriyet Istanbul Poata Kutun Ijtanbu) No 246 Telefonlar: Umum) Santra] Numaraa: 224296, Ya» îsleri: 224299, M.tbua K429T CENEVRE direkt uçuş 6 Saatten daha az /'~^^&. K Perşembe 31 Mayıs 1956 Basın hakkındaki iki Nüfuz ticareti için tasarı Meclise geldi Mecliste tartışmalar aftalardanberi üzerinde çalışıldığını duyduğumuz basına ve muhalefete karşı alınacak tedbirler, evvelki günkü D.P. Meclis Grupunda görüşülmüş ve prensip itibarile kabnl edilmiştir. Tedbirlerin neler olduğunu henüz madde madde öğrenemediğimiz içi» bn konuda şimdilik bir şey diyemiyeeeğiz. Ancak. geçen aym başında yapılan Evvelki günkü D.P. Grupu toplanüsında yeni basın tasarılannı kabul etmiyen be$ miUetvekili: (Sağdan açılış törenleri vesilesile sayın Baş•ola) Sabih Durali (Zonguldak), İlhan Sipah'oğlu (İzmir), İsmail Selçuk Çakıroğn (Bilecik), bakanın gazetelere ve muhalefete Osman Turan (Tmbzon). Muamroer Obuı (Konya) karşı reva gördüğü ağır hücumlan (Yazısı 5 ind sahifemızde) gözöniine getirirsek, slınmakta bnlunan tedbirlerin, genel olarak, payımıza düşen yürürlükteki hürriyetleri birer miktar daha kısacağım kolaylıkla tahmin edebiliri*. Bu hususta evvelki gün kendi partisinin de tasvibini alan sayın Başbakan, bas^ ve muhalefet tarafından tutulan yolu ötedenberi beğenmemekte, mevcud kanunlara göre sözle ve yan ile açığa vurulan düşıincelerin halk arasında huzursuzluk yarattığııu, memlekette ekonomik sıkırrtıyı arttırdığınj öne sürmektedir. Eğer sayın Başbakanın iddiasma hak vermek imdan daha ağırnun sağduyusuna güvenen İnönü dekânını vicdanımızda bulabilseydik. Ankara 30 (Cum dır. di ki: rse kadar sert olursa olsun, alınan bunyetTeleks) . • Alâmetler iyi değildir. Herhan Memleket cUk Kbnunj tedbirlerl biz de yürekten destek Basın | gi bir muhakeme yürütmek için variri sükun» kanu tâdil eden ler: zıyetin aydınlanmasını, bazı malu Mum ile, n*r«ye tasarının D. P. mataı verihnesini beklemek lâzım C^aueto jrazilan halkn rahatım Meclis Grupungitmiş ve götüdır.» kaçıhyör, mnhalifferin feryadı eko dan geçerek Mec rülmüş ise bunomik eüçlükleri arttırıyorsa, eksik lise sevki münagün, çıkarılacak Karaosmanoğlu diyor ki olan ba"=kı kanun olsun böyle gazetelerle böyle mu sebetile C H.P Hür. Partisi gene' başkanı F.L. KaF. L Karaosmanoğlu ları ile de onhalefet! Genel Başkanı İvmet İnönü raosmanoğlu şunları söyledi: Derdik. Hattâ, basun ve muha Ismet İnönü ile görüştük, « Takrıri sükun kanununun çıka dan daha fenasına gidecek ve gö rıldığı, 02S senesi ilkbaharını yaşıyan türülecektir, yazık bu memlekete.. lefeti sustarmakla halkın ferahlaİnönü dîyor ki lar bilirler ki. memleketin bugün Başka ne diyebilıriz. yacağına ve memleketteki ekotro Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Kurultay nutkunda D. P. Grupu kü siyasi havası o gunlerin havasmmik sıkıntılann azalacağına inansaydık, hükumetten de daha Heri gider, bu kör olası müesseselerin toptan lâğvedilmelerini teklif ederdik. Ne yazık ki, düşüncemiz sayın Basbakanınkinden farklıdır. Evet, gazetelerin yazdiklan yüzünden tnemlekette rahatı kaçan birileri vardır ama bu halk değil. bir kısım iktidar çevreleridir. Muhalefetin D. P. Grupu İdare heyetinde üç fervadı basması ile ekonomik dargün evvel Menderes ile arasında lığın artması arasında da bir segeçen münakaşa evvelki günkü beb netice münasebeti kurmak hâdisenin başlangıcı sayıhyor gıiçtür. Muhalefet söylediği için memlekette geçitn şartlannı daraltAnkara 30 (Cumhuriyet Teleks) mak mümkiin olsaydı, 1954 seçim Antalya miUetvekili Dr. Burhakamparryası boyunca ekonomik duneddin Onatın D. P. Meclis Grupu rumumuz tamamile bozulmak geRiyasetinden istifasımn akisleri derekirdi. Çünkü o zaman konuşan vam etmektedir. muhalefet sözcüleri hUkumeti bu Söylediğine göre iki gün kadar yönden çok hırpalamaya çalışmış.evvel D. P. Genel İdare Kurulunun lar. yabancı sernıaye kanunumı veyfptığı bir toplantıya iştirak eden sile ederek D.P. nin elma bahçeleBüyük demokrasilerin şehrimizdeki Burhaneddin Onatla Genel Başkan rimizi bile Amerikalılara satacağını basın ataşelerine ve ecnebi ajans, gaAdnan Mederes arasında bir münasöylemişlerdi. Bizim bildiğimiz, mu zete muhabirlerine müracaatle dün kaşa olmuştur. halifler feryadı basıyor diye bir su suali sorduk: Memleketiniz basın kanunlannBu münakEşanın sebebi gene b«demokraside hayat şartlan bozulsm kanunun tadil tasarısıdır. Ve maz. Fakat ekonomik giiçlükler da gazetecileri muayyen bir tahsil ilgililer, Onam istifssını, o günkü arttığı, geçim bnkânlan daraldığı seviyesine mecbur tutan herhangi b|r sert münakaşalarm devamı olarak nisbette halk muhalefete ümid bağ kayıd var mıdır? Amerikada görmektedirler. lar, omın dediklerine kulak kabartlkönce görüştüğümüz Birleçik Atır ve gelecek seçimlerde oyuna Ankara 30 (a a.) Bugünkü Ankarşı tarafa vermeğe doğrn yüre merikanın «Associated Press Ajan Arkası Sa. 5, Sü. 8 de sının Türkiye mümessili Mr. Jack», ğinde bir eğilim duyar. junlan söylemiştir: Bunların tetkiki icin derhal karmabir komisyonteşkili teklifinin reis tarafından reye konulması dün Millet . Medisinde uzun tartışmalara sebeb oldu Yanlış Tasarıların, gazete kapatmayı da ihtiva eden sert ((Demokratik hükümleri hakkmda yeni ve etraflı malumat YoîT yoldan kat'î Ankara siyasi çevreleri evvelki günkü Grnp toplantısına aid intıbalanm anlatırlarken Köprülünün son NATO Bakanlar Konseyinde hürriyet bahsinde niçin o kadar ısrar ettiğini şimdi daha fazla anlamadıklannı söylüyorlar Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) Siyasi çevreler, dünkü Grup toplantısı icin tarihl toplantı tâbirini kul lanmaktadırlar. FilhaKıka, demokrasiden kat'î dö nüşü göstermesi bakımından bu tâbir hayli yakışıklı bulunmaktadır. Bılindiği gibi 1945 yıhndan evvelki yrllarda basın için şiddetli hükümler mevcud bulunmakta idi. Yalnız bu dönüşün son NATO toplantısında neş »edilen müçterek tebliğden hemen 25 gün sonra yapılması sebeblerini sıyasî mahfiller bir türlü tahlil edeme mektedirler. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Hürriyet Partisi Millî Korunma Kanununa nüfuz ticareti yapanlar hakkında da cezalar konmasını istedi. teklif uzun görüşmelerden sonra reddedildi Ankara 30 (CumhurivetTeleks) B. M. \I. nin bugünkü müzakereleri sırasmda Hürrivet 'artisinin Trabzon miUetvekili Emrullah Nutku, Meclis Başkanlığına verdigi bir takrirle nüfu» ıcareti yapanların da Millî Korunma Kanunu ^ükümleri dahilinde cezalandırıbnasuu istedi. Ve bu takrir havli ır.ünakasalara sebeb oldu Takririn müzakeresi sırasmda söz alan hatiblerden komis\ yon başkanı Ercümend Damalı muhalefeti kanuna küçük politika oyunlarına âlet etmekle tohnnptUo1 dirdi. Emrullah Nutku verdiei takrirle müzak«rMİ . devam etmekte olan Millî Korunma KanununuaJ Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 1 Mebusların mal beyanına tâbî tutulması teklifi Dün Meclis Dahiliye Encfineninde görfişülen teklif, bir kısım D.P. mebuslarımn da taraftar ofanalaran rağaen Başbakan Menderesin beyanatından sonra reddediUH Ankara 30 (CumhuriyetTeleksi Büyiık Millet Meclisi Dahiliye Encümeni bugiın Edirne miUetvekili Rükneddin Nasuhioğlunun riyasetinde toplanmış ve gür.deminde tek madde olan Hürriyet Partisi Manisa miUetvekili Muammer Alakantın milletvekillerinin mal bevanmda bıılunmaları hakkındaki kanun teklifini müzakere etmiştir. Encümen sözcüsü ömer Lutfi Enurumluoğlu, kanun teklifinin esbabı mucibesini ve metruni okuduktan sonra söz alan Hür P. milletvekillerinden Safaeddin Karanakçı etraflı bir konuşma yaparak bir müddettenberi memleketimizde aşın derecede servet terakümleri olduğunu, daha dün el ve ayak gücünden başka hiç Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Muhalefet liderleri dün fikirlerini söylediler İnönü: «Alâmetler iyi değil dir» diye söze başladı ve Karaosmanoğlu beyanatını yaıık bu memelekele» diye bitirdi Envestismanlara dair iki sözlii soru verildi Büyük demokrasîlerde Onat, Grup Reisliğiıtden gazetecüerin tahsil niçin çekildi? mecburiyeti var mıdır? Şehrimizdeki basın ataşelerinin, ecnebî ajans ve gazefe temsilrileriıtin dün sualimize verdikleri cevab. "Kat'iyen!,, Hür. P. milletvekilterinden Salâhaddin Toker, MecUse verdiği sözlü sorulannın Başbakan tarafından cevablandtnhnasmı istiyor Dün gazetemizi ziyaret eden şoförlerden bir grup Ankara 30 (Cumhuriyet Teleks) Hürriyet Partisi Elâzığ miUetvekili Salâhaddin Toker bugün Başbakan Adnan Menderesin cevablandırması isteğüe B. M. M. Başkanlığına iki sözlü soru önerŞikâyetlere yol açan Tevzl gesi vermiştir. Bürosunun randtmanh Salâhaddin Tokerm bu takrirçalışması için tedbirler lerini aynen bildiriyoruz: «1 Envestisman mahiyetinde alındı olan Riderler 951, 952. 953, 954, 955 Vilâyet Tevzi Bürosunun randlbütçelerinde c e kadardır? Bu gi Kıbrısta Türk nümayişçileri Ingiliz emniyet kuvvetlerince dağıtıurken manlı bir mesai gösterememesı yüderlerin milll gelire göre nisbeti zünden otomobil lâstıği 13i son gunnedir? Bu nisbeti en az yüzde o Arkası Sa 5. Sü 3 te tuza çıkarmak için ne tedbirler Arkası Sa. 5. Su. 3 te Ayda 4000 şoför lâstik alacak Köprülü dün Kıbrıs Hür. P. Grup içfimaına heyetini kabul etti Ankara, 30 (Telefonla) İki gündenberi şehrimizde buhınan Kıbrıs Türktür Partisi Genel Başkanı Dr. Fazıl Küçük ile Kıbrıs Türk Federasyonu Genel Sekreteri bugün saat 10.15 te Dı§ İşleri Bakanı Prof. Fuad Köprülü tarafından kabu edümisterdir. 45 dakika süren bu mülâkat avasinda Dr. Küçük Yunanlılar tarafınden öldürülen Türk polisinden sonra vehâmet kesbeden durumu izah et mig, hükumetin ilgisini istemiştiA Yarm da hükumetunirie temaslara devam edecek olan Dr. K<çuk ile konustuk. Bilindii gibi Dr. Küçük bundan birkaç gün önce Kıbrısta Rumlar tarafından öldürülen Türk polisi hâdiscsi etransta yeniden sükunetin iadeîi ifında bir beyanat vermiş ve Kıb Bugün saat 17.30 da nlhayetlenen Mec 11B müzakerelerluden aonra Hürriyet Partisl Meclls Orupu bir toplantı yap mı$ Te bu tcplantıd» bir müddet evvel D.P. den lhraç edilmlş bulunsn Zons;uldak rallletTekiU Hüseyia Balık Ue Edlrn* MilletTeklll Cem&l KSprtllü d« hazır H. Balık ve G. Leftosenin Türk ve Rum mahalleleri, Köprülü de katıldılar dikenli tellerle yekdiğerinden ayrıldı Ankara. 30 (Cumhurlvet . Telek») Ring tren seferleri ihdas edildi Öyle anlaşıhyor ki, basına ve muhalefete karsı alınacak tedbirlerin asıl gayesi. bu eğilimi vaktinde önlemeye çalışmak, muhalif partilerin kuvvetleranesine engel olmaktır. Bizce bu yanlış bir usuldür. Gazetelerde kendi derdlerinin aksettirildiğini gören, meydan toplantılanırda muhalefet hatiblerinin bazan ağırca da kaçsa tenkidlerini dinleyen halk, bir dereceye kadar ferahlar ve avunur. Demokratik idarelerde normal ve meşru olan bu tenkid imkânlannı daraltmak, yahud biitün biitiin ortadan kaldırmakla iktidar lehine bir hava yaratılamaz. Tersine, bu gibi tedbirler ortalıktaki hoşmıdsuzlunı büsbütün arttırır. Kulak. dudak ve hsıltı gazeteleri memlefceti baştanbaşa kaplar. Dedikodu meksnirması bire yüz katarak gerçekleri dev aynası ölçüsünde şigirir. yalanlan gerçek gibi gösterir. Bonıı da hiç bir kuvvet kontrol edemez. Ama çazeteler yazmıyor.' muhalifler miting yapmıyor diye belki bazı iktidar çevreleri bir müddet rahat ederler. Fakat bu rahatlık da uzun sünnez. NADİR NADİ : Amerika Basın Kanunu, gazetecilerde herhangi bir vasıf aramaz. Patron veya Yazı Işleri Müdürü, tercih hakkına sahibdir. Gazetelerinin menfaatlerine göre, ya bir üniversite mezununu veya 8 yaşındaki bir çoeuğu çalıştırabilir. Harry Truman.m bir üniversite mezunu olduğunu tah Arkası Sa S, Sü. 3 te YENİ TEFRİKAMIZ Devlet DemiryoHan yeni yolca çin Türk ve Pakistan askerlerinin tren tarifeleri 3 haziranda yardıma çağrılacağını bildirmişti. yürürlüğe giriyor nuştır: Ankara: 30 (a.a.) Devlet Demlr Dr. Küçük bu mevzu ile ilgüi sualünizi şu şekilde cevablandır Yolları işletmesince hazırlanml^ « Maalesef Yunan matbuatı olan yeni yolcu tren tarıfeleri 3 beyanatımı tahrif etmistir. Bu hu haziran 1956 tanhınden ıtıbaren yü Arkası Sa. 5. Sü 2 de Arkası Sa. 5, Sü. 5 d a A.P. ajansının Türkiye temsilcisl Mr. Jacks Güreşçilerimiz dün 3 ü tuş, 6 sı ittifakla 9 galibiyet kazandı Üniversite Rektörü Ankaradan döndü Prafesörlerin Milletlerarası temas ve kongrelere iştirak edebilmeleri için 5060 bin lira döviz istendi Istanhul Ünıversitesi Rektörü Prpf. Fehim Fuat ile Hukuk ve Fen Fa kültesi Dekanları. dün Ankaradan donmuşlerdu'. Rektor Ankaradaki temasları hakkında kendısile göruşen bir arkadaşımıza gunlan söylemiştir: « Üniversitenin bazı ihtıyaçları için Maliye Vekih ile temaslar yaptık. Müspet şekilde karşılanan enstitülerin malzeme ihtıyaçları ile yaz aylarında öğretim üyelerinin yapacakları bey Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Pakistan Başbakanı Pekin'e gitmiyor Karaşi 30 (A P ) Başbakan Muhammed AIi bugtm Kızıl Ctne yapacağı ılyaretl yenlden tehir etmij. doktorlannm kendlsine tam lstiıahat tavsiye •ttiklerlnl toylemlfUr. (Fİ.X.A,) Beynebniler Gürej Federasyonu Başkanı Roger Couloa başında gazete kâğıdındaa külâhı ile dün güne» altında yapılan kar}daşmaları seyrederken A§k, ihtiras, esrar, mace ra ile örülmüş cazib bir mevzu ve müke mmel bir teknik » (Yazısı 5 ind tahifemizde) Pazar Gttnfi Başhyoruz Baauun e«ki bir tarifi: HALKIN GÖZÜ, HALKIN DİLİ, HALKIN KULAĞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog