Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

P. nin Basın hakkındaki kararı (Baştarafı 1 inci sahifede) teyerdn istedigi Matte mitmg veya toplantı vapmaması gerektiğini ve idari makamlara bu toplantılar mevzuunda genij salâhivetkr tanınacagını bildirmistir. traklör fabrikası Döviz verilntezse boru imâl edecek (Baştarafı 1 ıvci sahHede) ça ithal edilmediğinden, fabrika tam kapasite ile çaliîamamaktadır. Lü zumlu parçalarm, hâlen sadece yuzde 18 ı, Türkiyede imal edilmektedir 3^ sene sonra, bu nısbet yüzde 100 e yi;Vseleccktir. Mr. Mac Farlane, bir sual üzerine, eğer parça ithali için döviz temin •dilemezse, Ankaradaki fabrikanın traktör imalinden vazgeçerek, ham maddelert tamamile Türkiyeden t e min edilebilecek sifon, boru vesaire gibi şeyler imâline başlıyacağını acıklamıçtır. Mr. Mac Farlane. yarm sırasile AvusTurya ve Batı Almanyayı nyaret etmek msksadile uçakla îstanbuldan ayrılacaktır. Mumaileyh, bu memleketlerden, Ankeradaki fabrika için traktör parçası ithali imkânlarını aramak tçin temaslar yapacaktır. Mr. MacFarlane, lstanbula evvel ki gün Ankaradan gelmistir. Ziya retinin sebeblerinı. Türk ortaklarile tanışrnJik. Ankaradaki fabrikadaki isleri ve Türkiyenin iktisadi durumunu tetkitc etmek olnrak sıralamıştır. (Sanat Aleminde) Hârika çocukların seçîmi Vali sebeb oferak toplanhda dinle alftkah bir mevzunn 6660 sayılı kanun gereğince Müzik görüşüleeeğuıi ileri sürdü. hukııkçular Valinin toplantıya ve Klâsik Sanatlarda fevkalâde istibaşlamadan mani olanuyacağı kanaatinde dat gö=teren çocukların, tahsil ve Memuriar tophı elarak çalışma tarzlannı tesbit edecek ko hazırlanıror misyon Maarif Vekili Ahmed Özel Türk Devrim Ocakları Beyoğlu şu ' •• din mevzulu bir toplantıya mü « ve Güzel Sanatlar Umum Müdürü besinin dün saat 17.30 da Tel sokağin , saade edemem.» Haber aldığımıza göre, Dejrf«cllik çalıjaa Cevad Memduh Altar'ın nezareti daki lokalinde tertib olunan «Lâik ' Görüştuğümüz Hukukçularm ka , Bankasına bağh isletmelerde çalıjaa . . . , Bankasına bağh Bilindifi gibi veni Basın Kanununda gazete altında. yirmi çocuğun istidatlarını Bir Cemivette Dinin Yeri. konusun naatlerme gore, munakaşah yuvarU.c , m e m u r l a r d a n b i r k ı s m ı toplu o ! a r a k gahibleri. Yazı İsleri Müdürleri, basmuharrirler vt daki .nünakaşalı yuvarlah masa kon masa konfc^nsı gibi toplantıların, va istifalarım hanrlamışlardır. Buna inceliyerek, çalışmalarına son verÛkra muharrirleri için yüksek tahsil, muhabirler feıansma, tam başlanacağı sırada Vi pılması. 1909 senesinden itibaren yu sebeb olarak Ijirbuçuk sıraedenberi miştir: Jüri kararile seçilecek olan lâvetin emri ile mâni olunmuştur. rürlüğe giren îçtimaati Umuraıve için de lise tahsili mecburiyeti konmaktadır. Avolan «memur T Kanunu mucibince beyan sıstemına hazırlanmakta çocuklarm bir kısmı Avrupada bir 3 sivil polıs. sebeb gö=termeden nca yapılan konuşmalarm hulâs: laruun neşri ve tâbidjr. Ancak örfi idare, lüzum gdr müstahdem baremi» nin hcnâs WÜkısmı da Türkiyede tahsil ettirile Vilâyetin tebliğir.i şifahen Beyoîlu tefsırle verilmesi menedilmekte t.Jzibler de veni düğü takdirde, müsaade sistemini ih , rilpmemiş olmasıdır. ceklerdir. Jürinin karan merakla •i ıdarecilerine bildirmişlerdir. s esaslara bağlanmaktadır. İçtimaaü Umumiye Kadas edebilir. Netice itibarile, bir mül i Banka çevrelerindeki bo hurartuzbeklemektedir. Beyoğlu şubesi idarecileri derttal k! makam bulunması dolayısile Va hığun öst makamlann tahsil «» IInununa Relince, partiier toplantı için otomaükman Gökayı tetefonla arıyarak sebeb «* lilik, münakaşalı yuvarlak masa koı yakata bakmaksızm evvele* ktnlmıt Seramik sergİM izin alamıyacaklar, ayrıca toplantılarda söylenen Güzel Sanatlar Aka muşlar ve şu cevabı almışlardır: feransı gibi toplantılara başlamadan olan kadrolara iltimasu mennır alsozler gazetelere yazıldığı takdirde bu scrzler bir « Tahrik edici mahiyeti dolayısi mâni olamaz.» rralanndan geldiği ileri sfirflbMkto* demisinde açılmış oşahsa taalluk ediyorsa şiddetlendirici sebeb savıladir. lan seramik sergisinde caktır. Memurlar arasındaki hoşmrtstıztuk Füreyya tarafından Diğer taraftan meselâ D.P. Meclis Grupunun iist makamlara da sirayet etml( buyapılmiş olan seraznüzakerelerini yazmak kanunen suc halinc eellunmaktadır Bu arada. işletmelerto mik sehpa. ibrahim Özbay'ın bakır mektedir. en üst kademelerinde bulunanlann üzerine yapılmiş seramik tabaeı, da istifa edecekleri bildirilmiştir. 52 57 R 13 I) I) Ağır IVan Rikkat Kunt'un eski Türk motifMlLLET Sızan haberiere naz^ran, btr progleri, karagöz ve hacivat fijürleri'e ram dahilinde hazırlanmakta olaa 8 1 1 Adalet Bakanından sonra söz alan Ahmed *üslü tabakları Zühtii Müritoğlu'projelerin, İdare Meelist tarafmdan Gürkan, mevcud mevzuatın kâfi olduğunu ve bu reddedilmesi bu çeşid istifalara yol nun, Vedat Ar'ın eserleri ve bilhıs 5 FINLANDİYA tatbik edildiği takdirde Rene irtenen neticelerin açmaktadır. sa mozaik seramikden yapılmiş eser 3 ALMANYA 3 aknabileceğini söylemiş, müteakıben Burhaneddin i Dün yapılan İşletme Mfldörleri ler büyük br aiâka ile seyredilmek Onat kürsüye gelmiştir. Onat. konusmadan önce Meclisi toplantısında vukua gelen mfl 13 FRANSA (Baştaraiı I inci sahifede) tedir.: essif bir hâdise huzursTizhığun bafbir tereddüd Reçirmis. bu tereddüd karsısında D. konuşmasını yapmıştır. Sergi yedi hazirar!» kadar devam j lıca alâmeti savılmaktadır. Ba topMISIR P. Genel Başkanı Adnan Menderes, oturduâu yer• Kardeş Ülkeden ve aziz Türk edecektir. lantıda iki tsîetme Müdurön 8ne« den, «•sinirlenmevin Burhaneddin Bey, sâkin olun» topraklarından ayrılmak üzere bu 17 YLGOSLAVYA 2 Bale resitali münakaşaya başlamışlar, bilahar* diye seslenmiştir. Bu hitaba karsı Onat: lundueum şu dakikalarda Reisicum 29 mayısta yapılacak n kavgaya tutuşurlarken Umtım Mü3 Toplantı nnsında muhaiefetin «çıkhava top hur Celâl Bayar Hazretlerinin ve 15 RUMANYA « Ben sâkinim. fakat bilhassa mevkiiniz itiolan Bale resitali ha dür Vekilinin araya girmesOe «ynllanülarmda v* kapch salon toplantılarmda yaptık muhterem refıkalarınm hakkımırda barile sizin fâkin olmanli lâzımdır ve sükunete de mıslardır. 11 zırlıkların ikmâl edil MACARISTAN lari konuşmalardan ahnan pasolan muhtevi br» ibra/ eylemiş olduklan sonsuz sr\gilhtlyacıniz vardır» diye cevab vermistir. ye aerek kendi adıma. gerekse Irn memesi dolayiîile 5 Alâkah şahıslar, son gönlerde arîurler de dağıtılmıştır. Müzakerelerin sonunda paratoriçe namma samimî şük'snla16 LlBNAN tan anla<;maılıkların. Bankanm ü" haziran sall gününe Basın Ranununun tadili prensipi reye konmuş ımi7i am. «ziz Türkiyenin riyaret mum Müdürü Yusuf Ziya önîşin « tehır edılmiştır. BV. LGARISTAN 6 10 v» ekseriyetle kabul edilmiştir. Prensip karan aley •ttiğimiz her kösesinde bizleri tam hatsızlığı dolayısile v^rifMİ baftnda Bu söz üzerine Danyal Akbel ve ban Teknik İ'niversite Tnatrosu Delphinde rey veren milletvekili sayısı 5 tir. 30 kadaı bir birük ruh ve havası içinde »» iç10 P<JLONYA 3 bulunmavımndan ileri geldigini \mvekilleri oturdukları verden müdahaleve baalahia festhaline dâvet edildi en gelen bir yakınlık ve «lâka ile miiıetvekilinin de müstenkif kaldıfı bildirilmeklirtmektedirler. mışîsr, gürültüler artmıştır. Bu gürültüler arasın ^ ^ . • 2 0 SA\R Her sene klâsik eserlerden mütedir. Veriîe malumatf göre tadll tasarısı hazır oldu karsı'ıvsn asil Türk milletmin izhar da Onat. almacagı sövlenen tedbirlerle mutabık eyledisi yüksek hissiyata tesekkürde rekkep bir fe<Uval tertıpleyen Delp ğu için yarn derhal Meclise getirilecek ve en kısa bıılım^ayı bir vaîife bilirim. 3 SURIYE 3 oiduğunu belirtmiş., fakat gürültüler daha artınca hUchies Enstitüsü bu sene Teknik samanda çıkartılmaaına çabşıl; caktır. Biz bu seyahaiimizde kardeş Türk Üniversite Tiyarronınu divet etkürsüden inmek mecburiyetinde kalmıstır. Burha 3 ITALYA 1 1 illptine di^er bir karde? milletin D. P. Meclis Grupunun bu toplantısı dört saat neddin Onat kürsüden Hner'ken milletvekillerl miştir. Teknik Üniversite Tiyatrotemiz duygularını armağan .ıinrat; 3 ^ . 3 sürmüştüı ISVIÇRE •rjttınd» hükumete müzahir olrnîar ve olmıyanlar îetirdik. Simdi de Türk kardesleri su, bu sene temsil ettiği Mollier'den (Baştarafı 1 inci sahifed*) jeklinde tefrik yaptıgını itna eden bir tâbir kullanmizin kalbi mereddetlerini, hissedi adapte tAyyar Hamza» eserile fes1 RLSYA dıgl için Rafet Aksov söz almı$, Burhaneddin OnaAlâkah ve mütehassı? bir zat bn ir, görle görülür müşahhas delil ve tfvale iştirak etmeği düşünmektetın »iddetle alevhinde bulunmus, bu arada sözleriNOT: Güreşlerde tuşla galib gelen müsabık 0 (ittifakla veya eksehususta fikrini aöyleverek d«aif» Ankara 29 (Telefonla) D.P. Meclis Gru sşrhriie birlikte trana götürdüSu dir. riyetle kazanan) 1, yenilen 3 fena puan aiır. 5 fena puan alan günin tavzihini istemistir. tir ki: müzd?n, aynı zamanda aramızdaki pu Başkanlığından tebliğ edilmiştir . Konservatuvar opera resitali re«çı elenir. Finallere kalan müsabıkların fena puanlan sılmir. bağlıhâm en sağlam temel ve esasU» İrıracnt !le ttnalSt aragm<îakl Haziran aymda verilecek olan 1. D.P. Mecis Grupu bugün saat 15 de reis nni teşkil eden hakiki ve manecî açığı kapprmak için ithaiStı kwKonservatuvar opera resıtalinde vrkili Haluk Şaman'ın başkanlığında toplan irtibat ve münajebetleri takviyc ve maktan zyade ihracatı artörmrft Tekr»r söt alan Onat, konusmasma başladıgı sımıstır. Gündemde mevcud iç politika üıerin arsin ettiğimizden dolayı çok bü '•Burrerfly'dan birinci meclisde: But doğru olur. Buş\i« memlekette ç»rada gürültülerle karsılanmıs, bunun üzerin« Gruo terfly (Güher Arpağ), Pinkerton deki müzakerelerde söz alan Adalet Bakam yük sevinç duymaktayız. şidli ithal mallannın darlığı çekHMülfikat ve görüsmeler'.mizin bu (Çetin Demirhan), Suziki (İnci Ba Başkrnj şun'ar» söylemiştir: Matbuat Kanunu Ue basın ve radyo yolu ile yamektedır. Sanayid kauçuk, topa, hivîivatı karşıhkh olarak belirtmek• Görüyorum ki b=na olan itimadınıı kaybolpılan negriyata dair 6334 sayıb kanunda ya ten baska bir gayesi yoktu. Çünl'ü. şarır), yedek parça, müstahsil euval t » mttftur. Gürültüîer bunu göstermektedir. Bu vaziIkinci meclisde: Butterfly (Leylâ pılması düsünülen deftisiklikler hakkmda gru memnuniyetle ifade edeyim ki. ortsk?n^vice. teneke, in^aat sahibi clfcyet kar»ıstnda başkanlık vazifesinde kalmak benim pa genis izahat vermis ve bu izahat üzerine da doğrudan doğruya teması ıc^b Erman), Suziki (İnci Başarır) mir ve kereste. hastalar ilâc bekİçin imkânsız hale gelmiştir.» cereyan eden müzakere sonunda sözü geçen ettirecek müşkül meselelerimiz mev Carmenden; Carmen (İnci Balemektedır Döviz tasarrufu mak(Baştarafı 1 inci sahifede) Bu söı karşısında gnıptan hiç ses çıkıradığı kanımlarda yapılacak ctrgişikUkleTİn ve bu cud de§ildi. tşte bu hal ve keyfivc şarır), Frasquati (Alis Demirnas güreşi 2 1 lehine kapamıştır. Rus isadle ithalâtı kısnak istihsali d« Içü» Burhfr.eddin Onat cBaşkanlıktan Utifa ediyokanunlara ilâve edüecek hüktimlerin prensip tin. müsterek dava ve menfaatleri yan) Mercedes (Leylâ Erman), Le darecılori hakemlerüı bu kararına jümütee«ir eder. Çünkö daniideki mizi en iyi bir şekilde garanti etmekrvn» d«mi| rt kürsüden inmiştir. leri 5 muhalif reye karsı ittifakla tasvib olun te oldusuna emin bulunuyorum. Ben Remendado (Çetin Demirman), Le ri nezdinde itirazda bulunmuşlardır. (Baştarafı 1 inci sahifede) mamulât için ithal malı ham malNeticeda jüri, uzun süren münakaşa giltere Kralicesi îkinci Elizabeth'in zetne de lâzımdır.» muştur. ve tmparatoriçe, Reisicumhur Haz Dancairo (Jirair Arslan). retlerile Türkiye hükumeti erkânaıBellini Nirman Operasmdan dü lardan sonra neticeyi 32 ekseriyetle t a ç gjyjng m e r asimi sırasında, birer Ticaret Bakani 2. Müzakereler sırasında söz alan grup reisi Hamidin aleyhine bozmuştur. Jür*de dan ve Türk milletindeo o kadar g« et; Alis ve Süheyla ^ Sovyet kruvazörü, 3 A m e r i k a n Daha sonra Fahri Ağaoğlu ve Hamdi Sancar Mugla 29 fa.a.) tktisad v« Tîe«Antalya milletvekili Burhaneddin Onat bu niş ve büyük bir lutfü muhabbet ?>r bulunan Isviçre ve îtalyan delegeır ^ m ü a d e ü e Uve^poÖİ limanmda r c t V e k m ^ y ^ , , M a n d a l i n c , t ^ , . Faust'da; Faust (Agop Topuzbasm:n jiddetle aleyhinde bulunmuşlar, tedbirler prensipler üzerindeki kafi mutabakatını ifade dük ki buna teçekkür edebilmek pek Hamidin lehine. Polonyalı, Maear ve ° ,. yan), Mefbtofales (Jirayir Arslan) Yugoslav delegeler de Kotkasın lehi , dem.rlemışlerdır. berinde bazı mebuslarla Et ve Babk alınmasıru istemişlerdir. Slâhaddin Karayavur da etmekle beraber konuşması sırasında grup kolay değildir. i destro Kurumu Umum Müdürü oldugu hal•yu mevnı üzerinde durmuş ve gazetelerln bu Margarita (Leylâ Erman). ne karar vermislerdir.Türk federasyo j verden muteşekku Sovyet nlosu, âzâlarından bazılarına karşı tarizkâr hitablaSeyahatimiz boyunea ve ziyaretl» İzmirden sehrin tekhlten tarar görmiyeceğini Rigoletto'da; Gilda (Alis Demir nu da, jürinin bu kararına ; l rmın uyandırdığı umuml ve devamlı aksüla rimiz esnasında her yerde Türk halBoğazlanndan k n . b u '' t a n b u l Başarır), milel Federasyon nezdinde kının birieri candan karşılamak yo nasyan), Givonei (İnci mellar karsısında tekrar söz alarak büyük ekbulunmuştur.(F.t.LA.> dün gece geç geçerek, Amavudluk, Yugoslavya v e n af tem^lcilerinin istirakite yapdan lunda gr.«teHikleri yakın alâka ve Dük (Çetin Demirman). 0 0 seriyetin itimadını kaybetmiş olması hasebile ^ Almanya limanlarına «dostluK toplanhda dilek ve ihti.v aç lan ainleiçten gelen sıcak duygular. mutad Aida operasından fınSl: Aida (Sel vakte kadaı bu hususta bir v e Müterkıben söz alan Başbakan Adrıan Menderes gmp reisliğinden istifa ettiğini bildirmiştir. W " ^ ^ «yarelleri yapmak m&k m!s»lr Z^ryad Mandalinci. daha «mresmî teşrifatm çok üstünde ve dı ma Emiroğlu) Amnaris (İnci Başa varamamıştır. Karara kadar biz pufld s^at kadar süren konuşmasında eyvelâ muhaiefetin 3. Vakit ıreciktiğinden 5 haziran 1956 saat şmda idi. Işt* unutulmıyaeak olan van cetvelini jüri kararına göre tan ssadile, Akdenize açılmıştır. Bu tran ra Bplediyeyi «iyarrt etmj, ve berait IkUdara karşj takib ettiği hareket tarzı üzerinde geÇİ5i Montreux Anlaşması mucı berindeki zevatla Yatagan kazaona 15 de toplamlmak üzere içtimaa son veribniştir. nokta ve gönüllerimizde yer eden tat rır)» tarafından termil edilecektir. zm» «deceğiz. Eser Max Meinecke tarafından tarafından başta gi'miştir. Dün gece güreşçilerimiz dört nk bince, Sovyetler lı hâtıra da budur. Türkiye olmak üzere diğer alâkah Iktisad ve Tîcaret Vekili, lette .Tiusnbaka yapm:şlardır. Necib ve gayyur Türk miUetinin sahneye konacaktır. Dursun Ali Tatas (Fr.) devletlere ihbar edilmiştir. nail oldugu ve Reisicumhur Celâl sonra Milâs ve Bodruma gececektir. Ögrenlldiğine göre gelecek »etıe 52 kilonun ikinci turunda Dursun Sovjet filosu, 6 günden beri lima Zeyyad Mandalinci Bodrumda yenl Bayar Hazretlerinin yüksek rehberli orkestrayla birlikte tam bir opera i altında gelismekte bulunan şü temsil edilecektir. Ali. Fr?nsız Tatas ile karşılaşmış ve ! nımızda demirli bulunan 7 harb gemi insa edilecek olan soğuk hava temullü ve süratli ilerleme hamlelori üstün uir gtreşten sonra müsabakayı t sinden müteşekkil Amerikan filosu *isWi iV liman inşaatınm yann sftkt Çifte keramet bizîeri Eon derece memnun ve bahUittifakla kazanmıştır. j n u n yanmdan geçerken, g â ^ t alâka 17 de temelatma merasîminde buhl(Baştaraft 1 fncî «Jh'feffc) Gülhane Parkında 1 haziran cuma (Bastaraiı I inci tt (Baştarafı I inn sahifede) yar kılmıştır. M. Bavrak Kocaynski (Pol.1) I ç e kici bazı olaylar cereyan etmiştir nacak ve perşembe funü deniz yotfle mukaveleye göre, «Migros Türk>, «Türki;ede gerginliâin en mühim lı Hasanın plâkası önünde ihtiram Nuri Ulu Tanncîan Celal Bayar Hazret gününden itibaren; Reşad 73 kiloda Mithat 3ajTak, Polonyalı 7 harb gemisi, Birleşik Amerikamn Datçn ve Marmaris kazalannı ziya' Güntekin tarafmdan adapte edilen rakibine karşı güzel bir göreş çıka ' Akdenizdeki * y g M u g t a # m ve Max Meinecke tarafından sah rarak rrhibinin s'rtmı 9 dakika 11 subtur. avdetle cuma günü Ankaraya dSn*neye konulan « Çifte Keramet» pi saniyede yere getirmıştir. «Ticonderoga» uçak gemisinde bu cektir. t. Ath Gries (Macar) lunan Amerikan fıl<xu kumandam batlı Hasanın 503 yıl önce bayraijımı devamını niyaz ederim.» yesinin temsillerine başlanacaktır. lira tutan bu tazminat yüzünden j 79 kiloda lsmet Ath, Macar Gries Tümamiral Rdale ITrrrıs.'in rütbesi, Gazcte, muhaiefetin bizzat iktidar çektiği yere dikıTiiştir. Temsillerin başlama saatd 9.30 Migros Türk idErecıleri çok gjç duSah ı!e Cumhur Eaşkanınm vedaile güreşmiş ve maçı ittifakla kazan «Kutuzof» kruvazörüır'.e bulunan 3ov partisınin içine kadsr girdiğini1 yazv c glITJ 5 1 Halkın bü> ük tezahuratma ruma düşmüşlerdir. Fabrikava biran " ", ' " J " "TT , ' " ^ Halkın bü>ük tezahuratma veMİe laşmalan samımi olmus ve protokol dur. mıştır. yet filosunun kumandam ve Rusyaevveî döviz transferi vapılmâsı mev , m a k t a v e b u n a m ı s a l o l a r a k h a D R olan bu hareketten sonra bir manga kaidelerinin d:sma çıkmıştır. Konservatuvardaki Buhran halloldu 87 kiloda Adil Atan tur at'amıştu1. ı mebusunun Mecîise bir mn Karaderız Filosu Başkumandanı verdi j asker havaya ateş etmiştir. zuunda sarfedılen gayretler henüz bir Iran S?hı. Celâl Bayarın uzun uzun H. Kaplan • Kothas (Rus) Bu yıl Belediye bütDoğum ve Katlın Hastalıklan | gini bildirmektedir. Koramiral Borıs Palyakoftan ast olnetice vermemiştir. j Bunu tt'kiben mıkrofon başına ge elini sıkmış ve kendisini kucaklamışHamıd i!p Kotkas'ın maçı gayet ^lütehassısı çesinden anblok tahI Gazete devamla «Türkiyede geniş ı tstanbul Fetıh Derne&i Reisi Fik tır Cumhur Baskanı da bu harekete mücadeleli bir şekilde geçmiş ve genç duğundan, ilk defa olarak Amerikan en Kadıköy: Yeni Emniyet Sandısisatm kaldırılması güreşçimiz şöhretli rakibi karsısında \ füosu, 17 pâre top atısile So\yet filo ; ölçüde bir komünlst hareketi kat'i rem Baykara, bir konuşma yaparak kb!d m'ikabe!ede bulunmustur. ğı üstü. saat 1519 araa. j yen bekienemez. Fakat, bugünkü Fethin Türk ve Dünya tarihindeki ödolayısile bu tahsisat güzel îir güreş çıkarmıştır. Hakem ' sunu selâmlamıştır. Buna Sovyet fıUçak havalanırken 21 pâre top aTelefon: 36 08 18 güçlükler devam ederee, bir takım nemini belirtmiştir. tan para alan Konser ler, Hamid Kaplanı 2 1 galib sa/ ! losu, aynı şekilde mukabele etmiştir tılmıshr. Jet filolarımız, Sahm uçağıiçtimaî meselelerin zuhuru muhtevatuvar öretmenlerinin bir kısmı mışlardır. Müteakıben Vali Muavini Vefık Ki m hududa kadar teşyi etmıslerdir. Müteakıben Selimij'e kışlası, 18 pâr» Nişantajt Kn Enstltüsünden ?!d meidir.» demektedir. tabcıgil İstanbulun Fatih Suluın Meh î Diğer karşılaşmalar top atışı yapmıştır. Koramiral Boris ' ' ? ' m tramvay pasomu kaybetttm. vardı nın kadrosuz kaldığı öğrenilmışse r Onaltı hâkimin tekâüd edihnesine med tarafmdan fethine dair vaptığı (İ n H sahifeden devam) < 73 kiloda: Rus V. Manaev, ttalyan Palyakof, 2 ay kadar önce «Liyâkat Hulıurr.5li?dü . Tahran 29 fa.a.) Türkiyeye vap de Konservatuvar Müdürü yanlışlı t e m a s e d e n szete nu itev et Nişant?"i Kır Ehsritüsö esa» VA Bu adama bir vazife ver, hepimiS ?u e " konuşmada; «Istanbulun fethi. yalnız , tıkları »iv=)retten dönen îran ğm ortadan kalkmış oiduğunu ve P. Gian'a 9 dakika 10 saniyedo tuş sizlik» esbabı mucıbesile azledilen, es m e k t e d i r Ko. 570 Nuriye Yüksö zin basım belâya sokacak!. deyince , : bir şehrin alınması de|ıldir Bu fe . S>hı Rıza Pehlevî ve İmparatoriçe meselenin hallolunduğunu bildir la; Macar Szilvasi, Alman Hoffmaruıa fej R U S Karadeniz Filosu BaskumanEnver Pasa da ona: | «Onaltı hâkimin ani olarak tekaüde tih, bir devrin başlangıcıdır. Bu iti . Sürey>a bu?ün Gmt ayarile 12 45 te 3 dakika 30 saniyede tuşla: Bulgdr ' danmın yerine tâvin edUmiştir. Istan miştir. Petkov, SuriyeÜ Riyad'a 9 dakika Be birader, yeni bir çete kura sevkedilmesi, gerginliğin başlıca â j barla bu^ünün kTymetT ve mânâsı Tahrarta \rarmi5İardır. bullular, kurusıkı top atiflarının. İran m erin< n bi r saniyçde tuşla; Lübnanlı îdo Hichaın, Şah ve Kraliçe^inin Türkiyeden ayPlâk konseri rak İrana gitmesini teklif ettik. İs . . l ^ . Wir. Muhalefete göre, j derindir. Busün Tahran hava alanında İran Rumanyalı Valeriu'ya 7 dakika 11 >atediği zabitleri. istedigi adamları <=e Türkiyede radyo ve resmî haber aBugün saat 18.30 da Amerikan «29 mayısın dünya durdukca her hükümdarlannı karsılamağa geleft rılışlan münasebetile yapıldığmı zan ansl iktidann propaganda »ene artan bir heyecanla ku'.lanması j Başvekil Hüseyin Alâ şu beyanatta Haberler Bürosundaki konserde niyede tuşla; Mısırlı Seyid Hassan. netmislerdir. çip alacak, daha ne Her bu adam, j ' P'"11? teslim 5 oda, 3 h«İ Yugoslav Horvat'a ekseriyetle: Fınli devlet içinde devlet olmak mı istinı, tstanbul halkına ve bütün Türk bulunmu«rur: Roz Mary opereti, Liszt'in 2 numa Rantpnon. Isviçreli Gruggman'a r da İki filo krrs'.laştıkları esnada. «TiD i e W e l t muhaiefetin, 4 eski Ve milletine Ulu Tanndan niyaz edeman7.aralı parka naeır yor, ne yapalım!. diye cevab yer ' Hükümdarlanmıza pösterdikleri ralı Macar Radsodisi, ve Strauws'un kika 10 saniyede tuşla galib eelmiş ' ">n°eroga» ^ ^ gemisinde Amerık ,n 1 kil hakkmda açılan tahkikatın uza rim.» demiştir. mişti. kabulden dolavı Reisicumhur Celâl Yarasa Operetinden ikinci perde ça l d i . j 'Kutuzof» kruvazörürrtt» de Sovvet 1 Kadırga Kaburga 9ok. 4 lerdir. j İşte Yakub Cemil, gün geçtikçe masmdan da sikâvetçi olduğuna işaMehter takunınm çaldığl marş Bayara ve Türk hükumetine şükran lınaeaktır. 79 kiloda: Bulgar Dobrav. Ruman j bahrivelileri, birer bölük halinde şrükabaran listesi, seçtiği zabitan ve retle yazısını şu cümlelerle Mtirmek lar, büyük bir alâka toplpmış ve ka larımm bildirirken, Sahm Ortadoğuyoh Belusica'ya ittifakla; Finli Pun I vertelere sıralanarak, karşıhku selâm erleri Harbiye Nezaretinin Mercana , t e t " r : Sle bilâhare Topkapıya gelmiştir. da barışm ve güvenliğin muhafazam kari, Mısırlı Mustafaya ittifakla: Yu | resmini ifa elmişlerdir. Aynı zamnn bakan kapısınm iki tarafındaki dük ' «Türkiye NATO eamiasında mühim Burada da ihtiram duruşu yapıl , idealine bağb Bi§dad paktı içinıîe goslav Branko, Isviçreli Fivian'a 4 da, «Ticonderoga» ucak gemisinde b i r k a l e kânlara, bir kısmmı Sirkecideki otelolduğundan, onun Istikbalı "~*~~ Fatihin hocası Molla Güran! birlpşmis olan iki memlekpt arasmdakika 07 saniyede tusla: Rus Lar bir Amerikan bandosu, muhtelif mar« b ü t ü n lere yerleştirmişti. Kendi de kararmüttefik milletlerl ilgilendırtozia. Lübnanh Yakuba 7 dakika 30 lar çalrmştır. Amerikan ve Sovyet fi ziyaret edildikten soüra \ daki dostluk baSlarını bir kat daha r kat daha gâhını Meserret otelinde kurmuştu. mektedir. Bu milletler de Türkiyede Fatihte toplanıîmıştır. Fatihte saniyede tusla galib gelmişlerdir. lolanmn kumandanları da. telsizlerle ya sıkılastırdıŞını i%de etmek isterim.» k i Silâhlanmış, hszırlanmış bir kuvvet bâdiseleri büyük bir alâka ile ta87 kilcda: Bulpar Petko, İtalyuı yekdiğerlerine birer mesaj göndermerasime tstanbul Valisi S'ihm Tükivede bıılnndugu Mrak i b her zaman bir hâdise çıkarabilirdi. etmektedirler» l l l i ' Belediye Reisi Prof. Gökay da iş da Kahire radvosu tarafmdan Iranda Bulgarelli'ye 14 dakika 20 saniyede mislerdir. I *»»<*• ~nh>1ertı" Bunu Dahiliye Nazırı Talât Bey ya~™^"•" ' t i k etmiştir. tirak tusla: Rus Tkatchere, Yugoslav Cu j Kendilerile görüştüğümüz Ameri Küçükpazar Sabunhane Sk. No. tt hökumet darbesi vuku buldujuna kından takib ediyor, Enveri. asker Burada Fatih Sultan Mehmed'in dair ortava atılan uydurma haber olan .C.M.P. Ege Beyahatine bizzat ka citch'e ekseriyetle; Macar Kovacs. I kan filosuna mensub subaylar, Sov taraftarlanndan tecrid edebilmek türbesi ziyaret edilmiş ve Fatih Ca lere de temas edeh Başvekil şunlan tüacağını, bu bölgede temaa ve top İsviçreli Holaner'e fttifakla galib yet harb gemilerini «temiz» ve «balantıların ana mevzuunu rejim me gehnişlsrdir. için, Yakub Cemilin bazı mühİTi mii avlusunu dolduran kalabalık bir söylemiştîr: j kımlı» olarak vasınandırmışlar, «Faselesinin teşkil edeceğini söylemişherektclere teşebbüs etmesini beklivatandaş topluluğu önünde Mehter Ağır siklette: Bulgar Hüseyin A kat manevra kabüiyetleri bizimkilere « Yabann bir propagandanın !d tir. Büyükada Nizâm Akakçe yordu. Bu müsamahadan habersiz takımı marşlar çalmış. bu suretle cîialarmın tamamen aksine olarak lieef, Polonyalı Sosnowski'je 13 da : nisbeten az» demişlerdir. Bu sabah Seçun •e işbirliği mevzuunda söz sok. No. 2, 3 odah ev kiraj mcı sahifede) merasime son verilmiştir. olan Yakub Cemil. İrana gitmeğe "deeavbubeti sırasmda söylemenîn erken oiduğunu belirten kika 04 saniyede tuşla;; Yugfoslav . İstanbuldan ajTilaeak olan Amçrilıktır: Bakkal Yamandiy« ğil. hazır eli değmişken Babıâliyi ba Volvadinin İhakli ' nahiyesinde Gece ise mâbetler ve hisarlar ten memlekette tam bir sükunun hüküm Osm.an Bclükbaşı, «Teşriî masuniye Groselg. ttalyan Marcucci'ye 13 da kân fîlosu mensublan. Sovyet filosu sarak hükumeti devirmeğe hazırlanı Üçkuyu köyünden üzeyir Gencer, vir edilmiştir. veya 22 03 37 ilâ 51 67 35 yanlarından geçerken. mutaddan faz sürmüş oiduğunu kendrlerine bilü tinizin kaldırılacağı söyleniyor ae kikada tuşla galib gelmişlerdir. müracaat. yordu. Meserret otelinin 13. 14 numa j köy koruytıculuğu vazifesi görur52 kilo iklnrî tur Fatih în rnhnna mevlid ' la hiç bir emniyet tedbirinin alınma dersin\z? sorusuna şöyle cevab ver rah odalan, onun karargâhı idi. Böyle | ken isindpn çıkanlmış ve kendisiİstanbul Fethinin 503. yıldönümü miştir: j Brunyı (MacarlWeber (Aljnanl a ! dığını katiyetle ifade etmişlerdir. Sov « Hapishaneler meskeni Yusuf ittifakla. Ati\ye Said (Mıar) Di ! yet filosu ile karşılaşacaklan, Ameriçıkmastna gebeb olan münasebetile İmam Hatib Okulu öğ Fransızlar, Atatürk filmini şebbüsünden polisin haberdar oıma ı .... tur. biz çok girdik, çıktık, yabancı« mitur (Rumanya) ya ittifakla, Vu '; kan filosu mensublarına cuma günü heyeti ftzalarından rencileri de diin öğ!e nsmazmı mü ması imkSri^îzdı. İstanbula gelen çete ' „ . , y teakıb Fatih Camiinde Fatih Sul çevirmek üzere hazırlanıyor sayılmayız.» ] kov (Yugoslav) Brusef (Buleari a , haber verilm!«Mr. lehmed yaptığl münareislerile görüşen, hattâ fıkirlerini! f Osman Bölükbaşı, dün il merkezin ittifakla. Soloviel (Rus> Ahmed tan Mehmedin ruhuna ithaf ettikKayhan SAĞLAMER Par s 29 (T.H A.) Atatürk filk a ş a mavzerle leri bir mevlid okumuşlardır. MevMerkez Kumanc anhğı inzi^at suVvı sonunaa bu sahsı de partilileri kabul ederek, ı:ıuhtelif Nahli (Lübnanh a 12 dakika 45 saİyi vaziyette 10 tonluk bir mtnin Fransızlar tarafmdan filne Yüzbaşı Nevzada, İdarei Örfiye Di, öldürmüstür. Bilâhare hâdiseye lidden evvel 8 yasında bir öğrenci mevzuıarda görüşmüştür. niyede tuşla galib geldiler. aded Bussing kamyon saahnması için ç=l'şm?lann tekâBölükbaşı, 3 haziran pazar günü vanı Harb Reisi Nafiz Beyin yav 2 ri . mudahale etmek ıstıyen maktülün || fetihle ilgili. ilmî bir vaız vermiştir y ştir mül sahasma girdiği bildirilmektıhktır. Müracaat: Balıkpazan esnafı toplantlıîar saat ]n 30 d a uçakla İzmire gidecek ve Murada söyiemekten çekinmiven Y a ) akrabalarınd Y K il Ali j M i l l i i l k Murada söyiemekten çekinmiven Ya) akrabalarından Yaşar Koca, ile Ali j Milliyetcilik Derneği de saat 15 te tedir. Tel: 44 06 61 Istanbul Balıkpazarı Toptancı Esrafı Bir keçi, geyik burada tertib edi'en açıkhava top kub Cemil. nihayet bir gün bnskma lYöncüyü g°m mavzerle ve Hasarı Eminönü ÖSrenci lokalinde bir tooCemiyeti dün Ticaret Odasında to!anîantısmda konuşacaktır. Bölükbaşıya Bu arada, son haftalar zarfında karar vermişti (13 temmuz 1916). Ar| Y öncüyü de bıçakîa öldüren katU l a " t ı yapmıştır. nnştır yavruladı ' SATILIK zivaret etmis olan Fran bu seyahatinde. fenel başkan vekili ladre heyçti ve fa«liy*t rapor!arı ^ n l "TalSt ^ T e 1 taraftarlarile, ^ £ « . Paşa k k L n i n , Sİ;[l asker' .bilâhare. Mehmed Gökgö^ MehFuad Arna. genel sekreter yardımcıJ^ani , r, „ ... , ... siz rer'sörü Chrisfan Jacque s 'm sı Ahmed Bı!"in ve genel idare JuıKırklareli, 29 (Telefonla) Taş olnınup heyet lbra edildikten sonra Be du bBm. yani Enver P ? san.n .damlan, i ^ ^f.f' . , G m c B t ve Meh kanunu tadı'âtı hakbu fılmjn reiicörlGŞünü vapacağı rulundan Lutfi Bornovalı refakat e Ağıl nahiyesinde Süleyman Sarar a mıllî korunnn ( d S e s d ı e r k a t i bir mücadele saatine yaklaşı !"* ^m\i şahıslarl da dmdaki bir göçmenin keçisi bugün kmda güritşu'müş ve bazı tiyeier bu ^'M:^'mktdi deceklerdir. bl( ak!a a l r 1952 model. iyi vaziyette. kanunun bir müddet sonra kendiMğmb i r Jrorlardı. Meserret otelinde toplanniıs ? I surette yaralamıştır. B u ara Lüleburgazdaki saat hırsız Osman Bölükbaşı. İzmirden başh k l n l ^eyik yavrulamıştır. Mahalle hal den tadil olunacağı kansatmi izhar 44 48 35 e telefon ediniz. Olan çete reisleri vazifelerini almış , d a bir atl da blçakla öldüre» yacagı hu gezisinde. 7 haziran günü hayretler içinde bırakan yavru etm'şlerdir. Saat: 912 ve 1417. lardı. Bu sırada Bokaklar. polis, ian katiün bu durumunu gören yaşll Denizlide. 10 unda Aydmda. 12 sinde geyiğin boynuzl;«ı 5 santimetre kaları çetesi yakalandı Bundan sonra Balıkpazan Istlmlâk Sarma ile sanlmışh. Son dakikada bir kadm sekteikalbten vefat etmif Mugla. 14 ünde Manisa. 17 sinde Ba dardır. Işîerl gör',şulmuştür. Kırklareli. 29 (Telefonla) Lülebur(Baştarafı 1 inci sahtfedc) ¥p.ziyetten haberdar olan Samnpah tir. gaz polisi 15 Eündenberi kendisini lıkesir. 19 unda Çanakkale ve 20 sinRakkı, bir taraftan BabıMi Muhafız de de Bigada konuşacaktır. •••••••••••••«•••••••••••••••»•••»•••••••••• Katil hâdiseden fonra yakalanıjandarma Kumandantna telefon ede miş adalete tesüm edilmiştir. Hâ Kalem Müdürü Faruk Berkol ol ;mesçul eden saat hırsızları çetesini duğu halde bugün gaat 12'2O de nihayet meydana çıkarmağa muvaffak tek. diğer taraftan Meserret oteline dise muhitte büyük bir üzüntü ile uçakla İstanbuldan çehrimize gel , olmustur. Hâdisenin enteresan fakat koşarak, Yakub Cemile, yahu sen acıkh tarafı (saatçiler çetesi"» ismi Ankarada yeni bir Çocuk miştir. ^elirdin mi, derhal çeten! .adamlarım karsılanmıştır. şirketin saat meraklısı 1114 Cumhur Baskanı, hava alanında, İoğıt. Talâtın komplosuna düşecekSebze ve meyva fiatlan tiyatrosu inşa edildi te ebe • bt» kadar fenalık yapma $ehrimize bo! mıktarda sebze gelmege B. M. M. Baskanı, Başbakan. Ba ^ s : ! f r " d a k i ! i k . . , T O ı o r t a o k " 1 ', ğa hakkm yok!. dive bağırmiftı. Ya bpşlamı?tır. Toptan kabak on Ankara, 29 (Cumhuriyet Tek« kanlar, mülkî ve askeri erkân teSon Lülebure^zda ömer Lltkub Cetnil güçîükle tasavvurundan r u ? a »atılmıstır Fakat perakende r?fmdan karşılanmıştır. leks) Genclik Parkında «çılan tstanbul Amerikan Koleji K u ve Erkek kısı mlarının orta bazıriık sınıfların* girif imtl • • kuru t n fl Pasajında Mesud Erdeme aid dük Vazgeçti. Fakat pek az sonra tevkîf î » • • » rerumraıekterllr. Do»§ Hava alamndan aynı otomobille kftndan külliyetli miktardB saat ça Ankara sergisinde tnşaası tamamhanları 20 ve 21 Haziran günlerinde yapılac aktır İmtiiıanlara katılacak İlkokul mexunl* î', •dilerek Beklrağa bölüŞüne sevke mateı » 0 kiıru?» (SOpnOştür. Çil«k 150 »ehre felen Cumhur Baskanı, Başkuruş» kadar «atılmaktadır. Englnann n n ı n müracaatlarını en geç, 7 haziran günün e kadar yapmış olmalan gerekir. larak satmak suretile icraî faaliyette lanan Çocuk Tiyatrosu 31 mayıı «Udi B« «uretle Üctee» BatnMl baskı tsnesi 4fl kunıstur. Bu *ene kirız 4a bakan ve Dışişleri Bakanile U2wn bulunan küçük çeteciler adalete tes 1958 perçerrbt günü saat 20 de Kız kısmma yalnıa gündüzlü öğrenci ali nabilecektır ta akim kalrrn» oldu. boldor. bir toplantı yapmı=ı=rri.açılacaktır: »•••••••••••«••••••••••••••••••••••••••t»*»»»«»»»*»*>»t«M«»•<•••»»••••»• TâdiHerin esaslan llk muhalif sesler durmuş, gerek mitinglerde ve gerek kapalı salon toplantılanrıda yspılan konuşmalardan bazı misaller vetmif, hasının, muhaiefetin hareket tarzuıı destekle<liğini ve btt toplantılara aid haberleri geni} tekilde »erdiğiri, buna mukabil iktidarın icraatına yer aynlmadığını, demokrasilerde büyük kuvvet olat bssımn bizde tek taraflı işlediğini söylemiştir. Başbakarun bu trada muhaiefetin meselâ adlî teminattan mütemadiyen bahsettiğini ve memlekette adlî teırınatı yokmuş gibi gösterdiğini ileri sürmüş, meselâ 16 hâkimin emekliye tevki mevzuunda sevk lsi kfnunl oldugu halde basında ileri geri yazılar yaııldığından ve muhaiefetin de toplantılarda bunu «tısmar ettiğinden ve böylece unuffll efkârda husuısuzluk re hoşnudsuzluk yarattığından, memlekette daims heyecaniı bir havayı idameye çahştığından bahisle bunlann 6nüne geçilmesi zamanıBin gelciğini, tedbir almak gerektiğini öne sürmüştür Daha «onra şeref ve havsiyetler mevzuuna da temes edrn Başbakan. bunlann neşir yolu ile haltldar edümesini Snlemek için hükümler sjetirmek lüzumu üzerinde durmuş. bilhassa tekzib müessesesinin itibarm iadesinde pek fazla bir fonksiyonu olmadıfın bflirterek gazeteci'erin tahsilleri mevzuuna «eçmiş. yalan tezvir ve iftiralfra aid haberlerın daha ılyade bilgisizlik ve tahsilsiılikten ileri geldiğini, bunun için bir tedbir alınması icab ettiğıni söv'emiş, ayrtc* yalan haberler karsüığınd» mücyyidelerin hafif oiduğunu da beyan eylemiştir, Başbakanın bu konuşması sık sık alkışlarla kesilmiş ve «rupta umumiyetle Usvib gördüğü mü?abf> f edilmiftir. Vüâyet Devrim Ocaklan Denizcilik tonlantısına mâni oldu Bankasında Dünva Kunasında Fena Puan Durumu Şehinşah ve Kraliçe Tahrana döndiiler Karar Giirültuler İfhalât ve ihracaHa son dnnmntnız Tebliğ Onaf isfifa ediyor l Dünya Kupası greko romen şampiyonası başiadı Senelerdenberi i!k defa Amerikan ve Rus filoltrı limanı* mızda karşılaşlslar Basın aleyfıtarları konusuyor Monderes kürsüde Migros Tnrk tazminal «Menderes bir döne Istanbul feihinin ödeyecek meç noktasındadır» yıldönümü kuüandı Babıâüyi tasmağa kaJkan Yakub Cemi! rı ?T, Kaınffer Sezet j Silıhk Ev Bölpkbaşı Ege seyahatine çıkıyor Korknnç bir cinayefler serisi Kiralık EY ~ Safılık Kamyon Bayar Ankaraya JAGUAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog