Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

30 Mars 1956 (Başmakaleden devam) es, gerçi hayatiyet eseridir; amma söz ve nağmemahdnddur. Buna mukabil, henöa den başkası, nihayet giiktıruluş halinde bulunan genç parrültüdür. Hler, süratle kütlelere nüfıız edeGürultü de rahatsız eder şeydır. bilmek için sık sık mitingler yap»tockholm şehri sokaklarında havh etmek istiyorlar. İster Merih seyya Memleketimizi, hattâ en buyük şemak mecburiyetindedirler. Hazır^ yarak dolaşan bir kadına sık »ık resine, ister civar eyaletlerden biri hirleriınizi vasfedenler, çok günütulü olduğundan bahsederler.Ayn ayn Sabık Başbakan Bagirot ile 3 landığı söylenen kannndan, yeni rastlanmaktadu. Bu kadın, bir eks 1e... partilerin gün görmüş siyasî te perdir ve 20 eins köpeğin havlamala Hemen hemen hepsi de, istekle tele çekmediğimiz için mukayeselert arkadaşırun kurşuna dizilmiş şekküllere nazaran daha fazla za ..ı mükemmel bir şekilde taklid et rinin sonunda «iyi bir koeaya sahiD kabil değilse de Avrupa şehırlennl yarahlann olduklan açıkland» irleşik Amerikanın, Kusya Londra 29. (R) Kıbrısta, Türk Bugtinkü karışıklıklarda. mektedir. Kendisi, Maliye Vekâleti olmak» arzusunu izhar eylemişıer görenlerimiz bilir ki bizim şehırler rar görecekleri tabiidir. lle münasebetlerini, yeni ve Rum ahali arasmdaki hâdiseler, adedl, 50 yl tecavüz etmpktedlr. dir. oralara nazaran çok gurültülüdur. Fazıl Küçük Ankaraya hareket etti Partilerin açık hava toplantıla tarafmdan angaje edilmiştir. bir cepheden mütalea etMoskova 29 (AP) Sovyet Azer Bu 15.523 kadından yalnız bin Gürültünün de bir lüzumlusn, daîsveç basını bunun sebebini fU jeLefkoşe 29, (R) Kıbrıstakl Turk beycanın sabık Başkanile Kafkas nndan temin ettikleri faydalar, mesi ve dış politikasında yenide'n şiddetlenmiştir. Bugün Lef gayet açık konuşmuş ve demiştir ki: ha doğrusu kaçınümıyanı vardır. Fab ban deçişiklikler yapması ihtimalle koşede, Türk mezarlığımn yanında, lerln «ozcüsü ve llderlerinden Dr Fa arda kâin bu Cumhuriyetin ileri biinyevî hususiyetlerine göre de kilde izah etmektedir: c Beni sevecek, uzak memleket rika gürültüsü, nakil vasıtalan ?«' « Kadın bu şekilde havlıyarak ri^mevcuddur. Moskova tarahndan pazartesi günü Rum tedhişçiler ta zıl Küçük Adadakl son hâdlseler etdeğişebilir. Bir Fransız hukukçu dolaşmakla, evlerdeki köpeklerin dı lere seyahate götürecek, mükellef bir rültüsü vesaire gibi. Onlan da azaltgenlşletilen barış kampanyası». Bus rafından öldürülen Türk polisHiin rafında Türk hükumetl erkânı lle gö gelen 3 idarecisinin «ihanet ve mu apartunanı olan, otomobille dolaşan rüçmek üzere, bUEün UriB Demlr Perde dışında yaptıkları cenaze töreni sırasında, Rumlarla raya. hareket etmiştir. buradan Anka kabil ihtilâl faaliyetlerinden» idam sunun söylediği gibi, dinleyici küt şarı çıkmalarını da sağlamaktadır. çok zengin, yakışıklı bir bahriye su mak için tedbirler alırlar. Fabnkalesi ne kadar kalabahk olursa, fi Kendisıni gizlice takib eden Maliye lan iskân sahalanndan dışarıda kuedildikleri bugün açlklanmıştır. muhtelif diplomatik teşebbüsler ve bayı ile evlenmek istiyorum.» E.O.KA. ve Komünist Partisinin rarlar. Bizde gürültü töyle degıldır. seyahatleri Washlngton'u da, politi Türkler çarpışmışlardır. Bu sırada, Bu 4 idarecinin eski Sovyet po kirleri kıyınetlendirmek imkâm o memurları da bu köpekler için vergi Kİzli beyannameleri *** verilip verilmediğini tahkik etmekteBizde ses bolluğu vardır. kasında ban âyarlamalar yapma£a kalabahk arasmdan atılan bjr kurlis şefi La\Tenti Beria'nm suç orta nisbette zayıflamaktadır. Çok de dirler. Bu şekilde, Maliyenin geliri ttüleyen manken Londra 29, (R) Kıbn» Valisl John Şu sokaklanmızı göriiyorsunuz. En gevketmektedir. şu'nla, bir Rum öldürülmüştür. Inbir aksi sada nyandırmaksı artmakta ve köpek vergisinin kaçırılHardlng tarafmdan. E O K A. lle 1? ğı olmakla itham edildikleri anlaatı Almanyada bir (ütüleyen man aristokraHk mahallelerden en ökaraBugün için Amerikan dış politıka e.liz emniyet kuvvetlmnin, baa blrllgl yaptıâı 7e tahrlb&tı destekledl şılmaktadır. nn kaybolup gitmektedir. Lincoln, ması imkânsız hale gelmektedir!» ken) yapılmıştır. Alman erkek sına kadar sabahtan akşama kadar guıı istikrar bulmuştur, denilemez. Türkleri tevkif etmek istemeleri £i lçln kanun dışı İlân edilen komüleri ve kadınları, elbise ütülemek için avazı çıktığı kadar bağıran satıcı, şeBakuda çıkan ve bugün Moskova demokrasi idealinin manevî âbidesi *** Dıs İsleri Bakanı Foster Dullesin üzerine, Türkler 300 kişilik bir ka nist partlsı bUBün yayınladıgı glzll vakit kaybetmiyecekler, yorulmıya hirlinin âsabmı mahveder. Kadın çoraplan için garanti beyannamede, Kıbnstaki tedhişlere. ka ya ulaşan işçi gazetesinin idam edi sayılan meşhur hitabesini Gertysfazla kötümser bir şekilde beynelmlcaklaHır. Anlatıldığına göre, elbise Oturduğum ev, karakola yakındır. lel durumu gözönüne getirdiği söy file halinde İneiliz emnivet kuvvet tlllere ve nümaylçlere son yerllmeslnl len bu şahıslarm «tedhiş hareket burg muharebe mcydanmda irad fngilterede kadın çoraplan imal et bu mankene giydirilecek. iki üç daSabahın sekizinden evvel de sokakta ve lstemlştir. Komünlst partlsi ayrıca. mı lerinde» bulunduklarınl yazmıştır. ettiği giin, siyasî hayatının en bü l mekte olan bir firma, ilk defa olenlyor. Başkan Eisenhower tarafın lerinın üzerlerir.e saldınruşlar kika beklenecek ve ütülenmiş bir bağırmak yasaktır: amma yasak andan silâhsızlanma işlcrinl idareye uzun süren müsâdemeden sonra da halll hükumetln, ldamlara da son veruğra larak garantili Naylon kadın çorapDuruşmalarmın Bakuda 1226 ni yük muvaffakıyetsizliğine şekilde çıkarılaeaktrr. Bu ütüleyen lıyana ve t. tbik cdenedir. meslnl taleb etmektedlr. memur edilen ve dış politikada Dulmıştı. Fakat hukukçular, filozoflar lan satışlarına baslamıştu. Bu husus mankenin ne şekilde çalıştığı hak Diğer taraf tan E O.K Gece 1 e kadar civann delikanhlan les kadar rol oynamağa koyulan ğılmışlardır. Lefkoşenin Türk ma beyanname yayınlamış, A. da glzll bir san tarihleri arasında yaplldığı be ve gazeteciler, ilk dinleyenlerin ta şu tafsilât veriliyor: ldamlar devam birbirlerile sokakta şakalaşırlar. TaStassen'iıı Ise fazla iyimser olduğun halle<unde. yeniden sokağa çıkma ettiği taktlrde, hallhazırdaklndpn çok lirtilen bu şahıslardan en mârufu c Bu firma, Naylon çorapları için kında henüz tafsilât verilmiyor. beğenmedikleri bu hitabede dev*** biî onbirde yatmış olanlar uyanır; yasaürı ilân edilmiştir. dan bahsediliyor. daha siddetli mukabaleye sirlşilece*m: Azerbeycan komünist partisinin sa rin en büyük siyasî fikir hazinesini bir ay garanti vermektedir. Bu müd Reklâm 'îğrunda amma ne diyebilirMniz? Diyorlar ki: bık sekreteri ve Sovyet Azerbeycan det «arfında çorap kaçtığı takdirde Di*pr taraftaTi, Affanla koyünden açıklamı?tır irleşik Amerikanın büyük şirket Naaaapalim?. Şakalaşıyoruz. De Şimdi Başkan Eisenhower, bu eeçmpktp olan bir Rum kamyonunun ^umhuriyeti Bakanlar Kurulu Baş keşfettiler. Bu itibarla, açık hava sahibi bunu firmaya iade etmekte. Kraliçe için emniyet tedbirleri leri (reklâm) için her sene da mokrasi var, derler. Zaten ne polis. toplantılarının fikir partileri aley oradan bir yenisini gene bir ay gaIki cereyanı ve gbrüşü bağdaştırmağa şofnru. 4 ktşl tarafmdan cpvrilmlş ve Londra: 29 (a.a.) İngütereye sel kanı M. E. Bagirov'du. ne bekei ağzını açmaz. Bu, bir saygı açılan ateş lle öldurulmuştür Taşıtta miş olduklan tahmln edilen bazı Kıb ha fazla para sarfetmektedirler. çalışmaktadır. Moskova basını şimdiye kadar hine bir «handicapo teşkfl ettiğini ranti ile almaktadır.» bir yolcıı atır Geçen sene zarfında General Mo meselesidir. Medeni vazife hissidir. Beyaz Sarayın süratle bu istikrar bulunanBunun vprdlâl şekllde yaralan rıslı tethişçllerln. Krallçeye sulkasd vap ve buralarda demasiojinin daha 3{î îjî 5f! mıştır. ifadeve Eöre, 4 maları lhtlmalinl nazarı ltlbara alan bu dunışma ve idamlar hakkmda tors şirketinin yalnız gazetelere ver Yahu! Âlem uyuyor. Ne diye bağınzlığa bir son vermek ve Amerika>a klçı Turkçe konuşmakta idller. disi 'lân parası 25n milyon Türk li • rışıyorıız?» sorusu adamuı akbna gelpolls. Krallçenln etrafındaki guvenlik her hanei bir haHer neşretmemişti. fazla itibar gördüğünü düşünmek Yol kazalan ve doktorlar kat'î bir politika yolu çizmek mecOnaz« torentnden donmekte olan tedblrlerinl arttırmıştır. merikalı doktorlarm nihayet yol rasmı bulmuştur. Onu pek az faık'ı mezse buna polis bir şey yapamaz. İdam edilen 4 şahısla birlikte yar kabildir. Fikir partilerirrin geç inburlyetinde olduğtı muhakkak. ÇünKraliçe sararına kazalan ile meşgul nlmak husu Ford ve Chrysler firmaları takib et Adam kendi kendine polis olmalıdır. kü bu şekilde geçen her eün Mo<ko Türkler. Lpfkosemn banhvosunde ok 500 metre dun. Buckıncham VVe'.line Silanan diğer iki sanığın 25 er ylî kişaf etmeleri. acık hava toplantısijen tüpleri dolduran bir fabrikayı kadar mesafedeki Dün sabah yedi burukta yatağımmektedir. Bunlar da 200 milyon TürK larında diğer rakibleri kadar geniş sunda karar aldıkları bildiriliyor. va tarahndan isti"=mar edümektedir. basarak a t e s e vermlşlerdlr. Bir Ruma ton kışlasmda, bir muhafız kıt'asını hapse mahkum edildikleri bildirilTıb mecmuasmda çıkan bir yazıda lirasınm üstünde nara sarfetmişlerdir. dan sıcradım. Gür sesli birisi avan bir hareket yaratamamalanndandır. Bugüne kadar Moskovayı ziyarete a!d olan fabrlkanın 2 müstahdemi ya teftls ederken 500 polis yolun İKİ tara mektedir. çıktığı kadar bağınyordu. On saniye*** gidenler veya Rus idarecilerini mi ralanmıştır. Gene Türkler bir huz ştr fmda peçilmez bir saf t«şkil edecek çe Açık hava toplantılarının kaldı şöyle deniliyor: « Çocuk felci hastalığmdan dolayı Bnlganin, en iyi giyinen erkekler de bir hağınyor. Sesinin edasına naiaflr edenler. dünyayı hanşa götü keMne aid kamyonu tutup devirml» kllde sıralanmışlardı Bu iirada. Scotnlması. iktidar partisi hesabına zaran bir satıcı. Dinlediro. Maru' saland Tarda mensub blr çok Sİ7İ1 polls Âmerikada her yıl 2.000 kişi ölüyor. arasında reeek hal earelerinin bulunmadığmı. lerdlr. merrfaatler temin edebilir. Muasır Halbuki yol kazalarında her sene 38 hyormuş. Allah da adama se» verde Kraliçenln geçece*i yol üzerine *ngiliz terzilerinin. Rus Başbakanı miş ha!. Bağırdı durdu. Sabahleyin, beynelmilel ihtilâflarda hiç bir değiBu ara'ia 21 mayısta aSır çeklld» y» toplanmıs olan cemiyette, başlıca propaganda va bin kişi hayatlarmı kaybetmektedir * Bulganin'in elbiselerini beğendiksiklik olmadığını söylüyorlar. Bu va ralanan Turk poTUl .huBiin otmüstür. hul'inuvordu. halkın arasına karışmış sıtalarının televizyon, radyo. mat ler. Cocuk felci ile mücadele için leri anlaşılıyor. Londrada münteşir haydi sütcüye, gazeteciye ses ermiyeriyette bn temasların fazla bir netice Hlllllllllltlıııı M buat, miting ve konferanslardan memleketin bütün ilim kaynaklan (Tailor and Cutter) adlı terziler der lim.. Amma şu nârâlı marukuya ne verdiği de söylenemez. Diğer tarafdiyelim?.. tan bundan Sovyet propagandasımn ibaret olduklan malumdur. Memle seferber ediliyor. Fakat yol kaza'arı gisinde Mareşal Bulganin (dünyanın Bunu polis düzeltemez. tnsanm ile mücadele için hiçbir şey yapıl en ivi giyinen erkeklerii arasına so fayda sağladığı da muhakkak! ketimizde televizjon yoktur ve m>yor Buna son vermek zamanı eel kulmuştur ve dördüncü durumdadır. kendi aklı düzelrmell.. Talnız, bir çok NATO memleketradyo hükumetirr emrindedir. Mat rristir > Bi'inci Prens Charles'dir. îkinci de leri Rusyanm davetnamelerine müsbuat ise, iktidann tesirinden tamaTıb mecmuasmda şu noktaya da Amerikanın Demokrat Başkan adayı Evvelki gece sabaha karşı güzel sespet eevablar verirken. tarafsız devli birinin gazelile uyandım. Gecenin men masun değildir. Matbuata ispal işaret ediliyor: letler !se tema«lannı daha da sıklaşAdlai Stevenson'dur. sükuner! arasında çm çın ötüyordu hakkının tanınmaması. resmî ilanc Yol kazalarında ölüm hemen tınrken Birleşik Amerikanın. hemen Bu nedir Yarabbi?.. Dikkat ettim.. Gözyaşı isteniyor lann siyasî öleülerle dağıtılması ve hemen her zaman beynin zedelenhemen tek başına. Rus davernameleAnkara 29 (Cumhuriyet Teleks) kâğıd temininde früçlüklerle karşı mesi ile oluyor. Halbuki otomobilin I os Angeles'deki (Kaliforniya Üni Bir manzum şey okumaktadrr. Sesin rinl birbirl peşi sıra geri cevirmesi 19561957 ders yılı başmda, şim lasılması. bazı kalem sahiblerinin karöserisi. kazalar göVönünde rutu •" versitesi) nin tıbbî araştırma mer intisar şekline ve arasıra uzaklaşıp nin de zararlı olabilecegi gözönünde yaklaşmasına bakarak karşımızdald Muhalefet lideri Stevenson. böyfe bir buhramn çıkmasındilik Ankara. İstanbul. İzmir ve tniiradele kabilivetirfi zayıflatmak larak yapılırsa. ona göre ma<Wel?r kezi gazetelere şu ilânı vermiştir: hıtulmaktadır. Bu tehlikeyl Ameri ramiin minaresinde blr sey okundo Gözyaşına ihtiyacımız var!> kan basmı da belirtmeden eecmiyor. Diyarbakır vilâyatlerindeki ilkokul tadır. Muhalefet partileri. radyonun kullanılırsa bu önlenmiş olur. Sey dan endişe ettiğini söyledi, işsizliğin arttığından bahsetti funu anladım. Okunan ezan de^ildlr. Ban New Tork gazeteleri. böyle deArastuTna merkezinden b« husus Minarede ezandan baska kasidelertn l?rda tatbik edilecek olan »Gıda hiikumet elinde bulunmasından rüsefer ekipleri valnız frenleri muayene ediyorlar. Bu ise. yalnız yaya ta şu tafsilât veriliyor: varo ederse bu sefer Komiinistler de okundnğnnn bilmedl&im için gaLosangeles: 29 (a.a.) Dün ak zünden kömür mâdenlerinde, doku yardım programına» aid anlaşma, mütevellid mnvazenesizliği, miting ları koruyabilir. Içindekileri değil. bizlerl, bir nevl Demir Perde kur« Acı duyarken, hiddetli iken, rfbime gitti. Dinledîm. Okunan şeyin şam burada bir toplantıda söz alan ma fabrikalannda ve çelik izabeha bugün saat 16.30 da Millî Eeitim ler sayesinde kısmen lelâfi edebil Onları da düşünelim.» makla suçlandırmağa kalkışacak. bugönül buhranlannda dökülen gözyaş metninl anlamadım:. Fakat sonunda nun etrafında eeniş propaganda ya Demokrat Parti Cumhur Başkanı nelerinde işsizliğin alabildiğine art Bakanı, Professör Ahmed Öze! ve mektedirler. İktidar temel atma ve ları ile scfan ayıklarken ve sis için sabah ezanı ile birrl. Demek Id ya Unicef Avrupa ve Afrik= Bölzeleri Kimin lmzası kac para eder* pa<aklar. diyorlar! de dökülen gözyaşları arasında bü arabca. ya türkçe bir kaside idi: bn adayı Adlai Stevenson, Birleşik tığını söylemiştir. acılış merasimlerinde serbestçe nuBaşkanı Dr. Egger tarafmdan im« Ba'kan Eisenhower ile Monako yük fark mevcuddur. Biz. sisin gözönümüzdekl günierde BatıDoeu Âmerikada bir iktisadî buhran çlk Gene aym toplantıda bulunan ba tuk sövlerken muhalefetin acık ha Prensesi Grace Kelly başbaşa gitmek yaslan üzerindeki tesirini tesbit et kasideleri. hele eüzel sesle okunursa mücadeleslnin yepyenl bir şekil al masmdan endişe ettiğini beyan et yan Roosevelt de, Birleşik Âmeri zalanmıstır. pek severim: amma vakti ve yeri lyi va toplantılan yapmak hakkını mek ve böylelikle sisten mütevellid Inrihab edilmcmişri. Minare ezan oması ihtimalleri kuvvetlenmpktedir. miştir. Millî Eâitim Bakanlığı Müsteşarı kavhetmesi. propaganda sahastnda tedirler!» kada zirat mahsül fiatlarının düşAmerikanın «imza eksperi» tarafın göz hastahklarına bir son vermek is knmak. ezan Miislümanlan namaza Bu tniicadelenin takib edeceği seyri Steven^on sorulan bazı soruları müş olmaslrun bir iktisadî buhra Osman Fanık Verimer, Sıhh^t Ve zahiri bir müsavatsızlığa sebebiyet aan verilen bu beyanat hayret uynn tiyoruz. Tecrübelerimizi muvaffakı Cajırmak Içindir. Ondan ötesi bir gövle hülâja etrnek mümkün: kâletini temsilen Müstesar Muavini dırmıstır. İmza toplamak hastalığrna yetle tamamlamak için gözyaşına ib mahalle halkmı uvkusıında bir mecBatı lle Doğu arasında daha sı cevablandlrırken, Otomasyon deni nın habercisi olduğunu bildirmiş Tevfik CavHam, Birleşmiş Milletler verebilir. müptelâ kimselerin bugünlerde en tiyacım var. Getirin!» kı münasebetler olarak. zi\arp<ler len, âzamî şekilde makineleşme yü tir: bnrî kaside lle bihuzur etmek olur. Mitinç hürriyeti kiisufa uğratıl fazla aradıklan imzalar da EisenhoTürkiye Misyonu Sefi Dr. Humann. *** teati nlunacak. her iki taraf birhiri""'iMilllHIIINIlnllflllimrairailllllHillllllllllllllimıllllıiMifım,,. dığı takdirde. iktidann maruz ka »er ile Grace Kelly'ninkilerdir. Her Hiilâsası şndur: İlk tedrisat Umum Müdürü Halid Çamurdan kömür ne gülümseyecek. tatlı sözler söyllyeBiz ses çıkanlacak ve çıkanlmıBerk, Maarif Sıhhat Dairesi B?ş lacağı zararlar. temin edereği fay ikisinin de imzaları 14 dolara sa'ıl I J i r İngiliz, çamurdan kömür yapcek. fakat bu giilünTsempİerin gerlyacak verleri hilmedirimiz gibi hesinde silâhlanma gene hütün 1hızile kanı Dr. Baha Arkan ile sair zeva dalar kadar mühimdir. Memleketi maktadır. Meşhur âlim, müteveffa * ^ mağa muvaffak oldu mu? nüz cıkaracak sesin de cinsinl tayin Einstein'in imzası ise 3 dolar edi devam edecek, askeri tedbirle» alıLondrada münteşir News Chronicle edememMz. tın hazır bulundukları imza mere mİ7de. müessir hir ağız gazetesi naeak! vardır. Matbuatta. mediste vcya or. gazetesinin verdiği habere göre, ça»iminde tasdik ve kabul edilmiş Onun lcin bizim şehirlerde IbadetBirleşik Âmerikada «imza fîat pi murdan yapılan bu kömür, duman Ömer Sami CO<!AT? Kanyas City: 29 (a.a.) Oak Rid olan snlasma hükümlenne göre, ».ivasî toplantılarda muhalefet ve rasası» hakkında şu tafsilât açık yapmadan yanmakta. odayı da mü ten. ricarete kadar blr ses lâübalilifiHir hiikiim sürer. ge atom araştırmaları merkezinde 19561957 ders yılı içinde 100.000, iktidann serbestre münakasa ede lanmıştır: kemmelen ısıtmaktadır. Yalnız ça medikleri mevzular. kulaktan knBuna polis değil. kendi aklınuzla « Hitler, gözden düsmüştür. B<r mura ne gibi madde'er ilâve edildigi Roma. 29 (R) İtalyan Belediye çalışan âiimlerden Tennessee üni 19571958 ders yılmda 250 000 ve care bulmalıyız. î& profesörü 39581959 vılında 450.000 ükoku! öğ 1> a yapılan teNirlerie neticeye zamanlar çnk fazla para ile satın 3 bilinmemekte ve kesfi yapan İngiliz ve '1 Gencl Meclisi «eçimlerinin ne ver«itesi atom kimyası lınan imzasma simdi 3 ilâ 3 buçıtk B FFT.FK ticeleri tamamlanmaktadır. Mevcud Georges Schweitzer şunları söyle rencisine her eün bir bardak temiz b?ğlanmaktadır. Ağız ga7etesirrin iıa veriliyor. Batı Almanya Başba de bu hususu gizli tutmaktadır. Gazete. çamurdan kömür yapılmasüt. bslıkyağı kapsülü ve sabun necrivatı kar«ı«'r>Ha. alâl"'>l''ar srömiştir: maluır.ata eöre, geçen seçimlere na riislerini müdıfaava dahi fırsat ianı Adenauer'in imzası ise 8 dolar «ına sebeb olan hâdiseyi şöyle anla Abasız Haiil bir kadını ölümle Londra 29 (AP) İngilterenin zaran komünistler bu defa yüzde «İnsan artık bütün dünyayı bir dagıtımı yapılacaktır. tmektedir!» tıyor: tehdid etmiş Anlasmanın diğer bir hiikmüne hulnr'l,si7in ıımmııi efkârın verecebüyük sabah gazeteleri arasmdaki 4 ni=betinde rey kaybedmı^lerdir. anda yok edebilecek kuvvete sahib ; « Bu İngiliz bundan beş sene evSehreminin'ie o'uran 6. A. iimlnde "î h! kTne katlanmak merbnrivetinKadınlar ne isterler? rekabet bugün hararetli bir saflıa Miifrit s a | da yüzde yirmi nisbe dir: Dünyanm stratejik noklarına göre de. süt tevziatından faydalavel tngiliz Kömür Bakanına başvur blr kadın dün MürfdPi'rauTitliSe blr adınlar ne ister? Bir çok kimse muş. verilen kömürün fena oldueun dllekcevle basvurarak ölıim tehdldl T9 ya girmiştir. Daily Sketch yeni bir tinde rey kaybetmiştir. İ yerleştirilecek birkaç kobalt bomba ran çocuklar? 1957 senesi icinde de kaİTiaktadırlar. Propaeanda saler hu sualin cevabmı arar du dan bahsederek, münakasa etmişti ve korkusu al*mda TaçadıSını lddla e t . mubalefetin faalivetini ekmek. peynir, sebze ve meyva da ha<;ıiTda müsabaka tertıblemiş, bunu kazaM»rkez partilcr bu seçimlerden j sının infüâki bu i$i görebilir. urlar. Birleşik Âmerikada ı Kadın sonunda da (eğer ben çamurdan, si mistlr. nan okuyucularını Afrikada iki kazanrh cıkmı=lardır. Seçimler. | Bir kobalt bombasmın infilâkın ğımı da yapılmak suretile bunların seıhpçt hırtkmıvan ve acık miinakasadan cekinen iklidar partileri. Cemiyotii gcniş bir anket yapmış, 33 zin temin ettiğiniz kömürden daha 10İddiava Köre. aynı gpmtte oturan ve haftalık bir av partisine gönderece U43 Belediye, 79 İl Genel Meclisi tien doğacak radyoaktif tozlar 260 pıda ihtiyac'arı karsılan?caktır. gtınden berl kendisine musallat yalette 20 yasından aşağı 15.523 ka iyi kömür yapmazsam şapkamı ye olan Halil iBmlndekl bir şahıs. her seBirinci plân için Unicef tarafın savia ve dedikodulann hir «viriis»» dına hep bu suali sormuş, vardığı rir"^ demişti.» ğini ilân etmiştir. Aynı gazete bun intihabı için yapılmış ve 30 mil bin klometre karelık bir araziyi ferjndp kareıs'na ckmakta ve k»dma tahrib etmesine neticcleıi de sıı şekilde ilân etmiştiı: dan sönderilmesi taahhüd edilen çibi dan evvel de bir müsabakada mü yon sP"m«"n i^tirak etmiştir: Sözünü tuttu, çamurdan kömürü •îerabpr TKana t P iç]i f l n f 1 p h,,l,, n r'i5 otumlmaz hale koymaktadır. 634 ton süt tozu. 8.750.000 kapsüi ba henüz care bulanıamıslardır. Hemen hprnrn hcpsi de seyanat yaptı. diyorlar. kâfat olarak ortaya bir yarış atı dir. Kadından r ı » bu'nmıran Halll, B'"r îsveç veteriner FeriHıın F.RGİN aon olarak knrıla=*ıîında. ?ene lddlkoymuştu. Bu hayvan, 6 haziranda Amerikalılar, îzmirde bir lıkyağı, 34 ton sfbun ile çocuklarm ava söre. »Pana Spbfnkarahlç^riı Ababeslenme işlerini, sıhhî teftiş ve profesörü geldi Derby yarı^ında koşacaktır. s>7 H^lll dPrter .. Bir abam da hîDlsMigros kurdular murakabesine mahsus Willis marka A^k.r 23 (Cumhuııyct Telrksi hanpde dııruror. Ta bentm olaeaksm, Daily Expre55 gazete.i de geçen4 aded StationWagon pikap araba Parlâmcnto heyetimiz İtRİyaya ahtı> senl öMureceîlm demlstlr tzmir 29 (Telefonla) Şehrilerde bir rrüsabaka tertıblemiş ve p;He=>ri= Mi'letler Teknik Yarbugün gif'iyor viııddPlumurmhk ve DO'<« «ddla etrai'e 300 okul için süt h?zırlama ve kazanan Monte Carlo'ya Grace dım fonundan faydalarılarak İsveç mizdeki pahalıhktan şikâyetçi olan fmda fnbkıvat, h=iami3tır İtalyan Parlâmento hevetin;n bundan Amerikalı NATO personeli kendi dağıtma malzemesi haziran 1956 ayı KellyPrens Ramier'nin düğünle A'eteıiner Fakültesi profesörierinsonunda Türkiyeye teslim edilecek bir murtdet evv°l mcrnleketimize yaprine göndermişti. Diğer sabah gaze den Nıls Lanşerlit dört hafta kal arrlarında bir Migros Şirketi kurrmş oldufu ziyareti 'ade maksadile ÖLÜM mak üzere mernleketimize gelmiş rruşlardır. Faaliyete geçen şirket tir. İta'yaya cagırılan Turk Parlâmento telerinin ortaya koyduğu nakdi mü Ilkokul öğrencilerine mahsus olan hevpfi buTtın «Ankarai vapuriie sehriHacl Lutfıye Toramanm eşi Gümrülc tir. Profesör bu müddet zrfmda için Amerikadan hususi kamyonlar kâfatlar arasinda 25.000 steriin tuta miçvoncuîu Mekki Noramanın. AhEskışehir. Bürsa. İstanbul ve İzmir getirtilmiş ve bu kamyonlar muay «Sehool FeeninK Program:nın» tat nİ7r)en Napoliye hareket edecektir. rında olanlar vardır. Ttalvan hükumpf'nin davetlisi olarak med Tnram^nın İzzet Noraman. Fahrldeki veteriner müessese'.erini :eze yen saatlerde mu=yyen Amerikalı bikatına eylul 1956 sonund fi'len hevete katılan Ar'lar Tnfan Yazman da v» Noramanın. N=hide ve Hüsnü Saat! cek. t^ilhassa yeri=tirme akakhk ailelerinin evlerine getirdikleri mal başlanacp.ğmdan, Millî Eğıtım Ba avn vanııria tritrrektp^ir C nin babalsrı O4uz. Yıldız NoraTnan, TEŞEKKÜR Namık N»sıbe Toramanm büyükbabaIarı tevlid eden hastslıklar ve sun'î zemevi satmağa başlamışlardır. Şir kanlığı Saelık Dairesi ile İlköğretAmerikaya kaçmak istiyen Aıle buyuğıımuz ları Em"k'i suhavlardan tohumlama mevzularında tetkikler ket Türklere satış yapm^nvktadır. men Umum Müdürlüğü ve alâkalı A Lİ macerapcrest tevkif olundu vilâyetler Millî Eğitim müdürleri HACI HASAN TAHSİN vapacaktır. FAZLJOGLU T^kpndprım rin n kalkan 4 . " I T 1 " ' ^ ! ! bftn gerekli tecîbirleri müşterek almış Dide nehrini geçmek TORAMAN d'ra'ı blr cemive eiz'.lre binerek Ame26 5 956 cumartes Aksekide kadın yüzünden bulunmaktadırlar. Hakkın rahmet.ne kavuşmustur Cenartkava slderken Cebellitank boSazmda gunu anı olarak istiyen bir çocuk zei 30 5 956 ç'rsamta günü ıkindi navakalanan ve Turkiveve iade pdilen Hakkın rahmetıne bir adam yaralandı maîinı müteakıb Kadıköy O«manağa •^i^b^bTr Er^lır ism'nripki macpr^pprest ^^ kavuşmuştur Geboğuldu senc dün skşam nobetcl 8 lncl sulh rek cenaze me e Antalya. 29 (Telefonla) Akseki 'ı^Â^"w^ «fP7a mahkpiıpsl tarnfrndin tevk'.f edll Diyarıbakır, 29 ı Telefonla) Seh kazamızın Zeytin köyünde kadın rimiz Dicle nehrinde bir boğulma lerek erek mlştlr Zulbahar. nlvetinln Amerikays M«i WjLi S mekkarnak dP"!I An°''kîiT'i sörmpk oldu•HH , âgf tub ve telle acıla yüzünden vuku bulan bir ihtilâfl hâdisesi olmuş, 13 yaşmda bir okul MEVLİD Sıınu sovlennlşse de, pasaportsuz sey» •H 4HS rımıza ıştırak eden müteakıb Ahmed Bayramcl isimli talebesi ölmüştür.. Şam: 29 (aa.) Vekiller he\'eti hat ptmpit sı:cun<ı»7i *evkif edilmiştlr akraba dost ve bir şahsın yolu kesilerek cebindeki Sevglll aile btivutumüz Sehrimiz Yeniköy ilkokulunu bioemşehrılerımize açık teşekkürlerımizi paraları alınmış ve bu =ahıs bilâ tiren 13 ya.'indaki Suad Avşar isim yaptıeı bir toplantıda Yunan KraTaklid mamulât artıyor Korgeneral büdıririz. Son gurlerde taklid jilet bıçağı imali bir talebe, fotoeraflarını almak lı Paul'ün Suriyeyi ziyarete dâvet NİHAD ANILI\nŞın Kardeşi: Omer Fazl.oğlu hare balta ile yaralanmıştır: edilmesine karar vermiştir. latına ılâveten bir kısım ithsl rraüaebedlyet* intlkalinm ıklncl seve aıle efrad) Hüseyin, Ahmed Çoban ve Ha için yaya olarak şehre gitmek isterınm da taklidleri yapılarak yabancı nei devriyesi muna=ebe*ile 1 ha miş ve köprüden dolasmayıp Dicle san Çahşan adlı şahıslarm kurduk etiket'.erle piyasaya sürüldüîü tesbit zlran cuma günu ikmdi namazı nehrinden geçerken suyun akın!i5ied'mış bulunmaktadır. ları tuzak sonunda vuku bulan bu nı müteakıb SısU Cam'.tnde oku na kanılıp boâuîmTi^tiır. Ccsei HaBu arada tutulmus markalı m^karanacak olan Mevlıdl Senfe akraTAKSİM BELEDİYE hâdisenin bir kadın yüzünden vuku lil Işık isimli bir şahıs tarafından lar da taklid edümektedir. Bu durum ba, dOBt ve arzu edenlerin teşbuHuğu anlasılmışdır. bir eün sonra görülüp nehirden çıkarşısmda alâkalılar gerekli tedbirlerin riflerl rica olunur. GAZİNOSU Nasıl. bana benzemıjor mu? Suçlular yakalanmış ve tevkif karılmıştır. alınmasını zarurî görmektedirler. Haber verildiâine gore Ticaret Vekâ Bejiıehnilel konferansa katılacak olunmuştur: Yaralınm durumu aVarvevete bahçesi ve Teras Deniz işçilerine tanınacak leti yeni bir kontrol sistemi tatbik ğırdır: Beypazarında dünkü Hestoran"ı 1 haziran'da yaz Türk sanayicileri yeni haklar hususunda etüdler yapmaktadır. Bu Fransanm Dovıl'.e şehrlnde "Sanaylsistemle teklidlerin önüne geçi'.eceği •nevsimine giriyor Türkiye Gemi Adamlan ve Deniz Uyuyan çoban, 169 yangm de prodüktivlrenin inkişafı» mevzuun Işcileri Sendikaları Federasyonunun i'mnîmaktadır beynelmile! bir konferans toplanaAnkara. 29 (Telefonla) Bugün keçisini çaldırdı Bir dolandırıcı adalete verildi caktır Bu konferansa İstanbuldan, Sa İzmir, Van, Zonguldak. Trabzon müHaziran Programı saat 16 da Beypazarı kazasmda bir Hüseyın Atıcılar ismirde biri ken nayl Odası iklncl reisl Dr. Sahab Ko messillerinden mutesekkil 20 kişilik bir heyet Çalışma. Maliye. Gümrük ve D:yarba'<:r 29 (Telefonla) Şeh jangın olmuş, 3 ev tamamen >andısine subay. polis. doktor. muhendis catopçu, Özer Sezer. Tekta İsmet Sıral Orkestrası Teksel, rimiz köylerinde son günlerde sık dıktan sonra mahallî itfaiy» grupu ve avukat süsü vererek muhtelif kadm H'vdar Kavnak. Nezıh TJIasav. Osman Ir.hisarlar ve TJlaştırma Bakanlığı ile enrüşmelerde bulunmuşrur. arı dolandırdığı iddiasile adMy( Kprmen, Arman Psaltl, Lurfı Lugon. sık hırsızhk hâdiselerine rastlan ile askeri teşkilâtm yardımı ile Bu görüsmelerde. 6319 numaralı kaBisikietli Akrobatlar verilmistir. İzmlrden: Osman Klbar. Sadi Aral. maktadır. Son 24 saat içerisinde söndürübnüştür. Yangınm bir ara Son derece temiz ve şık gıyinen Trio Stfiback's Ankaradan Nizameddln Ergll iştlrak nunun işveren ve isçi munaspbptîerini büyüme istidadı göstermesi jz?rine merkeze bağlı Artpk kövünde 70 muhtelif suçlardan sabıkası buTur edeceklerdır Türk heyetl. yarm Parl c>üzen'.;yen maddelerinin yeniden gbzden geçirilmesi kabul edilmiştir. Hüseyin Atıcılar, son defa Kadıköyde ae haroket edecektir. vasmdaki Meryem Gülün evinde Ka\makam Ankara Bplediyesine te İspar.voJ Duo Bu kanunun 30 uncu madd'îsine naoturan dul bir kadını evlenme vaadile teneke içerisinde saklı bulunan 950 lefonla müracaat ederek şehir ıtfaİ Üniversitesi Rektörü Hermanos Bomero zaran viyecek ve yatacak yerleri hakkandırmış ve 450 lira kıymetinde bir iyesinin yardımıru istemiştir. lıra ile Habeşi kövünden Salih Akında nizamname hazırlanmıstır. Ankaraya gitti yüzı'iv do'andırmıştır. kmın e^nd'n 1400 lira çalınmıstır. 6452 numaralı karun mucibınce seİstanbul Üniversitesi Rektorü Prof. Bir göçmene kız nişanlayıp Bıçakh Kovboy Sevdiğine verilmiyen bir Fehım Fırat Hukuk ve Fen Fakülteten nede bir defaya mahsus verılen ilâve Avrıca. Ückuvu mevkiinde de En10.000 evlik şehrin en Ramon Prirfo Kuarteti parasını dolandırmışlar tediyenin 1956 yılırda iki maasa çıkarDekanları, Ünıversite inşaat meseleleri sari Gözücü adlı çobarun uyuklakız, kendini astı mutena veni sitesinde Zevtınburnu, Be3ikraş sokaâında 5 için temaslar yapmak üzere. Ankarays tılması da temin edilmiştir. « masmdan istifade edılerek 169 kenumaralı evde ' oturan Pakistan göç ;.tmiglerdır. tzmir. 29 fTelefonla) Ödemişin Aym zamanda dalgıçlık yap^n deTerbiyeli kÖDekler ve menlerinden ErkHbav Ceneizhan iscisi rrechul sahıslar tarafmdan ça Yusuf Avukçuk kövünde bugün 12 nizcilerin ayn bir statüye bsğîarması Amerikalılann anma günü Kuıt Vang mlnde birl dün Mıiddeiumumiliâe ve lınmıştır. Hırsızların hiç biri ya yasmda Kerize İkisi admda bir kız Bugun bütün Âmerikada kutlanacak husıısunda Ulaştırma Bakanlıgından polise müracaat ederek garip bir şe«Ö7 alınmıştır kendini iple tavana asarak intihar kahn=mamıstır. kllde dolandmldığını lddia efmistlr «Memorial Day > anma günü dolayısile Komik Duo memleketimizdeki Amerikan Konsolosetmi^tir. Küçük kızın. sevdiği de'iMaarif Müdürlüğü telefon Bu lddlava aöre avnı mahaT.ede otuZıt kardeşler Radyo çalmak yüzünden k^nlı ile evlenmek istedıği, ailesiran Reflk Balaban. Dllâver Balaban hanesı. Haberler Servisi askeri ve iktikonuşmalannı tahdid ediyor ve Enver Balaban adîarmdak! aile ef ssdî yardım heyetler! ve bazı şirketier nin de küçük olduğunu söyliyerek Odemişte bir cinayet Sehrimiz Millî Egıtim Mudurluju. kç radl Erklpbava klzlftrını vereceklerıni de tatıl yapacaktır. Ayrıca memlekebu evlenmeye müsaade etmediği Viyolonist sövliverek bir de nlşan yapmış'ardır timizde bulunan Amerikalılar harbler aylık telefon ücreti olarak 2 bin lira bildrilmektedir. işlendi Aradan çok kı«a blr zaman Eeçtikten de ölen askerlerin hatıralarını anacak rtdeımek mecbunvetınde kalmı^tır. Lili Szekelli Meskenlik Garanti mahal Müdürlük. bu sebeble bürolardaki conra nişaTı bozulmııs ve kız Erkipba Iardır. İzmir 29 (Telefonla) Ödemişin Diyarbakırda genç bir gelin lesi arsa keşidesine son konuşmaları tahdid ederek bazı tedbir7» prösterllmemlştlr. Bunun tlzerine Oriyental dansöz Bir kız kendini kuyuya atta j ç nahiyesinde bir aile Balaban allesl .muhtelif nebebler üeıi lere baş\Tirmuştur. iştirak tarihi 5 haziran Türkân Şamil zehirle öldürüldü Ortakövde Dereboyımd» Çayır aokakavgası cinayetle neticelenmiştir. sürerek muhtıellf tnrlhlerde Erklobav Okul kitabları sıkıntisının salıdır. Smda 18 numaralı evde otuTan bahçı dan 2200 llra almışlar, buna rağmen Diyarbakır 29 (Telefonla) Şeh Hasan Kemer adında biri kaymbivan Hakkı Durmazın lkl frtlnden berl önlenmesine çalışıhyor Akrobat S. Suzan kı?ı kendlsine vermemlşîerdlr. raderi Osman Turgudun evinde rimize bağlı Söğüdlü köyünde feci vanında kalan yegenl, 25 yaşında CaBorcunuzun yanıı için i Önümüzdeki yenı ders yılı hazırlıkETklpbarm lrtriiası adll makamlarca hlde Dıırmaz inminde blr km, kendliken radyo çalm?k meselesinden bir zehirlenme hâdisesi olmuş. 18 bahçesinde program saat 22.00 •ihk'.k pdllmek'edlr sînl bahcedpkl su kuvusunft atmak su isrına şimdiden baslanmıştır. aralarmda bir kavga çıkmıştır. Os yaşmda ve Sultan Yazar adında J 50 ay faizsiz taksit. Ga s Sehrimiz Milll Eğitim Müdürlügu de, pavyonda 00.15 te, pazar Bir balıkçıhk mütehassısı geldi retile İntihar efmiştir Cp«ed ltfalve ıtıanın karısı, kızı ve oğlu misafir gene bir gelin meçhul şahıslar ze oğrencı i Kanadah balıkçıhk mütehassısı "'pfınrtan kkıvııdan çıkartılmış olup. mevcudöğrenci sayısı ile artması muh s ranti Bankası gişeleri > l matine saat 17 de h sayısmı tesbite çalışHasanın üzerine sop?larla hücum hir içirftnek suretile öldürmüşlerMacArthur dün şehrimize gelmiştir • nttbar w » ı Müddeiumumlllkce araş temel başlar. maktadır. Diier taraftan Millî Eğitim ' rine müracaat ediniz. etmişler. Osman da, Hasanı bıçakla dir. Hâdise etrafmda tahkikata ba| J Milletlerarası jrıda va tarım teşkilatms ""irılmaktadır. Isde emniyet ve sür'at Mün'ehlr kızın cesedi morga kaldı Bakanlığı kıtab sıkmtısı çekilmemesi 7 yerinden vurarak öldürmüştül. lanmıştiT. mensub olan mütehassü denizlerimızir için bazı tedbirler almaktadır. rıLmıştır. balıklarını tetkijî edecektir E H A O E Azerbaycanda Kıbrısta Türkler ile SPoIitika idam edilen Rumlar arasında dün de komünist şefler Amerikamn dış politikası siddetli çarpışmalar oldu Mitingler Men Hükumetten maaş alıp şehirde havlıyarak dolaşan kadın B B A Âmerikada iktisadi buhran tehlikesi! UNİCEF'in ilkokullara gıda yardımı 1 İngiliz gazeteleri arasında rekabet! jlalyada müfritlerin Dünyayı bir anda uğradıkları seçim yok efmek mümkün! mağlubiyeti K Suriye Yunan Kralını ediyor Gününüz Kaldı TÜRK EKSPRES BANK e 1000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog