Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

AĞIR 1ŞITENLER IÇİN İŞİTME ÂLETLERİMİZ 6EİMİŞTİR. OSMAN GÜZEL WtidM n d . No: 44 Beyoglu 32 nci jıl sayı 11.437 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADf Telgra! vt mektub adresi: Cumburiyet tstanbul Posta Kutusu tstanbu) No 248 Telefonlar: Umum) Santral Numarası: 224298 Yaa tsleri: 224299, Mdbaa: K429C Kur'anı Ke»imin tercüme ve tefsiri TANRI BUYRUĞU ÖMER RIZA DOCRUL İki büyük bez cild halinde takım olarak 25 LİRADIR Çarşamba 30 Mayıs 1956 AHMET HALİT YAŞABOĞLU Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş. İstanbul. DP,basın hakkmdaki kararı tatbika koydu IL Gazeteciliği ve gazetecileri, gazete haberlerini, tefsîrleri takyid eden, tekzib haklarını genişleten yeni tasarı Meclis Grupuna getirildi ve kabul edildi 4saatsüren müzakerelerde Ankarapalastaki Grup Reisi Onat istifa etti hususî toplantı Tasarıyı yalnız 5 kişi reddetti, 30 kadar milletvekilinin de müstenkif kaldıkları anlaşılıyor Toplantıda evvelâ Adalet Bakam konuştu, bandan sonra Menderes söz aldı, her ikisi de basın kanona ile beraber nmumî içtimalar kannnnnnn tâdili lizum ve esaslanndan bahsettiler, beyanatlan sürekli alkışiarla karşılandı (Grup) tan sonraki toplanlıya Köprülü, Onat ve arkadaşları istirak ettiler Ankara, 29 (Telefonla) Burhaneddin Onatm D. P. Meclis Grupu başkanlığmdan istifa etmesinden sonra Grup idare heyeti bu gece Mecliste Muzaffer Kurbanoğlunun başkanhğında bir toplantı yapmıştır. Dığer taraftan bu toplantı devarr ederken Fuad Köprülü, Burhaneddin Onat, Muhlis Erdener, Said tbrahim Esi. Celâl Fuad Türkgeldi Füruzan Tekil, Zeki Rıza Sporel ve Hüsnü Yaman Ankara Palasta hususî bir odada toplanmışlardır. Bv toplantıda neler görüşüldüğü bilinBiem<»kle beraber Burhaneddin O natın irtifası üzerinde durulduğ tahmin edilmektedir. Toplantı haberi, siyasî mahfillerde büyük bir alâka toplamıştır. "Menderes dönemeç J noktasındadır^ Bir Alman gazetesinin biz« dair makalesi Hamburg 29 (T.H.A.) Almanyanın en büyük tirajlı gazetesi olan Di« Welt, Türkiyede kabinenin ya istifa etmek veya iç politikasını tama« mile değiştirmek için, bir donemtç noktasında bulunduğunu yazmaktadır. Gazete, tran Şahmın Türkiyeyi riyareti münasebetile iç politikada geçici bir durgunluğun hüküm sürdüğünü. fakat Şahın avdetini muteakıb. muhalefetin hemen harekete gecerek Meclisin tatilinden evvel kabineyi Meclisten güven oyu almağa rorlU' yacağına işaret ettikten sonra şöyl» demektedir: Arkası Sa. S, Sü 2 de Ankara 29 (Telefonla) Uzun zamandanberi hükumetçe hazırlandığı bilinen Basın Kanunu tâdil tasarisı ıle Umumî İçtimalar Kanununu tâdil edici hükümleri muhtevi tasarı bugun D.P Grupunda konuşulmuş, Basın Kanunu tâdili tasarısının prensipi üzerinde mutabakat vt karara varılmistır Evvelce de yazdığmuz gibi Basın Kanununu tâdil eden tasarı da basın mesleğınde çahşanlarla. gazete çıkaranlara aid takyid edicı hükümler vardir Avrıca haberlere, tefsirlere. tekzib haklarına aid bir iyasl partiler, bahann takım yeni maddeler kaleme alınmıs bulunmakilk günlerinden itibaren tadır. müteaddid açık hava toplantılan vapmışlardır. Halk. bn toplantılara ragbet gösSaat 15 te toplanan D.P Meclis Grupunda ilk termiştir. Muhalif partilere mensub sözü Adalet Bakam Hüsevin Avni Göktürk almıshatiblerin birierce vatandaş tara tır. Bakan. hazırlanan Basın Kanunu tâdil tasarısıfından dinlenmesini ve alkışlanma nm ana hatlarlndan bahsetmis. bu arada bir eazetccinin asgarî lise dİDİomasına sabib olması jpab lamamıjlardır. Iktidan tutan bazı tığini, zira lise kultürü almlvan vatandasın habergazetelerde, açık hava toplantılan leri doğru veremiyeceğini sövledikten sonra sahsî nı tasvib etmiyen yazılar çıkmıştır. şeref ve haysiyetlerin korujıması mevzuuna eirAynı zamanda, meydanlarda ser mi^tir. best toplantı yapmak hakkını tahdid eden bir kamın projesi hazıriatılmağa başlanmıştır. Bakan. mer'î kanundak cezaların arttırılmasi. Açık hava toplantılan kanunla suç unsurlarının eeniçletilmesi icab ettiâıni. zira tahdid edildiği takdirde, bu hük'^tbikatta suç unsurları dar olarak ele alındığı ır mün bütün siyasî partiler üzerinde haysiyet ve sereflere tecavüzün beraetle neticelen•ynı tesirleri yaratacağı düşümile diğini söylemiştir. Tekzib mevzuuna da temas eden mez. Garb memlcketlerinde, mi Bakan tekziblerin verilen havdisle a>Tiı çekilde neç tinglere Türkiyeden daha seyrek rediimed'.ğini, meselâ 1 inci sahifede 4 sütun üzerine rastlanması sebebsiz değildir. Açık hava toplantılan, partilerin halkla temasa gelmek, liderlerini tanıtmak, ideolojiierini aşılamak ve heyecan telkin etmek üzere başvurduklan bir tertibdir. Avrupada, mazileri geçmiş nesillere kadar uzanan ve bütün hususiyetleri bilinen siyasî partilerin açık hava toplantılanndan temin edebilecekleri faydalar Feridun ERGİN Mitingler Men Edilirse.. neşredilen bir haberin avnı sekilde tekzib edilmediğini, halbuki gazeteci ile havadiste sahsından bahsedilen vatandaşa müsavı haklar tanınması lâzım geldiğini söylemiş. İsveç, Belçika, İsviçre. Batı Almanya. Fransa ve İngılterede basın için tatbik edilen müevvidelerüı ağır olduğundan bahisle bu maddelerı okumuş. misaller vermıs ve maddelerin aeirlaştırılması ile haysivet ve şereflerin korunacagıııı söylemıştir. Gazetecilerin ahlâkı üzerinde de duran Bakan. gazete çıkarılmasında titiz davranılması icab ettiğıni. gazetecilik mesleğinin bir takım şartlara bağlanmasl gerektığini sözlenne ilâve etmıştir. Bayar Ankaraya döndü Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dtş İşleri Bakam uznn siiren bir toptantı yaptılar Burhaneddin Onat Adalet Bakam söz alıyor Ankara 29 (CumhuriyetTelek») Cumhur Başkam Celâl Bayar, beBakan bundan baska gizli toplantıların da bir raberinde Dış İşleri Bakam Prof. takım tahmin ve tefsırlerle efkârı umumiveve van Fuad Köprülü, Cumhur Başkanlığı lış aksettirildiğini ve efkârı umumivenin husume Gen«l Kâtibi Fikret Belbez, Özel tinin relbine çallşıldığını bevan ettikten sonra İçti Arkası Sa. 5. Sü 3 te ^^umiye Kanununun tema= ptmi=*ir Gizli toplantılar yazılamıyacak Şehinşah ve Kraliçe Tahrana döndüler Hava alanında yaptığı beyanatta, Tnrkiyeyi ziyareti intibalarını anlattı Korkunç bir cinayetler serisi VoTvadinde eski köy koruyucta» 4 kişiyi ve bir atı öldürdu, 4 kişiyi yaraladı, bir kadımn da ölümüne sebeb oldu Antalya, 29 (Telefonla) Soa senelerin en çok kurban veren d nayetlerinden birisi de Volvadi»de işlenmiştir. B^ki koy koruyucasu dört kişiyi öldürüp dört kişiyl agtr sorette yarBİamış, bir hayvanl telef etmiş ve bu arada bir ihtiyar kadımn da ölümüne sebeb olmuştur. Hâdisenin tafsilâtmı bildirU yorum: Arkast Sa. 5, Sü. 2 de İçtimalar Kanunu Basına cezaların arttırılmasi Basınla âdeta işbirhğıne girismis gibi hareket eden muhalefetm açık hava toplantılarında tezvir ve iftıralarla halkı hevecana sevkettigini, bu bakımdan esasen demokratik sisteme avkırl bulunan açık hava toplantılarında söylenen ve sahısların seref ve haysiyetlerine taalluk eden haberleri veren eazetecilerin ve Bazete mesullernıin cezalarmin arttırıiması gerektığini. ayrıca İçtimaatı Umumive Kanununa da yenı hükümler i'âvesı ıcb ettieini. her is Arkası Sa. 5 . Sü. 1de Döviz verilmezse traktör fabrikası boru imâl edecek Birleşik Amerikanın Minneapolis Mohne Company muessesesımn d i rektörü W. C. MacFarlane dün saat 17 de Hılton otelmde yaptığı basın toplantısında, «fabrika bacalarındaa çıkan dumanlar, bir mılletın haya* seviyesıni yükseltir» demıştır Bilinliğı gibi, Minneapolis Molin* Company, sermayesinm yüzde 30 O» na iştirak ederek, Ankarada buluıuui Minneapolis Moline Turk Traktflr ve 2Tıraat Makinelerı A. O. müessesesine ortak olmuştur. Mr. MacFarlanenın verdiği malA» mata göre. Ankaradaki fabrıka 16 »y» da, 1000 traktör imal etmiştır Hâlen, 2500 sipariş sıra beklemektedir. D5viz buhranı dolayısile kolaylıkla par Arkast Sa 5. Sü 4 te İstanbul fethinin MigrosTürk tazminat yıldönümü kutlandı ödeyecek Edirnekapı ve Topkapıda lörenler yapıldı, Fatihin fürbesi ziyaref edildi Mig^ros'nun satın aMığı kamyonlann dövizi vaktinde transfer edilmediğinden 5 bin sterlin tazminat isteniyor S'o f S>: , tet Cumhuriyel bayi ve okuyocularına Son zamanlarda raemleketin muhtelif merkezlerindcki bayile rimizin kendilerine yollanan ga zete miktaruu fazlalaştırma taleblerile karşılaşmaktayız. Bu talebler neticesi Cumhuriyet'in vasıl olması lâzım gelen tiraj haddi, kâğıd, mürckkeb vesair matbaa malzemesi sarfiyatınuzın da bir hayh artmasmı icab ettirmektedir. Elimizde olnuyan seDün geceki HamidKotkas güreşinde giireşçimizin galibibeblerle bunları tedarik edemediğimizden bayilerimizin tayetine Ruslar itirazda bulundular Jürinin kararı akyhileblerini kısmen olsun yerine mize oldu. Nihaî kararı F. İ. L A. verecek getirmekte gittikçe daha fazla müşkülât çekmekteyiz. Bu sa ( Birinci Dünya Kupası grekoromen Şampiyonanın en enteresan karşıtırları, istedikleri fazlalığı elde güreş şampiyonası dün saat 16,30 dan laşmalarınaan bırmi teşkıl eden ağır edemiyen bayilerimizin ve Cumitibaren Dolmabahçe stadmda yapılan sikletteki Hamid Kaplan Rus Kothuriyet'i arayıp bulamıyan okukarşılaşmalarla başlamıştır. Güreşçi kas maçı, kur'a neticesi şampıyona yuculann bizi mazur görmelerilerimiz grekoromen şampiyonasının nın ilk gtcesine düşmüştür. Bu maçni rica etmek üzere yazdık. ilk günü ve gecesinde yapükları ı8) ta Hamid, şöhretli rakibıne karşı üskarşüasmada (6) galibiyet, (2) mağ tün bir güreş çıkarmış ve neticede lubiyet almışlardır. Arkaaı Sa S Sü 6 da tstanbulun Fethinin 503 üncü vıl lan, bir askeri kıt'a, Mehter takımı dönümü, dün Edirnekapı, Topkapı ve binlerce vatandaş hazır bulunmuş ve Fatihte yapılan törenlerle kutlan rur. mıştır. Saat 10 da Edirnekapıda sur kapı' Törende mülkî ve askeri erkânla smda rekzedilmiş bulunan Ulubat Fetih Demeği îdare Heyeti ve âzâ Arkasx Sa 5, Sü 3 te Diinya kupası Grekoromen şampiyonası dün başladı «Migros Türk» tarafından tngilterenin Commer fırmasından ıthal edilen satış kamyonları «Migros Türk» ile firma arasmda mühim bir ihtilaf mevzuu olmuştur. Isviçredeki Migros teşkilâtınjı tavassutu ile Türk Mıgrosuna bu kamyonları kredi ile veren Commer firması, şimdiye kadar döviz traıısferi yapümadığı için, gerek İsviçredeki, gerekse şehrimızdeki teşkilât tki gündenberi şehrimizde bulunan ları müteaddid defalar protesta «t C.M.P. Genel Başkam Osman Bölükmiştir. Döviz darlığı yüzunden hüku başı, dün kendisile görüşen bir a r metimizın tahsiste bulunamadığı için. kadaşımıza, 3 haziranda başlıyacak Arkası Sa 5. Sü. l d e Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Şehinşah ve Bayar hava alanında veda ânında İran Şahı ve Kraliçe Süreyya, mem Yol boyunca gene trafik durdumlleketimıze yaptıkları 15 günlük res muştur. mî ve hususî ziyaretlerini dün bittrHava alanında, sancağile beraber mişler ve saat 10.15 te ozel bir uçak bir merasim kıt'ası, protokola ddhi! la şehrimizden Tahrana hareket et zevat yerlerini almıştu1. Hazırlanan mişlerdir. kürsüye çıkan iki Devlet Reisi millî Cumhur Başkam Bayar, dün sabah marşları dinlemişler ve Şah kıt'ayı Yıldızdaki Şale köşküne giderek Iran teftiş etırâştir. Gerek Sah, gerekse Kraliçe, kendiSah ve Kraliçesine mülâki olmuştur. Uzun bir kortej teşkil eden o lerini uğurlamağa gelen zevatın te tomobiller, Beşiktaş Taksim t s ker teker ellerini sıktıktan sonra u tiklâl caddesi Atatürk Bulvarı E çağm önüne gelmişlerdir. Burada tran dirnekapı tarikile Yeşilköy hava ala Şahı Türkiye radyolarna şu veda Arkast Sa 5, Sü. 4 t« C. M. P. Genel Başkam İzmirden nma gitmiştir. sonra Denizli, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir. Çanakkale ve Bigada konuşacak Bölttkbaşı Ege gezisine çıkıyor Âmerikan ve Rus Hlolan limanımızda karsılaştılar Seneîerdenberi ilk defa ithalât ve ihracatta son durumumuz Vaziyet böyle giderse haricî ticaret açığı bu yıl 136 milyon lirayı geçmiyecek, fakat bazı alâkalı mütehassıslar, açığın ithalâtı kısmakla azaltılması aleyhinde bulunuyorlar îstanbul dün sabah erken saatlerde, sâkinlerinin farketmedikleri çok Son istatıstiklerden adaşıldığına mühim bir hadiseye sahne teşkil etgöre 1956 senesi ilk üç aylık devmiştir. Dünyanm en kuvvetli donanmalanna sahib bulunan Birleşik Ame res: zarfında ithalât 313,7 milyon rika ile Sovyet Rusyanın birer filo lira tutmuş, ihracat ise 279^ milsu, İkinci Cihan Harbinden sonra yon liraya yükselmiştır. Aradaki ilk defa olarak, limanımızda karşılaş aleyhimize fark 34 milyon liradır. mışlardır. Sadece, 1953 senesinde, İn 1954 senesinin aynı devresi zar Arkası Sa. 5, Su. 7 de fında bu açık 69 ve 1955 senesinde 100 milyon •lira idi. 1954 senesi içmde açık 401 milyona, 1955 te ise SINIFI GtÇbNLER Lıselerm lon 516 milyon liraya yükselmişti. not karnelerı de dun oğrencılere dağx1956 senesi dış ticaret işleri aynı tılmıştır. Okul bahçeler.nde, sımflarım minval üzere devam ettiğtf takdirde geçen ve ıkmale kalanların sevınçlerO* bu yıl zarfında açık 136 milyon uzuptulerı birbırıre karışm'ştır. Yıakarıdakı resımde. notiarını tetkik eden İslirayı geçmiyeoektir. tanbul Kız Lısesı oğrencilermden bir Arkas\ Sa 5. Sü. % de grup gorulmektedır. 9üa gtctuin en mübiın ka^Ugmasmda Hamid Kaplan; Rus Kotkası askıya alırken (solda) ve galibijet kararından aeje içlnde soyunma oda sına koşarken (sağda). sonra «VEKMEYİNCE MABÛD...t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog