Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ALB UKİ1 S Mayts 19M Dünya gtireş kupası karşılaşmalanna gece de devam edilecek Modada kampa alınmı^ olan güreş laştrrılmıştrr. Kampta halıhazırda 23 çilerimiz, norraal çal^malarına devam kişi bulunmaktadır. etmektedirler. Dün, Mehmed Gocur, Durstın Ali Sah ve cuma günleri halter iers Erbaş, arkadaşlarına iltihak etmişlerleri alan takım elemanları, diğer gıuı dir. Mehmed Kartal. Mehmed' Çelebi, lerde kulturfızık ve minder çalış Mustafa Kurt ve Isfnet Atlının bu gun kampa katılacaklan tahrrun e'iılmaları yapmaktadırlar. Bu arada seçmelerde muvaıfakıyet mektedir. Güreşçilerimiz, dün de tnutad an göstererruyen îbrahim Önder, kamp tan çıkarılmı?, diğer yenik gureşçüe trenmanlarma devam etmişler, uzıın re ıse bir fırsat daha verilmesi sarar bir yürüyüşe çıkmı^lardır. 25 mayısta yapüacak olan Dün>a Gureş Kupası içın Dolmabahçe sta dına ışık tertibatı konacak, güreşlere gece de devam edilecektir. Işık tertibatı içın muteahhidle an laşmaya varümıştır. Dünya güreş şampiyonasına iştirak eden gureşçilerın kılo duşmeleri için şehrimızdeki Fın hamamı kâfı gelmediğmden, Güreş Federasyonu yeni bir hamam kiralamağı aüşunmektedır. Fenerbahçe haysiyet divammn idare heyetine cevabıî ronerbahçe Hiysiyet Dlvanı tarafın dıvardan bekl<"neğe herkesln hakkı karjı yapılaeal muamele meskut geçll4ın Buljrulu Daglaroğlu davasında ola: bıtar. ılm ve bağımsızhk ve Fe mekledir. Bugün Dolmabahçe stadmda saat Fenerbahçe Emnlyet. ittıhaz ed.imıs olan kararlara karşı nerbahçenir. yu'.îsek menfaatleri, ne de Idare heyeUnln bu yolda farklı biı 16 da profesyonel lig maçlanna AO. Gonül (Izm.), M. Aiîr, F. Talu. ldaıe heyetırce yapııan sert mudahale e!de mevcud buıunan nizamname ah ır.uameleye ntden dolayı luzum gördüdalet Kasunpaşa karşılaşmasile de Pazar: jre Dıvanca haZırlanmış olan cevabın kamı mus^id değıldır. ğunj anlamaK kabü değıldır Alelhusus vam edilecektir. BJ.K. Galatasaray. nr.etm durıku topiamıda tetkık olunaIdare heyetuıır kendisine karşı dal kl Muhıdam Bulgurlu, lsnadatından Cuma günü: rak oy bır ığıle kabul edılmıştır. U4 dak m» hurmetkâr c"avranmıs olan dıvana s.i?tı nazar. kongredekl beyanatl sıra Haftanuı en mühim oyunlanndan tllo sahıfesı dolauran bu metınden mu hıtab ederken mukfrreratı hakkında 16 da E.T.T. Karagümrük. sında res«>n Uahı takıbat icrasını icab ( biri olan Adalet Kasunpaşa karşıhim parçalar &ş<?gıdadır: «her bakımdan malu!», «ısabetsiz» ve eit.recek hareketlerde bulunduğunu ld | laşması hayli zorlu bir problem haPazartesi: Haysiyet Dıv&rı, ayı.ı bına dahilind* »tpzadiarla dolu» gıb' olsa olsa haysiE.T.T. Karagümrük. dıa vc ıtiraft?n çekirraemıştır ki umumi linde önumuzde durmaktadır. falı^makta oıma&ına rağmen idare he yet kırmayı hedef tutan bır lısan kul kâtıbde bulunan kulub muhrunu gizlıce Son zamanlarda ustuste gahbiyetler tstanbul şampiyonluğu için). yeü teblığıum Kendısıne elden verılme laninış oln asım, araaa cari olması lâ eTe geçirmek v* bu muhru kullanmak temin edip puvan cetvelinde ileri H. S. • cıhetın? gıaılmıyerek basın marıfe U ı m g e l e n muteKabıl sevgı. arkaaaşlık Euretıle Fpnerbalıçe namına ecnebi fe1 öl« neşredılmes rı huc bır usul ve an'a ve hurmet hısıerile kabıü telıf bul der'ısyonlara mektubîar yazarak malu fırlayan Kasımpaşalıların bir durakcer'ısyonıara meKiuDı^r yazaraK maıu . , . ı , Dtye mutaoık bulmaaıgım kaydederek m " an Havsıyet Dıvarı bundan dolayı l a m a d e v r e s I Edirnede Gençlikspor geçumekte olan Adateefcsurunu ızhaı etukten sonra muta h'ssettığı buyuk uzuntuyu de burada mat taleb etinis nız bu kevfıyetleri bu letlilere nazaran daha formda oldukmevardadr. Ya olmak ıkl hareketm leasma 5u suıetle d<*vam etmektedır: tebaruz ettırmcv. esaslı bır vazıfe te bıl» faılını h'ç olmazsa divana sevket lan da bir hakikattir. mağlub «i'enerbohçe nızamnamesı ktılub iş lâıCKi etmektet'ır tirecek derecede kuvvetli bir kabahat Ligin ilk devresinde iki rakibin Kırtlarell 2 (Telefonia) Edlmeye terinı ,1) idarl ve teknık, (2) kazai Haysiyet Dıvanı, nlzamnam«nln 13. unsuru olaugıını ise şuphe bıle caız de yaptıkları karşılaşma 30 Adaletm glden Bölge lig şamplyonu, Gençllk oJmak uzere lkıye ayırarak bunları maddesı mjc.b:nce kulubden ihraç ğı'.Jır. lehinde bitmişti. Fakat durum bu Spor, Edlrne Merlç Spor İle yaptığı yekdığerınden lamamıle mastakıl ıkı keylıyetınm ıo«ıe heyetı tarafından Btyle oıiugu halde İdare heyeti Dağ gün için yukarıda izaha çalıştığımız karşılaşmayı 64 kaybetmlştlr. âyrı neyett tvciı etmıştır Bu meyanda serjedılec»k b j talebe bağlı bulunduğu lrtıkâb Oıunan ner turlu kabahatlerle hus .sunda tegatul gostermedığıni kay laıogm ve orkad?şları aleyhmde takibat sebebler yüzünden a>ru değıldir ve • • • M M M M » »•••••••••• ,ı ta.eb ederker Bulgurluyu bım d a h a Kasımpaşalıların lehind arasınaa zahur edebılecek geçım | aettık'en sııırı mutaıealarına şu suret dan ıstisn etn.iş, «ızl,K'erı ınceıeytrek teczıye ve tasf.ye 1 le uevam etrıtue ve bu yolda bır ta kar,rı itisnadıîerleri ve Havsıyet Divanı dedır. ile beraet etmış olduk•tmek vaz'fes ıdare hejet.nın hıç bır lebın vuku bubnuş olduğuna ışaret et Urı halde dahl Avn Korur ve srkaMaamafih bütün bunlara rağmen nıretıe muaahalesıne tahammulu olmı tıkîen sonra 5.' suretle bu noktayı izah dsşlarının .kintl kısım taıeblerın) ha bu maçm neticesini tayin hayli güçjracak derecede sarıh bır sekılde ve eylemektedir rektte geçirmek lüzumuııu hissetme tür. munhasıran Hfysıyet Dıvanına mevduD van. aahc llk celsesinae dosyalan m şUr. Çünkü biri enerjik ve sert bir odur. Aynı nıza.Tname, kulubden ıhraç teUık ederken bunların idare heyetınce Hayslyet Dıvsnı bu takririn kabul ve yun çıkaran, dığeri yerden kısa pas cezası mustesr^ olarak dığer butun ce muıtehaz <KI zıd kararla kendısıne tevlaların kati oluugunu ve bunlara karşı dı edılmiş o'iuğunu da tesbıt etmış «•nchsıne tevdi fdılmesıle hâdıse hak larla rakiblerini müşkul durumlara : kında bır kuı olarak t3hkıkat lcrası, düşüren iki takım bugün için tam •" Dün akşam Teknlk ÜnlTerslte" konye ne/dıı Qe bıle ıtırai edıiemıye t'r ki bu karnr aı junlardır: ' salonunda seçkln bir davetli,. ctğı sarahatını de muhtevıdir. 1 Avn Korur "ve muteaddld arka " m 2 a r u r ' °" J f ^ k a " a a t m e , v a r m 1 ' v / j manasile birbirinin dengidir. 1 eaddld arka' ^p B j ızahat RCEUrır K, ıdare heyetınm, daşısrı tarsf nd^n verılmış olan bır buran netıces, olarak mesul vazıyette ' Şunu da hemen ilâve edelim ki 12 •«••huzurunda yapılan bir gösterl m«<> bu sefer kenaı azası meyanında bulu taknrl idire hp>eti aynen kabul etmş goranenlerın pdcmi mesulıyetl tak.arr\ır | evvel Fenerbahçeyi 21 yenen •"•çında Kadıköysponu minlkler B e y ^ aan arkadaşi3i tarafından b.r itıraz ve Jıvana tevui eylemıstır Bu takrır eoınce otorıatı'< bir tarzda takririn tkinj Kasımpaşanın, gene aynı rakibe 4 ay ^oğlusportu mlnlkleri 3822 yendl *[ vuku bulmuş olsa dahı buım kabul ve gaytt sarıh bı* surette iddıa olunan fııl cl naddei ni ıncelemoğe Daşlamıştır 1,1 Mlnlk basketbolcuların maç esna,. B J esbaba isunad eden Haysiyet Di ] evvel 10 galib gelen Adaletle yapateUJc ederel> Kendı mutaleasına gore • • sn a gösterdlklerl başanlı • •ı d sat't olurss rreiallerınin olmadığı takbu bakımdan da ""•seylrctler tarafından sıi aık «hkâm çıkarrnağa, dıvan kararlarını I dırde isnadd» bıılunsmn teczıyesi gıbi vanı, ldar« ne;.elinin mudahalesini ve j cağı karşılaşma herhangl bır sebeble durdurmağa ve j ıkı ajrı davaM bır arada ve aym kuv dosyaların yeni baştan tetkıki husu havli enteresandur. ^ Kadıköygpor Tarua (13) V nızamen gayrivârid olhajet b*"ğeıjEea,ğıni kaydederek ye vetle ılerı «uniMktedır. STindaki talebT.1 Bugünkü maçı tzmir bölgesinden • can (11) Doğan (4) Mehmed" lUden tetkık olunması talebıle dıvana j 2 Idare he>eti. takririn kabul ve addetmeğe vt temyızden kongre neî j H a k k l G ü r ü z ile İstanbul bölgesinkalmak den Ferih Esin ve Nazif Oturgan •(8) Berke (2). tade etmege ne bır hakkı, ne de salâhı divana te'dı clunduğunu tasrih etmekle dınde itlraf h?kkı mahfuz J Beyofluspor: Torgo («) V l r o n i yeU vard r. Bu yolda hareket etmek beraber bahıs konusu eşhastan bırmı şartue kararlarınm aynen bâki kaldığını ) Rene (1) Dlmo (6) M a ^ Hayslyet Dıvannı emre ve dırektıfe go t. kıbattan tefrik etmek istemiştir Bu tebıig eylemef* oy birlığıle karar ver trıyosu idare edeceklerdir. Haftanın diğer maçlan f» karar jttihaz eden tâli bir heyet suretle mesuı porunenler beraet ettik misllr » Haysiyet Dlvanı Bagkuı « i l i Indiımek olur kl buna ne leri takdîrde cuıhi ısnadda bulunana Cumartesi: ••••• • » • « » » • • • • » • » » • • • uMiiMiiıııuriMMiınnıumıUMiıuı>..nuıiMiı»Hnyıınıımımımııımııımıuı»ittnNiuıuwıuuıııuiiiııuııııııuııııııııuııııııııııı Adalet Kasımpaşa bugün karşılaşıyor M. Ceza Heyeti Başkanı Basri Onat: «Coşkunun affı mevzuubahis olamaz» dedi Milli maçı müteakıb verilen zıyaiette bir konuş ma yapan Brezilya kafıle reisı S C. Pacheco: «Sa mımiyetınıze guvenerek şu teklıfte bulunuyorum. Ankarad^ Coşkunun yaptığ' hatayı bız affedıyoruz. Türk Fe derasyonunun da affetmesini rica ediyoruz» demış tir. Basri Onat Bu konuşma üzeruıe toplantıda hazır bulunan bır arkadaşınuza beyanat veren Merkez Ceza Heyeti Başkanı Basri Onat: Bız, ceza verdik. Coşkunun affı diye bir şey mevzuubahis olamaz» demiştir. NETİCESİZ AKIN Atatürk Iiseliler dünkü maçt» hücumda. İstanbul Kız Lisesi Kız okullar basketbol Te voleybol karşılaşmalan dün yapılan maçlarla nlhayete ermlştlr Müsabakalar sonun da istanbul Kız Lisesi basketbol şamplyonu, Çamlıca Kız Orta da voleybol birlnclBj olmuştur. İSTAHBVL ÂTATURK Oyuna gâyet agır bir tempoyla baslıyan taraflar ük anlarda sayı çıkarmakta güçluk çektllerse de karşılıklı Tapılan basketler sonunda Istanbullu lar llk devreyl yarım basket önde bltlrdller 65 lklncl devrede raklblne nls beten daha ITI ovnayan Ietanbul Lleelller son daklkada top tutarak frtz yap*ılar ve neticede Atatürk Llsesinl 1815 yecerek Is*anbul basketbol şam plyonu oldular İ»t a nbul: Ayda (2) Şenlz (2), Perihan («) Esin (0) Güngor (5) Ul basketbol şampiyonu oldıı kü (0). Atatürk L Nurdan (3) Belgttn (1), Aysel (8) Işık (0) Ferahat (0). Kız orta okullan voleybol şamplyonasmda ise, gavet çeklşmeli geçen mag da Çamlıca Erenköyü 20/18 15/5 setlerlle yenerek İstanbul birlnelst oldu. Çamlıca' Birsen BettU Selmln • Işın Esen Sevll Şenlz Erenköy Pügen Yurdagül . Saynur Ayşe Handan Leylâ Tüksel. Kadıköysporlu miniklerin gösferi maçı Şeref stadmda yapılacak basketbol sahası ÎNGÎLTERE («)• Haber aldığırmza göre Şeref stâdmHava alanında bir arkadaşımızla ko Londra Dünyamn en büyük spor da bulunan yüzme havuzu tâdll edlle reît basketbol sahası hallne sokulacak hftdlselerlnden blrl olan Inglltere Fe nuşan kafile reisi S. C. Pacheco: derasvon kupası fln&ll cumartesi gütır • Türkiyeden iyi intibalarla »y(66x33) yüz fllçümO olan haruzun nü Wembley stadmda birlnd llgteo basketbol sahası olması İçin Beşlktas Manchester Clty İle Birmlngham CHy rılıyoruz. Türk Mıllî takımını rtrelı ldarecilerle Galatasaraylı ldarecher takımları arasında oynanacaktır Ma zilyaya davet ettik. Bu milli temiatan temasa geçmlşlerdlr Saha 4000 küsur çın 100 bin sevirci tarafından seyre sonra karşılıklı münasebetler'tnidn dilmesl beklenmektedlr artacağını umuyorum» demiştir. seylrcl alabilecektlr. ımuıııııııııujıııuııııuıııııııııılluııııııılıııııııııuııiiiıııııiı lUiuıııııııııııuuuıuuunııuuınııııııınııiHiınıu IIHIimiimilllUIIIMJIHIIIIIIIIIIIllMilllılilil Kupa finali cumartesi günü Brezilya milîî : takımı dün gitti Sah gunü Mıllî takımımızla «arşılaşan Brezilya Milli futbol takımı dün saat 8 de 40 kişılık bir kafıle halinde memleketımızden ayıılrnıştu. YOL MAKINELERÎ GRADER SATISA ARZEDİLMİSTİR. DÖNYACA MEŞHUR İNGİLİZ CRANES TREVLEALEAI Hakltjrat Tataroil >• I ı t l ı y e o » OTO ÇELIK KÂMİL YAZICI ve ORTAKLARI KETENCİLER, CAM PORSELEN HAN KAT 2 ŞÜ0. TEL22 6476 Sağlamlık bakımından d»im» garantilidir. Pantalonlarımız hakikt Amerikan tipidır. Glylnişte gayet rahat ve zariftir. Büürrmm büyük tuhafiye ve elbise mağazalarında satılmaktadir. etiKA m HEf ? KİfİPŞM İKKİ VCcU. TAHlM.om.Akt f/y/T VİHATUK TCMİV eTMeKTElHK. Makineler.m'zi Hurdacıya Satmayın Resm! ve husus! daİTelertn her tip ve marka bozuk vazı. hesap. muhasebe ve teksir makineleri Reminffton tamirhanelerinde isler hale konulmaktadır. tstanbul'da 6. Daiı« Krfell Han TeL 4412 42 Ankara'da Atatürk Bulvan No. 75 Tel: 19697've Müracaat ediniz. OPON, bır çok fenahklan önlemek bakımından faydahdır. OPON, baş, diş, adale, sioir, lumbago, siyatik, romatizma ağnlannı teskin etmek için başarı ile kullamlır günde 6 tablete kadar alınabilir PON zarf usulü ile CRANES (DtKEHAM) LİMİTED OEREHAM . MORLPOK . ENGLAND TOrkly» GeneJ Satactsı TÜRK İNTER MAKİNELERİ A. O. GALATA BANKALAR HANI İSTANBUL MAYIS KEŞÎDEMİZDE Toptan ve Ptı tıKeııde satış yerlerı Galata Necatıbey caddesi No. 61 ve 69. Tel: 44 öö 08 Büyük Postahane karşısı Lâstik Şti. No. 30 32 Tel: 22 09 32 Demirköprü Şantiyemiz içîn yatak ve yastık yaptırılacaktır Tekliflerin kapalı BAHÇELİ EV VE Dahiliye Mütehassısı Dr. Fazıl Konrapa BULUNMAZ FIRSAT (Elektro KardiyogTafi) |Cağaloğ!u, Babıâli Cad No. 22'3İ Kartal Ma'tepe hatbo\Ti rr.evkiinde 248 ada 4 parsel numarall 2442 metre tarlanm Kartal Mahkemesi Ba^kâtıplığince 8/5/956 salı günü saat 11 12 de suyuun izâlesi sebebile satıs vapılacaktır. 1955 285 dosyaya müracaat E. M. G. flAR ORTAKLIĞI îalit Ziya Caddesi Kubilay Han 40/D İzmir adresine 10 Mavu 1956 Perşembe günü saat 10 a kadar vâsll olması lâzundır. Bu husustaki şartname ve nümuneler Izmir'de vukarıdaki adresten, İstanbulda Galata Perçemli Sokak Cemaat Han kat 2 den temin edilebilir. İsteklilerın teklifte bulunmaları rica olunur. 25.000 TL. Muhtelif Para tkramiyeleri Acele Hesap Açarak Bu Keşideye tştirak Ediniz. •• Türk Artezyen ve Sondaj ^ LÎMİTED ŞÎRKETİ SATILIK KÖSK Florya Köşkler mahallesinde 2400 metre kare fevkalâde meyvalık bahçesüe mür: 441231, 213530 Aıiezyen ve Sondaj İşleri Befon ve Ahşab Kazıkların Çakılması Her nevi Derin Kuyulara Kompresör ve Pompaların Monfaj ve Alım Safım İşleri Tazıhane: Şirkeci 5 lnd Vakıf Han Kat S No: 10 11 Teigraf TÜRKARTEZYEN Telefon: 22 03 30 YEŞİLKÖY'ün En havadar ve güzide semtinde, büyük bakımlı bahçe içinde en modern konforu havi, lâyikile möble, telefonlu, 45 odalı ferah katları yazlık için kiralamaya geç kalmayın. Unutmayın kl YEŞİLKÖY bugün İstanbulun gözde olan yegâne köyüdür. Mutavassıt kabul edilmez. Sabahlan 911 e kadar 48 05 02 No. ya Telefonia müracaat. Elektrikli Trenler 20 dakikada bir işlemektedir. I Operatör Uroloğ Dr. tdrar Te Tenasül Hastahklan Mütehassısı Chdatasaray Suterazi So. No. 12 Uğur Apt. Tel: 44 14 96 KEMAL ÇAGLAR DOĞUBÂNK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog