Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

I M a y u 1»M PFOF. VTMBÜS'ün MACERALAM: CUMHURÎYE1 Karasularımızda 2 İsrael balıkcı gemisi yakalandı Telslz ve radarlarla mücehhe/ gemilerde 240 sandık bi.lık ele geçirildi Adana 2 (Telefonla) Dün geee Mersinle Karataş arasındaki karasulanmızda iki İsrael balıkçı gemisi yakalanmıştır. Balık avlamakta olatı gemileri gören Amasr» muhribi gemilerİTi durması için işa ret vermiş, fakat gemller kaçmaya teşebbüs etmişlerdir. Bunun üzerine Amasra muhribi iki top ateşi (Bdftaraii 1 inci sohifcde) ile gemileri durdurmuş ve 240 sanGökay blr aralık halkı ve gazetecilerl dık balık ele geçirmiştir HeT iki insafa davet ederek gunları söyle israel gemisinde de alıcı ve verici miştir: telsizlerle radar bulunmsktadır. • Allah aşkına söyleyüı, biz bu şehirde hiç bir şey yapmadık nu?> Prof. Gökayın yaylım ateşi karjısında ancak Mardindeki ucuzluk mücadelesi hakkında bir tek sual sorabilen gazeteciler 5u cevabı alrruj' lardır: « Mardin Kadıköy kazasııun bir (Baş*ara1i 1 inci sahtfede) mahallesi kadar bir şehirdir. Oradadığma göre, Temyiz Mahkemesi Üçün ki usuller burada fayda vermez.> cü Ceza Dairesi Reisi Baha Arıkan ile îkinci Ceza Dairesi azası ve reis vekili Sâkib Güran emekliye sevkedilerek bu husustaki karar. bugün an! olarak kendüerine tebliğ edil mistir. ösreniidiğine g8re, Üçöncu Ceza fBaîtara/t 1 inci sahıjede) Dairesi Reisütinden emekliye sevkeay kadar evvel Londraya giderek ma dilen Baha Arıkanın hattı bareket] rui bır fırmadan 950 ton İ fıdığuı ilgili makamlarca hoşa gitmemiş, buÇ ihracatı için ania*maya vardığını, nun üzerine Adliye Vekili Hüseyin mukavele gereğlnce fmdıklara aid Avnl Göktürk, bir ay önce Temviz ihrac evrakııu tekemmül ettirip Lon Baş Reisini davet ederek, Baha Arıjdraya gönderdiğini söylemiş ve söı kanm siyasete karıştığmı iddia ile dalerine şöyle devam etmıştir: iresinln degiştirilmesini istemrjtir. Bu « Bu fuıdıklann bedeh Türk temin edilemeyince emekliye sevki cibetine gidilmiştir. Ingiliz ticaret andlaşmasına göre öBaha Arıkan, Hüseyin Cahid davadenecekü. Mallan, Ismaü Çavugoğlu nun Arif vapuru İle sevkettim. 3 gun 'inda diŞer bir arkadaşı ile birlikte, 6onra vapurun ârıza yaptıgı ve Pire kararın tasdiVma muhalefet etmiş ve karar bu stıretle ekseriyrtle kesinleşümaruna yanaşüğı bildirildi. Bunun miştir. Bu arada Hasan Polatkan haüzerıne konışmentolan Doğu Bank kiîret davasî, Metin Toker davası ve merkez bürosuna vermesini lsmaıl Cüneyd Arcavürek davasinda Top Çavuşoğluya söyledim. Maksadım lu B»"n MahVemesinee verllen karar yüzde 2030 arasında bir avans al lar, Ücüncü Ceza Dalreslnee borTil maku. Vapurun Londraya gidemiye mus, bozma kararian !se Temyiz T'ceğıni anlayuıca fındıkiarı Pireye mumt hevetlnde tasdik edllmistir. Bu boşaltmalaruu istedim. Fındıklar arada Bnha AnVanm yukgek fe Im îaltıldıktan sonra, Danimarkalı East kumlunda vazlfell buhınman da e Asiatic Comandit fırmasuun mallar meklive sevkediime sebebleri »rasmüzerinde mülkiyet taleb ettiğuü ha da pösterilmektedir. ber aldım. DerhaJ Pireye umumî v«Baha Arıkan hakkında bugüne kakilim Yuvakımı gönderdim. Diğer dar hiç bir şikayet yapılmadıgı cıbi, taraftan da keyfıyeti kambiyoya bil reisi bulundueu Cçüncü eeza laire direrek teşrikı metai teklifinde bu sine IntiVal eden 27,00" d o s v ı d n lundum. Karnbiyo fuıdıklann yurda 24.500 ünü neticelendirerek. Tenv'z ! getirilmesinı benden Isteyince, avu mahk»mp"inin 14 dairesi arasmda bıkatım Pire konjolosluğu ile temasa rmcili»! almıstır. Bueün empkliye sevkedîlen Tamyiı geçerek mallan kurtamaya çalıştı. Ben de Danimarkalı firmaya telgraf Mahkemesi tVtnd Cera Dalresi Pfis çekerek fındıklaruı bana aid olduğu vekPl S9kib Gflrjnm fse mevcudlyünu bildirdim. Hâdisede Behçet Hıftı tinin. iki sene önce Millet Par+innîn Ömekalut hiç bir alakas yoktur. kaoatılması mevzuunda verflen (ra5ran bozma«ndan gonra, Igtennvdl ! Sadece Piredeki tahmil ve tahliye beHrtflmektedtr. masraflarını finanse etmiştir. Ben hiç bir zaman fmdık kaçırmadım. BUAkıs kaçınlmasıru önledim. 5 gazefectnin maroi kaldığı muessiff (Baştarafı 1 inci uhife&e) 1 hâdise Niçin memura 5, işçiye I maaş ikramiye? (Bajtarafı I inci sahtfede) Oe Pen Fakültesl eklpi kazanmıs.brdır. «Işciye grev hakkı tanınmalı mı, ttnınmamalı mı?» mevzuunda yapılan münazarayı diğerlerinden farklı ©larak çok sayıda işçi sendikası mümessili takib etmiştir. Grev hakkınm verilmesi terinl savunaa Nazff öztürk. Sedad Piroğlu, Erdine Özkandan müteşekkil Iktisad Fakültesi ekiii şu fikirleri ileri sürmüştür: «Milli gelirin yükselmesinde toçfler kendilerine düşeni alamadıklan için grev yaparlar Kollektif âkidler, grev hakkı verilmeden fayda «aglayamaz. Neden memur beş maaş da iîçiye bir maas ikramiye? Avrupada işçiye grev tanınah asırlar olmustur. Madem ki demokrasi rejimi ne tabiiz, onun nimetlerlnden biz Istifade ederken işçimiz de demokrasinin grev nimetlnden faydalanmalıdır. Grev bir haktır, hangi hukuk nitamı hakkı çiğnemektedir? Hukuk bayata uymak mecburiyetindedir» Münazarayı İktisad Fakiiltesi ekipı İ08 e mukabil 717 puvanla kazanmıstır. Çahşma Bakanı sendik* temsilcilerile konuştn Bir müddetten berl setırlmizde bulunan ÇMıç*ns» Bakanı Mümtaz Tarhan dt>n saat 17 30 da Beşlktaşdakl îşçl Sendikalan B'rllçlnde Blrllge baglı 46 Sendlka mttmessill lle bir toplantı yap mıstır Kalâbalık bir lsçl kütİMinln de haztr bulunduSu top'.antıyı, Bölçe Ca lıjma ve İşçl Slgoralan Müdurlerl de taklb etmlşlerdlr tççiler huzuruna dosyalarl» eıkan Vtlmta» Tarhan; sendlka mimessilleTlne. Bakanlı»m mesgul oldtıSu lşçl mevzuatlle, hat'edllml* bulvman lşçl Bieselelertnl lzah İçin geldliinl bellr. terelc her ay lşçl hidlselermln sendl kalar e'.ivle bir muhtıra haüncie BakanlıSa duyurulmaımı l^emlstir. Mtimtaz Tarhan onOt^'lzdelci 115 ay lçir.de Mecllsten be? kamn hazi'lanirak cıkncaçmı söYiemls »e bunlan (iı şeldl''e sıralamıs'ır1 Bayram ve tetll yevmiyeıerlnln Uma IblaıŞı nl'.ık ücretll lznln tahakkuku 2 İJcttsadi dev'.et Te^ekkül'.e rlnde verllen ikramlve lie, otomatik lk remlvelerin blrteşt'.rtlmest suretlle. yıl da Ikl maaş tııtan lkramiye temlr.l3 Afcır 1? fcolîarmda, muesse^prıln takdlrl ile üç maas lkramlve vertlm» •i. 4 t» mahkemelerl kanunu. S tîci Sigortalannaa ç?lısıp, EmekH SandıSına tâbl Is yerine geçen lsçllerln eskl hlzmetlerlnm yanmamaımı ıağlı yaeak kanun Bundan «or.ru ele ahnan Ijçl nıenJ*Ieri haiknda Uahat veren Bakan demiftir kl: * Aagar! ücrettn her Jj yrt n Is irlunda tatblk'nı lcmin edeceSim. U Karunonu» bir ısçtye kadar termill lçln tfîkıl&tın takvive^ine çalışacagız. Gellr vergislnde ass.! eeçim tadlriml MecII•e^trilmeV üreredlr • Bakan sözlerinı «Hamhum (aralop yaptı denıeyti bend* böyle «ey yok.» diyerek b.tirm'stlr. 300 mîlyon dolar yerine bir makale (Baştaraf* I inci »ahHede* devletl kurduğu 19 mayıs 1919 dan be rl, tarih boyunca her hangl blr deylet« modern Türklye Itadar bu derecede hızlı, ba kadar llert gltmek na«lb olmamıştır. B. Amerlk» bll« bu kadar serl ve llerl terakkl kaydedememlştlr. Şlmdl, Amerifcanın 19 asırdakl 1lerleme temposunu Türklyede görmekteylz. TOrk devlet ve lj adaml»n çlmdl dedelerlmlzln gördüklerl «Tnı büyük hayallerl beslemektedlr. Blzlmkl'.er glbl erseç onların da hayallerlnden blr çoklan gerçekîeşeeektlr.» Tejekkul ve tekâmül yıll&nnda tıpkı Amerlka glbl Türklyenln de simdl «neşünema ağrılan» geçlrmekte olduğunu bellrten R^ndall çunlan flave e'mlştir: «Türkîer de anda urada SÜT atle büyümenla basdöndürücü heyeca nına kendllerlnl kaptırmıj re kıymet 11 kaynaklan ya meTSlmsla, ya hesabsıı veya her 1K1 hustıslyetl halz projelere baglamışlardır.» Kandall tnlsâl olarak, lptldal madde karnaklan Te plyasadan fazlaslle U7ak kaldıgmj söyledlğl Karabük d«mlrçellk fabrlkalarmı zlkretml» T« ;uc!fın yazmıştır: •Mpm'.eketin her tarafında mnac•MahalU ltlbarlle Karabük ıtnt«]lk fakat ırayrilktlBadıdlr BununU beraber Türklvenln yenl büyük »mal prote lerlnden çoju baslret vt eesaretle kurulmııştur • "Memleke*!!! her yarafmda rauazram ve rauclzerl mllli gayretln emare ve eserlerl göze earomaktadır Hlç klm se 24 mllyonluk bir memleketln bu muazzam lşl başarmakta gösterdlğl ee sarete hayrîn kalamazlik edtmes. Fa kat bu atıleanlık ve cesaret yenl me seleler yaratnııştır. TcaU m»«raflan ezlcl olmus v* özel wrmaye kaynağı mevoud olmadı^ından bu projelerln amme fonlarmdan flnaRM •dllmeal icab etmlştlr. Harlçte külllyatll borca glrUmla. memleket dahlllnd* bu kadar yuklü tutırda paralar »arfl annisyona yol açraıştır. Şlmdl TOrk hükumetl T» B M.M bütün bunlan göa önünde tut maktadır Son Tülar sarfında halkın haat s«andardı yükaelmlçttr. Pakat enflâsyonun bu hayat gtandardnu dü şürmesl ve yabanci sermaye yatmmiarını Orkütmesl hallnde mllletin harbden berl kaydettigl muazzam terakkller durablllr. Llderler bunu bU mekte'ilrler. Ihracatm da lthalttt ksr şılamisı gerektlglnt bUıyorlar.< Randall, Amerlka T» Arrupa flrma. lannm Türklyede petroı araîtırmalan vaptıklannı, e!de edllen netleeierln ce saret verlcl oldujunu. zlraat alanında da büyük terakkller kaydedlldlSlnt, Türklyenln turtzm «ayeslnde de dövlz edlnmek lmkânlarına sahlb buîucduçunu yazmış, Türk mllletlnln hasletlerlnl öTerek demlştlr kl: «Tenl vazlfelerl ele almakta gösterdlklerl cesaret ve lylmserllk gerçekten saridir. Bence herseyden evvel, blzlm managment (ldare) dedlğlmlz faallyetlerl anlıyan erkek T« kadın personele muhtaçtırlar. Glrlştlklerl yenl Te büj"ülc teşebbüalerl bu ktllflye personel çevirecek tlr. TUrklert lyl dostlarım eaydığım İçin bunlardan bahsedlyorum. Fakat onlar tenkld karşısmda fevkalade has sastırlar. Bazı hallerde blr Amerlkalının tablt olarak karsılıyablleceğl clnsten açık sözlü beyanatın Türklerl blr mtllet Teya blr ferd olarak gticen. dlrmesl mümkündür Onlar, lnsanların slyasi ve lktlsadt me selelerde kuyvetl görü? farklanna ıahlb olabillp de gene de blr arada TB âhenk lcince v ısavablleeeklerl blr ha le ulaşmamışlardır. Fakat Türkün do«tluk bağlılık hlslerl gerçei ve çok kuvvetlıdlr » Türkiveye mübayaa tahsisatı Washington, 2 tA.P.) Mületleraraaı Işbirliği Idaresi bugun Turkiyeye yardım fonlarmdan 22 milyon dolarlık mübayaa yetkisi vermişür Bu para ile Türkiye, dünyanm en uygun bulduğu piyasalarından otomobil lâstiği ve iç lâatik, ham kauçuk, mamul çelik, tıbbî müstahzarlar, kimyevî maddeler, yün tops, alüminyum. elektrik teçhizatı, kalay, kereste, maden teçhizatı, dokumalar satın ala caktır. Tahsis« bea milyon dolar tahmin edilen gemi nakliyatı tahsisatları dahildir. Vali dün sinirli bir basın toplantısı yaptı Temyizde iki daire reisi dün tekaüde sevkedildüer aldığınız tuvalet sabununun Döviz kaçakçılığı dâvasına başlandı OLDUĞUNOAN EMİN OLUNUZ Aldığınız sabununPURO olup olmadığına bilhassa dikkat ediniz. Puro diye başka eabun verirlerse aldanmayınız, ısrarla PURO Tuvalet Sabunu isteyiniz. cildioize b!r kadife yunıuşaklıSı ve bir sizi gençleştirir ve güzelleştirir LIRO ffy PR UO bahar tazeliği getiriı 3 dlldiğini bildirmektedlr. Gazetecilerin vazife ifaa n n t m d ı maruz kaldıklan bu haksız, kanunsuz fiillerin kanunu tatbik ile rnükellef olanlardan gelışı umuml efkârda vücud bulan teessürü bir kat daha arttrrmışür. Gazeteciler Cemiyetl bu hâdlseyl esefle karşıladıgını büdirirken alâkah makamlardan mütecasirlerin ıb ret teşkil edecek şekilde cezalandınl malarıru diler.» tstanbul Gazeteciler Sendikası teb liği de şudur: «Ankarada be? gazeteciye vazif»lerini ifa sırasında bazı Emniyet mensubları tarafından yapılan agır muamele meslek çevremızde derin üzüntü ile karşılanmısur. Bahis konusu tecavüzün kanunlann tatbikçisi ve kendilerinden ancak himaye beklenen şahıslar tarafından gelmeal, hâdiselerın ağırhğmı büsbütün artUrmıştır. Yönetün kurulumuı, blr müddettenberi meslekdaşlannuza v* meslekl faaliyetlerimize karaı devan» edip gelen bu gibl tecavflz v« nıildahalelerden dolayı teessürlerini bU dirirken, ilgili yüksek makamlana hâdiseyi önemle ele alarak soruraluları cezalandırmalan ve bu gibl vak'aların tekerrürünü önlemelerl gerektıği temennislnde bulunurj lzmir Gazeteriler Sendikası 4a bir tebliğ yayınladı tzmir. 2 (Telefonla) lzmır O«» zeteciler Sendikası idare heyetl mı« gün fevkalâde bir toplantı • aparak Ankara Çankaya karakolunda bef gazeteci ile alâkalı hâdise üzerine g5 rüşmelerde bulunmuf ve bir teblij nesretmiştir. Tebliğde: •Sendikamu meslokdayların maruz kaldığı bu gibl muessif hâdıselerin tevali etmesine nâni olunmasını ve mes'ulleri hakkıni» derhal takibata geçilmesini, kendi lerinin tecziyesınl alâkalı makamlar* dan beklemektedir» denmektedlr. Samsun gazeterilerinia Başbakana telprafı Samsun 2 (Telefonla) K » m i ^ bolgfsi gazeteciler ve basın mensublan cemiyeti idare heyeti bugün top» lanarak Ankarada polis tarafmdan dövülen gagzeteciler hfldlaesi doiajn» sıle Ba;bakan Adnan Menderese •• sağıdaki telgrafı çekmiîtir: «28 nisan gecesi Ankarada vazii» görmekte olan gazetecilerin polis tarafından tehdid ve dövülmesini ıdar» heyetimiz teessüfle karşılamıstır. Heyetimiz bir kaç meslekdaşa atılan tokatları Türk basınına vurulan bir darbe telâkki ederken son günlerde adeta bir itiyad halini almak istldadını göstere» bu kabil hâdıselerin önlenmesini ve mesuller hakkinrlı ilgili makamlann takibata geçmelerine intizar ettiğini saygı ile trzeder.» ^ PURO TUVALET SABUNLARI 7. 100 SAFTIR Nihad Erim fekrar faaliyete geçti (Başt(!Tafx 1 irci sahifede) lerle daiml temas hallnde bulunan N Erim, ifadesine göre bundan sonra faaliyerini kendi vilâyetine hasredecektir. Nihad Erimin tekrar C.H.P. saflarmda yer alması CJI.P. Iilerde memnunlukla karşüanmış ve dün akşam şerefine 100 kişilik bir tiyatet reröaüştir. Nihad Erim, Ankarada iken tndnü fle aralarında blrer mektub teati e dilmij olduğunu ve C.H.P. Genel Başkanı Ue karştlıklı ziyaretlerde bulu nulduğunu da açıklamıştır. İŞ HANI ve BANKA Binası Galata, Karaköy'ün en merkezî yerinde Tramvay caddesinde iki cepheli 278 metre kare tamamen in^aat yapılır. Her çeşid inşaata müsaid olan bu gayrimenkul acele satılıktır. Galata Posta kutu su 83 No. ya mektubla müracaat PAMUKBANK TURK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Bankamız sermayeslnin ödenmiven kısmma mahsuben tediyesl mu karrer ytizd* on sermaye taksitlfrini, idare Meclisimizce tesblt ve evvelce ilân olunan 30 nisan 1956 tarihine kadar ödemii'en ortaklarımıı, Esas Mukavelenamemizin 15 ici maddesine istl naden taahhütlerini verin* ffetirmeğ» dâvet olunur: iskoçya 1 Avusturya 1 Vlyana 2. (R) Bugün Hampden Fark stadmria karşılaşan İskoçya Avuaturys mllli futbol takımlan (11) beraber» kalmışlardı KEMAL F1LM Türiciyenin en «evflen Ses ve Perde Yıldm Çankaya toplanlılarına dün de devam clundu (Bastarati î 'ncı inhifede) dolayısiîe toplanmamış ve normal Grup içtimaı 3 mayıs peşembe günirne bırakılmıştır. Yarınki Grup g^undeminde muhtelif sözlü sorular meyan:nda Bursa milletvekili Müfid Erkuyumcurıun esk: Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Fatin Rüştu Zorlunun Paristeki ev ve Kadıllak otomobıli haklunda Grup Bajkanlığına verdiği sözlü sorusu yer almıstır. D.ğer taraftan yarınki Grup içtimamda Bakanlar Grupu ve D.P. Gene! İdare Kurulunun son bir kaç gün içinde müştereken yaptığı seri toplantılar net'cesmde ahnan kararların bahis kanusu edileceği •övlenmektedir. Aynca H'?bakan Adnan Menderesin son Tahran »eyahati hakkında Grup 3 izahat vermesi muhtemeldir. Siyasî çevrelerde Başbakanın bu konuşmasında iç pol'tika meseîe'erine temas edeceği, basm, ©riversite ve iktisadî mevzular üter.nde duracağı söylentileri dolaşaaaktadır. Ruben Asadan »onra iorgulan y«ptlan Topyas Stiro, Behçet Hıf» ör1 nekal, Nikola Vingopuloı ve îvo , Kösi kaçakçılıkla hiç bir ilgileri bu| lunmadığını s o h> 1.11. K butün bu i|>> | lerden Rubenin mesul olduğunu bildirmışlerdir. Doğu Bank merkez müdurü Nikola Vingopulos, Imzan ile banka kaşelerının taklid edildiğinl, Îvo Kösi konşimentonun yüzünü bile görmediğini, Örnekal, Rubenden 34 milyon lira alacaklı olduğunu, Topyas Stiro da hiç bir şeyden haberi bulunmadığını söylemişlerdir. Rubenden sonra Topyasın sorgusu yapılmıç ve saat 13 te durusmaya ara verilmiştir. 14,30 da tekrar celse açılmış ve saat 17,40 a kadar ancak 3 kişinin sorgusu yapılabilmiştir. Diğer 5 maznunun sorgulanna bugün devam edilecektir. Maznunlardan Rubenin annesi Sara Asa, bir kadın gardij'an nezaretinde adliyeye getirilmiştir. Muıaffer Celâsun Ruslar atomla îşliyen buzkıran yapmışlar Amerikadan İzmire mesaj ve hediye (Baştaraft I inei sahijede) lerine bir iyi niyet ve arkadaslık me sajı göndermeyi kararlaştırmışlar ve Amerikan Hava Kuvvetlerine miira caat ederek Izmirli talebeler için a ralarında topladıkları hediyelerın nsk lini rica ermişlerdir. Bunun üzer'ne Amerikan Hava Kuvvetleri Kumandanlışı bu arzuyu yerine getirmek üzere 'Izmir Uçuşu» adlı bir sefer le sisine karar vermiş, muhtelif merha. lelerde değişik uçaklar tahsis ederek iyi niyet mesajı ile hediyeleri bu «abah Izmire ulastırmıştır. Yarm Halk Eğitim Merkezinde yapılacak bir törenle bu hediyeler 17 j mir ortaokullarmdan secilmis 90 j | renciye tevdi edilecektir. ZEKİ MÜREN'in 1956 57 sezonunda münhasıran kendi prodüksiyonunda yer alacağını san'atsever halkımıza şerefle arzeder. fr Sayın Acenta ve Sigortacılanmızın Dikkat Nazanna: DP Ist.nbL, n Idfre Kurulu Başkar.ı Orhan Koprulu. dun yaptığı açıklemada. vazıjtünde yer.i bır ınkışaf »lr.aiğı icayd'le, bujun saat 13 de yapılseak DP. I^tnnbui n ldare Heyetı topi.ntısına ktrılacagını be .rtmıst.r. Orhan KöpriiKi D. P. h Başkanlıgından aynlnııjor Samsun ye havalısinde büumum sigorta sirketlerinin umumt müfettişi olduğunu iddia ederek bu meyanda Sirketimizin de mü messili sıfatile hareket etanekte olduğunu öğrendiğimiz Bav AU Teoman'm Şirketimizle hiç bir alâkası olmadığı ve bu itibarla sigorta mevzuunda mumailevhin tavassutu ile tapılacak herhangi bir muamelenin hiç bir suretle Çirketimizi ikam etmivecegi ilân olunur. ANADOLU SİGOKTA ŞİRKETİ Ordu boks ekipi yarın gidiyor Ankara, 2 (a.a.) 615 mayıs t a rihleri arasında Napoli'de yapılaeak olan dünya ordulararası boks sam piyonasına i^tirak edecek olan Türk ordu boks ekipı, yarın Ankaradan hareket edecektır. Sovyet Kömür tşçilerl Federasyonu Reisi Paul, Plikhin dün mübJm bir açıklamada bulunmuf ve kendi âlımleri tarafından Şimâl De ciri sahillerinde inşa edilmekte olan atomla müteharrik buzkırange misl etrafında izahat vermiîtir. 12 mayısa kadar Teknik Üniversıte Taşkışla binasında devam edecek Milletîerarası Çahşma Teskilâb Kö mür Komitesi Konferansına katılam 8 Sovyet müşahidinden blri olan Plikhin. demıştir ki: « 1960 seneslr.e kadar sürecek S yıllık kalk'.nma plânı çerçeveslnde İnşa edllmekta olan atomla müteharrik Buzkıran gemlsl. yakıt temlnlnln en müşkül olduğu Kuzey Kutup Denlzln de kullanılıcaktır Atomla müteharrlk Buzkıran eemltl etrafında, önümüs dekl günlerde dünya efkârı umumlye»lne malumat verllecektlr.» Pllkhm'ln verdlgl malumaU gore, enerjlve olan lhtlyacınra glttlkçe art ması dolayısl'e, 1960 ta «ona erecek S yıllık kalkınma plânı nlhavetlnde. Ruj yanm könıür latlhsall »enecîe 600 ml] yon tona vükseleoektlr 1955 te kömür lstlhsall 390 mllyon ton ldl. Eektrik enerjlal ve petrol lstlhsall de, % 70 nlj betlnde yükselecektlr. Halen Moskova clvannda, atom ener Jlsl İle âaatte 3 bln kllovat saatHk elek trlk lstlhsal eden blr lstagyon mevcud dur. Bunlann aayısı arttınlmaktadır. PHkhln, «uallmlz üzerlne, Kuayada lşçllerln erev hafckma sahlb olduklan nı sövlemlş, .Fakat 35 lenedlr klmse kullanmadı decllkten »onra, junlan llftve etınlştlr « Esasen lktldarda olan Isçllerln, kendi aleyhlerlne greT haklannı kullanmalan menfaatlertne aykındır.» Müteakıben, •Rusyada kömür lşçllerlnln <„ 10 ımu kadmlar teskll eder» dlyen PHkhln, Stalln ve lşçller mevzu una temas ederek şunları zlkretmlştlr: • Rus lşçllerl, hlzmetlerl ve ken. dllerlne karşı Bempatlıl dolayıslle ve blr devlet adamı olarak Stallnl taSdlr ederler. Esasen mühlm olmıyan, fakat tekran ve devamı hallnde Rusya yı tehllkeye sokaeak bazı hatalan k o münlst Partlslnln 29 ncl kongreslnde açıklgnmı?tır. Sta'.ln daha yaşasa ldl, Rusya İçin fena olacaktı. Bu münasebetle Sovyet lşçllerl, Stallnl çok sev. mezler.» PHkhln son olarak, Rusyıda yeraltı mâdendlertnln dlier lşçllere nlsbet«n 2 mlsll ücret aldıklaımı, ayda ortalama 12001400 ruble arasmda kazandık lannı kaydetmlştlr. (Blr ruble, takrlben blr Ilra değerindedlr > Ka;,"han SAÖLAMER SÜMERBANK'ın Ü 30 Nisan 1956 larihli ikramiye kesidesinin talihlileri 30 Nisan 1956 keşidesinde bir dairesi İslanbul şubemizde 9903 hesab No. lu Bn. CAHİDE SONuAF.'a çıkan Göztepe ikramiye apartmanları. 13804 62523 43324 20591 30266 87799 2812 31791 46013 81477 980? 1083 9233 38872 31297 176066 7472 14312 19 ŞEKERBANK * ŞEKERBANK * ŞEKERBANK * ŞEKERBANK * Darüşşafaka basketbol sahası açıhyor Darüşşafaka Llseslnln açık hava bas ketbol sahasının açılışı münasebetlle bugtın saat 16 da Galatasaray Ue Da. rüsşafaka basketbol takımlan hususl blr karşıla^ma yapacaklardır. $ AKSARAY ( İ S T A N B U L ) ZAYİ NOT DEFTERİ 16 nisan 1956 pazartesi günü Ankara avukatlanndan Lebib Diranlıoğluna aid bir Ece Not defteri kaybolmuştur. Bulanlann Türk Ticaret Bankası Şube ve Ajanslanndan her hangi birine teslimi rica ^ ^ " ^ ^ ^ ^ olunur. Akaaray, Gençlik Parkı Kargısı No. 19 S. Sokrullu Halit Ünlü Mahmut Soyıal Rıza Uysal S. Neftci Ali İplikçi A. Gürsoy Yani MarkidU Erzincan Fab. Y. Sandıgı Lütfüye Özdemir S. Baykal F. T. Kardej H. Yensarfati Leon Alkaş Algırandi Mişel Sadettin Fırat Ziya Varhk Hayrettin Özilhan Mudlye 60 5er liradan 5.000, 2.0.00, 1.000. 500. 500, 250. 250, 250. 250, 100. 100. 100. 100. 100, 100. 100, 100. 100. 950. Bahçekapı Şubesi Kayseri Şubesi Adana Şubesi Merkez Müdürlüğü Beyoğlu Ajansı Merkez Müdürlüğü Bahçekapı Şubesi Beyoğlu Ajansı Kayseri Şubesi Merkez Müdürlüğü Bahçekapı Şubesi Bahçekapı Şubesi Bahçekapı Şubesi Beyoğlu Ajansı Beyoğlu Ajansı Beyoğlu Ajansı tstanbul Şubesi îstanbul Şubesi Muhtelif Telf: 21 20 90 I $ $ $ $ $ ZENGİN AÇILIŞ HEDİYELERİ VE ZENGİN İKRAMİYE PLÂNLARİYLE EMRİNİZDE LEVEND'de \ KİRALIK EY $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ MSblell rey» bof verOir. 6 oda I genis bahçe, cu, elektrik, haTagan, Muracaat: Tel: 48 43 96 | veya 44 81 75 den Fazıl SÜMERBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog