Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DORT CUMHURİYET 3 Mayıs 1956 *«zan: YAŞAR KIMAL Reunliyen: MUNİF FEHIlk, <H •<İA ŞEHIR TİYATROLARİ DRAM KISMI Bana Dokundun • Yszan: Tennessee WJliams Donald Windham, Tukçesı Sadık Balkan; YfcNI TIYATRO Bır Melek Geçti Yazan J Bous<juet H Falk Türkcesl Yılma? tnal tSTANBUL BÖLÖMU Hanımlar Terzıhanesi (Yazan Georges Feydeau: Türkçesl Mahmud Yesari) KÜCÜK SAHNE SEVGtLl GÖLGE (L'omBre Chere) Yazan Jacquef Deval. Cevlren Mebrure AJevok Muınammcr Karaca S A R I K B A K A N Vocivıl 3 perde MAKSİM TtYATROSU •KtRAI.AR SEHBEST OLURSA» Operet 3 Derde Ziraatci Parlak Durumda mı? 1950 de ziraatçinin durumu îyi îken şimdiki şartlara göre edilecek gibi olmadığı iddia ediliyor B i muhaırir'iriz. «Sanayı üzerındekı ağ r vergu den bahvetm's hiç vergi ver.rıeyen zıra^t erbabi'e sanayicıleri kl yaslamıştı Bunun insafa sığmadığını bolırtmışt.. Bciradar ktndlslne gelen v« ılraatcıla. n du.umurı anlatan ajağıdakı mek rubu dercedıvorViZ lf>0 senesı roemleketımlzde gerek em»ğ n gerekse çıftçl lçm lürumlu olan istıhsal vasıtaîaıının nisbeten ucuz olduğ'j devlrdl O zamanlar bu|davın kllosu 30 kuruş işlenmemış yunun kılosu u>e 3 50 6 lir* arasında idi Mahyeter dusuk oldugur dan kâr' artan ç'ftçi kaza lab.lıyordu 195C senesinde ıse gerek .stıhsal va* taları yedek parça sıkıntısıle beraber halkın cehaletmden ıstıftde eden bı takım parazıtleri de hesaba katın gerek«e ısçınln ücreti •f 100 ve vuzde 200300 nlsbetlnde bir ar ~ tıs kaydetvği haide. mahsu! flvatlarının bu mı<nflara muvazi olarak srtışını bir tarafs bırakın 1950 nın muth k fl ıtlarındin da asa*ı bir lnme müçahade eaılmeVtedır Yanı 19İ6 da buğday 30 kuruş «utun ise bazı kalıte mülâhaza'adlle 150 200 kuruş arasm dadır kl bu flat çiftçlnln ma'lvetlni da ht kjrşılavarrnnaktadır Çıftçılerin borç 'rının azalmayıj. bılâkıs artmakta deVTn etme»' bu vakıanın bir neticesldır Mevcut {cj'tlar a'tında tütünün 1015 lıraya bugdayın 90100 kuruşa satılması lâzımt'ır ki, kazandığını zan netfınlz çlftçl haklkaten kazaraMl s'n Huk' met dahı bu aksaklığı gdrmuş ne garıplırki pancara pırım adı "Itında Fr 100 den fazla blr zam yapt5ı halde buğdava 5 kuruş tütüne 25 kumş pirım vermışsede aalında bunlar d»v€de kulak kalmsktan ıle^ı gidememt'jrr hiç de tama •I OIESA Borsaamın 1/5/1956 flatlan % 5 FAtZLI TAHVILÂT 1938 tkramlveli tkramıveli M Müdafaa I rkramıvel D Yalu IV Ikramıyeli D Yolu V 1951 Tphvill 1953 Tahvüi 1955 Amortısman I Zıraat Bsnkası III Zıraat Bankası IV Zıraat Bankası V Zıraat B ınkajı VI «» I9« labvılı 1113 5(1 Yeldirme giymek için kazancın artması şart mı? 20'nisan'956 tarihli Cumhuriyet Razetesinin. okuvucularla bag başa sütununda • Kotü kıhk kazancı baltalar» baslıtı altında intışar eden yazımla ılgıli notunuza cevabım: Sayın muharrır bey, zannedersem fikrimi anlatamadım. Ben Karadeniz bölgesinin issizliğmden. bundan dolayı da fakirlicmda bahsetmek istedım Manto aleyhınde bulunmus deeıhm Zaten bulunmava da hakkım voktur. O eüzelim kıvafeti nasıl kotulüvebihnm Benım valniz söylemek istedıeım: 150 kuruslui peştemalı alamıyan Karadenızliler. 150 lirallk mantovu nerede bulunlardır. Çunkü. bu bolge haUtmın n« çifteilik icin veter derecede ârazisi var ve ne de çalısmak icin bir muessesesi meveuddur. Karadeniz köylüsü olduğurn için ivi bilirim: Her evde bir çarşaf mevcuddur. Bır vere mtmek istenildi&i zaman. o evdek, kadınlann bir tenesi bu carşafı eivit) eider 3eyet bu kadmların hepsinin gıtmesı ıktiza ediyorsa o zaman komsulanna müracaat ederler Fakat. manto başkasının üzerine eelmez: Onun ıçindır ki her kadına bır tane lâzım Üc kadin bulunan bir Karadeniz kovlüsunun evim nazara alarak her manto idn 150 Iiradan cem'an 450 hrava bâüe olan bu miktar karsısında carsaf ve pestemal yasak edı'irse. cekılecek olan slkmtı derecesını sız lerın takdınne arzedıvorum Hürmetlerimle: Mehmed Cinel Sülejmardar Mah. No: 13 Kdz: Ereeli NOTUMUZ. Şehırhnın gıyeceğı manto 150 degil. 1500 lira da olabilir. Fakat basıt veldirmeyi peştemal fiatma edinmek için bır millî Bayret sarttır. MaKyenin \üksek makamlanna isdıla yazuıız Zekerlyı Tarrıkulu Ort» bunın köyO TalOT» Adres mek'ubun »ahlblne Slkâvetlnl» şahs* mah.vel'cd'r Mallyer.in yüksek mslrim'nrında davanın hal edlnlz Kâ^id tas"mıfu nasıl oluı Memleketlml7ln bu sıkışık durumun da eskı. mfaai dolmuş modpsı geçml? kullanılmı» reva kullanılmsmı?, veslkt mahlvetl olmavan, mahzenler de hıfzec'ılen veya çürümege mahkum basılı evrakı matbuanm baskıaıı yüzüne (hattâ bova rengl deîlstlrllerek baskilı yüzilne) bugünkü lhtl vica ePre baskı vapmak münkündür. Bı yol'ır ta^arruf saSIıvan hususl resmi dalre re mueMese amlr ve m« murlanna lsl vakmdat» bllenteTln dua edecekleri aşlk&rtır t»tanbul Po«ta müdürlügünün lkl senedlr lsaret ettlğlmlz «eklldc blnler oe lira tasamıf sa^ladı^ını umuml erkâra arfetmevl vatandaşl'k borcu bl llrts Fahri MÛfettls Nurettln Çavırlıo*ltl Göztepe Cavuskuçu no 14 tsfBnBul Davalı da biz, davacı da blz..Bu sütu iıardn her zaman gözüme 1 1 1 »er hirkaç cüınl» «Sokaklar pi«, w m f nin musluSu kırtk, çarçat lyl lmls» v« »s Bfltön Durı:j>rdan mesul olan yarnı» ben mlvlm dlye d(î?fınr'öm tabi Cumhıi'iet gaze<e<ı de değil O ha'de soksk'arı klrleten çeşmenin muslueunu kıran, carşafı mfldafaa eden sen ben. o deSllmivls? Merede kiMı benlm vatandaslık Taylfem? Anne baba isen vazıfem Cemivet« mti' U evldt ye'ıştirmek Hangl muhlt'n 'Slrlnl Isem vzifem Soka4ı mlprün t>l '•rmam'>k ftîretmen Isem vazlfem: Mıüetlme miı'iuSu kırmavan fhtıkâr vapnavan •manı saSlam hurafeder nef ret eder cemıvet nizamım candan berın^erri' Cumhuriyei lnk'lâplarına sad'* nesil «et ftırmek olmahdır B nları vapmi'dıkça kimseye dert yan mavscağım Hal boyle İken kuru ekmekle pemir n»v'm e veaıe^ Jnmse de hallme arımasın Fahri Alparslan Gtnno kövü Ba^ög Hem«tn Rıze A'ıenî tcşıkkür basamıvoruz Bav Adem SumereAlen! »pçekkü' mahlyeMndekl vazılar ucre'e tab' oidvjMndarı bu r ü t u n basa Kaynasmaya doğra atını surdü Devenln yanına ge'dt Deve çokrr j ş kalkmıyordu Blrkaç klşl kaıaırmas lçm hablr» uğraşıyor, o lnad edlvordu Devenln baş'nda da guzel blr kız donup duruyordu. Bu oba beylnln kızıydı Deve d* kızındı Kız'n kirplklert top top olmuştu yaş lle Bu sırada ortava bir vaşlı adam atıldı Bu, Ve'.l Emmlvdl Vell Eraml kurdun kuştın, havvanra dillnden blllrdl Dedl ki « Ueraşma' ın Boşuna uâraşmaym.» Dedl kl «Deve lnadıdır bu' Başa çıkümaz Blr lnad etmesln, ölüriceve kadar yerln den kımıldamaz Gelecek yıl gelln, burada kemlklerini bulursunuz Kes, öldür kımıldamaz Burada bdyleee acından olür • 25 00 24 50 107 00 107 20 ' 100 55 100 70 100 00 104 30 104 15 101 30 ' 102 45' v Uaden S1r«tl«r MerkM Bankası Garantl Bankası Obheasvon And l n Ttırltıvf Kredı Bankası H t j Bankası N Yapı ve Kredl B 163 25 12S on • IMSOO 137 5<J 65 50 16 5 0 * l Bey a t m üstünde olanı bltenl »«yredlyordu Sumıyordu. Blrden, hışımla atından lndl Kızının yanma geldl Yaklaştı. Saç'.arını o.^şadı Sonra emlr verdl • Haydl dajılın • Dagıldılar Kızına" « Kızım • dedl,, «sen benlm uslu kızımBin. • Koca Vell dogru sov'edl Bu ölüneeve kadar burada kalır '(a'Vma? Pııa lstedlîln deveyl ahrım Çare yok kızım » Kız aglıvarak deveyl orada b ı n k ' ı Kalktı atma blndl \kh*nk I A O Aslan Cınif nto Sark Ueeirmenleri Ticaret Bank>s. N ALTIN tssoor 82 00 • 44 (X> 60 00» fl) Kilo altın 4se nno BLT zuaiau soııra Deil Husevin duıUdlzgln geldl, deve r'.ln vannda attan lndl Oevenln yanına geldl Konuştu « Demek burada çürür. çürür gtder de yerlnden kalkmag ha? Neve içerlemls neve kırmış acep?» Devenln başmda dolandı Saema soluna baktı Başmı okşadı >Şu deve milletl de ne acalp mahluk » dedl *Ne tuhaf? Şaştım lslne suun Zoru ne acep? Blle blle, goz gore göre, çürür de k a . r mı adam?» Dertlendi Blr türlu devenm yanından ayrılamadı ı i " >»iv8»»lar(la L>ovi7 lOartsr 1 Ster !n 27502800 1 Dolar 11 00 • 1 D M 260 1 Isvıere Trangı Î60* 33 Fransı F n n g ı 100 AHUA Cumhuriytt Reşad lngıhz Gulden Kulçe Uegusss 905091 00 1045010550 1190012000 85403550 13401345 13501360 J r> Meşhur Amenkah CAZ KRÂU DIZZY GİLLESP1E ve orkestrasuıın üzerine genel istek SON 4 KONSERİ ARŞAMBA.CUMARTESİ GÜNLERİ CIKAR MÜSTAKİL GAZETE HALK ( yazan ı I. İNÖNO ) ( H. C. YALÇIN ) ( RATİP TAHİR ) PELEK ) * * * Blr yudum O*ş Polltika Hoca diyor kl ı ( 8URHAN (Arkası var) Bu akşam ve cumartesı akşamı saat 2115 de ikı Suare Curaa ve cumartesı 17 30 da I iki Matıne SARAY'da Bıletler gışede satıhyor Tel: 44 16 56 Kiralık Bürolar Galatasaray Postanesi bitişiğinde Bevoglu hanmda kıralık burolar Telefon: 44 98 45 MAYIS CUMARTfSİ CIKIYOR! Halk Gazetesi çıkarken « * • Beyenmeyenler gitsln f Renkli makala (BEDİİ ( MİM Merhaba I FAİK) ( A. I. BARLAS ) UYKUSUZ) paiiadan 'thâl edecesjm kursunlara aıd 50808 n.umara h Gumrukler ıcm ımrar mektub nusha^ını kavıb ettım \enisini alacağımdan eskisinın hukmu voktur Celâl Ö7<u M sraf.ar a'ttıjı halde gellrleri çoğdır..uyıp bı'ökıs azalan tıftçılere dolaymie artar borçlar glttikçe afırla metle yid edlvor zannedertm Slmdl san bır Ktıkan ette tazvık etmettedır Kı'i'In etr. tı bu alt n ağaç'arla çevrillHuUsa ç'ftçllerinlz enflâ=vonist KI dır K'llste (Gok deniz) denilen zeytlnd «e ayak u^ cursuıadıklarından, uste llk bu 7,'ın himme'ldlr 4050 senellk »'k dıs t'earef bak'iiından mil sulıerl bır ma7isi olan bu mlsall bu günden ter H pahalı g?:u ğı için satılamama zı ^nk 40 50 sere sonra geleceklerımİ7 «ı dolavıslle lsredlkjeri flatlara kavu lçln vatar vt cocukldrımıı İçin tatbık «amarmktad'rlar Aksl takdlrde eme ed^ ıaı (Bır vatandaşl £ T>\T\ k3r»ı]ıfını alabilen blr çlftvi ver gı vermev k»runl m(lke<lefiyet değil ••••••••»»»»•4 fjkjt bır seref borcu addeder. ^ Levend «ikînri kısım» mek^ Insaf lrabıniı blraz da çlftçller lçln İ teb. gaz'no \e «por sahalan • d •=i',ımenizl nca eder v» hurmetler • depo oldu 4 Barhan Kara Harıs kovu fîifra • Turkıve Em.âk Kredı Bankası L e * NOTUMUZ *vend. Mecdl>eko> Koşuyolunda yap * B'z şehırlner «Sanayı etrafında ça A ^ ' S ' evler't sehre guze! savfıye m a J lışan.ar sıkırtıaf ama bereket tesellı • hallerı k..ztrdım akta iken yavasf mız var, 7iraat crbabı lyi yaşıyor dl Tyavas ^a>elerınden uzakla$makta olT ^ ye sev nmekte 'dık Sav ın Burhan Ka ^Jugımt. tee»»ürle goruyoruı. rs Si7 n çıziığınız bedbın levha belkı • Levend maha^esi ıkınci kısım ı a 4 de ıStısnaıdu Bakalım oaşka zıraat İ k m l e r r d e r i ; Burada vapılacak oT ç !er ne d ver^k' ^ an evıerr taîıp oldufiumuz zaman ^ • Emlik Bmk?sı tıpkı slmdl 4 lincu* Bu kırtasi>e\e ne Iüzum var? tkas. t ve Tıccret Sekâle'.nln dıs İSİe TKi^ım ıçı o'duSt' gıbı vesıl sahaT rıne dalr T\. sav.lı sirkulerl ve blr vıze ^ jar m^kte^ verlerı eazmo sahala^ enr* çıkt Bın^ gore 1951 senesmden • "inı tpsbr etmış guzel bır sayfıve^ berı tanza.n ve tescıi edılmif tahsıs va • ııahaUını rıvalım zde canlardırmı$ * rakalarlle lhbar mektubları Merkez + tı F:,kat 'kıncı senemize frirdlgi4 kj • zr.it halde bı sa'ıalar sant ve artıkBankasında vlze edllecektlr lleT ları. kaloııfer radvotörlerl v s Doldurulmaı lcap eden kâgıtlardan v ı blr numune gortcieriyorum 3 adet Güm «k gun gfçtı çe dolrhınılrmktadır ruk ve 3 adet transfer nushaaı lçln ol | '• jın mjlzerr.e tasıyan kamyonlar yo ^ [ arı çamur deryasi hrfline »oktuîar mfk uzere f adet doıacaktır B.îtun bu ı>tenılen mahımat Merkez ..?ımdl yaz eeidl toz toorak ev vt bırakmıyor • Ban%asındokı c'o>>alarda es sen mevcut • bahçelerimi7de hoyır oldugu halde, orbjnle'ce \atanda«ı işin ^ Evlerim zir öru dag ffibi ma! 4 ıle vıgılı CSer banka vapmıj der alıkovmaga ve bır suru kâğıt ve meınur metaıs srafına ne luzum vardı • ğu ıluı ve broşıırîerde bu verleri + J trdıve ve niflzeıre sahası d'ye gosT anlı>amad k ' Jt^rsevdi va biska tlp evlere talib o > Sedat Ülfîen • mr va iurtr oasks türlü hareket «• Ithalatcı J derdık J Kilis z<\\tin'iklpıinin hikâyesi 4 Cıdd bu biüessesenin bu lâkaydi* Mcmlek'tın ıtidha kavuşması lçm alı • \ı hos eo'Tn veceğını tek taraflı 0^ nahl pcek tertbırlere blr mlsâr Tla»a< bo/vlan k?rarların dÜ7»Itile^ GuneydfSt be'de'enmızdpr Kllls bu > cegını umarız 4 ^un zevtin ya2i ve sabun lstlhsall ve • (tmıa mahfuz) • f>*44*4>44*44*4*4^***444* ıma'a 1 e mühlm blr var"k hajindedlr Vakt'ie bu ka&rbaTııza ge mış olan bir Şahsî mahi>etteki mekhıblan kavmakam vevc murasarrıt Kılisin vabirs.ımı.roruz zıyelıni gormti' ve t»J 1 kı nufus başına muavven b r aderre ze\ r ın fldanı dlklp Bıy Lâı 1 Ozmene vetlştlrne'e mecbur kı'.mış Zor Ue M.ktubunuzu jehsi mahıyette buiduk ocut ile bu tesebbusunde de muvaf r.«« çaemet'ıgi'rnzden özur dilerlz fak olmu? B^sk vısılrerle mektup'arınızı bekBu: ın her Kılisll bu buyuk zatı rah lerız ( VAHDET GOLTEKİN ) SİNEMA MAGAZİN MİZAH I 1 Yiralık Yazıhane < Bankaiar caddesmde telefon lu. mobılvalı. Is saatlerınde Tel 448107 ve muracaat (skendernn AsHye Hukuk Hâ"" I ANKAKA 7 23 \ç i'ş ve prosr.ni 7 30 Turkü ler (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Sarkı .ar <P' 1 8 3 0 Hafıf batı müziğl (Pl) 8 45 Saz eserleri ıPl ı 9 00 Haftf bati muzUl ı P l ) 9 30 Dans muzl?ı IPl ) 10 00 Kapanış • ma r r ^rı cır ıra«a Mdzal.er I1&. > * ldareslnde 21 30 Sarata Vaughan'dan sakı ı r (Pl ) 21 45 Spor gazetesl 22 00 Hıftanın kompozltoru ı P l ) 22 45 Haberler 23 00 Müzlk ıPl ) 23 30 Dans müzli\ ı P] ) 24 00 Kapa nıs I BULMAC 1 1 1 1 1 1 1 »1 1ıı n 1 I 1 •1 11 1l P 1» 11 1 i I !• 1 1 kimliğinden. RENKLİ. To}'O Bayılerın» • SipoHjlerınızı • Sobrı özokor No Ankara cod 42/1 İSTANBUL odresın* bildırınu KURUS 954/450 Davalı Istjnbul Pargaltı Tay sok?k numarada S de ve Ye.ıı Gm en Servıs IsOnakı'Pırıda usta ve halen Is..^.. ., Jn ^ezaev.nde yatmakta bu'unan Maraıros Daftıkvan a Vu»bası Frruk Ediz vekilı avukat Huı . Ocal tiratmdan aleyhınıze açılan 25000 llra m«nev1 tazmmat davasınm vap'lan dunıs»r»f sınd^ davetlye namı1 ilânen Cumhurivet gazetesile tebedildlğı h^'de duruşmaya gelmçdığintzoen nakkırızda gıyab kararı verılcrek duruşn anın 17 5'956 perşembe guna saat 9 0C a bırakılmasma karar Tfn mıs oıducıi'dan muavven gun ve saatte tskendetun Ashye Hukuk Mahkemc'inde haz'r bu'onmanız, bulunmadığmız ta^dııde duruşmanm gıyabmızda uevam edeceğ" il.'n olunur '54221 I ;>•• » + • • • • • • • • • • • • • • » » » » » » • • • • • • » 4 »•»•+••• T Butun dunya sınemacılığında bir eşi daha yaratılamamış olan fılm pırlantası: Bu sene gorulen fılmlerin en muhteşemi... En güzel olduğunu herkesin tasdik ettiği harika fılm... 54 PLYMOUTH Kullamlmamış 911 Muracaat 48 37 54 İSTANBUL 11 53 Açılış ve prosram 12 00 Nor 12 27 Açılış ve program 12 30 Oğıe man Cloutier ve Allen P.O'h orkestrala müzlği 13 00 Beraber şarkılar rı çalıvor ( P l ) 12 30 M'izehher Gü 13 30 Oyun havaları Radyo baglama erden şarkılar 12 55 Serbesf saat ekipl 13 45 Haberler 14 00 Dans 13 00 Haber'er 13 15 Turhan Kara müzlği ve haflf melodller 14 30 Sar b u l u ' t i n turku'er 13 30 Salon or kılar Sjzan Guven 15 00 Kaoan'.ş * kestrası Sedat Ed'z ldaresmde 14 00 Ismet Çevtker ^en şarknar 14 15 Saz 16 57 Açılış ve protfram 17 00 Şar eser'eri 14 30 Ooere^erden seçme pprçalar [Pl ) 15 00 Sevlm Erdi'den kılar Nevzat Yaıçmsu 17 15 Turcuşarkılar 15 30 muzık ı P l ) 18 00 ler Fatma Tjrk.au 17 30 Aksim içon serl 18 00 Sarkılar Murşlde Sener Kapamş 18 25 Kavıb mektubları 18 30 Ame rlkaian cay müzlîi 18 50 Koitısma 16 58 Açılıs ve prosram 17 00 19 00 Radvo erkekler fasıl heyeti Dans TIÜZ!*1 (Pl ) 17 30 Gönül Söy 19 30 Caz mJzlgl (Mehmed Akteı ve lerden şarkılar 18 00 Ordu saatl arkadaşlarn 19 45 Hıberler 20 00 18 30 Tarku'er ve ovun havalirı Mu Saz eserleri Ersımer ve arkadaşları zaffer Ak^ ın IS 55 Serfcest saat 20 15 Radvo eazetesi 20 30 Radvo tl 19 00 Haber'er 19 15 Tarihten blr vatrosu 21 40 Sarkua: Alaâddln Tavaprak 19 20 Sarkılar (Pl ) 19 45 vaşça 22 00 Konusma 22 10 Oda D1Dİ Ah.âkl Musahabe 19 55 Tak iıü?ij:t 22 30 Tenor Nlhit Kızıltan melodileri slm 20 00 Piano lle sevllen melodller 22 4S Gunumıızun Erdoaan Çaplı 20 15 Radyo gazetesı 23 İ i Hıheler 23 30 Pro:ram 23 33 20 30 Serbest saat 20 35 Radvo Dans ve caz mjpısi 24 00 Kapan'ş HER ZAMAN KALBlMDESİN (Orıjinal) «Ahvays in my Heart> Glorıa Warren Kay Francls Walter Huston | Y A Ş A Y  N Ç Ö L Mimar ve Mühendis Olmak İstijenleri Akademi ve İ T Ü giriş im ihanlanna hazırlar. f «Desert Living» Kâmilen renkli Türkçe yalnız » • • K İ R A L I K » Bugün matinelerden itibaren LALE Sinemasmda Görülmemi<: ve işitilmemiş rağbetle üçüncü hafta devam ediyor. Muhım ılâvc EKSKAYATÖR Hiç kullamlmamış. 1,5 Yardahk LIMA Posta Kurusu 182 G\LATA Serbest Sanat Osmanbey Kıraâı So. No Kurları 8 İstanbul SOLD4N SAfiA, B«ılırı; eserler doğıtıp satan rrn p^e'e ımu:ekkeb kelıme> 2 Işi çck ı'erı gotı rııp bastan çıkma dururrunj gırerek 3 Dunvanırt vıllardanber peşınae kostuğu halde bir hirlü J k e r > r e ka\ı.*î madığı meshur blr '\'m£.n f'izofunur yarısı. 4 Bıberin bas! ca va'fı <•*• meziveti 5 Madenden ıp ıd^re â'tıırlerimızden 6 Herke* orup r ^r?nır ve anılır. çobanı pğ'eıdınp oı ? hoçca vakit şeçırten. r 7 Lıdf*ı bı'îrrava c?lı^ma ha eketi (iki kelımfl > Goz'e kolav ve açık . Son nebılecek sek ldf b 1 Istarb ı un <slek Hke^lerınden bın ımurekkeh kelıme) 2 Rah?tsız'ık vereı ı>k kelimel 3 M\"*eI k«,? ve zucurt bır harf n okurusu 4 Tenbel < r hareketsiz b'r hplrie vah.ıd «fır.a1» mana«'na bfr emlr bır a r . n kısıml?ı. n an 5 K?fası meveurt (ıkı «elıme 6 Ordaınuzan öefenı ferdı dd'vız bııdaksız duî sgaçIsrdrn 7 rierimuden bri. Gımey Amer.ka leves, 8 Bir =ayı h^stalan sruc ar r v r buldukları 1 ELHAMRA Smemasındai İlâ\eten: Warner Pathe Newi Dünya Haberleri •+••••••••»• • • • • • •• STORMY (Mucize At) Warner Pathe News Dünya Haberleri. Tenzilâtlı talebe matineleri devam etmektedir. ^ B ^ GAZ GAZ AMONYÂK Bıız Fabrikaları ve Soğuk Hava Depoları Kadıköy SÜREYYA J\Ie\simın unutulmaz ıkı Sinemasmda fırtınası... Kiralık Villâ Caddebostanı plajı karçısmda üç oda bır salonu bulunan vılla Mob'e Telefon ve friiider ve radvosuvla kiralıktır. Muracaat 487580 ve yayan Cumüurlyet MatDaacılık »e Gazetecllik Ttirk Anonlm Şirketl Cafaloğlu Halkevl «okak No 3041 Sahlbler) \ZIME NAI)1 ve ÇOCUKLARI î i i ı lııerlnl fi ıen ıdart «den Mcc'ui Mudlir CEVAD FEHMİ BAŞKUT A M O N Y A K ihtiyaçlannı buyuk heyecan 1 KÎYAMET GÜNÜ (Renkli) (When Worlds Collıde) Barbara Rush Rıchard Derr Peter Hanson HALI YIKAMA FABRİKASI KJRLUT071U HAUURİNIZIYIKAMAK İÇiN BİR TEIEFOK KÂFİDİR. Y E P İ K U L E TiL:(roWiko)212 8 1 8 Muessesemizden temin edebılırler. Veysel Saıd Akbaşoğlu Kardeşler Kol Şti. Galata Necatibe> caddesi No 146 Telefon 44 22 73 44 94 69 Telgraf' UÇLER 2 3 4 5 6 7 8 2 SUCSUZ F1RAR1 (Orijlnal) <fHurted> DfRK BOGARDE KAY WALSH Bu Ilâve akşatndan itibaren Acele Satılık Apt. katı 55.000 Lira B05 teslim 5 oda tediyatta kolaylık yapılır. Bomontı tramv'ay durağına 30 m«tre. Karakoy Bankalar Han No 60 Lutfi Kurt. Tel: 44 83 69 Afyon Smaî ve Ticarî •••% Kalkınma Anonim Sirketinden Afyonda tesis edeceğimiz yün yıkama. iplik ve halı dokuma fabrıkası için ahnacak makıne ve tesuata aid teklif verme müddetı alâkah firmaların vaki talepleri üzerir» 1 7.955 terirıine kadar terr lıt edılmıs olduöu ilârı o'innr' Kadıkö^ SÜREYYA Sinemasmda En son Warner Pathe News Dunya Haberleri SlîlFlAlLll S|U İ IS İ M|»|S AİF K|»|R|A!F!W LİA A|R AİCİ*İB|AİL GİA R|»|TİA|M|A OİN r|SİA|V|U|R L|P K AİZİAİRİA UİÇ.•ÇHİR A|K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog