Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

X Mayıs 1956 CUMHURİYCT O Randall'ın H A B r BİR DAKİKA: v izim bir tartan davamB, daha dogrnsu ümidimil Mesele şu: Onîar jilân şeyin jiavar. Bu her memleket lçia ttmn jaz\a\\ğ\ndan, yahud, falan bir ümiddir. Mesahası bl filân, filânca şeylerin bulunmazim Trakyadan 4 bin kilometre kare irleşik Amerika Başkanı renses Margaret, bir Alman prenAlman profesörü Warburg diyor ki: küçuk olan Israele senede bir buçuk dt&ından derd yanıyorlar. sajtn Eisenhower'in hari « Fakat kansere karşı kat'î ilâç milyon turist geUyor. si ile mi evlenecek? Gelin görün ki, mektub yazıhp ei iktisadî siyaset sahasınFransız basınınm Londra muhabir henüz bulunmuş değildir! AraştırAmma İsrael harb hallnde bll bizim elimize, bizim elimizden daki özel müşaviri Clamemleket değil ml ya? Her taıafmda de gazeteye geçinceye kadar, bir leri diyorlar ki: « Ingilizler, şimdi malara devam ediyoruz!> rence Bandall, şubatın Uk günlerinde Hrirding. hükumet ile, Kıbns için *** düşman. Arasıra memlekete baskınlaı, de bakıyoruz, o fiat şikâyet olun bu sualin cevabını aramakla meşgulmemleketinüze gelmiş, Ankarada hüAyjaş inek hazırlanacak yeni anayasamn tayyare akınlan da olnyor. Neresin duğundan da, üste çıkmış, ve İi dürler!» kumetimiz erkânı Ue genis temaslaraponyada bir kasab ineği ile do den geçseniz size: Prenses Margaret'in sevgilisi hava başhca noktalannı tesbit edecek lân filân filân derken. bu sefer, da bulunmuş, kendisine iktisadî du muzu arasmda bir «içki yarışı» kahramanı Townsend ile evlenmesini Ş u Ueride gördüğünüz (506 metParis 2 (R.) Batı birliği ile alâ ı cektir. Amerika ile İngilterenin Kıbfalan falan falan da bulunmaz nunumuz haklunda resmi raporlar Ingilizlerin büyük bir ekseriyeti is tertib etmiş, bu yatışı inek kazanmış re kadar uzak) teşlıklar Ürdün h u Londra, 2 (R) Ingiliz Müstemle olmuş. verildiği bUdirUmişti. kalı çok mühim görüşmeler bugün rıs ve Ortadoğu meselelerini görü | keler Bakanı Lenno» Boyd bugün tır. Domuz, bir şişe bira ile sızmıştır. dududur. Diyorlar.. temekteydi. Bu evlenme işi bozuldu. j Yani, kımcası, takib edemivoruz, İngilizler. bundan doğrudan doğruya İnek ise bir şişe bira, bir şişe şarab. varan şecekleri kaydedilmektedir. Türkiye hükumeti, Birleşik Ameri başlamışttr. Bugün buraya Yolda giderken, birdenbire blr telNATO devletlerinin temsilcileri , Avam Kamarasında, istişare maksadi yetişemiyoruz. Kraliçenin kocası Edinburg Dükünü üç bardak da bir nevi Japon içkisi ÖTgü.. Bir levha (burası düşman topkadan 300 milyon dolarlık btr yar Amerika Dış İşleri Bakaru Dulles bu burada toplanmaktadırlar NATO da le Kıbrıs Valisi Harding'in yakında Kusura kalmaym' D.N^ mes'u' tutuyorlar. Bu hâdiseden son içmiş ve sızmamıstır. Hartâ ineğin, rağıdır) diyor. dım talebinde bulunmuştu. Sayın akşam Fransız idarecileri ile görüşLondraya geleceğıni açıklamıştır. Har ra Edinburg Dükünün nüfuzun m da <daha verecekmisiniz?» der gibi a Randall'ın bu zlyareti de bu yardım müştür. 4 ünde de NATO bakanlar hilinde iktisadî işbirliei meselesi ü ding hükumetıle, Kıbns için düşüYolda omuzunda hafif makinelitfi zerinde bilh.'ıssa durulacaktır. yakta beklediği de ilâve ediliyor. zayıfladığı gizlenmiyor. la alâkah idl. feğile bir kaç genç görüyorsunnz, tarnülen yeni anayasamn baslıca nokta konseyi toplanacaktır. Önümüzdekı Batı Avrupa birlığine dahil devŞimdi ise bir (Hanover Prensi K.if laya gidiyorlar. Sayın Clarence Randall, Washing*** günler zarfında burada ıkili, üçlü letlerin temsilcileri de aralarında top larını tesbit edecektir. tian) dan bahsedilmektedir. Bu Al Memleketin hall bn... lken blr buton'a döneli, Başkan Eisenhower'e ve j Evlenmeden önce beyninlzin Dığer taraftan Kıbrısın Magosa şeh man prensi, Yunan Kraliçesinin er çuk milyon seyyah gelmis. E bn •Amerikan Hariciye Bakanüğına ra ! yedili, on beşli toplantılar akdedile lantılar akdedeceklerdir. ' {izgilerini muayene ettiriniz! rinde Ingilizlerin ikamet ettığı evle .ıııMnnınılıllüllülllllllllllllfflmilllllHliiiiiii^llılınıııııı < <» kpk kardesidir ve Edinburg Uükii porunu vereli hemen hemen 3 ay ol« Evlenmeden, beyinlerinizin çiz damlar neden gellrler böyle? re adalı Rumlar tarafından bombalar Bursa 2 (Telefonla) Uludaği de nün de yeğenidir. Fransız çazeteİT'n gilerini tetkik ettirin.» Seyyah niçin gelir? diye düşürmıedu. Bu müddet zarfında, Turk tekli atılmıştır. Ordu kooperatifinin ambar vamlı şekılde k.ir yafmaVtadır Sehri den birine bakılacak olursa, Elinburg finin kabul edildiğine dair niç bir Ingilizlerin evlenme mütehassısı lijiz! larında da bir yangın çıkarılmıstır. mırde de va'im saat devam eden dolu Dükü Hanover prensinin adsy '£' ı Grey Walter bu fikirdedir. Bu mü Seyyah harbden falan korfcmayw. emare görülmemiştir. Diğer tdiatan yağısı olmustur. Do'.un'an bazı meyva desteklemekte ve Prenses Margaret'in Seyyah görecek şey. merak edilecek Amerikan hukumetinin yeni j ü için Hasar büyük olmustur. ; ag^c'arında tahrıbat yaptığı b !dirll bu akrabası ile evlenmesini teiıine tehassıs, beyin dalgalarmı çizgiler ha şey. üstünde rahat gidilecek yol, içinhazırladığı dış yardım progranıı da linde tesbit eden bir makine icad etm"k!edir. Karamarrlis'in {aaliyeti ralışmaktadır. açıklanmış, geçen yıllara nazaran miştir. Evlenmek istiyen erkekle ka de rahat kalınacak otel. düriist bir UludaJ yolunun kardan temızlenmesi bunda büyük bir değişiklik muşaheAtina, 2 (THA) Siyasi çevrele İçm Nafıanır kar makine'eri faaliyete Prenses Margaret ile Hanover Pren dm, beyinlerinin bu çizgilerini bu muaraele. terbiyell halk istiyor. Buade edilmemiştir. rin ısrarla belirttiğine göre, Yunan £ecir.lmiştir. si uzun zamandanberi tanışmaktndır makine ile tesbit ederek, evlendik lann hepsi İsraelde var. Bizde de olAnkara, 2 (Telefonla) B.M.M. Ga Londra: 2. 'a.a ) Dtin gece burara lar. Fakat söylentilere göre, pck ez leri takdirde anlaşıp anlaşamıyacak mak lâzim. Şimdi duyuyoruz ki, sayın Clarence gelen haberlerden Prenaes Margaret'in zinosuna eazetecllerin sırmemeleri hak Başbakanı Karamanhs, Atinayı araBir gün bir köyden öbür köye glzaman evvel bu eski tanışma yeni bir larını kolaylıkla anlıyabiliyorlarmış. Randall, Türkiyeden ayrıldıklan 3 buyük bir otomobil kazası atlattısı kında Mec'.ls BaşkanlıSmca »l'nan ka dan çekerek Kıbrısa dair müzakerediyorduk. Cebimdeki sigara paketl ?rvsi haline gelmiştir. ay sonra bir Amerikan derırtsıııs ya o^renllmlştlr Prensea Rollys Royce rar uzertnc Hur P Genel Sekr»*eri Dr lerin Kıbns kilisesile Londra arasın *** bosaldı. Arabanm penceresinden «totomoblllle (Hertfordshlreı İbrahlm Öktem basma şu demeci Ter da başlaması içm faaliyete geçmiştır zı yazmıs, Türkiyede şubat avmda markalı Stalin mükâfatınm adı değişiyor Fakat bu defa îngilterede Edinburg yaptığı temaslardan bahsetmiş, ^orüş kontluğunda Stanborough koyunden miçrir: ovyetlerin (Stalin mükâfatı) nın mak istedim. Ne mümkün? PencereDükünün destekleHiği bu 'zdivarı heKıbns ve Almanya « Basın mensublarının Meciis ealerini açıklamıştır. Amerikan :Asso büyük bir Bur'atle geçerken birden bl adını değiştirmek için hazırlık yi açmak değil.. açık pencereden yoâenmiyenler çok! Evvelâ pren'in Alre karşısına başka blr otomobtl çıkmış Londra, 2 (A.P.) Batı Almanya ciated Press) ajansı dün bu maKite tır Şoför ancak direksivonu birden zlnosuna gırmelPrınln yasak edlldı?tnl man olduğunu ileri sürüyorlar ve lara giriştikleri öğrenilmiştir. Stalm la atmak.. Ne mümkün.. Çünkü yıUnln bir özetini yayınlamıştır. Bü blre kırmak »urettle kazayı bertaraf teessurl» oîrenmis bulunııvoruz Tür Hariciye Vekıli Heinrich Von Bren | hilha^a onun, evli kadınlarla Ji'süp takbih edildiğindeVıberi bu hazırlık lerre kilometre pittik.. Yolda bir taf parcasi (formedim. Paket ceblmde yük (İnland Steel Corporation) şir edebilmlştir. Bununla beraber her tki klye BMM var olduğun''pın berl böv tano, bu gece bir basm toplantısında kalktıSını, hayatınm oldukça Kanşık lar da devam ediyor. kaldı. İndiğim ntelin odasındaki kâketinin başında bulunan bu zat. biz arabada da blr az hasar olmuştur. Po le bir kanrın ahndıâı goTulmeTilştlr yaptığı konujmada Bonn hukumeü bulunduğunu belirtiyorlar! Ruslar su iki isim üzerinde duru ğıd sepetine attım. Bu defa alınan bu kararı luzumlu kı leri athediyor, sırtımızı okşuyor, Li 11B. tahklkatını bitlrir bltirmez hâdlse lacak bir hâdise ortada mevcud olma nin Kıbrıs üıtılâfında arabuluculuk yorlarmıs: *** yapması yolunda ortaya atüan bir 2 H ) kilometre yol yaptık. Blr çn<M fe mecmuasınm hitab ettiği geniş A esnasında hiç blr heyecan alâmetl gös dığına gore bunu son günlerde banna 1 Lenin mükâfatı. Monako'da düğünün bllâncosu kura. bir hendeğe rastlamadık. Isin merikan okuyucu kütlesine (Türkiye termemls olan Prenses yoluna devam karşı lktldann takınd'.îı tavır ve mu fıkri reddetmiştir. 2 Halk mükâfatı. onako'daki «muhteşem düğünün» nJn uzun vadeli kalkınma imkân ve etmiştir. amele cumlpsindcn bir hareket savHenüz kat'î bir karara varamamı; garibi yol üstünde tamir ekiplerine bilânçosu şu şekilde çıkarılmıı de rastlamadık. Halbuki memleketin thtimallerinin mükemmel ve çok ümak lcab eder. Evvelâ yuksek makam lardır. i ur: bütün nakliyatı hemen hemen bn sahıblTinin nutuklarile matbuata tevmid verici olduğunu) beyan ediyor ve *** j Biri Amerikalı, diğeri Portekizli yollardan yapılıyor. Ve bu yeni yolclh edilen kufur'.er ve tehdidler sonra diyor ki: « Bir nesil sonra gerçekga?ete mııha^irlerine vakı olan teoaiki gazeteci kalb sektesinden ölmüs Holandada genclik. tahsil hürriyetl ların iki tarafına okaliptüs ağaçlan ten büyük bir devlet olmak kendi vıızler ve suç lsnadiarı ve bunu taklb ler, bir otomobil kazası üzerine de bir tehdid altında diye feryad ediyor dikmişler.. Memleketi yesertmiş.. Blr elindedir, bu kudrete sahibdir.» olanda gazeteleri şikâyet ediyoredecek çesidll çiddet hareketlerinln Amerikalı gazeteci hudud dışı edil seyyahm merakını ne çeker? Tarihl lar: . Holandada tahsil hürriS ~ „ . ! bu sözlerle ...1L <vikftdann diier lçlerinde costeremedlği miştir. İzmir 2. (Telefonla) C H.P Genel yerler?. İsraelde var. Guzel manzaralemls olsaydı, istenilen yardımın le Sekreteri KaBim Gulek bugun uçakla plânlı ve programlı btr hareketl tat Beynelmilel 12 yankesici Monako yeti tehdid aîtrndadır» diye bağınyor lar? O da var. Hattâ hukumet. res lar! hinde tavsiyelerde bulunduğu söyle İstanbul üzerlnden Ankaraya hareketl btke lçarpt saymakta hata olmasa gepolisi tarafından yakalanmıştır. samlardan mürekkeb bir komisyona, Bu hâdisenin çıkmasma sebeb, Ho muhafazasi lâzım gelen gıizel manzaaebilirdi. Fakat Eisenhovverin iktisa sırasrnda basın mensublannın kendi rek . Bunlar iktldarın nl^etlerl hak Şenlikler esnasında Monako sine sordugu «ualleri cevab'andırmış kında Invırlı âlSmeMer deği'.dlr. ve landa Eğitim Bakanı Cals'm bir ka rah yerleri tesbit ettirnüş. Yiyecek? di müşaviri bu tatlı sozleri arasına prensliğinde 200.000 Türk liralık za rarıdır. Bakan, üniversitelerde yer Âlâsı var. Suni gollerden taze balık.. tenkidlerini de yerleştirmiş, rı.'Hc tır. Kasım Gulek bu arada Ameri htr tehltke işarpttdir. Biz matbuata rar olmustur: kan yardımı hakkında sonılan bir tevclh edtlen her yakışıksız ve haksız de enflâsyon tehlikesinin mevcudiyeBundan bir müddet evvel, Osman Yankesiciler re hırsızlar, yarını bulunmadığmı gözönünde tutmus ve Fenni koylerden taze yumurta. baL, suall cevablandırmış. .işlerlmizl du. hareketl daima prptesto edertz. Hür Hne işaret etmiş. bu durdur ılınadığı zene koyarsak hem Avrupa. hem Ame O z c a n milyon Türk lirası değerinde mücev arka arkaya iki defa imtihanda mu reçel, tereyağ, süt.. Tavuk ga tavuk. isminde bir gazete takdirde yükseldiğini kabul ettiçi ha rikadan yardım temlnl kablldir» demlş P. Mecll. Grupu odası mevcud bulvm 1 biri. eski Devlet Bakanı foto muhaher ve kıymetli tablo ve ejya çalıp vaffak olamıyan talebelere bir fiçün Biranın âlâsını. sarabın enfesini yapı , , ,...*,. Kİbl bundan aonra „,„, „,.„..„ , Mukerrem dukça dün oîduŞu cü defa üniversitede kalarak .ahsile yorlar. Amma yabancı içki istemissiyat seviyesinin tekrar düşeceğini, ya tlr. , götürmüşlerdir. da basm mensublannın çekinmeden Sarol tarafından tokadlanmı», makibancı sermayenin kaçacağım «yd'etBOGA KLLAGINUAN HKD1YE 17 kişi bayılmıs, hastahanelerde devam etmek imkânının verilmeme niz! Gümrük yüzünden pahalı.. Fakat glrlp çıkabtleceğl bir dost karareahı nesi kırılmıştı. sini istemiştir. miştir. Balear adalarınm Palma de Ma'.'.orca tedavi edilmiştir. o da var. olacaktır. Bu Edzlerlmle grup idare he Hâdiseden sonra foto Osman ö z sehr.nde buluraıı Moraco Prensesı dün Bunun üzerine talebeler toplanmışDiğer taraftan. ortada dolaşan ban yetl ve mecllsl mensubu arkadaşlan can tarafından 9 uncu Asliye Hukuk i!k defa boğa püres' seyretmiştir MaOtel hizmetleıi birinci sınıf. Sayın Randall, Türkiyede enflâsyohaberler de tekzib edilmiştir. Diyor lar, •tahsil hürriyeti yok ediliyor. dinv.n hislerlne tercüman oldiiğuma ka nu durdurmağa matuf ciddi teşebbüsHareketimiz günü Telaviv Gazete mahkemesinde Sarol aleyhine ?çılan t?dor, öldardüğü bo^anın kulağını ke lardı ki: c Grace Kelly'nin babası. yerek nümayişler yapmışlar ve bu nllm.» lere girisümesini. ancak o zaman ya11,500 liralık maddî ve manevî taz sip Prensese vermiştir. Ananeye gore. drahoma olarak Monako prensine 4 mevzuda hocaları tarafmdan da des ciler Cemiyeti bize bir öğle. yemeğl Diger taraftan Hür P. Kocaell mllbancı »erma>enin gelebileceğini mi verdiler. Dostça hasbihal ettik. Y e Prensfts de hed'yc olarak mendilini saminat davasına dün başlanmıştır. milyon dolar verdi!» Grace Kelly'nin teklenmişlerdir. şoylemek istiyor. bugün için böyle bir *5iyartakır 2 (Telefonla) Geçen letvekill Turan Guneş de bu mevzu mek, şehrin, belki de İsraelin en moDünkü celseete mağdur, 3 bin lira haduki Mataaor a atmıştır. Diyorlar ki: Uırimalin mevcud olmadığını mı be yıl şehrbnliin tanınmıs slmalarmdan Ue llglll btr takrlrt bueünlerde Meclis manevî, 3 bin lira maddî, 500 lira da Honaco Caiti rivayetlere göre, Prens babası bunları yalanlıyarak «saçma, « Bakanm kararı netice vermez dern otellerinden biri olan DAN oteNlhjd Baydar ölduren SaMh Fıdanm BaçkanlıŞına verecek'lr. yalan» demiştir. lirtiyor? tokattan mütevellit zarar talebinde lik blr fiım sirketi kuracaktır. Bir AZaten bu gibi talebeler pek az, ve linde verildi. Yemekten ervel, fttgarduruşması bu^ün sons ermis v« katilin r » . , baKîneRİ « r ü v e n *** bulunmuş ve mahkemeye 20 vesika meriıtan studyoitu Prense ortak olmayı Life mecmuasuıdaki makalenin sa ıdamma kar^r verilmlştir. Nihadı cı r r a n 8 1 z K a D i n e S l g U V e n devamsız. Bu sebeble onlara üniver »on ne içeceğini herkese soruyordn. k'ibm ettığı takdirde Monaco'ya her Kanserin llâcı ile 7 resim ibraz etmiştir. "ibi şu nokta üzerinde de duruyor nayete tesvık eden Sinan Kaya da musitenin yasak edilmesi yeni talebeler» Içimizden bir zat fransızca: tıırlü teknik v« mall yardım yapacağını aldı Bana bir bira getiriniz, dedl. ASarolun vekili, Osman Özcanın bir bildırmistlı. ünyanuı dort bir tarafında kanser yer açmaz!» Türkler, kıymetli kavnaklan ya ebbed haps« mshkum olmustur. dam da buna mukabil tiırkçe aynen: gazeteci değil, fotoğrafçı olduğunu idüzerindeki çalışmalar hızlandı mevsımsiz, ya hesabsız veya her iki *** Paris, 2 (a.a.) Fransız hükumeYükarıdakl redmde, Monaco Prens ve rılmıştır. Bir Alman profesörüne gö Birayı yemekte takdim edeceğim. dia etmişse de, davacı, sarı basm hususiyett haiz projelere bağlamışlar1*1 yasmda evlenecek adam ti bugün müracaat etmiş olduğu gü Boşanmağa sebeb olan kartı ile gazeteci olduğunu ispat et Frersesi, Palma de Mallorca'da seref re son 10 sene zarfında kansere karşı Oirleşik Amerikada 101 yasma bas Yemekten evvel bir ş«y emreder iılven oyu neticesinde 68 aleyhte oy« lerine verilen kokteyl partıde gösteri siniz? diye cevab verdi. miştir. Dava, şahid celbi için başka danjı yap; rlarker. gorülmektedir. 10.000 ilâç bulunmuj, bıınlardan yal ^ köpek Sayın RandaU, Ankarada 3 ay ev mı? olan James Jones admda bir karşı 350 oyla iktidarda kalmıştır. Ben. Hilton otelinin kahvesine gigüne bırakılmıştır. nız 150 veya 200 ünün kanser üzerin ihtiyar, ücüncü defa evlenmek üzere»el yaptığı temaslarda, kendisine veLondra: 2 (a a.) Alfred Cooper «de az da olsa tesir gösterdiği tesbit dir. «Bu yag, evlenmek için en mü diyordum. Kafe Teriya'nın müdiresi rilen r a p c j r d a bir plânsızlık mı dında bir İnglllz, karısı aleyhlne boedilmiş, fakat bunlarm da yalnız 20 kemmel yaştır» diyen asırlık ihtiya olan Amerikalı hanım bana gelip inmnşahede ettiğini helirtmek istemis şanma davası açmıs ve kazanmıştır ör? Yalrm bu tenkidi yaparken 1950 Buna sebeb kansının .Baby. admdakl veya 30 unun bazı kanser tiplerine rın müstakbel karısı 55 yaşında bir gilizce: Siparişinizi verdiniz mi? diye Jpyılından evvelkj iktidara aid bir mi köpeginln her gece vatak odası kapıkarsı tesirli oldueu görülmüstür. duldur. nıyor. Ben de kadını mahçup etHM••I vernMii, Karabükten bahsetmesi sında durarak. karısından önee yatağa mek İçin gene ingilizce: girmeslne mant olmasıdır. Halbukl ka de oldukça mânidar. rısı geç yatmayı sevdlü halde, kendl Henüz vermedim, diyorura. Sayın RandaU. bu makalesile ne sl erken yatar, buna dayanamıyan CoPara meselesine gelince, karabonası demek istemistir? Birleşik Amerika, oper kopegl kayınvaldeslnln evlne yol akborsası yok.Bir dolar 1.80 İsrael liI 1 300 milyon h^'ikında karar almamıs. lar, fakat madam Cooper çok gecmerasıdır. Her otelde bozdurabilininis. bu mevnıda bize haber ulaşrırmadan den, evin eçyasmı da alarafc «evgill Seyyahm nıM rahathgma gelelim: onee, bizden bazı haberler mi bekli • Babv. sinln vanına dener. İsrael sokaklarmda gezen halkm Kadınm aleyhlne hüküm n r n hayor. ona göre harcket edeceğini. kadönüp 4e size baktıgmı farkeb».siklm, davacıya. acıyarak, «lst<> blr körar vereceğini mi ihsasa çalışıyor? niz. Kimsenin kimseye kötü baktığıpek havatınıza haktm olmu» oldu» Bu karş.hklı bekleme devresinln, demlştlr. nı görmedim. bılhasşa soiruk harbin iktisadi sahava Gene kızlan askerlik eden btr inHkal ettiği ş u günlerde, kısa sürmemlekette bu körpe ve disi muharib •n«si temenni olunur. lerin ne gibi bir manzara arzettiğini Alice Faye'ye badem tasavvnr edebilirsiniz. Aynı yastald Ömer Sami COŞAR erkeklerin bnnlara bakarken gözleezmesi! rinde kötü bir mâna asla sezilmez. Isviçre Saar 11 Eskı bir hanciyecl, 1 mayıs günü saİS nisan İsraelin bayram günü idî. Once Telaviv »okaklannı gezdik.. Saarbrucken, Burada yapılan mi! bahı artıs* Ahce Faye in Istanbula geldifını d»vmuşu. Artıste karşı hayranII futbol maçrnda Saar Ue Isvlçre 11 Trafik memurlan hariç. tek bir polise berabere kalmışlardır. İlk devrede İg hk auyan bu <at ilk iş olarak telefonurastlamadık. Arabalann geçmeleri yana sarılmıs. 4S4I'56 yı çevırmis. Kıyık Tlçre 10 gallp raziyette bulunmasma sak edilen büyük cadde ve meydanMuossesesınden badem v« şamfıstıgı rağmen lklncl devrede Saarhlar beralarda yüz binlerle halk, ve bilhassa ezmi5;ie. Nıssntaşındaki Orkide çiçek berUgl temln etmlşlerdlr. genç kız ve erkekler kolkola. kucak ır.ağüzasırın l?ze knmızı karanflllerinkucağa hora teplyorlardı. Bir tek den gonderilmesinı temln etmisti. HalGÜNSEL TAHTACI bukı bu Alice faye başka Alice Faye vak'a. bir tek çimdik. bir tek nârâ'niş' Maamafih bediyesi gene makbu'le göremedik.. işitemedik.. Adete neseÜıç Tabibi li bir cenaze alayı gibi herkeı müedGaziantebden Cağaloglu Tasrtr «o gevt İmzasız bir mektub . Seni dün gece biri ile görmü$le Gönfcak 11/3 numaraya nakletmlştlr. dep idi. Ne mutlu değil mi: deren de «iyiliğinizi istiyen biri» diye inua Seyyah hunu arar Nerede bnlar•a oraya gider. Politika Pariste başlıyan Kıbrıs Valisi makalesi! mühim görüşmeler Londraya gidiyor Yarın NATO Konseyi loplanıyor, dün Parise varan Dnlles Fransızlarla toplanlılar yapıyor Sür'at asrı Bazı okuyucu mektublan ftneselâ., dün bu tütunda bahmni eltiğimiz pibilerij Mzleri bayağı Tnti^fcül vaziyette btrafcır oldu. Prenses Margaret bir Âlman Prensi ile mi evleniyor? J Şu turizm meselesi.. P Uludağa kar yağıyor Prenses Margaret otomobil kazası geçirdi Meclis gazinosunun gazeiecilere yasak edilmesi ve Hiir. P. S Kasım Gülek dün İzmirden ayrıldı Foto muhabirinin Mü[(errem Sarol aleyhine açlığı dâvaya başlandı M H Diyarbakırda bir idam kararı D TURKİYE BANKASI •4 2 MAYIS ÇEKİLİŞİNDE BAHÇELI EV: BAHÇELI EV: Ali Bayer iKütahya) dolmu İ SİYASÎÎ MİZAH MECMUASI FEVKALÂDE SAYISI Türkiyede komünizm aleyhinde karikatür çizmek yasak mıdır? Abbas Çöllü (Iğdır) B. FELEK 30 Nisan 1956 günü Beyoğlu 4 üncü Noteri tarafından yapılan kramiye keşidesinde kazanan muşterilerimiz. Bir müsteriye 15.000. lira Galata Merkezimizden 13903 numaralı isabet etmiştir. Çıkan ikramiy» Lira 500 500 500 1000 500 1000 1000 1000 15000 500 500 500 500 1000 500 500 Kazanan Hesab Ne. 10140 14480 142» 13015 8274 14331 11500 13903 S0B8 14565 16357 1U8T 10687 15564 TEŞEKKÜR 2S nlgân çarşamba günü İgtanbul ünlyer»tt«l Tıp Fakult«sl lklncl kadın do£um kllnlğtnde btr erkek ev. lid dünyaya eetiren eşlm, Necl& Balcıoglu"ııun kurtulmasında ve ogluzn Tevfik Tunç'un nhhatlnl kazanmasm d» lntlınaınl&nnm azamîrtni ealrgeml y»n, başta lclinlk dlrskrorü olm»k üzer* Doç Dr. Kâzım Anaaa, ba# asistan Dr. Tslha Tüeel, artstan Dr. TıldiB Alacskaplan'a, kllnltln çoeuk 1 ha«talılclan mütehaBSiaı Dr. Saml Uçar * Te baş hemşlr» Salme Türsen 11» kıymetli ebe Neblls Tabaş'a, gync* mettub, telefon veya telsran» vey» jahsen tebrlklerlnl blldlrea akraba, doet T« yakınlanmıza en derin teçek. kurlertmlzl Bonanz. Şahsb Balcıofln 10.000 LİRA KAZANAN: ömer Karaak (Yenicami) 5.000 LÎRA Kazananlar: Muzaffer Koral (Küçükevler) Ali Tuğlaa (Isparte) Hakkı Yokus (Bolu) Şnbeler Galata Galata Galata İstanbul Galata Galata Prof. Dr. NAŞİD EREZ 1.000 er LİRA Kazananlar: Suha Aktar 'Ankara) Receb Gemalmaz (Erzunan^ H. özbursal] (Tokad^ H. Özbayrak (Sinob) F. Karakullukçu (Bafra> Mustafa Kösebaiaban (SamanpEzarı) îsmail Çorat (Adana> M. Yücel (Gaziantebı M. Üster (K^stamonu) Mahmud Akalın (Yenişehir) Z. Faydılı (Balıkesir^ Mustafa Duran (Burhaniye) Ali Şirin (Mersin) Hilmi Fırat (İzmir) Remziye Kırtsal (Ağn) 250 500 er LÎRA Kazananlar: Cumhur Kılıç (Beyoğlu) Yervant Akkaraoğlu (Galatasaray) Gülter Ariş 'Adana; Sefer Lâçin (Ağrı> Hasan Balıkcan (Gemlik) Ismailoğlu Nedim CKadıköy> Ahmed Korkmaz (Ünye) Gonül Türkilj (Zonguldak) Hasan Ayderr.u (Kale) Avram Finz fMercan) Ahmed Çuhacı (Tekirdağ) Hasan Engin (Ayvalık) Mehmed Yılmaz (Çine) Uğur Ersoy fKars^ M Çelikbaş (Mardin) C. Açıkgöz (Samsun) G. Ak«ioy (Uzunköprü) A. Al (Van) Hüseyin Kızılkaya (Ankara) Osmfn flker (Kütahvai Vehbi Örtürk (Çivril) Hatice Behrut (Karşıyaka) H. Ali Zenfin ıKayseri) Rıza Kapancıoğlu (Sarayköy) Mehmed Dereli (Yozgad). 5T7 Galata Galata Galata Galata Galata tstanbul tstanbul İstanbul Galata tstanbul ÖLÜM Mcrhurn eczacı MusUfa Ekrenı Ol»yıa damad:, Şazhnesul Sirmanın eşi, Harleiye Vekâleti raemurlarından O»man StaMnm ve yüksek mühendis F«tii Sirmanın babaları, eczacı Needet Ekp.m Oleayın enlştesl, Süreyya Sirmanın ıgabeyisi. yedek İstihkâm Yüıbaşısı anl olaraıt Hskkın rahmetıne kavujrnuştur. Cenaz.esi 3 mayu 1956 perşem"« gunü Nıjantaşı Akkavak sokak Mo. S dekl evınden alınarak Tejviklye camiinde Ikindi namazını müteakıb «D« kabristanına defeedüeeekttr. Mevli rahinet «ylesln v« ogullan Adalet Vekili Hüseyin Avni Göktürk'e açık mektub Kazanan musterilerimizi tebrik eder kendilerine yeni şanslar dilerir. ZEKİ SİRMAN 250 şer LİRA Kazananlar: Mediha Şenyaşnı (Söke) Hakk' Zencir (Köprübaşı) îhsane AktıügB (Yenicamil Garbis Şahin (Niğde Aksaray) M. Sulat (Eskişehir) Ayşe Ege (Beyoğlu) Tevfik Yücel (Lalapaşai Zekl Heper (Eyüb) Ali Sanlar (Inegfa;^ Ayper Cicibıyüc (Karaman) Tevhide îlkadım (Menemenı Halime Bulut (Kadıköy) Said Özgüngör (Nizip) Cemil Akytiı (Kazlıçeşm>!> tbrahim Anlı (Ödemiş) Fethi Şahin (Zafer) A. Erküçük (TurgudlJ) Adnarı Gider (Sirkeci) Faik Özkal (İzmir) Leman Kurşun (Trsbzon1 Cemii Ertekin (Siird) Halil Yangöl (Kuruköprü) Turhan U y a l (Bursa) E. Betsalı (Konya) Ahmed Karaman lÖdemis* Seyfi Güzeldere (Zafer) F. öztimur (Mardin) Ismet Kabakçıoğlu (Polatb) S. Eğlen (Sivas) Said Sakarya (Tepebası) SELÂNİK BANKASI LİRALIK MAYIS KARİKATÜRE KIZILMAZ İngiliz mizah dergisi «PUNCH» Başbakan Eden'i eşek kılığına sokuyor 30.000 katılmak için ACI BİR KAYIB Pakıze Edman'ın kocası, Erdoğan Mman'ın, R«zan Pener'lB, Nazlf Bglrıln b«b«l»n, Denla bin basım Remzi Fener'ln T» Z«liiıa Esln'ln kayın pederleri, Nurlye Partnln. Zttmrüfün, Lörflye ö s genln T« merhum Sallra Edma mn aSaberlert KEŞİDESİNE 7 Mayıs Pazartesi Akşamına kadar hesab sçhrmayı ihmal etmeyiniz DERVİŞ NAZMİ EDMAN Bunlardan bajka muhtelk fube ra «Janslardan 171 hesab •thibi 100 • 50 r* 25 Hra para <Vrmmlv»leH Vmmnı«l«« i n ' BİR KİŞİYE 1 0 . 0 0 0 LR İA 141 tallhli mösterlye rmıhtelif para ikramiyeleri 5 renkli panorama, 5 renkli karikatürler +• Danny Kaye yeni oğrendiğı argo ile muharririmize beyanat verdi + Sinobun bir kazasında dereye devrilerek köprü olan kavak ağacı başında söylenen ateşli nutuk + Fıkralar + Hikâyeler. İSTANBUL BANKASI 1. mayıs. 19M m.lı gunU T«fat •tmLçtlr. Otnazesi, 3. mayı». 19M perıem b* rönü Befiktâf 81nanpi»» Camllnden, ögl# namazmı mut««kıb TahT» efendl alle kabrt»t«nın» defnedUeoektlr. Allah rahmet eylesln. Çelenk gönderllmemesl rlca olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog