Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

5ehir= GCNÜ M EV Z l L A R I Perde =haberleri irleşik Amerikada ırk tefriki Abdülhaıtıidin gtinlük hayatı Bir tankerde kaçak eşya I lEŞKİlknMAHSUSA vtM.H.6ilRJSUBAŞKAm CUHHURİYET «MayMİSM ALBAYHÜSAMETTİN ERTİİRK ABAHTAN ABAHA... Müzemize dönen 189 vesikanın hikâyesi Tazaa: SAMIH NATİZ TANSU ve gece itiyadları * Bultan îkind Abdülhamid, dindar blr insancu. Bilhassa akşam ezam o" kununca basına bir sarık sarar, imamet mevkiine geçerdi. Namaz küdırmasuu pek Eeverdi. Cemaat şu zevattan mürekkebdi. Musahibi Şehriyari ri Lutfi Bey, Esvabcıbaşısı îsmet Bey, Seccadecibası, Şamdancıbaşı, Kahvecibaşı, Ibriktarbaşı Hacı Mahmud Bey ve daha bazı saray bendegânı bu namazda hazır bulunurdu. Gündüzleri kitab okumak, marangozluk yapmak, hafiyelerden gelen Jurnalları okutmak, ibadet eylemekle vaklt geçirirdi. HasisÜ. Hükümdar ohır olmaz başta sarayın masraflarını kısmıstı. O zamanlar, sarayda bir âdet vardı. Padişahın maiyetinde çalışan bilumum muhafız, memur ve miistan deminin evlerine ögle ve akşam. saray mutfaklarından pişen yenukler den tabla tabla nefîs yiyecekler gi dcrdi. Abdülhamid evvelâ bu sdfti kaldrrmıs, garaydan bedava •err.ek çıkmasım menetmişti. Sarayda vemek yemeğe hakkı olanlar, bundan höyie saraym alt katında ve muayyen » manlarda beraberce yemek yiye cklerdi. Kendisi, o zamana kadar Osmanlı Sarayında hâ?t olduğu /eçhıle yalnız yemek yemeâi de kaldır"Mş*ı. Ailesi efradı da iofra başında hnzır bulunurdu. Abdülhamidin diğer bir tedbiri de saraylarda valde suîtnıılara gösterilen ubudiyeti menetmek »e imtiyazları kaldırmak olmuştu. An neri zaten pek erken vefst ermişrl Anahfı olan kadına da fazla itibar etmemiştl. Marangozluktan mükemme len anlar, birzat çalısarak güzel mamulât yapardı. Saltanntmın başmda her türlü usul ve merasim] de basitlestirmişti. Abdülhamid fevkalâde zeki ve kurnazdl. Klme nası] muamele edeceğini . bilir, herkesin nabzına göre şerbet ve rirdi. Di»er padişahlar gibi nazırları nı saatleree ayakta tutmaz, bilâkis ortırturdu. Onlara sigara ve kahve ikram ederdi. Mütercim Rüştü Paşa pek sıkılğandı. Mithat Pasa ise padişahın huzurunda sigarasını yakıp içerdi. Padişahın marangozluğa fazla hevesi vardı. GündÜ7İeri bir kaç saat hususî marsngozhanesinde çalıçır, tes tere ile afaç keser, çubuk veya tahta rendeler, çekiç île çivi çakar, kaDlama yapar, dolablara kilid takardı. Maliye işlerine ve bankaeılığa da merak sardırrmstı. Bu sebeble îstanb'il bankerlerinden meşhur Zarifi Efendiyl çaŞırtmıs, kendisine hoca yar>mıs, bu suretle bankacılık öğrenmişti. Abdumamfdîn bazı geceler, Yıidız Saraymm tiystro salonunda verilen temsiîlere g.=W5i. Avrupadan birçok masraflarla tiyatro, opera t n ' konser veren sanatkârlar gerirttiŞ <!e meşhurdu. Tiyatro, mrayda bilhassa cuma geceleri ovnanırdı. Böyle gecelpr için hususî davetiyeler bastnılır. Bofazici yalılarmds oturan »ultanlara, damadlara gönderiür. onlar saraya davet ediifrdl. Avnca o yunlarda. Sarayi Hümavunda ikamet eden kadm efendiler. püfanlan »ehziaeler. sarav eflcânı, kalfalar da bulunurdu. Bi'hassa komikl şehir Abdörrezzak Efendinin trupu, sık, sık. «arayın sahnerinde arzı vucud eder. nükteli sözler. RÜIÜnçlü jestlerle etrafa neşe gaçardı. güzeştlerinl oturdu. Bucları dtolemesini pek sever, böylece uykuKendinl bütto modern kfitle lstihya dalardı. O zaman tsmet Bey ya Kaçakçılar gumriik memurlanından çekilir, yatak odamnın nna 1000 hra rüşvet teklif ettiler barat vasıtalarile «dfinyaıun en dedışındaki ikind bir odada kendl yamokrat memleketi» olarak tanıtan tağma uzanırdı. Abdülhamid, «on de Uınr ve İtaiyan llmanxann& uğn Birleşik Amerikanın bilhassa güney rece vesveseli olduğu için böylece dıktan sonrft limanımıza dönen Na eyaletlerinde demokrasinin temel emniyet tertibi almış bulunurdu. O zım Kalkavan flrmasına ald «Rıza Kap prensibi sayılan eşitliğe riayet etnun geceleri, huzur içinde geçmez, u tan» tankerl dün Çubukluda alcar ya mediği herkesçe bilinen bir gerçek kıt boşaltırken gümrük muhafaza t>as yanır, uyur, sağa, sola döner »e ba müdürlüğü memurian tarafınd&n » tir. Bunun bajlıea sebebi tarıhî, zan da korkunç rüyalar görürdü. psikolojik ve ekonomik faktörlere daranmaya tâbl tutulmuştur. Ertesi sabah uyanıp bol kihvaltı Kaçnkçılar, memurlara 1000 Hra rü? anan koyu bir zenci düşmanlığı ve sını yaptıktan sonra, her taraftan gel vet teklif etrnlçierdlr. Mrmurlar rüş aleyhtarlığıdır. miş istihbarat raporlarını okutur ve vetl kabuı eder görünerek tertibtt »1Hatırlarda olduğu üzere subat abunlan dün gece dinlediği dAayet mışlar Te efyal&r motörle karaya eı yında dünya basmuıı etraflı bir $eromanları ile karşılastınr, onlar karüırken yakalanmıştır. Bu arada ka kilde meşgul etmiş olan Miss Lucy dan hükümler çıkarmağa çalı^irdı. çakçılardan yağcı Mehmed Eşkln ile, hâdisesi bunun harice akseden yeni Bazı geceler, u>kusu kaçar, tamei Klzım Pırlant Te Mehmed All tevkif bir tezahürii sayılabilir. Bu tarihte edllmlştlr. Müsadere olunan eşya juBey, onu oyaljyarak uyutmağa çah dur: 30 halı, 13 lpek m u ı ortusü, 33 26 yaşuıda Autherine Lucy adında sırdı. Abdülhamid, böylece uzun yıl naylon kombinezon, 31 naylon kadm bir zenci kız, 125 yıllık geçmisi olan )ar. hep aynı hayatı yaşamışü. lsmet külotn, 34 sütyen, 15 korse, muhtelif ve 125 ytldır güneylilerin tâbirince Beye büyük bir itimadı vardı, aneck çeşld ve mlktard* perdellk kumas, kra rat, eşarp liateks mayo, oyuncak, ko! «bembeyaz» kalmış olan Alabama omın huzurile rahat edebilirdi. universitesine yazıldı. Fakat öğrenAbdülhamid müddeti saltanatında ye, kupe, bllezlk ve 200 adet tabanca mermiil. ciler aralanna karışmağa yeltenen daima vesvese ve korku içinde yaşailk zenciyi bir ayaklanma ile karşılamış, hürriyetperverlerden, hürriyet dılar. Kopan hrtınanın neticesinde kelimesinden son derece OrkmöştO. zenci ku Sğrenci azim ve sebatına Hal'edilmek ihtimali onun en çok rağmen okuma hakkının istımalir.e düşiindüğü, son derece yıldıgı tir kavuşamadı. Bununla beraber adli keyflyet ldi. Yülarc» haflyeleri, samerciler nezdinde mücadelesine de dık bendeleri ona memleketi hep başvam edeceğini ilân etmiı bulunmak ka rürlü göstermiş ve tanıtmışUrdı. tadu. Yalnız kendi menfaatlerini düîünmü=ler, Padi^ahj kendileri Için geBu hâdlseyi takiben bu defa doğ çim vasıtası telâkki etmişlerdi. Ab Oeien haberUre ffire Alsunya bu le rudan doiruya Türkiyeyi Ugilenr bugday tthalatını tahdîd edecektlr. diren ikind bir mesele »rtaya çıkdülhamid, bir hafiye ve bendegftn Tahmln edlldlgine g6r« Federal Alçemberi içinde guya rahat yasayacamış bulunmaktadır. South Carolina anvada su se».« 12 mllyon 700 bln ton ğına inanmısta. Hepsine durmadan eySletinde yaşıyan ve Türk oldukparalar yedirmij, flısanlar dağıtmışb. hububat eldr edllecektlr Bu ırada lanru bildiren bir kısım aileler, çobuğday matuulu 3.5 mllyon tonu bulaFakat «onunda neticeyi hiç bir | e y beyazlara mahsus okul caktır.. Bı uhdid karsısmda Alman cuklarını deciıtlrmemişti, 31 marta rağmen ni yaya olan tlcnr! borclarımızm tesviyelardan ırk tefrik) vüzünden çıkartıl lıayet Hareket Ordusu îstanbula gel I ıçin geçenlerd» imzalanan anla?madıklan iddiasile Ricmond şehrindemiş, sokak muharebeleri yapılmıa, ne In nasıl ls'cyeceği merak edllmekte ki mahkemeye başvurmua bulunuTaslusladaki M ker, ne Beşiktaça gi llr. Evvelce a» yazdıgımız jlbl Alraan•orlar. Bu arada yetkili Amerikan den yollan tutan karakol, ne maiye J»y« yapacaCıreız hububat Ihraeatımn muavyen blr yüzdesl bu borçların ka makamlann yaptığı açıklamaya götindeki meçhur paşalar, ne emrindeki re, bu şahıslar 1T76 yıllan sırasında hsfiyeler, ne de yıllarca efaneğini yi patılmaiitı» hasredüerekti. Simal! Afrika sahillerinden Birleşik yen bendeleri, hal'e mani olamamıjAmerikaya gelmiş kimselerin ahia Otoblisfe yankesiclHk lardı. Abdülhamid, S3 sene saltanattan sonra korktuğuna uğranuştı. H f . Bcsıktajtr Sereueebey Yokusunda 8/3 dıdır ve Türk vatandaşj veya Türk biye Nezaretinden atılan toplan du ıumara!ı evtfe oturan Kemtl Güray U ırkından geldikleri tesbit edilmiş deInde blrl h*lk otohüslle eiderken 1500 pildir. Çeşidli istihbarat kaynakların yuyor, Taskışlanm bombardunanı onu titretiyordu. Halkm nejeli, se iras yankesıcilik «uretile çahmnıstır dan gelen ve birbirin! nakzedecek mahivetde bulunan bu son haberlevinçli sesi. tâ Saraya kadar «lcsedi 'olis, yarkMtrjyi aramaktadır. rin doğruluk derecesini kesin jlarak yordu. Hele gece olup da Istanbulun «Tamıs» vapurtı turistik ölcmek oldukça güçtür. Bununla be donandığı. göklere yük^elen havat sefere çıktı raber 1954 yılmda bu konuda Birleşik fişeklerin manzarasını gördüğü «arvnlıdlllt Bankammn «Tarsus» va Amerika anayasa mahkemesi tarafın man çok üzülmüştü. puro. dün n s t 1415 t» 4 T yolcu II» dan verilen karan gözden geçirmek. S .kdenizde 20 fünlük bir turlstik sefe Bu insanlar. demifti, vaktile r* eıkma'< uzerc îs'anbu. llmanından ırk tefriki etrafında kopan hararetli münakasalan birazcık aydmlatmağa benim cülusumu da böyle karsıla ıvrılmıjtır r anyacafc muhakkaktır. mışlar. o kadar sevinmişlerdi! yakalandı ve anayasa mahkemesi YAZAN Dr* Nermin Bu davalar neticede yüksek mahkemeye intikal etti. Bunun üzerine yüksek mahkemenin mayıa 1954 tarihinde oy bırliği ile bu konuda vermiı olduğu karar gepçek ten ilgi çekici bir mahiyet taşunaktadır. Çünkü yüksek mahkeme bu defa alelitlak ırk ve dolayısüe okul tefrikinin asla caiı olamıyacağıru ve bu gibi hükümler ihtiva eden kanunların anayasaya aykırı olduğunu ilân etti. Ancak yüksek mahkeme sözü geçen kararın uygulanmasını sağlıt a " cak taümatı tesbit ve ilân fçin bir müddet beklemeyi uygun buldu Bundan maksad Amerikan halk efkârının «hnan karara karşı gösterece gi tepkiyi ölçmekti Bir sene sonra yükıek mahkeme baakanı Earl Warren, 1955 hazirarun da, çoktan beklenilen tavsiyeleri teb liğ etti. Tavsiyeler bir kerre daha ırk tefrikine istinaden âmme eğitun mü Abadan Almanya buğtfay iHialâtını fahdid edecek esseselerini ırk tefrikine tâbi tutan federal eyalet ve mahallî kanunların toptan anayasaya aykırıJjguıı beürtti. Buna Uâveten yayınlanan talimat da okul durumlarını yeni esasa göre ayarlanrnası hususu federal bölge mahkemeleri hâkimlerinin takdirine bırakıldı. Buna g5re her devletin iktisadî, sosyal şartları ve ırk tefriki lıu susunda halk efkâruun davranıjı göz önünde tutulacak, karma eğitimin ne zaman ve hangi ölçüde tatbik edilebileceği hâkimler tarafından kararlaştınlacaktır. Böylece görülüyor ki, bu içühadda halk efkârı unsuru gerek ihzarl gerek se nihaî safhada önemli rol oynamış ür. Yüksek mahkemenin dokuz üyesinden beşinin ırk tefrikine «ıkı «kj sarılan güney eyaletlerine mensub olmalarına rağmen bu kararı vermeğe sevkeden en mühim âmil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, dün ya halk efkâruun tesiridir. Yüksek APARTMAN Hele o gece kendisini saltanattan indirmek üzere Saraya gelen heyetlt karçilaşınc^ büshütün şaşırmıştı. Vadeniz doldu Efendimiz, Meelisi Mçbjsan kararile tahttan indirildiniz. Sizi Selâniğe götürecetiz!. dedikleri zaman, yalnıı saltanattan deîil, bir de tstanbuldan ayrılmanın ve her şeyi kaybetmenin ıstırabıru tâ içinden duymuştu. Heyet* rica etmi}ti: Bari. demişti. beni tstanbuldan ayırmayıniz! •Fakat kabul etmetnişferdl. Selinfltte A'^tini köskü hazırianmıştı. Ona. simdilik, yalnız, bütün bir Bmrün tatlı günlerini hahrlayacajı, Hayaünı bırakıyorlardı. Bir kadm kendisini denize attı Tariabaşındp Yoğ\:rtçu »okağında 15 mmaralı evd<= oturan 21 vaşında MeIlha Erek. nocsstle münakaşadan »on• tmlrgSn» gMerek kendlsml denize ı atmn. etraf'an yctt$en!er tarafından kurîarıiarak Balatiman hastanesine yat'rı'aiıstir Bir lâstlk hırsın yakalandı Blr müddet 8nre Sfrkpel nhtımmda )lr Amerikan gemlilnln gettnilgl Oç ıd«t traktor l»st»lnl çaldıktan «onra [»tanbuldan uzaklaşan Fethl ^llktu Ikl ffln flnce dondüStt haber a'.mmıs:ır. Bunun üferine FrrrMvet MtldUrHI gü V. şube knmlser m'iavtnlertaden İh »an Blrlnel, hıraızı ta>tbe b&slamı» ve dün Tn^kapanînri^. ^ifea'ianmıştır. Fet ıl ÇtUk Adlfere tesMm edl1ml?tlr. Abdfllhamld de zaman zaraan kendisinl tutamaz güler. kahkaha aUr ve gülenleri de hoş görür. asla kumazdı. Tiyatro galonu büyük ve ra hat olmakla beraber, iki tsrafında localar vardı. Padişahm oturdugu yer. sahneye yakm loealnrdan biri idi. Ban localar Haremi Hümayuna. kızlara tahsis edildiiinden kafesli idi. Bazı = aksamlar klasik garb muslkisi. Fran*!z. Alman. ttalyan nanstkârlar tara ftrıHan sunulur ve pek mnkbule geçşrdl. Padi?ah. Paristen gelip Yıldız tiyatrosunda femsiller veren Madam Sara Bernar'a bu hizmetlerine mü kâfnten 2 bin altın üra hediye etmi?t\. Bazan da Merkpz Kıımandanı MQsir Sadeddin Pa«a. Divanvolu daki konaftnda hazırladığı alaturka konserleri saray sahnesinde tekrarlafcrdı. Genç ve güzel Çerkes . kadınian. güze! Yörük kızla "n çeşidll fasıllarla sazlara lşti rafc ederler, padi?ahı zivadesile memnun birakırlardı. Abdülhamidin möbim bir itiyaH' ds peceleri yatrrarian evvel roman okunmssmı irtemesi idi. Yıkanır, yataSma cekilir, yanibişmf'a sötb)ra''pri Esvabcıbasıs! fsmet Bey, kendisine polis romanları nı, lgyan ve ihtilaileri idare etmi? sergerdeîerin binbir ser VARIN. Mana*tırda patlayan tabanca 631 Rum vntandaş, paskalya münasebeıiie Yunanistana giHi •Samsun» Tapuru dün «a»t İS d», 'a»kalyayı Yunanlıtanda geçlrmek ts bl' ?n 631 Rum vatanöaşı hamllen Pliye hareket etmlçtlr. Oeml l!e 15 adet otomobll de g6tü rOlmüştur. UCUÜ blr bedrlle nnkîedllra otomobillertn eskl üatlklertnln Tunan letanda de£i»tlrllmesl Ihtlmaline kar sı GömrUlc memur.sn Iftatlcîerln nuraaralanm *Mh!t etn!=t!r ÖLÜM Enıekli Alb^.v Turgud Sanberkin hem?ires,j ve Yü'bFfi Niyazl özenln ve Saı ıy« t!j,«nın »nr.«1eri. Ahmed tlgenin î'ayınvalidesı Erdem v« Özdem S«nber»ın ha.a'ar ZE\\EB ÖZEN Birleşik Amerika Devletleri yuksek mahkemeîi fFederal Sunre'ne Court>, 1902 tarihli bir karar ile âmme hizmet lerinden faydalanmak e^itlijinin çeşidli ırklar tarafından BTTI vasıta ve mekânlar delaletile gercekleştirilmesi nin anayasaya aykın dösmij'eceğine karar vermişti. Bu prenslp Birleşik Amerika hukuk literatflrilnde «equ 1 but separate» (esit fakat ayn> *or müiu ile ifade edîlmektedir. Halk ara sında davacının Ismfne izafeten «Jlm Crow> kaîdesi olarak adlandınlan bu esasa istinaden. 7enci nüfusunun kalabalık olduğu B.A.D. güney eyaletlerin hepsinde beyazlarla zeneiler için ayn ayn okııllar ihdas edilmişti. Tramvay gibi nakil vasıtalarında, is tasvonlarda, lokantalarda. beyaz ve renkliler için a\Ti kompartman ve ma haller ayrılmıştı. Ancak mutlak eşitlik ve hürriyet prensiplerine dayanan bir demokran mlayışina aykın düsen bu adalet öl çüsünün zamanla değiştirileeeşb umu luyordu. Nitekim 1954 yılında cesid li güney eyaletlerinde ırk tefriklne dayanan okul aynlıklanna son verilmesini taleb eden davalar açılmıştı ıymetli arkadaşınuz Haluk Şehsüvaroğlu, Müdürlüğünü yaptığı Topkapı Sarayı Müzesinin harikulâde belendirilmis lâle bahçesine bizl davet ettLAğalara aid bir bölümü galeri haline sokarak eski çekmeceleri teşhir» baslamıs. Onbeşinci asra kadar mazisl olan bu saheserler arasmda öyle temahkeme bu merciler huzurunda nevviUer var ki, Busen Eşref Unaygerçek bir demokrasiye yakıjan adadın üstadımızın dikkatimizi çektijl et, eşitlik v« hüriyet prensiplerine . dajanan bir hukuk devletl rihniyeti gibl: Musiki fasülan arasmda y e k ni tamamile benimseme zaruretini duymustur. Birleşik Amerika Devlet nasakiık çok defa uyku verir de, bunsnken u lerinde uk tefrikini hukuka aykın * * * «aymayan kanunlann mevcudiyeti. Toplantıdan asıl maksad, Mtizeml Komünist rejimi başta gelmek üzere memleketlerde Amerikan demok zin yanm asırlık bir hasrete kavustnğunu basın mensublan vasıtasile rasisi aleyhine bir istismar mevzuu umumî efkâra müjdelemekti. teskil ediyordu. Yeni durum bu imRuşeu Eşref Hocanuz, Aünada »ekânı ortadan kaldırmaga müteveccih firken, kendisinl Türk dostu ve eskl ti. Bu davanın henüz beklentldği *e Türk memuru Makridi Bey davet etkilde müsbet olarak halledilmemis ol miş. Bu zat o derece İstanbul âşığı başlıca aebebi, Birleşik Ame imiş ki, Atinaya b b teneke Içlnde , , rikanm federal bir devlet şeklinl be Çavuş üzumü kütüğü götiirmüş. Tut nimsemiş olmasıdır ve ilgili eyaletle madığmı escfle gördüğünden: Ben bu tizümün yetlşmediği ye»rin bu içtihadın tatbikinde bağunsz sekilde hareket etmeleridir. Bununla de nasıl yasanm! denıiş. Emelinin İstanbulda ölmek olduğuberaber şurası unutuUnamalıdır ki. BU hep söylermiş. Buna da erHmlş. bundan sonra ırk tefrikine istinaden Akademide hocalık etmek üzere şehsağlanacak olan her hangi bir ftmme rimize dönüşünden pek az sonra vehizmeti anayasaya »ykındır ve dava fat etmiş. tlayırla ananz. cuun yüksek mahkemeye müracaati Ba derece Türkiye dostu olan Rum halinde iptal edilmeğe mahkumdur. vatandaşımız, o sıralarda, Atinada bir Aaırlardır köklesmiş bulunan zenci ilmî vazife İle çalısmakta Iınis. Scflaleyhtarlığınm bu yeni içtihadın yar rimize. kabn kalm zarflar göstercrek dımı ile ortadan kaldırılamıyacağı son demiş ki: mlsâllerin ısığı altında bir daha anla Bunlar, Topkapı SaraTinm hazi«ılmıs bulunmaktadır. Bununla be nei evrakına aiddlr. Yabancı ellere raber daha ileri fikirli başka güney geçmis. Başka milletlerin de tarihlni li eyaletlerin devlet okullann kapı ilgilendirdiklerl Için türlü sefaretler lannı zenci eocuklanna açmıs olma İhtimal satm alacaklardır. Da£:lmalan bu dâvanm yavaş ve kısmr bir smlar, yazık olnr. Türkiye satm al n. sekilde doeru yola girmiş bulundu Ruşen Eşref, evvelkl giin blze de ğunu gostermektedir. gosterilen 189 parça evrakı tetkik Gecen yıl memleketlmizl ziyaret etmiş: etmis olan ünlö iktisadçı ve sosyoMısın zapteden N'apoleon Bonalog İsveçli Prof. Gunnar Myrdal iki parlın ordusuna dair İstanhuta gönAmerikalı Uim adammın yardımile derilen askeri rapor... tkinci FredeAmerikanın bir numaralı derdi say» rik'ln mektnbu .. ftemirba; Şarl İle lan zenci aleyhtarhğının sebebleri şartlasma... Türlü fermanlar .. Knleni 1500 sahifelik muazzam bir eser lore dair türlü malumat... Meşhur de tahlil etmeğe çahsmiîtır. Yazar sahsiyetlerimizin saraya mrktublan... eThe American dilemne Amerika Sarayın onlara cevablan... İlâh... Bunlar, nasıl olmuş da evrak haHnm içinde bulunduğu çıkmaz» ı söy izah etmektedir: c Amerikahlar nemizden çıkıp Atinada sahlmağa arzedllljor? mületçe her taman iki ııd kuvvet Hikâyesi şöyle: araamda muvazeneyi bulmağa gay189 parça evrakı blze satmak rrtlret edlyorlar. Kendilerini rasyonel yenler, Osmarüı devleti Şurayi Devlet ve belli fikrt ideallere bağlı olarak Mnhakemat Dairesi azası iken, Ab düşünmeğe sevkeden âmiller dolayı darrahman Şeref Beyin takdlr ve tesile adalet, esitlik ve hürriyet gibi veccühiinü kazanarak TarihI Osmaebedi değerlere son derece meftun nî Enriimenl» azalıfına getlrilen Vandurlar. Ancak yaratıhslan, tosyal ko Harls islm'l blr Rum vatandnvımımuhitleri ve çeşidli milletlere men zm veresesi imiş. Galatasarayı blrinsubiyetinin beraberinde getirmıs ol ciltkle bltiren bu Yanko Bey, sark duğu pratik hayat görfişfl, onlan o llimlerinde de o derece teferrüd etmiş rasında, hftkim olan tartlara, tnenfa ki, kendisine Yahya Hoca denmis. Aatlere ananelere riayet etmeği a n zalığının verdlğl salâhlyetle. Müzeden, retmektedir. tste AmerikaUyı bir tetkik etmek irerekçeslle bn pek kıvandan sömürged devletlere fcaraı meftar 189 parçayi evlne almıs. Fakat cihat açtıran, öte yandan kendi mem bunlara dair eser yazdıjh teshll edlleketinde bir kısım vatandaslanna lcmlyor. Osmanlı tarlhinin Rıımlara fiilen aynı hakları tammamağa sevke taallı'ık eden bahisleri üzerinde mecmuaya hir kaç makale kaleme almrf, den mütenakız fikir cereyanlarının \/t Blr de CHadlk.ıtiil Betarîlj l = s Patrikmeli bunlardıu lerin Bahçesl) Isimll kitab yarmıi «mn. t*rtnlndcn d e anlaşılriifr «rlbl patrlklerden bahsediyor. KendUlnp llle kötü klr h l y e f â t t r i f l lemezmiş. Zira ihtimal r vesikalardatt > da ilirn narnına faydalanacakti. B n n l a n Ihtlmal yerlne lade edecekti. F a kat 8 y l e olamamış. 1917 d e b'imesi ilzerlne tiirkçe dahl bllmlven vere<e*f, zeveesi v e e o c ı ı k l a n hlzim harineseneler sonra g e n e bi«e narma • fa talib olmn^lar. Ruşen Eşref hfx*am, Ankaraya y a z mış amma. tahsisat bulunamamış! Bunun üzerine Ideali'ît müncvrerlmiz, maa»mdan ta?nrrtıf ettljM nnra He Hk tak^ltlnl vererek. öbür tak^lt'prl a r dan aya ö d e m e k sartlle h a r l n ' v l mıhn almış. Miize 'Müdiirümüriln Ifadesine göre, bn evrnVm beheri blnlerie Hra kıvmetinde Imlş. Bflyiik Eiclmiz, memıırtyet dolayı«rtle seyahat'er ederken kaybo1ma«ınlar dlve. v e s l k a l a n . 7traat BankaMnda klraladıjh hlr k»«;irt» on kflsfir »enedenberl raklamış. Affir hastaianrlıti zaman, mnhterem zeveesi Saliha Ü n aydms: ölfırsem h n n l a n ölm jjtür. Ce..ze namazı i maytı p«r5efr.be giır.ü iki dı vaktl Aksaray Valide «rriinde kılınarak Topkapj mezarhğına gömiilecptftı. Allah rahmrt »yleıin. Turgud Sanberk Bir açıklama TEŞEKKÜR YUSUF SAİD PAHİYA'ya 70 gün zarfmd» yıptığı l!t) Tiuvsffaki'etli amellyatla hay."it! TIi kurtaran Dr. Operatör bay âlenen teşekküra borc btldlttmDimltrl Juanu Tar'.abaşı. Demlrbaş Sok. So: 2 tnılr G'mııl;* Baçmüdürlügünden »u rnek.uou aldık: tü8/4/19S« Urlhll ve 1140T »ayılı Qsna"!zın i li'ttl «ıhlfes'nln S ünefl sürununda 'tzmir pflmrüğO i!e ?ümrük knmısjoncjlaıı »rasında blr anlaymazlıkı başhfı sltırda Intljar «den ya«nı? görüldö: trmfr Glrlf RemrOM Mtldflrîügü tarsf:idan kauniar tam bir anlayışla tatblk ediimeMpdir. Hakera hevetlne lntikal «den Ihtilâf adedl 517 nliı Cftk ajaîısında olup 150 yl Keyflyetin bu «eklld* tavzlnan ne|rin! rle« ederfn.» Ajansımız Zengin hususî keşide ve zarif açılış hâtıralan Bu yazı dilden dile dolaşacak sizi kahkahalarla güldürecek bir mlzah şaheseridlr. e va«!v<»t ehnlş. t«te dün. kankora Ünaydın tamlf fdilmedmierl ve klmhHlr hn ARSA SAHTEKÂRLIK Mayıs • V. 3 Ramazan 22 BİK ÇEKME MESELESt Unutamıyacağınız blr hayvan masalı INEK, KATIR ve EŞEK Ue hizmetinize I girdi. t Televlzyon Sanayii tnkişaf Merkeri Türklye Miimessilliğtndeıt Türk saatlerinde çalıstlrılmak üzere Televizvon Spflceri isteniyor. Taüplerin genis mâlumat ihtiva eden bir mektubla ve birer fotografla İstanbu! P. K. 1243 e müracaatları. S o S a I 3 M J S En meşhur on karikatüristlmizin otuz karikatürü Günün fıkralan. Günümüıün siyasl ve içtimal meselelerini, dertlerini en usta, en ince bir mlzah «anatile size takdim eden AKBABA memlek etimizin esslz, rakibsiz bir mizah gazetesidir. | 4 56 12.11 16.03 19 07 2051! s.oo E. I İ49 S.C3 I.Î5J 12.00 1.44, | T.S3 BUGÜN ÇIKT1! GflRflnTI BflnKflS! «CUMHURİYET» in Tefrikası: Olacak... Sırası geîecek... Onlar da olacak... Ama siz benim kaidelerimi bozmamahsınız, diyor. Sonra bu mevzulardan misaiirleriıün sıkılacağıru düşünerek onlan ügilendiren veni muhavere zeminleri anyor Çeyrek asırda Türkiyenin attığı ileri adımları seyhe anlabyor. Şeyh alâka ile dinler RÖrünüyor. Allah Yensurussultan! diye Türk misafirlerine kompliman yapıyor. Hâlâ padisahhk devam ediyor sanırmış... Kumandanın izahmı kös dinliyor. Bütün bunlsrı inanılmaması gereken propagandalar cümlesinden saydığı belli... îstanbul hâtıralarmdan bahsediyor. Cebinden yuvarlak tuvalet sabunu büyuklüftünde bir piryol »aat çıkardı. tstanbulda iken hedive edilmiş kerdisine... AHah bflir bu aaat, hangi senenin. hangi gfinfinfln, hangi dakikasmda durmuş. Bu dekor bu hava Güleri o kadar sardı ki, Emirin kaçıj hâdlse •ası su davasıdır Bu davayl yu »eeder gibl Gülere ikram etti. Sonra, tütıelin altından Cemile de bir par kilde hallettik... Öh... Yolda. Cemilin Gülere basit şe:a çıkardı. Pilâv nefistir... Yağı Haleb kilde anlattıklannı o haritada tafyağmdan ustündür... Lâkin yeme silâtile anlarmıştı. Sonra jeeplere nin çaresi ancak söyledir... B e bınmişler, Birüsseba'vı zivarete Bel miş turist otobüslerinin arasından or.arme yapacaksımz. Keedi yiyeceği eti, avucunun süzülerek işte böyle çöllere dalnrıışçine uzunlamasma oturttu. Elini lar. Arab çadırlanna varmıslardı. Güler. vaktile okudufu bir mapilâvo soktu. Pilâvl sıktı, yağlan aYaıa nlar: Nüıat Karamağaralı ve VâNu kıttı. Böylece bir köfte hasıl oldu. kaleyi hatırhyor: Birind Umumî Harbde AJmanlar, sinl hiç mOhimsemez oldu. Yan mak icin kullatuldığı da muhak Siz de böyle yiyin! dedi. gözle Cemile bakıyor. Cemil Eren kak... Bugün de iste pilâvh kuzuArablar da bu usulle yiyorlardı. Biriisseba'da bir küçük babee vüde avufimuş görünüyor. Avunuyor, [ ya kap olmus... Yağdan sarımsılaş Y a | kollanna sıvışmıyor, blleklertn cude «etirmişler de. fennin yüksek b r muvaffakiyeti sayılmış bu hâeğleniyordu galiba... I mış pilâv, tepeleme do!u... Arala den damhyordu. dise... tkramların ardı arkası kesilmiyor ; nnda irili ufakb. el büyüklüğünde Gülerle Cernil. aslmda Polonvah du. Kahveler dağıldı. Şerbetler da | kemiginden avnlmıs et parça'an ziraat mühe«ndisi olan, bir kaç !iArablann plâvma tünel a ç ı p b i ğıldı ve nihayet hizmetkârlar, leğen da vardı. Fakat kaşık yok, ç a san büen Negef çölünü ise, gördük leklerinden yağ sızdıran bu adam, ve ibriklerle göründüler. Herkesin yok... leri umr?na kavuşturmağa muvaf Negefin topraklanna da tüneller önüne kondu leğenler. Sabuclar uKumandan Cemille Gülere dön fak olmuş o muazzam sulama tes açıp su sızdırmanın çaresini aynı zatıldı. dü: k'lâtmı vapmıs kumandanxn, be kolaylıkla bulmustu. Yememezlik olmaz. Berd tak devî lartlarına bu kadar temessül Kumandan aldı tabunu... Yan Kuzulu plâv fasb Cemille Güler lid edin. dedl. gözle seyhe bakıp: için azab olmuştu. Lengerler ortakabiliyetine saşıyorlardı. Masallah! dedl. Hâki rengi çömleğinin ko! düğO öğleye doğru Birüsseba'ya dan kalkınca rahat nefes aldılar. Şeyh özür diler gibl güldfl. İ^te bir garabet sahnesi daha: mesini çözüp yenini dirseğ<ne ka firar hâdisesinin endişesi içinde buSabun Mısırdan kaçak getirilmi? dar sıvadı ve eirişti. Pilâvın fistün nalarak gelince. bu y a n modern Pilâv lengeri çadırdan çıkar çıkimiş. İsraelde sabun kıtlığı vardı. deki etlere hiç dokunmuyordu. leşmiş kulüblerle ve gazinolarla be maz aşiret halkl taraftndan linç eBuna da göz vumdu Anegbi... Mı Bunlar iyi parçalar değildir zendirilmiş tarihi kasabada doğru dildi sanki... Çoluk çocuk başına sır sabunu ile elini yıkadı. Doğrulduklan zaman îyi parçaları arkadaki cemaat ye Ameçbi'nin karargâhına gitmişlerdi yığıîdılar Uçlan islemeli peşkirler tutuldu. sin diye saklamışlardır îşte onun Askert vali onlan. mütevazı karar ienger tertemiz... El yıkama fasb aona erince, hiz içm böyle yapmak lâzım. Kahveler gelmeden. ellertnde sueâhında tevazula karşılamıştı. Dumetkârlar gene kog^ıstular. Bu ıehizmetkârlar Pilâvın arasından dibe doğru bi vara asllı bir haritanm başına üni pürge ve faraslarla fer, beherinl iki kişinta tapdığı rönel açtı Elini tekrar çektiği za formalı valinin geçtiğini görür.ce, belirdi. Kilimleri, »eccadeleri uçlengerler çadıra geldi. Kumandan man parmaklannm arasmda inclk kendılerine asker! harekfita dair lanndar nazikâne tutup haflfçe kal la Gülenn ve Cemilln Bnun« bun ymhnijl elmağa lâyık nefts bir e dırarak yere dökülen pirinçleri btm Tialumat vereceğini sannuşlardı. lardan btr tanesinl oturttular. Bu parcası ıçSrunflyordu. Degil tsra Aneçbi ise söze söyle başlamstı lann altma süpördöler. vesselftm... orta çapta hakır bir çamasır lege e!de. düıivanın heT larafırda nefij. Ortahk piröpâk oldu. Negef, Israel arazisinir, varı niydi. Çamasır ve çoeuk bezi yıkaSonra gene leğenler, ibrikler, peç Bu eti, menekşe buketi takdim dan fazlasıdir. Buranın ba^iıca da kirler. sabunlar... Gene merasimle eller yıkandı. Derken tepsilerde «ahva murralar» ya«ıi sade kahveler EÖründü. Bizim tiryaki kahvesi içilen kulpsuz fincanlarm dibine nbikten süzülmüş birer damla kah ve özü damlatıyorlar. Bir yudumda bitivor. tkinci, üçür.cü defa fincanınıza aynı «ahva» dan damiatır ve içerseniz. yinni dört saat uyku haramdır. Fincanlar henüz topla«nmamıştl. Çadırın dışmda bir velvele koptu. Ama ne velvele... Düşman aşiret basmış eıbı... Civarda kaç cins tr.ah luk yaşıyorsa hepsi bağırışıyor. Ka dmlar, çocuklar ve bütün dört ayaklılar... Bu öyle bb kakafoni ki, lgilenmemek mümkün değil. Kumandan, tetiktekl soluk mavi gözlerini çadırın kapısına dikti. Yaverler farladüar ayağa, çadırm kapısmda aleste durdular. Şeyh de kuşkulu... Oturdugu minderde davrandı. Alâka kesildi. diüliyor. Maiyeti dışan koştu. Şimdi bütün seslerin üstünde haykıran bir ses, süratle çadıra yak laslyor. Bir bedevi delikanlısı, kapıda dikü«n Anegbi'nln başyavermi göğsünden itip daldı lçeri... Bedevinin ellnde kanll blr hançer görduler. Delikanlı, luikaada hasrlanmif gibC Anegbi'ye doğru atıldı Ve çadırda blr kaynaşma oldu. (Arkası rar) »»"i «ıldp . hn asırda eok delllik sayacağı bir feragatle. tasarnıfiannın semereslnl 'Miizeye bajh«?adılar. Henlmlzin gSrfert «nlandı. ... Batı mnzelerinl gezerken. Tnrklveden »Mnrılmn nlee kıvmetlcri esefle seyrederiz. Meselâ Paris civarmdî Chantilly satosu bunlarla do • ludar. tnşaalb.h üerlde ÜnaydmTann n<anev* ' *'«>H bunlara mâni o... . Ve lnşaallah devlet de. bir allenla yapablMI'î. fakat her ailenin yina . mıyaraei hn jesti Isrisnal sayarak gereken parayı bütçesinde bu gibi isler içln ihtiyaca hazır tııtar (VâNÖ) TEB Türk Ekspres Bank AJANSI HİZMETİNİZE AÇILDI Boğaziçinde ApartmanDairesi, Arsa ve Para ikrjrnjyeleri $S^ V 5 0 0 0 Liralık hususi keşide krymetli Açılış Hatıraları ADRES: Şalataıaray İngiliz Sarayı karşısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog