Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Seçilmiş Hikâyeler Derglsinln 49 ve 50 lnci sayılan «yn ayrı 80 ner sayfa olarak bir l i n fiatla Birçok hikâye, fiir, denemt, mtMk, eleştirtne, tiyatro, incelemı, tlıntma, resim yaztlarile YARIN ÇIKIYOR. P.K. 133 ANKARA u m h u r i yet iiri yıl sayı 11412 Trtgrmf r» mektub adresi. Cumhuriyet îstanbuJ Parta Kutuau tttsnbu) No Î46 Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 224298, Yaa tjleri: 224299, M.tbaa 2*>429( AYLÂKLAR BOtün dflnyada rîillere destan olan Romalı Dilber romanını yazmış olan Alberto Moravia'nın en güzel eserlerinden biri de, "adına «Her şeye boş veren insanlar» da denebilecek olan bu roman^dır. Nazife Müren'in temiz türekçesile dilimize kazandırılarak Varlık Yayınevince yayınlanmış olan bu kitabın fiatı 2 liradır. nntucusu: TUNUS NAOI Perşembe 3 Mayıs 1956 Bu içtimada yeni tasanlann göriişüldiiğii anlaşılıyor, varılan nühim kararlann bugünkü toplantısında D. Parti Grupona bildirilmesi mnhtemel, bugün Başbakan da izahat verecek Sen D.P. Gn.paııııı. bugünkfi toplantısı Soni Bil Ankara 2 (Telefonla) Bir kac gündenberi, bazan Çankayada,, bazan Basbakanlıkta D. P. Genel tdare Kurulu üveleri ile Bakanlar Kurulunun magtereken akdettikleri toplantılardan, bir yenisi bugün saat 16 da Çankayada vapılmıstır. Hükumete yakin çevrelerde bu toplantılarda yeni tasanlann ' görüsülmesin* devam edildiü. gayet mühiın kararlar alındıjh «örlenmektedir. Diğer taraftan bugünkü İoplantıda ic oolitika ile aiâkalı mühim 1 Çankaya toplantılarına 300 milyon dolar dün de devam nd u yerine bir makale mevzulann da görüşüldüğü sızan haberlerden anlasılmaktadır Bundan başka aynı toplantlda D. P. tes,kilâtwdaki kansıkhklanrı da konuşulduğu tahmln olunmaktadır. Ankaraya gelip giden Randall, yazdığı makalede kalkınma gayretlerini överken biryandan da kıymetli kaynakların hesabsız projelere bağlandığını söyledi, enflâsyon ve tenkide tahammülsüzlüğümibden bahsetti NewYork 2 (AP.) Amerikaü sanayici Clarence Randall bugün, Life mecmuasında çıkan bir makalesinde, Türkiyenin uzun vadeli kalkmma imkân ve ihtimallerinin mükemmel ve çok ümid verici olduğunu beyan etmistir. Bu yansında, Türkiyenin iktisadî meselelerini, emellerıni ve bunlarua gerçekleştirmek imkânlarını gözden geçiren Randall, bilindiği gıbi Devlet Reisi Eisenhower'in dıs iktisadî »iyaset müşaviridir. Randall sunlan yazmısnr: «Türkiye şimdiki darlığı geçistirdikten sonra tam manasile kalkınma yoluna girecektir. Bir nesi] sonra gerçekten büyük bir devlet olmak kendi elindedir. Bu kudrete sahibdir.» Hür devle'ler camla»ının »a» cenahını koruyan TOrklyenln ıtnt«]lk merkltnl T« bn mcmleketln son yıllsrda taydettlŞI btlyttk Mnkkncrl »tnflı blr feklld* gosSen gaçtrcn lUndall, •vnlan yazmiftır •Atatürk'OD y«nl Adoan Menderes Clarence Randall i k beraber Ankara 2 (Telefonla) Salı günleri toplanması mutad olan D P. Meclis Grupu bilindigi aibi 1 mayısm resm! tatil jfünü olması A r k a s t Sa. 5 , S ü . l d e •* çhtde eirpındığımtz ekonomOc güçlüklerden knrtulmanın bir tek earesl vardır. O da bngünkii dunımn meydaHB getiren •ebebi arayıp bnbnaktır. Ba sebeb, ne Menderes hükumetierfnîn hatalannda, ne dostlanma Amerikalılann bize yardımdan kacınmalannda, ne de miIH bünyemizin yetersizliğinde aranmamalıdır. Benee, Içine pirdiğimh ekonomfk krizin asıl sebebi politiktir. Bir derookrasi inkılflbi yapalna, dedik. Serbest secimlerie fcer |ey olnp biteeek sandık. Serbest seçimle birlikte, hattâ serbest seçimden Snce doktmılmar bfr haie getlımeğe mechar olduÇumuz temel bak ve hürrivetleri savsakiadık. tstim arkadan geMn! Diyerek denize aeildık. Fakat hrlm eelmedi îşte. O Relmediği için d« altı kans suda bocalayıp durnvornz. Hukuk devleti sartlannı (ferç rememis olmam», hükumet gereği eibi kontrol etmek hnkânlanna bîzi kavnstaramaımştır. Mecliste C7İri bir çothınfağn olan * Hdar partisi. 1950 denberi. klisik parimanter sistemin aacak parti disiolini ile İi«ili bazı kaidelerini nnnıVLidm ır"tnH fl t~ ** *41a *mekte, Mnki lrtrşı tarafta Meelfe kararian iizerine mÜMsir olabilecek knvvetll muhaiefet yrnpian vartnıs pibi. kendi nyeleriırf hükftmet tasanlan etrafmda biHeştirmeve önem vermektedir. Böyle olnnca da kantm tasanlan fferek komisyonlsrda, gerek oımnnt hey t t e her zaman esaslı bir aekilde Inrelenememektedir. Gene sanld mnhalefet Meciiste çok knvvetH Imiş eibi. iktidar yüksek kademeleri petjsorn müessesesinin işletiltnesinden hic hoşlanmamaktadırlar. Bu da teşriî murakabe hnkânlannı son derece darairmakta. hükumeHn hatalannı vaktinde cöriip diizeltnıpvi jrüçlestirmektedir. U Temyizde iki daire reisi dün 5 gazetecinin tekaüde sevkedildiler maruz kaldığı Baha Arıkanın 65 yaşını doldurmasına 11, Sakıb Güranın 16 senesi bulundugu, bu tekaüde sevkedilmelerin devam edecegi bildiriliyor müessif hâdise Dmrfa k*eakeıfan Ankara, 2 (Telefonla) öğrendigimize göre, Temyız Mahkemesı ızalaAnkarada bir kaç gazetecinin marından 3 üncü Ceza Dairesi Reisi Ba ruz kaldığı müessif hâdise basın âha Arıkan ile Z nci Ceza Dairesi Ke lemimizde derin bir teessür ve hakh ise daha 16 sene çahîabileceğini söy bir infial uyandırmıştır. Gazeteciler rülen lüzum üzerıne» kaydı ile teka Cemiyeti ve tstanbul Gazeteciler üde sevkedılmışlerdir. Ayrıca feıo Sendikası idare heyetleri durumu m yiz Mahkemesi lcra ve Iflâs Jaıre celemişler ve bu mevzua dair birer ainden Ali Ulvi de, görülen lüzum ü tebliğ yayınlamıslardır. Gazeteciler zerine tekaüde sevkedilenler arasın Cemiyeti tebliğinde şöyle denilmekda bulunmaktadır. Bunlardan kendisile görüçtüğünıüz tedir: cAnkaradan gelen haberler bir Baha Arıkan, 65 yaşını doldurma<;ına henüz 11 senesi bulunduğunu, 2 nci kısım tstanbul gazetelerinin muhaceza dairesi reis vekili Sakıb Güran bir ve fotografçılannm Emniyet biiae daha 16 sene çalışabıleceğını söy rinci şube müdürü ile Emniyet men lemiştir. Baha Arıkan, Temyiz Mah sublan tarafından Çankaya karakokemesinde baaın davaiarııu inceliyen lunda tartaklandıgını, Jbakafet* .uir dairenin reîsi bulunmakla iSi. AVn radıklarmı ve hürriyetlerinin »elbeca ilgililer bu nevi tekaüde sevke Arkast Sa 5. iü H 4e dürnelerin eeste ceste devam edeceğine işaret etmektedırler. Türk Ravadh Ajansının verdlği tafsilât Ankara, 2 (TÜ.A.) Haber alın Arlcn«n Sn 5 Sü 5 te Gazeteciier Cemiyeti İle tstanbul Gazeteciler Sendikası dün birer tebHğ yayıntayarak teessttrlerinî belirttiler ve mütecaslrlerin cezalandmlmasmı istediler Arkan Sa. 5, Sü. 2 de Yapı ve imar kanunu teklif ini komisyon dün gcri aldı Mecliste görüşülen tasarının bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu belirtildi itirazlar vuku bulmus v« b« ltlrazlar dolayısile komisyon tek^ifitı tatroınınr getl* l Bundan sonra Sağlık Bakanlıfı teşkilâtına aid bir tasarının btrinci müzakeresi ikmal edilmis v« Millî Eğitim Bakanlığı teskilfibna mütedair Uç ayrı tasarının gSrüşülmesme gecilmiştir. Bu arada bir önerge veren Eğitim Bakanı her üç tasarının da müsteceliyetle görüsülmesini istemis ve bu teklif kabul olunmuştur. Müzakereler neticesinde bugün kabul olunan bu üç kanunla eğitim teşkilâtına muhtelif yeni kadrolar ilâve edilmektedir. Her üç karun da 1 marttan itibaren yürürlüğe girmi^ addolunacaktır. Döviz kaçakçılığı dâvasına başlandı Saat 10 dan 17.40 a kadar süren dünkü duruşmada 10 sanıktan inin sorerusu yapılabildi 840 ton iç fındığın ihracı srrasında meydana çıkarılan 3 milyon küsur liralık döviz kaçakçıhğı hâdisesinin duruşmasına dün saat 10 da başlanmıştır. 1 inci asliye ceza mahkemesi salonu dar olduğu için. dâvaya 2 nci asliye ceza mahkemesi salonlannda bakılması uygun görülmüştür. Kaçakçüık hâdisesi ile ilgileri olduğu iddia edilen 10 maznun dün iandarma nezaretinde mahkemeye getirîlmiştir. Saat 10 da başlayan duruşma akşam saat 17,40 a kadar devam ettiği halde ancak 5 kişinin sorgusu yapüabilmiştir. Maznunlardan Ruben Asa, Topyas Stiro, Behçet Hıfzı ömekal. Nikola Vingopulos, tvo Kösi, tsmail Çavusoğlu, Moiz Barzilay, Jül Messer, Aleksandr Arslan ve Sara Asanın hüviyetleri tesbit edildikten sonra, müd deiumumiliğin iddianamesi okunmus tur. tddianamede maznunlann 7 aydan az 5 seneden fazla olmamak üzere hapisleri, aynı zamanda bin liradan 20 bin liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılmalan isteniyordu. 15 avukatın müdafi, 1 avukatm da müdahil olarak kabldığı dünkü duruşmada sorgusu yapılan maznunlann suçu birbirlerine yükledikleri, içlerinden en ziyade Ruben Asanın itham edildiği görülüyordu. tsnad olu nan suçlardan hiç birisini kabul etmiyen 29 yaşmdaki en genc maznun Ruben Asa, iüc olarak sorguya çekilmistir. Ruben Asa sorgusunda, bundan î4 Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bir de eski seflik devrinden kalma bir alıskanlıkla hükumet bajkfnında olaçanüstü bir kudret, bir «deha» tasavvur etmek efilimi var. Kimimİ7 Keleneklerin. kimimiz tenbelliçimirin etkisi altinda kalarak. kimimiz de işhnize öyle geidiği için her şeyi Başbakandan bekliyoruz Demokrasiji Başbakan yiiriitecek. iktisadî istiklâl savaşını Başbakan yapacak. dış politikayı Başbakan idare edecek, muvaffak olurea kahraman dive onu alkışlıyacağiz. Muvaffak olamadı mı, kabahat tnuhalefette. Derhal parti sözcülerinin ağzına kilid vurnp gazeteleri Busturmanın yolunu arayacağiz. Ve böylelikle aklımız sıra bütün derdlerimize çare bulacağiz. Ankara, t (Telefonla) Reis ve killerinden Agâh Erozanın riyasetinde BÎctedileTf bugulrfiMechs 1ç timaında verılen bir önergenin kabulü dolayısile sözlü sorular geri bırakılmış ve kanun tasarılannın müzakeresine devam edilmiştir. Gazianteb milletvekili Süeyman Kuranelin Yapı ve ünar Kanunu teklifi müzakere edilirken C.H.P. Kars milletvekili Mehmed Hazer söz almıs ve teklifın 32 nci maddesinden 36 na maddes ne kadar olan maddelerin Anayasaya aykırı olduğunu beyan ederek ko Amerikıuuc Smyrna kasabasın misyon tarafından yeniden inceenme^ini istemiştir. daki öğıenc'Ier lzmiı ortaokul Bu teklif üzerine komisyon bu öğıencilerine uçakla hediyeler maddeleri geri almıştır. Bilâhare günderdiler teklifin müteakıb maddelerine de tzmir, 2 (Telefonla) Bugün »ehrimiz NATO karargâhına gelen A merikah bir hava astsubayı, resmî ma kamlara müracaat ederek kendısinuı Amerikada Smyrna isimli bir < tsa .• badan Izmirli ortaokul öğrenciler'ne özel bir iyi niyet mesajı getirdiğini, bu maksad için hususî surette 6 bm mil mesafe katettiğini açıklamı=tır Amerikada Tenessi eyaletinde SmyrTemyu i uncu ceza dairesi leısi na isimli kasabanın ortaokul T^en iken «görülen lüzum iizerine» cileri, kasabalarının tarihi ismLni elkaydile tekaüde sevkedilen dığı tzmirdeki Orta Mekteb oğrcnci Arkast Sa 5. Sü 4 te Baha Arıkan Amerikadan İzmire mesaj ve hediye Konya kuraklık tehlikesini atlattı Ovamn istihsal merkezlerine yağmor devanlı olarak yağmağa başladı Ojsa ki serbest seçimlerfe beraber. hadi obnadı hemett serbest iechnlerden sonra poHtik bfinyetnizi gercek bir hnkuk devleti ailaoıua göre ayarlamayı kendimize ts edinseydik, bugünkii, yannki jrürliiklerden büyük bir kısmını mııtlaka öniemiş olnrduk. Tann korusun. bu güçlükier eihan harbi (ribi. tabiî âfet gibi elimizde oimıyan sebeblerden doğmnş değildir. Normal bir murakabe rejiminde, hitalı gidişleri ilk adunda görmek ve onlan düzelrmek mümkündür. Demokrasinin püdümlü rejimiere karşı bir üstünlüğü de zaten budor. Başmuharrirlere ve fıkra muharrirlerine çatan Biz bu rejimi» yalnız adma heGökay: «Allahaşkına söyleyin, biz bu şehirdc hiç veslenir de iktidanmızı devam etbir şey yapmadık mı?> dedi tirmek için her başımız sıkıstıkça yurdumnzdaki murakabe imkânlannı ortadan kaldırmaya bakarsak, Vali ve Belediye Reisi dün bir ba ı yapmıştır. 52 basın başımızı sıkmtıdan hiç bir zaman sm toplantısj mensubunun katıldığı Vilâyetteki bu kurtaramayiz. NADÎR NADİ toplantıya Prof. Gökay gayet sinirli olarak başlamış ve ucuzluk mücadelesini anlattıktan, son Paris seyahati münasebetile kendisine atfedilen beyanatı şiddetle tekzib ettikten ve tenkıdlerinden dolayı başmuharrirlerle fıkra muharrirlerine çattıkAntar», 2 ı'Telefonla) T\mçell mll tan sonra işi tatlıya bağlıyarak: letveklî! ABİan Bora Meclis Başkan:ı« Bize tekinsiz Kerim derler gına MİIH Savunma Bakanı tarafmdan cevablandınlmasım lstedlğl bir Kerimullahın yolundan ayrılmayız» »özlü soru önergesl vermlştir diye sözlerine son vermiştir. Bora oner^e«Inde Astsubav Kanunu Vali ve Belediye Reisi bir aralık nun yürürlü*e glrdlfti î temmuz 1951 •tarlhlnden busüne kadar astsubaylar ete konan narhm kaldırılmasmm dan BUbay Binıfma nakledüenlertn kat'iyyen mevzuu bahis olmadığını mlktannı, subay seçme lmf!h?Ti]anTîa söylemiş ve son Paris seyahatine de glren astsubaylara tp=t usulünün tat. temasla «Paris şehri her şeyini yapblk edllmesl hususunda ne düçünül mış, şimdi yeraîtını ihya ediyor. Biz dü'ti, lmtihan Büreelnla 8 ay uzatıl ması mevzuunda blr çal'.şma vaoılıp ise kaldınm, lâmba ve yol peşinde yspılmadıgını T« meslek okullanndakl koşuyoruz» demi?tir. •ubay temel kurslarma ftönderllmelerl Demokrasi rejuninde «haysiyeti inhakKmda n« düşUnüldfltünO aormak tadır Aslan Boranm bu ıoru<ru önO saniye» nin her jeyin flstünde oldu»tlzdekl gunlerde Mtlll B>Tunm> Bft Junu da sözlerine Uave eden Prof. kanı tarafıoduı c«Tsbl«ndınlaeaktır. Arkan Sa. S, SiL 4 U Vali dün sinirli bir basın toplantısı yaptı FESTİVALDEKİ YILDIZLAK Cannes füm festivaline aelen muhtelif milletlcr* mensub artiatlerin arasutda tn kalabalık R HoUywoodlular teşkil etmektedir. Yukardald resimde, Amerikan Knıpunun Ud »öhretl, Kim Novak (Solda) v» Ginffer Rogen (Safcda) görülmektedir. Konya, 2 (Telefonla) Büyük bir kuraklığm arifesinde olan Konya ovası, bugün ilk tehlikeyi atlatmıs ve istisnasız ovanın her tarafma yağmur yağmağa başlamıştır. Mart ortasından beri ilk yağmur bugün düşmüşhır. Meteorolojiden aldığımız habere göre ovanın istihsal merkez sikletini teşkil eden Cihanbeyü, Kuul, Karaman, Çumra, Ereğli ve Sarayönü »nıntakaIarına devam] ı bir şekilde yağmut yağmaktadır. Bu yağmurun bir kaç gün devam edeceği tahmin olunmaktadır. Hâlen şehriraizde de saat 16 da baslıyan yağmur devam etmektedh. Egede bereketll yağmarlar îzmir, 2 (Telefonla) Vilâyetin muhtelif bölgelerine bu sabahtan itibaren bereketli yağmurlar düşmeŞe başlamıştır. Yağıs, zaman zaman siddetlenmis ve bir ara dolu da düsmüş olmakla beraber, umumıyetle mahsul İçin faydalı sayılmaktadır. Bu OLLMINDL., J DAKIKA LVVHL Truman'ın CuırJıur Başkanlıjı sır»j\»» dî Başkar, >afdımcısı olao 79 J*ş\Bdakl Amerlkalı Senatör Aiben Barkley'<n «Wj.shu.Eton ve Lee» Onlverıl» tesirde bir nutuk venrken kalb krlrlnd«n oldüfunu bıldlnntstık Yukir.dald resimde Barkley olumunden blr dakla ka orce kürsud koru$urk4*n görülmek* arada şehrin bazı alçak semtlerınde ted'ı. küçük su baskmlan olmuştur. Yağmurun Egenin istihsal merkezlerınde sevinçle karsılandığı bildirilmekte dir. Bu aksamki yağmurlar sırasmda şehre yıldınm düşmüş, bir evde yan gın çıkmıştu. Yangın, çabuk bastınlmışsa da evin mühim bir kısmı harab olmuştur. lzmit, 2 (Telefonla) Eski B a | İzmitte vekil yardımcısı Nihad Erim, 10 güntzmlt 2 (Telefonla) Bugün jeh dür Kocaeli bölgesmde bulunmaktarimizde ve vilâyet çevresinde yarun dır. lzmit, Kandıra, Adapazan, Hensaat devam eden faydalı yağmurlar dek kazasmda ve köylerınde partill» Arkast Sa. 5, Sü. 3 te yağmıstır. Nihad Erim tekrar faaliyete geçti Ruslar atomla işliyen buzkıran yapmışlâr Şehrimizde bultman Sovyet Kömür İşçîleri Federasvonu Reisi ile bîr konuşma Asfsubaylar hakkında sözlü soru Niçin memura 5, işçiye 1 Sanayi, Maden ve naaş ikramiye? Enerji Bakanlığı Yeni kanan tasansınm dün iktisad komisyonunda müzakeresine başlandı Ankara, 2 (Telefonla) Meclis İktisad ve Komisyonunda bugütı Satıayi, Mâden ve Enerji Bakanhğl kurulması hususundaki kanun tasarısının müzakeresine başlanmlştır. Müzakere esnasında raportörler tasarının barajlarla su iale rtni içine almadığlnl ve bu bakımdao »ksik olduğunu beyan «traifler ve tasarıdaki bu boşlukların doldurulmasuıı istemişlerdir. Görüşmeler neticesinde oya konan bu teklif kabul olunmuştur. Bilâhare tasarının müzakeresine İşletme ler ve Baymdırlık Bakanlarının hazır bulunacağı bir toplantıda de vam edilmesi fikri öne sürülmüı ve gorüşmeler talik edilmistlr. grev hakkı mevzuundaki n>ünazara dün de devam etti, neticede «verilmesi» tezinl savunan ekip kazandı t.Ü.T.B. münazara turnuvası, dün saat 14,30 da Marmara lokalinde yapılan iki karşılaşma ile devam et' miştir. | «Işçiye grev hakkı tanınmalı mı?», cTalebeye burs verilmeli mi?» konulannda yapılan karşılaşmalardan birıncisi Hukuk iktisad Fakülteleri, ıkincisi Fen Fakültesı ile Eczacı okulu arasında cereyan etmistir. Münazarajn her iki konuda da müsbet . tezi savunan tktisad Fakültesi ekipi 1 Arkan Sa. 5, Sü. 1 d* [Miitanlarl» coru^urken (T(ttı*t I İHCİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog