Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHUItfYET Dünya kupası Grekoromen şampiyonası bugün başlıyor enerbahçe Âtletizm ••«••«•••••••»••••••••» '< '• Brezilya tek seçicisi diyor kl: Türklerin Lizbondat yenilmeleri sürpriztfir» Brezllya milll tut bol takımı tek seçlclsl Slnyor FlaTio Coeta. mllll ta kımın Avrupa turnesl etrafmda şur. lan »öylemlştlr: « Porteklz zayıf blr eklp, Türi lertn Lizbonda yenllmelerl lse sürp rizdir. Çekoslovaklarm Bert stlllerlnf karşılık, Avusturya da gtirültülü blr futbol var. İngiltereyi Dunya Kupası maçlanndan daha lyl buldum. İtalyanlan Avrupada kimse yenemez. Bu turne sırasında bende unutulmaz lntlba uyandıran ikl futbolcu İngllla Mattwevs ve İtalyan Montuorl'dîr.» ayramı »••••••• • • •< j Bayrama kahfacak Mısır, t Bulgar ve Rumen atletleri • geliyorîar «••*•••* »«•••••» Tenerbahçe klübünün tertlbleır.ekH oldu*u enternasyonal »t'.etlzm bay ramının hazırlıkları llerlemektedlr. Misafir atletlerden Mısırlılar 31. mayjs sabahı saat 9 30 da Rumen ve Bul garhr 31 mayıs aSşamı saat 19.50 de, DsnİTiarkalılar 1 haziran akşamı saat II.+' da memleketimize geleceklerdir. J3 hazlran tarlhleriade yapılacak •ntemasyonaı atlçtizm turnuvasmda h»men her branşta yabancı atlet seyredilebileceğl gibl, bazı branşlarda <Sön mll'.et atletlerlnin lştiraklerl sağ l«nm:ş oldugundan yarışlar büyük ala k* toplamaktadır. 100 me*rede Türk, Bulgar Mısır ve Rumen atlet'.erl, 200 metrede gene aym atletler, 400 metrede Mısır, Danlmarka. Rumen ve Türk atletleri çok Bkı mücadele eöstereceklerdtr. 400 metrede iştlrak edecek Danlmar k»ll atlet 48.7 de, Mısırlı atlet 48.8 de, Rumen atletl de 48.1 de koşmaktadır Ur. Türk atletl Hahlrin ve Yordanıdlsin 4* katılmalarlle bes atlet blrden asga »1 4» «aniye lçerslnde yarışablleeekler dir. 5000 ve 10.000 metred* bes »tlet 1S taktkamn altmda derece yapabil«cek •tamanlardır. itÛSABAKALARIN PROĞRAHl I haziran 195S eumartesi •aat 13.00 Meraslm 13.30 110 «ngem Çeklç atm» Üçadım atlam» 15.» 1500 metr* 18.05 100 metr» 16.10 YUksek atlam» OÜIle atm» 16.20 400 metr* 18 30 5000 metr* 16 55 4X100 bayrak J haziran 195i pamr Saat 15.20 400 m«tr« «ngelll Dlsk atma TJzun atlama « 4 0 800 metre Sink'.a atlam» 15.5S 200 metr* , 16.00 Mızrak atm» 16.10 10.000 metr* 18.J5 İsveç bayrak (400+500+100 , ) Mısırlı atletler bundan «vvelki geli^lerinde Ankarada Bu hattaki âtletizm yarışmalarından sonra Profesyonel lig maçları oynanıyor Blrind Dünya Kupaaınra ıkinol eam plyonası olan GPekoromen şampiyonası bugün saat 16 da Dolmabahçe sta dında yapılacafc meraslmle başlıyacak tır. Üç Eün sürecek olan müsabakaiarm netlceslnde ortaya kcman gümüj kupanm sahibl bell! olacaktır. TÜRK TAKIMI Grekoromen şamplyonasma takımı mız çok kuvvetli blr Ihıimâlle şu şekilde cıkacaKtır. 52 kilo: Dursun Ali 57 küo: Yaşar Yılma» 62 kilo: Osman Kambur 67 kllo: Rıza Doian 73 kilo Mithat Bayrak 79 kilo İsrnet Atlı 87 kllo: Adll Atan Ağır: Hamld Kaplan. SANSIMIZ NBDİRT Bütün yabancı antrenörler |«raplyo nada Türk takımına sana Termektedlr ler. Takımımızın »ntrenartl Celâl Atlt lse «İlk üç dereceye glreeeğlmlzl t»h mln edlyorum.» ded!. Grekoromen şampiyonasında Rusya başta olduğu halde Bulgaristan, Macarlstan, İtalya. Lübnan, Mısır, Finlân. dlya Marecllert lddlalı olduklannı beyan ettller. PROGRAM Üç gün sürecek olan samplyonanm Dün Dolmabahçe stadında yapılan güre? (estlvalinde proeramı şu şeklldedlr. Mehter takımı kendisine ha» yürüyüşü ile geçerken 29. mayıs. salı. ve yağh güreş karşUaşmalannda sıJu bir miisabaka Tartı 12.30 13.30 çıkaran İrfan Atan ile Orhan Çakar peşrev yaparak Mpraalm 16.00 16.30 meydana çıkarlarken Müsabakalsr 16.30 19.30 Müsabakalar 21.00 24.00 30 mayıs. çarşamba Tartl 14.30 15.30 Müsabakalar 16.30 19.30 Müsabakalar 21.00 24.00 31. mayıs. perşembe. Tartı 14.30 15.30 Müsabakalar (Tlnâl) 16.30 19.30 D U : , K kupası serbest güres sampl. sonra; karakucai başladı. Keçi küı Mükâfat tevzll 21.00 24.00 yonasından sonra, organlzatör TUrkl v* çaput pırpıtlarla meydana gelen Dünya güreş seylrcl rekorunu kıran ye güreş federasyonu dün Dolmabah çiftler sert glrdller, sert daldılar. serbest güreşler glbl Grekoromen gü çe stadında blr güreş festivali yaptı. Tam bir karakucak gösterdller. Qüreşierine ve lyl güreşenlere çans dillFestlval, saat 16.30 da mehter takı reşlerden sonra: Erzunım'un İstanbul yoruz. E. A. dakl mllll oyun eklbl Basbardan bas mınm geçldl İle başladı. Uyarak barlar oynadı. Mehter takımı İlk defa numaralı trl Bon olarak ds kemençenln sesll* Ka bün önünde «Osman Paşa» şarkısından başhyarak blrkaç tane »erhad tür radeniz ekiblnl seyrettlk. Bestlvalln küsü söyledi. Sonra türkülerlne kap» bize ald olan sabah kısmı boylece »ona erdl. lı trlbün önünde devam ettl. Festlvalln projektör ısıklan »Itmd» Mehter takırrnmn gösterlslnden ıon F.l.F.A. tarafmdan alınan son kayapüan gece seansı, Mehter takımıra sahaya İkl çlft davul zurna, Kırkpı rara göre 1958 dünya şampiyonasına nın göstertlerU* baeladı. nar ağalarlle 8 çlft yağlı güreşçl çıkGüney Amerikadan yalnız 3 memle tı. İrfan Atan, Orhan Çakar, Adapal ketin iştirakine müsaade edilmesi zarlı Sezal glbl meşhur güreşçilerln j nahoş karşılanmıştır. Uruğuay, Bre bulunduğu grup, blzzat beynelmllel ! zilya, Arjantinin finallere girmesi güreş federasyonu baçkanı Roger Comuhakkak gibi olmakla beraber, Pa ulon (Fr.) ve Federasyon âzftsı Japon rakuay ve Şili gibi iki kuvvetli fut Hatta'nın döktügü testllerden yağlandı. Ingiliz kalecisi Trautntann Bir ay içinde yıhn futbolcusu oldu, Kral kupasını kazandı, maçta boynu kınldı ve seyahatte iken oslu öMii Güreş festivali dün yapıldı Bunu dünya güreşlnden örnekler ta klb ettl. İlk öno» Japonlann Tuda gü reşlnden n«fla bir örnek verlldl. Japon kâfileslnln relsl ve beynelmllel güreş federasyonu âzâsı Hatta .dünya samplyonluğunu kazanan Sasaharl İle güreşti. Nefsi müdafaa esasını taşıyan bu güreşte İki güreşçl de çok güzel örnekler verdiler ve uzun uzun alkışlandılar. Hatta, Japonyanın (7) numaralı Tuda güreşçlsl bulunmaktadır. İsvlçrell güreşçllerln mahallt panta Ion güreşlerl de seyircller tarafından al&ka İle t&klb edlldl. Arjantin «Dünya Kupasına» talib Trautmann uçaktan inerken Manchester Clty'nin, Alman »sılU kalecisi Bert Trautmann. İnslliz futbol muharrlrlerl tarafından •yüın fut bolcusu* seçilmlştl. Bu pâyeyl tâklb eden hafta Kral Kupası finâlinde Mano hester Clty'nin kaleslnl koruyan Trautmann, takımına Kral KupaBinı kazandırırken ense kemlfŞİ kırılmıstı. Alman kalecisi boynu alçıda olaralt hastaneden çıkmış ve Alman mllll fut boı takımı antrenörü ve tek secicisl Herberger'ln dâvetllsl olarak cumart* sl günü Berlin'de oynanacak İnglltere Almanya milll maçına dâvet edll dlğinden uçakla buradan Düsseldorf'» hareket etmlştir. B. Trautmann, uçakla hareket ettl» ten İki Baat sonra Manchester şehrlnde 6 yaşmdakl oglu evine gelirkvn blr otomobll sadmeslne mâruz kalmış T* hastaneye kaldınlırken yolda ölmüştür. Alman kaleclsi bu haberi ancak Düs. seldorf hava meydanına lndiglnde ö | renmlş ve uçak aceııtesl derhal kendlslne ddnüş blleti temln ederek Lond raya dönmüştür. 5 haziran salı saat 17.15 te Adalet Bu hafta yapılması kararlaştmlan Fenerbahçe âtletizm bayramında san tst. Spor maçı yapılacaktır. lâciverdlilerle bir anlaşmaya varılCumartesi ve pazar günkü âtletizm mış olduğundan profesyonel ligler ;v e futbol maçlarınm biletleri şu şeaksamıyacaktır. Bu durum karşısın : kilde satışa çıkarılmıştır: da bu hafta yapılacak maçların progNumaralı 7.5 lira; kapalı 4 lira; açık ramlan şöyledir: 2.5 lira; Duhuliye 1 6 lira. < 2 haziran cumartesi günü saat 15 Bugünlerde saat 16.30 dan sonra te âtletizm saat 1715 te Galatasaray gelen kombine bilet sahibleri fark Vefa, ödemeden stada girecekler,1 buna muS haziran pazar günü 15 te âtletizm, kabil, âtletizm maçlarına gelen kom17.15 te Beşiktaş Fenerbahçe pro bine bilet sahibleri 3.5 lira bir fark fesyonel lig karşılaşması, ödeyeceklerdir. •nıııuıııııııııııiHiıuıııııııııııııııınınıuıuıııııuuıııuiHiıuııııııuıııııııınHiiiiııııııııııııuııuiiııııınııınıuııımuıııııiH bol elenecektir. 1 2 de dünya şam% piyonasının Abnanyada tertib edilme ihtimali Arjantinde âdeta bir ihtilâl havası yaratmıştır. Arjantin Federasjonundan Juan Jose Russo verdiği beyanatta: t Isviçrede 1954 ve Isveçte 1958 şampiyonluklarından son ra sırarun kat'î şekilde Güney Amerikada olduğunu, bunun aksine veı rilecek bir karann fena neticeler doğuracağmı, bundan evvelce Uruguay ve Brezilya tarafından dünya şampiyonluklannm organize edildiğini şimdi sıranın Arjantin veya Şilide olduğunu söylemiştir. Misafir güreşçllerln hayret dolu b»kışları ve yabancı ob]ektlflerln karsısında güzel blr gösterl yaptılar. Tağlı kısbetlerden. yağlı vücudl&rdan Rus güreş takımı Ankaraya gîdemiyor püması düşünülen karşılaşmaları, mü said yer bulunmadığı içiniptal edil di. tleride bir gün Rus takımını memleketimize davet etmeği düşünüyoruz.» Japon Te Almanlann turn Japon ve Alman güreşçileri şampiyonayı müteakıb 3 ve 5 haziran tarihlerinde îzmir ve Bursada karşı laşmalar yapacaklardır. Altın Yıldız Gençlik kulübü Şehrlmlz küçük klüblerl'nden Altın Tıldız gençlik klübünün İlk kongresl 22 mayıs salı günü aksamı yapılmış, İdare heyetlne Sabrl Küçükçıpkm Mu zaffer Berke Sadl Baranalp İsmall Ertlngü Kenan Demlrcloğlu, Nejat Geser ve Münlr Tanyell seçilmlşlerdir. Birlnd dünya kupası güreş şampl yonasına katılmak üzere şehrimize gelen millî güreş ekiplerinden Rus, Japon ve Alman ekiplerinin şampiyonayı müteakıb memleketimizde bir turneye çıkacağı haberi üzerine; Güreş Federasyonu Başkanı Vehbi Emre, kendisile konuşan blr arkadajı mıza şunları söylemiştir: Ruslar gez) yapmıyacakJ • Rus güreşçilerinin Ankarada ya BRIGITTE BARDOT cazip sinema yıldızı diyor ki: ' L U K S tuvalet sabununu kullanırım' DOnyanın en güzel kodını da bilir ki bir kadın için en kıymetli varlık temiz blr tendir. Sinema yıldızlarından onda dokuzu da, günlük tuvaletleri için, sâf ve lâtif olan LÜKS tuvalet sabununa güvenirler. lyi bir tuvalet sabunu olan LÜKS'ün tonik tesirile cildlerinin tamamen şeffaf kaldığını, lâtif ve hoş bir revnak peyda ettiğini bilirler. Dalma LÜKS tuvalet sabununu kullanınız. Temiz ve güzel bir tene sahip olursunuz. Bu güzellik sabununun enfes kokusunu çok beğeneceksiniz. beyinli sufle (689 sinema yıldızımn (onda dokuzu) tercitı ettigi güzellik sabunu. Kereste Satm Abnacaktır Demirköprü şantiyemiz Içlh kereste satın alınacaktır. Tekliflerin kapalı zarf usulile E.M. C. RAR Ortaklığı Halit Ziya caddesi Kubilây Han 40/D İzmir adresine 7 haziran 1956 perşembe günü saat 10 a kadar verilmiş olması lâzımdır. Bu husustaki şartname İzmirde yukarıdaki adresten, İstanbulda Galata Perçemli sokak, Cemaat Han kat 2 den temin edilecektir. tsteklilerin teklifte bulunmalan rica olunur. Soğuk hava vitrinleri Birinci evsafta Amerikan gruplu ve Original motörlü soğuk hava vitrinleri ehven fiatla satıhktır. Müracaat: Saati 17 18 arası Tel: 44 82 67 ELEKTRİKÇİ ARANIYOR Anadoluda bir şantiyede yüksek gerilim kablo irtibatları yapacak 1 nci smıf elektrikçij'e ihtiyac vardır. arzu edenlerin Galata, Bankalar caddesi 7173 No. ya • ^ • H M H İ ^ M M müracaatları. • M H H H H H H i ^ ^ H SATURNE ISVtÇRE SAATLERİ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 1 Bankamızın 1957 yılı icin 350 bin aded cep takvimi yaptırılacaktır. 2 Bunun 300 binine Pandazot veya Plâstik, 50 blnine de maroken kap yapılacaktır. 3 Yaptırılması düşünülen bu 350 bin aded cep takvimi için 1550 gramajlı iyi cins kâğıda ihtiyaç vardır. 4 İstenilen maldan elinde bulunan Müessesenini blrer parça nümune ile teklif mektubunu Umum Müdürlüğümüze tevdi etmeleri ilân olunur. (6217) .SANA'dan âlası tasavvur edilemez! Slz de bundan istifade ediniz I Şimdi SANA margarininin tabiî bir lezzeti var. Her yemeğinize, en iyi tabiî bir mamulün bütün nefay setini verir. Oiel, Hastane, Yurf ve Pansiyon İçin Elverisü Kiralık Bina Gedikpaşa camii caddesinde, altında büyük blr saion ve dükkânları bulunan 60 odalı iş yeri toptan veya ayrı ayn kiraya verilecektir Müracaat: Sultanhamam No: 21 de Bekir KıMıoflu Tel: 22 01 12 , Acele dadı aranıyor 1 | Bir yaşında bir erkek çocuğun her işini görmek | ve altı yaşında bir erkek çoeuğa da nezaret etmek üzere bir dadı aranıyor. Adres: Divânyolu Klodfacad 12/3 Tel: 22 91 30 ••SAT1LIK" JEEP PİKAP Harbiyede Pegasus evlnde Mobiloil T.ATo. Muhasebe kısmma müracaat: Telefon: 48 32 50 saa" li tabii bir lezzeti var! vaziyetti fl STEYŞIN VAGON 4 KAPILI 10 KİŞİLIK FORD 1954 modeli radyo kalorifer yepyeni Müracaat: AYAZPAŞA GARAJI II MEMUR ARANIYOR tyi daktilo bilen iki memur alınacaktır. Yabancı dil bilenler tercih edilir. İsteklilerin Galata 498 Posta Kutusuna yazı ile durumlarını bildirmeleri. 1 Rl VIERA Otel Restoran Pavlyon 1/8/950 cuma £Ünü fevkalâde yeniliklerle ymı programına başlıyor. Kadıköy Tel: 36 15 4 J < f DÎESEL 70 H.P. 600 devir «x rauîrtamel Alman Modag satıhktır. Mür: Haydar Görener Çatalca 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog