Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

»MayulSSI PBOV. VtMBÜS'iü, MACEBAUVBl: CUMHUBIYET ttalyada kızıllar geriliyor B e k d i y e seçimlerinin flk netlflelerine göre, Batı taraftan partiler önde cidiyorlar Roma 28 (A.P.) Dün memleket:n her tarafında yapılan bel diye seçunlerinde batı taraftan merkez parülerinin iyi neticeler elde ettikleri anlaşılmaktadır. Komünist ve sosyalist partilerin bir çök yerlerde geriledikleri kısmî neticelerden öğrenilmiştir, Sovyet Rusyanın Stalin aleyhtar bğı taktiklerini tatbika başladığındanberi Avrupada yapılan bu ilk ehemmiyetli seçimin neticeleri merakla beklenilmektedir. Bazı tıuntakalarda seçime bugün de devam edilmiştir. Seçimlere 27 milyon İtalyamn iştirak ettikleri tahmin edilmektedir. YUNUS NADl £N GÜZEL FİKİR YAZISI 19S5 1956 A. Mendarts • F. Köprülü ihHlifı söylentiler, (Baştarafı ! inei $ah\f$4e) Bu arada, bir gaaeted» çikas h«berlere karşı Menderesl» Köprülünün Anadolu Ajawı vasıtaaila yayınladıklan tekzib bugün alyasl çe%'relerde günün mevzuu h*lin« girrniştir, Bilindiği gibi Prof. Fuad lüSprü!ü«ıün barı mevzularda Menderesl» ihtilâf halinde bulunduğu, hilhaj»" ispat hakkına tarsftar olduğu hakkında söylentiler dolaşmakta, h»ttâ bu ihtilâftn son lamanlarda alt*;ığı ileri sürülmektedir. Aynca D.P. Istanbul tl Btskanhğından istifa eden Orhan KSprültt nün nüfuz ticareti mevzuundaki b« varları, bunu takibeu Orupa 16 hâkim ve 4 üncü Menderes kabinesinin programı hakkında iki tafcrir veren Cemal Köprülünün partidati ihracı bu söylentileri kuvvetlendi» ren hususlardandır. Köprülünün verdiği strvaıty Menderesin gelmeyişi il«, ajanı ht» berlerinde Dış İşleri Bakanmın itminden son zamanlarda pek bahs»» dilmemesi de bu söylentilerijı g«w nislemesine vesile vermektedir. Halkm sesi hakkm sesidir Yazan: Rüçhan Işık (Ankara) <Z ncf tahifeden ievam) p I inci tahHede) Enver Paşa, ona hiddetli bir nazar (Baştarafı 1 inei tahifede) kadar hapis cezası hükmolunur. tarafından yetiştirilmiştir. Çiçekçi, bir atfetmekle beraber, kadir ve kıymet 20 nci maddenin birinci fıkrasına gün kendi memleketini ziyarete geNeticede heyeti umumiyenin reyihilen ve Yakub Cemilin kurşunları ne arzedilen teklif reddedildi. göre hükumetçe ittihaz olunan karar len Kraliçeye yetistirdiği bu gülü ve tazyikle bu makama geldiğini anlara riayet etmiyenler hakkında 3000 göstermi} ve buna» Süreyya» adını 38 ncı madde lıyan Enver Paşa onun idaresi lâzım Bugün kabul edilen 36 ncı madde liradan 30.000 liraya kadar ağır para vermek için müsaade istemijtir. Krageldiğini de düiünmüş olacak ki: nin S. Bendinde de hükumet lüzum cezasile birlikte 1 seneden 3 seneye liçenin iznile «Süreyya» adını alan, Fakat ihtiyat zabitanı binbaj lık kadar hapis cezası hükmolunur. kırmızı renkteki bu nadide gül üretan yukarı çıkamaz. Bu hususta elde gördüğü takdirde kara, deniz nakil 21 inei maddenin birinci bendinde tilmif, bunlardan biri da tesadüfen vasıtalaruu bedeli mukabUinde tamevcud kanun larihtir Yakub Ccmil muhalefet edenlerle İkinci bendinde Saraylar Müdürlijğü tarafından Türtın alabilecektir. BeyL yazılı maddeleri hükumetçe ittihaz kiyeye getirtilmiştir. Cezai hükiimler Deyince, Yakub Cemil, fena halde Kraliçenin sarayı ziyareti «rasında kızarak: 53 ünctt maddenin birinci ve mute» olunan karara muhalif olarak satan Ya kardeşiniz Nuri Paşaya, fahrî akıb maddelerinde ise yapılacak kon va satın alanlar, başkasma devir, imal açmış bulunan «Süreyya» gülü fidaferiklik nasü verildi? trol ve lâzım gelen faaliyetlere mu veya nakledenler veya 21 inci mad nından koparılarak Majesteye takdim Onunki fahri, siz muvazzai rüt halefet edenlere verilecek cezai hü denin 111 nci bendihe aykın hareket olunmuştur. be istiyorsunuı, bu olamaz!. Saat 1745 U Hilton oteline glden kiimler yer almijür. Buna göre is edenler hakkında 5000 liradan 50000 Fahri ferikliğin salâhiyeti mu tenilen malumatı vaktinde ve doğru liraya kadar ağır para ve 3 seneden misafır hükümdarlar «Lobby» de veVszzaf ferik derecesinde değil mi? olarak bildirmiyenler hakkında 2500 S seneye kadar hapis cezası hükmolu rilmekte olan müzikli çayda. halk •(Baştarajı 1 inci sahifede) Bu karşılıklı çatışma bir müddet liradan 25.000 Uraya kadar ajır para nur. rasında oturmuslardır. gre divanı seçimi yapılmı? ve bas tonra yatıştı. Fakat Yakub Cemil, cezası ve 6 aydan 3 seneye kadar ha 21 inci maddenin ikinci bendi hükMüteakıben otelin Çatı barına çı kanlığa Maliye Bakanı Nedım ök kaymakam olamadı. pis cezası hükmolunacak, kanunun müne tâbi tutulan maddelerden şahsî kan Şah ile Kraliçe, orada, kendileri men seçilmiştir. Ankara Belediye Bş Yakub Cemil, bu hâdiseyi bir tür 9 uncu jnaddesinde yazıh ücretli iş İhtiyaç ve istihlâk için olanlarının ne mektub yazarak müracaatte bu kanı Orhan Eren de kongre bafkan lü unutmadı. Askerlikten ayrılmış, ınükellefıyetine riayet »tmiyenler, örf ve adetin cevaz verdiği miktarı lunan iki ilkokul talebesinin karanfil vekilliğine getirilmiştir. ticaretle meşgul en samimî arkadaşı günlük ücretin bes. mislinden yirmi tecavÜT »tmemek üzere alınması, 'tul buketini kabul etmişlerdlr. Maliye Bakanı, kongre başkant.ğıSapancalı Hakkıya bir gün; Misafirler bu sabah onda hususi na seçilmesi münasebetile delegelere beş misline kadar ağır para cezasma lanılırıası, imali, istihlaki, nakil /e Bbâ Babıâliyi basmasaydık. Nâzım , .. .. ,. , kâr temigti maksadına matuf olmakbir KLM uçağı ile Tahrana mütevec tejekkür etmiş ve başanlar temep Paşay. vurmasaydımjttihad ve Terak \ mahkum edilecek, tekernıru halinde sızın yardım hlssile veya zanıret senisinde bıılunmustur. cihen şehrimizden ayrılacaklardır. iki m i s l i ara ki asla iktidara gelemezdi. Her jtyi I P cezasile birlikte on beş bebile baçkalarına devrl yukandaki Atatürk için saygı dunifundan «oıi ben yaptım. Enverin Harbiye NSUTI «ünden iki aya kadar hapis cezası hükümden müstesnadır. ra kürsüye gelen lç İşleri Bakanı Etolması da benim eserimdir. i'alâtın ! hükmolunacaktır. hem Menderes kısa bir kunu»m« y«53 üncü maddenin 4 üneü bendinin gizli mukaverne ıe rağmen Said HaBu fıkramn muzakeresi nrasnda parak şunları söylemiştir: lim Paşayı tıJiip tehdid eden b ben söz alan hatibler burada göıterilen (B> fıkrası hükmü burada da tatbik «Vekâletimiz, çah^malarınızı daıdeğil mıyim? Benden bir rütueyi e cezaların ağır olduğunu ileri sürdü olunur. ma yakından ve alika ile takib et 23 nci maddenin birinci fıkrası mualrgiyorlâr. Kafami kızdırıyorlar ler, komisyon adına konuşan sözeümi;, şehircüik ve belediyecilik yö (Baştarafı I inei »ahi/ede) vallahi bir gün, hükumeti yenid^n nün izahatmdan sonra madde aynen cibince hükumetçe ittihaı olunan kanündeki tetkikatınızdan elde ettiğidevireceğim!.. rarlara riayet etmiyenlerle 3 üncü ğile MeclU Ba^kanlığına iki soru niz neticelere ve yol göjterici tavsi kabul ediidi. Seyrisefain îdaresinin üst kstında53 üncü maddenin 4 üneü ftkra fıkrasına muhalif olarak hükumetçe önergesi vermiştir. yeleriniz üzerinde hassasiyetle dur yazıhanesinde Yakub Cemille gö s l n d a i s e U ü l c l m a d d e n m yaptınlan ıtoklan herhangi bir M Emrullah Nutku, Denizcillk Ban muş ve gerekli teşebbüs ve taaliyetrtijen Sapancah Hakkı ona" hükümlebeble bulunduklan yerlerden başka e r i a y e t etm enler ni e d Sen de haltediyorsun ha!. Seıün ™ 'y y» " n e k i yerlere müsaada almaksızın nakle kası ila ilgili sual takririnde gun erde bulunmu^tur. 1 Ruznamenin ihtiva ettiği çok finem»Je, benim de nisbeti askeriyemiz ke malları istediği zaman, hükumete denler hakkında 2500 liradan 25000 ları sormaktadır: lilmiştir, böyle saçma şeyler konuş satmıyan « 1 Denizcilik Bankasımn, Ha 1 muddeler hakkında da kongrenlzce sanayici ve madenciler liraya kadar ağır para va 6 aydan ttihaz edilecek karar ve temennüar ma!.. Vuracağım, kıracaâım diyarsıın, hakkında 2500 liradan 25.000 liraya i «eneye kadar hapis ceıad hükmo liçte fahrika ve havuzlar tezgâhla bizim için aydmlatıeı mevzular o bagımuı belâya mı sokacaksın, g't e kadar ajır para ve fiilin ağırhğı harında in$a edilerek deniz* lndiri lacaktır. Vekâletimiz mevcud imkânvine otur, ben Enverle konugur, lâ linde ajTica 6 aydan 3 seneye kadar lunur. 22 nci madde gereğince veya her len «.Abidin Daver» «ilepi hangi arı ile Derneğinize her hususta yar9UU galen »eyleri temin edeıüti. Pe hapis cezası ve her iki halde de suç dım ve kolaylık göstermeği vazifeUlılm haberim olmadaıı gakın ha. hiç mev7uunu teskil eden malların aynı ne suretl* olurga olsun döviz. kredi, tarihte denize indirilmiştr? »kreditifle teçhiz edilenler, bunları 2 0 tarihten beri Haliçte yat rl meyanmda addeder. bir leye teşebbüs etme!.. denıişti. cinsten olup bu müesseselerde veya Nitekim Büyük Millet Meclisin» «uFakat Yakub Cemili, sabit rikuie bu müesseselerin dükkân .mağaza, j tahsis edildiği madde veya yerler için makta ve pailanmakta olan bu nfl . ... nulan Belediye kanunu lâyihasının kullanmadıklan takdirde 5000 liradan tamajn geminin irifsaUna devam haıırlanmasında evvelki kungreleri rınden dondürmek asla mümkün de | depo ve ardiye vesair yarlerdeki baB a b â l İ baskın fnJi " SCİT>U ' « > ı ; kiyeleıinin tamamının musaderesine 50000 Uraya kadar ağır para cezası ve edilmemesinin sebebi nedir? nizin temennilerinden azami istifade | S seneden S seneye kadar hapis cezaduşunuyordu.Bu baskın öyle nlmalı i hükmolunacağ. bildiribnekte idi. 3 Bu geminin inşaatının ne edilmistl. İdi ki, ba|U Enver, Talât olmak ü Aynı maddenin B bendinde ise hü | sına mahkum olurlar. Bu suretle ge zaman hitaro bulacağırun ve norMuhterem arkadaşlar: lere tttihadcıların hepsini, Çerkes Ha ı tirilen malların aynca musaderesine Nüfusumuz daima artmakta, sehtı mal inşaat müddetinden ne kadar •an gibi birer, birer vurmak, bütiin kumetçe şahsî ihtiyaç ve istihlâk için hükmolunur. ve kasabalarımız oüyümekte, mevtevzi edilen yiyecek ve giyecek made unıumi merkezi bir Şu kadar ki, verilecek para cezası gecikaoeğinin açıklanma=ı. cudlarına yenileri katılmakta ve hadelerinin bu fıkra hükmünden muaf ettirmek mümkün olsun. 1 Bu yeni geminin Haliçta çü yat standardunız vükselmektedir Bun tahsis edilen döviz, kredi veya akretutulacağı belirtilmekle idi. rümemesi için ne gibi tedbirler lara müvazt olarak istek ve UıtivaçC bendinde mübayaasına karar vs ditif miktartndan a|ağı olamaz. 22 nci maddenin ikinci fıkrasına ahnmıjtır?» larımız da artmaktadır. 1S50 sanesinrilert maddeleri kaçırmak maksadma Trabcon milletvekili diğer takri de helediye adedi 651 iken, 1956 Mmatuf olmaksızm ve müsaade almak göre hükumetçe veya tavzif edeceği sızın baska yere nakledenler 1000 li müessese ve tegekküllerce yapılacak rinde Ue şunların cevablandırılma nesinde 860 ı bulmujtur. Bu husus taki müracaatler de tevali etmekiaradan 5000 liraya kadar aŞır para ce murakabeye muhalefet edenlar veya sını lstem«ktedir: dir. her ne suretle olursa olsun bu murazasına çarptırılacakları bildirilmekte « 1 Yabancı memlekeüere «iBelediye gelirlerinin bugünkü du kabeyi güçleştiren ile 3 üncü fıkrası(Baştaraft i inci sahifede) idi. pariş edilen İT adct ticaret gemisi rumn ile, mütemadiyen artan ihti * ; na tevfikan hükumet tarafından yapMaddenin son bendi »hükumetçe uğTamış v* çekilmek mecbune •• tırılan stoklan alâkadar tnakamlann zaman ve hangi firmalara siparij yaçları lâyıkı veçhile karşılamak riyttinde kabnıştır. Fakat bu istifa j temin edilen krediyi tahsis edildiği I talimatı hilâfına istihlâk eden. kulla edilmi^ olup Uim ve vasıflan ne mümkün olamamaktadır. Eski bele hab«ri bugün hayret uyandırmış | işten baska bir yerde kullananlar nan veya her ne suretle olursa olsun dir? diye vergi ve regimleri kanununun br. Çünkü Teotoki» geçenlerde de j hakkında 1000 liradan sşağı olmamak elden çıkaranlar hakkında 5000 lira2 Siparlş mukavelelerin» göre yerini alan 5237 sayılı belediye ge tiaere ağır para cezası ve 3 seneden 5 lırleri kanunu, belediyelerimizin maistifasını vermi» faket B şbakan bu bu li kaynaklarını genijletmijtir. »eneye kadar olmak üzere ağır hapis dan 50000 liraya kadar ağır para ve gemilerin teslim tarihleri ile 1943 islifayı kabul etmemişti. Teotokis'i, cezası hiikmolunacağı anlajilıyordu. 3 seneden 5 seneye kadar hapis cezası tarihlerde teslim edilip «dilmedikle senesinde (2896 (Wl lira olan beledı Y\jnan Ortodoks kilisesi tenkid ethükmojunur.» rinin ve edılm«mişlerse «ebebleri ye gelirleri 1950 yılında 138.638.922 lıBugünkü müzakerelerde kabul edimekteydi. Bu maddelerln kabulünden sonra nin izahı. raya ve 1956 senesinde d« 31U35 8«1 len 55 inci maddede İM gene hükuBelirtildiğine göre, bundan sonra metçe ittihaz edilen karariara riayet Meclis çarşamba günii saat 15 te top3 Bu gemilerden hangllerinln liraya balığ olmu;tur.> Yunan Dış jfleri Bakanlığı Kıbns etmiyenlere verilecek cezalara dair lanmak üzere tatil ediidi. 1 j Ulerı Bakanmın bu konuşma inşaatının tamamlandığı ve bedelsm.Un bi.nra gündemin maddeleri ", politikasını §iddetlendirecektir, F< hükümler bulunmakta idi. lerinin ödendiğiT lerinde yapılan tadilât reye konula 55 inci madde kat bu şîddetlenmenin yalnız «po4 Bedel taksitlerlnin mukave rak kabul edilnüj, bilâhare delegeler litika» sahasında kalacağı ve Ka55 inci maddeyi aynen bildiriyoruz: lede yazıh tarihlerde ödenmeme AnıtKabre giderek bir çelenk ko ramanlis hükumetinin Londra ile! «Madde 55 115 inci maddeye sinden dolayı gemilerin teslimin muşlardır. al»lâcele bir uzlaşm: zemini bul göre hükumetçe ittihaz olunan kaKongre, çalışmalarıaa yarıa da deden imting eden firma var mıdır? tnaya çalısacağı da söylenmektedir. rara riayet etmiyenler hakkında 10O0 Varsa hangileridir ve hangi gemi vam edilecektir. liradan 10.000 liraya kadar ağır para Vunanijtanın Biıleşmiş ler teslim edilmemiştir? cezası ^hükmedilir ve suç mevzuunu MiUetlerdeki faaliyeti teşkil eden mallar musadere olunur. (BaşlaraU 1 m n Nev,York 28 (A.P.) Birleşmiş 18 inci maddeye göre hükumetçe mucizeden bahsedeceklerse, peşiMiUetlerdeki Yunan delegesi PdaKıbns meselesini müzakere ittihaz olunan karara riayet etmiyen nan söyliyelim, biz muczeye inanlçin Genel Sekreterden randevu al ler hakkında bu maddenin 1 inci ben mıyonız. İsabetli kararlar Hilton otelinde bir senedenberi inbekledıgını söylemiştir. Palamas, Kıbns dindeki ceza hiikmolunur. şaatı devam eden 300 kişilik yüzme 19 uncu maddenin 5 numaralı ben mekteyiz.» havuzunun açılıs merasımi hazırlıkmeselesinin giindeme alınması için Toplantının sotıunda Ticaret Badine göre hükumetçe ittihaz olunan ları bitınek üzeredir. Dün havuz tecG«nel Sekreterle görüşeceğini söy(Baştarafı 1 inci sahifede) kanı Z. Mandalinci bir konuşma rübe mahiyetinde ilk defa doldurulkarara riayet etmiyenler hakkında teksifi, yarınki Grupta bazı mühim lemiftir. 250 liradan 2500 liraya kadar ağır pa yapraış ve kendisinim hiç bir va muş ve gece renkli lâmbalarla aydın görüşmelerin yapılacağı hakkmdaki Avrupa Konseyinde ra cezası ve tekerrürü halinde 500 idde bulunmıyacağını, fakat konu latılmıstır. Havuzun yanında iki teitrasbourg 28 (A.P.) Avrupa liradan 5000 liraya kadar ağır para şulanlar üzerinde hassas.yetle du nis kortu ile bir çocuk bahçesi bu tahminleri kuvvetlendirmektedir. Bu tahminler arasında yeni hazır Konaeyinin İns n Hakları Komis cezasile birlikte 1 haftadan 3 aya rup tetkik ettireceğini söylemiştir. lunmaktadır. Bu tenis kortlarına tnlanan Umumi îçtimalar Kanununun yonu, Yunanistanin talebi üzerine Bak&n, memleketteki gerek devlet, giltereden getirtilen yesil, görüşülmesi veya, bu kanunun geleKıbrıı meselesini gizli olarak mügerekse hususî sektörlerde muaz benzeyen «antuha» denilen bir mad eek haftalardaki müzakeresi için zetakereye başlamıştır. Yunanlılara de döşerunektedir. Bu sayede kortlar min hazırlanması, Menderesin de et zam inkisaflar kaydedildiğini de dan senenin 67 ayında istifade müm raflı bir konuşma yapması vardır. göre İngilizler Kıbrısta insan h. kifade etmiştır. kün olaeaktır. Ayrıca Grupun gundemindeki en larını çiğr.emişlerdir. Bu komisyoMUlî Korunma Kanununun aleymühim madde olan çelik silolar mevnun başkanı bir İngiliz profesörüBütün bu tesisler için 2 milyon hindtki sözlere, konu^raası sırasın zuu da muhtemelen görüşülecektir. düt ve muavini de YunanUdır.' 250.000 lira harcanmıştır. Fatin Rüştü Zorlunun bu mevzıı üAmman, U («.«.) Suriye Cum da cevab veren Bakan, uTüccar deYüzme havuzunda «Cabanla» denl zerinde hararetle hazırlandığı bildi hur Başkanı Şükrü El K«vvetli, ha^ mek bütün kay;d ve şartlardan âza ber verildiğine göre, Ürdüne üç gün de bir insan demek değildir. Hepi len 12 aded lüks kabin mevcuddur. rilmektedir. Bu kabinlerde icabında yatak olan lük resmi bir ziyarette bulunmak ürau muhteiif cephelerden memle geniş bir kanape, radyo, telefon, zere, bugün Ammana varmıştı». Suriye Cumhur Başkanı, berabe kete hiımet ediyoruz. B, M. M. masa, koltuk, elbise dolabı, sıcak ve rinde Başvekil Said Gazi, Savunnıa deki müzakereler esnasında alına soğuk suyu bulunan lavabo ve tuva(Baştarafı 1 inci sahifede) (Baştarafı 1 inci sahifede) Vekili Reşad Barmaca, Eğitim Vekili cak netice elbette efkân umumi let vardır. Bunların dışında biri kaMemduh Kuzbıai ve Genelkurmay yenin arzusuna muvazi olaeaktır.» dınlar, diğert erkeklere aid olmak selesi de dahil olmak üzer» 4 üsıcü îraall gazeteci, kendi tâbirlerile age üzere 200 kişilik müşterek soyunma Menderes kabinesinin programırun riy« atılmı^lar», memleketlerinde Başkanı General Sevket Şukadir ol demiştir. yeri mevcuddur. tahakkuku hususunda müzakerebasın mensublarma gösterilen ko duğu halde, Şamdan otomobüle AmEkonomi ve Ticaret Bakanı, Zi man hava alanına gelmiş ve burada, Havuz 1000 metreküp su almakta lerde bulunacaktır. laylıHar ve yapılan tercihle, Türki Ürdün Kralı Hüseyin tarafından res raatçilerin vergiden muaf tutulma Müzakere neticesinde alınacak yede kendilerinden esirgenmiştir. 7 men karşılandıktan sonra, hava ala sı ve prim ile himaye edilmesi hak dır. Böylelikle havuzun bir defa bosalıp dolması 600 liraya mal olmakta kararların peyderpey tatbikına gegazeteci, «piz merhleketünizde Şah nında Ürdün hava kuvvetlerine men kındaki tenkidlere de söyle cevab dır.. Suyu boşaltmadan temizlemek çilecektir. ve Kraliçemizle aynı masada kar sub uçakların katıldığı hava resmi vermiştir: flayesile üst kısımda havuzun kenarHür. P. Konya tophnttsı • jl karşıya yemek yerken, burada geçidini seyretmiştir. K Biz ziraat memleketiyiı ve lannda emici dudaklar yapılmıştu. haziranda yapılacak yanlarına yaklaştırılmıyoruz.» de i Amman şehri bugün, Suriye ve Ür hükumetin poütikası bu Bu dudaklar sayesinde, havuzun üst memle' dün miîli renklerile donanmif oluo, Konya 28 (Telefonla) Antalyamişlerdir. kısmında birikecek çöp vesair kirler sokaklara dökülen halk, Cumhur Baş keti hakikî bir ziraat meml&keti emılerek suyun temiz kalması sağla dan Ankarjya dönmekte olan Hürİlâve ettiklerine göre 7 İranlı ga kanı Şükrü El Kuvvetli ile Kral Hü haline getirmektir. nacaktır. Havuzun açılış merasimine riyet Partisi Genel Sekreteri Dokteteci bazı yelerde vasıtaslz ve ye seyinin fotoğraflarını teşhir ederek, Müstahsil ve köylünün sosyal ya biletle veya davetiye ile iştirak edi tor İbrahim Öktem, Feridun Ergin melcsiz bırakılmışlar, programdaa coşkun tezalıüratta bulunmuştur. şayışında bir deği^iklik oluncaya lebilecektir. Tanınmış bir kaç Ame ve Salâhaddin Toker bugün saat haberdar edilmemişler ve «kendi Hitler'in agünlük emirleri» ve ziraî istihsalâtımızda artış kay rikalı artistin törende hazır bulun 16.30 da şehrimize gelerek partinin başlarınm çaresine bakmağa» terdedilinceye kadar bu politika devam masına çalışılacaktır. Konya teşkilâtı mensublan ile 2 satıldı kedilmişlerdir. Meselâ bir defasınedecektir.» Hilton idaresi, a>rıca açüi) mera saste yakm bir toplantı yapıp yolda, Şah ile Kraliçenin bulunduklaLoadra 28 (AP) Adolnh HitBakan konufmaiinı şöyle bitirmiş simi için bir «su balesi» getirtmek larına devam etmişlerdir. n gemiye kabul ediîmemişlerdir. îerin Eıwin Rommel'i Felinareşal tir; tasavvurundadır. Havuzun açılif taHür. P. Konya toplantısj 9 hazi7 İranlı gazeteci, «Türk basın liğe terfî ettiren haziran 1942 ta« Bazı tüccar arkadalarımın rihi 15 haziran olarak tesbit edilmiş r a n J a v , lacaktır. tnensublal, Cuırhur Başkanı Celâl rihli bir günlük emri bugün Sot bedbin olduklarmı gördüm. Fakat tir. Havuzda yüzenlerin dışarıdan seyredilmemesi için Hiltonun havuza Gülbenkyan'ın kızı, kocası Bayar ve Dl§ İşleri Bakanı Fatin heby galerisinde yapılan bir açık bu bedbinlik içinde değiliz.» bakan bütün yollarına büyük masRüştü Zorlunun refekatınd* geç«n arttırmada 58 sterline bir İngiliz Bilâhare, Zeyyat Mandalüıcinin ile evli değilmiş raflarla yüksek ve demirden kafesler sene İranı ziyaret ettikleri zaman kolkksiyoncusuna satılmıştır: Hit küçük esnaf ile yaptığı toplantıda konulmaktadır. Londra 28 (a.a.) Petroldan müşkülât ve anlayışsızlıkla karşı lerin imzasını ta^lyan diğer iki ve hazır bulunan bir köylü vatandaş Havuz, tamamen otel müşterileri temin ettiği yüzde beş hisseyle bü]*şmamışlardı» demişlerdir. sika 17 §er sterline güçlükle devro da söz almış ve demiştir ki: lçin yapılmışsa da, buradan sosyeteye yük bir servet kizanmış olan Gül7 İranlı gazeteci son olarak «tran lunırıiiştur. « Ben Kiraz nahiyesindeki zi mensub kimselerin de faydalanmak istiyeceği muhakkaktır. Hilton ida bekyan'ın kızı ve varisi Rita Esada Protokol Uraum Müdürlüğü Tür Maymununu şoför olarak raatçileri temsilen buraya geldim. resi, dışarıdan tehacümü önlemek i yan, 36 yıldanberi birlikte yaşadığı klyedekinden mükemmeldir ve cok Bizlere verdiğiniz traktörler bu çin, havuzu hususi bir kulüb hali kocasile resmen evli olmadığını gekullanan tüccar daha jyi yazife gprür.» demişleryıl tarlalarımızda yatıyor. Lâstikne getirmek ve giriş ücreti koymak çenlerde farketmiştir, Çiftin dınî dir. NewYork: 28 (a.a.) New lerimiz yok. Bu traktörleri satmak tasavvurundadır. nikâh merasimi 1920 yılında LonYorkta Park Avenue'de tanınmi| istesek kimse almıyor. Köyümüz Hilton idarecilerinden biri: «Nasıl dr^da bir Ermeni rahibi tarafından bir buz dolabı tüccarı, mallarının karanlık içindedir. Gaz va mazot bir formül bulacağımızı, havuzu teicra edilmişse de rahib sonradan bu reklâmıru daha mükemmel bir ha bulamıyoruz:» hacümden nasıl kurtaracağımızı bi nikâhı tescil ettirmeyi unutmuştur, le sokmak gâyesile geçenlerde ;eh Zeyyat Mandalinci toplantı sonun lemiyoruzS demiştir. Bu eksiklik geçen hafta Rita RsaÜç metre derinliğindekl yüzme harin en kalabalüt caddelerinden bi da y«lü koaperstifgilik v« deroekPthiliy* Mütehassısı vuzunda yüzme dersi vermek üze • yan'm oğlunun nikâhı ıırasındn rinde orangutas maymununa oto ler kanunları üzerinde çakjildığını, Muayene 1719 Cumartegi 15re 2 metre boyundald Amerikalı bas meydana çıkmışür. Bugün Londra mobilini kullandınn»k «uretile bu» küçük asnafa verllen lt. B«yoglu Utiklâl caddegi kredilerin ketbol antrenörü Samuel Fo» v« yar nikâh memurluğuna nikâhını tescil dolabırun reklâmını yapmışür. arttırılacağmı belirtmiştir. Taksim Eczahanesi üzerinde | dımcıları vazife görecek, aynca A ettirmeye gelen Rita Esayan ve TaJuİBi Palaı apartımanı No S i Meymunun pek büyük bir maharet Ticaret Bakanı buradan Muğla merikalı uzman Jr. Joe Half ve iki kocası bu merasimin basit bir forumuntf TELEFON: 44 31 U | le otomobili kullanması ya gidecek, oradan dönünce cuma yardımcısı can kurtarma Işile uğra maliteden ibaret olduğunu bildir [ hayret ve Ukdiri şacaklardır. günü Aflkaray» avdet tiecekürmislerdir. j Ralftk Devlet içinde devlel olan adam: Yakub Cemil Millî Korunma tasarısınm Mecliste görüşülen maddeleri Şah ve Kraliçe bugün İrana dönüyorlar 6. Belediyeler Kongresi dün Ankarada açıldı «Abidin Daver» şilepl hakkında sözlii soru Yunan Dış İşleri Bakanı istifa etf! Ticaret Bakanmın İzmir lacirleri ile görüşntesi (D.P.) nln Meclis Hilfonun yiiıme havuzu Grupu bugün nihayet toplanıyor 1923'ü taklp (den yılUr içinde dtmok dığı takdird* Onlv»r*ltelerlmlıin, bu re»l alanmda yaptığımu en büyük ga gün ektUkllğlnl gtrçekten duyduğumuz llsme »eçlm ozgurlUJu Te bunun nett kontrol Odevint yapmaga lmkan bula ceslnde siyas! ifetldann el deŞistlrme bllecegl düşünceslndeylz. sldir.Türk slyasî hayatı 1950 yılmm bir Blr diğer ve en mühim kontrol or bahar ayında bu atüışm İlk roeyvesl ganı da seçlmdlr. Demokraside lktl nl alırken. ulusumuzda blr daba unut darın »udretlnl finırlayan tek |ey •! mamak üzere hürrtyetin tadroı tadı çlmdlr. Bunun lç'ndir kl leçlm slsw yordu. mimizde halk iıadeslnin tam olarak Der» kltaplsnnm •muayyen blr hü belirmsslnl Baüayacak blr dcgişlkllk kümet T« ldare sist«mU dediklerl de lâzımdır. Ürülerek gördütümüz köymokrasl, «...her jeyden evvel mu lü İle şehlrli arasmdakl düşünüş far ayyen bir zlhniyet. terblye, cemlyet kmdan doğan trade ayrılıgını yok ede şörüşü, blr hav» « muhlttlr. (1)» Hü eek blr usulün kabulU sarttır. Eümet i«e, basansı ellnda bulunduğu Zamtnımızın devletlert birer bukuk ^lşllertn blllmıel it «hlâkt değeriyle ilglll blr araçtır Oemekkl demokraelnln devletl olduğundan «en ü»tün kuvret olan kanuna'un tam olarak tatbik kö|le«mMİ herşevdm &Dce ldare edl len »• «denlerln «lhniyet, oleıralnlt lcabeder. Bununla Rörevli olan yar yapabllmesl ve bHgllertne baflıdır. kl bu öğelerln gıcın, ödevlnl güvenle lnançla vârl;«ını uğlarna lte 11*1611111 blr eğl Ona bu hu*u»ta verllecek tlmle mUmkündUr. Bu eğitim nasıl mUmkündUr. Targı erklni, «lyasl ma olmalıdırf. Heracllus,: Yalnıa okuyup kamların t«8trlne fıraat veren büfcüm n ı m ı r ı flgreten; faktt düsünme ve lerden kurtarmalı »e demokraslmlzln t«fekkUrU thmil eden blr demokrasl bu konuda ekelkliğinl duydugu blr müeaseseılnl, ornegln blr Tt)keelemez(2) a, derken eğltlmde tut Kukuk Siyast çevrelerin kanaatine gör% mtmız lcabeden yolu göstermektedtr. «TUksek H&klmler Buresı>'nı kurmalı Menderes Köpriilü ihtilâfı haki» Şuphesizkl berkesl ytlksek blr «evlye yıs. katen iddia edildiği kadar büyük ye çıkarmak lmkin§ı»dır; fak»t çoEkalklltlnl duydujumui blr dl^er unluiun bu uvlyeve «ıkmaıı yıur bukukt mU«ite*e dt, kanunların tna dahi olsa, bu ihtilâhn Meclis t«ttdereoesinl tesbitle Hne kadar patlak vermemesl ifto IT sarttır. tngllterede «...flyle blr (O yaıaya uygunluk Şunluk bu merUbeye erlşml|tlr kl öd*TlendUllec«k aıuu, «Anayaa» M?h gereken hastasiyet gösterilceek v« böyle olmayanlar, böyle olanlara uj keme*l.dlr. halli hususu. daha ziyade yaz tati* msva mecburdurlar (3).» Birer anayau me&ele»! olarak karşı linde düşünülecektir. Bırası geldlğl lçin esas konudan m ı u çııan bu hukuk müesaeseierl aynlmakdBin burada aydmlanmı nln kurulman yanında, Oumhurba; za dü$en ödevlerden bahMdeceğlz: kanı ve Mecll* Reitinin parıl dışı kal • Demoktaslnln gellfebllmeıl *• genls masını imkftn dahillne »okacak tedbirlet hal!c kütleierl tarafından baamedlle 1* dt, Klyati haystta tıtlkrar ternlni. hiimeıı lç!n memleket »ydmlanna mü meTauunda enerjik blr adım »tılaca (Baştarafı 1 inci iahifei») hlm sazlleler terettüp etmektedlr tl düıUnceslndeyl». Celse açıldığı zaman Maliyt B«» Slstemln lcaplarım. faydalartnı »e Ttrgıe ttmlnatının yanında, Titan atblkt esnaunda görülmeel muhtemel daıın da, btr *u« karfmnda inıaniık ksnı Nedim Ökmenin bu hucıut» komplikasyonlan tanımak lazımdır. şeref re onuruna yakışır muamele verdiği takrir okunmuştur. Takrip» BilglnlerimU. bu sahalarda çalıenıalı gönne*!, kat'l deltUer olmadan yapı de kanu'nun ehemmiyetine bina«H dır.f4)ı> diyen Lascl, bu sözlerlyîe. yal lan keyfl tutmalardan kurtulması ko nı» İnglllzlerln deftü demokrastyl be nularında lnanea lhtlyacı vardır. Bu müstacelen bir karma komisyoed» nlmseyen büttta ulualann aydmlanna husustakl hükümlerimlz ekslktlr. Bu görüşülmesi teklif edilmekteydi. hltap «tmekte, Mtvlerlnt goetermek nu, l«7i yılmm lmanlıt» bedlye *ıti Söz alan Maliye Bakanı teklifİJlJ tedtr. Aydmlarımızdan. her alanda, fl «Habea» Oorpus (7)."u aynen ka tablneye Vfeclls dı;ından Uye olmak, bul İle sağlayablllrlz. Bu temlnat ünl izah ettikten sonra bütç» koraj»» danışma kurulları kurmak V.B. sekll telert genlşletllmell ve Uzerlnde bll yonu başkanı Halil lrwe kürsüy» lerlyle faydalanm&nın yollannı ara hassa durulmalıdır. Cünkü blr cok gelmiş, karma komisyon tekliflerimak gerektr. i ekıik bir yerde yaıanıUbtllr: (« nin arttığını, bu yüzden bütçt lwKanaatlmlzce demokraslmlB bugün kat tdaletslz bir yerde asla... çlnde bulunduğu en büyük buhran Tukarıd» söylen«nler, demokrasl a misyonunda toplanacak tty» kabna» lan, flklr buhramndan, ancak Herae lanında yapmamız lcabeden bjr çoit dıği'm söylemiş. tasannın normal lm'un ıdyledlgl sekilde ytti|tlrllml| leylerln ea tafta gtlea blr kao t«n«»ı yolla müzakeresini istemiftir. BurMr kuıajm ve La»ct'ntn dUedisi tip dlr. haneddin Onat Maliye BakanuuB ettl aydmlann sayesinde kurtulablllr. tJluaumuz, «tdeal &ncak o zamandır kl likre rünıitü ile tUn uluılardan dabademokrasl.•ye bü teklifini destekledikten sonra tak(aala Ityıktır. lçil flklrle karşı geltaecelctlr. Çektigi acıların verdlgl oigunlukla. O rir oya konmuş ve kabul edilmi»Fiklr »ahlbl fclşllertmlaln çogaUc» günü beklemektedlr. Ve o güp uzak tir. Böylece tasarı 124 üyeden müo anda yenl;at ayaklnnm»l*rımn dejildlr. Jüpheslı Türklye »abrının teşekkil karma komisyonda tetkik sebeblerinden o:an en büyük dtmok mük&fatım gör«c«ktlr. ssi sorumuyla kaifılafaca^ız: Flklr edilecektir. lürrtyetl Unutmmamalıdır kl (1) BaıgU, A4". . Demokrasl »* Piklr hürrlyetlnln eağlam ve garentl Hürrtyet, İstanbul. 1M9 »hf. 17 ! olmadıgı menfleketlerde baıı ı!ya (2) Gökak, F.K. Demokrasi ve topıl bak ve hürrlyetlerin olmaıı h.lçbir luluk thlâkı btanbul 1951, ehf.l mana tlade etmez... Fiklr hürrly»tlnl (I) yucel, H A Cumhurlyat Uıan ;saba katmadan demokrasl mücadele bul. 16/10/1955 »taf. 3 yapraak 'blr rejlmln şekltnt, tskeletl (4) Gökay, FK. DemoSnuı slate ıl alarak ruhunu unutmak demektir. Paris 24 (R.) •** ParisPra mluln gellştmlnde mernleket ay 5) > Demokrasl aianında an büvük «ınlanna düaen edtvltr. Istan gazetesinin İstanbul muhabİFİ, k*" dırnımızı, flklr hürrlyetinln terolp bul 195J, Ihf. » •dlleceji gtln atacağımıza lnananlaı münistler tapffından «Sovyet Er(3) Tütiyoı, c. , Cumburtıet, uı** lanıs. menistant» na kaçmldıktaa bb bul. 7/l/195«. shf. 2 Ftkfr hürrlyetlnln uygulanma alan («) Köprülü, C. . Cumhuriyet. ts müddet sonra Kafkasya hududuntt armdan en önemlis! süpheslz kl ba buı 15/11/1956, ıhf.g aşarak Türkiyaye sığınan bir Brıındır. Baım, aemokr»»lnl(i mılht»^ (î) EHP, BK. Anaya»a t«lwirl*ı|. meni aenci il« görüştüğünü bildirılduğu ve aşagıda aclatacagımız A. Ü. HuJcuk Fakültesl :ontroi organ'.arındandır. Jefferson'un mektedir. Frfnsız muhabiri, bu Er» Biblijioğra/ya lediğl gibi. "Hür blr basın bütün va d e k l e s e r meni gencinin adının (Şakaryan) Yufcandakl (1), <»). (*) • andaşlar için tek güvendir.» Basına sr: clduğunu tasrih etmekte ve İstanhtlyacı olan hüriyetl sağlamak, lktl Arsel. t. . «Anayasa Hukukunun bulda onunla yaptığı mülâkat hak'arm; bundan faydalamp daima ya ncı blr t«ukld!i kontrol işlnl görmek ürauml esMUn» i. Ankara 1951 K*«n, B.N. « A n t y t u flukuki}» An kında şu tafsilâtı vermektedir: a basınm ddıvldlr. t Şçkaryan, 1947 seneslnd» Demoürasl Blsteml, lktldarda bulu kara 1948 Forumi Ankan. Fransadan Komünistler tarafından ıanlar:n kontrollan bakımmdan en •erlmli olanıdır...(6)« derken, başan kaçırıldıemı söylemiştir. O günıın, kontrol müesseselertnln çalısma lerde takfiben 10.000 ilâ 12.000 Erİle orantılı oldutu açıkça görülür. meni çocuğu Akdeniz yolu ve SorfezgUriük içtorio «alısmalarını temin yet ecmileri ile Batuma götürületmek mecbııriyetlnde oldulumuz bu mecll» dışı kontrol organlarından blt nıüf'erdir. Ermeni ashndan olan btt dlieri de Ünlversltedir Ünlveraitenln rocukl: rm Fransadan çıkmalanna yapaca»ı kontrolun şeklinl iinırını be Fransız hükumetnice müsafde edilllrtecek olan muhtarlyetln mahlyetl İstanbul Üniversitesi Gazenedir?... Blzlm anladığımız Ünüversl me:'iğinden, Fransız Komünist Paıv tecilik Enstitiisü hocalanndan te muhtarlyetl, bu müessese öğretim tisinin yardımı ile Ermenl çocuklan üyelerlnln. slyasl partl saHarında, ak C. F. Başkutun gazetecilik tatgizlice götürülmü§lerdir. Şakaryan, tüel faallyetlerde bulunmalan değil, bikatına aid notları teksir etErivana gidince eennetle karşı kar» olaylan tarafsıj ve bllimsel blr görüş tirilip hazırlanmıştır. Evvelce le )nceleylp düşüncelerlnl söyleyebü şıya bulunmadığını görmüş ve kaçmek özgürlüğüdUr ki dtkkat edersek haricden bu notlara talib olmanı yollarını araştırroış ve nihaburadakl •söy'.eyebllmek» nltellgl, en muş olanların Enstitü Sekreyet Kafkasya hududundan Türidönerall sorum olarak el* »Idıgımıs terliğine müracaatle ayrılan •flkir hürrtyeîl>dlr. Bunun lçin flklr yeye sığınmi|tır. Şimdi burada hürrlyetinln blr parçası olan muhtarl notlannı abnalan lâzundır. lı' bekliyor, Fransaya tekr»r kabul yetin, verilmesile , yanlıs anlaşüma edilmeüini Utiyor!* Gider Vergiti Erivandan Tlirkiyeyo kaçan Ermeni genei Gazelaeilik Tatbikatı f Suriye Cumttur Başkanı ÜrdUne gitti TOPHANE Ajansımız HİZMETİNİZDEDİR 300 100 ÜRA ÜRA VADELİ VADESİZ İranlı gazeteeller de fCâğıdsız kalan basın HESAB AÇANLARA ZÂRİF Bu ajansımızda hesab HATIRALAR acanlar için HUSUSÎ KEŞIDE 10.000 Liralık muhteiif para 1956 Plânımıza dahil 12 BAHÇELİ EV, 6 ŞİRİN VILL vm 300.000 Liralık P*r» |0r. R. FERİD BİR DOGUBAÎ 4 Bahç«U IV »• muhteltf para
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog