Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

D0KT \ IKİ A Itz KZMAL € A O Ğ L A Besunlıyen MÛNÎT BULMAC 1 11 1 ! • 1 1 1 1 1 1II \ 1M 1 1 1 M Bir banka müdürii diyor ki: «Bu »ene mahsul iyi. Bazı psikolojik tedbirlere • \m\ 1 girişir, mücadcle «çarsak ucuzluğu sağlamak mümkündür» 1 I Wi • •i 1 i mek'ub Taadıru d« şu meald« blr Islanbuı VaJsine Miitemadı pahalılık mukadder SOLOAN S4Ğ4Czun zaırLan l^tanbu^da oıurdukrUın 1 D«mz reng nde gok (ıil kelı soııra ırea ^ r u ı lcabı Bursava gel1 me) 2 Bu> ak bankdlarımızdan b dim Ha en Barsada bulunmakla be' rııun umum muduru 3 Mazluma raber s;aze*"eer vasıt»slle Istanbula kar^ı hıç merhametı olmıyan nota aıd her derdıe ı'gılenmektevım Mera4 Doguna mutehassısı, tersı «netto» leı^e ıiulzın bır buç IK mıHon nuludemektır (tıcarı terım i 5 Her sunu glneelnde toplamıs bu şehrin tıthetın iızennd« yaşadıgı toprak par denilerLe ner Taîandn^ iıs' enmekteTıcaretle i)|ı.ışan bazı dostlarıraız, bız gazetecılen tenkıd ettıçası bır soru edatı 6 Sehrımızın dlr Işte beuuea'.z d« bunUrdau blrl ler ıkı ba§ı bir şey degıl 7 Romulusle olaıak 1e cesjretlmdec dola\ı affın.zı «Ba7i haberlerı tahkık etmeksızın basıjorsunuz Hattâ okukardeş rın kurdugu sehrin halkından dlllyerek: baya'ı ucuzıaımak faalıyetı yucular sutununda da bovle Meselâ, devletm harıce buğdav satıb&KımındAU bor flkrîmi arzevleme* 8 Defa yenn* şındoın kar etdcını hır KX\ * ucutiuz vazdı S u de onu dtızeltmeden ls'>orum TVKARIDAN AŞAĞIYA tıastuıız"' B J r \*\\ ıÇ Devlet harıce hu^day satışmdan kâr etmıjor Ma jm olduğtı üzere blzdek! bavat 1 Herkes: b'rbırıne katan fesadcl Bı'âk]« • drdıler 2 tlztıraba batırN mansına murek aphalıhgınıo. bıri ıktııadı dıgeri de keb bır em'r 3 Çocuk bır hayvanın plaiaolojık ıkı amül bul^ııaıaKuaır Bu\ıık ıraatçı cldukîaıır ılerı surup adreslerıle ısımlfrıle. f bağırtısı 4 Dımva bo>le Insanların IKt'sad 'ah<. vaptıgım l<,'n u ı fırmalauie bıze ıddıalı mekti'b gonde'enlerm fıkırlennı delılleıını şerefıne duruyor çok şukur kışa ka te=ekku u ve buna teaır eder. iktısadı basurtcn kend ırı 21 ı l e < uzeltmek ılle şerh vermekle mukellef teferruatıle bılmkteym dar onunla kar^ılaşmıvacagız 5 Gu »beblerı aaltâ s*lahıvetlj savmıvoruz Zııa muhdrıırımız o bahıste 87 vamü?ten vapılmı? (eski terım 1 t Iki Ouun Hl^ meuuuıı bu ceohesıude hud noksan :n a lumnı s»hırı olabılır Kaş \aoav'm dfrken goz eıgdzıım Mehmedcık ınsan çalıştıkça dutmıvdrak şu veva bu sebeb e >uSC"1ıri=nn fl«*un» hsl» yjStnnr vaŞ»r Pır'ına b â ' i M»nrur H» tux>H! tttl k'»Urnı?iı Y*r bavg n B*v !şl a«zdl bu arıda Vardı Hak a r t m a W n kaçırabıhı \n<.k ıvı bı'dıgıne karu oldugu malumatı teşvık gorurse gsvretıne bunu verır se DÜŞ olan fıalUrı verlnje tutmak Hınunu y»rden kaidırdı ı B»n • dMI blr s*m»ndır bu kızd» blı »er'*' b'r haskalık sesıvordum laten Kendlnden geçmis, dünvaverm?y ^tıjebı'ır 7 C h=ma kazık kakmak nıjetmde ?e da*urmek Hln oaıioloj n dolavıiindan geçmif blr h»ıl rsrdı Tnprsk degn de pok'^ yafivordn Aant leyleylm dedlro, oriti y»nılıyorum dly» soylemedım Keşke iöyl». Hattâ butun ek.p.ınız Lu'un umumî havatın kontroloru ve muolmıyan 8 Ikı esas ıntıhab devresı sıle vapılacak tas»rruftan muteveı ıd blr ıs'ihUk •eydUn Kıik b»le kılk sen , Y»m» k'ndint Zararı vok > ortasında yapıian mtıhab (murekkeb flkrıiııl bevan tcısıntısı yarat*cak oir sahhıb clmas mumkıin dffı'dır edece^lm Hukumetlkelıme 1 Bız lıp'c bu «atunda bır okuMicumuz taraf'ndan verılen mız son zamdul»rda îiat v ^ i v ııeleKadını koluodan tuttu, ka»ey« çcktl < H« dlronun? K* crtı d bu» Öidfl mü drrdnf K«çtı mı demn? KaçM kun r • kaçacak\ rine muı olacak lktlsadt sebebıer yaniış nıalamatın dıgcı vautıdas'ar t a ı a f r d a n tenkıd yabud tas1 2 S 4 5 8 7 8 Öldü dSKk • ızerliide dur'nakta ve m iesslr tedhıhın» daraa mkân vrnıektevız Umumı efkâra ter» ak<;ettırı!en blr er 1 va\t. uzeredlr Hava aar rl arınoktaları dıi7e'trnek b.r farzı kıfavedır Gene âmnıc\e aıddır na gore de 1956 vılı mem'eketimlz € Gczetevf ne v<?rlıç vezılıvor • dıve hususı mechslerde tenIçln iyi bır nıahsnl 3enesl Oı&caktır LİAİD E | T kıce uğran\amızdan favda hasü olmaz Işte bu gldlsita muvazı olarak bır B ı eıbı ak>.Rkh\ıarı b tc a l a k u i ' i ^ r lutfen blr mektubla bıldlde plsiiîolojik o arak mucadele \apırırlerse medenî bıı vazı/cvı eda etmış olurlar ırsa H' ne er alınraâTiısma »ebeb yoktur Son senelerde blzde Tereçen zlhnıvete ?öre hayatm du'm»dan ,j»ha!ıla*aca*ma snnki !man edllEt narhını ındirrtteH \ t ilan Bu kadar metrpsi nasıl m!ş 1 Blr n.eta n blr Suruş ucuz 1etaıeli.' banndırTnalı? vaci* r a kimaevı 'nandımsak âdeıa Sİİ Et narhı celep er'n lddıaarı nl a Ben nifs »ajm ıcabı peıt ços ><ıec*t mumkün oloıuvor Işte bende.'z.n = tumlm rMır Slrndı 'tmmitt *j 1 ve esna'la tenastavım I'.lcrlnde elb*t 1 mu f e eımek ls'ediglm zlhnije' , başından ıtıbiren bu narhta 40^0 krş namuslu an var Fakat bır '•orunun budur b r u i r ı e ^dpılacagı daba bugun rek gavesı jcızantıik Krrz me?ru ^« Flkr.m ?udur den ı'an edılKae ıımld edıvoram bu gavnmeşru daıma ve daha çok kar Istanbul rftd\osunda radvonun çok çok m'ısbe netıce \ara'acaktır Da zantaaı Bu gavelerme u a ; o j « lcln ma e'audeKİ n alın mal'vetıcln yuk zarar ettiklen ' yo unda çeşıdll terdlnlendUl mıisaıd blr zamanda bır uydurmaktan uruzluk »aati. veya «uulli iktıaad eei olduğuisU tddla eden c«leb şım tıb er turlü yaıanlar »aatl > Ibdas edlp 2030 dakılsalıK blr dldea ona göre t^db rını alsın Isıne a«la çeklnmrzler T fart ahlâk tanca1 pro'raT lalıt'inde haıkıiıızi meı^ ge rse mubavaa yapsın Bıraz da ka rren boz\ıln aş çok egotst bır zihntT ınnıe gore ne şekilde ucuz olarak zarıcından ledakarltk ecsm Hntta et v°t nak'in o muş ur Ut Bo«asımn 28 5 1956 fıalları •aşe ve lba*e otıınabılecek erl alıe meseiesınde dort mevsmı" =oe a o n Muaaadeleu e sızlere gene blr tft*' butçesl ıçlnde ne şsrtlrtrla ve nelere avn nartı lesbıt edlp bunlan birer cardan isıttigım su hadlseyı n»k>t% S FAIZU TAHVIlJİT dlkkat ve navet ederek tâsarruflar av evvellnden va\mlam^k oun drm mek ımivorunı sa°'nab eceslen mevsimlnde gavet •..»ptıklar ltırazları umamen onllyeBu zat demır altnak Içln Istanbul» 2o00 1938 Ikrara yetı bo le ucuz o ac g da nndde er .ıden blllr Bursa Istaııbuıa 3 saatUk bır gl'm.ş Bır yer saglık vermtş er Ma1 24 au • ev erlnde vapaMlecen..erl 'pfdaı kon ver Burada en ıv et 440 kuru« kssa Jazada dem r namıru bır 5«* yok« Ikramıyelı M Mudafaa I Ikramıyell D Yolu IV 106 »5 • servecl'lk «uretı'e ne euretle favdala ba g'diuce Is'edlîmız yerden vertyor oıııs Pak<>ı stedlgı maîı verebl ere*108 00* rıabl eceklerl taakkında favdalı ötud lar Sık sık Istanbula glden ar^adat lerlnl lövlemlsler Parsvı majın yıi. Ikramıyelı D Yolu V ler verîp ırşadlarda b'Olunmak Bu lar burrtdan et ahp Ifitanbutdakı ev zuı ü ^örm°den öden^lç 100 S0 Hakikaten 1951 Tahvıü arada pahalı ma. aatma>a veUenen lerlne de götıruvorlar 101 00 malı da bıldlrdiklen verde teallra aJ. 1953 Tahvıll hllelı ve çuruk ma^ satan esııafla ne mıa Bu 2at maza7adH buJundııtu sı100 1)0 19DS Amortısman 1 şekllde mucit'ele edl ebıleeeui bunIOOOO» rada magaza sahıblerlnden blrl *ir Zııaat Bankası III Aman B M M esnaf nrın h 'elerlnın ne er oltiugu açık X vere te.efon eimlç Akab nde de ma104 25 • Zır«at Bankası rV "ır, rsa h^m vatindaş»ar.aıız bu glbl • vergismı unuımasm 'azada bul ınan ahbabına .Şlmrtl j u 100 00 Zlrnat Bankası V esnafm venı olmaktan kurtu'ur hem + te efon a şu da*ıkada 100 000 Itra 103 00 B M Meclisıum Ulllı Koruaıa Z.ıaal B«rkası V I de hlle ve Xurnazhk'arı Tatandaşlara • Kanuuunun adıli hakk ndak. laz^ndım demlş Bu lâfl üaerıne duvurulan bu gıbl eanaflar kazan X kauun tasfiri3inm muzakeres * ahbab % t j tAl/Aj lAilVUJll mak lçln dogru ve dünlst olmanın + »amam.andıktdi sonra •*•!! ka X Yahu sen böyle blr d .xikad» yus Rrmr» ktdın* kıadı • Bu ne detnek » dedi >Bu ne dfaıts! Kocs cab e"ıg nı anlamış olurlar 105 50 • • rarı verece^ı bildırıltvor Ha bukl • bln llra kazanınan » « a n u kadar 194» Tahvılı blr »*ır»t bertntn kı«ı »« »ırtınd* d»glarda Olur mu bul B«ı u n ı ZaMâlinl7ln vapacai: l">eDt>'lal« ga • bız yüz blnlerce esnaf ve Işç • ml vonlar *\nar dive takı'mış UaııKe HisMierı « Madeu »ırıucn Maçaza »alıibl T kere »oy'.Kum hâ*un B!n kere jovledlm Tıis bln kere »ovledım zete jazarlin bu aaat içm »ıra 'le • Içın hava memat me»elesl olan î Kardeşım gene de vetlçMreTUvo'avd»lı yazılar hazırlavıp hatta b'z 4 esnaf ver?i?l ladılatı hnkkındak, 4 Bev kızı »« nr'ıada olms* AI ışte «ana Al d» bnçm» gül d! e »ok Ge 163 00 Merxe2 far'kası zıt ton ışma vapab'Hrıer Bu dâıa • b ıku ret tasaruımn Yük»»K Mec • ruz Bende var 7 me*res OrraSımd» 1 ee vanyı geçtl çaiiT ş»k»r vaSnvır raiıv^r daha ge'medl Bir şey o l£> M uarantı Baükajı n em eket davasıdir Ha kımız bu dâ ^ liste muzakerestnl \e uetlceaın * var 5 ınetres Buniarm da blr stınl mu»», hlr şey g'.ml*w namu«um» *ııie CPITT ŞJ" STiılen bilırlm H ı ' ı n 18» IX. van n hallı lcln mılletce fedakar'ık • be^lemekte\ ODUgasyoo Ana 111 B 1 1 ^sus'ckl d ^ vıvıcıern var gavrı »en dtışun m t ı n . * iıavi anıadedir Yo göstericıslnl • eğtmlztn Yüksek Meoase bildl • fımızı furki\c Kre ı Banıtas» H Ulot Sana tual aorarım . An adın mı Hatun sana aual soranm Namusu65 3(J bek'emek'edlr Nc yapıp yapıp flatları T rıfmesır1 iıuhterem ga7etenlzden ^ Beudeclz bjoun blr rlvavet olmaIf Bankası N •»r • k ~ır »*n d« vokpurt ha'iın * n düşurmeli ve dufebllecejtne balknuzı ^ rtca edeı n 835 00 Maalesef dıınım buYapı ve Kredı Baı.kuM B J d^ına kanlım Inandırmal'dır • Bevog'u Tjtrlabas Çlrren S • dur Buniarm 3»,ınde mem eket *içrtj* «mnl 1 AO l n ı t n n hareket 82 U O ' No " 3 ^hmed Çalıçır t lerinl benlnuıverek Asl<ın Çlrnerto Emnhet Sandı^ı B u n ı Şubesl • edenleri yok glbldlr Ço?u kü.f \r 1*144(K> Şaî« oegırn enıerl M ı* !•"' M Kadri Ço ebl barıle cahll klmselerdlr Dlnl ınıai), 60 50 Tıcaret Bankası N Pahalılık durmadan artmasın 40 kavanoz halık konservesl (Arkası v u ) lar da zavıfladıktan aonra artık du. dije .. yaptun rum takdır buyrulsun KtHtürltt nlsafAKls a o K i t b l AL IIN ruij Mfttbuar havar paha dır 5u yok ları da malum Bun'ar da memlekeMaa'esef blz müsııf btr ml'le'lz itMI f l Bu ısrafımız dsha zlvade bilelsirlik tur bu voktur dherek haklı reşrt t.mı?de ka?anıp dısanda »afa »urmdc (1, L>oıa. '•»"•"•;•;"••"'•• ı f 45? 000 t"r en llerl gp lvor Gavet mıikemmel vi*'a bıı 1 *ı uor B 1 erotıbı 1 n 'ıat 8evda« ndaa r ar (lı Klo a tın Bıraz sıkısmca hemen hümtınıy»t gıda oaolecek bazı vtverek erı ve\a lara b raz daha zam vapmasına sebeb s«ıh bı idartH erlıri7l tii1 t1 Tnftk»Her cek kahntılarım yeme» veya olu>or D 4er uıafuın iktldar paha üii fivaMıaıaa UovU rısiıar ri 1 turlü yalanlarla lkna ( (n c ıp eie z Tortk ba tl 1/ rıKt 'i lılık yoktur her çey norınaldır divor ahında 2800 1 Sterun zaman kı osuna birkaç Iıra verır Bu da vapılaj fıat artnrmalarının ışlerlnl çevırme yolunu ararlar Ht,*p l 12<iO 1 Dolar Transfer ılevlet 'a'af ııadiı *asvıb tîordü^ü yo te aıtlc edılen bu dılekıerınl tıhalknk a'ır da 1 r 17 avnca vin ııa SOKUI1100 r 1 Doıar Efekııi « adeüi bak'r çörUtilnız Bu ve'ıında t tüccar ve esuaf uzerlnde e* ırdikçe de Inıanı iaflıkîa vasıian260 1 D M adpra e$v'k edict bır tcsi" bırakıyor d.r rl"»r sıle l'e benderız de tortk balığından 260 1 Iaviv>re Frangı (Blr h»nkıei) Haklkat şudur kl ha^at durııuıian priiim lp dii konservederı ba v scde100 33 Frans Fr«ı gı pthılılarıvor Buntı Inksr eden'ere n Ankara Sigortasından habcr Bu sece muba"ek 'orık çok çık'ı matbuatın cephe aluıası da tabııdlr JAİIHM LAKUA P ~ CA a'd m blr kısmm* turıadnn Fakat bu \ulij vaD İTCak 11" ıv^tın t beklijorum 'ekârda yaptım Tam venecek kadar ha'km busbııtun zaranna olnıaması 11»S7099O0 Cumhurıyet •\f a d K an sonrf gu?elce k ^ < zım gelır Matbuat hayat pahalıhgı ıle ^ • 27 ocak »5« tarlhınde Ankar» Sieon» 11tOUlUoÛ Kpşad o.r 1tarif degı 'îcdan av rıp aH iinı ıfak rere ııu.cade e ederitn Bevazıd Acentaüi Snbabaddta 12000.^xOU Hg iiz fcavanoz'arma doldurdum ve kava ha\a'i ^cvır'atmaVH resır olacak ; a ŞırketlTar^fından halen memurivet ma»JsO»40U ijOıden nozvın en üBUine de bal'kları örtecek pıçı faal'vetler de go^ter'neiıdır Hal Acar h» lım oıan Mecıdoıu OrtakdT nahj144J1450 K J <,e kadar z^rt'nvağı koydum Blr kısmu bukl durunı vur abölıva gidlvor vesınde havat jigorrasını kaydedllerek 14501455 Degüv^a nı da hlç su kovmadan düduklü tenMeselA ınuhterem ga7ereniz okuyu nk taks't mı adı geçen roemurı vermlf cerede l~a^ ad m or Hrın dı e er nl cuıar «ütunuuda blrkaı, oarça yazıvı a'rıp avnı >m» ' e\e rtbı tuttum al e butçesl kınde vapnabı eı.ek r a old ıgtını bnno U7erıre Mecıdıizü Ztraat Ders yılı bıtıyor Ortaokul ve lısele duşuncelerıni dırüemelı; nel« imdadSlmdi evde 3040 ka anoz bu balık samı'lara ayırsa favd.lı olmaz m ı ' B<nk<ısına odedım larının tam tersı »eçım jrJa bu]vıns>n TEŞEKKÜR r n n 3011 âınjüarında bulunan gençler O ta ıht»n tıbaren mezkur memunın Iflrdar var Ara sıra canıırî? l«îedık^e Ö>le gorııwıvor kl lk t ıdarın venı b\* gençlerı umıdsızhğe dusurmeden u trptıMn şıVinti«ı kadaj zıhınlerını 15Anı Lıır ıhı ıaua vaıum Dır gıdı? Mr k^vanozu boçaHıyor ıçlne llmaı se me Kitme'îl pek za ıf lh'imaidlr b ı a verd t kartiardakı adresler» lstms yarmalı. onlara cıddı oUrak %ol goslemege mecbur eden bajka bir K>rua ,n rahatsızıigımı ianıanında ve hası^arpk vlvoruz Normal se«,lme is« daha Iki »ene var dep *k aapd taahhudlu mektubla hetermelıdır Kuvvetlı ogrptmenler hıc nun karşıaındâdırlar mudahale^ıe ledav. ederek haM a n e Halbukl ço»ıuııuz her şevl taze ve bu durıuııda havs' paha'ı'ıiını arz «rfh numafam ve odeme vade *arıh er Okul bıtınee ben ne yapacağım' bırşev «oylemedıklerı halde, gençlerı yolınn kurlaran v"* kljrneuı mevs 1 lnde vemek sevdasındadır Cjö e*fwlnı vellide U' tarafll (hem mat m n bıldırılerek s gorta cıırdanırı n Çvnku «Ben ne japacağım't kaygusu, her kendı mesleklerıne çekerler züm \z dtln a nahai' ve 'arfanda sey buat bem dev'etı kftruklemek aıeın gonder Imesını ıstedım Bugune kadar Op. Dr. HAZ1M BLMIN r r gun, her >a,takı ınsanm kendısıne genç, aılcsıne de ustun bır ınsan o'»\ncak yaşamak ıçin yen"ek eket Içın zarirdan baska Işe yaıa bu mekıublarım ne gerı dondtf ne df ve oılg u >ard n arını esı gem >eı îerded e 1 p » ıh e ımız olfiuj^ru d Jşuu mıvor F rsat d işkünlermln ekıcegi sıgorudan bır haber çıktı yonelthgı bır sorudur Fakat bu du rak onu numune gorup k^b ıl ct'Tin Narkozı'or ( Gj/e e'er mustakıl me\ 17 Ha\at oa^a ı!35ı daha çok ne vağ sur ı\or 'Mek'ubHriTnın cevabsız bi'akı'ışı rumda bulunan gerçler ıçın bu «oru tır Hâsılı bu mevsım, okntlarda ve Dr. SADl SLN evlerde meslek »eçımı rnevsımıHır. jıda madr'e erlndedır ve alle büt^e ı^eler de bu gıbi mem'eket dâvaia veva venlecek bu cevabların getıkmesi Hayatta seçeceklerı yolu gosterme beylere en deıın aı 111 eı ve şukıanla slnde gıdalanma masraflan cok bü nd» n açterek ce^he en olmaaı la bende t nl enaışeler hıısule B^t rdıe nr Eğıhm ve Kov Der^t^'nın tr«\ıs bakımından daha da muhım daha da rımı ta^aım edeıken tıbbı kıymeüe \ÜK ver lsga. ed vor Ts e n eıiileket zımdır Bir <kl muharrlrin gosıerdtgl den Arkara Sıgorta Şırketın n rruhteguçtur Bunda bırkaç etken bır ar» nushasında ortaokul ogren;ı'erırın ri"den ıst fac^e ımkanını baiıa veren mlzın Iç nde bulundıuu dunımu h^srnı " e» \» ^apti'i n w u * kâfi rem ga?eter ?de nejr nı >:tırhsm ettlmeslek seçmclerı uzennde yapümış da kendını gosteru dahıuje m uehassısı Dr VEHBI üOh takd'r ede^»k h l w s ı zens'n'erlm'j: deiıldir gım bu \a71m tızerme benı tenvir buM ıntazam SEL ve asabı>e mutehaasısı Dr bABA ne'islerıuden fedakari'k1 ederek, ta»ar1 Gencın raeslek seçmede k»ndi bır araştırma gordum İçte ben va? mla blr matbuat mun >urmas!nı rıca ederım jaMnlanan dereının kıymetlı >BTIHVDDIN KERIMOGLU be>lere >ottı ruf lmkin'annı arasala lstıh'ak hat tesibl o.druk ayr ca sız erden de yaarzj ve hevesı, 1 Şukru Özs*ng\ıl n^p k n oc ^ iveceV bi * ^7a!ma p cı neçrıvdtta buî ır 1 nifi.s ' a dela'et fT gtm maddetçe jakın alaka goraugum 2 Aılesının ısteğı ve geçım dıı ları arasında dıkkatımı çek'ı MeıOrtakov Nahıyesı Ntıfus Memunı lekds'imı? Ha^an Tan bırKaı; «ırira Orr.ur Kıın gı »an b \e persorehne a> dolavısıle arztaleb arasında muva bm i"i3 rı^3inı rlra etmekte\'m rumu, Mecıdonı da=ıle beıaber 347 genc ara'iırij bır rıc ahaıınmı sorroak lutfunda bulunan zeneve dofru «11*11116 lmk^nlan v^raÇ 3 Oğretmenlerır veja bır oğret »nket japmış NOTUMLZ akraba ve ao^tıarıma teşekkura b r tıînııs o ncaktır Bulmağa çalıştıkurı Batit bir lokantada bu ne Adi geçen 5 Bnr'snın 1 r 71 ıhrnal = meıun etkiîi, SHELL X • 100 MOTOR OIL Motoıunuzu boıç bılırım M K C amaçlar junlar: ett g ne ıhtımal vermevız Belkı baska pahalıhk 4 Derhal hayata gırme veyJ oğDr Hılmı AKKOYUT.LL 1 Makbuziara 4 kuruş >erine 5 br verde van 15lık oldu Tatmın edıle1 Ortaokul oğrencilerınin h»nıf ked; gihı canlı vapar, TeTn!z!p\ ıcı, koru20 ı* ^ ıs 19S6 pa^ar £ ırü BabtiPS^ retıme devam halı * * * kuruşhık pul japışhrılsın de'i donerken ^ln J uva u^rad'k Og ceg niîi urrarız 5 Gunun m^daları, hajat ımkân mpsleklere heves ettıkleri, i ucu ve antıoksıdan katıklar ıhtıva eden Se\ gılı kızımiz le yemeâlnl Alpullunun şeker şlrk» 1Ödedıgumz verg* resımleri mak2 Bu mesleklerı nasıl <et'tiklen ve şartları Salaş mev hanede tek çiroz buzjanca 4 kuru»luk pu yapıjtırıl 1 e aid lOBStııasında vedik 4 kışı ıdik BILGE YAMANTURK'un 3 Seçtıklerı mesleklerde ramuilı bu vağ motornnı'ızun kurum baglamasını Da^a ılkokul «ıralarında ıkcn ne dctrısıkiık olup olmadığı. roaka tek ku'uş bul" anm imkansız Tabldot olarak kuru fasu.va ve pı av 22 mayıs 195b salı guiu anı o arak 300 kuruş! clacasnı belırtmış açık ıstıaaalı çoonler ve onu kemıııcı asıtlcrden korur vreatı dolaMS le gerek bızzat \e g«rek IıSı karşısırda beş kuruş odenmekte vardı 4 kap kura fasul>a 4 kap p lav 347 oğrencının 185 1 k.z, 162 »1 eıve blr kıır ı,lanm'z tahs, darlard'i ve 4 'M a e^^>> n m 10 llra 40 kuruş cukJar ıcın bırıncı etken kolay 15'er se te graf te^efon ve ırektabla tazı>eae IK atkddaşta öeraber Aks^ra<da dokektır Şoyle bır netırt almışlar Aşınmava mukanm \aglann ondeu Tornacı jahud b ezecı olmaA gıbı el bulunaa akrabo mes'ektaj ve bJtun kfl'aıal'acir Senede mllvun'a iıakbaz a d lar salas Kız Erkek Bu kadar fahlş flatla yemek vedtren l?şırken Marm3ra kıyısındakı ışlerme meiak Bu merakın ıl.şmda dostlarına buyuk acımıza. ı^tırak eîtık kes'ldl*lnl dOşünurseK kalan kuroşSHELL X • 100 MOTOR OIL yuksek su. b 'an reVrden bırine gıdelım d nlene24 T 102 S hıçbir şe>e heves etmemek Genç. aı 1 Muhendıslık lennden dolavı tesekkjrlerınıızı arze lann hesabı mevdana çıkar 4 kuruş îov HT ' vı kon ro edt ^ bir makam 1 m dedık Ivı dmlend k Garsorun ver*ne 5 kurtıs uE pu vap şiırılnıası rok nıu' rat ve hararete rlavanır, otomobıhnızı dınç 72 S T T deriz ^eti buna fTiaJiı olnaz bulund^^u er 2 Ogretmenlık ! hususuuda kananda tadll&t vapüma«ı İnhlgarlar I m ıra Md t •. t şu oldu 3 Hekımhk 34 22 5« Elam ve Yamanturk a lelerl de bır Sanat En^titusu varsa hemen Bevıtn vemekler duble gelecek ona leştınr \e motoıunuzun havatını uzatır çok jermde olur kaııaatindesım rnem i'larmdan 4 21 * * * orayr gurrenın jolunu arar Vahud 4 Kımjager, eczacı 17 MajB'fer T ınım Yen pizar Celil Ünsal goıe oturun 5 Yargıc, avukat » 8 17 Beş senedenberı gecelı gunduzlu g < doktor oıacaktır Ona goıe kendısını Al'ah AUh' Neder bo>,e" detreyE len kalb sancılarından tedavı olmama 7 2 9 ve aı esjıı ovarlamaga çalışır Bu tek fi Sanatçı hfiraadoiı f ( r?gmen bır ırtu kur'u aniriirış hd\a4 5 9 cephelı aızu ve ı^ ıdad sahıbleıi ıçın 7 Mımar B.r IK m«>a a'kada otnıun s zı tımd?n usarmı§tıın Işte bu oldurucı 5 1 6 mesele kısmen kolajdır Fakat her 8 Gazete yazarı « e eJet m 1 decı . agırıladar pek kısa bır zaırar'd,, ben M O T O R Y A G L A R I N I N Ö N D E R İ 5 5 Pekı zamar bo>le olmaz Gencın çeşıdlı 9 Ressam kurtarıp tamamıle ıyıleştırerek normaı 8 S Ne jopolım' B r defa grd k ıstıdadlau olunca ve butun derslerde 10 Puot havafma lekrar kavusturan Taksını «Ne çersın z. dedl 2 2 yahud flerslerın bır kısırmda başarı 11 Tercuman Araçeşmsı sokagı Vog Ap aa muaj eIkı ş «e b ra getır • dedlk 1 1 lı bır oretım havatı geçırmısse mes 12 Spıker fci hL cı ivuıı. a L d leaı rehanesı bulunan ve Amerıkada kalb ANKA1İA c 3 11 14 sll 22 00 Opera »evenler an Pl 1 \e b.r sei soımrdon doE'u'a buf^'e lek secme guçle'ir A^nı zamanda 1J Harıcıvecı ihtısai \aparak vatana donen degerlı 7 28 A<,ılış ve program 1 30 Tür 22 45 Haber er 23 00 Batı muzigı •.clıanoı Bevaz pevn r bi" haftadan 1 1 matematışe ve fızıge aklı lyıce eren 14 Tuccar kalb basîahkları mutehassısı küler (Pl ) 7 45 Haoerler ve hava ra fPl ) 23 30 Caz u dans P' ) ko nuş cıgcr \e p âkı getırdı 15 15 fakat obur taraftan taııh prfebıvat 15 Subay Dr. MEHMED AU IŞIĞIGÜR'e Doru 8 00 Şarısılar 1P1 ) 8 30 Ha 24 00 Kapanış • Evl?d Bın'aıı kım lamarladı rihu't 2 2 gıbı derslen de sevıp beceıen bır 18 Ter7i t \ emek mecburı» oedı son3\ız m nnet ve şukr=nlarımı ben ve fif batı muzlçl IP' ) 8 45 Saz eeer 3 2 IST\NBUL erl ve oyun havalan fPl ) 9 00 Hajenc ıcın bu guçluk derHlı] orta'.a çı 17 Ev Ivadını • PeKi ama bunlan kaldır da hıze buaıle ef"adımız namına gazetenızm ta flf batı muzls 1 ıPl ) 9 30 Dana mü 12 27 *çll ş ve Drogram 12 30 Og'e | 5^ vjp ve b r de çıroz salatası nlsun > kar Bu pıofesyonel (911, yarı profesva«=\ıtuna rıca ederım son^eri 13 00 Şürkılar IPl ) 13 30 , zigl Pl > 10 00 Kapanış aed'k MıhPiriı mj nla>ım tarıhçı ve ^nnel 112101. ıdaıecı, koruvucu mes ' Nuri Veravlr Saz eserlerl 13 45 Haberler 14 00 4r>,a« ndar »D kkat et ıkı pmaiyon lek (151 zenaat ve ev kadınlığı yolya edebı\atc! raı' 1158 Açılış ve pro^ram 12 00 Ca7 K ıçdk orkes^r* Idae eden Orhar Bo ZAYI Aşutka Nufu« »••SOZ MUTEHASSIS Bu cıft ve>a daha cok dallı ıhtı laıından en çok ısteklıyı muhendıt•nuzı*l (Pl ) 12 30 Sadl Hoşses ten rar 14 30 Sarkılar Sevim Suer 15 00 ulnıaain ha » • Urolog •• Pekı» ded ve gıttı Han aldıftım Nufu« huvı^et cuzdarırrı ma'ler ijarvmda aılenın ısteğı vt lık ogretmenlık ve hekımlık to>'la şarkılar 12 55 Serbest saat 13 00 Kapanış Dr. FEVZİ AKKAN Canımız sıkıldı bu olava ve hPİV+ık * Dr. Bahaeddin Lutfi Haberler 13 15 V^reddln Çaır 'dngdurumu kpnHını sosterır Çocuklar mışhr Fakat bızım meslegımue f7?> Ile a«kerlı)c tezkeremi kaybetım Y^nı16 57 Açılıs ve program 17 00 Tur rıfsab ısıpdık Eklı pımıladan gorecedan tıırktiler 13 30 Salon orkes*ras Parıste toplanan goz dokedebnatç' n'up ne \apacakhr' Ba î'îteklı ıle k ı z l a r ı n v n hev".'ı çıkma sıni çıkaracagımdan eskınin hukmj yokhır VARNALI Sedat Edız ldareslrde 14 00 Nermin ku er Fahr' Kjyahan All Kocadmç s z g bı torları kongresınden donsın ve vavn ha\atına şır^e kalemılf sı dıkkatı çekecek bır nıa>dır 72 kıza \ u r . l dan şakıla* 14 15 B t i r e r r ır 17 15 Aksam muz gı 1" 45 Sark lar Bı âd tabak ıç r dort tıfsk •28 doğumiu Şaklr oğ'ıı İdrar ve Tenasul Yollar\ doğru durust ?ecınemez Bu mesleğır karşı 5 erkek Bu Mnarıf BalprlıJ, mnş hastalarını kabule başSüier '430 M ' r h i t ' a n m ızıkler Lu'fl G ırert 18 15 Operet me odi en okma tek şıse «=plı kı bunu Ni7amedd n Bezmeî ıcın goz açıcı bırcr rakimdır sanı kendıne gce rısklerı vardır Halbuk Hastalıklart Mutehassısı lamıştır Istıklal caddesı IPl) 13 00 Gönul Ak ncıdan şartcı 18 30 Necdet Kovat ırk dan5 o»^es'ra lok^n «ııaraa uıanırlar muşterj J T rım muVıenı ı^lık enr'u^tu devre^ıne gır Galatasaray Mısır Apartı " "*" *350 Kj. ar 15 30 Batı muzlğl (Pl ) 16 00 81 1" 50 Radyo fasıl.hpjeti Pl ) * onure koroiml. N Q 81 ^âle sıneması vanı rn^kıjvoltın'da dlduîğumuza"pcrfe Heı , Nıçip bu me»lpj<|feifs'>(eçhklpn hi>k nlsa v e ' b u rnesele ustnnde J n r i 1 ^ 1*9 25' Trafık saatl 19 30 Bevaz per B r tek çi'o/dan mamul bır Kapanı» manı karşısı Emırnevruz MIM Han f e l 4J '09 60 deden mtızlK 'Çeşid'l fiim meiodı'en zaman ıs »e naı^ hu'acak bır rheslek kındaftt soruya verıfmış ce,va'bÖır*'rf« * okma olmaz 3 00 » So No 10 '2 Tel 44 22 03 gerek oğretım uyelerı ve aılelet. geılgı çekıcı S 00 • tır Onu tercıh etmelı 16 58 Açuış ve program 17 00 Or 19 45 Haberler 20 00 Şarkılar Su Ikı şışe bıra rek çocuklarımız, meslek seçme 15ınzan KoHürk 20 15 Radvo Si7? esi Bır francalanın on d lımde bır lai »zener ve arkadaşları 17 30 Ftk Bu duunce do^ru olabılir Fgkat 189 Kedı arzu ettığı ıçın, H# daha fuurlu hareket ımkânı bu ret Kozlnoğlu ndan şarkılar 17 45 20 30 Çeşldli Dlâklar 20 50 Ordu dilıml S0 1 arkadan şu dınuncpler ortava çıkar Basan vc yayan SI Kazsncı cok nMııâu ıçin, Irfan DoiKema K^rpsü'evmar>n*lu'nd tn tfi'.ıl saatı 21 00 Sarkılar lurlar Herhalde bu konuda bugun Ne muhpnd 51 olmalı' Bes yıllık bır 32 Aı]e«ı ıstedığı ıçın, CumJıurıyeı Matbaacılık »• ler 18 00 Radvo Ile İnslllZCT 18 15 rusoz 21 30 Slır Dunvamız Beh Yekun Gazetecilık rurk Anonlm ŞlrkeO o*renım îamanı icın aılenm malî kud 15 Anasının veya babasının metleğı kunden daha verımlı neiıceler almak TI re*'>, F "'1 Konuz ld'ire'slnde 18 55 cet Kemal CaS'ar 21 40 Şar Garsonıve Kulak Burun Boğaz ıçın Bakanhğın dıkkat garfetmp^ıne Cağaloglu Halkevı «okak No 80/41 reti var mıdır' Burs!u nlaî h r m ı ' olnufu ıçın, •Serbest aaat 19 00 Haberler 19 11 kılar Berrin Brbay 22 00 Uzak Ik Sanlblerl (Ağız Dış) Hastahklan v» rehberlıkte bulunmasına ıhtıvaç Bılh^«sa ortaokııl vc lıselerde ng 10 Öârermenı ıstedijı için, Tar'Te 1 *• » viorak 19 20 Sarkılar llm erden (Arrerkaı Takdlrr edeı' Fet Mutehassısı NAZIME S\U\ ve ÇOCL'KLAKl Pl > 1145 Dînl . ah'akl iıusahabe hi Plrınççlogiu 22 15 Pıvano dunva Demek kı retmen bu konuda geıçl're dn"ism^ 8 Akrabaları ıstedığı ıçın, vardır. Bır okulda bırkaç uyanık 19 55 T<*1"> m 2ı 10 Seçme m»'odl sında gezlntller Cemal Reşid Rey Tuı ıslerlnl ft'len tdart »den ımkânmı vermelı, tek ve toplu, bu meslekdaşımızın bu emeklerı bıle meTaksım Recebpaşa Cad 5 Arkadaşları ıstedığı ıçm, Stı 'er 20 15 Fa'ivo "i'e+esi 20 30 Ser 22 30 Ooe'a konserl 21 00 Dais ra. Mes ul Mudtlı mesele ustunrle konusmali O ^ e n r ' 3 Kardeşmın meslegı olduSu Içın seleyi aydınlarmada çok fajdalı olMustafa Smmez v» Ksdn Öztürk Park Apt 51 Tel 45 30 98 besı saat 20 35 Klâsık Türk müzi zi$t 23 15 Haberler 23 30 Prcnrram lerın mantıklı, bazan mantıksız Ordu Cad 232 LâleU Her okulda boyle anketler yaptı muf değıl mıdır î CEVAD FEHMİ BAŞKUT 23 33 Geoe mü?i*l 24 00 Kapan 5 Münevver okuyucularımıza düşen medenî bir vazife AİL f İ M l î l Y l O C!E EİV HÇHMİE * LİAİKİAİPİBİL EİZ •İLİAİHİ1 FİA'TİHV "ÖİM EİRflHİA • zia [NİSİKİAİR • E M N İ K Y E BOK S A Oğretmen ve Oğrenci Köşesi I Meslek seçmede yapılacak rehberlik Yazan; Eski Bir Öğretmen 71 i i !(,ibi Canh SHELL xıoo MOTOR OIL Azanti ierimi Dr. Ziyaeddin Makfav
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog