Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

H A Po/ıtiks Amerikan siyasetinde değişikük istcniyor KÎİİstnin ş Bakanî O eeen ar T'inaa Du Bak»nj TeotokM'i" M*ıfi< etmefe haîulaadıçı hilıttknmisvonu 28 fa.a.) NewYork l«r mecli'îi dış işl»ri rilmişti O gunlerde Yunau Tımes gazetesı. M<«kova hükume+i başkam Demokrat Jamre Kıchards, •rtodpks kilisesinin ileri ge!en napazları Dış Bakana çatıyorlar r t Kıb tsrafmdar] A.merıkan askorî şePe dün televizyonda vprdigi mülâka*ia ra meselesinde sert bir riyaset» «f rine rapı'an yan r«*smi dovete dsir Rusvava sskeri vpys sivı] Amerihîb nimadığını soyluyorlardı, T>t>ha Kueim vavınladıâı hir başmakal* kan yüksek çahsiyptlerinin göndeliddetll bir politika takib ed»<ok Şir d« şovle dpmektedır: rilmesİTie rnubaiif oldııjımu bildirDış Tşleri Bakaruıun işbaşıns getiril«Millî polıtıkamiîîin ıım'Hnl h s t mig ve Amprikan tısva kuvv<»tl»ri mesinl laleb edıyorlar<tı. Jan, Sovyetler'e ar^m'îds daha »ı kuTmav başkanı Gpnpral Nathan . Tmnan Başbakanı. ki!«seı>i« h'i "k •aarruzuna gogu* gerrms. Dss hleH fcı twna* ve mubadpleler için bir Twining'in eeç^nleHe Ruslar tarahaztrlıvarak tatbik *tme fmdan yan rpsm! bir şpkilde MosBakJüu Teotokis'in Htifasını rPdde*icab pHirmekfdir. Hattâ btı tigini açıklajnış ve aytıı ramanda 'bîiknvava davpt ^dilmp^ine işaretle R. dix adamlarinın Kendilprine aid +s goç Hı!e kalırunlftır, deniolhuysn işfere kanstıkUrtni da a!e lebilir. Biz hıı fikirierin »erbestç» jövle d?mi?tir: sen söylemiş, bıırdan tpnkid phnistit münskaşasmdan ivi nerire alınacacRuslann bu »güler yiiz go«;terKaramanlis Yunan.istamla geflis mi ğıns inananlardaniT;. Sovv<*t v» A m«» sivaseti. h^r $pvin Amprika i!e ftııa' sahlh hııîunnn nrtndok* kılisfmerika mıinaspbeflermin. hakikl dostluk plânına dayandığını Avru»iniıı iler*> gelpnlerini > " P vtırmus leri üe mukavesesindfn paya ispat etmek ffibi önemli bir Btuydu, b'i mueadeleden galib mi iî. Hâdıselpr bueijn öyle nn.nıru ıhtivg etmektedir. Euslar, çikmıştı? Y n n a n D " İsleri Bakam Teotokis'in Kir noktava varmiî Kiılunııvor ki, rihat hedeflpri olan NATO'nun daduııkü ishfa«!, h'J defa b" istifamn So\\pt jpfiori gprbpstçe fikir rnü ğılmasına vannek içm şimdiki dııBaşbakan Karamlnı> tarafından k»bıil j b^delelpri baK^Lnde »ampivon tsvn nımıın arzettiffi tetılikriprin phemeİilmesi Atinada nrtodnk' klüspsi H lakınabıhvorlar. HaHâ. vüzleri kımiyetini aîaltmaya çalışiyoriar. derlerininıstedıkJerini vaptırarnldik «armadan, bizi. arava bir d«nir H » han^i bir ş*»y eörmek veva »r lerini ve hukumetlerin de bıı paoazfenn tesiri altında huiundukîannı perdp ç«kmi5 olmakla suçiandınyor yapmak imkânsi7 olan bu seyahal!ar, Bu konuda, Amenkan politıgösterraişttr, lerin şahsam alpyhindpvim. Fakat Kilise v D'.5 Islpri Rakanlısrm» dana kasındü eörülen kararsıthk, yalnır pğpr Ruslar Gcnpral T«"inine'L sa•ert bir politika takıb eder.pl< Mri«ı Sovvet prorjaeandasının isin« yarahib bu'nnduklan JPVIPTİ tpftiş içir» nfaı geHrllmesini istcrabti. bgrenhn rnaktadır.> i*men Havct pdprlpr ve aynı makrnt H* bovle bir politiki takib edilmesini, Jstiyenlerden ZLraat Vpkili \ RusyRya pitntpli mL gihnempli mi? Amerikava bir sabsiyet C"Tiveıof,. Karamanlî? hukıımetmde 'Dı; rs*, tabiatile vaziyet değişir» Ne«York 2? Ca 3 ) T»msilHUleri Bakant olmustur! Basbakat. M«ıi.mımıti||MimillllllH|lîlinraiIIIIHIIIIII!l!llll'llııııııınıııif bundan bir kac hafta pvypl .kendilerine aid olmıvan isleıc hnrunlarını amkrrçasınlar dive çartısi kilise liderlerinin taleblerine şimdi boyun e j tnektedir. Atinada hu hâdiw!eri tpf«ir pdenlcr diyorlar ki: «Tpofokis. Kıbn* mpsplp•inde mutedi! bır politıka takıh ediyordu. Sündi bu stya^et şıddpt ynlun« dokuJecekS I • Yunaıt ortodokîs kilise^itim hn lipÇş rivanndn Ruslar, Aetc varmak. bnylp hir «ivasptin ta«tjk mpvkiinp kontnasui! istedısri mn balık avhyan rnotorç el k»ndu »"SOV.VPİ Rusyada. her an erntş 4ıakkakhr. Böyle yapıldıgi fakdirdp ölçüde bir avaUlanma patlak İzmır 28 (Tplefonlal Bugiin Atinada bn hâdi*pİpH •pf'îir Pdedi «}enl«r diyçrlar ki: • Tpotoki?. Çpşmp açıkUrında kaçak baük avKıbns nieselpsindp mu«pdıl hir pn ljvan 60 tonluk yenı bir Yunan moWashington 28 (AP) Komülitiko fakib pdiyordu. v<imdi bıı ^iv« toru yakalanmiftır. Evvelâ kaçnjzm alevhtarı Beyaz Rusiarin ara •et siddet yolunn dokıılefpk!» mak iütıven Yunan motorüne. SaTunan ortodok' kîlisesinin Kovlp hıl Muhafaza botlarımırdan iki top larında kurdukları oRus Tesanütçiıleri Millî İttifakı» cprrfiyetanin •ert bir sivasctp taraftar olduzu a?lkudır. Valnız, bıı polîHkn ilp np .•! artşı yapılmiî ve sonra Yunan mo bajkanı Dr. Viadimir Poremsky, He edilebilir? Ba>5i Ynnan TPVTPIPH toru p]e ıçeçirilmiştir. •U. S. News and World Report» si ne jtöre. M• kario«'ıı Hind Okmnu Mntnrde 400 kiio bahk bulunmuî ya«f mecmuasında çıkan bir yazıBnndan geri gptirtmpk. KıhnMn Tıı v» Yanı Katerıni admd?ki kap»an nmnistana ilhakını «arlamal, join hn ile 5 tayfa adalete teslım edilmiç sında, Sovyetler Birhğinde gıttikçe kuvvetlenen bır huzursuzluk ve «ert slyaset clzemmi«! Atina btıknm* lerdir. ıç kaynaşmanın mpveud olduğunu H. AtlantiV Pakhndan crkürrpiinl. Inriltere ilp siva^i mnnssobptlpn I*Pve her an geniş ölçüde bir ayaklaD •eeeğbıi iVat etmpli 'miş Rııiva ilp ma patlak verebileceğini belirtmış Hjıha :ı t*iiına^chp(|pr kıırarafftnrin'i Hr. Dr. Porenmsky, Kızıl Çinde de bahsehnrlı inıfs! Bn sckildr. Bahlı bir ihtilâl patlak vermesinin müm «•evletleri nrkurmpk. Kıhn«m da kpn kün olduğunu, fakat, bu cereyamn, dHerine birakılmasını sağlamak mrimParis 2S (a.a.^ tnsanlara mahsıif Rusyaya kıya^n Çinde daha yavaş kf>n olurmus! 'Ister mutedil. İMpr «iHHptli. Kıbnt* EiHa maddplprinde gitgide artan bir inkiçaf ettiğini söylemiştir. fair Ttınan politikaM fiv^'iko ilp np darlık hıssedılmcgp baçlanrruştır. Dr. Porcmsky 1922 de memlekeDunya lanm VP gıda teşkilâtmda tteelenmeyp maHUumdur. tosbıt pdıldığınp Eorp. l%fl senesinde tinden ajTilmış, İkinci Dünya Har Ömer Snmi COŞAR insanların yetpr milctarda gıda mad bi sıra.sında, Rusya dahilinde gizli dpJeıine sahib olmaiarı için. buniarın bir seyahat yapmıştır. Başında bıı s'şasıdaki nısbetlprde artmaları lâzım lunduğu teşkilâtin Rus halkile tepelmpktedir: mas kurdueıınu ve propoeanda fa Şeker yüzde 12. zabirplpr vÜ7dp Z\, aüyetlpri idame ertığini, hazı Rus tnhuml'i maddplpr yür.d» 25. yağlar diplomatları vr Sovyet ordusu men yızde ?>i. et yuzde 4 > kum *. fiıblarından yardırn gördüğünü söy yiızdp R . süt \iızde 10fl. taze O lemi^tir. yuzdp 1H3, New • York Times gazelesi, Rusya ile daha tıkı temaslar kurulması lâıımdır, diyor ble" Bir Yunan moiörü yakalandı Rusyada yayılan huzursuzluk Dünyada gıda maddeleri darlıgı Bulduğu uçak bomgene feci sekilde bldü basını karışfıran bir Baiıkesır 3* 'Telefonla' O'.martesijgünu Iran Şahı ıle Cıımhur Başkanı Celâl Bayarın huzurlarında yaNew York 2 la.a.ı İneılte'p saR pılın ]et bombard'.man tatbıkatınddn spara 'atış mahallinin civarmda do btk Vaşypkilı Sir Winston Churlştfan Kai'aman koyunden 16 yaşında chill'in Jnsıltprenin lanhine daır Jbdullah Kaçar. tarla içınde bir ro jvazmakta oldıısu «Ingilterenin Doğuiet bombası bıılmuş ve bunu evlp ' ?u Birth of Britain» adlı psprin ılk .'ibin ahırına goturerek SP't hir ci I cildi «atışa çıkanlmıs olup. «Amerisünle açmak ıstemiştir. Bu esnada i kada en çok çstılan kitahlsr It.«fe«ib*mba infilâk etmts. eiırültuye kn | şan köylüler Abduüahı aievlpr ıçin ninf baçına eecmiçtir. Bu eser bundan din kurtarmL;lar. çıkan yancını son ancak altı hafta evvcl piyasaya çıkarılmıştı. dürmüşlerdij'. Şehrimiz hastahanesıne E'!f!rllen Adanada bir coban kayalıkAbdullah tedavjere rağmpn kurta rüamamış. vücudunden dumanlar çıtan düsüp öldü ka rıjca ölmu'+ui'. Adana. 28 'Telefonla' Feke kaSuçlu olmadıklan haldc . zasmın Cızerin kb\'iınrie. 12 yajınds Huseyin adındakı by çohan. koy çitevkif edilenlere tazminat varınd?kı kayalıklarda keçilerinı ot"Ankara, 28 (Cıımhurı; F'Telck5' lahrken yükspk taslardan hirinin ür tzmir mılletvekıli Mehmed Alı Sebuk rerindp muv"a7 pnpsıni kpybedip d'istarafından B. M. Meclısme verılen ve muştur. Kücük çoban oarçalanaıak lıdalet konusyonımda bır muddetten dlmiıştuı. beri muzakere edılen «suçiu olmadıçı Konyada tavuk satışı halde tevkıi edılenlere tazminat verUmesi» ne dau' kanun teklıiı bugıın yasak edildi teklif sahibı tarafından geri alınmı^Kony? 7Ş ^Telefonlal Son günhr. )erde tavvıkiarda sık > k eörülen vp n Mehmed Ah Sebuk. aynı tpklifi dd bir salsın haline gelme tph'ıkesı EÖsha çumullu olarak yakında Ceza U sulü Muhakeır>elerı Kanun\ında ya teren yalancı v«ba hastalışı dr>!ayipılacak tadilâtla bırlıkte jenıden MPC sile belediye bugünden itibaren şehırde tavuk satışmı yasak ehnistir. lise verecektır Ancak. her birisi için vetprınpr saahk belaesi ibra^ edenler bu tavuklan ?atabıl=cekl<>rdir. Churchill'in son kitabı AmeriUada en çok kitab ilân edildi Hindistanda Koleradan ölenler azalıyor Ntanbulım S03 üncü fetih yıldönfcmü, bugün yapılacak bir törenie irat lanacaktır. îstanbul Fetih Derneği tarafından TJ*ransız gazeteleri «muazzam bir IU fayialarm nasıl »gızdsn kuiağa yaMille'lprarosı ea^ete tâHibu münasebetle bir kutlama töreni ha • iistimal karşısındayır.. demftkte. yıldıjını tetirik etmek idtedim.» k>H, htmtı hab^rlerfn » r 7irlanmıştır. Programa göre, ssbah bükuroetin tahkikat açmasını istemek Hâkimin kararı bekleniyor. saat 10 da Edirnekapıda toplanılacak tedirler. Hâdise judur: *** h*stç* vaymlanmasını ha. ve buradaki kitâbe önünde ihtiranı « Fransız hükumetinin bütçesinLmıdra. Moskovadan yeni MT lcîdar ede«edpk mahiyette duruşu yapılacaktır. da, ihracata yardım maksadile 3 mildavetiye bekliyor gördtileT Müteakıben Ulubadlı Hasanm me yar Türk liralık fon ayrılmıştır. Büondra, Moskovadan yeni bir dav« 7.arı ziyaret edilecek v« bir çelertk tün ihracatçılar bu fondan faydala • tiye beklemektedir. Ortada dolaBerlin, 28 (a.a.) Milletlerarası konulacaktır. Burada fetih sehidleri nıyorlar. Fakat şimdi öğreniliyor ki, şan söylentilere göre, pek yakmd» gazete tabileri federasyonu kongresin için bir bölük asker tarafından ha bu sekilde yardım gören ve bilhassa Sovyet idarecileri, İngiltere Kıaliçcde basm teşekkülleri ile yayın te vava ateş edilecektir. vergiden muaf tutulan bir çok mal sini Kremlin'e davet edecekleıdir. ?ekkülleri arasındaVi münasebetleri Daha sonra Topkapıdaki kitâb« 8 İjır Fransa dahilinde satılmaktadır.« Bu hususta gayriresmî temasiar oltanyim edecek esafları tesbit maksa niinde de ihtiram duruşu yapılacak. duğu, fakat hemiz kat'l bir anla«ma**• olsiın iugeatttHM bir tıkdıle mılletlerarası yayın derneklerile Molla Gürani'nin mezarı ziyaret otuya varılamadıği söyleniyor. müzakerelere girişılmesine karar ve nacaktır. Bu zıyaretleri müteakıb Japonyada yeni bir »tom hastalı$ı Wlk iki »tom bombasının infilâkına *** ıTirenköyİTtıHc ^** n*€tf« B©f!*f rilmiştir. Fatihin türbesine gelinecektir. BuraB»tı Almanyada g;azet«, r«dy« ?ahid olan Japonyada şimdi de yarnn y s p d a n * H«* yohııı UiBÎesİ Diğer taraftan, oy birliği ile kabul da da saygı duruşu yapılacaktır. ve rineıml» garib bir «atom hastalığı» belirmiştir. pdilpn bir karar tasarısında da gazebalds, Fethin yıldönümü dolayısile gece atı Almanyada 671 gündelik gazete g«(«n haTİmndı» yapıldıfı te kâğıdı fiatlarında her türlü yersiz âhideler ve hisarlar tenvir edilecek. Osaka jehri hastahanesinde doktorlar intişar etmektedir. Nesrediien i« h«jn'rı yol Kitrn«>ın!«tİT. Boyle yabir çok «şizofren »tomik» lerle mejartış protesto edilmekte ve kaydedü radyoda da konuşmalar yapılaeaktır. tatistiklere göre, bunların günlük ti r m kalmıs bir çok voHar. siıruBg\ıl olmaktadırlar. mekte olan fiat artışlarının ne irtibBu hususta doktorlar şöyle diyorlar: rajı 16 milyon nüshadır. sal masraflarmm fazlala^ması, ne de Gene Batı Almanyada 238 .adyo ve« Bunlar, bir atom itıfilâkından sudut kî ilgili kâğıd fabrikalarının umumî dv bastalanmış olduklarını sanıyor'ar. rici merkezi vardır ve hunlar 12 mil hirıJe yapi T« hnar İîi«i Ç<* rumu ile mukayese edilerek haklı Halbuki hiç bir seyleri yok' Ve üs*e yon fa7İa radyo sahibi için değişik gösterılpmiyeçeği belirtilmektedir.FijfİdjVOT lik. atom radyasyonları ile zehirlpn programlar yayınlamaktadır. atlardaki artış habprlerin serbestçe SeK«>bi? Istatistiklere göre. Batı Almanyada mı?tir. diye yemek de yemek istemivayınlanmasmı haleldar edecek maBııtiin h« i ş ' c " yorlar. Bu da devamlı bir surette za 5300 sinema >wlonu vardır. Bu memhivette görülmüstür. lekette her sene ortalama 108 fiiro | kamı«" n " eni1» en n«f». fiat tekul yıflamalarma yol açıyor.» ; Bir başka karar tasarısı da gazeteçevriliyor. i pden* TMmfv? mecbtifsaöuz. Bn *** İprin ilâve bir ücrpt BİjnmaksiTnn n *** | adfltnm fentıt v« maM ktldtetl hakAtom devri çocuk oyuneaklan çakla t<ısınması lehindpdir. Fedpra» Kadın sekreterde aramaıı va«flar I JVirleşık Amerıkada oyuncak sanayon, Unesco'nun bu konuda mü kmdaki rpüikjalar ekserira easari ** yii. latom devri» ne ayak uydur p a r i s t e büyiik bir şirket'ıkadın wk j Hahalprle bulunmasını istempktedir ohıvor. Bir miı+eahbid. tekatmia reter) aramakta olduğunu bilBir üçünçü karar tasarısı da basuı 13 milyon dekar arazidcn muş va7.iyettedir. Üç tekerlekli bi * sikletler ve hattâ ayakla içletilen pe dirmi? ve ga7etelere verdiğı jlânda da fevkinde M »livor. Tapanuvoî. Ketelefon ve telçraf ücreflcrinin azaltıldalli küçük otomobiller çocuk oyun bu sekreterde ju vasıfların bıılunma>n falet »kopiirnı, rapt«K'«»«i ieia amasını taleb etmektedir. Federasyon, 23 milyon ton hububat enkları satan diıkkânlardan kaybol j !e7im geldiğini açıklamıştır: «mı formaW* lâısn». HtHi^f şıkaaçeşidli memleketlerdeki tpsekküüerlalınacağı tahmin ediliyor muştur. 1 Kadmhğı belli olacak! ?, Rr e» \<s (Jnroyor. ÖiHiâf brtnıedeH de ne hükumetleri vasıtasile jjjjrlletleraB\ınların yerini. elektrikle veya ben kek gibi düsünecek! î Asil hir fcaİQ ikmal edi1*m!yf»r. racı ulaştırma birliği nezdinde bıı volda fpşebbü^e gpçilmesini tavsi^ff Konva 28 (Telefonla) Ovaya zinle işliyen ve saatte 8 kilometre dm gibi hareket edecek! 4 At gibi B<nim aw!«y«>m»d'ffmı nokta ffedpcektir. hereketli yağrmırların düşmesil» kateden çocuk otomobilleri almıştır. çalışaeak! 5 . Melek gibi »hlâkh «inr: gavet fimidli bir duruma giren e Hattâ çocuklar bu küçük otomobil olaeak! ( Son deree* «bıriı oUlere anneleri ile babalarmı da bindikınlerin ilk tahmin bülteni bugün rebiimektedirler. Bazı dükkSnlarda ck! ca|rnı f«n «dî"»«lîti rtvin edetlet. *** Ttraat teşkilâtmca yayınlanmıştır. pedalli çocuk otomobillerine rastlanıRnmı da mnfoohhid kabnl edefee, A Ile orkeırtrası 13 milyon dekar ekilmij aranden yor. Fakat bunlar da büyüklerin I>omada Masiero adında bir mu •rttk: idrak edilmesi tnuhtemel bulunan oTomobillerinde olduğu gibi radyoya Çabuk yapoiMia! dİT* gııuet**• sikisinas. 11 çocugu ile mükemsahib! hububat 23 milyon ton olarak tahmel bir orkestr» yapmış ve kon.»er]er fW©jîe ı i e Ifi^unt v a ^ . Çocuklarm en fa7İa beğendikleri min edılmektedir. Bu mıktar geçen vermeğe başlamıştır. Bu orkertra [ T;in b»sl»n»ı»"'l» hitnMal araMSsenenin 13,300.000 tonluk istibsa • çocuk traktörleri> dir. Bunlarm s« bilhassa Mo7art. Beethovpp'in « w daki moddet Mirhnda «ntm raml* hşı rekor »eviyeve ıılaşmıştır. line nazaran %75 fazlalık gösterlerinde büyük bir muvaffakiyet k« ' ma«i lâ>!nn.TarMMW«Tmea m ksda» 150fl kişi, 200 gcnc kura prinj, mektedir. Eğer gene zamanında ya§ *** * »»nmaktadır. j Radyo ıpikerinin mazereti •nmzlannda trenden alarak murlar yagarsa artış nisbeti yüzde *** j httradadrr. Ondnn gonı<s da biztJS irlesik Amerikada Stanford Ünievlerine iade ettiler yiize ulaşabilecektir, Babalann mesleği ve fornkhiT ynllarm l»*k wt mİMrf*""* ae ayrersitesinin bir radyosu yar! Bu radyonun spikerliğini yapan talebe p r a n s ı ı MilU İstatistik Bnntitüsü! da eiçek Hnnıjhm» *»n»ne«!«İB §*St.Nazaire, Fransa 28 (A.P.) 1500 tarafından yapılan bir ankete I Uyod Dawton, geçenlerd» haberleri ' ıi anlayamıvonım, Detaek mal kadar nıımayişçj bugün polis kordon göre. vasati olarak iki eoeulrton biri, okurken söyle demiştir: Iarını zorlıyarak Cezayire sevkpdil« San Francisco'ya atom inflU babasının me«leğini rutmaHaA*. mek üzere, trene bindirilen genç *** kur'a askerlerini omuzlar özerinde kından uçmu? parçalar düştü. Rad Riına Kuduz ve yarasakır evlerine ta$ımışlardır. yasyondan vücudleri yanan yüzleree Efendim! H«tüs kabo'rj kafis! Sayıları 1000 i aşan polis v« jandarki$i. San Franciseo hastahanelerine XTew York Tıb* CemiyeKnd«n wk* ' nan bir teblige göre. kudıre h»«ma. dipçik ve coplarla nümayUçiİPri Afiantik paktının yeni Başkemu kusmaktadırlar.» önlemeğe uğraşmışlarsa da genç a« Bu haber, bir panik havası yarat tslıjınm invsnlar »rannda yayılma j tanı, «Müdafaa için bunlan kerlerin trenden irdirilmelerine m5 miî ve spiker mahkemeye verılmiş sında varasaların büyük rollpri v»r j C»nt*n, bonn Hn»pMi»»eve »scbaî 1 kulİRnmakta tereddüd ni olamamışlardır. Emniyet kuvvetletir. Orada kendini müdafaa ederken mı». 1955 senesinde Birlegik Amerik» i ol*cnk fofctldp homk TapmftiBBsms etmiyeceğiz» diy»r rinin göz yaşartıcı gaz kullanmalarına şöyle demiştir: da yara^aların ısırmalarından kuduz j Ii1«e re yol yamalansıaM mukabil nümayişçiler de polise taş. • Sosyal psıkoloji derslerini t« kapan insanlann snyım 473 A bul \ Paris 28 (A.P.) Geçenlerde Avrulyi (ICflfti 1*117 demir parçaları ve raylardan söktükkih ptmekipyım. Bu haberi vprmpkle. muştur padaki Müttefik Kuvvetler Başkomu•yl* f K y n r fci: bie aı«n!eri somunları savurmuşlaıdır. İki taraftan bir çok yarah vardiT. tanlıgma tayin edilen Gen. Lauris! Norstad bugün burada verdiği beya ] Trende bulunan 200 kadar kur'a as nMrktan fikartp MT vaxHe M hari evlerine döndükten sonra kali natta: cAvrupa bölgesinde kulliyetli [ b?hk dağılmış ve şphirde intir.am kıı »tomik hava kuvvetlerimiz vardır vt | yohiHiia r>tm«mne Jmkâıı bnlaatakullanmakt» rulabilmiştir. St.Nnzaire liman ame mudafaa için bunlan yv, Owntı içtn d^ Boffay, vwiı ftui tpreddüd etmiyecegız.» demiştir. !e.«i ve gemi inşaat tezgâhları işçilerı rö^Vrf* Shl hipokırmıj mjaeta ea «rasında çok s«vıda komünist var Norstad, yakında emekhye ayrılayııkarı kadpmpdpkt hiıknme^ O*Ödır.. cak olan Gen. Alfred Gruenther'in mndahak>»i lârıiH eefir.. Cezayirde kiitle halinde tevkifler yerine geçmektedir. devam ediyor Kritün yollan fföıv*«'vo«K ki. Gazetecilerin bir sorusunu eevabCrzayir. 28 ı"A.P.l Av uçaklan landıran General, NATO'ya mensuh Rimhilir kar ianegi ymrt bai4e bcktarafından destçklenen Fransız bir Avrupa devletlerinin asgarî sarfiyat«Htrmaktadır. lik'rri bugün iki ayrı çarpışmada JS larının azalmadı?ını, bilâkis her yıî B. FEUK r"e7avirli milliyetçi âsiyi öldürmüş arttığını söylemiştir. I^rdir. Norstad, NATO bölgesi dahilinde Başkfntto emnijet makamları. dün B«l«di.ve. M jet uçaklan tarafından kullanılabilehakkmdaJd şehrin «ıırlarla çevrilı mpşhur Kaz iddinya v?riyw ba mahallesmde yapılan bir arama cek hava alanlarının 160 a çıktıjhnl, taramada tevkif edılen ^22 kadar şür 1151 de, teşkilât kurulurken hava »beli şahsı sorguya çekmişlerdir. Po lanları sayısının ancak 15 olduğunu rmpktubu »Idık üse gnre bu aramatarama neticesin anlatmıştır. | »«Tijınd» hlrınni wbıt»dp (V'tertriEf de kamyonlar dolusu çeşirili silâh. j Hpktm'pr Bırlıemln) kotızi'PSlnds «Iscphane vp tpçhizat PIP gcçirılmiştir. Gazcte kâgıdı fiat artışları protesto edildi . Fetih yıldonumu •or«»nl«»r yspılarak; FaHhbı ttkr Fransada büyiik bir suüstimalin ilk akisleri L Emif verjjmiş, bir ie»«ÖT btı i«H tesebsAm ka B Konyada hububat rekoltesi viizde 75 fazla Pariste Cezaire asker sevki aleyhine nümayiş Avrupada aiomik hava kuvvetleri B Kalkıita 2S l a a i Hukumet ssglık teşkilâtının dün açıkladığına "ore. 1 ocak 1 . K İİP 15 mayıs l'Sfi tarihlpn 9S ara<=ında 914 kişi kolerarian olmüştür Aynı müddpt zarfmda l1»».' kolpralı. hsstanelere kabul edıimiş. dicer taraftan dün 10.3 kişi hastaneye kaldırılmıştır. Kadınların bacaklarını kontrol eden belediye Şıksao 28 u a . ı Sıkago hplediypsi. mühendıslerindpn birüii kadınların bacaklarını kontrol ıle vazifelendirmiştir. Bu konholun sebçbi. kimypvî maddelerle dolu olan torlaı. kadınlann bacaklarındaki navlon çorablannı ne dprecpye kadar çürüHiyor. Bu hu«usta ortava atılan iridıaya gore, toz'ar çorablan pek çabuk bozuyormuç. Irak Hariciyecilerinin, ecnebi kadınlarla evlenmeleri mesele oldu ı Haydarpaşadaki kaza tahkikatın» rprrn»r çaiıjmaktadır l l c t | Adana 28 (Telefonla) Ziraal dün devam edildi "'i Bplgrad. 28 fR.ı italyan KornüJaponyada Uraga tersarıeslnde inşa PJ ? a gıınu Haydarpaşa köprüfü uze1 r smplpsi ücretlerini tesbit komisyoist Partısinin şefi Togliatti. bugün vapilma7 Haftaria 1\r plındur .4?* huıaya gelmiştir. Togliatti. YugoSlav rı.ı bu vıla aid ücretleri tesbit et edllpn 2t 500 tonluk •Bafcrtıan» tankeri rınd e vııkııa gelen v» ıkı kismın blü daki giinlpr d» t#««i7İik ı^erîrte tahsıs yota çıkmıştır ' Tanker Öahreyn ada mıı,5 kışının de yaraîantnanl He nehiikumetinin mrsafiridir ve bir Yu miştir Buna enre. gecen sene 18 •dlllr T»nad vprsi'dır larından ynk'edıgı akaryakltı hamılen tıc«Ienen trafik ka?ası tahkikatina drin goslav açkeri uçağı ile gelmiştir. Umumt efkâra ^P TstftnMı' hçîrişeV». lira'olan çapa ame'.esinin haftalıâ' önce Iskender\ına bilâhare hmanımiTa dpvam edilmıstir rilprinp htldtrılmpk ftr^rw İTahımlziî! Belgrad hükumetinin Kominform bn yıl 25 !:raya. gecen sene 10 üre gelecektır Kazayı yapan vatman İbrahim Irdo Bvnpn npçrtn! •'^yifufiTîBîlft rtc& sde dan ıhraç edilmesi üzerme ltalyan • Batman. ln ha7.ıran sonlarında lima ğ a n idaresınd"kı tramvay dun depodan rtm Komünistleri dp Yugoslavyaya karşı olan pamuk toplama ücretleri bu r\ımi7.da olacsğı bildtrılmektedir. 4 kifihk bır bıIırkisi heveti tarafınrtan! cpphp almıslardı. Şimdi ise i'ugoslav yıl 12 liraya, ki7ak işcısirtin geçen muavene »dilmistir. Bıhrkişi raporu { Ga»t»mi7m 1 mayıs 5S6 tarib »> 11*9 « ve italyan Komünist Partileri arasın sene 25 lira olan haftalıği bu sene | Bir Sşçi elektrik cereyanından öMü h*nıız MuddeuTnumıliğiî vprilmedığın I « y ı ' ı nushajınm 3 «ahıfe 5, gutununda da harısm? olduğu görülmektedir. 35 lirava, geçen sene 40 lira olan | b93İı|ı fl lıra dnndirdn d b İ | altmd* l t d Togliatti. burada Mareşal Tito ile batoz işçisi haftalığı bu sene 60 H j Maltepede Gumussuyunda Yas*f Sa den kazanın sebebi «nlaj.lamaTnıytır j (lft.OOfl l nere aid 5 numaralı lâatik fabrıkasınj k*ndis'np bır itomnbTİ acen*a3îrilr. mtıgörüşecektir. Vatman ibrahim nezaret altındadlr. raya yükseltilmiştir. Amele ücret d» çalışan işçılerden 25 yaşında Hasan i çtl^ıı v»r»»n KMHÎI Azer adınis Mareşal Tıio'nun. tam Mo^kova se<>vık, dun sabah fabrikanın mahze N e t i c e n ' n bugun ahnması muhtemeldir. b , T d o l ! < r , d l r , c , r l , n »Itndıftı kendlyahati arifepindp ToEİiattı'yi Belgra lenndeki bu artışın pamuk ve taDun. kaza yerind« ayrıc» bir tatbi ıtrttn baska wıcları o'urj elznadığlriîî! rjnde elektrik kordonunu . düzeltirken âa davet etmesi na7,arı dikkati çek ht! malivetme tesir edeceği söylen cerevan çarpmasıJe ölmıı^tur. . H9dis» " a t yapılmıjtır. arastiTilmakta oldu^I, vtzıhüigtl. . mektedir. | ••rafında miştir. Kemal A7«rin Vpkılı BP?e+e!*i'î* vscMüddeiumumilik», tahkıkat Hastanede yat»n Yugoslav • İtalyan Komünist Partileri barıstılar! Adanada ziraat amelesi ücretleri arttırıldı YAZISIZ Bahnan tankeri Japonyadan yola çıktı I tanbul Mpjıhah«»ının b*lı hir ffic'.adır» • d«n!ldığini hürilnpn hab»rd« kongrs ] tlvpslnln «Ö7!Ü hpr haldp t»vr\ olarftk Bu »*wi»trt m a k î e d b e ! ^Pîsnnba o r t a d a d u r m a k t t < « »cıif'i'. ?*• <r!M B?k>• M»7b»hRd« 1? Yi i B=>sdad 28 (A.P.1 Hükumet. Irak Harıcıyesi mensublarınm yabancı Antplya. ?S 'Telefonlsıi Sehrimi? kadın'arla evlenmelerini yasak eder» de hal sncılıgınm inkişafını temin ypni bir kanun tasarısını meclise sun ınpkcaHil? zirai mücadele teknisyenÜCİ taraf:ndan espk anlarilp mücademustur. Müzakerelor sırasında. Amerikalı IPVP başlamlmış ve her bir eşek arıbir kadınla evlı olan eski Basvekı' sının S kurusa satın alınacağı ilân Dr. Fazıl Cemalî. hükumetin böyle edilniistir. Bu ilânı mütoakıb AntalÂntalyada ılk koza mahsulü bir yasak ihdas etmesini tenkidle de ar"a esek arısı avcılığı başlamıştır. Bazı cârenciler bu suretle günde Antslyp, 2g ıTplefonb' MevsıDogtı Beyazıd 2S 'Hususi' iki min ilk ko^a m^hsulu hugün Borsa mıstır ki: < Bir Iraklının bir Türk. bır Pa 1013 lira kazanmaktadır. Şehir hamgündenberı devam eden soşuklar şıd VP müstah.'=il Hayri Ter kiManlı ve İranh kadmla evlenme maHarından bazıları da eşek arısı detini arttırmif ve Hağ küylerme kar avcılığmı risha kârlı hulmuşlardır. y mesine hence sebeb voktur. Zira bu yagmaga baslam'Stır. memleketlpr muttefikimızdirler.» j Diyarbakırda milletlerarası Anfalyada eşek arısı avc!İı?ı basladı Yeni Alman donanmasının gemileri Bonn, 28 (A.P. Yeni B. Alman Honanmasının ilk 3 gemısı bugun hız mete Eirniiştir Bunlar 1T ar tonılâ.0 toluk süratli devriye gemileridir. 17 şer kişilik mürettebatları vardır. 5üratleri saatte 40 mildir. Bir adam Dolmbahçe çamVıklan altında intihar etti 1 yspmaktadlr. ' «M'ırapaat+p ştjnları b'ldırcîektedîr; l»hw hakkınd». CuMhurl'liBince varjıl»»! tahbu s»ıçurt varid o!zna y>lıında karar 'îadır 50 yıllik mnbenHişlpr ÎÇÎM dim jiihilc yapıMı Tıirk yıık«eW Muhendısler Eırhgı Doğu Beyazidda kar yağıyor V EF AT Beyoglu Hac^oulo amnıhnıra ve tuDiyarbakır. 28 fTelefonia' ' 5chAnkaıa. 2» 'CumhurbetTelçksi hafıye »nagazaîi sabık Mudurıı Bav Yorgı Çıço\iç :n sevgılı eşı. Bayan OğrenrlıgiTnize gore memleketimi'dp rimizde Mardinkapı vırajmHa feci biı Irmı N'ıkolaıdu v e Bay Tom Çıcoviç'm vuku bulan son seller ve zeb.ele do intthar hâdisesi olmuş. Halef l.yguı annelerı layısıle dost ve muttefık Pakistan ısımlı bir şahıs. Memo Silvaniı ıdahukumeh. Kızılaya 41.230 lira tuta re<"nHeki tnprak dolu hir kamvoııi'n Bayan ANNA ÇlÇOVİÇin arka tekerlekleri altma kendısinı atkısa bır hastalıktan «onr^, vefat prt'gı rında cerrahi malzeme ve çadır yarmak «iıretilc hayaiına vın vermi^+İT' denn teessurle bldnı'nr. Cenaze mer=simi varın çarçamba "0 nnavıs SAYIN DOKTORLARA taat 13 te Bevoglu Panayıa Rum •esınde ıcra nlunacukti'Isbu ılân hususi davetıy» yerıne kalmdır. Cenazç Lev*>:mat\ A"gehd!s TF! 44 13 52 Pakistanm Kızılaya yardımı Diyarbakırda feci bir intihar bir ziraat kongresi toplanacak Diyarhakır, 28 ıTpIefonla' Bır kaç gündpnheri güneydoğu iller'uı de ziraî mücade'c ekiplerinin eal'sma larını takib eden FO.A. va m»nsulj Amerikalı mütehassıs Dr C. Lrghpte Hs'den aHıâım malumata göre oniimüzdeki aylarHa. 5 devletın ziraa' mü ıf tehassîslarından mi>*'»VkH bir l'onçre sohnmızHe toplanacaktır. Bu bey nelmilel kongreye süne ha^e.'e^ınin ^öriilducü devlellprden Surr.". Iralt'an ve Husva katılacaktır. KonJ.re.nın Eayesi. «üne haseresile bnümiıt Wekı yıllarda mürariele ptmckti'. Fenerde Atikmııslîhıddın mahallesİTide Lokmacıdede sokağında 24 nvımara!ı evde oturan s«yyar fotografcl 30 y?sında Hakkl Adalı. »vvelki aksam Dolmabahçede çamhkların altında tahancayı beynine sıkarak intıhar etmiştir Mııntehirin uzprinck >Bu hayata artlk tahammiil edemiyecegım'..» cıımle«i bulunan bır vazı ıle. karısı alevhlne açtıjı boşanma dava arzuhalı çıkmıştır. Mnddeiumumıhk hâdise etrafında tahk'kat yapmaktadır AKBABA Yayınevi Aziz Nesin'in En güzel mizah eserini takdim ediyor! p<lpk bayatiarıntn PIIÎTICI rılıriî îdrak 21 mpcipjç+aş!?n serefîne, d'js aaat ]7 50 H Tokmlr Ünıvprsı+e Ta$a kışl» bmasımla hir jubı'e tertıb stmiftİT. gpçmis. m»«|pk bayatlaiınır1 *i!mcî yılını idrak «dpn Yukspk M'jhendıs1ord*n barıları me^lekt havaSanaı î n ahiııjlardır Hir Ü«ivçrsiteli b»gu!du ı »ım Tstnnbu! Edebı^'?* F a İki kız kaçınldı Şçnma ien 2S M E V L1 D İBRAHİM GALİB FESCİ Muhendıs Mı 1»eahhıd »»! ruhuna !«haf pdjLmrlc üzer». VPfat'mn kfkırn gucutıe tesaduf eden 1 hazıran njma Eunıi bplp namazım müfeakîh Şışh Camıinde okunacak Mevliri' Serife akraba eş dost ve arzu edenlerm teeriflerıni rica pderiz. Es': TomHs F«"'<i Kızı: Ömur Fescl ASTMÎN TONIK BİTTER MÂOLÎN T Â B L . BRONKO » Himalayalann ikinci tepesi de fethedildi Yeni Delhi 28 'a.a.1 Bir İsviçrc Haâcılık heyetinin Everest'e bitişik Lhotse tepesini fethettiği resmen bildırilmektedir. Bu tırmanış için müsaade istemiş olan heyetten harekete geçtieindenheıi hiç bir haber alınamamışh. Bugün Delhiye birbirini tekzib eder mahiyette haberler gelmı«tir Önre. Katmandu'dan alınan bazı haberleıe göre. hevetin muvaffak olamaHığı bildirilmişse de. daha «onra Y<*nJ DçlVıivn gpîen habrvl*? t*pppın fe'hediHığım teyid etmiştir. Taslıtar'ada Demır'as sokajında 5 numaralı evde oturan 17 yaşında (S O isminde bir kız. çalıstıSı fabrikadan eve dbnerken Mustafa Kaypak tarafından 7orla kaçırılmıştır. Polı». mntprpvİ7i ve ki7i aramaktadtr. Tashtarlada oturan Ne<7m<"ddin O=ckin ismındp hir gpnç d*». Ypnıdoğar* mahallpsinde onıran 19 yasında • R. K.) ı>rninde bir ki7i Sıılevman O'ak idareffîndeki tak^iye Torla bindırpr*k kaçırmışîır. Mutpcaviz, . jandarma tarafından vakalanarak adalete teslim edümiştir. Ka7.azedenm «««pdı argmlı^ f bıılimamamıstır Hâd"u>v« l a r d a r m ? 5! ME Büyük cep kitabı VLİD Ktanbnhm sra un e ü Pe«ıh îeneı mn» musad'f bugunfcu 29 195S î=h gunu oğ!e nanı mtıtpakıb KATIH CAMTI ınri« Arsa vüzünden 5 kişi birbirine çirdi Taslıtarlada oturan 5 kişi. rvelkl eıln blr arsa meselesinden blrbırin* Birmıj neticede 2 kisi agır. bir kisi d« hafif varalanmıştlr. Kemikder* mevkiinde 79 numaralı pvde oturan Hiivyln Karakaya. Ismall Konıık v# kardesi Remzı Konukla yaptıkları ksvgada blrblrlerin» girmijlerdtr Nptıcede HTJSPVITI ve tsmail b»?larmdan afilr siırpttp yaralandıklarındar ha«tam»vp kaldırılmıslardır Avni Öncpnin varam bafıf nldu&nndflTî ilk ted^vHf #r?aned^ yaptlmi?tır •Snriular vakalanarak adalets teal'tn ed!lmi}!eıdır. Fiatı 2 Lira tstanhııl İmamHatib Okulu o*rpnri!<.n tarafindar Istanbuluri fpttıındp hı»m»tı»n geçen şuhsdâ e 2a7ilertm!7İ». pc'anp ve PCZS rlepolanna te"zi edılrrust'r Dfr.EK LÂBOBATUARI Bugün Çıktı ADRES: AKBABA Bele diye, Klodfarer caddesi No. 8 10 Istanbul Fatih Siıltnn Mehmed Haa ha7retJpriTım nıbiarına ı+haf «Jılkıjnaca Ofiip namazından «v^<*l Asansör tstiyenlerin Dikkatine Avrupa malı yeni a.sansöre ihtiyacı arirese müracaat etmeleri. olanlann aşaGalata Npcatibfv caddesi No: 146 Telefon: 44 22 73 / 44 94 69 p«na«ında hafız ^fepncilenn o k u varakları Ayrı $oHf • • Hâhl T » » Taksîm BELEDİYE Gazinosu Varyele Bahçesi vt Tera$ Restoran Ha^nandan itibaren faalıyete geçee«fctır.|
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog