Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

AĞIR İŞİTENLER İÇİN İŞİTME filETLERİMİZ GELMİŞTİR. OSMAN GÜZEL tstiklâl cad. No: 44 Beyoğlu 32 nci jnl sajı 11.436 u m n u r i yet NAD! Telgraî ve mekrub adreai: Cumhuriyet Istanbul Poeta Kutntn Istsnbol No S44 Tclefonlar: Umuml SantnJ Numarası: 224298, Yan tjlerl: 224298, M=tbaa: #429( Salı 29 Mayıs 1956 YAZANLARMUSTAFA LÜTFİ ENGİN YAHYA OMAY İstanbul Maarif Müdür Muavini Mustafa Lütfi Engin'in arkadaşıle beraber yıllardanberi hazırladığı ve gerek bilgi. gerek baskı bakımından emsallerinden üstun olan bu eser çıktı. Ders Kitabları Turk Limited Şirketi Ankara caddesi No: 58/1 İstanbul İLKOKULLAR İÇİN M A T E M A T İ K IV. V . (D. P.) nin Meclis Grupu bugiin nihayet toplanıyor! Dün bu içtimaa bilhassa Genel Merkeze yakın milletvekillerinin ısrarla dâvet edilmeleri, toplantıda Menderesin bir konuşma yapacağı veya Umumî tçtimalar Tasarısınm görüşüleceği tahmînlerine sebeb oldu Meclis dün tasarmm müstac«len tetkiki için karma bir komisyon teşkil etti Ankara 28 (Cumhuriyet Teleks) Muamele vergisir.in kaldınlarak yerine ikame edilecek olan gider vergisine aid kanun tasarısl bugün B.M.M. de bir karma komis yona havale edilmiştir, Gider ii vergısı A. MenderesF. Köprülü ihtilâfı söylentileri Yapılan tekzibe rağmen söylentüer dün de devam etti ve ihtilâfın Millet Neclisinin tâtilinden sonra patlak verecegi iddiaları ileri süruldü ••**• Ankara 28 (Cumhuriyet Teleks) Menderes ile Fuad Köprülü arasmda bir fkir ihtilâfı bulun duğu ve bu ihtilâfın gıttikçe arttığl rivayetleri bir taraftan kuvvetlenlr ken diğer taraftan da genel merkeze yakm eevreler. bu rivavetleri yalanlamağa ve bir ihtilâfın bulunmadığını yaymağa çalışmaktadıplar. Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Arkası Sa. 5, Sü. t de Gemisini Kurtaran.. öviz kıtlığı yüzünden gerekli ham maddeyi getirtemiyen bir çok yapunevinin tam randımanla işleyemez hale geldiğinl, bunlardan bir kısmının çalışmalanm yan yanya azaltüğını, hattâ bir kısmının kapanmak zorunda kaldığınt biliyornz. Günün realitesi stıdur: Özel teşebbüs alanında yaşayarr vatandaşlar havsalaya sığmas güçlüklerle karsı kaşıyadırlar. Bugünü allatabilenler yannı nasıl geçireceklerini bilememektedirler. İş verenler her an tnüesseselerhıin kapısını kapamak, işciler de her an jşsfa kaimak (ehlikesi içindedirier. Özel tesebbüse muhtae oldnğn güvenlik şartlannı sağlamak ra'di ile iş basına gelen bir iktidar hesabına bu. doğrusu an bir realite olsa gerektir. Geçen gün tstanbulda bir komısma yapan yeni Ticaret v« Ekonoml Bakanı, simdiki dnnımnn olağaniistü bir karakter tasıdığim, kalkınma çayeleri uğruna hepimizin fedakârlığa katlanması gerektiğini belirtti. Ankara, 28 (Cumhuriyet Teleks) D. P. Meclla Grupunun nonnal toplantm jmrm »aat 15 d« yapılacaktlr, İki haftadan beri bir türlfi ekseriyet temin edileıniyen ve ekseriyetin temin edilmemesi münakaşa mevzuu olan Meclis Grupunun yann toplantı yapacağına muhakkak nazarile baJtıl maktadır. Zira buffün Meclis kuUsl«rind« «ru pun toplantuının yapılacaih mUletrekillertaıe sahsen hatelatılmakta, Medis* Nrimirader İM telefonla dâvet cdilmektedir. Bu dâvetlerin T« hatırlatmaların bilhassa. Genel Merkez* yakın mllletvekillerl üzerine Arkası Sa. 5. Sü. S te ] Kâğıdsız kalan basın Hürriyet Partisi Meclis Grupu bugün bu meseleyi görüşecek Ankara 28 (Cumhuriyet Teleks) Hür. P. meclis grupu, yarın mühim bir toplanb ygparak, kâğıd tahsis edilememesi sebebile gazetelerin baskılanm azaltmak mecburiyetinde bırakılmalan me Arkast Sa. 5, Sü. 5 te Millî Korunma tasarısmın Mecliste görüşülen maddeleri Şah ve Kraliçe Dolmabahçe sangnBin hamamını tetkik ederierkca M Y1LI.IK MÜHF.NDISLER Turk Yukaek MubendUler BirUgl, maalek bayatlarının eüinci yılını idrak eden 21 meslekta;ları «ereflne. dün n a t 17 30 da T«knik Unıversite Taşkışla binasında bir Jübile tertib etmljtlr. Balıkesir, 28 (Telefonla) BugÜB Jubile gayet samım! bir hava İçinde geçtnlş, meslek hayatlarının ellinei saat 14.30 sıralarmda dortkol halınyılını ldrak eden Yuksek Muhendıslerden bazıları meslekl hayatlarını aolat de uçus yapmakta olan 191 inci füa mıçlajdır Resım, dunku toplantıdan bir gonınüytur. mensublarından üsteğmen Melih Canerin kullandığı F 84 tipindeki jet uçağı, havada ârıza yapmıt, alev almıstır. Pılot, paraşütle atlamağa muvaffak olamadığından, tahminen 1500 metre irtifadan Şamlıköyü civarına uçağilt dü^erek şehid olmuştur. lyi bir pilot olan Melıh Caner bekârdır. Bir jet uçağımız diiştü, pilot şehid oldu Zeyyad Mandalhıcfıüa • fSzlerf, ne yazık ki, hükumet adına her fırsatta ileri süriilen dü^ıineeye pek nymuyor. Bueüne kadar ne Başbakanın, ne de oteki ilçili Bakanlarm Ö7e] teşphhüs alanında sıkıntl çekllrfiğini kabul eder tarzda bir beyanlanrra rastladığmın hatırlamıyoruz. Tersine. resmt ağizlardan dııyduğumuz sözler hep realiteyi ba^ka türiii anlayan fikirierle örülüdiir. Sanki bir yanda, eski tabirile (erbabı mesalih), bir yanda da hükumet. avnı marrzaravı değMk (fÖ7İuklerle sevretmektedirler. Sıkmtı ceken bir insana «iyisin!» demek belki telkin yolu ile o insanı bir dereceye kadar ferahlatır ama bu metodurt da her halde bir smın tran hükümdarlan dün şehrimizde olmalıdır Sınır aşılıp da rahatsız hususî ziyaretler yapmışlardır. Dollık vaygin bir hal almaya başladığı mabahçe saraymı gezen Şah ve Krazaman metodu değistirmek, daha liçe, sarayın muayede salonunu, haesaslı «edbirler aramak gerekir. mamını, başkadmefendı odasını, Atatiırkün yatak odasını ziyaret etmişHükumet Başkanının kabul et lerdir.. mediği. fakat yeni Ticaret Bakammn lürum gördüğü fedakârlık konusuna eelince. istediînmiz nericevi alabilmpk icin fedakârhğın her sevcfen önre eşit olması şarttır. Şah ve Kraliçe bugün Irana dönüyorlar Kıynetli nisafirler dün Dolmabahçe Sarayuu gezdiler, burada Kraliçeye "Sureyya* adını taşıyan nâdide bir gul takdin edildi Bu arada, Saraylar Müdürlüğfi tarafından Avrupadan getirtilen iki nadide gül fidanı hükümdarlara gösterilmiş ve izahat verilmiştir. Bu izahata göre gül fidanlanndan biri, tanınmij bir Avrupalı çiçek mütehassısı Arkası Sa 5. Sü 4 te Yasaklara riayet etntiyenlere bildiren maddeler dün yapılan verilecek cezalan konuşaldu ve edildi itirazlara rağmen kabul «Abidin Daver» şilepi hakkında sözlii soru Ankara, 28 (Cumhuriyet Teleks) Hürriyet Partisi kurucuîarından Trabzon milletvekilî Em rullah Nutku Ula^tırma Bakanının sözlü olarak cevablandırması iste Arkası Sa 5 Sü. 4 te Ankara 28 (CumhuriyetTeleks) Teklifin okunmasını müteakıb sSz 9MM. nin bugünkü müıakereleri alan hatiblerden Nusret Kirisçioğlu strasmda uzun zamandanberi göru He ömer Iiutfl sülmekte olan Millî Korunma Kanu teklifin kanunun ruhuna aykırı olnunun 31, 36, 43, 53, 54 ve 55 inci duğunu ileri sürerek kendi acemilıği maddeleri uzun tartışmalardan sonra ve ayağını yorganına göre uzatmaması sebebile zarar eden bir tüccarın kabul edildi. Kâr hadleri mevzuunda bir teklif durumunun hükumetçe sigorta edilKanunun müzakeresi sırasında Bur mesinin doğru olamıyacagını bildiresa milletvekili Muhlis Erdener 'as rek takririn reddini istediler. Hayli münakaşalara sebeb olan bu kanlığa verdiği bir önerge ile 31 inci maddeye yeniden bir fıkra ılâve edil takriri yeniden izah eden Muhlis Ermesini taleb etmekte ve kâr hadleri dener. bahis mevzuu kanunla tanısebebi yüzünden zarar edecek erbab1 nan yüzde 20 kânn dahi az olduticaretin zararının yüzde 20 kârile ğunu belirterek bunun da arttırılmahükumetçe taahhüd edılmesi isten sında zaruret olduğunu söyledi. Arkast Sa 5, Sü. 2 de mekte idi. Reşad altını 116 liraya çıktı AHın fiatları süratle yükselmekt» devam etmektedir. Dün Resad altını 116 liraya, Cumhuriyet 95 75 e, İngiliz lirası 126 liraya kadar fırlamıştır Söylendiğine göre altının bu derece yükselmesinde bazı malî müesseselerin alışları âmıl olmaktadır. Oteki endüstri kollarını bir tarala bırakalım da kendi mesleğimizden bir misal verelim: Bir yıldanberi bazı gazeteler kâğıd ve mürekkeb kıthğı içinde adeta bunalmiş dunımdadırlar. Bu aydan gelecek aya. bu haftadan gelecek haftaya. hattâ bugiinden yanna ne yaparağını. nasıl cıkacağinı bilemiyen gazeteler vardır. Kimi üç aylık. kiBii üc çünlük ihtiyacı uğruna didinip dururken. bir kısmı da halinAtina 28 (R.) Yunan Dış İşleri den memrtun, köşesinde oturur. Kâçid hulamıvan bir biiyük sabah Bakanı Teotokis, bugün istifasını gazctesi, dünden itibaren baskısnn vermiş ve bu istifa Başbakan Kayarı yanya indirmek zorunda kal ramanlis tarafından kabul edilmişdı Sadere şn misal bile, özel te tir. Dış İşleri Bakanlığına, Ziraat şebbüse karşı hükumetçe ne kadar Bakanı Averof getüilmiştiı". Avelâübali davranıldıfhm gösteraıeğe rof, Kıbrısta iki tedhişçi Rumun yeter. Türkivede çıkan gazetelerin dışarıdan getirilecek maddelere olan doviz ihtiyacı, öteki endüstri koHanna nisbetle. pek azdır. O kadar ki, bundan üç yıl önce, memlekete döviz tasarrufu sağlamak maksadile gazeteriler sahifeleriff tahdidini kendiliklerinden teklif ettikleri zaman, hükumet, «üç milyarlık bütcede üç milyonluk (asarrufun yeri mi olur?» diyerek bunu kabul etmpmisti (ama bir yıl sonra mecbur oldu). Ne ise. diyelim ki döviz kıflığı artık eazetelerin azal | tılmıs sshifeîerine bile yetmemektedir. Fakat bu takdirde bütün basını esit şartlar altmda fedakârlığa «orlamak daha dopru olmaz mı? Bir Ticaret Bakanlığı, bir yıl içinde ea7etPİerin ihtivacı icin içeriden ve dışandaır kaç ton kâğıd tenıin edebilecejini nasıl bilmez? O kâ|ıdı Hraj savisma e öre gazeteler arasmda taksim etmek, bövlece fedpkârlıkta esit!i?i sağlamak hükumet irin en tabiî bir vazife değil midir? Misali, endüstri alanının ötekl kollanna tatbik ediniz. elde edeceğiniz netice değişmiyecektir. Lâübaliliğin ve alaturkalığın bö>lesirre. bizim doğumu7da kalan geri memlekptlerde bile rastlanabilecepine Ihtimal vermek güctür NADIB NAOİ Yunan Dışişleri Bakanı istifa etti idam edilmeleri üzerine sahib bulunduğu İngiliz madalyalarını Londraya iade etmişti! Siyasl çevrelere göre, Teotokis, Kıbrıs politikasmin (mutedil* bir yol tskib etmesi yüzünden hücum Arkan S a . 5 , 5 ü . lde Iranlı gazeteciler de şikâyetçi «Türk gazetecileri İrana geMikleri zaman biz onlara böyle yapmadık» diyerlar Hiltonun 3 metre derinliğindeki yüzme havuzunda ders verecek olan 2 merte boyundaki Amerikalı Ticaret Bakanının Izmir tacirleri ile görüşmesi Bakan: «Size hiç bir şey vadedemem. Içinizden bazılanmn bedbin oldukbnnı görüyorum. Biz bedbin değiliz» dedi Yeni Bakanın. Kıbrıs için şiddet politikasına başvuracağı söyleniyor Şehinşah ve Kraliçenin refakatin de şehriınize gelen 7 Iranlı gazete d, Türk meslekdaşları gibi Protokol Umum Müdürlüğünden şikâyet çi olduklarım söylemişler ve teessürlerini gizlememiçlerdir. Verdikleri malumata gSre, 7 Arkasr Sa. S, Sü. 1 de Hilton'un yüzme havuzu İzmır 28 (Telefonla) İki gün de uzun şikâyetlere sebeb olmuşdenberi şehrimizde bulunan Ticaret tur Bu arada Nevzad Ortabaş adınve Ekonomi Bakam Zeyyad Man da bir tüccar şöyle demıştir: dalmci bugün saat 15 te tüccar ile, « Zeyyad Mandalincıye Tîcasaat 18 de de küçük esnaf temsilci ret Bakanlığında uzun ömürler dileriz. Tiyatro perdesinin değişmesi leri ile konuşmuştur. Ticaret Odasındaki toplantıda, gibi ticari rejimin değ ştiği bu mem (Yaztsı 5 inci sdhifemizde) döviz sıkıntısından neşet eden güç lekette o kadar çok Ticaret Bakanı lüklentı bertaraf edilmesi için öte üe karşı karşıya kaldık ki; şikâyet denberi ileri sürülen şikâyetler ve derdlerimizi söyliye söyliye eztekrarlanmış ve bu arada bazı mü berledik Yıllık ihracatımız bır, it TÜRK GÜZF.LI 1956 Avrupa Güesseselere tanman ımtiyazın kaldı h3İâtımız ise bir bucuk milyar 11 zelhk Kralıçelığı musabakası. onumuznlması ile Suriye hududunda de radır. Her yıl 630 milyon lira öde deki gunlerde 13 Guzellık Kralıçestnm iştırakıle Stockholm de yapılacaktır, vam edegelen kaçakçılığsı önlen mek üzere dış memleketlere taah Musabıklardan Turkıye temsılcısı Avş« hüdler verdık Bu ödemelerm nasıl Bânu. yukarıdaki resimde. turkçe bılen mesi istenmiştir. İstanbul piyasasma istisnaî mua yapılacağı açıklanmalıdır Eğer bir blr İsveçlı olan Franz Von Lampe il« Sa. 5, Sü. 3 te konuşurken gorulmektedır. mele yapılarak Izmirlilerin ihmali Kongreden bir göriinü» 6. Belediyeler Kongresi dün Ankarada açıldı İ$ İşleri Bakanı, Belediye adedinin 1950 de 651 iken, 1956 da 860 ıbulduğunu söyledi Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) Nedim ökmen üe milletvekillerl, geTurk Belediye Demeğınin 6 ncı Be neraller, memleketin muhtelıf bölgelediyecılık kongresi bu sabah saat 10 lerinden gelen 500 den fazla delege ve da Dil, Tarıh ve Coğrafya Fakültesi kalabalık bir davetli ile basın meokonferans salonunda Iç tşleri Bakanı subları hazır bulunmuşlardır. Dernek yönetim kurulu adına ko Ethem Menderesin bir konuşmasıle 5an Prof Derbil, kongrenin raâna ve açılmıştır Bugun yapılan mera^imde D«vlet ehemmıvpfm! behrttikten sonra kon Arkası Sa. S, Sü. 5 t« Bakanı Cemil Bengü, Maliye Bakanı bugün laat 18 da başDünkü Festival ve Bugünkü Güreşler lampiyonasıBu müsabakalaraS0 katılacak lıyacaktır Düny» Kupaıı gr*korom*n (üref KOVBOYU EZM£K İSTİYEN BOĞA Amerikamn Washineton eyaletinde Tonasket sehrinde yapılan bir Kösteri esnasında 900 kiloluk bir boğa, Delbert Peck isimli bir kovboyu sırtmdan atarak altına almış ve yukardaki resimde sörüldüğü aibi ezmeğe çalısmıstır Fdkat mesud bır tesâdüf neticesi. boğanın ayak darbeleri Peck'in vücuduna isabet etmemı§ ve kovboy sadece bir el sıyrığıle hâdiseyi atlatmıstır. m!ll! grekoromen takıraımıı dün tesbit v» Uân edllmljtlr. Dün »tadda büyük güres festıvall yapılmıştır. Bu festfvalde dünyada mevcud güreşlerden örnekler gbsterllmlştlr Yukarıdaki res mde Japon kafllesi relsi ve Beynelm'lel Federasyon »zâsından Hatta, yağlı gure» karıılasmalarından «wel pehllvanları testl İle y«J dokerken (orulmektedlr. (TâiıUât *oo uhUemlzdtdll)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog