Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

CCMHUBtYET Boğazdaki denizaltı elektrik kablosu havaî hal oluyor sekliği e a u T O metre olacaktar. Bu havaî hat kurulduktan sonra bil hassa demir atmalar ve diğer müdahalelerle sık sık ârıza yapan deniz altı kablaları iptal edilecektir. Havaî hartın projesi Etibank tara fından hazırlanmıstır. Diğer taraftan, bir kaç gün evvel İstanbulda vuku bulan bir elektrik kesilmesi dolayısile yapılan nesriyat üıerine Etibank Umum Müdürü Cev det Aydınlı, gazetemize fu beyanatı vermiştir: « 25 mayıs tarihli gazetelerde latanbulda bir elektrik ârızasına aid LŞ.T.T. Genel Müdürü Prof. Kâmran Görgüne atfen mtişar eden izahatta, anzanın, Çatalağzından gelen bir kab lonun eskimesinden mütevcllid olduİU ifade edilmektedir. Çatalağzı ve Tunçbilek santralla rmdan îstanbul istikametine giden elektrik nakil şebekesi Umraniye mu havvile merkezinde nihayet bulmakta ve bu santralların tstanbul sehrine verdıkleri cereyan bu merkezden teslim edilmektedir. Umraniyeden »onraki tesialer ve bu meyanda deniz altı kabloları İ.E.T.T. y« aid olup gaıetelerde ârıza yaptığı beyan eaılen kablo da bunlardan biriaidir. Bu kablo, latanbul fehri tarafından e&kldenberi ferıedılmiş olup, bunun ârıza yapması üzerine Boğaziçinde fersedıimiş olan diğer bir kablonun ferşedılmiş olan diğer bir kablodan Çatalagzı cereyanı aynı anda Istan • bul sehrine verılmeğe devam edilmı»tir. O gün dahi tstanbul şehri mutad oldugu veçhile Anadolu santrallarından 37.500 Kw. cereyan almıjtır.» Dünya Kupasında Fena Puan Durumu Mtl.I.gTfJH» 52 KİLO 51 KİLO Sömerbank ümum Miidiirliiğiindefl 0 1 Kslriyhir şube ve mağaza bızutsı (Banko. larnbri, âekorasyoo ve möble) isleri kapalı zarf usulü ile teklif «1ma suretUe ihaleye konulmustur: 2 İhale 15/6/956 gün saat 16:00 da Ankarada SüberbBrA Umum Müdürlüğünde yapılacaktır: 3 Mezkur ise aid mukavele, şartname ve plânlar Ankarada Sümerbank Inşaat Müdürlüğünde. İstanbulda Bahoekapıda Sümerbank Alım Satım Müessesesi Müdürlüğrimde, BBkişehirde Süm«rbank Satıs Mağazasında ve İzrrurde S B merbank şube binasmda tetkik edilebilrr. Mezkur ise aid kesif hülâsası ve fennî şartname vuiarda yazull yerlcrdea bilâbedel alıuabilir.. 4 İEtekliler taraftndan verüecek teklıf mektublan lS^CS^r günü saat 15 00 e kadar Ankarada Umum Muhaberat Ser visimize tevdı edilmis olacaktır. Geciken teklif mektubu kabul edılmez. 5 Istekliler bu gıbi U'eri vapmıs olduklannı ve kabul ettir diklerini gösterir belgeleri teklif mektublarına koyacaklardır: 6 Istekliler, teklif ettikleri miktar uzerinden hesablayacakları kanunî tetninat mektubuau tekliflerioe ekliyeceklerdir: 7 Banka isi dilediğine vaatörnakta veva vaz eecmekte ta mamen serbesttir: 6710 tx KİLO (BaştaTajt 1 tnn .a KİLO 13 KİLO n KtLO KİLO Afint TÜRKİYE ALMANYA BULGARÎSTAN İRAN İSVÎÇRE FRANSA İTALYA JAPONYA LÜBNAN MACARİSTAN POLONYA RUSYA 2 6 7 6 6 3 6 1 1 3 6 1 6 4 3 2 3 4 4 6 1 6 4 6 6 3 2 6 1 4 4 6 6 3 6 6 3 0 KULELİDE KUZU TOPLANTISI Kuleli Askerf Lisesinin mutad kuzu toplantısı dün Küçüksu cıvarında vapılmı^tır. Davetliler, okul müdürü Albay Şefik Erensü ve arkadaşlan tarafından karsılanmı«tır. Vali ve Belediye Reısi Gökay, Ordu Müfetti» Nureddin Aknoz, milletvekilleri, generaller, emeklı generaller toplantıda hazır bulunmuştur. Müzik ve spor gösterilerile zenginlestirilmU program davetliler tarafından alâka ve takdMe takib edilmUtir. Resim, riyafet sırasmda çekümiştir. 4 4 3 6 6 6 0 4 6 2 5 6 6 6 7 0 6 5 4 6 6 2 NOT: Gttrejlerde tujla galip gelen miisabık > (itüfakla veya ekscrijetlc kazanan) 1. yenilen 3 fena puan alır. 5 fena puan alan güresçj elenir. FLnallere kalau raüsabıklann fena puanlan sUinır. Gazinolar keyfî tarife G.M.P. Yalova talbik edemiyecek kongresinde tenkidler n ı n bir konujma yapmn, memlek e t n ickıde bulunduğu iktisadî durum, seçim emniyeti v e matbuai hurriyetınden bahsederek. sözü «on Eunlerdeki hâdise.ere getirmiş ve demıstir ki: t Demotu»tlk bir ldare tarzrnın te essüs etMSl yerlerde bir nevl ımme hlı me»l vapan matbuatın mümtas blt aıevkll elması T* bu hususa dikk*t ve itlua gosterllmesi üâzımgehr. Soa gün lerde memlekettmlzl zlyaret eden kom $u ve dost blr devletin muhterem hükü'ndannın gellşlnde bu huruı zedemU ve bu suretl» ma'buata tam blr varıfe vapma lmkânları daraltıU nıs. hattâ selbedılmiş bulunulmaktadır. Demokratik müesseseler mevanında bulunan matbuatın münteoiolertal bu zlvaret anında gördUklerinl vatandasa lntlkalln* manl olan bu hareket mst muat hürrtyetlnln bugünkü iktldar tarafından anlayıs T* lçleyt» tarzmı eostermesi bakımından çofc «ayanı dtk kattlr. Buna tazlmamen Anadolu AJ«n sına yapılan farklı muamele hâlA lm tlyaılarra devam etmekte oldutunu gottermesl bakımradan da ehemmiyet U blr hfcdlse te»kll etraesl leabeder.» Batur, daha sonra tozü partllertn yaptıklan mucadelelor» getirerek konusmasma »öyle devam etmlftir: • Rer hangl blr partlnln siyaat fa allyetlne müncer olan mücadelesl nc hududsuz blr tktldara sahtb olma arzuıuna, ne d* mlllet ıırtmdan bir ta kım menfaatlara karujma heTestnc vedle tefktl etmemelldlr. Uevcud lmkânlardan her ferd faydaltnmalı. mad i l m&nert faaliyetini lnklsaf ettlrme kudretlne sahlb olmalıdır. Mllletc» ya pılan bunca mttcadele ne 2800 llralık blr defaha karuema ne de Cadlllaklarda sefa surmeâe davanmamalıdır. Memle ket nlmptlerlnden blr takım lmtlvazll ktmselertn deftll. mlllstln toprckun Istifade etmesl leabeder Bu hususiarı dılsünmeven ve nazarı dikkate almajran hlç blr Iktldann dersnılı bır surette ls başmda kalmasına lmkan vok •r Bunun dışmria vapıîan her hare ı ket, en geo sandık basmda msŞlub olmava mahkumdur » Dl rf r tanftan buüün Cskıktaı, Saa ver ve Buyükada ka?a konnclerıle Seh remlnı bucak korrgresl yapılacak ve tmralarda Fusd Arna, Suphl Batur. MtüSornovnlı. Enrer KBk "*W ATlılıed Fakat bugüne kadar geçen zanan Oguz konuşacaklardu. da bunların bazılarınm vatandaş vicdanında huzur yerine hüzün yaratmak istidadmda olduklsn gorülmekKİRALIK EV tedir. Turistik belge alan tesislerin bol Yazlık veya dairni 4 odalı kikazanç hırsile cemlyet içinde tahribralık ev. Arnavudköv ev. Arna kâr sos>al tesirler meydana getirmek vutköy Kuruçeşme cad. N.: 38 ve kâzib bir hayat pahalılıiı yaratmak temayülleri tecviz edilemez. ATel: 63 61 57 vantajh bir sekilde kunılan ve normal çalısabilecek olan bu yerler. saMANYETOMETRE kin ve mutev.ızı insanların istifade edemıvecekleri bir faaliyeti düşünmeManyetik alan tesisiyle ma'lidi" Bu husustaki suiistimallprin den arama işlerlnde kullan 1 eemivet içindeki tahribkâr ve enflâ«lan Manvetometre Type GF (i yon:«t tesirlerine mevdan vermemek ASKANİAWARKE fabrikası ve zuhur etmis çörünen tesirlerini de mamülâtı kullanılmamış biran Önce önlemek çok lüzumludur SATILIKT1B Yukanda isaret ettiŞim bu ist'daddaki tesisler hakkmda alınması geMüracaat: Telefon: 48 07 fi2 reken tedbirierin lüzumunun saym Basvekiün de tesviklerine mazhar hıı'undufiunu beiirrmek isterim.. YAZLIK KİRAUK Bakan, bu sözlerini izah için bircok otei. ^azino ve lokantalardı calKartal Maltepesinde Bağdad Kicı ve sarkıeıîar bahane edilerek cad. Esenyurd otobüs durağın ke>fî tari'e tatbik edildiğmi, bunlada denize nazır Elektrik ve su rın tarifeleriii Belediyeye tasdik etyu olan 34 odab bahçeli müstirmekle iktifa ettikierini söylemis. kazanç hırsından baska bir gaye ile takil evler Müracaat Maltepe hareVet edemiyen bu adamlarm milEsen yurd S. No 10 letin sosysl hayatı üzerîndeki tahribk? teplt*lerî Czerînde durmus^ur, Bakan, hayat pahalılığmı da kö Zayl: A. Türkîye Cumhuriyerük'iven bu çesid hareketlerin önüti Merkez Bankası İzmir Şune geçmek için B°lediyelere tarıfeleri tesbit Mlâhiyeti verecek bir kanunun be^inden almış oîduğum yakında çıkacağını haher vermiştir. 5'5/1955 tarih, 22829 sayıh Mazhar KUNT 1390,30 dolarlık lisansm Gümrük nüshasmı zayi ettim B. Mezkur lisanstan 261.69 dolarlık kısmını kullandığını ve üzerinde hiçbir defişiklik yap madığımı. C. Bulunduğu takdirde tullanmayıp Türkiye C. M. Ban kası İzmir Şubesine iade ede(Baştarafı 1 inci sahifede) ceğimi beyan ve taahhüt edeI Pellmann (Almanl 8S sanlvc harira. tasıs. 2 Binbaşı Salih Koç (Türfclye) 87 sanlye hatasız. 3 Yüzbaşı Hilmi Yıldınm Nail Gönenli (Türkiye) 87 sanlye 2/10 hatasız, 4 Binbaşı Ömer El Hıdıri (Mısır) 91 sanlye hatasız, 5 Lauda Zeytin, Plrina Yafı, Un ve 'Avusturya) 92 saniye 2/10 hatasız Pamıık Fabrikalan Ortaklar 5 Binbaşı Mennan Paslnll (Türkiye) 93 sanlve 2/10 hatasız 7 Blnba Vekili Arif Eraeybek çı Cernalüddm Hares (Mısır) 94 sanlye hatasız. meselelerini millî menfaatlerimizin suuru içinde gören bu kıymetli meslek teaekküllerinin sahsıma karşı gos termiş oldukları samimî alâkadan dolayı mutehassjsim. Memnunlukla gördüm ki, iktisadî kalkmmamız saglam rri*nevi esaslara dayanmaktadır. Bu arada türeyen tek tük huzursuzluk âmili istlsmarcının ıslahmda arzettigim dürüst ve ıftihara sayan teşekküllerden fazlasile yardım göreceğıme inanmış bulunmaktayım. Meşru yollardan meydana gelmış ve gelecek servetler karşısında bu ser vetlerın memleketımize temın edeceği ferahlatıcı tesirleri düşunerek bun ları bır hayır kuvveti ^eklınde te lâkki ettiğimizi ve fakat bir şer kuvveti halinde düzensithk yaratan bır tazyik unsuru olarak kullanılmasma müsaada edemiyecegimizı söylemek isterim. Memleket hayrına çahşan ser tnaye ve sermayedarın emniyet içinde vazıfe görebilmesini temınat al tına almak vazifemiz olduğu gıbi aksi hale mâni olmak da elbette ki vazifemlzdir. Buradaki ikametim sırasında sık sık muhatab oldugum turizm meselesine gelince: Memleketimizın gelijme sinde büyuk ümidler besledığımlz ve tstanbul şehrinın hususile alâkalı bulunduğu turizm meseleami ele almanın çok faydah olacağına ınanmak tayım. Hükumetimizin bu esprinin ısıfı altında turizm faaliyetini teşv'fc için fedakârlık pahasına yaptıfc tesebbüsler cümlece malumdur. lyi bir niyet ve temenniye dayanan bu hareketin herhangi bir istismarcı zihniyet tarafından gayesinın aksi bir inkişaf yoluna imale edilmesine asla müsaade olunmamak icab eder. Tu rizmi tcşvik kanunu ve tatbikatına müteallik talimatname yerli v* yabancı her şahsın huzur içinde eğlence ve dinlenme maksadına dayanır ve kanundan istifade ile çok avan tajlı şekılde meydana gelen tesislerin bu maksadı her an gSzönünde bulundurmnlan zaruridir. Esasen bun ların muvaffakıyeti de bu anisyıs» göstereeekleri itina ile mümkündUr» SATILIK APARTMAN Beyoglımda, Tomtom mahallesi. Kumbaraa volcusu. Camcı Feyzi sokmğı 2 No: A^jartman, köse başi, 18 daırelı altında dört dükiânı ve yanında 4 No: bahçejjle beraber 881 metre karedir. Izaleyi tüyu euretüe İstanbul 5. Sulh Hukult Hikimlieince. veni edliye sarayındaki aatıs salontmda 31'5'956 r>ersemb<, saat 1516 ara«ı kat'l satm yapılacaktır. Tafsilât 955/830 sayıh dosvada (Baftarait l ina (Baftaraii 1 tnct tahiiede) Bjrinci dünya harbine istiyerek girmedik! ! nei tahifeden devam) httsusunda ellerinden gelen bütiin gayret ve teşebbüsü sarfetmeleri iç'n hukumetin ısrarlı arzusunu tekrarlayacaksınız!. diye de ilâve etti. Süleyman Askerî Bey bu lcatl kan r karşısında bir şey söyleyemedı, müteaddid defalar Sofyaya gittl, Eefirimiz ve Ataşemiliterimizln bulunduğu konuşmalara kendısi de şahid oldu. Bu temaslanmız. Rus gizli istihbaratı taraftndan öğrenildi, Çjrlık Rusya da mukabil harekete geçmesi için Sof>a Elçisine emir verdi. Şayed Bulgaristan Rutya tarafına iltıhak ederse, Doğu Trakyanın harb sonunda Bulgarlara bırakılacağını bildirdi. Teşkilâtunız sayesinde bunu'haber alan Enver Paşa telâşa düştü. Piyade Yuzbaşısı Manastırh Çolak Ibrahim Beyi hemen Sofyaya gönderdi. Üstelik Teşkilâtı Mahsusamızın becerikli bir uzvu olan Ibrahim Beyin yanına Çeteciler. kaptanlar da kattı. Bu kafilenfn sofyaya gelmesini, Sefirımiz Fetbi Bey ve Atagemiliterimlz Erkâmharb Biııbaşısı Mustafa Kemal Bey, hos gdrmediler. Daha ortada tam bir anlaşmaya da varılamamjjtj. Fakat Enver Paşa, bir erarivâki yapmak fikrlnde ve karannda idi. Çolak tbrahlm Bey de bunu becerebilecek bir npte idi. Niteklm de öyle oldu. Türk Bulgar çetecileri. plân gereğiııce, Sırblaruı Valandovadakı köprusunün ayaklanna dinamit koydular. Ve bir gece dinamiti ateşleyen makine ıle, köprüyfl havaya uçurdular. Bu hâdi8» üzerine Srrbistan, Bulgaristana harb ilân ettl. Bulgaristan da bu sayede Almanya ve mtittefikleri taraftna geç.niş oldu. İttihad ve Terakki rflesan, Birind Clhan Harbine uluorta glrmemişlerdlr. Hıç kimse nericesl malum olmıyan bu macerayı, hoş görmemiştir. Rus limaıüarının bombardıman edildiği haberini aldıgı taman Sadrazam Prens Said Hal m Paşa. hüngür hüngür ağlamış ve' Dünkü güreşlerde 12 galibiyet kazandık Dünya Kupan Gürej Şampiyonan nın ikinci gün karıtlaşmalan ılün Dolmabahç» ıtadında kalabalık bir meraklı kitleıi önünde yapılmiftır. Gündüz «eansmda yaptıklan bütün karjılaşmaları kazanan güreKİleruniz gece «eansında da parlak bajartlar el de etmijlerdir. Gece teansı 52 kllo: Üçüncü turda Hü»eyin Ak baş, îranlı Rauyut Pana ile karşılafve rakibini 5 dakika Si caniyede uşla yenmiştir. 57 kilo: Mustafa Dajiıtanu, Ruı Maiasuradre ile kartılafmiftır. Bu müsabakada fevkalide bir güreı çıkaran Mustafa daha flk dakikada ra kibıni altına almı? ve yerde sarmayı aktıktan sonra burguyla ezerek 3 dakika 45 saniyede tuta geUrmiftir. Mustaianın bu güzel güreşi ve elde ttiği başan stadı dolduran »eyircierin büyük tezahurarına vesile olmuş v» halk dakıkalarca güreşçımizi ikışUmiftır. 62 kllo: Bayram Sıt, Rut Salimouine ile karşılaşmıştır. Bu müsabakada iki güreşçi de birbirlerine fazla bir şey yapamamışlar ve neticede ha kemler Rua güreşçiMnl ekseriyjtle galip saymıslardır. 67 kilo: Mehnet Çelebı, İranlı Ha bıbi ELmamalı ile karşılaşrmştır. Meh met rakibini 14 dakika 29 saniyede tu$la yeıuniştir. 73 kilo: Ibrahim Zengin, Lvıçrpli Brügman ile karşılaşmıştır. Ibrahını Zengin üstun gureştiğı bu müsabaka yı 6 dakika 32 aanıyede tuala kazanmiftır. 79 kiloda: İsmet Atlı, Rus Skhlrtlad ze'ye hâkim bir güreşten sonra ittifakla galib sayılmıştır. 87 kiloda: Adil Atan, Macar Ko • vacb'a karşı çok güzel bir güre? çıkarmıstır. Adılın 6 ncı dakikada yaptığı bir ru«, hakemler tarafından «ayılmamıs, fakat güreKİmiz, rakibinln sırtını tekrar yere getirerek maçı 12 dakika 35 saniyede tuıla kazanmıj tır. Diğer gttrejler 52 kilo: Rus lskalamanidze îtalyan Chinazzo'ya 1 dakika 22 aaniyedo tujla; Japon Kazno, Fransız Zoete'ye 5 dakika 25 saniyede tusla galib. 57 kilo' Bulgar Dimov, Polonyalı Trojanowski'ye Ittifakla; İranlı Bayram, Japon Lisuka'ya ittifakla galib. 62 kilo: Japon Sasaara, Bulgar E. Dimov'a 7 dakika 45 saniyede tusla; Macar Galantai. İranlı Hamıde itti fakla galib. 67 kilo: Fransız Bielle, PolonytKı Kozynski'ye ittifakla; Rus Bestaev Alimbeg. ttalyan Nizolla'ya 12 dakikada tusla galib. 73 kilo: Gündüz teansında kolu sakatlandığmdan hastahaneye kaldırılan Rus güretçi«i ''^lavadzo mindere çıkmadığından Alman Sommer hükmen galib sayılmıştır. Bulgar Murtazof, İranlı Bahadou • ri'ye 26 saniyede tuşla galip. 79 kllo: Japon Kazvo. İsviçreli Fibian'a 9 dakika 32 saniyede tu^ta; Bulgar Nikolau, Alman Sterr'e ittifakla gali» 87 kilo: Rus Koulaev. tranlı Hıiseyin Nuri'ye ittifakla galip. Bu günün programı Bugün gündüz seansında yapılarak olan müsabakalar aunlardır: 52 kilo: Japon Rus (H. Akbas tur atlamijür), 57 kilo: Bulgar • lran ve Türk • Japon, 62 kllo: Bulgar • Macar ve Japon • Rus (B. Sit tur atlamıstır), 67 kilo: Bulgar • lran ve Türk Rus,, Ağır: Türk • Rus ve ttalya Bulgaristan. Diğer mkletler bilahara tesb.it adilecektir. Belediyeciük kongresi pazartesi toplanıyor J SATILIK VE KİRALIK Her fabrikaya elvinsU 5 kat Betonanne 3000 kare veni bina denize 30 metre mesaie elektrik terkosu havı sanavı mıntakasinda satılık ve kiralıkttr. Tel: 44 39 31 » kongreye büyük bir ehemmiyet ve rilmektedir. Kongre gündeminde lç îsleıi Hkan lığı tarafından hazırlanan ve 25 sene denberı tatbık mevkiinde bulunan be lediye Kanununun tâdil tasarısı ile Beledıye gelirleri ile ilgili muhtelil teklıfler yer almaktadu*. Kongrenın gündeminde bulunan di ğer maddeler şunlarrlır: Beledıye birlıkleri, tuıırm sahasındaki Beledıye faaliyetleri. Bunlardan baska, kongreye sunu lacak raporlarla ve gerek azarun tekliflerile kongrede Belediya hle'melo rı, belediyenin iktisadî teşebbüsleri belediye cezalan, beledıye fiat kon trolları gıbi mevzuların da ele alı> nacağı umulmaktadır. öğrendiğimize göre, kongre inuıusebetıle Ankaraya gelecck olan Val. ve Belediye Reisi Fahreddin Kcriın Gökay, Belediye tetkıkKi maksadıle yaptığı son Paris seyahati hakKmda bir konferans verecektir. (Baştarafı 1 incı sahijede) ! İNŞAAT SAHlBLERtNE VE ALÂKALILARA ^ | ^ ^ S | J \ Şirketimız Hasköydeki Haddeharresinde 8 mm. den baska 6 mm. yuvarlak çubuk demir de lmâl edilmeöe baslanmıştır. Eliade 12 mm. den itibaren 45 mm. ve kadar yuvarlak veva dört köse demir bulunan da 68 eb'adına indirmek suretile imalât vapürmak jsriyenlerin sirketimize müracaati rica olunur. Mekanik İmalât Te TîcaTet Türk Limited Ortaklın Necatibey caddesi No: 246/3 Galata Telefon: 44 06 14, Telgraf: Teknorgan, Posta kutusu 559 GalaU l ıGdztepede, 2 tarafı asfalt yol. 4300 M2 çamhk Içerisinde, 3 katlı köşk muştemilâtı ve garajıyla acele satılık. MUr: Her gün İstiklâl cad. 213 oda No: 32 ye 13 den 17 ye kadar» SATILIK KÖSK DONYANIN EN İYİ GAZOCAĞI Bir kadın öğretmen bir doçenti düelloya çağırdı ARZEDiLDi SATI$A Bundan blr hafta önee ftirültü yü zünden tehir edllen Türkiye Muallım ler Birliğinln geçikmis • iki yıllık kongresine dün saat 15 te Birlık lo kalinde devam olunmustur. Kongre dört saati mütecaviz zaman içinde yapılan sahst hücümlar. ithamlar, sesli ve sözlü protestolarla senenin en gürültülü konggresi ismine lâyik sekilde cereyan etmi'? ve bu hava içinde bitirilemeden tekrar tehir edilmistir. Gürültülere kongre *;inde beliren iki hizip tarafdarlan sebeb olmuştur. tda re hey'etinin çalısmalanm tasvib et meyerek cephe almıs olan bir grup; altı yedi ay önce ldare heyetinde çı kan bir anlaşmazhk yüzünden ayrumış bulunan bes şahsl desteklemekte ve gerek idare hey'etinin, gerekse Bu kundakçılıktır, bu alçaklıkmuhtelif kongrelere gitmek üzere te mavi sularına, güzel mehtablarına ba çilen şahıslarm seçim seklinln mesru »ımızı atefe yaku, yazık oldu Osnmnolmadıeı fikrini savunmaktadır. b devletine!. diye bağırmıştı. Esa.en ldare hej'cti ve onlan destekleyen Sadrazam Said Halim Paşa, Ingıliz (Bastarafı 1 «nct sahıjede) gemisinde Majeste S^re.tya Pehleviye şahıslar ise iddıaları reddetmişlertevdı edihnişür. Sefirile mektublasıyordu. İngiliz seti ra ve hava askerî birlıklerinin tefdır rinjn dostça, bize, bu felâkette bitaraf tişini mute.kıb şeref tribünune ge İmparatoriçe Süreyyaııın ıi>aretleH Bir ara karşılıklı münakaşalar o ha Izmır' 26 la.a I Bu sabah saat 11 de kalraamna tavsiye eden satırları, Sadlen Şaha ve Bayara Ktz Enstitusü tmparatorıçe Cumhurıyet Kız Enstıtu le gelmiştir ki riyaset divanı Başka razamın kafasında yer etmişti. 0 da öğrencileri tarafından baketler tak lunde tertıplenen defıleye şeref vermii nı Prof. Sadi İrmak masaya şiddeth •amimî olarak bunların doğrulu^unu tlr. Enstıtuye geli» ve donuşunde Gü darbelerle vurarak, stikunet temın J tas .ik ediyordu. Jtfe Dahiliye Nazırı dim edılmiştir. Misafirler yerlerıni tergâhı dolduran Izmiriilenn ıçten ge edılmediği takdirde inzibatı tedb>re aldıktan soara 9. Hava Üssu Kumsn len buyuk sevgı tezahurier.le karşılan?n Talât Paşada. ne Bahriye Nazın Ceba^vurmak zorunda kalacaemı bllmal Paşada, herhangi bir harbe gir danı Albay Necmı Akyıldız üs hak imparatoriçe defıleden sonra Enstıtıınun dirmistir. Kongrenin bagından sonu HJe, heves ve arzusu asla rne/cud kında malumat vermiş ve bu hita ttıuhtelif «alonlarında tıazırlanan serg:yı na sahsî münakasaiara sebeb olan değildi. Enver Paşa da, haberi duy be Yuzbaşı Cemal Ozdemır tar^hn gezmıştıı. Imparatoı ıçe> e sehrımizde mev bir hanım öğretmen. Doçent Abdulcud Enstıtuler tarafından muhtehf kıy duğu zaman son derece sınirlenmiiîti. dan İngilızceye tercüme edılmıştu: metli hedıyeler takdım edılmıştır. kâdjr Karahanb konuşurken sinirle Bizim emrimtzde fakat kendi mem'elluteakıben Eskişehlrden kalkan bı Bundan sonra Imparatorıçe Sureyys nerek ajağa kalkmış ve «Karahanh, ketine faydah olmağa çalışan Alman rıiıcı, dordımcu ve altıncı hava uslerı ve beraberındekıler Ku'tur Parkta bir seni düelloya dâvet edivorum.» dive Amirali Soşon Paşa, bu emrivâkii ne aid F84 ve F86 upuıdekı 36 ve 48 tur yapm,5lar ve Fevzı Paşa bulvarı, j bağırmıştır. Doçent Karahanlı «O iş kasden yapmıjtı. Hâtıratında bunu jeıten ınurekkep fılolar gâyet muntazam Konak meydanı Mıthat Pasa caddesını , hanımlarla olmaz. hanım olmasaydlve heybeüı bir uçuşla Um jerei tnbu İtiraf etmij: nunun uzerinden geçmlşlerdır. Bunlat takıben Inciraltına gıtmı^erdır Inciral nız kabul ederdim.» diyerek cevab tjort tmdan avdette imparatoriçe Sureyya ve vermiştir. Bu. bombardımam yapm.'.|a geçer geçmez Turk jet tarihının beraberindekller gene yol üzerinde bi mecburdum. Ötede vatandaşlarım »ohretli uzvu olan Yuzbası All Tekın riken halkın alkışları arasında Kadıfe Bu muhavereleri müteakip idare he kan ve ateş içinde ana vatanı müda kumandasındakl üsteğmen Osman Coş kaleye çıkmışlar ve orada bır muddet is yetinden Karahanlının konuşmasj kım. Usteğmen Şeref Uğur ve Teğmen faa ederken, ben burada .Bosforun Cumhur Akan havalanmıslardır. Cayet Urahat ederek şehrin par.aromasını sey protesto edilmiş, dinlenmemiştir. mavi sularına, güzel meytablanna ba guzel bir havada bu dort püotumujun rermışlerdir. Beş kişilik hesah tetkik komisyokarak koskoca harb yıllarını elbet boş gosterileri ve gâyet alçaktan seref triimparatoriçe Sureyya taat 13 de Kadı nunun seçimini müteakip, idare he geçiremezdim.. Benim yapacağım, ana bununun uzerinden geçmeleri butün mı fekaleden ayrıiarak Savarona okul gemı yeti seçimıne gıdilmek istenmesi yevatanın yükünü hafifletmekti. iste safirleri hayrete duşurmustür. Bu ak sine avdet etmı^tır niden gürültülerin büyümesine se0 da bu suretle yapıhrdı. Türslvi roüm esnasında nejianm tam ortasın Şehinşah ve Celâl Bayar lzmlrden beb olmus. kongre başkanı kongreyi da alçak mesafeden kavisler yaparak uç av rüdılar yanıbaşımızda harbe mecbur etmpkle maya başlıyan bir leylek bütün nazar16 hazırana tehir ettiğini bildirmışttr. Izmır 26 (a a ) Kıymetli misaörolurdu,» demişti. Vâkıa, seferberlijin ları uzerıne toplamış ve bu uçuja $ah lerımız lran Sehmsahı Rıza Pehlevî ve Cemiyetler kanunu sebebiyle kong Jlânı, bütün bir memleket sathında ua gulmuştur Akroıknı muteakıb pılot Cumhur Başkanı Ceıal Ba>ar, bugun re 2 defa 24 saatten fazla tehir edıleların eUerinl sıkan şah. kendilerıni sa öğleden sonra şehırde bir gezıntı yap miyeceği için, tesbit edilen sevinç uyandırmıştL Çünkü, ravaş günde Btaîarımızın ezeli bir düşmanı olan mımıyetle tebrık etmış ve Celâl Bayara m,şlar ve Bornovaya g.tmışlerdır. yeniden bir kongre yapılacaktır. soyle demı^tır: Bornovadan saat 17 de avdet eden lran Moskoflerla başlıyordu. buna sevmmi>ecek bir Türk tasavvur edilemez« Dunyada hayatımda bu kadar lev Sehınsahı ve Cumhur Başkanı Bayar. kalâde bir akrotım seyretmedım. Hattâ Cumhurıyet meydanında seıam resmını di. Lngilterede kralı>et hava kuvvetlerl da ifa eden askerî kıt'ayı teftiş etırişlerf ^ • VARIN « > ^ » » hı boyle guzel bir gosterı yapamadılar. dır Bu esnada hava kuvvetlerımize Sız Turk mılletı bu arkadaşlarla ne Iu mensub bır jet filosu gayet alçaktan uçmak suretıle selâmlamaya ıştırak et1 İngiliz SeFıriniii Sadrazamal dar ıftihar etsenız aıdır.» (Baştarafı I meı sahıiede) I mektubu I Bundan sonra 50 kadar otomobılle, mıştır. Bakanı ve MUlı Mudafaa BaDevlet yapmakta olan Türkiye polis radhava alanına 34 km. raesafedek: Kara kan veküi Şem1! Ergin, bazı milletman kojune gidılmıştır Burada bınier vekıllen. Izmır Vahsı, Beledıye Reısı. yosunun tecriibe =sfhası nihayete ce halkın ve kıymetli misafırierın huBulgaristana adam kaçıran Genel Kurmay Baskan vekılı Orgene ermistir. zurunda toplu halde yap,lan jet uçuşları ral Tunaboylu, Ikıncl Yurdıçı Bolge 4 kişi yakalandı 27 5.195G t^rihırden itibaren 6200 taarruzları. roket atışları, yangın bom Edirnedeu Bulgaristana adam feaçır baları atışları ve makınelı tufek tarama Kumandanı Korgeneraj Gursel, Vilâ kıliofaykl 48,36 metre dalga uzundıisları iddıa edllen 4 klsl dün adalete ları japılmıştır Bu tatbıkatlardan fev yet Urr.umî Mechsi ve Be ea.j e Mec luğunda h.r sabah 1112 ve aklisı azaları. Eg e Ünıversıtesı Tıb ve verümlştır. kalâde hayranlık duyduğunu bildıren Ismaü Duru ismmüe bir şahısla oğlu Şah, Us kumandanını hararetle tebrık Zıraat Fakulteîerl Dekanları, mülkî ve şamlan 1617 saatleri arasında neşİlyas Duru, Feyzullah Erguven ve Mu etmıs ve takdirlerini bildlrerek 9. üs askeri erkân. Guneydoğu Avrupa Mut rıyata dev m edi'eceşı ve âmme nlr Guler adlarında 4 Sişl, 500 ile 2 0 CO tefik Kuvvetleri Kurmay Başkanı, basın h'zmetile alâkalı \ayinlann ücrete ımzalamıştır llra mukablllnde Bulgaristana adam i sun defteri mahsusunu mensublan ve binlerce brrirll kıymeüı kaçırdıklan lddlaBile düa akşam ada Halkın coşkun alkışları arasında bura mısafirleri ugurlamak üzere Cumhuri tâbi oİTiadığı ve polis radyosunun lete verılmlşlerse de, nobetçl sulh ceza dan uğurlanan misafirler hava alanına yet meydanına gelmış bulunuyorlara,. daima muhterem haîkırruzm emrrnmankeınesınde japılan sorgularmı^bıu gelmışler ve saat tam 12.40 ta askerî toUgurlamaya gelenlere veda eden de bulunduğu teb'iğ olunur. renle ugurlanmışlardır. teakıb serbest bırakılmışlardır. İran Şehınşahı Rıza Pehlevi ve Celâl Son defa Akaarayda şerbet satan SaŞaha, hava kuvvetleri brövesi Bayar, meydanı dolduranların tezahiılto Kurtuldu lemlnde bırınl Edırneratı arasında okul gemisıne geçmışleı hediye edildi den BulgarlBtana kaçmrken yasaltTatbikat sahasından hareketten once ve Savarona okul gemüi coşkun tezahünan 4 kişl, lfadelertnde böyle bir şey rat arasında rıhtımdan ayrı'mıştır. yapmadıklarını lddla etmlslerdır Müd rurk hava kuvvetleri dost ve muttefık Izmiri zıyaret ermekte olan Arneridelumumülk tahklkata devam etmefc Iranın majeste Sehınşahına «hava kuvvetleri broveslni» ve bu broveye aid dip kan filosu lran ve Turk Bayraklarını tedlr. (Baştarafı 1 inc' sahifede) lomayı hediye etınış broveyı bızzat ha grandl dıreğine toka ederek Savarona %a kuvvetleri kumandanı Orgeneral Fev okul germsı geçerken devlet reislermi ra harici yapılan satıslar ile kayıtzı Uçaner, Şehmşahm hava mareşalı ünı 42 pâre top atımı ile selâmlamışlar ların günü günune tutulup tutulformasının goğsune takm,ştır. madığı mevzuları üzerinde durulacadır Iki Devlet Reısi İzm're gelişlermde Hükümdarlar, Türkiyeden salı günü ğa anlasılmaktadır. Defterdar Sefık râklb bulundukları ucak Çanakkale ve Kâzım Yur bu maksatla Vergl Daire aynlacaklar Gehbolu uzerinden geçmiş, Şehin»ahs lran Şehlnşahı Rıza Pehlevî ile Kra lerile Malmüdürlüklerini dolaşmskta Pek nefistir. Bir kere tecrübe bu şehirler havadan gosterılmistır. Oçak lıçe Sureyya ve refakatlerındeki zevatın ve hazırhkları bizzat gözden geçirmek ayrıea Izmir üzerinde de blrkaç tur yap memleketimızde ikı gun daha kalro=ıları eden her kere tercih eder tedir. mıştır. takarrür etm'ştir ÖŞlendiŞ'Tiize gore Dikkat: öfirendiğimize göre Îstanbul DefTurk hava kuvvetleri, İran İmparato Sehlnşah ve Kraliçe snlı girnu şehrınçesi Majeste Sureyya Pehleviye altın mlzden ayrılacaklardır. Bu ziyaretler terdarlığı mart başmdan 21 mayıs ni p!âk üzerine gümOş kaknıa bir brove ve goruşmeler dolayısile her ikı mero hayetine kadar 450 milyon lirabk ver '5ne hediye etmiştir. leketin m işterek bir tebhŞ va>,nlama gi tahnkkuk ettirmıştir. Bu rmktar Bu lgne Hava Harb Okulu kız tale larına muhakkak nazarîle bakılmak geçen senenin aynı devresinden 125 4 «rinden blrl tarafından Savarona okul Udır. milyon lira fazladır. Oftikldl CadJeti Ç46 TLei t 44 19 15 Memur ve Daktilo Ahnacak İstanbulda bulunan Müessesemiz merkezj ile Muessesemize bağlı İstanbul Defterdar, Hereke, İsparta, Bünyan ve Di>arbakır Fabrıkalanmıza imtihan ile memur ve daktilo ahnacaktır. Memurlar için yüksek tahsil ve lıse tahsili ve daktilolar ıçın Ortaokul tahsili ve ilâveten asgrai üç yıl bilful daktıloluk yapmış oirrak şarttır Taliblerın en geç 31'5/956 tarihine kadar Eyüb Defterdarda bulunan Muessesemize müracaatları (6380) Jet filolarımız, Şahın önünde gösteri yaptı Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi AMERİKAN BORD HEYETİNE Bağlı okulların 19561957 ders vılı için hazırlık smıfına giriş ımtıhanları 19 Hazır an 1956 salı Bunu iaat 8^0 da asağıda gosterile yerkrde yapılacaktır. Amerikan Klz Lise=i Üskudar. Ltanbul Aakara Namık Kemal Orta Okulu Ankara Arnerikan Koleji Tarsus Amerikan Orta Okulu Talas, Kayseri Amerikan Kız Koleji İzmir Aday kaydı yapılmıg ögrencinin 4 üncü ve 5 inci suuf not karneleri imtihan gününden bir haft3 ev\'el kaydolacaklarl okula verilmis olması gerekmektedir . Binicilerimiz Viyanada dün de başarı kazandilar m Saiılık Fabrika Arsalan Topkapıda, Takkeciler mevkiinde asfalta vüzü olan muhtelif ölçüde fabrika arsaları sahibi elile ehven fiatla satılıktır: P. K. 6 Tesvikive \ PoSis Radyosu bugün faalivete geçiyor W Memur Ahnacaktır •^••IHMHHHHMMMl^HEB Yerü Postahane Ortakhğımız için bir memur alınacaktlr Muhasebe bilenler tercih edilir. Türkiye Genel SİPorta A.O. İsfanbul vergi tahsilâlıncfa büyük artış YALIYOĞURDU Leva mükâfatı Konkurhlpifelerln en büvüfc müsabakası olan leva mükâfatında Türkler buyük takdlr topladılar. 1 40 santlm yüireeklikte ve 4 50 genlşhkte olan onbes manlalı koşunun netlcesi İse çöyledlr 1 Yüzbaşı Nall Gönenli (Türkiye) (Atıl adh atlaı 117 sanlve hatasız 2 Binbaşı Salih Koç ITurkive) (Basak adlı atla) 117 ganiye 4 hata 3 P. Stortl (İtalya) E x Wıf adlı atla) 117 sanlve 4 hata 4 Binbaşı Sellm Zekl (Mısır) (Haca put adlı atla) 123 saniye 4 hata 5 Schneck (Alman) (Falkkus adlı atla) 124 sanlve 6/10 4 hata Şlmdlve kadar olan yanslar Türk ekiplnln kuvvetli bulunduğunu lsbat etmlştir. Şladilık alman netlcelere gö re dereceler şöyleair1 BiTibaşı Sallh Koç (Türkiye) 16 puan 2 Yüzbaşı Nall Gönenli (Türklye) 14 1/J puan 3 Binbaşı Se !lm Zekl (Mısır) 8 puan. Yann (Bugün) Avustuıya Binicllik Pederasyonu müsabakası yapılacaktır. " KİRALIK J Bebeğin en havadar yerinde, eşsır, manzarall kalorifer, sıcak su, gömme dolaplar, parke büyük bahçe, telefon, fevkâ lâde apartıman daireleri, yazj lık ve kıslık kirahkür. ".'oble verilir. Telefon: 63 69 01 • i Rumei;hisar Cad. 100/3 • Şüyuun îzalesi Zımnında Açık Arttırma Yolu Ile Gavrimenkul SatışiL Fatih Karagümrük Muhtesip İskender mahallesi Ahsapminare sokağı 13 ve 20/1 kapı numaralı 94.40 M2 den ibaret ve mühammen kıymeti 23610 lira olan bahçeli ahgap ev ile Evüp Rami Cuma mahallesi Topçu Hasan sokağı 16 kapı numaralı 328 M2 den ibaret ve mühammen kıymeti 29.900 lira olan bahçeli alyap ev süvuun izalesi zımnında İstanbul 12 inci Sulh Hukuk Hâkimliğince birinci artırması 28 '5 1956 pazartesi günü saat onbirde ve ikinci artırması da 7'6'1956 Perşembe günü saat onbirde İstanbul Sultanahmet Ad liye Sarayının zernin katmdaki satıs salonunda icra edilecektir. Ar zu edenlerin mezkur Hâkimliğin 956^12 numaralı satıs dosvasınl tet kik etmeleri menfaatleri iktizasındandır. Satılık Asansör i Halen işlemekte olan bir asan j sör ehven fîatla satılıktır. Bah çekapı Cermanya handa 46 ! numaraya müracaat. SATILIK • « Fevkalâde ARSA J450 M2 em İstanbul ve hem Boğaz manzarall önü kapanmaz ımar durumu mevcud üç'e ka bili ifraz C'ıtak^yde tramvay \ olu üzeı inde. Tel: 44 34 95 YALI YOĞURDU Bugünkü Beşiktaş Adalet maçı Besiktas futbol takımı bugun saat 17 de Adalet İle Seref stadmda bususi I Dolgun ücretli Fransızca ve İngilizce lisanlarına vâkıf I daimî bir daktilo aranmaktadır. Yazılı müracaat P K. 962 • Galata Daklilo Ahnacaktır \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog