Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

0OKT CUMBTÜBİTaTT ITMsyvlM» K Itaan: 7ASAK KZHAL A R \ € A O L AN BULMAC !• M! j • ta •*vtn<Ut < Avnrt,» . •İMClaı kanU«na M «bar» ftMI f»l«H, Mf Mr Ka4nt c Tok,» d«m. «kvrbam old'Btua BtlMyte, fu. Ikl tU kanday»» 4* ıkatts «kmafM* rr*« Mnvlı IttB. Borte M> H U | olm«drydı.» « « •« dcnlnf B««uuk t t r l f B l t r t « t Bla* ı«ldl v*l«U, Wr (fln ohraa 4ı«u4* kslmadıyılı,» •ttt kadm. <Elr haa m bcamda kardıaıyn».» ı 1 Oelişi Cüzel: • Eski bir illet Yazan: Handi Varoğln İcraat 3n •OLOAN SAĞA: 1 Tanınmif muharrlrlerimlEdtn Mrlntn otu» beş /ıl öno» n»*r»dllmlı olan mesbuT blr romanı (Tnürekkeb kellme). 2 Boğucu gazlerden blrl 3 Son 4 Bir sayı. gelenek hRllne gtrml» ol»nl»rdan. 5 O«zlntl yerl (eskl terlm). 6 Dahill kısıra. kıyı. T Maner; Tarlıgmda t«la»Ç''^ huy edînmi» olan (mürekk«b kellme) 8 Ajagıya. dogru TUiUyU?, Pransıı Elvl»rumda blr |«hlr. TUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Alaturka f»yanı yapan mnatkâr I Azır.lıklardan birirıe mensub blr »rS:«*1n adı. Pakletan Ba$veklllnln zly»r»t ttmak tlz«r« oldufu memleket 3 Madenlerl yapıstıran madtle, blr »ıfst takısı. 4 Seciye, zerfdis. S Akıüıca ve lstlkbn'.', kesfederceslne hareket tarzı. 8 M]?raplı iA7lnrdan blrlcl el« geçlrtn ılkl keümf) 7 Eanaftdn e''serisliîe luzunnlu bir alet. 8 Çıraklarra şeflnln yftnsı, vücudden aızanlardan. D*ll HüMyln: « Bir lf yapaa bana hab«r «tmMİ g«r«k. Blr düfün», blr derntge flta* ban» hab«r rtm««ı ı«r»k... W ol» klt K*rda«ı» bu obtdtn blr kStülOk (lmlfn... B*nlm hak M>*ı kardaaımı ç«k»m«y«nl«rd*n blr kOtOlOk felmlfM... B«n d« blllrlm y*p«c&&ıaı bv ob»ya. Beyd«n d» PM*dan da gtlmlfM, ooajını »ondürtlp, yerln» lnelr dlkvrlm. DlkmnMm bana d* Hü««yrn, 1X11 Hus«yln dtmeslnlar...» A R I B EİYİH» ŞİAİRÎA PİBTİE I|K|A|Y|B|F|i|Ş, R I KİA TİHİDİA I S B Z|A|M|A|N H|Ü|T|I|K|A|LİI AİSİAİT OİNİBIT D|U|L|BIZ|İ|L|B 1 t 3 4 5 6 7 8 Arabcada ilâl» diye bir kaide vardır. Kaale, m»Imda kavele idi; vav gitti, elif geldi, kavele oldu gibi çetrefil bir şekilde tarif edilirdi. Şimdikl harflerimizle, lıele içinde aıabca kelime pek az kalan bugünkü dilimızle bı kaideyi tarif etmek ünkânnz. Aslındaki k'hğını kaybedip tanınmaz hale gelen, gerçi çok sey var. Meselâ, uzaktan konuşmağa mahsus âletm adı ashpdd telefondu, bize geldi, kullanamadık, tek'f oldu. Haliç. aslmda su deryası idi. Bakamadık, çaır.ur deryası oldu. Misalleri çoğaltmak mümkün. Hattâ soru gelmeı Amma bunlar i'lâl meselesi değil, ihmal meselesi Maamafih. i'lâli anlatmak için arabcaya kadar gltmeğt de pek hacet yok ya! Biz, ilâmaşallah, tüıVçede i'lâlin âlâsını yapmasını biliriz. Meselâ Nasraddin Hoca merhıınıun «Oğlunuza Eyüb ismi takmayın, kullanıla kullanıla ip clur» öğüdü. bal gibi türkçe i'lâl örneğıdir. Yah.ız Eyüh ırü? Isimlerimizin niceleri böyle şekil değlşiıımcpe müsaid. Bütün Mustafa Beyler, Musta Beydir biitün H.ıkiye Hanunlar Rükkânım. Sülümanlaşmağa Püieyrr.an Habbe olmıyan Habibe, Ismıyl biçimine firmiypn İ.'.maıl parmakls sayılacak kadar çoktu. BunİDr kendi kendine oluverenler. Bir de zoraklleri var. Hari bir aralık, Amazon nehrinin adını da türkçeleştirmif de aslı •amına uzundur» diye bir nakarad tutiurmuştuk. Amma bu blzde yeni bir illet değildir. Kelimeler» kıyafet yakıştjmakta eskidenberi ustalığımız vardır. Şu bildiöin.iz karnabahar. Bahara yakm çıkarmısnnış da, asıl ism; c. scbeble karîni baharmışmı». Ya, aslı rumea olan maydanoza midenüvaz admı yakıstırmamıza ne buyurulur? Buiılaı zoraki tarafından, heyamolalı türkçe Hâllar. Heyamol dedim de, aklıma geldi. En ciddî lugat kitablarırmzı açın. h<=yamola yisa kelimesini araym, izahını oluıyun. Aslı, sözümona eyyâm ola yel ese imis de, halk dilinde heyamola yisa jekllne girmi». Çok zeH. çok sakacı. çok nekreh bir zatıserlf olduğu muhnkkak Evliya Çelebinin etrafla alay etmek içîn uydurtk'gu buluşiardan blrine pek benziyen bu yakiîtırmnnın aslı da bal gibi italyaneadır. «Heya molla ıssa hsydl, bırak, kaldır demektir. Efkiden, kalemi eline alan, halis muhlis tflrkçeye arabca kıyafet düzmeğe kalkmıs. Şimdi de, ellna kalem bile almıvanlar. özbeöz türkçeyi ileri rürkçeye çevirdt Tcvekkell. aila y u v a l a n Bâbil kuleaine, bab« lla oğul, ayıı diUer konusan, blribirine yabancı tesanlar» dönmedi! Ha eskilerin, kanıabahar dunırken, kariînl bahar demeıeri, ha bzim, yenilmek varken yenilgey» uğramak diye l&f icad etmemiz, Hepimiı dîbl birlbirrnden kara <nrre,fkTİ2. Kimin kime ne demeğe hakka var? Bclediyemizm icraatı gOn geçtikçe modemleflyar. mrd?rrıleTinden biri, fehir içinde köpek avı. Kıyafetleı i^.den çöpçü olduklan anlasılan bir takım adamlar. eDtrinde töfek, »okak «okak dolasıp köpek öldiirüvorlar. Sokak kopekleri yasasın. bizi m n ı ı ı da onlar öleceftine biz öleürr, demek istemiyorurn. Amma her feyin bir yclu izi. âdab ve erkân dediğimiz tntumu, gidisatı vaıdır. Sokak köpeklerini imha mı etmek istiyoruz? Âlâ Yiık'erİ7 kamyonlara. arabalara filân. kimsenin görmiyeceŞi bır kapalı yerde icablanna bakanz. Istanbul kopekieıi Havırsızadaya sürüldükleri vakit, Belediye sımd : kinden her iiibaHa daha âciz, daha Tasıtasa durumda idı. Amma tstanbulun hiçbir semtinde, eşkrya trl' i bıne çıkmıs çete efradı fpibi eli tflâhlı »darn do. etrsf takır takır silâh seslerfle dofanazdı. iki gün e w e l , bu eli tüfeklilerden birini «rfayi ra?.ıfe halirde» gordüm. tüylerim diken diken oldu. T ü f e5ini koltuğıma kıstırmı». on »drm fleride duran k 5 cjin karşısına geçmi». ytizünde sahte bir tebessüm, iki paTmajtnı biribirine fürterek köpegi yanma çağınyordu. Köppkle omm kannlıklı vaziyetleri, kahkahalarla gülOnecek kadar knmikti. Mahallenm bötun çocnk» ları. sınto sırıta köpeği kandırmaga u&rasan tüfekH ?riamîa, onun bu samiml davetini pek yutrrtryan. olıîuğu yfTde. Heîini kıvıra kıvrra. gözlerini kırpıstıra kırm«tıra durj n köpeğin te?kil eitikleri sahneri s#yTetm<*k •çin. eıraflannda halka olmuslardı. Daha başkalan da kalahalıga Karistı. mQnakasa çıktı, tfifefc patlryaraadı, köpek de muvakkaten kurtuldo. Pek fazla kullanıbnak rüzundar eskidiği için vâr0 a?var demiyeceğim amma. bizim şehir haDcınm içinde bile. bu iptidal sekilde köpek krtali yakısık «lrr sey dejil. DCn sabah. yolun üsründe. ne z s m s n 51<rür01düiü belli o'mnran bu kSpeklerden birtnto leşl ratıyordu. B u sabah. makiül hâU o n d a idi. •Köpegi 6)dürene türirttirler» düstunnra olstm u s u t maMk! ILÂN ı Firmam tarafından tevzi edilmiş olup demir ve galvanizll boru alan şahısların mevcud faturalannı şimdiye kadar almıyan ve hesabını tasfiye etmiyenlerin, lutfen mağazama müracaatları rica olunur. Niçan Boyacıoğlu Fermeneciler 76 78 Galata KATIB Namıma Etem Talât ödemcll 3800 kusur llralık açık tarlhll boDOyu kaybettlm H'ikumsüzdiir. Aksaray, Hr^san tnangll KATIB Merkez Bankasmdan alın ı n 18 çubat 956 tarih ve 24606 sayılı 703 04 dolarlık tahslsln T nüsha»ı k»ybedllmljtlr. Tenisl çıkanlscaSmdan •ıklsl hükumsüzdür. TUn İpllgl Te Menıuoat T A Ş Bakırköv Bajan vt vayan Cumhunyet Matbaacılık v« Gazetecılik I\ırk Anonlm Şırkctl lu Haıkevı «ıkak No 10/4) Sahlblerı mmmmmmMmmmmmam* MSYOJBUGONKU PROGRAM 1S1ANBLL 8.27 Açılış ve program 8 30 Pazar 7 38 Açılii ve proırram 7 30 TUrku'.er ve »arkılar (Pl ) 8 00 Haflı melo sabahı İçin muzlk 9.00 Türkültr 9 15 Haberler 9 30 Saz eserlerl 9 43 dller (Pl.) 8 30 Habfrler ve hava raporu R 45 Ti.rk mli7İâı Istefclert Oltar kuartetl (A. Zamuoglu T* »rk»ıPl ) »15 Batı müziSl Ui«klerl (Pl.) d»sları) Melodıler kervanı (Takdlm 9 45 Saz e«Tler1 10 00 Kadın aaatl eden: Hulki Sancr ı 10 30 Sevilmi» ses er Sesj.mlj şarkılar 1100 Be10 15 Çeştdli Türlc müzljH (Hazırla. Iı>d!'e Kunservatııan konierlrJn naklec ysn: Necde' Varoh 10 45 Serbest yayınl 13.00 Şarkılar (Perlnan 8öztaat 11 00 Erdogan Çaplı re sthlrll eri) 13 30 Saz e»eriert (Keyzl A»lankemanlar 11.45 Türk müziglnde ha gll) 13 45 Haberler 14 00 Tatil güflf parçalar 12 15 Vals, polka Te pa nü melodllerl 14 30 Şarkılar (Mu«dobleler (Pl.) 12 30 Turddan zaffer Blrtan > 15.00 Dana T« caz sesler, Muzaffer Sarısözen idaresinde müzljl 15 30 Pazar konserl 16.15 12 55 Serbest »aat 13 00 Haberler Fatıl heyetl (Avni Altun v* arkadafları) 16 45 Opera ve operetlerden 13 13 Rafir orkettrm taerlerl Te sarkı17 İJ Lucy re Monlque (dans ve caa lar (Pl ) 14 00 Batı müzlÇlnden seç şarkılar) 17 30 Pazar aksamı İçin meier (Pl ) 14 30 Pllm melodilerl muzlk 18 00 Şarkılar ( P l ) 18 30 (Pl I 15 00 Es*n Altan'dan çarkılar D«nı müzlğl (Ketnal OUlesoilu T» or 15 30 Lâtln Araertka orKestmlan ça kettrası) 19 00 Şarkılar (Mualla Mu. lıyor (Pl ) lfl.OO Kapanı? kadder Atakanı 19 30 Saz eaerlerl Hadıye ÖtUgen T» arkadaşları) 19 45 16 53 Açılış ve pro^ram 17 00 Dans Habf rler 20 00 Vlvo'.onlst Knver Kamüzlğl ( P l ) 18 00 Radyo lle İneipelnan( Refakat eden: Ferdı Ştatzerj ll?ce 18 15 tncesaz Pahrl Kopuz 1da 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 Ünlverresir.de 18 55 Serbest Baat 19 00 slte korosu (İdare eden: Nevzad AtHat^erler 1915 Tarih^n blr yap Hgı 21 P0 Tarlhımlzde bu hafta rak 1120 Konuşma 19 31 Çat.şart (Takdim eden: Haluk Şehsuvaroğlu) !arın saati 19 45 Sevlm Çağiayandan 21.10 Şarkılar (Tultln Korman) 21 40 sarkılar 20 15 Radvo çazetesl 20 30 Vlyanadan melodller 22 00 Spor Te Serbest saat 20 35 Özel proeram müzik ıTakdim eden: Su'.hl Oaran) 22 30 Muzlk mecmuası (T»kdlm eden: 21 30 Türk müzlğl 22 00 Emnlyet Bülend Tarcanı 23 00 Jacquellne saatt 22 15 Klâsik batı müzlgl Franço'.s'dan şarkılar 23 15 Haber22 45 Haberler 23 00 Çeşidll batı mü ler J3 30 ProRram 23 33 Rltm ve zlgl (Pl.) 23 30 Dan» müzljl (Pl.) melodi 24 00 Kapanış. 24 00 Kapanıj. TESEKKÜR I 11/S/1956 »ünü blzleri aonsul acüara ! garkederek «bediyen aramızdan a y n lan azlı büyfl.Omuz fekl Isparta mektubeiMu HÜSEYİN FEVZİ SOYTEKİNTn Hastanesi Birinci Dahiliyt Kliniginde tedavisl ıırasinda dahiliye şefl kıymetll doktorttmuz D^h:liye müteha«sısı »ayın Rajid Serdengeçtinin. ımıavfn! dahlllye mötetıassısT Dr. ErcOmetıd Al»eak»ı>Ianın. Dr. İhsan Dayıofluıcilln T« h*mfrre Mnhterem GdnOldenkln yonıimak bthnez o v r e i rt tOk«ımer iefkat v Mlna g&tenn's balunmalannı llelebed mirnıet T« »ükranla yâd edeteğimizl diğer bütün hastan» meınur ve müstahdemlerinin eösterdiklerl yakın alaka ve hlzmetlerine müteçekkir buluTidugumuTU, büyük acımızt biztml» payalfKn, neTtrunran ebedl 1*tlrahatfâîıın» kadar #e!en. triefon telgraf ve mektubîa tariyerte bulıman akraba, dost ve ark»das1»ıımiza ayrı a y n tesekkttrlerlmlzl büdirmeğe acımıı mSnl btılundufundai! bn hisgiyatımını »ayın gaaetenlzln tercflmaıı obnastnı rlca ederlz Afiesi Blr a«m»n ıtıattL Çadıno l«tadt dolaadı durdn. D*U rlblyd\ 1 ırtıcı blr kaplana benalyorttı. TelâılaBdı: « Dfttaa b«n Bt duruyorumf» dtdt. «Kardaşırr Mr tek ksrdaıım yltmlı d* dth» ben n« duruyorumf A m t tocu fumu getu.» dly« bagırdı. Kadın dunkaadı ameık. HÜMyla: • O«tlr fttlT,» dly* bağırdı. tGettT getlr...» OoçuÇunu fiydlj yagmur», ktr»nlı£a atıidı. NÂZIME NADI ve ÇOCUKLARJ (Arkası Yaıı Klennı fl'ler ıdsr* sdec MM'UI MUduı CEVAD FEHMİ BAŞKUT Aa! Öyle demeyin!. Geçım çok zorlaştı .. Geçen gün bir marul a!ayım dedim.. ?0 kuruş dediler, almadım Yemem vesselâm .. Aman hanımefendi! Canınız sağ olsun. Ne olur bir marul... Değil beyefendi... Mesele prensıp meselesi... Bir marulu 80 kuruşa yiyebilmek değil, yemek meselesi Bugün herkes hesabını bilmeli.. Bakınız.. Size tuhaf bir jey anlatayım.. Buraya gelmek için otobüs bekledim. Gelmedi. Dolmuşta da rahatsu oluyorum. Taksiye binmeğe de degmez... Yürüyeyim dedim... Yavaş yavaş geldim . Amma yoruldum .. Camiin duvarına şöyle iliştim. Azıcık nefes ald'm. Biıaz sonra önümden bır e fendi geçti . Benim gözlerim miyop Farkedemedim amma. şişmanca a dam . Bana baktı. «Acaba bir tanıdık 1 tm " diye ben de ona baktım. Sonra adamcağız döndü Az sonra tek rar önlimden geçerken .. Bana para verdi . O kadar memnur» oîdum ki Rormayın! Neden biliyor musunuz? Üstümde ufak para yoktu. Otobüse para bozdurdum da... Kapıcıya veririm.. diye düşünüyordum. Adamın içine doîmus olacak ki... Çıkardı... ' D o k t o r atıidı: Hanımefendil Merakımı affedin! Kaç para verdi .. ' A ne verecek? Bir yirmi beşlik | verdi . Emin misiniz?... A nasıl emin olmam... Kapıdan JU beylerle beraber girdim. Asansöre de onlar çıkardılar. Kapıcıya para veremedim. tşte .. (Çantasını aça rak, silik bir yirmi beslik çıkardı' burar'a.. benim baska ufak param yok... oktor Hüsnünün evinda tertib edilmif olan aksam yemeğin» davetli idik... Doktorun davetierinin blr huiusiyeü de hep eğlencell adamlan, orıjinal tıplerı bır araya toplamasında idı. Gidenler daıma lürprizle kaışılajacağından emin idi. O akşam da aynı umidl» or«y« gittik. Bır mühim kemancı, blr vantrilok, bir salon oyunu mütehâssuı davetliler arasınd* İdi. Anıın» ho( sohbet kimseler çoğunluju U»kü tdiyordu. Zeytinyağcı Rahmi Bey <ıly« «ru Olanı sen bana bırak... da ju'r»nlıkt«... tnsanın yüregi hun o]u lâfa karıftt... lan bir zatı o ftk^anı birlnd dtİM Havalar, şok tuguk Doktur Bey. da" idPGidenler daıma bır lürprlzle balık mayonezine bak. Bu bahk yor vallahü. Yediğim boüazımdan karşüaşacagından emin idi. ! b a «ka b a l l k kardeşim .. Hali» Sinag ' geçmiyor. Bir ıey vereyim mi? Ver Lakin maşaallah sufranız fukal'âde.. Davet iaati gelince ev gahlbl mİM rit. Bunu bizim Tevfik tutmu»... Ba miyeyim mi? diye tereddüd ettim... bu dulmeler.. pek nefîs... Afiyet olsun. Beşiri Beyefendi... Olur a! Belki dilenci değildir. Yürüfirlerinı masaya çağırdı. düm geçtım... Sonra döndüm baktım. Nasıl oldu. sizin seyahat işi? Ayakta yeniyor... Doktor mallarını Efendim. Bendeniz Bâris'e git O da bana bakıyor. Tekrar geriye dön methediyordu. düm. Biraz uzaktan dolaşarak tekrar mek istedim. Lâkin Fransa hükume Şu tavuk, en asü Ligorno dnti vıze vermiyor. Şünki biz Arjb önünden geçerken çıkardım .. sidir. Bunun babasını Mısır Hidivin Aman Rahmi! Sakın b e | kuruş aslındanız. Biliyorsunuz. Benim büden aldımdı. Anası Almandır. yük pederim magriblidir. Amma ben vermeve idin? Doktor sen bize tavuk mu yedl Yok a canım .. Deli misin? Beş deniz Türk tâbiiyetindeyim. Ve lâreceksin, yoksa bir Avrup» a»ilı«de«i kin bunu klmseye anîatamadık. kuruş neye yararî melezi mi? Müracaat edin beyefendi! On kuruş mu verdin? Hele tadma bakın da tnlarn Evet! Hariciye Nezaretlne bir Çık, çık?.. nız... Efendim bu tavuk fünd» ikl dilekçe verdik.. Ona intizar ediyo Yirmi beş?. yumurta yunurtlardı... ruz. Çık dedik ya! Ayol nasü olur? O halde... Cevab gelinceye ka İki buçukluk mu?.. Oluyor... Geceyarısı kümeste e dar... Kâğıd para sadaka verilmez. lektrik yakınca sabah oldu »anıp yu Şu biliçten bir parça alirim... O da nereden çıktı? murta yumurtlardı... (Gülüşmelert... Verilmez kuzıım... Boyle verimli tavugu ne dlye Böyleee yemek yendl... Sıra tatlıya Yarım lira mı?. kestiniz? \ geldi. Keşkülün (füzel olduğu, her Bir llra verdim. Bitti kaıdeşim. Bir tavugun ömkesin iştahla yeyişinden belli olu Yaşa be!.. Şimd! bunu defterin ründe verebüeceği yumurta yordu. Arkadan kahveler geldi... matraf kısmına kaydedersin defil bitti. Misafirler bir iki grupa ayrüdı na hediye etti. Rivayete gör«, Blzans mi? Nasıl olur? lar... Amma salon büyÜk olmadığı Tabiî... Çocuk musun yahu. Tabi! her gün iki yumurtadan Mmanından kalma bir ailenin çocuğu Için, gruplar birbirinin lâkırdılarını Böyle feyleri deftere geçirsek... KAr heeablayınca yan ömründen «w«l Imif... işitiyor, hattâ »öze karışıyordu. Doktor, aman kardeçun, keı bu hanesi înfıra iner... sermaye tükendi: biz de kertik! Ihtiyar hanıma bir «igara veren Demek o kadar çok sadaka v« feessüf ederim. Siz demek kl.. tafıilltı... Tarlh kitabı y«r glbl oludoktora hanım sordu... riyorsun? Yani meselâ... yorum. Kahveniz var mı? Anladım .. Orayı kanstırma .. Yooo!.. Ben arkadaşlarımı nanl AUah bllir ora«inı. Var. Hanım duvmasın . Şimdi gelelim dol ağırladığımı anlatmak isterim. Bu sırada kaoı calmdı. Salona . Halis mi?. Şu salata yok mu? Domatesler, başka misafirler geldi.. malara . Bu dnlmanın yaprağı hslis Halis... Çavus yaprsŞıdır. Ntimune bağındsn vallahl dı?arıdan gelmlştir. Fiatmı Ooo! Buyurun . Buyurun. . Göz Öyleyse bir sade kahve içerim. getirttim Pıınci de taşı ayıklanmıs söylemiyeceğim. ayıb olur. İPrimiz yolda kaldi. Biz Sfzl gelmiye | Biz bulamıyoruz. Ben kuyruk yapa D ELİM BİR ZİYA 9u Nazırı merhum Faik Beyin k ı n . merhum Enıine Zahlde Tekinalp v» Maliye Veküeti Memtırtn MütfOrO merhum Kemal Karakayımın hemjlresl. emekli müllyecilerden Halld Ucanın 7evce«l. 5ahab Eray, Bedl Uct. Rebl Ucanın ariTifleri, Lamla Ucanın kaymvalides!. Tuba Ucanın büyük«nnesi, Haydarpasa Gögüs Hastanesl dahiliye m(ltehi«isı Dr Me«ıd Teklnalpın teyzesi S A D AK Yazan: Burhan FELEK t Memur Almacak Muhasebe memuru ile seri makine vazar daktilo almacaktır. Ta)in!erin e! yazılarile vazılmıs tercümei halleri ve birer fotoğrafla posta kutusu 565 İstanbul Müracaatları. Mavak 953 modeü 123 santımlik çift Hsışpayh, bütün tefernıatile birlikte çalışır vazivettedir.. Müracaat: Babaeski ilcesine baglı Büvükmandr köyünden • * » • • * HATİCE SABİHA UCA Hanım Hakkîn rahmetine kaviısmuştur. Cenazesi 27 mavıs 956 pazar günü Kanlıca Mihriâbâd Cad No 11 deH lkametsâhırian kaldırılarak öğle ve cenaze nama7i Kanlıea camiinde kilındıktan sonra Karacaahmeddekl alle kabrirta: : vr.i dff"M 1»cpkt r All»h rahrnei eyleve. Çelenk gönderiimeme^ rlca ohınur. Kâprüd?n T3p\ır 10 40 ve 1120 de. I ÖLÜM M*rhutn eczacı Binbaşı Bahaeddin Irenin esi. Levazım Atbayı Nureddin İren ve Vefefiner Albay Zeki Irenin anneleri. Nebih» İren ve İlhan Irenin kayınvalide!er\ Kurmay Yarbay Orhan Alpakın büyuk kayınva'ide \ e e la Alpakın. Öktem îren. Gunsel İrea, Bolar İren ve OSuz Irenin büyükanr.elerl Amerikan Petrol Şirketi Şoför, sondör ve sondaj işlerinde çalışacak eleman arıyor. Alâkadar olanların hâl tercümelerini Türkçe veya İngilizce olarak Çorlu. P.K. 4 e bildirmeleri rica olunur ŞADİYE İREN 24 5 19S« günü vefat etmıstir. Cena2esi Edırnekapıdaki Ş*hidl:ğe defnedilmiîtir. Mevlâ rahmet eyles.n. •»• • •»»>**•>••»•< t + X • X X • 4 SATILIK YALI tır. Zevtinyağmı temın edemem... Oı nu Rahmiden aldım .. Kendisi söyj lesin. Yüzde yuz pamuk yağı verdim sana! Neden o? YumuşıyaEin diye!... Ciddi mi soylüyorsun? Ciddî şövlüvorum yat. Lâyık öyle ise .. Siza 30 sene .. 40 sene . S0 sene .. 60 sene... 70 sene .. 100 sene, 150 sene... Ayol nedir bu art*iHiğın... Hapi» .. Neden? Pamuk yağını zeytlnyağ vtrint sürüyorsun ? ben sürmem Hey gafil.. Onu amma. riyssadaki vaSların yarısı panıuk vaeıdır. Hem de lararh bir jey değildir. Yaa! Eveet! Fakat ayıb olan pamuk ı"ağını. zeytinvat dive sürmektlr; yok de ' a ' î n vnktur. Söyle canım. soyle! Yok yok... Onu bırak, amma şu köfteler yok mu? Kuyruk yağında mı kızarmıjtrr? Hayır, mahçubiyetinden kendi kendine kızardı... Çünkü karaborsa etidir. Sen onu bırak doktor... Tatlı ne var, tatlı?. Kardeşim. Hanımlara hürmetimiz oldueundan dilberdudağı, kadıngöbeğl gibi tatlıları sofra malı yapamadık... Vezirparmaâmı da kendi ısırsın... Ben mütevazı adamım... Mahviyeti severim... Size keşkül yaptırdım. Amma bu keşkül... Bildiğimiz k e s külü fukarâ değil... Zaten artık fıkaralardaki kes kfll, ortahallilere geçti .. Bu sırada Rahmi Bey i3ze karıs b... Bırakın lâtifeyi... Ne »abulı fıkaralar var... Demin buraya gelirken eamiin önünden geçiyordum... Yaşlı bir kadın... Yetmlsten fazla... Camlin duvarına oturmus .. Bekllyor... Ka Herke* gülüyordu . Zevtinyağc Rahmi Bey harıl harıl elindeki kür danla dislerini karıstırıyordu Daya ' fiamadı. DoVtor sordu: Rahmi?. Ne dersin? Yirmi beşlik mi° Lira mı? Vallahü Sorma!. Belki karanlıkta farkedememişimdir? Liradır, diye ısrar etmem. cek «andıktı... I Hnfifçe de\*am etti: Gelenlerden birinin dili Araba ca Ulan sadalada bile ihtikâT ha!.. lıyor... Bir diîeri Giridli imiş . O Vallaha deŞil yahu! Bclk: lira nunki de Buma çaîıyor... Bir de ihsanmısım amma. ya yu kadmı^ bentivar hanım. . Hanıma çok itibar etden «adaka kabul edisine ne ders'n? tiler... Allah ikinizi de ıslah etsin... Ver Doktor ktılağımıza fısıldadı. yetmip bes k\ıru« daha da... Yalancı Bu hanım meşhur Hazine Kâh olmaktan kurtul... yaii Hulftgl Pasanm kızıdır. Bundaki Ne olacr.k? elm«s. bundaki mücevher... Bundaki Kadma vprere5im. irad .. Sorma!. DGÜ misin yahu!... Zengin ha?... Ynksa sövlerim .. Zengin de lâf mı? Otomanbank. Rahmi Bev 75 kurus daha verdi Amma. üstübaşı o kadar düzgün Dnktor dn yaslı misafir hsnıma padeğil .. raları uzstarak .. Ona bakma! Eli cok sıkıdır. Hanımefendi' Giderken belk! ge Nerede oturuyor? ne para bozduramazsmız. Size ufak Nisantasmda. kftsede koca aparpara taVdm edeyim. dive parayı ver timanı var. Omın bodrum Katmda di... O da .. iki odsda oturur. A. tesekkür ederim... Diyerek Hay Allah... Ayol bu ne blçlm •İdı... zengin? mıyorum. . Karaborsadan da doğruRahmi kendi kendine: rtyledir, amma cok enteresan ka su alamam .. Çok pahalı oluyor. Yarabbi... Sen. kimin ne verdidındır. D8rt dil konusur... Aman hanımefendi! Artık siz de Sini bilivorsun va! diyerek hem söy« n s O sıradn diii Arnba calan tr>'=»*İT Dahalılıktan bahsederseniz!. «Ananevi Galatasaray Pilâvı 3 haziran 1956 pazar günü saat 10 da Galatasaray Lise»ind« yapılacaktır. Tamim olunur. Galatasaravlılar Cemiveti fdare He^eti Havası, Menba suyu. Bahğı, • • hic kapanmavan nefîs manza * rasiyle • ÇUBl'KLU VAPUR İSKELE X SİXE BİTİŞİK X 1 No. lu yalı 1.6.956 cuma gü • nü izaleyi şuyu dolavıs v!e • • Bevkoz icrasmda saat 14 15 * te satılacaktır. » •» • • • • • • • • • • • • » • • • • « ••» » Vilâyetin emirlerine uygun İnşaat ruhsath, şehre en yakm Ucuz Arsalarm Satışmda Bulununuz Her gün sabahtan ak$«ma kadar muntazam otobüs servlsi Satısa arz<?dUip. 1179 parselden 720 parseü tanamen satılmis olan bu arsalar sehrin merken "minönüne 9 Topkapıva 4 kilometre mesıy hçelievlerden evvel. BelecJive ve halk otobüsle'.nin ve binlerce vasıtanın her an üzerinden gee ıği Londra as£a!tına 600 metre mesafeden baslar. Şehre çok yakmlığı ve civarmın meskur; ve bağlık bulunma=ı sebebile vaz ve kıs oturulmak izere tercih edilmektedir. İlkokulu. camisi. mevcud ve insa haUnde 5 fabrika. Haznedar Tuğla fabikası, kireç ve tas ocakları bulunmaktadlr İnsaat kolayhkları vardır. Artiziven mıntakası bulunnası dolayısile bol suvu vardjr. 35 metre kazılan kuyulardan su temin edilebilir Elektrik aaa >ablosu arsalara 600 metre mesafede asfalt yol üzermdedir. Müştereken tesebbüse geçildiği »kdir1e e'ektrik aîmak mümkündür. İnsaatm ueuz vapılabilmesi ipin avnca bir vapı kooperatifi kurulmaktadır Area alanlardar, ~.rzu edenler bu kooperatife girebilirler. Arsalar: Pazartesi gününden itibaren sabahtan alcşama kadar ücretsiz otobüslerimizle mahalınde pösterilecektir. Avrıian Darseller 250 lira kaparo ahnır. Tapu takrir muameleleri hemen vapılır tapu ile birlikte caplan verilir. Satılık Apartman Daireleri 40.000 115.000 liraya. Osmanbeyde, bes, altı ve yedljer odalı, kaloriferli. parkeli boş teslim, yeni, fevkalâde apartıman daircleri. Avşar Emlâk 44 92 37, Taksim meydanı Taksim Sarayı kat: 1 No: 12 loperattr Dt Irtrar ve Tennsül Hastahklan Mütehassısı Galatasaray Suterazi So. No. 12 Uğur Apt. Tel: 44 14 KEMAL GAGLAfi HALİ YIKAMA FABRIKASI Rliv. TOZLU HAULAMNIZIYIKAMAKIOH BİR TaEFOI KAFİD1B. Y E D İ K U L E TIL:(Fobnka)212818 AFŞAROĞLU TÜRKİYE KREDIL1 İNSAAT MÜESSESESİ Büyük Postahane bulunduğu daire kamsı Teni Valde Han kat 1 (Eski Vakıf Paralar Müdürlüeünün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog