Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

fifi H A O E R L Potitife Almanyanm gizli İlalyada seçim! harb p l â n l a r ı ugnu İtalyada Belediye secimleri yapıbnaktadır. tşgal tırannda ele geçirilen ve 16 yıl açıklanmıyan UmumiyeUe, fiyasl heyecan yaratmıyau bu seçünvesikalarda, Hitler'in Sovyetlerle olan münaseler, İtalya dışında fazla alâka nyanbetlerine dair dikkate değer malumat bulunuyor dırmaz. Fakat bu sene büttin hür dünys bu seeimlerln netieelerlni merakla beklemektedlr. 4) Sovyetler, Murmansk r« Kara Waahington 26 (R.) AlmanyaTenl Sovyet idareeileri »iyasetnm işgali nrasında ele geçirilen v t deniı Hmanlarını îngibzlere karşı lerinde mühim değişik yaptıklannı Iddla etmişlcrdir. Hür milletlere yak 16 yıl gizli tutulan vesikalardan ö j müdafaa ttmek için, Alrn«nyad«n laşmak için bir çok teşebbüslere gi renildığine göre, Hitler 1940 yılı mıknatısh mayın istemişti. rismişlerdir. Stelin'i takbih etmiş sonlarmda İneiltert r* Franjayl () Almanya, B. Amerikanın mttU.Jir. Rusyanın Iç polltikasında da mağlub edeceğine kat'lyetle «mlndi. dahaled Ihtim*lind«n «ndi»elenbazı değişiklikler yapüdığını söyleDı» İşleri Bakanlıgıncm T29 tahi n»«kte idd. ralşlerdir. Bn arada, hapishanelerde yatan siyasî mahkumlann affedildik felik bir kitab halinde n«Bredil«n Nazfler r e Amerikan konfresi lerinden. işçilerln bundan sonra iste bu vesikalar, fu h«kikatl«rt »rtayTi W«Jhington 26 (AJP.) Bugün dlklerl ycrde çalışmakta serbett ol koymaktadır: ymyınl»nan v«sikalarm göre, tkind dııklaridan bahsermişlerdir. Bolşe1) Hitler, 9 nisan 1940 t«, Norv«ç rtk adlî mekanlzmasım da «demok ve Danimarkayı anl olarak Istüi Dtoym Harbind* B. Amerikada pro rat'astırdıkîarını» ileri sürmüslerdir. paganda faaliyetlerin« girişen Tt etmek üzere plânlar hazırlarruytı. Peyklerde. Stalin devrinde mahkum 2) Sovyet Dıç İşleri Bakanı Mo bu maksad uğrunda yüz binlerct edilmis bir çok kimselerin iuçsuz lotof, Almanyaya, Norveç v e Da dolar garfetmi? olan| Naziler 1940 ta oMukları da açıklanmışhr! nimarka seferlerinrde tam muvai Cumhuriyetçi Parti nin milll konŞitı.ji sorulan sual sudur: gresinin infiratçı» bir sivaset kabul Bütiin bu faaliyetin ve kampan fakiyet temormi etmişti. yaiiın, Demir Perde dışında kuvvet3) Almanva, Sovyetlerin Hitlere etmesini sağlamak için maruf bir 11 bir Komünist Par'.isine sahib bu vadettiği petrolü almakta daim! cumhuriyetçi mebua Ue isbirliği kur lunan İtalyadakl iesirleri ne olacakmuslardır. müşkülât çekiyordu. br? «mıiHimiliniHlllllllllllinilinnniOllllllllllllllllllimilllııııın Moskova değişikliklerinden sonra Demir Pcrde dışında ilk seçim Avusturyada yapılmıştır. Buı.dan bir ka; hafta e w e ! ccreyan eden bu seçimlerde Knrn. stler. ezici bir mağlubiyete nğratnışlardır. Yalnır Avusfrjr Londra 26 (R.) «Krsllar g«ml«t» yadc Komtinistler. hic bir taraan kuvvetli bir p«« tır.i".| nlamanuş unvanı İle maruf tAgamemnon» laimll Yunan turist gemisi, Kıbru ada»ını olduklarından. Rus değişikllklerinin sokulmamıs ve ksradan İS kiloRietr* (Baştarafı 1 inci sahijede) Demir Perde dışındaki tesirlerini bu ötede, Ingılia denlz devriyeleri t«r«nntı avnı zamanda Z«ytin Ham »oşekilde ölçrrtek mümkün olamamıg fından durdurulmustur. kagıındaki parke taşlarını yerinden br. Diğer taraftan, bugün L*fkoe»d« 1 ltalya için vaziyet bambaskadır. 31 İngihz karakoluna birer b«rfîb« at,lmıj oynatmış ve avnı sokakta bulunan milyon secmene sahib buluı.an bu ve emniyet kuvvetlerine mensub 2 ı ı Altan otelinin betonlannı parçalamıı . memlekette Komünist Partisi kuvvet ker varalanmljtır ve havaya fırlatmıştır. Hâdisenin lidir ve seçmenlerin hemen hemen hakikî bir yer »arsıntısı mı, yoksa Izmitte dünkü trafik dörtts biri reylerini bu partiye verbu lokaktan gecen lâğıma akan amektedirler. İşte bu spcmenlerin biifaciası karyakıt »ızıntllıannın tebahhuru yük bir kısmı, İtaiyan Knmiinist Parİzmit 26 (Telefonla) Hereke neticesi mi oldugu bir türlü anlaşltisinde kayıdlı değildlr. Buna rağmen onn des<?klcm°'\*edirler. Ru\\dda ile Yanmca arasında feci bir tra lamaml|tır. Vaziyet tetkik edilmekvnkua gelen değisiklikler buniar ü fik kazası olmuştur. Istanbul isti tedir. zerinde ne gibi testr icra edecek? kametinden gelmekte olan KastaDttne kadar Stalin'i metheden, bu plâkalı kamyon yolda durdiktatör tarafmdan takib edilcn poHtikayı bansçı diye gösteren. her makta olan Düzce plâkalı bir kamhareketinl «demnkraii ömeği» diye yona bindirmiş, her iki araba parbellrten bir partiye reylerini vermiş çalannuş, şoför muavini derhal 51lerdl. Şündi ise Moskovada yapılan müştör. Soförun de ayakları kesilaçıklamalar ne büyük hata Isledik misHr Tahkikata başlanmıştır. DOB Büyükçekmecey» bağlı Onsrcı lerinl kendilerine göstermis o'uyor. koyünd» 2.1 Urı yüzünden bir dn«y«t Jir Yunan gemisi Kıbrısa sokulmadı Bursada mahiyeti anlaşılamıyan bir sarsınfı 2,5 lira yüzönden bir adam öldürüldü y» bakmahdırlar. MİIletten aynbp diktatörlük heveslne kapılanlardaa hiç birl bo ifjimin haynnı gönn«ondrada toplanan (Tıb Kongresi) tımanlarda kapıcılık yapmak istiyenAmman 2 (R.) Ürdün ordu miştir. Tarihin açıkça pösterdiğine nde büyük bir ekseriyet pı hu ler bu enstitüye devam edecek, terbisunun ba^komutanlığın* tayin edll çöre, mHvaffak olan diktatörlükler «usu kabul etmiştir: ye dersleri alacaklardır. Enstitüde miş olan General Nuvar bugün v«r bile ancak millet öyle istediği v« Aile geçimsizlikleri mide fllaeri merdivenlerin nasıl süpürüleceği, apartımanın nasıl temiz tutulacagı da diğ; ilk beyanatındm, İjrad tarahn jartlar ırerektirdiği kadar yürüye ne sebeb oluyor!» Bu doktorlar, muhtelif memleket öğretilmektedir. bilmistir. dan gasbedilml» Arab topraklanlerdeki aila birliklerinin bağU nın geri »lınacaftıru loylemiştir. Türk miUerinfn diktatörlükten bulunduğu Cbeynelmilel aile birDünyada sigara Içenler (oğabyor Başkomutan, İsrael» karşı müttehid hoşlanmadığına en parlak mlsal, Uği> nin Londra kongresine gön'T'ütün kanser yapıyor diyorlar. llim bir Arab eephesi kurulması ve or Demokrat Parriyi demokrasi yapa derilmiş alâkalı temsilcileri idi. * «damlan bo mevru etrafında dular arasında i»birliji yapılnvası cak diişönceslle işbaşına (feçirme«l Bunlar, aile kavgalarının sıhhat ü yazdıkları raporları bu iddiayı ileri için Ürdunün börön Arab devletleri dir. İçinde bnlundn&nmuı diinya zerindeki tesirlerini, müsahedelerine »ürerek üftn ediyorlar. Böyle olmakile temaslar ymptığını da «öylemif şartlan da bu rejimi her yerde kor dayanarak incelemişler, rsporlarını la beraber bir çok memleketlerd» »iaçıklamışlardır. tir. ktn»ç bir hastahk gaymaktadır. BaBir Fransız doktoru da, aile gt gara satışlarmın artmakta olduğu goÜrdun Ordusu Başkomutanı t î s nu anlayan tofaliter Idareler bile çimsizliklerinin kalb hastalıklarına rülüyor. rael tecavflzlerinin proteato fl« e e lçeriye v e dışanya karşı şirin gö yol açtığını söylemiştir. Roma gazeteleri, ton 3 wn« zarfınvablandınlacağı aımanlar artık »o riimnek İçin ne yapacakiannı bida bütün İtalyada sigara mtışlannm *** na ermiştir» demi?tir. lem«Eken, bizde, yenibaştan şef rebir misli arttığını açıkhyorlar. Gellnlik elbise modası Gluhb Paş» hayret edryor jimine heveslenenlerin çıkma^ı havAlman gazeteleri de *u tafsil&tı vemerikan gazetelerinden biri, bir Londra 2 5 (a.a.) Ürdun Arab «alanm kabul edpceğl jjey de&ildir. < çok Amerikan şehirlerinde ev riyorlar! 1955 yılında Almanyada 46 lejyonunun kurucusu Glubb Paşa, NADİR NADt lennie dairelerinde araştırmalar yap milyar «igara içilmiştir. 1954 yılma leiyon kumandanlığma geoc v e tec mış, vardığı neticeyi de | u lekilde nazaran yüzde 14 bir artı$ kaydedil miştir. Bugün bütün Almanyada içirübesiz bir albaym tayinirrf hayretilân etmiştir: « Son zamanlarda, Amerikah ge len sigaralardan, her Almana 1000 sile karşıladığuu ifade etmiş, fakat linlerin hemen hemen hepsi de Grace gara isabet etmektedir. Nevvar'm Mısır taraftan olup ol*** Kelly'nin (Monako düğününden) kop madı^ı hususunda her hangi bir Bir İtalyan kasabasında kadınlar ya edilmiş gelin elbiseleri giyerek fikir ileri sörmekten kaçınmıştır. evleniyorlar!» idareyi ele geçirmek üzer» Ürdün Kralı tarafından dort ay Grace Kelly gelinlik elbisesi salğın ftalyan Belediye seçimlerinin netiee(Baştarafı 1 inci sahifede) halini almıştır. önce azledilen John Glubb, clejlerini büyük bir endişe içinde yonda eok daha tecriibeli »ubaylar bekliyen, belki de tek kasaba (Ronco Tarim Bakanı Esad Budakoğlubulunmaktadır. Nevvar'm başkuCUdleri nazik olanlar da günef Canavese) dir. Bu kasabadaki kadm mandanlıja tavlnl beni bu bakim nun hazır bulunduğu kongrede r» banyosu yapabilecekler leçmenler, Belediye Meclisinin toplamerikah eksperlsr, fon derect dığı paraları fena bir şekilde sarfetdan hayrete dflşflrdO. Bununla b# porlar üzerinde tenkidlerde bulunazik deriye sahib olan ve bu tiğini ilân etmişler ve elele vererek raber, son aylar zarfında deJMsme nan hatipler bilhassa dükkânlarda Sağlık na rağmen güneşte kararmak istiyen yalnız kadm adaylardan müteşekkil dlyse, Mısır taraftan olduftunu a n satılan gıda maddelerinin Bakanlığınm kontrolünden ahnarak kadınları memnun edecek yeni bir bir liste ile ortaya çıkmışlardır. Dinetmern» dernistlr. yorlar ki: « Evlerimizin bütçesini ilâç bulmuşlardır. veteriner hekimlere devredilmesiidare ettiğimiz gekild* kasabanın da Müjdeyi verirken diyorlar ki: ni, Tarım Bakanhğma bir besin < (8.Mop^ haplarından bir tane bütçesini idare etmek nihayetinde • kontrol subesi açılmasını tal«b et alacaksınız. Bunun sayesinde gayet yiz!» Askeri okullara talebe mişlerdir: Bu arada veterinr fakül çabuk ve derinizi zedelemeden gü Bu kasabanın erkekleri büyük bir kaydına başlanıyor «uy mezbahaların bir hıfzısslha v t neşin altında kalabilecek, esmer bir endişeye kapılmışlardır. Çünkü kaderiye sahib olabiieceksiniz!» sabada mevcud 1369 seçmenden 701 ı Ankara: 26 (a.a.) M.M.V. Temsil tesi Doçentlernden Mehmed Karakadındır ve yalnız 668 i erkektir. Bü*** ' sağlık müeasesesi olması icabederBürosundan bildirilmiştin Kapıcılar Enstltüsü tün kadm seçmenler reye iştirak etken durumlarının sanıldığından da Kuleli, Bursa, Erzincan asker! lis» ausanne sehrinde ilk (Kapıcılar tikleri takdirde (kadınlar saltanatU leri ile ve Konya, Mersin. Merzifon, kötü olduğunu bildirmia ve IstanEnstitüsü) kurulmu? ve taleb» ilk defa bu İtalyan kasabasında başAsb. hazırlama okullanna 1 haziran Hul mezbahasının durumunu Wr kaydına başlamıştır. Böylelikle apar lamış olacaktır, diyorlar. dan itibaren talebe kaydına başlan» ] facia olarak vasıflandırmıstır: caktır. j Errurum delegesi is« veteriner hekimlerin scrbest cahada d« çall« masına mfisaad* edilmesi İçin bir talimatname hanrlanmasını, v» Toptaneı kaub taelrlerinden kliniklerde çalısanlara da bu hakrifat iMcr v« R m Sez«rtn ktrkın tanınmasmı isüyerek funlan de»l söyletniştir: Ördüniin yeni Başkomutanı tehdid ediyor Değil iken... Aile geçimsizlikleri mide ülserine sebeb oluyor! (Başmakaleden devam) Henüz Imkânsız HaftadM haflaya{ Boğaziçi mehtabları Y»zan: Fahri Celâl Huzur v« gükunım bir ishak kusu gibi motör gürültttlerinden ürküp kaçmasından evvelki ramanlann Boğaziçi mehtablanndan bahsetmek kimin haradır? O kadar lairana, o kadar habersiz, bugünün modasindan o kadar müstagni, a kadar zarif ve mütegafü üç yüx sahifeden fazla söz söyleyen elbette Abdühak Şinasidir, ne takdime, ne de tekaddüme ihtiyac duymadan gadec* olduğu gibi meşgul edebiyat bu koca üstad jrüriirken bile, yorulurken bile, hela konuşurken her zaman sanatkârdır. Maamafih aşı boya.li yalıların yerini betonarme hesablan aldığından, piyade kayıklannın benzinle yürüdüğünden haberli olmaya o lüzum hisseder mi dersiniz? Sormadım bunu kendilerine... Neden diye buyuru lacak olursa bu zatı mevcudat ve mümkinat ahval ve zuruf ile karşı karşıya getirmekte mutlaka zarar vardır. Bu satırlar, bu sahifeler, beğendiklerine o derece hasretle sarılmış mutena düjünme üstadını tedırğin etmek ihtımali mademki vardır, o halde eiden geldiği kadar edib ol . mak gerekir. Çahşmasına, hayal et» mesıne kıymet biçilen bir ressamın fırçalar ile oynamak, öyle bir muharririn kalemine, hokkasına el uzatmak ayıb olur. Bakınız ne diyor: Şimdi daha bahtiyar, bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkftn buluyoruz. Telefon kelimesini elinden geldiği kadar satırlanna geçirmemek için onun böyle söylediğinin nasıl farkında oluyoruz değil mi? Radyosuz, cazsız, «ambasız, rumbasız bir edebiyat ki insan onunla kırk yülık bir ahpabı bulmanın sevincile kucaklaşıyor. Galiba zarafet iste buna. derler. Sonra devam eder: O zamanlar bizi nafile olduğıınu bildiğimiz uzun yollara düşmekten koruyan, beyhudeliği yüregımize işleyen ziyaretleri yapmaktan ve kabul etmekten kurtaran, eski zaman ellerinin besmelesiz »çmıyacakları, hayır veya şer, içinden çıkacak haber bizi ya mesud, ya bedbaht edecek bu kuru, uzak sesleri gizlice duymak çaresi, rahat v« zevki yoktur. Masamııın yanından ve yatağımızuı içinden dostlarrmızla, sevdiklerünizle konuamayı, haber alıp vermeğj temin eden ve biri sevdiğimizin o zaman cennet gibi yüksekte kalan iklimine gizlice bağlayan telefon yokro. Sonunda bu telefonu soyleyiver» mek onun için elbette azab değıldir. Fakat en sonra, sanki zorla söyle gibidir. O radyodan da böyle bir nevi memnuniyetle bahseder. Keşke radyo haykınrken mehtabı korkutnıasaydı, küreklerin usul tuttuğu besteleri üzmeseydi... Kadınla erkeğıa sarkılardan meded umduğu devirlerin perişan ömrüne bu derece hasret edebiyah bahsedene yarınkını ınüsteşrik çocuklarımız bizden daha fazla hayran kalacaklardır... Her şeye bir lezzet sinerek her şeyi biraz kendine, güzelliğe, ümide ve hayale doğru çeken bu saatlerde denizi, üstünde duran diğer bir deniz gibi, karanlık kaplar. Karşıki sahilde, birer mabed kandilini düşundüren lâmbaların hafif ışıklan toDrağa düşmüş yıldızlar gibi hayal meyal parıldamaya başlar. Sanki sevmekle incitmekten korktuğumuz birer kalb kadar tesirli bir eda ile sulara akseder. Bu ifade ne kadar güzel değil mi? Hem de çok şahsi .. Ne Halid 2iya, ne de Fecriati edasına yaklaştırüması imkânsız bir üslub sahıbine kalblerimizden vereceğimiz çok şey vardır. Kbşebaşlarını donüverdieirt]i2 zamanlar hemen, çabucak rastgelemiyecegimiz bir müstesna adamla karşı karşıya geldiğimizi anlayınca duyacağımız helecan ve heyecaaı her satırda hissediyoruz. Bin türlü dehlizlerden geçe geçe hep bir başka düşünüş tarzile başbaşa kahrken üç yüz küsur sahifede bile münhasır kalmadığımıza şaşıyoruz. Bu mükem meliyetin tâ kendisidir. L **• A «Istanbul Mezbahasının hâli bir faciadır» A L VEFAT ijlenmisttr. H«lil Yıldıı K»nlı itminde Son Moskova açıklamalan. Stalin AHana 26 (Telefonla) Bir tar bir i«ne koy kahv«ind« oturın «rk«•leyhinde yapılan kampanya. İtalvdn dajı Naıif İsbltirenin yanın» giderek Komünistleri arasında şaskmlık y,j la ihtılâfınm sebeb oldtığu husualacaklı olduğu 2.S llrayı istemiştir. N«rahnıshr. Bilhassa bunların «kıiesı met vüzünden Saimbevli kazasmın zlf, üzerlnd» pârm elm^dığını »öyley*addedilen kuzey ttalyada. bir çnk Polathane köyünde bir cinayet i$ rek kendiıinden b«j daklk» Mn lstefabrikalarda yapılan mevziî işci semi^se de Halll, bıçağım çekip arkadaçimlerinde. Komünist adavlann se lenmiştir. Bu köyden Şaban TJçar, ş,nı bojazından agır yıralamıstır. Y«cilememesl. eski yerlerini kavbetme aralan açık bulunan Abdullah Tom ralı, kaldırıldıSı Cerrahpaşa hastaneleri de bunu göstertnisrir Bu cere bulu gecelevin pusuva düşürmüş, sinde ölmii;, katll yakalanarak ads^ete yan bugiin vapılarak ve ttdlvan Ko üzerine tüfekle ateş ederek 5 kur tesüm »dilmistir. münist Partisi ciddi bir darbe yi şunla öldürmü?tür. Katil Saban TJyecekmidir? İtalyan sermeni bu TOçar hâdi<;pvi müteakıb kaçmıştır. alin revabmı hnriin veriyor. Saimbeylide bir cinayet HALİL SEZER rahmetl rihmana Cenazeji Î7 mayıs 1956 pa»r günü öjle namazını müteakıb Fatih camll feriflnden kaldırılarak Edirnekapı Şehidliğine defn«dlltcektir. Mevlâ Rahmet eylsye. Not: Çelenk gönderihtıemesi rica olunur. oErzurumd» bir veteriner faköltesinin kurulmasına, lüzum yoktur. Bu memleketin gıda maddelerinin kontrolü için «6 vllâyette birer 1«boratuvar kurulmalıdır: HalbuH bizde 3 vilâyette laboratuvar bulunmaktadır. Bu hiç bir zaman kAfi değildir.» Müteakıben Tarım Bakanınm da SDZ alarak tenkidlere cevab verm» sini isteyen delegeye Esad Budak oğlu, toplantınm sonunda gereken cevabı vereceğini bildirmiştir. Bundan sonra yarm saat 10 da toplanılmak üzere toplantıya son nasebetıle bir kutisma toplantısı vapılmıştır. İlk olarak konuşan edebivat »••••»•••••••••••••••••4 öğretmeni Necmiye Özer, Hal:d Fahrlnin havat ve sahsiyetini etraflı bir sekilde izah etmıştır Bundan sonra Halid P"ahri ile birlikte beş hecec'lere mensub olup da vefat eden Enis Behiç icin bir dakikahk savgı duruşunda bulunulmuş. daha sonra kursüve Eelen Halid Fahri. ıhtisaslarını anlatmıştır Ozansnydan sonra sıraile bes hececiGününüz kaldı lerden Orhan Sevfi, Faruk Nafiz kor.uşmuşlardır. Son sınıf oŞrpncilennden Sevil Ateşın konusmasmdan son10.000 evlik şehrin en X ra siirler okunniıs ve müarik öSretmfni İhsan Alapınarın idaresınde koro ta New Ynrk, 26 fA.P.) Amorikanm kuzey doğu sahillerinde başlıyan Hon. mjlyTilarca dolarlık zarara sebeb olmustur. Massachusetts'de zararın takriben 5 milyon doları bulduğu hesab lanmaktsdır. Bunun varısı elma yeDün Atatürk Kız Lisesınde Halid Fah tiştirenlere aiddir. Diaer yerlerde dori Oaansoyun ogre'menlık hayatınin mates, fasulye, mısır gibi mahsul kırkıncı yılı ye emeklıve ayrılısı mü tamamen harab olmuştur. Ömer Sami COSAR Amerikada kış geri geldi Halid Fahri Ozansoyun kırkıncı meslek yılı 26.5.1956 Tarihinde GALATA MERKEZ Şubemizde BEŞİKTAŞ NOTERİ huzurunda yapılan MAYIS KEŞİDESİNDE No. hesab tstanbul şubesi müştcrilerinden 14322 sahibi Htiscyin Güzelöz Yenişehir ajansı » 11826 Mine Knyuncu Galata şubesi » 26119 îhsan Elkutlu îstanbul şubesi » 11118 Osman Göker Kadıköy şubesi » 11293 Abdullah Atasagun Nişantaşı ajansı » 10238 Agnb Nargileciyan Ankara şubesi » 14986 Mu.«+afa Karahan Galata şubesi » 11276 Kadun Botleir Ankara şubesi » 12949 Nur Gücüyener Galata şubesi » 14851 Yani Çiripulos Ankara şubesi > 5174 Maarü Mensubları Yapı Kooperatifi Lira 5.000. 1 000. 1.000. 1.000. | 1.000.I 1.000. ' 1.000. 1.000. 1.000. ' 1.000. | 1.000. HAKKA DOĞRU TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU Varveyete Restoran'ı mevsımıne bahçesi ve Teras 1 haziran'da yaz giriyor Vahu, bu oğlanın her dediffini yapmaktan ne vakit 9 j i i S Haziran Programı İsmet Sıra) Orkestrası '. Öhan ve Aji'.n Genceı Kuarteti Bisikletlı AKrobatlar Trio Steenback's İspaTivo. Duo Hermano": Romero Bıçaklı Kovbov Ramon Prieto Kuarteti * Terbiyeli koockler ve Kurt Vang Komik Duo Zıt kardeşler Viyo;onist Lili S/ekelH Oriyenta! dansöz Türkân Samil Akrobat S. Suzan s rs f^..,^ 5 0 n ^ r J t i p r , , , . = r c ^ , . , o r , e r 6 k mutena yeni sitesinde ^ törer.» verilmistir Kastamonu Valisi. Ziya Termeni tekzib ediyor Kastamonu Valisi Rebı Karatekınden »u telgrafı aldık: «Ga's'enınn 23'5'1956 tarh 11iC>p say,h mifhasının bpsınci sahifesıi'n beSmei çurununda Kastaminu rrn»hu*u Ziya Termenn Manisad^ki konuçTiacında ser^m bö'eesi bulunan Kastamonuda aclık vardir, dediği ya/ılıdır. VIlâyetimiîde aclık kaf.ven bahis mevzuu ''eeil'Jir » 10 0 0 Meskenlik Garanti ma < > • hallesi arsa kesidesine f • f KAZANDILAR Bunlardan başka 10 müşterimize beşer yüz, 50 müşterimize yüzer ve 100 müşterimize de ellişer lira ikramiye isabet etti ve keyfiyet kendile j rine mektubla bildirildi. ikramiye kazanan değerli müşterilerimizi candan tebrik eder, bütün müsterilerimize de önümüzdeld kesidelerde iyi sanslar temenni ederiz. i s s T son iştirak tarihi 5 ha t zıran saJıdır. ÖLÜM Merhum Ismail Hakkı Paşa kizi. merhum General Sevfi Duzrtirenin esi, To^an Duzgören. Gülseren Aksal. Güney Kaptanm anneleri. Habibe Düzffören. Ketnal Aksal. Hıfzı Kaptanın kayınvalidele7"' ISTANBUL BÂNKASI Pazartesi akşammdan itibaren ajansı Renkli sinema altında i i j Fahri Celâl HAKKA DOGRÜ TEŞEKKÜR Çok i»no TMindm blzlerl 9erln Kederter» garkederek »rsmızdan ebedlyeu 17711811 kıymetll Tsrlıfımı« F»tlh, Clball hkokulu öfretmenl X + Borcunuzun yansı için V. X 50 ay faizsiz taksit. Ga;; | ranti Bankası gişelerine" f müracaat ediniz. !••••••••••••»•••••••••» Hakkın rahmetine ka\uşTiU5tur. Cenazed 28 '5 '1956 pa?arte3İ eünü bgle namazından sonra Hacı Bavram camiindetı" kaldırilarak Asri mezarlıktaki ebedl istirahateâhına tevdi edilecektir. NEZİDE DÜZOÖREN Hanımefendi ATLAS Sinemasında SİVASTOPOL muharebesi esnasında Türklere yardıma gelen İneiliz a<;kerlerinden bir zabitin Ru.'lara kar?ı vsot'cı bir ovıın YARIN ZENGİN, HUSUSÎ KEŞİDE ve ZARİF A Ç I U Ş HATIRALARI İLE HİZMETİNİZE GİRİYOB 6 Hazirana kadar hesab açtıranlar 100.000 Liralık ikramiye çekilisine katılırlar NERİMAN SUNGAR'ın SİVASTOPOL CASUSU (Charge Of Thr Lancerî) RENKLİ PANORAMİK Paulette Goddard J. Pierre Aumont HAKKADOĞRU Filme ilâveten Hind dansları ve MİKİ X Yemek muziği 20.30 Varyete • bahçede 22.00 Davvonda 0.15 te + b?slar Pazar gÜTileri matine X saat 17 de ••••••••••••••••••»•••< GRRfMTİ BflHKflSI gerek cenaae toronln* iftlrak etmek. Rerefc»» tel^rsf. telefon ve mektubta «cılarımım paylaşmak Itadtrsinsslızında bulunan skraba ve doetlarımi£« »vn ayn teçekkur ve mlnn»t duveulanmızı bidirmevp buvlık acımız mânl olduğıından gazetenizm delâletlerini rica edcrız. HAZİRAN çekilişinde fSon para kabul tarihi T haziran) Küçükyalıdaki bu apartmanın birclairesi Ayrıca 2 5 . 0 0 0 liralık para ikramiyeierl Bugünlerde en az 15Oj hesap açmayı unutmayınız. AKBANK Y.K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog