Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

«ıd TfŞOİÂTT MAHSySA vt HM.6m/8UBAŞKANI «7 E Perde ÂLBAYHÜSAMETTİN ERTÜRK ?*zan: SAAUH NAFIZ TANSlı Birinci Dünya Harbine istiyerek girmedik! : 28 haziran 1914 te Saraybosna su bir anlaşmamızın önüne geçmek istekasdi muvaffak olup AvusturyaMa yen Alman Amiralı Sojon Paja, docaristan İmparatorluğunun Velıahdi nanmamızın manevrasını kasden KaFraruuvaFerdinand, karısile beraber radenize nakletaıiş ve Türk bayrağı bir Sırbh talebe tarafından otorao altında seyreden bu harb gemüerme bilde vurulunca, yer yerinden bir Rus nakliye gemisini batırtmış, oynamış, devletler birbirlerine şid aonra Rus torpidolarını takiben Sivastopol harb Umanını bombardunan detlj ültimatomlar yağdırmış ve 28 temmuz sabahı 9 Avusturya kolor etunni§ti. Bu Karadeniz faciaa vuku dusu, küçük Sırbistanı imha etnıek bulmakla Alman Erkânı Harbiyesinin, üzere hududları muhtelif noktalarcan Türkiyeyi rorla kendileri tarafuıdan geçmiîti. Rusyanın bu tecavüze se harbe sokmak taaavvuru, kuvveden yirci kalacağı asla umulmazdı. Ni fiıle çıkmış, olanlar olmuştu. Harb evvelâ bix kurban bayramının arifetekim. Rusyanın, AvusturyaMacanssinde 29 Birinciteşrin 1914 te Rusya Ue tana, Almanyanın da müttelıkını aramızda başlamiî, buna Rusyaıun korumak maksadile Rusyaya ve üçlü müttefikleri sıfatile İngiltere ile FVananlaşma gereğince İngiltere ve Fransa da katilmışU. Fakat tarihlerde gösanın da bilmukabele Aluıan/aya ıülen, bunu Enver Paşanın düşünkarsı harb ilân etmeleri. Sntinden ka düğü ve dostu Alman İmpara4>ru çılmaz bir netice olarak bir hatta İkind Vilhelrnle bir cemile olsun diiçinde birbirini takib etmiş, böylece ye Osnıanlı İmparatorluğunu kasden Birinci Cihan Harbi başlamıştı. Os savaşa soktuğu. şeklindeki mütaleamanlı İmparatorluğunun bu durtım nın, tamamen yanlış ve yalan olduju karşısında üçlü zümrelerden birıni nu s5ylemek zorundayım. Sivastopoya Abnanya tarafını. yahud da tngil lun bombardıman edildiği haberinin tere grupunu tercih etmesi lâzım ge Harbiye Nezaretine geldiği gün, en lecekti. Teşkilatı Mahsusada çalujtı çok hiddetlenen, jaşıran gene Enver ğım bu 4 harb yılında. Enver Fa$3 Paşa olmus, ile vazifem icabı, pek sıkı temas et Bunu niçin yaptılar? Buna niçin tiğim için Harbiye Nazırı ve Başkumaadan veklli nfatlannı şaruında meydan verildi? diye bağıra bajıra birleştirmiş olan bu îttihadcı ve cesıır odasında bir aşağı, bir yukan gezinkumandanın hemen hemen bır.ün mişti. Teşkilâtı Mahsusanın eline gedtisfince ve maksadlarını pek iyi bi çen Çarük Rusj'a Hariciyesinin mahliyordum. Enver Paşanm maksadı, rem dosyalarından birinde Rusyanın Roma Büyük Elçisine çektiği telgrafharb başlamadan evvel, Çarhk Ruiyu ta aynen şöyle denilmekte idi: fGoile samimî bir anlaşmaya varmakb. ben ve Breslav adh Alman h^rb O, Balkan Harbini bir türlü hazmegemilerine sjğınacak yer vermek demiyor, Rumelinin kaybına çok üsuretile OsmanU hükumetinm zülüyor, doğduğu yer olan Maked.>n merkeri devletler tarafına temayanm bir köşesi, Manastırı, asla unu yül etmesi, İstanbulda mevcud tamıyordu. Kaç defa bana: ve mesum bir cereyanın, Alman Hüsam, demişti. Ecdad kanile ya taraftnda harbe girmek hevegulanmış o ovaları, o yaylaları msan sinin inkişafına yer vermiştir. Babıâli nasıl unutur, tam beş yüz sene, Türlc faerinde Büyük Britanya, Fransa ve akıncjlarının at koşturdukları o rnay bizim devamlı ve ısnıh tejebbüslerldanlan, camilerimiz. rürbelerimiz. kop miz müessir olamamış, Türkiye böyrülerimiz ve kalelerimizle dünkü uşak leco Alman şekavetine kapılmıştır. Bu lara bırakmak, ve Rumelinden ko hâdise, müstakbelde Osmanlı tmpavularak Anadoluya geçmek, eşıne ratorluğunun çökmesini intac edecatahammül ,edemediğim şey budiır, ğinden Akdeniz ve Karadeniz sahilleBulgarlardan, Yunanblardan, Kara rinin emniyetinj ve Boğazların Rusya dağlüardan intikam almak için, öm elinde muhafazasını icab ettirmekterümün bundan sonraki yıllarını sove dir. Mütteflklerimİ2 tarahndan Türseve fedaya hazırım!. kiyeye istiklâl ve tamamiyeti mülEvet, Enver Paşa bana bunlan soy kiyesinin temini teklif edilmiş olup, lerken heyecanlanıyor, yüzii kızarı buna mukabil împaratorluğun bitaıaf yor, gözlerinden şimşekler çakıyordu. kalması arzu edilmişti. Fakat ınaaleHakikaten Balkan Harbinin intika sef 29 birincitfşrin 1914 te sabahın erker. saatlerinde, Türk bayragmı çekmıaı almak istiyordu. Bunun için ce miş Alman harb gemilerinin Odesa ve her şeyi göze alıyordu. Fakat gene Sivastopol limanlarımızı bombalamıs pek iyi biliyordu ki bunun için Alolmaları. ortada hiç bir tahrik yok man ve Avusturyalılarla beraberce iken ve dostluk devam ederken bu harbe girmek lâzım geliyordu. Ancak feci suikasdin yapılmış bulunmaa, o zaman bu küçük devletlerin hâmisi Türkiyeyi sonu gelmez bir maceraya sıfatile ahde vefasızlık etmiş olan ln sürüklemiştjr. giliz ve Fransızlarla da çarpışmak Bu tehlikeye kendisini düşürmememukadderdi. Şayed Rusya ile iyi bir neticeye vanlırsa Kafkasyadaki kıt'a si için İtalya hükumet adamlanna bu ları batıya nakledecek'ti: 0 zaman A1' misalin anlatılmasmı ve bugüne kaman kurmay subaylannı gemiîpre dar muhafaza ettikleri bitaraflığa dcbindirip gönderecek, bir müddet b'* vamm onlar için ne derece hayati taraflığı muhafaza edecekti. Enver olduğuna işaret edilmesi ve sonunda 1 Puşa bu maksadla Rus sefiri ve Itas mutlaka galib gelecek olan itilâf zü ^ resine iltihaklarınuı teminini gayreAtaşemiliteri ile gizliee görüşüyordu. Hattâ bazı meselelerde bunlarla an tinizden bekler ve bu hususun goz laşmış bulunuyordu. Bundan Sadra önünde tutulmasını rica ederim.» Çarlık Rusyanın o zamanki Baş\'ezam Said Halim Paşanm maluınrıîı vardı. Alman sefiri bunu haber niın kili ve Hariciye Nazın Mösyö Sazaca, Imparatora telsizle bildiımiş, ve nof'tan Rusyanın Roma Büyük Elçibir emrivâki ihdasına lüzum göriü sine gelen bu telgraf, itiraf edelim müstü. Işte Alman harb gLmilennin ki, sefirin de gayretile hakikat olmuş yurdumuza sığınması bu plânın ıcab ve Almanyanın bu çürük müttetikini larına uygun icra edilmişti. Gobtrı ve cephe değiştinneğe sevkeylemişti. FaBreslav bir defa İstanbul limvundi kat hâdiseler ilerledikçe, Enver Paşagirip de bizi müşkul bir duruma so nın Bulgarlardan intikam almak artazyıkile kunca, Alman amıralı So«oıı da gjrm zusu, >erini Almanların Almanya tarafır.da leri enterne etmeğe yanaşmayınca Bulganstanın Talât Paşanın bulduğu bir formüUe taraf tutmağa teşvik eylemek mecburiyetine terketmiş oldu. Enver Paşa, ancak muvakkaten tarafımudan kiTeşküâtrMahsusamızm Reisi merhum ralanmış olan bu harb gemileri iie, Al Süleyman Askeri Beyi çağırdı: man bahriye zabitan ve erleri Os Askerî Bey, dedi. derhal Sofyava manh İmparatorluu'j enırine girnıışlerdi. Rus, Fransız. İngiliz sefirler:mn hareket edeceksiniz, sefirimiz Fethi ve Ataşemiliterimız müteaddid müracaatleri. protestohn Beyefendiye notalan para etmpyinee. sefirler msm Binbaşı Mustafa Kemal Beye. Buîgaleketimizi terketmislerdi. İşin vahün ristanın bizim tarafta mevki alması neticesini gören, ve bizim muhtemel Arkası Sa. 5, Sü. l d e Setıır 1K =haberleri Okullarda dün dersler kesildi JUMHURİYET tl Mayıs 195« O E M D E ^ tekniği ffn gözüjnü zü güzele alıştırmada bir zevk vesiLise ve ortaokullarda devlet llesi olan Hayat dergisinin son sayı' eında bir fotoğraf vardı. Bir mezarbitirnae imtihanlan 1 hazi taşı. Üzerinde şöyle bir kitâbe görülüyordu: randa başlıyacak Hüvelbâk! Koca Mustafa Paşa camii mfiezllk, orta, lise ve teknik okuüatda zinlerinden hafız Fchmi Efendiııbt 1955 1956 ders yılı dün nîhayete er ruhuna Fâliha miştir. Doğuma l ^ N Bu rnünasebetle şehrimiz ilk îkulVefaU 20 nisan 1944 larında karneler dağıtılmı?tır. BeşınDergi, İstanbul mezarlıklarmdan ci smıf bitirme imtihanlan bir hafta birinde bulunan bu mezar taşmdaki sonra haşlayacaktır. tarihlere bakmış ve merhumun 644 Lise ve orta okullarla sanat enstitu sene yaşadığına dikkatimizi çekip bılerinin bir ve ikinci smıfları için, 27, rakmış. Her şeyden önce hafız Feh28, 29 mayıs günleri öğretmenler top nıi Efendinin ruhu için Haktan rahlantısı yapüacak ve neticeler 1 hazi met diliyelim. Sonra bu mühim tarihî belgenin ne anlama geldiği üstünranda ilân edilecektir. l i s e ve orta okullardaki devlet bi de düşünebüiriz. Bir defa mezartaşmın üzerindeki tirme imtihanlan yazılılar da 1 hazi ran cuma günü baslamij olacaktır. sözler türkçe olduğu için yeni harfYazıhlan müteakip yapılacak olan lerle yazılması kanun iktizasındandı sözlü imtihanlar haziran ionunda Demek, 1944 senesinde bu kanun I?lomiyormuş. Kapıyı aralık tutmaym, nihayete erecektir. farkma varmadan ardına kadar açıŞehrimiz üniversitelerinde yaz dö lır diyen Atatürk yerden göğe kanemi imtihanlan da 1 haziran cuma dar haklı imiş. Türlü bahanelerle, günü başlayacakür. öğretim çağuıdaki çocuklarunızm, esŞehrim•? yüksek okullarında imti ki harf öğretenlere gidip devlet o hanlar devam etmektedir. kullarına gönderilmemesi keyfiyeti bu do*ru teşhisin delili degil midlr? îkinci nokta, bizim ana derdlerimiz Avrupa otomobi! tunı den başka birine işaret vermektedir. O da medeniyet ve kültür hayati hazırlıklan mızda, hâlâ devam edegelen ikilik .. Batı Almanyanın Hanover şehrlnde 1 h»ılr»nd» baçlayıp gene aynı şehlrde Herhalde temiz bir vatanda} olan bu sonra 13 bin kUometrellk (Avrupa otomobll meyzin efendinin ölümünden turu) nun *on hazırlıklsrı da bltmelc dikilen mezar taşından hayatında i uzeredlr. ken haberi yokru. Arab harfi dediğiDört kategoriye aytılan 130 arabanm miz isaretlerin İslâmdan önce de var katılacagı bu ralllye Turklyeden gtren olması, ona kutsallık iıafe etmede tek musabık 1953 Türklve ralUsl şam ne derece isabetsizlik olduğunu gösplyonu İbrahim Bahçell olup. kendlsl terdiğine göre aynı şeylerin yeni harf Alfa • Roneo markalı otomobili ve ya lerle yazılmasında bir günah olamınmdakl tklnct pilot Alt Sipahl lle bir yacağını sağken takdir etmiştir sanıllkte Hanovere varmıştır. rım. Kaldı ki, mezar taşı dikmek, ü1 hazlraoda Hanoverden kalkacak zerine ölünün hayatma dair mühim arabalar sıraallr Salnt Gravenhege (Ho ve adını yazmak, lândaj, Brüksel, Bonn. LUksemburg, olayları koymak Parl», Blarrltz, Hzbon, Madrid. Monte kendinden sonra geleceklerin hayır Karlo. Roma, Trleste, SplH, Osküp, Atl ile anmasma vesile vermek içindir. na re Selanikten geçlp 10 hazlranda Bundan sonraki nesiller, bazı ihtısas Tttrklyeye geleceklerdlr. Otomobillerln erbabı müstesna, bu yazıyı nereden ortalama aürati olan 55 kilome'.relllc hız. Hanoverden harekpt saatleri ve her etapa varış ve kalkış saatleri heTEŞEKKÜR sablandıjı icin arabaların Türkiye huOeçirdlŞlm hastahk esnasında çahdudunu kaçta geçeceklerl bUlnnsemek Kn gelmek veya telgraf, telefon re tedir. mpktubla hatır sormok lutfunda buNormal hesabla llk otomobllin 10 ha lurıan tanıdık ve tanımadık doıtlan tlranda saat 00 34 de Türldye hududun en derin teşekkür ve minnettar'.ıkladan topraklarmîi7a girmesi ve aynı rımı blldlrmey! pek tatlı bir vazlfe gün saat 05 40 da Hllton oıelıne var teiâkkl ederim. ması, onu da lklşer dakikalı:.; nlzaml *•* arayla dlger 119 arabanm takib etmesi GeçirdiSim knz netlceslnde kaldıperekmektedir. Taui 120 ncl otomobi rıhnış oldugum Arkara Nümune haslin «aat 8 49 da Hlltona varmış olması t&nesinde hakik! bir ilfii ve fefkat İcab etmekıedır. Otomobiller, varış sa içinde tedavi gördüm. atlerındtn itlbaren hesablanmak üzeBu Birada başta ldare heyetl olmak re Hlltoada lkl saat kalıp tekrar yola ü2ere mutehaaııs Dr. •ayın İhsan Ak. çıkacaklar ve aynı gdn hududumuz sa' lle muavin! Mustafa Vidinli ve dan çıkıp Selânik, Belgrad ve Vlyanacliier mütehassıslar ve asistanlar lle dan eeçerek 13 haziranda Hanovere Bashemsire. hemşire ve yardımcı hemdöneı.eklerdir. slrelere minnettarlıklanmı bildlrmekRallinln Türkiye komlserllglnl deruh te büyük bir h«« duyarım. Htlseyln Cahid Talçın te etmlş olan T. T. O. K. spor ko'.u başkanı Ekrem Aköner geçen hafta lçlnde Ankaraya glderek Jlgllllerl» gö D okto r rtişmuşttır. Eltrem Aköner yarın bu mevzula ilglîl olarak Yunanlstan hududumuza kadar gidecek ve hîİJfua makamlarile lüzumlu temaslarda bulu nacak, ayrıca yol durumunu da tetDoğum ve Kadın Hastalıklan ki* edecektlr. K im Gaıetemizln geçen günkü nfishasraTarık majüskülleri kaldu^lı, bW de da şu Ud haber dlkkatiniıi çekmifYAZAN: çıksa minüskOlleri kaldırs»U diye 1 Yalovada. Çınarcık nahiyesilâtife ederdi. Yoksa bunun ciddisaıe nin Koru köyünde AUnin evinde minananlar da mı var?. Yirmi sekiz yü önce sebebleri or saiir bulunan bir kız, aynı köydea dört erkek tarafından rorla motöre taya konularak kabul edilen yeni bindlrilerek kaçınlmıs. harf ler in faydası hakkında yirmi se2 Antalyada ve köylerinde bl« bilip de okuyacaklar? mek mümkün olabilecek? Aksine kiz yıl sonra aradan hiç zaman ye^İş bu kadar basit olsa mesele yok. inanıp zamanın akışına zıd davranışUı memij gibl yeniden deliller getlrip gün lçlnde dokuz aded k u ve kadın kaçırma hâdlsesi olmuj. îleri nesillere hem yeni harfi, hem ne fayda vardır? Fakat, gel de anaksine inananları ikna etmeğe kalAntalyanın ve merke» kaıan köyde eskisini öğreteceğiz; hangisinin lat!.. kacak olursak i$i, gücü bırakıp <hâ lerinin topyekun nüfuıu tlaküdannkarşısında bulunurlarsa bulunsunlar, Bu hal, bizim eski derdimizdir. Bir sılı tahsil* ile uğraşran olmaz mıyız? fclnden aıdır. Tasavvur edilsU»: Korsıkmtı çekmeden okuyabilecekler» takun uydurma sebeblerle her yenımi denilecek? Nerede o gün? Eğer liğe, iyi de olsa, göğüs geren ııhııi Ne yazık ki, bir kısun vatandaslan tan baskınına uğranııs gibi bir vazl» biz, bunun ikisini bir arada değil, yet, her zaman Türk milletine paha mız için böyle bir harekete bugün yet... Kaçıran kaçıran»... In, namu» tekini öğretmeğe muktedir olsaydık lıya mal olmuştur. Namaz surelerini siddetle ihtiyaç vardır. Bu takdirde Tannya emanet! Son günlerde okuyueulanma: «ErTürklerin, İslâm oldukları günden öğıetmeK için eski harflere jhlıyaç kasnağı boşuna çevirmek durumuna kekler ve kızlar arasında ııezih arbu yana geçen upuzun on iki asır olduğu kabul edilse de bunu bü'un düsmez miyiz? Milll külturün gelismesi yolunda kadaslık kurmak» lüzumundan bahçinde herkese Arab harflerile oku yasama ihtiyaçlarına yayarak yeni yup yazmayı söktürmüj olurduk. Ha yetişecekleri günlük zaruretlerle kar vaktt kaybına içinde yaşadığınv.z sedlyorlar. Memleket halkının örf ve tulıyalun ki, Cumhuriyet ilân edil şılaştıkları zaman muhtaç olacakları mcrhametsiz cağ, izin vermemektedir âdetlerindc bir yumuşaklık yaratmak diği gün, milletimizin ancak % 5 i bilgiden mahrum etmede ve bunda 24 milyonluk koskoca bir millet ol için matlaka çareler aramalı. En basduğumuz halde günlük gazete yayın ta da, iki cinslyetin usul ve âdabj bu bahtiyarlığa ermiş bulunuyordu. lüzumsuz yere direnmede akla, manAradan geçen otuz yıldan fazla zalan ve hele kitablar, bu ferah verici dahiilnde dürüst arkadaşlık kurabUtığa uyar ne taraf vardır? mana rağmen bu alanda henüz yarı Hiyının kejflni kacıracak kadar az mcsine doğru bir tfmayül nkla gellBizim çocukluğumuzda iki tarih yarıya bir nisbet dahi kuramadık. dır. Başka bir yazımda bu konuda yor. Cemlyetimlı buna müsamahaO halde bu mezar taşuıın üstünde kullanılırdı: Arabl kamerl ve rum! karaılaştırmah rakamlar vereceğim. kârlık gösternıedikçe, bu ıaldırganlıklan bnlemek belki de mümkün otarih. Hafız Fehmi Efendinin mezar ki yazılar kinün için? hayat davamızı ilgllendiren mesele iamıyacaktır. Bütün gazeteler, kitablar, okullarda taşındaki doğum tarihi olan 1300, A lerl parti mücadelesinin dışında tutÇarsaf, edebsizligi önliyemiyor. K«ögretim yeni harflerle yanlır ve y»pı rabl mi, Rumi mi? Kameri mi, ŞemBÎ malıyız. Bunu, o mezar tasuun dikillırken, devlet bu uğurda her yıl maa mi? Gel de işin Içinden eık. Alem, diği tarihte Maarif Bakanlığı etmıs dınlann çarşaflanmalarile mütenasib rif bütçesinin 372.000.000 lirasından medeniyet yolunda hessbını kitabını bir vatandaj utırabile söylüyorum. sekiMe kaçırma vak'alan da artmak23! 886.H7 lirssuıı ilköğretime ayırrtı yapmı;. dev adımlarile yürürken bız Bir ferd sıfatile aczimin günahını ka tadır. gı halde daha bir milyon çocuğumut çrşme basına oturup arabiden rumiye, bul ederek konuşuyorum. Aynı ı»tıBir rtkri tekrarlıya tekrarlıya riokulsuz ve öğretmensiz kalmış bulıı rumiden arabive tarih çevirme hesab rabı ve 8>"nı gunahın acısını hugun hinlerde yer etlirmtk mümkün olur nurken el altından yapılacak gayret İpi'c U'îrasıyoruz. Bu o!ur m u ' gorumlu devlet adamlarımızın duya kanaatlle bu raevzuian arasıra pijirip lerle eski harfleri kaç kişiye öğretRametli şalr Halil Nihad ,<Hakkı caklanna inanmak, bana teselli olupişirip ortıya sürmekte fayda tasavyor. vur edlyorum. için? »I I ABAHTAN ABAHA... El • lekrarü hasen! ynı tavsiyeleri laman ıa» man tekrarlamak gerekiyor. Çünkü aynı hastalıklar devara edip durruakU» HASAN ÂLİ YVCEL Prof. Dr. Necmettin POLVAN NÖROLOJİ Kuşe Kâğıd . Lüks Cild 432 sahife Fiab 30 lira ISMAİL AKGÜN Bilumum Matbaacılık HAK HAK HAK MÜESSESELERİ ve Kitapçılık Işleri Merkez: Ca^alorjlu Servilimescit S.24 IstanbulTel. 2209 68 KİTABEVİ Beyaırt. Ünlvarsıte Cad. Istsn K İ T A B I V I (••bı«ll) Ankar* Cad. 4 tsMn KİTABEVİ Vanıksaraylar Soh. 18 istanbul «Madem demokrasl var, madotn hürriyet nizamı içindeyiz; Utediğlır çibl hereket edebilirim» »eklİTideki kayıdsız vo |art»ız dflşünfi; ksnunlann çerçevenni kıracak olurga millî hayatımızın hangi istikamette ve ne kadar geride duracağını tahmin güç olur. Her türlü politik mücadeleler, memleketimizde ileri yaşama imkânlarmı hazırlayacak inkılâb prensiperi m.i'nfuz kalnıa şsrtile. bizim için bir kıymet taprlar. Hiç Wf zaman gerçekleşmiyecegine inandığunıt nksi ihtimal, mezar taşlarımıza değil, kendi ahnlarımıza kendi elimizle birer " •Hüvelbakf. yazdınr. Oorümüzü açahm. : • : * # «Yüksek türkçA» D ün öğle radyosunda Zeki Mttren meşhur şarkıyı söylüyordu: uymıyor... Neyleytm tedbtre takdir ÖLÜM Bay ve Bayan Moreoo Susar ve allesl, Bay v» Bayen Yejua Sugar T* allesl, Bay ve Bayan Jozef Susar v« allesl, Bay ve Bayan Danlel Susar ve alleai, Bay ve Bayan Albert Susar ve allesl, Bay T« Bayan Nissim Susar ve allesi, baltrı, btıyukbabaları, kardeşlerl, »mral»n ve akrabaları olan, Bay NAHMAN SUSAR'ın ?«f«t attlğlnt ve cenase meraılmlnin 27 mayıs 1956 bugünkü panar günü «aat 11 de Büyük RendeK Nev» Çalorn Slnagotunda lern olunacafı teenürle blldlrlllr. Cenua leTazımatı Moıkovlı; Tel: 44 13 15 . 4 4 38 41 »•••••••»•»••••»•<••»'•••«'< Nigâr Ataberk Türk Tıb Ccmiyctinin yüzüncü yıldönüınü Turi Tıp Cemlyetlnın 100. yıldönü mü hazırlıkları llerlemektedır. Yüzun cü yıldönümü törenine 20 devletlu tıp delegeleri iştirak edecektir. Meraalme 1 haziran gecesi verllecek bir balo ile başlanacak, 2 haziranda Ünlversite konferans salonunda bir top lantı yapı'.acaktır. Toplantıda 40 llmi teb'.lg yaymlanacaktır. Törende bulun mak üzere muhtelif memleketterden şehrimize tanmmış tıp otontelerl gelecek tlr. Mütehassısl Hergün hastalarını kabul eder Cağaloğlu, Babıâli C: 50 Tel: 22 90 06 9 Gününüz kaldı t • mutena yeni »itesinde • Fakat «uymayor» kelimesini de, kafiyelerini de hep uymuyor» tarzmdu telafıuz ctmekteydi. Hem de «on (u) yn inadına tmi^ gibi açık açık belirterelc Zeki Miiren Burtalı imis. Fakat bn tasrifi tam İ«tanhullu gibi vapmakta. Doğrusunu isterseniz. bcn de konuşurken, «uyınayor» doınem. «uynuyor» da detuem; «vymuyor* derbn. Esasen telfiffuc kaldeslne de bu uygund"r. Fakat yazı türkçesinde «uymuyor» şekli kabul edilmeraiş. istanbul ağzı Ue yazı türkçesi arasında ba huauıta (ark var. Bir lanatkara da •ben böyle derlm!» demek, «beııint »uhrimde böyle denir!» demek düfmez. Yazı türkçesine itibar etmek düşer. Sahne ve mikrofon dilinde İstanbul ağzının da Gatünde olan •yüksek türkçe» ye rlayet şnrttır. Hep birlikte yazı türkçesine. yüksek türkçeye hizmette hulunmak vazifemizdir. Meselâ biz İstanbullular arasında «benimle» yerine «benimlen». hattâ «benimnen» diyenler de çoktur. Bn telâffuzlan. tstanbul agzidır diye yayınağa kalksak, cahc değildtr. IIususi hayatımızda: •Benlmnen» diyeböirt*. Yahud .Gastatnonnnun giyıcıfında diyebilirlz. Lâkin vazark n v v e umuma hltafc edcrk"eW"îlW tiirkee, yazı türkçesi, yüksek tiirkee! Sayın Zeki Mürenin de benimle hemfikir olarağını sanınm. (VâNu) 'Lâik bir cemlyette dinin yeri» Devrlm Te?:; 10.000 evlik şehrin en • TUrk39. mayıı.Orakları İstanbul 17.30 kilitı »alı güna »aat da Parmakkapı Tel nkak 4/1 dekl lo> kallerlnde «Laik bir cemlyette dlnia yerli konulu bir yuvarlnk maaa toplan tı«i t»rt1b etmiştir. M E V L İ D Sevglü babamız BAHAEDDİN ÖZSEVEN'in ebediyete intikalinin birinci Knei devriyesl münasebetile 27 mayıs pazar gunü ikindi namazım müteakıb Ayaıpaşa Camlinde okunacak olan Mevlldl Şerlfe akraba, dost ve arzu edenlerta tcşrifleri rica olunur. Oğulları 1000 «. x • Türk . Alman Dostluk Cemiyeti bir deniz gezisi tertib etti Turk Alman Dostluk Cemiyeti tarafından, üyelere mahsus olmr.k üzere 214 ağustos tarihleri arasır.da (İstanbul) vapurile bir Adryatik gezisi tertiblenmiştir. Cemlyet üyeleri normal gezller serisinden olarak bugün de Belgrad ormanma gideceklerdir. ;; Meskenlik Garanti ma • •; hallesi arsa keşidesine X '.', son iştirak tarihi 5 ha • • ziran salıdır. • İRATLI KÜÇÜK CARİ HESAP SAHİBİ TÜRKİYE İŞ BANKASININ APARTMAN, EV VE PARA İKRAMİYELERİ DE ÇEKİÜŞLERİNb X Borcunuzun yansı için t •»• • AIR FRANCL. 6 SAATEN KISA BİR ZAMANDA PARİS'c Her çekilişte Satıhk Apartman Katları ^ Beşiktas her tarafa y a i ı n Düamur dere caddesi 123 numarab 6 kat ve daireli betonarme karkas beher metresi 115 metre kare 4 oda banyo. mutbak, helâ hol ve birinci sınıf Ucilikle veni bitmis her dairesi 55 çer bin lirava her katlarln aylık gelirleıi 300 liradır. Katlar kat mülkivetüs ayrı ayrı satüacaktır: Talipler her hai ta cumartesi Sczt 1418 aras] aynı apartmanın 5 numarasını eö rebilirler: Göriişmek icin hergün: Galata Perçemli Sokak 9'11 Kat 2 ve ve Telefon: 44 28 74 Fransa Türkiye Fransa yolunun açılışı münascbetiyle Air France çirketirün Super Constellation uçaÇınar Demokrat Parti ilçe b?şkağı ile İS ile 17 mayıs günleri Par.mdan aldığımız bir telgrafta, ocak ris İstanbul yolculuğunu 5 saat teşkilâtından 4080 azanın istifa ettiği haberfnin asılsız olduğu. şimdiye ka 50 dskikada. dar ancak 1015 kisimn çekildiği bil İstanbul Paris yolculuğvmu 5 saat dirilmektedir. 50 dakikada tamamlamıştır. Çınar D. P. Başkanının bir açıklaması GÖZTEPEDE Konforlu Bir İŞTİRAK EDER • ! MAYIS 27 ŞEVVAL 16 V. E. ] 4.33İ12.11 16.10 19.31 21.27' 2.21 | 9.03( 4.411 8.39|12.001 1.57 6.51 « =! i 1 o i J s Uahiliye 1 Mütebassıs JR a Rr, Fazıl Konrapal (Elektro Kardiyografi) j Cağaloğlu, Babıâli Cad. No. 22'3 TÜRKİYE J BANKASI paranızın.» ittikbalinizin emniyeti Keşülerin ash tesadüfler v e iddialardır... Bize henı tesadüfler, hem iddialar yardım etti... Ekseriya ispat v e deliller iddialann arkasından gelir... Neye dayanarak Blumenthal'i ve arkadajlannı itham ediyorsutıuz? Hayal mahsulüne benzemekle beraber, hakikat olan bir hikâyeyi dinlemeğe vaktiniz var mı, Rabin hazretleri? Tecessüsümü uyandırdınız. O tahammülü kendimde bulacsğım. Almarıcanın kılıç şakırtısına ben zeyen cümlelerile düello eder gibi konuşmuşlardı. Teferrüatı pek anlamıyor, fakat bu can ahcı noktalan Güler kavnyordu. Haham, tekrar koltuğuna oturdu. Cemil, elierile masaya dayandı. Ona doğru iğildi, Gözleri Rabin'in gözlerinde... Anlatmağa başladı. Anlatıyor. Güler, cümlelerin içinden kavrayabUdiği kelimelerden onun Şamdan uçağa biniş faslmdan giriştığini anlıyor. Işte soruyor Cemil: Geçen hafta bir Türk tayyare resinin İsrael topraklarına duştüğünü ve infilâk ettiğtni siz de işittiniz, değil mi Rabin hazretleri? Fakat siz bu uçağın bir kaza netıcesi düşmediğini. Blumenthal grupu tarafmdan fennî bir tecrübeye kuıban edildiğini biliyor musunuz? Rabin, hareketsiz. Ne tasdik, tıe reddediyor. Cemil devam ediyor: • 50 ay f aizsiz taksit. Ga $ • • t ranti Bankası gişelerine '•'. X müracaat ediniz. >••»•»•••»», APARTMAN DAİRESİ TÎRIÎİVE KREDİ •••••»•»• «CrMHURİYET» in Tefrikasıs © 7 Vazanlar; Nihal Karamağaralı ve VaNu Evet, Güler, Cemilin bu sozleri i ziler aleyhine kışkırtmak, onu milfethedip Rabin'e tekrarladığını an'.ıyor. | liyetperverhk tarafKîdan Hahamda, bu tarz muhavereye mesai arkadaşlarma düşman kılmak... Grupuna karşı ihanete mec kanıksamış bir hal var. Cemil, onun kapalı bir kaleye bur etmek... benziyen hüviyetjnde bir gedik aCemilin yıldınm harbi buymuş. rıyor, belli... Ve Güler, gene de Güler, Cemilin «yıldırırn harbi» merak ediyor: Acaba Cemil dolam tabyasını istihfaf ediyor. Rabin'i baçlı yollardan mı hedefe g d?cek? kendme müttefik hale getirdikten Yoksa tepeden mi inecek? Haha sonra Cemil durumu resmî makam mm mensub bulunduğu grupu it lara açıklamak niyetinde... Püf! hamla mı sözü açacak? O meşhur Olur dava değil... i t e a kabihyetini ne şekilde kullaZihninden bu düşünceler geçtiği nacak? Hahamı kolsyca avlayabi içindir ki. Gülerin menekşeye ç a lecek mi? lan koyu mavi gözlerinde istihza Rabin pek katı, pek bükülmez pınltısı var. Cemil, konuşurken, o görünüyor. Kolavca mağlub edile Rabin'in vüzündeki ifade değişiklik ceğe hiç benzemiyor. lerinj hep o zaviyeden takib ediyor: « Cemil Rabin'i ikna edemiAh bu Cemilin, kendine aşın güveni... Buraya gelirlerken: «tSon yecek... Cemil Rabin'i ikna edekorumu onıyaca&ım! Muvaffak o m'yor.» lacağırr!» demişti Son kozu: Nızi Sonra, bu hissinden utanıyor. teşkilâtmı Rabin'e itiraf ettimek.. Hayır! Bu ehemmiyetli dönüm nok Rabin, teşkilâtın içyüzünden ha tasında Cemil, galib gelmeli. berdar değilse, ki olmarlığı Gü« Cemil, Rabin'i ikna edebilelerce muhakkak Rab n'in Yahu cek... Cemil Rabin'i mağlub ededilik hislerinj taiııik edip onu Na cek... Cemil Rabia'i mağlub ede bilmeli!» Anlaşılıyor: Rabio'in arkadaşlanVe Cemil anlatıyor, anlatıyor. Rabin, sanki dHJemiyor Bakış na olan itimadını kükünden kazılan, masanın üzerinde açılmış ıb mağa azmetmiş Cemil... Hakikaten de Cemil, Rabin'in üranice bir kitabın satırlarında. Ancak Cemilin uzun cümleleri a zerinde müessir olmağa başlamıştı. rasında Blumenthal ismi geçince Bu ihtiyar din adamının muhatabıilgilenmek alâimi gösterdi. Gözleri nı artık alelâdenin üstünde bir şahoi gene erkeğe dikti. Bir sual sor siyet yerine koyduğu belliydi. Nitekim işte, lâkaydca sahifelerini ka du. Takriben şöyle konuştu: nştırdığı kitabı hızla kapattı. Kita Mühendis olmaniz sıfatile, bın rüzşânndan sakalı dalgalandı. Blumenthal lâboratuarınm s ı m n a Dirseklerüe masaya abandı hamı eriştiniz yoksa? ham. Hayır! Bizzat Blumenthal'in Soruyor: sırntıa eriştim... Blumenthal'in v e Böyle bir kanaate nasıl erişmesai arkadaşlannm. Acayib. tiniz? Cemil, iki eli ceketinin oebinde, Evet... Cidden acayib. Çünkü bir Na*i grupunun gelıp Yahudi ona yaklastı. sıfatile İsraele sızrr.alan v e İsrae Cevabı: topraklannın altını üstüne getire Pek çaprsşık yollardan yürürek dirayetinizi ve himmettnizi sui .erek. istimal ederek cihana meydan okuHaham da ayağa kalkb. rr.eğa hazırlanmalarj acayib. İspat edemiyeceğiniz bir iddiCemiün ses perdesi. yavaş yava ayı ortaya atmanız doğru mudur. yükselmişti. İfadesinde de bir de iğlum? ğişiklik olmuşttı. Mutlaka tesir alCemüln cevabı: ına almak istiyen v e nefsir.e güenen bir insanın ifadesi okunuordu vüzünde... Güler, anu seyrederken: <. İşte Cemil şimdi, Emirin bana Şamda anlattığı Cemil oldu! diye düşündü. Ve Cemil davayı mutlaka kazanacak. Rabin'le manevî kuvvetlerine boy ölçüştürüyorlar. Ama Cemil galib gelecek... Cernil galib gelecek...a . INGİLİZCE KONUŞMA KAMPI, Tükiyenin en güzel köyü Abana'da İngiliz öğretmenlerk bir Sizden bu sualin cevabuu za i arada karnp kurarak yalnız İngilizce konu^arak ders göreoek ve ten beklemiyorum. Grupunuzdaki ; | | bir ayda İngiliz gibi kcnuşacaksuuz. Pesin bir kurus bile vermevip •nükemmelen öğrendikten sonra para vereceksiniz: Ücretsiz broHartman'ın tecrübelerden doğacak şürümüzü isteyiniz: neticeleri tesbit etmek için bizimle GRAPHO ENGLİSH İstiklâl Caddesi 388 Beyoğlu: beraber seyahat ettiğini büiyorum. Hartmanın işitme aleti tarzmda kulağına taktığı alet, hskikatte bir teknik deneme aletidir. Bu alet şim ı!i benim elimdedir. Bu alet zanr.:mca sizin malikâ'nenizijı altındaki bıboratuarlarda yapılma bir alettir. BOĞAZİÇİNDE Bu aleti, kaybodis,, Hartmanı pek darbeledi. Ve Cemil, Gülerin gene anlamadığı bahislere girdi. Güç cümlelerin derinliğine daldı. Alet hakkında e dindiği teknik bügileri söylüyordu zâhir... Ve Rabin hâlft hareketsiz. hâlâ ifadesiz, sadece onu dmliyordu. Sonra Cemil gene uçağın infilâk faslına döndü: ... İhtimal sizin lâboratuarınız daki keşiflere belki ilk kurbam verilen bu uçak, muayenesi sırasında bazı hakikatleri ortaya koyacağı için, Hartman tarafından infilâk e t tirildi. Öyle samyorum ki uçaklan arzu edileîi noktaya celbetmek kejfnde pilotun öleceği hesaba katılmamıştı. Pilotun ölüşü, Hartman için bir sürpriz oldu. Hele tepesinde bir yanık izi husule gelişi... (Arkası vat) APARTMAN DAİRELERİ ARSA VE PARA Çekılış: 3 0 HAZİRAN Ekspres Bank.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog