Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

M.Afa Tıkanmaz, bozulmaz, yüksek hararet verici, bütün gazocaklarına uyan, mavi alevli meşhur TİRSAT sesli ve sesbiz pompalı gazocak beklerini her yerde ara>ınız. Taklidleri çıkmıştır, bilhassa TİRSAT markasına dıkkat ediTİRSAT TİCARET VE SANAYİ T.A.S. İstanbul, Sultanhamam, Sadıkıye han No. 29 Tel: 27 37 51, 22 54 52. 22 30 33 TffiSAT 32 nci yıl sayı 11.434 umhuriyet KURUCUSUrTUNUS NADİ Mgraî vt mektub adresl: Curnhunyet tstaubul Posta Kutusu tstanbul No 246 îelefoalar: Umuml SantraJ Numarası: 224298, Vazı Islerı: 224299, M tbaa. £>429< BANKALAR ve Müesseseîen Zarf ihtiyacınızı fabrıkamızdan te< min edebilirsiniz. Tel 22 47 32 Telgraf: Peşinci İstanbul Pazar 27 Mayıs 1956 KaraköprU "istanbul mezbahasımn hâdisesi lıâli bir faciadır,, tahkikatı 103 vatandaşın muhakemesiz kıırşuna dizildiği iddiatanm tetkik eden muhtelit komisyon. Şükrii Kaya ve Abidin Ozmen haklannda Meclis tahkikatı açılmpsını Kizıunlu gördii Veteriner Hekimler Birliği kongresinde delegeler, şehirlerde gıda maddeleri kontrolünün Sağlık Bakanlığından kendilerine devrini isterken böyle söylediler Havacüanmmn rfünkii kaşanlı gösterilerinden bir nrtıba ve Şehinsahuı hava meydamna gelişi Jei filolarımız, Şahın önfinde gösterf yapiı Dün Balıkesirdeld tatbikatta bulunan misafir Hükümdar, pilotlanmızın başansı karşısında hayranlığım belirtti Ankara, 26 (Cumhuriyet Teleks) Karaköprüde 103 vatandaşın muhakemesiz kurşuna dizilmesi iddiasını inceliyen karma ko misyon raporunun hazırladlğı bildi rilmektedir. Bilindiği gibi bu hususta Diyarba kir milletvekili Mustafa Ekinci üç yıl kadar evvel Meclise bir taknr vermiş ve tahkikat için 3 ay kadar evvel bir komisyon kurulmuştu. Komisyonun o zamanki İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Genel Müfettiş Âbidin Özmen hakkmda Mec lis tahkikab açılmasına karar ver diği ve raporun bu şekilde hazırlandığı haber verilmektedir. Komisyonun raporu B. M. M Umumî heyetind* görüşülecek ve DERSLEK KESILDİ Ilk. ortaokul ve İLelerde dun dersler ondan sonra Meclis tahkikatına gi kesildi. Buna daır haber ikinci sahifemizdedir. Resün, Taksim ilkokudilip gidilmiyeceği belli olacaktır. lunda kamelerin dağılısını gösteriyor. Ankara. 26 (Cumhuriyet Teleks) Türk veteriner hekimleri birliği 3. büyük kongresi bugün saat 15 de toplanmLştır. Gündem gereğince riyaset divaIU seçimi yapılarak Çankırı milletvekili Nahit Uygur başkan seçilmiş tir. Müteakıben idare kurulu ve murakabe heyetleri raporları okunarak kabu' olunmuştu'"" Arkası Sa 3 Sü. 5 te Urdüniin yeni Başkomutanı tehdid ediyor Yeni komutan, gasbedilmiş Arab topraklarının Israelden geri alınacağını bildirdi •• Henfiz Imkânsız Değil iken... emal Köprülünün D»mokrat Partiden kovulması, daha önceki misallere rağmen. halk göziinde kötu bir sürpriz tesiri yaptı. Gerçi büyiik vatandaş kütleleri Edirne milletvekilini yakındao tanımazlardı. Değerli terciimeleri ve Gazi Terbiye Enstitüsündeki eauşmalarile o, daha ziyade aydınlar çevresinde sevgi toplamış bir bilim adamıdır. Politik bir ihtiras peşinde koşmadığını, kunseyi kıskanmadığım, değil partisinin, hattâ diişmanlannın bile aleyhinde her hangi bir tertib düşünemiyeceğini onu tanıyanlar iyi bilir. Fakat son kovulma olayı yalnız aydın çevrelere değil, büyiik vatandaş kütlelerine de öğrettniştir ki, Cemal Köprulü, aym zamanda karakter sahibi bir adamdır. Doğrn bildiği yolda her şeye rağtneı» yürümekten çekinmediğini gördüğümüz bu adama yüklenmek istenen suçu halk merak etmiş ve neticede onu haklı bulmuştur. Bu itibarla, Demokrat Parti Haysiyet Divanının aldığı son karar Cemal Köprülüyü vurmak şöyle dursun, onu büsbütün yükseltmiş ve ne yazık ki Demokrat Parti hesabma ağır bir darbe olmuştur. Balıkesir 26 (Telefonla) Türk jet pilotlannın diinyada akisler yaratan uçuş maharetlerini görmeyi çok arzu eden dost ve müttefik Iran milletinin genc hükümdan Rıza Pehlevî ve Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve Millî Müdaffa Bakan vekili Şem'i &gin bu sabah 10.25 te şehrimiz hava alanına gelmişlerdir. tran yüksek rütbeli subaylarınm ve gazetecilerinin de bulunduğu 60 a yakın misafirler grupunu beş nçak getirmiştir. Misafh> ler iner inmez İran ve Türk mill! marşlan çahnmış, direklere Türk ve İran bayraklan çekilmiştir. Ka Arkas\ Sa 5. Sü 2 de Gazinolar keyfî tarife tatbik edemiyecek Ticaret Bakanı, belediyelere tarifelerî tesbit salâhiyeti veren bir kanunun yakında çtkacağını söyledi tktisad ve Ticaret Bakanı Zeyyad Mandalincı, dün sabah Et ve Balık Kurumunun Beşıktaş depolarını gezmiştir. Bakan, oradan Kurumun Arar motörüne binerek Emirgâna gelmiş ve burada esnaf derneklerı bir liği üyelerile yemek yemiştir. Bılâhare Ticaret Odasına ddnen Zeyyad Mandahnci, basına şu beyanatta bulunmuştur: « Ddrt gündenberi lstanbulda. meraleketimizın haklı olarak iftihar edebileceği bir çok tesisler arasında liman, iskele, soğuk hava depolarını, kombina ve bilhassa hususî sektdre aıd bazı fabrıkaları ziyaret imkânını buldum. Iktısadî hayatımızm her kısmında muhtelıf meslek, grup ve teşekkülleriie bu kısa zamanda devamlı ve samimî çalışmalar yaptık. Sanayi. ticaret ve küçük tacir ve esnaf mumessi'lerinı bir kül olarak memleketimizin kalkınması ve milletimizin sos yal gelişmesinde üzerlerine aldıkları vazifeyi müdrik, fedakâr ve feragatkâr bir kütle hilinHe göıd'im. Bütün Arkası Sa. 5, Sü. S te Bursada nıahiyeti anlaşılamıyan bir sarsıntı Bir sokağın parkeleri yerinden fırladı, bir otelin betonlan parçalandı Bursa 26 (Telefonla) Btıgün saat 10,30 da Ulucami civarında mağaza ve dükkân sahiblerini telâşa düşüren bir sarsıntı olmuş, bütün esnaf dükkânlarından fırlamış ve sokaga dökülmüstür Sar Belediyecilik kongresi pazartesi toplanıyor Belediye adedi 860 ı buldu, bunlardan çoğunun »emsilcileri kongreye iştirak edecek Ticaret Vekili dünkü yemekte Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) Altıncı Türk Belediyecilik kongresi, 28 mayıs pazartesi günü Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi salonunda lç İşlerı Bakanının bir nutku ile açılacaktır. Kongreye memleketin her tarafından bir çok Belediye reisi ve Belediye heyetlerile beraber îstanbul Vaîi ve Belediye Reisinin başkanhğmda 14 kişilik bir heyet katılacaktır. Memleketimizdeki Belediye adedi nin hâlen 860 ı bulmuş olması ve Belediye sınırlan içinde oturan vatandaşların sayısınm 7 milyonu geçmesi sebebile geçen yıllar kongresine na zaran pazartesi günü toplanacak olan Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ürdun Kralııun, yâveri albay Ebu Nuvar'ı albaylıktan generalliğp *rfl ettlrdiğini ve Ürdün ordu«u baikomutanlığına getirdiğini bildirmistik. Yukandaki resimde (<snlda) yeni başkomutan ile K'al tarafından tekaude sevkedilen eski Başkomutan fleneral Radi Innah ynnvavana görüluvor (Yazısı 3 üncü sah;femi2de) İstanbul vergi tahsilâtında büyük artış İstanbul Defterdarlığı bütün Vergl Dairelerile Malmüdürlüklerinde yaz devresi çahşmalarına yeni bir hız vermek üzere tedbirler almaktadır. Haziran başından itibaren büyuk vergi mükelleflerile şirketler nezdin de esaslı şekilde hesab tetkıkleri yapılacağı ve bu meyanda bilhassa fatu Arkası Sa 5. Su 4 te Telefoto CUMHUR IYET Vıyana Frankfurt istanbul Yüzbaşı NaU Gönenli, dünkfi yanş ta Atıl. Ue birineUiğl kazanırken (Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Daha önceki misalleri de gözönüne getirdiğuniz zaman, iktidar partisinin bir müddettir içine saplandığı çıktnazı goriip bir daha iizülnıemek elden gelmiyor. Adı üstünde, jurdumuzda demokrasi idaresiri yerleştirmek gibi başlangıçta hepimizi sevindiren ve bu sevincin heyecanı ile millet tarafından iş başına yükseltilen bir partinin şimdi tutmak istediği yanlış yolu maVlyana 26 (Hususi) Vlyana beyzur gosterebilecek bir sebeb bul nelmılel konSurhlpiklerlne bugün çok maya imkân var mıdır? Söz gelişi kalabalık bir »eyirci kütlesi önünde olnıasaydı şu sonı isaretini buraya devam edildi. Turk millî ekipmin bugünku mtlsa kojmaya sıkılırdım. Çünkü Deraokbakalarda gosterdiğl muvaffaklyet ze rat Partiyi idare edenlerin ruttuğu zahürata vesile oldu. yoldan lîereye gidileceğini bihniyen İlk müsabaka kadmlararası at yeartık kimse kalmamıştır. Bu yol tlştlrme müsabakası idı At yetiştinnesi müsabakast: parti diktatörlüğünü geride bıraktnış. ziimre diktatörlüğünü de atlamiş, şef dıktatörlüğüne doğru yaklasmaya calışmaktadır. On altı bâkimin neden emekliye aynldığını. bükumet vaidleriran ne zaman yerine getirileceğini kendi parti grupunda bir milletvekilinin sorması suc sayılan bir toplulukta gidişatı başka türlü manalandırmak, olaylarla diipedüz alay etmek demektir. Partili milletvekillerini korkutarak şrup içinde bir disiplin havaı yaratmak nıümkün nıüdür? bilemeyiz. Arfrak böjle sahie bir havı yaratılsa bile bııııun ne Demokrat Parti; e. ne de nıemlekete hiç | bir faydası dukunanııyarağuiı söy ! lenıek için kâhin olnıaya her balde | lüznm yoktur. Vatandaş, iktidar ileri gelenlerinin pek yanlış bir yol tuttuklannı her gün daha iyi anlıyor ve UzUlüyor Durumu dÜ7eltmek ve vatandasın üzüntüsiinü gidermek henüz Imkânsız s>avılam?7ken ilgililer harpkete geçmeli ve 1950 vaidlerinin ışığı altında bir an önce toplanmaNADTR NADİ Arkan Sa. 3, Sii.SU Jttunkü Binicilerimiz Viyanada C.M.P. Yalova dün de başarı kazandılar kongresinde tenkidler 1 Bayan Rlchter (Almatıya) (Attlla adll atla) 2 Bayan Slber (Avusturya) (Suzl adlı atla) 3 Bayan Salzber (Avusturya) (KsnEen adlı atla) oldular. İkinci müsabaka Mllletlerarası on dor engelli Soşu (m. grupu) :dl Arkası Sa. 5. Sü. 5 tt Konkurhipiklerin en büyük müsabakasında Nail Göneıüi birinci, Salih Koç ikinci oldular Polis radyosu bugün faaliyete geçiyor Ankara 26 (a.a) Emniyet Umum Müdürlüğünden tebliğ edilmiştir: Iki senedenberi tecrübe yayınlan Arkası Sa 5. Sü. 4 te 1 Başkanı Suphi Barur: «Memket nimetterinden bir takım imtiyazh kimselerin değil, milletin topyekun istifade etmesi gerekir» dedi Cumhuriyetçi Millet Partisinm Yalova kaza kongresi dün saat 11 de İskele gazinosunda yapılnuştır. 64 delegenin katıldığı bu kongrede faaliyet raporunun okunmasından sonra hatibler tenkidlerde bulunmuslardır. Genel idare kurulu azası Suphi Batur, sık sık alkışlarla kesilen u Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Dünkü güreşlerde 12 galibiyet kazandık Takım hâlinde finale giden göreşçileriımz dün 9 tuş ve 3 itiifakla galibiyefe ntukabil bir ekseriyetle mağlubiyet aldılar Bir kadın öğretmen bir doçenti düelloya Boğazdaki deniz altı elektrik kablosu havaî hat olııyor Etibank Umum Müdürü lstanbuldaki son elektrik ârızasınm Çatalağzına değil, Elektrik Şirketine aid tesislerde vuku bulduğunu söylüyor Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) Çatalağzından alınan elektrik cgre yanını, Boğaziçinde deniz altından Ru meli yakasına nakleden kablolarui mütemadiyen ânza yapması dolajısile <f eyanın havai hatla nakli karar al, tına alınmış ve bu husustakı tetkikler hemen hemen tamamlanmıştır Cereyan, Kandilli üe Rumelıhisar, arasından bir hava kablosıle geçiri lecek ve bu kablonun denizden yük Arkası Sa 5, Sü. 2 de uır ueıegenın otnrduğu jerden (Yazısı 5 incı iürazı "Tehmed ÇeJebi, Lübnanlı rakibini 14 saniyed* tuşa getirdikten sonra (Yansı 5 tnci toht/emizde>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog