Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

»M*yul9tt PBOf. NTMBÜS'ÜD MArERALARi: CVMBUStl Meclisfeki Hürriyet Partisi odasında dinkı hâdise Konseryatnarın (Baftarafı 1 incı sahüede) fcöltimleri kapanacak mı? bazı karşi ia«iı Eisenhower komünizne siddetle fiiicum etti Hür. P. dün Antalyanm iki Meclisfe Millî Koronma Kannnn lâdil ilçesinde miting yaptı tasarısı din de myıakere edildi (Baftaraft 1 inci $ahifede) (Baftarafı I incı tahiiede* 2 S mtlyar Itra oldugu blldlıilmektedtr. 4ar daha yakın görülmediğini, böyle Aaım Okur, iktidara teslim olunan Şu halde 1990 ye nazarao 2.3 mtsll para butlnlmıştır. KlBct bu durum karşı. bir gelismenin modern dünyada hür (Bastarofj J inc% jıMedeı emanete hıyanet edildiğini va D.P. riyetsever kuvvetler için kudretü bir « ' " " « « T 1 1 1 ,T"T**"VC T ' nnda flatlsr vüluelecek ve bayat pa ne aid bir teklifin gündeme alınma A.^.y teskil edeceğini söylemLS „. A. nin 1946 ruhunu kurulusundakı. he halılifrı artacaktır > uu, * «„.\x,,ı.™,. ve de destek , , , ..„ riyaset tthnlât ve lhr.ıat durumumuza da nuş olduğunu söylüyerek nüstir ki: «Hür bir Avrupa Birieîık | yecanını muhafaza edemedığını tetnîn eden, ErEln. lhracatımızm 1953 divanmm sonılann neden eündeme Devletîeri. bu bölge halkınm tfknık Bilâhara D. P. den aynlarak Hür yılında 800 kü»\ır mllyona düstOSUntl, ahnmadı&ını açıklaması ieabettiği mümarese ve bilgileri, emrinde bu rarurl lhtlvac maddelerinln HhallntD ni söyledi ve bir gün de sornlarm lunan tabil kaynaklar, müsterek kül Partisine girisinin sebeblerini etraf çok ?tlç"*"41nl anlattı. tür«l ve artistik mirasının engınliği lıca izah cden Asm Okur Demokrat Demokrat ldarecllertn hatalannı dQ görüşülmesine müsaade edıîmesini •ayeıinde kudretli ve kuvvetli, mü P. nin dördüncü büyük konjresinde 7Pİtmekte ıçelecek hukumetlertn hayli istedi. reffeh bir camia olacaktır.» partide ıslahat isteyenlere ve lspat güçlOkler çekece41nl İfade eden hatlb Başkan başbakanlık divanmm Eisenhower, 12.000 kişi tarafından hakkı fikrini ortaya atanlara karsı sozlerlnl şoyle bltlrdi: • Arştmed .bana bir lrtlnsd nok nizamname hükümleTİne riayet ei dinlenen nutku sırasında, komüniz j girişilen tertiblere ve bu sahısların me karşı mücadelede hür dünya dev delegelik haklannın kaldırılmasına da taaı bulunuz dünyanm mlhverlnl de tiğini bildirdi. Ve sorular hakkınd«r. Bu mllletc lnananla daki teklif oya konulup kabul edl) tetleri arasında işbirliği lüzumanu bil temas ederek idarecilerin .korkunç. . hassa tebarüz ettirmiş ve bu sahada laşan zlhniyetine karsı hakikî vatan nn başaramıyacakları tey yoktur • Feridun Ergtnden «onra Salâhîddin di. Bu guretle Millî Korunraa KaBirleaik Amerikanm, yardım temin severlerin bayrak açtıklannı ve bu Toker kür»üve (çeldl Turk mlllrtlnlrı nununun 32. Maddesinin 8 fikrası etmek suretile ön plânda bir rol oyna nun neticesi olarak da Hür. P. nto 94* müeadp'eslne muayyen şahıMan nm müzakeresine geçildi. dığmı hahrlatmıştır. hâklml mutlak hallne eetirmfk. putdoğduğunu belirtti. Milli Korunma Kanununun Devlet Reisi, hükumetinln Kongrelaytırmak lçln giıişmedlğlnl, haklanm Asım Okurdan aonra konusan Ur elde etmek içln hürriyet bayraŞı altınden kabulünü istediği 4.900.000.000 dolarlık dıs yardım programmı savun fa Hür. P milletvekîll Feridun Ergin da blr'.ejtljini belirtti. Bu madde özerinde %ât alaa hâDahı eonra deviet '.slerlno T : rfİ7r.nmus ve bu sahada «metelik tasarru j esas olarak iküdarla aralaruıdaici zihtipler komisyon Urafından tas«rry» fu» zihniyetine yer olmadığını. bu . niyet farkları ve görüş ayrılıklanna Idarerı i haklm olmasından ve hayas ilâve edllmi? bulunan fıkranm feoun sadece, «daha büyük tehüke ve , temas ettı. Hür. P. ile D P. idarecileri pahi''ığmdan bahseden Toker, mahkemc lstikl&ll ve hâktm temlnatma rahhk yaratmaktan liyade tereffüdaha yüklü tnasraflara» yol açabile arssındaki ihtilâflardan birinin ka ı, »retle konufmannı bıtlrdl. lerin« sebebiyet vereceğini bildireeŞini söylemistir. nun ve adalet anlayısından ileri gelSon olarak kocnsan İbrahim ÖkEisenhower, komünizmin «zalim, djğini ifade eden Ergin müreffeh ha tem, Serlklllere tesekkür ettı ve bu. dıler. fnüsamahadan mahrum, Allahsız» yatm şartı olarak murlak hürriyeti radakl miting boylece sona erdl. Bu arada söz «Janlardan Hür. P. bir doktrin olduğunu, kandırma, «in tanıdıklarını ve bunun mücadelesin) Mületvekili Muhit, Ete sunlan töy Manavfrat mitİDKİ dirme ve cebu yolile dünya hâkimi yapüklannı belirttL 8 u t İS te Manargatt» t«rtlbl«men ledi: yeti peşinde kostuğunu, bu cerevanın «Komisyonua taMrıya üive «tö tkinci ihtilaiın vatandaşın seçim mltinşde konusan Fendun Et;lri, Asım •reettiği tehlikeden Birlesik Ameri ka gibi kudretli bir devl»tin bi'e r. a hakkının tahdid edilmesinden doğdu Okvtr v» Salâhaddln Tokcr hemen ği seldl Anayasaya da muhaliftir hemen Serlktt bahli konusu ettlkleri •un olmadığmı sdvlemıs ve furk.rı j İunu beyan eden hatib, Seçim Kanu» me«e!e)Tt temas ettlTer. . Hükumet bu gibi kanunları hazır flârt etmlstir: «Buni ra|men rromü nunda 1954 ten aonra yapılan tadiİbrhalm öktem de etrafll blr konoş larken Ticaret ve Sanay! Odalarm nlraı devâsft bir hezlmet, hlr îıvas j lâtla uzun mücadeleler netlcesind* m» yaptı. dan mütalaa almaml^trr. Topfancıkodur. Komünistleıın hüküm sürdük | vatandasa tanınan seçim hakkının 194fl yılı İle 19S6 yılı ararnda eere!erl memleketlerde bile yüz mijyon zedelendiğini ve meselfi aday listeie yan eden hâdtselerl kısacs amlatan lıkla perakendeciliğin birbirinden ferahlık yaratmaktan tarea in.«an hâlâ dinl akidelerini mu rinden isim sllmek hakkı yasak edfl ve muteakıoec bunlan tanlil eden ayrılmaaı hafsza etmekte, halâ adalet ve hurri dlği cihetle halkın istediği şahsı «« ökt«m, Celâl Bayarın muhalefet yıl uraktır.» lancda *5yledl$l btr ı0ze l^aret ettl: y*t emelleri besîem«;k*edlrler. Bu in çemediğini belirtti. Mütealdben «flı alan tstanbnl « Celâl Bayar, un var, şeker var, •anlar tam hürrivet içinde korkusuz Müteafeıben ıspat hakkı meselesln« fakat lyl blr helva yapslamiTor derdl D.P Mületvekili Muhlis Errletıer yasryacaklan günü beıcl<;mektedirler» teır.as eden Feridun Ergln bu mün» Ahcının lyl olmadiKim soyterdl Ben ile Sinop Milletvekili Server SoHeard of Te*as Amfiteatrstadmda scbetle Pransada 1939 da teşkll olunan derhal »unu llâve edeylm: bueiln de yapılan törende Cumhur Reisine fah Leon Blum Sabiresine v* bu arada bu un ve teker var, ama bugünkU ahçı muncuoğlu'da bu fikramn mahzur H hukuk doktorUıgu pâyesi tevdh e kablnede Mallye Nazın olaralt yer lar dunku abçılan »ratıyorlar» dedl. larını belirterek tasandan çıkanlalan Salengro'y» lçaretle çöyl» dedl: dflmişUr. Dah» »onra D. P. programı uzerlnde masınj btedller. « Pramız gazetelerlnden blrl duran öktem, blr seref yemrnl olan Neticede, Fıkra r«y» kotrularak Sallengro'nun harbde düşman eephe bu programm tatblk edllmrdlftlnl T« reddedildi. »lne geçtlğinl. gönüüü olarak e»!r ol vapılnn vaadlerln unutulduÇunu »Oy. Mısınn Amerikan Reddedilen v t tasandan çıkanldugunu re memleltet mudafaasıman ledl Akla HOr. P. meTijublannın dt kaçtığmı, bu pebeble amme nizmetin* tktldara Reldlklerl takdirde vatandası m u m ı karar Terflen fıkra »Syle fflmlerîni boykotu iş.lrak etmeslnin köttt nctlceler ter aldatablleorklen («kllnde blr rualln idi: Kahlre, 25 (aj.) Burada dolaşan lid edebilece|lnl yazmıştır Üç hafte ?e!mesinm mumkun olduğunu ifade «İthalatodık Oe toptancılflc veya •Oylentflere güre, Mısır hükumeti Si devam eden neşrlyat ve açıga vurulan etrl ve şöyle dedl: yonijt toplantılarına katüan Ameri vesiltîlar üzertne Sallen^ro intihar et« Hur. P. progrsmında vaundaşın perakendecflik ve âlelumum toptan kan artistlermln boykot edilmesi ve ml«tir. Bu hazln bir misai... Blz ıspat aldatılmannm OnOne sececck olan cılıkla perakendecilik hiç bir suret btmlann füınlerlnin Mısıra sokulma hakkı İle vatandaçlarn şeref TC hay Anayata mahkemesl, hâklm temlnatı, le aynı sahsın ohdeslnde birleseslyetlerlnl kaybetmelerlnl Istlyen fn. •tnın meni hakkında bir karar ala sanlar deglllz. Fakat lkttdarda bulu çlft mecliı, hiklmler furan rltrt mO mer. Ancak maddenin veya satı? «•ktır. nanlann da çsvnmeçru kaıanc temin esseseler vardır Bunlar vatandas hOr. hususiy«tinin zaruri klldlğı hallere Bv hnraata «Kİ Ahbar> gazet««d etmeîerlne ve haksız lktisablarda bu rivetl lçln kati slsrortalarcJır. Bunlann yapılmıyacagını blr an düfünıek dahl yszdıSı bir makslede, Dany Kaye, Su lunmalanna asla müsaade etmlyece. TUrk mllletlnln artık lradeslnl anru münhasır olmak flzere hükumrt bazı müessese veya mallan yukan •an Hayward, 'Wirginia Mayo, Mic glz» ettl^i seklide Izhar edebllecejl haklk«r Roney ve Marlon Brando'nun Vatandaşlar» müreffeh bir hayat katl gelecek lktldarlan yanlıs yola daki fıkra hükmünden istlina ede fnmlerinta yvsek edilmeainl istemek 3Qrmediklerl meaeleslne de ttmsı edeo gltmekten menedecektlr.» bilir.» Erein konuşmaBinın bundan sonraîd İbrahim öktem daha aonra psrtller Reddedilen bu maddeden sonra kısmında littleadi meraular üzerlnda arası l«b!rll*ine temas ettl, lktldar durdu. partisl dahll bütün partllere rejlme teklifin diğçr fıkrasınm müzakere• Pahalılık paranm kiTmetlnı »ay mUtealllk mevzularda lsbtrllgl tekltr sine geçildi Bu fıkranm müzakere betmetldır. dcdl. Para ucuzlarıa *w* edildlglnl ve bazılanndan mUsbet ce si sırasında Seyhan Milletvekili Sc flatlan yöksellr. Para »atanda^ın alın vab •lmdigını, ancak Iktidar partlslterlle Teya buılmak »uretll* yaratıla. nln buna yanasmamakla rlhnlyetlnl dat Bari baskanlık divanma Ur blllr Iklnd halde para lptlzale uğrar açıkça ortaya koyduÇnnu bellrttt. Snerge vererefc Millî Korunma Kave enflâsyon vukua geliT DP lktldara saat 17 de eona erdl. nununun turistik müesseselere de gçtlği zaman plyasada 880 mllyon llr» Htlr. P. pazar günü de Antalyanın tesmilini talep etti. (1 %et tahiieden •ievam) mevcuddu. Merkez Bankumm son iıerkezlnde blr miting tertlbllyecekbllânçosunda ıse tedayuldekl paranm tlr. Bu teklif dolayısile açllan mflİM *» eephanenin, kolordu birliklerizakerede bu hülcmiin turizm siyane tureti tevziini organize edecekü. setine aykın olacaği yolunda bir Bir taraitan Cakaa Hamdi PaşaniD mütalea fleri $ürülro«si üzerine Ssş mutemed adanu Erkânıharb BınbafMl Sadl Beyle de devamh görü^erek vekil Adnan Menderes söz aldı. İM nakliyaü bize düşen kısırada taHükumet için turlzmitesvik tüue•Mmlayacaktık. Sadi Bey bana: nin takib etmekte butancfofu poli Husameddin Bey, bu takacılara tika icabı olduğunu, ancak mflVMİlecek parayı Çekmece Malmuduı Yaz ve Kış Otunılacak Yegâne Mahalîedir zakere edilen kanunun esas ttibalOğflnden alacaksıniT, bir otomobılle rile memlekette hayat pahalılığmı V* takacıların kâhyası Rizeli Osman doğuran ve vatandaşı haksız y«re 1 Güngören mahallefd «rsalan Topkapiya 4 kilometre mesakaptanla yola çıkacaksınız, demışti. zarsra ugratan tesebbüslere karsı fededir. Bir kaç gua sonra, Rizeli Osman tedbir almayı istihdaf ettigini beKfthym ve Harbıye Nezareti Inşaat İstanbula daha yakm panel yoktur. lirtti. fubMİ memurlarından Enver Beyle 2 Güngören mahallesi arsaları (400) bahçeli evlik arazi anfi becmber yola çıkraıştık. Istanbul | Bu müesseselerin birer turizm bel şeklinde olduğundan bütün parseller Marmara denizine hâkimdir. Çakmec* arasındaki şoseyi Ingıliz [ gesi aldıktan sonra kendilerini fl3 Güngören mahallesi arsaları (100) haneli Güngören köMkari birlikleri sıkı bir kontrola tabi ; atlan diledikleri kadar yükselbnek yü ıçerifinde olması hasebiyle 5 »ınıflı ilk oloıla ve tarihl Genc tHtBtuşlardı. Geçidden geçebilmek iktidannda »örmeleri dofrn olmaOsman cambine ve bir de emsaüerine nasib olmavan 100 vatakh İÇİB lcab eden müsaadeyi Hizeli Osdığını kavdederek dedi ki: Preyantoryom bu takvim yılı içersinde insasına baslanacaktlr maa Kâhya, tngiliz Yüzbaşısı Be* Türk parasmm kavmetinin (Saplık ıslerınde çahsanlara içümai vardlm cemiveti tarafından) net'ten tedarik etmişti. Çünkü sanbu guzel eser mevdana eetirilecektir. Bol menba sularına da sahib cok düşük olduğunu telkin edebidalolar kahyaa Rizeli Ali Osman, dır. lecek yüksek bir seviyede fiat tesis iki yüzlü bir «yaset takib ederken, etmesine sebeb olan bir hâdise ile ingiİiz istihbarat şefl Yüzbajı BeTamamen Vüâyetin ve imar müdürlüğünün emirlerine uvKun att^n emrinde gözükOyordu. Oskarşı karsıyayız. Bu itibarla o müolarak asgarî 250 M2 üzerinden parsellenerek injaat zorluğu cek maa kâhya sözde Kuvayi Mileseselerin kapatılması değil, yaşameden yegâne vuvanızı kurabileceğiniz mahalledir. Topkapıdan lieilcrin teşkilâtlannı eğrenerek, Kuması gayesi gözonünde tutularak Güngören köyüne her an dolmus taksileri mevcud oluo avr^ T*yi tnzibatiyecilere bildirecekti fistlann serbest bırakırmasmdan Trakvaya giden Bilurrum vesait Bahoeli evlere Florvava eiden Yfizbası Benet sabah gidip akşam dogacak mahzurlan bertaraf edebiotobüsler arsalarımlzın önünden geçmektedir. Topkapı cihetinin gelmek j«rtile günlük bir vesıkayı lecek tedbirleriB alınması zaruris^hire ilk parseli olmai dclavısivle fiatlarda emsallerine nazaran kâhyaya vernıiş bulunuyordu. Bu 'Sdir.» yede Çekmeceye selâmetle vâsıl olçok ucuz bîr stkilde satışa arzedilmijtir. (15 20. 25, 30) lira üze Başvekil netice olarak, turizmi mu* ve Malmüdürünoen de Ukacırlnden yarısı ceşin bakiyesi 18 av taksitledir Pesin ödevecekler teşvik içfn hiç bir frr»atm fevtedillara tevzi edilmek üzere bin lira ?.l\üzde yirmi tenzîlât yapllır. Namlarlna parjel avlrtîinlardan 200 mediğinl, ancak .bumrji jranmda tuHUftik. lira kapora alinır. Tapu ve çaplar günü eününe verilir Güneörerı rizm hareketlerir.e hiç zarar verm» Çatalcayı telefonla bularak vazıyeti mahallesini jtörmeden ar»a almayırıız. Meniaatiniz icabıdır Pazar den bu mahrurlan bertaraf etmeII. M. mumeseili olan Emin Ali Beya günleri saat 9 dan 17 ye kadar Beyazıf D i « i mektebi önünden oto nin de mümkün olduğunu belirtebabar vermiştim. O da derhal bir vabüslerimize sair jrünleT yazıhanemizden saat 12 otuzda arsalanmırek kürşüden aynldı. UUya atlayarak Çekmeceye gelmi^ti za ücretsiz olarak götürülüp getirilecektr. Tasradan talio olar, Eoıin Âli Bey, halka silâh ve cephjne Başvekil Adnan Menderesisn izamüîterilerimize fczahlı brosür namlarma hemen eönderilir d*4ıtıldığı takdirde, şayed Yunanlılar j hataıdan sonra takrir reye konuldn Dogu Trakyaya bir teca\üzde buluve dikkate aJmarak encümene veADRES: Beyazıt Singer Han kargısında Diken Han No. 5 nurlarsa, onlann silâhla mukabela riidi •deceğini ve maneviyatlannın vük1 AHMBT ERKAYA Tel: 22 83 16 Mcddeye 13 üncü bir bend ilâvesl s*k olduğunu bize temin etmisti. Yal i nakkmda da bir takrir vardı. Bun a Emin Âli Bey, Trakyada mülki nun Ozerlnde müzakere cereyan eâmlrlerle. jandarma kumandanlarm'n ' derken vakit geçtiğinden saat 19,10 îftanbul hükumetine, Hürriyet ve İtı | da bugünkü toplantıya son verildi. lâf fırkasına hiarıet ettiklerini sdylü ( yof, bunların değiştiıilmesı lüzumunBüyük Millet Meclisi 28 mayıs d« ısrar ediyordu. O gün gene otopezarteai eünü saat 15 te toplanarBöbilimize binerek ve Emin Âli Becaktır. y« Biuvaffakıyet dileyerek Çekmece27 mayis 1956 pazar sabahı saat 10 da Cihangir Oba sokağmda (Be âen İstanbula dönmiis. geçld yerind» ! mahud müsaadeyi göstererek saliı.ieı ledne ilk yardım hastahanesi karsısuıdaki sokaktan sidilir.) İs jehre gırmiştik. Biraz sonra îstanbıı] Bankası çub^si üzerinde mevcud ve eski ve aoil bir aileve aid ea hukumeti Erkânı Harbiyei L'mum; e ' yet sevimli ve zengin eşya açık arttırma ile satılacakür. Bcisi Cakacı Hamdi Pasanın karde^i Masif cevizden mâmul LOUM S«?Z sülinde RÜzel bir bufe ve ma Abdülhamid devrinin sürgünlerinden sası, 6 parçadan mürekkeî) ve sehrimizin en meshur fabrikalann v» Cezayirde yerleşerek Fransız tedan birinde yapılmıs modern bir yatak oda takıml, son model (füfaaafona geçmi? bulunan, bu suretle zel bir şifoniye ve hakikt Vienna Thonet malı havb ayaklı Portmflftemleke lejyonunda Yüzbaşıhğa (Baştarah 1 inci sahifede) mantolar ve defa Thonet mamulâtl biri 5 diğeri 7 parçall salon takadar yükselen Halid Bey gelere* . kmdaki tahkikatın derinleştirilmekmıları, ayrlca modern ve moderno stilinde berierler, kanapeler kardeşinin bizim gizli çalışmalarımrisine karar verilmıstir. ve koltuklar, hâkiki Ingiliz mamulâtj meshur White and Campu dan, Fransızlarm da bu nakliyatı ida j Hsyli münakasalara sebeb olan re edeceğimizden duydukları mem j Bell fabrikasının mamulâtı gayet kalm ttümüs kaplamah taır. bu müzakereler sırasmda çu Millet nuniyetini bana bildirmişti. Trakya j kompie 22G parcah çatal bıçak takırnı. modern Murano avizeler. vekilleri, İbrahim Us ile Osman davasını, İstiklâl Savaşı yıllarmda I gayet nâdir tesadüf edilen emsâlsiz bir fildisi koleksiyonu, târihi Alişirinoğlu"nun teşrii masuniyetbütfin Trakyanm büyük bir heyecanfetefe şiir roman hayb klymetli kitaplar ve kütüphane, meshur lerirün kaldlnhr.ası için rey vermis. h tuttuğu muhakkaktı. Ne yazık ki Fiche markah orta boy şifreli bir para kasası, Hoover v» siemens Traky» Paşa Eli Cemiyeti, silâh ve lerdir. elektrik süpürgeîeri, mors elleri kurutur otomatik makine. vağh•ephaneye bir türlü kavuşamadığı Cavit Oral. Celâl Fuad Türkgelboya tablolar, kolon lâmbaiar, hayli perdeler ve tüller abajurlu Için bütün bu çalışmalanmu neticedi, Mehmet AU Sebük. Selâmi Din onikj Lâmbaiar, krlstofl ve sair çatal bıçaklar. salon ve sİKara ma •b kalmiîtL çer, Ramlz Eren, v« Kâmil Gfinsaları, otomatik Seiatand deniz ilâtı, yazıhane ve kartonier v s des. YARIN ıı» gmy»t kıymetll bir eski p»ral*r kolleksiyonu, Anadol v» İran htüı Turan Güne», r«rtt Alpisktmder v» scceadelarl v» mus«mbalar, RCA Lonüply pikaph 3 devirli Omuuüı tmparatorlnjhırnıiî I ve Sait Bilgiç ise teşrii masuniyet Möbl radyo plkap Cftıan harblne katılman I lerln kaldırılmaması ifia rey kullanmıjlardiT Trakya dâvası, Tralcya Paşaeü Geımyefi roeclis gruptı odasuvJa yapılan blr basas toplantosında »o beyanatta buhınmuştur: t Son ikı ay içinde hemen hemen haftaiık bir peryot içinde rejimimmn antideınokratik bir mecraya gittiğini gösterer. acı hSdiselerle karşılaşmaktayız. 6 nisan taröıinde Diyarbakrra seyahat etmiştim. Bir hafta buradan aynldım. Döndü?ünıde Adnan Menderesrn Gazianteb ve Tarsos natuklarile estirilen bir terör h*vası içinde kaHrm. Btr hafta somra Ese vilâyetlerine glttim. 16 hâk'rain iktidann arzusuna göre değil. fakat kanun hflkümlerine ve vicdanlaıtna dayanarak hüküm verdiklerinden dolayı azloiunmaları ve Cnrnhnr BaşkanıTur. rivafetine giden sanstkârlann isim ve resimlerini neçr^tfiklernder dolayı gazetecilerin tartakîanmaları, hakarete uğramaJan ve karakollara celbedilmeleri facialan ile karsılastrm. Bugün burava geldim. Gazeteler parlamento muhabirlerinir. Meclıs koridorîanna ve şrup salonlanna kabal edîİTnemelerile karnlaştım. Maalesef Hür. P. si medis grupu ve Hür. P. si baskanlıSrnm bundin evvelki tebliğlerile milletin dikkatine arzettiğimiz demokratık hak ve hürriyetlerin tazyik edi'.işine. or tadan kaldınlısına doğru eidiş deyoltmdadır. Eee seyahatinde gördüm ki kSylü vatandas dahi ba manevt kıymetler üzerire hassasiyetle e^ilmekte, vatandas h?k ve hürriyetinin kornnmasında kenfHlerrni vazifeli bulmaktadırlar. Bn acı gMis karfismda eo büyük tesellhnlz budur. MiinevverîeTİn yanında san çrzmeüîer de hak ve hürr'yet ideali volunda saf tutmuş bulımuyorlar.» Ankara 25 (Cumhuıylet . Telek») HOrrlyet Partîil Grup Başkan VekCl Hnammer Alakantm B M M ndek! Onrp odaııında tertlbledifl besm toplantınnds gazetecllertn gHmeıJ adrta hadlae halln* gelml*. v» gazetecller Burrlyet Partlal Orup odaatndan çıkan'.mak lıteomlstİT. . Hâdise çöyle olmuştur: Grup Başkan Veklll Prof. Fethi Çellkbas basın toplantım yapılaeagı lçln, çazpteclîerl Gnrp odasma davet etmls, gmzlno kapınndakl Cnmtyet memurlan. mOmuıut etmek tstemtsler lae de mllletvekUlerl mlsaflrlertnl gmılno »ey» Orup odılanaa almakt» »erbest olduklan lçln baım mensublan da mllletvekni Pethı Çellkbaşm mUafirt olarak Gnrp odasma glrmlşierdlr Blllndlgl glbl. blr ay errel gasetectlerln gazlnoya glrmelerı yuak edllmlf ldl Bagın top«antın baalamadan Çellkbasın mlsaflrl olarak Orup oda•m» alman J gazetednm ormyı terk•tmelerl alAkalı memurlar tarafmdan btMlrllml» lae de Burdur mnietvekili blr toplanu yapuacagını v« basm temtdclleıinln gazlnod&n gelmelerl areo «dnmtyona. mljafh telAkkl edllmelerlnı gelen memnrm •nlatmıştır. Bunun nzertne. İdare âmlrl Ahmed KocsbTyıkoAluoun ensrlle dljanda bulunan butun gazetecaer de Hürrlvet Partisl Orap odafaos glrmlslerdir. Bundan boyl« ervelden Orup temsıl. rtlerl tarafmdan idare âmlrüilne haber verllmek suretlle gazetecller HUrrtyet Partisl ve Halk Partlsl Grup odalarm» çlrebilecekler, yalnız, Meella gazinoaunds otuiMiiTTa^j^tBT^ır HOrrlyet Partisi Mertis Grup Vekffl Fethl Cellkbaş ve Muammer Alaknnt lmüaslle B M M. Başkanlığına gazetecllerln Grup odalann» kabul edllmelerine dalr yazılı btr müracaat yapılmıştır Karaosmaııoğlu İstanbulda Hür. Panisl Genel Başkanı Fenl Lotft Karansmanogro dün sehrimlze Husu»l bh 1» lçln flç H>n rafiddetl* I»tanbulda kalacagını blldlren Kar»onnsnoglu, kendislle görüş«n gazetecllerln muhtellf suallerrnl cerabland D. P. den lhrae edilen Cemal KoprulunOn Hür. Partlstne glrecefl haberl merzuunda «Henuz Ankaray» gttmedlm: fakat Cemal Kdpıülünün partlmlze glreceâlni knvrrtle tahmln etmekteylm.» dlyen KaraosmanoŞlu Köprülüler n> iktldar arasındaki Ihtllafm nasıl netleclenecejl hakkrada almdlden blrçey söyliyemlyeceglnl. zamanm bunu daha lyl »nlatacafını blldlrml^tlr. «Anaya» 1998 •enetdnd* detişeblle. cek ml?» sorusunu Iktldar sene'er. denberl vaad etmektedir, bekliyoruz » çekynde cevablandıran K<ıraosmano*:u Hür Partlsmin slyasi faallyetlert hakkında henüz ehemmlyetll malumat veremlyeceğlnl söyliyerek »ozierlnl •Inşallah herşey harra tecelll rdecektlr • diye bltlrmlştlr. Karaosmanoglu buırün tesknatm <turumu ile ilgüenecektlr Enver Gürelinin temaslan Şehrlmlzde bulunan Hür. P. iklnd Başkanı Enver Gureü İle Kocaell m!lletvekUl Turan Güneş. dün Hur. P h idare toplantısına glderek teşkllftt' lanma mevzuunda izabat »lmışlardır. landüar. Büyük misafirlerimızi karşılamak üzere bir çok vatandaş, ırili 1 ufakiı teknelerle denize agıirm^ar, [ ellerındeki Türk ve İran bayrakiannı j sallayaratc Majestelerie Cumhur BasBu yıl Beiediye bütcesrndekl an ro bSluma geîmektedir. blok tahsisatın kaldrrılmaaı bilhas1951 TJTt^riv^e Vaii Gökaym hl | kanını selâmlıyorlardı. ga Beledîye KonservatrıaTmrîa d<î mayesi fîe fcrrrulan ba böröm. An | Savarona okul gemısi İzmtr limanıi na geldiği zaman limanda misafir budî bir bohrana spbeb olmuştur. kara Devlet Konservatuan muadili Bir hal caresi brjhunmaAfc takdirde Konservatuann baa bSHimBeledîyesini bir harb gemileri, Grandı dıreKİerme lerinin faaliyetine ?on verilmesi za parazitîerden kurtarmak için yeTürk ve tran toka ederureti hasıl olacaktır. rinde bir kararla kaldınlan anblok rek 42 pâre top atımı Yaptığınuz tahkikata gö«*, mtılı tahsisat, tatbikatta mahzurlar do reisini aeiâmlamağa başianns, bu •»telif bölümlerde vazife gören ted ğurrmıstur. Beiediye Daimî Encü nada çimavira nizamında aıralamnra ris heyeti üyelerinden ekserisi öc menJnin anlayıslı hareketi neticesi Amerikan bahriyelileri de selanrriaretlerini anblok tahsisattan armak istisnaî dnnımlann halli mÜTnkün raaya iştırak etmişlerdir. Devlet Reislermi ve Imparatoriçeyi tavdılar. oimuatur. Ba defa anblok tahsisaTahsdsatm kaldrnlmasmdaa sorra tm yokhı&u çok dddî bir mahzur hârnil bulunan Savarona okul getrrisi, Cumhuriyet meydanun dolduran «n bu Sgretmenlesrin (B) eetveBne a yaratmıstır. binlerce İzmirlinin alkışları arasında Imması uygtm ^örühnöstâr. Ancak ötedecberl saaat bareketlerini teş bir kısnanın D oeiveliıte rthalj ee v^k eden ve sanatcılara imkânlar sahile yanaşmıştır. Müteakıben Devlet Bakanı ve Milli Müdafaa Baka« şidli sebeblerle mumkön olmanu; bazrriamaya çalısan İstaebnl Belevekili Şem'i Ergin. Izmrr Valia ÎS«tır Bunun neticesi öğretmeoler djyesmin ve Beledîve Daimî kom s mal Hadımlı ile refikaa. Genelkıukarrrosnz kalmıslardır. yonamzn, Şehir Konservatuanrjrı may Başkan vekili Orgeneral Tun»Ögretmensizlik sebebıle feaÜyeti ba âbl hale çelmesine sebeb olabi boylu. ÎJonci Yurdiçi Bölge Kuraanni tatil etmek mecbtrriyetinde ka Iecek bir va»yette, anlayışla hare danı Korgeneral Gürsel, Savaronaya çıkarak Mnjeitelerle Bavara «hoş gellabilecek bölümlerin başmda tiyat ket edeceğini ümid edryornz. diniz» demısler. Bayan Hadımlı tmparatoriçeye beyaz ve krrmızı kararrfiîlerden yapılmış bir bukzt takdirrt etmiştir*. Müteakıben Majesteler v« Bayar karaya çıkmışlar, bando tran ve Türk 1 m« ntthrftde) millî marşlarını çalmıs, basta alay (Bafttmfı I inci sahrtede) TesJTköy ile son istasyon arasmda sancağı bulunan Hava Harb Oknhl Gece seansına, yağmur yuzundeo ka ray ve hat inşaatı bitiribnı^t'r ile bir pıyade, fcıfası selâm ıe&miııl yanm saat rotarb başlannuşor. Gu Ancak etektrikfi trenin r»Ieme» basifa etmiştir reşçilerımü dün geceki müsabakalar latıldığı ilk günlerde meydana ?elen ! Askeri kıt'anın teftişinden sonra da su neticeleri almışlardır: (nnbnA tykerı tır etroemest ıçuı, 1 Majestelere Vali tarafından Izmiz 73 kilo: İbrahim Zengin, baştan mfibendls ve teknisyenler şebekeyi , millervekilleri. sivil ve askerî erkân sona kadar hâkim şüresmi^: bu arada sıkı kontrola tâbi tutmaktadırlar. I. 1 ve NATO Kumandanlan ile vükaek Polonyab rakibi Zywczyk'i T defa inci tsletme Mndürü Rüştü Sarpın da rütbeli subaylar takdim edilmia, Ma<köprüye getirmisse de tus yapamıya bulundufu bu ameliyeler, bir hafta jesteler beraberlerinde Prof. Ftıad rak maçı ittifairla kazanmıstır. içinde bftrrilmis olacaktır. \ Köprülü ve Iran heyeti aldugu hajıto 79 kilo: Ismet Atlı, Bulgar NTkolov 25 müyon Hra sarfîfe vücnd'e ge kendılerıni karşılayan muazzam halk Nikola'yı 11 dakika 20 saniyede tus tirüen elektrifikasyon tesislerinın kültelerinhT sevgi tezahürleri ve alla yenmistir. beklenilen neticeyi vermemesi ve kışları arasında Efese hareket «7 kflo: Adil Atan, Iranh rakibi Nu İ halkın devamlı sikâyetlerine yol açri HüseymT 9 dakika 12 saniyede tuş ; maa sebebife, aMkalı makamlarea ycEfeste la yenmiştîr. ni tedbirler almacaknr. Bunlann baEfes 25 (a.a.) Majeste tran. $eAğır siklet: Hamit Kaplan, Iranlı şında, katar sefer adedînra haziranm rakibi Mohammadi'yi çok güzel bir ilk haftasmdan itibaren bir misli ço hinsahı ile ImparatDriçe. benberinde Fuad Köprülu ve tran heyeti oitiuğu güreşten sonra 1 dakika 01 ssniyede farhhnası gehnektedir. halde bugün attşam üzeri Bghaa geltusla yenmlstir. Ekspres seferler mdası maksadile d» miş. Efes harabelenni, mütaBftıoen 52 kilo: tkmrf tur maçmda Hüseyhı Akbas, üstün bir güreşten sonra Ital yan Chinnazo LuigTye ittifakla gak a l d r r ^ k v . boyfc» Anblok tahsisalian para afc» •ğretmetJer, bu tahsisahn kaMınlonsik kadrosuz kaldılar (Baftaraft 1 mci Dinya Kopası 6öres Dektrikfi IrenJerdc Samnivonası başladı kaiaf sayısı artıycr bn gereçten »onra Polonyah Trojanowskfye S dakika 35 sanlyede tutla «aîip gelmiştir. Oiğer Bninbalubr 73 kilo: İranlı Bahadurt, tsviereH Brügman'a İTtifaHa galib, Bolgar Murtaza Abnan Sommer'e ittifakla 79 kilo: Japon Katsuramoto. Rus Skhirtladze'ye itfifakla galib (halk, fevkalâde bir güres çıkaran Japon eürescisine büyük tezahürat yapmış ve bn tezahürat dakikatarca devam etmişür) Abnan Sterr, Iranh Bagrabadi'ye 3 dakika 40 saniyede to*ia CTİfb. tsviçrelî Givian Werner. ttalyan Leprf Adalbprtc'ya 1 dakika 50 sanryede tuşta galib. 87 kilo: Macar Kovacs. Bulaar Hasan Pehlivana ittifakla. Rus Koulaev, LsvicreU Hol^er'e 4 dakflca n ssniyede tus'a galib. Afcr siklet: Rus Mekokiehvffl, ! taryan Vecchi'ye 2 dakika 24 «antrede tusla galib, Bulsar HSseyin M»>hmedof. tsviçreli Widmer'e 4 dakika 0S ^niyede tusla galib. 57 kllo (ikinci turV îranlı Bayram, Fransız Brunettini'ye 4 dakika 30 saniyede tusla; Japon Jisuka, Rus Maissourouradze'ye ittifakla galib, (Japonun bu galibiyeti uzun tezarjoratta vesile olmustur). 52 kflo Okincl turV. Japon JHa, Macar Völgyi'ye 2 dakika 45 saniyede tusia çalib; Rus Tsalkalamanidze, 1ranl' Rauyut'a rttifakla, Frarunz Zoete. Bulgar tvanoTa 1 dakika 20 saniyede toîla galib. Fena psanbr 52 kflo: Türkiye 2. Rusya 1, tran 4, Japonya 3, Bulgaristan t 57 kflo: Türkiye 1. Rusya J, îran 3. Japonya 1, Bulgar 3 «? kilo: Türkiye fl, Rusya •, tran 1. Bulffar « 67 kilo: Türkiye 1, Rusya I. t / 0. Bulear 1 73 kilo Türkiye 1, Rusya 0, tran 1. Bulgar 1 79 kilo: Türkive 0. Rusya 3, tran 3. .Tanonya 1. BulSaristan 3 87 kflo: Türkiye 0. Rusya 0. tran 3. Bnlgaristan 3 A»ır Türkiye 9, Rusya 8, îran S, Bulgaristan 0. Güngören Mahallesi Arsaları mümkün olacaktır. Ba suretle ve köyler haDu tarafından ked • Fknya aras 25 dakikada ka ' tezahüratı ile selâmlanraışlaTdır. tedflebilecektir. j Babkesicde bugıinka h»w» Oçüncü olarak, vagonlara gtriş için { ' KÖsterileri turnike sistemi üıdas edüecektir. no | Balıkpşir. 25 ıTeieıonia) Memiesayede m . üncö mevki büet alanla ' nn n. ndde yolculnk yapmalan n. nci Süreyyanm ve Cumh^ bııîan çakla tzmirden şehrimize Umum Mudürrütüne aksetmesi do btMirilmistir. Bu münasebetİB * unlaysile, I. inci İsletme Müdürtüğü cu hava üssünde bir karşılama töreturnikeleri sayfiye mevsiminin başın ni, müteakıben jet pilotları tarafin • da monte etmek üzere hazrrbğa beş dan hava gösterileri yapılacakiar. Baha sonra. hava meydanma 3^4 Wüolanustrr. Diğer taraftan bedava seyahat eden metre mesafedeki Karaman kiryıine gidilecekrir. lcrin önüne geçmek için sıkı bir biBurada gene jet uçakiarile teker let kontroluıra temin maksadile ronteker. dörder ve filo halinde maki. düktör sayısı bir misli arttırılacaktır. nelitüfek ve bomba atışları yapıla Kursa tâbi tutulan kondüktör >ıam caktır. tyi bir pilot oUbığu "bilinea zedleri de seferlerin çoğaltılmasıle Sehinsahın. Türk püotlannın oenşb. derhal hizmete aiına^aMard^r. Ha rtna ve atıslanna giıuıeyi çok mzmı len günde 35 sefer yapan elektrikli tttim söylenmektedir. trenin sefer adedinin bir misli yükMisafirler 11.40 ta gene uçakla k seltilmesine muvazi olarak kesintis;z mire hareket edeceklerdir. isletilmesi için de çalı^ılmak*adır. Saat 8.50 den 15.12 ye kadar süren müddet zarfında hattın insaanna sfiratle devam edilmektedir. Tesib'erin ve nnjafrrt tamamlanmâsını nt^^ teakıb seferlere bsşlanmasüe seyahat müddetinin yandan fazla azalacafl isletme mütehassı>!İarı tarafından be(Baştarafı 1 inci sahifejff) lirtilmistir. Devlet Demiryoflprı Umum Müdürü Sefa Yaîcuk da önümüzdeki günler kat sırasında pilot Muammer Qede Ankaraâan şehrımize gelerek. e tintaş idaresir.de tarlalara ilâç pSs>lektrifikas\'on tesislerini ggzetek, kürten uçak motöri'nde vuku b»»S» mühendis ve işletmealerie tema&tan IETI bir ânzadan dolayı havada Ö sonra Sirkeci Soğnksa harbnın a fı]âk etmiş ve pilot mucize kabiB» çılmasile alâkab öHretöflerini bikii den kurtulmuştur. Uçak tama recektir. Cenab OZANKAN yanmıştır. Bir uçağımıı havada infiiâk etti fngOiz Eşya Müzayedesi 28 mayıs 1956. pazar günü, saat 10 da Bay A. Whittall Harbiye, Cuhmuriyet caddesi No. 211. icerde 3 (radvo evi karsısında) İngilız maple yemek odası tak'rr.ı, R.inesans oymalı sandal j'alar, oymah açllır masaJar, Louis XV b>onzlu masa, maple kadm salon yazlbanesi, hâkiki storhı Amerikan yazihartesi. nortatif ovua masalarl, phüps radvo 3 devirli pikapivle, Ratner London para ka sasj, Keşan kum bubara halı ve seccade. 12 kisüik İneiliz çatal. bıçak taltırnı, orrjinal imzah tablolar. meisaen tabak takıml. kristal su taVımı, elbise ve çamasır dolapları. Frıgidaire. Hoover, gaz so bası ve dikkat dikkat. 20 aTbüm kadar pul (Üniversal Post Unioa. Coronation. SoutV African) r. s. v. s, Fortakal ekipimizin Viyanadaki başanları (Başiarafı 1 inci sahifede) 2 Binbası Selim ZeH (Mısrr) •Hatsepsut» ile 96"da 3 Binbası Salih Koç (Türkrye) «Başak» ile. yüzbaşı Kemal özçelik (Türkiye* «Seskino» ile ve binbaşı Hadarî (Mısır •Bahga> ile. Yüksek at terbiyesi ve atlama 1 Yüzbaşı Fethi Gürcan (Türkiye) «Rıh. ile. 2 Binbası Mennan Pasinll (Turkiyet «Sasör» ile, yüzbaşı Kemal ö z çelik <Eskimo> ile ve binbası Selim Zeki (Mısrr) «lnşallah» üe. 5 Yüzbaşı Bedri Böke fTürkiye>. «Domino» ile ve yüzbaşı Halim (Avusturya) «Fauerherz» üe. Yarın (bugün) saat 9 da hata parkur ve büyük parkur müsabakaları yapılacsk. 27 sinde ise ekfpler karsı lasacaklar. G.H.P. yeni Meclisi dön toplandı (Baştaraii 1 inci sahıiede) ESKİ FEVZİYE IŞIK LİSESİ MÜDÜRÜLUS'JNDEN: Bir tesis hâline getirilmis bulunan müe^esemizin veni paviyonunun temel atma töreni 28 mayıs 1956 pazartesi günü saat 13 te okul bahçesinde yapılacakttr, Bu serinçli günümüzü eski ve yeni mezunlanmızin ve okuhı sevenlsrin lütfen sereflendinpelerici riça ederiz. AÇIK ARTTIRM İLE FEVKALÂDE SATIŞ Dckunulmazlıklan islenon C.HP. meclisi gelecek ayın 27 sinde toplanacaktır. Bu müddet zarftnda merkez idare kurulu çalışma programını hazırhyacak ve meclisin fesvibine sunacaktır. Ankara 25 (CumhurtTet . Teleks) C. H. P. 12. Kurultaymın Br.şkanlık Dlvanı, gazeîelere şonderllen bir yazıda basma tesekkur etmektedir. Bu yazıda şoyle denümekedlr: «C. H. P. 12. Kurultayı Turk baiinına rejlm davasmda göeterdlÇl metanetll ve eesaretll mOradriegl dolayısile mlnnet ve fükranlarını sunmaga karar vçrmlşıir Saygı:ü.nmla 12. Kurultay i>u aksamdan itıbaren Baîkanı Çemseddln aünaîtay Kuraltay delegeleri dönüyor Ankarada vapılan C. H. P. Kurultayraa şehrünlz teşkllitından l»tlrak Dünyaca meşhur harika artistleri takdim etmekle şeref edea delegeler, dönmeye başlamışlarduyar. dır. DANS CAZ ve ATRAKSİYON İlgllilerden edindlglmls malumata • Telefon: 48 44 46 » göre; Kurultayda yapılan Parti Mec Küçükpazar: Sabunhane Sk. No. 12/3 llsl seçltninde daha popüler veya daha yenl elemanlpnn getirllmesl, parl içındeki muhalıfieri de memnun etmlştir Parti mensubları. büyük Beçimlerde bu Meclıs Grupunun büyük rol oymyaea|ma ınandık'.arın'. soylemekteLONDRA ASFALTI ÜZERİNDE MARMARA DENİZİ ile KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ dirler. arasında denb ve göle azaml 100 metre mesafede (Florya ve Yeşilkdy) e nazır şahane Dlğer taraftan C. H. P. Kurultayı ve manzaralı bu arsalarımızı görüp beğenmemek imkânsızdır. ahnan prenslp kararlan merzuıuıda (SOĞUKSU ZÜMRÜT BAHÇELİ EVLER) arsalannı görmeden hiç bir arsaya karar C. M. P. 1 başkanı Suphl Batur şun1 lan göylemiştlr « Memleket ve vermeyiniz. Her tarafı ağaçlanmıg, yollar açılmış, (içme tatlı memba suyu) ve her ihtimületln hn.rına faallyette bulunabliyacınızı karşılayacak yeter bol suyu vardır. Her cumartesi saat 13 ten 18 e pazar 10 dan mck lçln, her türlü Imkanlara »»hıb 18 • kadar Küçükçekmeaede Yesil Konak ymnındaki subemizden kaikacak hususl vasıtaoldujtu blr devlrd» bunlardan millet larımız sizi bedelsiz arsalarımıza göturur. Sirkeciden her yirml dakikada bir Küçükçeknefln* istlfad* lktidannı gösteremiyon blr blr partlnln bu lmkanlarır, meceye elektrikli tren yardır. munsellb olduğu blr «ırada llerl »ürEmlnönü Emlâk Kredl Banktuı yanında NaU Bey Han Tel: 22 35 Jl Kflçükçekm«e« düğü preneiplert tahakkıtk kablllyetTel 74 84 81 lertntn millet tanrmdan Olçülec»?! tanaatrndeylm.» N'EV/YORK Ci KLET YOLANDA ROHRİÜOES ve KİHİTO İdeal Ev Sahibi Olmak İstiyenlere Müjde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog