Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

MMayKİ95« CvJMMDI Politika Amerikan Rus temasları! eynelmilel durumun aldığı yeni şekle, bah doğu mücadelesinin dö kuldüğii yeni safhaya uygun bir politika değişikükliğine şahid olmaktayız. Yalnu tarafsız devletler değil fakat hür dünyanın muşterek müdafaa paktlannda vazife almış j olanlar da siyâsetlerini ayarlamakla ıneşğu] bulunuyorlar. Bugün Rus politikası ne japıyor? Sık sık temaslar olstuı, seya hatler tertip edilsin diyor. Düne ka dar Moskovadan aynlnuyan Sovyet idarecilerinin bir çok memleketlere gittiklerl görülüyor. Bu temaslar, dünyayı barısa sürükleyebilecekmi dir? Bolşevik yayılma politikasın da kâti değişiklik olduğunu inandığımız gün, inanmak için delilleri gördüğümüz zaman ancak evet diyebiliriz. Bu deliller olmadan, Rus ya Ue yapılarak sık temaslar. karşılıklı ziyaretler Moskovanın propagandası için elverişli ve hür dün yaıun müdafaa plânları için zararh olacaktır. Yalnız, Rusyanm zira ret ve uk temas tekliflerinin dâimi bir surette rededilmesinin de tehIikeli olabilecegi. Rusyanın bu durumdan da fa\ dalanabileceği müşahede edilmiştir. Pek muhtemeldir ki bu görüşün altında, Amerikalı askeri şeflerin Moskovayı riyaret etmeleri ihtimali öne sürülmüşrür. Önümüzdeki ay Rus hava ordusu kuruluşunun yıl dönümünü kutlayacakdır. Bu yıl dönümüne, Amerikan hava kuvvet lerinln bir subay heyeri gönderme si isteniyor. Wa?hington'da da, bu davetin kabul edilmesi lehinde bir eereyan mevcud! NATO'ya dahil devletlerden İngil tere, Fransa, Danimarka, Norveç Moskova ile riyaretler teati eylemiş lerdir. Atlantik paktı azası Bah Al manyanın idarecileri de bir Rus da vetine icabet etmişlerdir. Yakında bir Yunan parlemento heyeri de Rusyaya gidecek! Diğer taraflan Bağdad paktı azası bulunan beş devletten üçii de, demirperde geri si ile temaslarını aynı sekilde ee nişlermişler veva genişletmeye ha zırlarunaktadırlar. Pakistan Cumhurbaşkanı Pekin'e gidecektir. Geçenlerde Rus başbakan yardıtncıla rından Mikovan da Karaşi'yi ziyaret ertnişti. Önümüzdeki ay İran se hinşahı Riza Pehlevi de Rus hüku metinin misafiri olarak Moskovada kalacaktır. Bu seyahatleri ve temaslan yapan hür devlet idarecilerinin hemen hemen hepsi de, dünya barışı na hizmet edecek bir netice almmadjğını gizlemiyorlar. Böyle olmakla beraber, beynelmilel durumun aldıgı bn yeni şekilmücadelenin «giiler yiızlü» Mİâhlarla yürütülmesinin istenmPM. Bir ledk Amerikada da değHklik hıısiı le genrmişe benzi>or. Muhtemeldir ki. yarın arkerî temsilcilerle ya pılacak temaslan. devlet ve hükıimet reisleri arasında temaslar ve ziyaretler takip eU'm. Bu yola girildiği takdirde, tarafcrcları kazanma kanpanyasınm da siddetlenece ğinden kimse süphe ermeme'idir. Fakat bu gelişmeler. ne hür mil letlerin istiklâllerini müdafaa azminde ve ne de bolşe^klerin yavıl ma ihtraslannda herbangi bir deği siklik olduğu şeklinde tefsir edilemez. Ömer Sami COŞAR Cezair dâvasmda 3 memleket aracı Çarpışmalara dair basmda intişar edecek haberler tahdid ediliyor Beigrad 25 (a.a.) Birleşik A mek re resmen ilân edılmedikçe merıkadaki Cezayir kurtuluş hera ölenlerin veya yaralananlann isün keti temsilcisi El Abid Buhafa, lerini bildirmek yasaktır. Harekebugün, İtalyanm Beigrad elçüiğini tm ne sekilde gelişebileceğine dair ziyaret ederek, kurtuluş hareketi tahminler yürütülmiyecektir. Haber nin. Cezayir meselesinde İtalya, Yu ler, resmî makamlar taranndan tet goslavya ve Mısırın tavassutta bu kik ve doğrulugu tasdik edildikten lunması hakkındaki mesajıru tevdi sonra yayınlanacaktır. etnrştir. Fransada hâdiseler Saint Etienne 25 (a.a.) CezaAyru mealdeki bir mesaj da dün, Yugoslav. Dış İşleri Vekâletine tev yirde eereyan eden savaşlara lştldi edilmiştir. Yugoslav hükumeti rak etmek üzere silâh altına çağıbu hususta hiç bir tesirde bulun nlan on yedi ihtiyat askerın birliklerine iştirak etmesini önlemek ümamıstır. lere, istasvonda tertjb edilen nüHaberler tahdid ediliyor Cezayir 25 (a.a.) Fransız ma mayiş trenin hareketine bir müddet kamları, Cezayirdeki çarpışmalar mâni olmuştur. Nümavışe katılan yüz elli kişiden hakkmda gazetecilerin verecekleri haberlerin ne şekilde kaleme alına bir kısmı tevkif edilmiştir. Diğer cağı hususunda bir karamame ya taraftan, Firminy bölgesinde de, bir yınlamıştır. Alınan karara göre, fabrikanm işçileri ihtiyatlann CeFransız kuvvetlerinin zayiatı hak eayire sevkini protesto etmek üzere kmda tahminî rakamfar ileri sür bir saatlik grev ilân etmişlerdir. •mıııııınııııııııınıtııınıııııııııııııııınmmıııuınıııııııııınınıııııuıııııuıııııı Sovyet Rusya ordusunu azaltmıyor Batılı İstihbarat serrisleri Doğn Almanyada askerleri azaltmak için hiç bir hanrlık yapılmadığını büdiriyorlar Bonn 25 (A.P.) Müttefik istihbarat servislerüıden dün bildirildiğine göre Sovyetler Doğu Almanyadaki askerlerini azaltmak için hiç bir hazırlık yapmamaktadırlar. Ruslar geçen hafta askerlerini gelecek »ene 1^00,000 kişi azaltacaklarını ve bunun 30,000 inin Dogu'Almanyadı olacağını ilân etmn lerdir. Resmt dogu Almatıya haberler »jansı geçen hafta bu 30,000 kişilik askerin ilk partisinin geri cekildiğini ilân etmiştir. Müttefik resmî şahsiyetleri Doğu Almanyada bir kaç Sovyet kıt'asıni'n yer değiştirdiğini, fakat memleketi terketmediklerini bildirmi?leıdir. Son zamanlarda Sovyet ordusunun mühim miktarda yeni malzeme aldığını da ilâve etmişlerdir. Knrnltay Soıtn (Bdfmakaltden devam) idaresine |reçUem<y«;eğini memek olnr mnT Ne b e bonlar oldu. Ve yın İnönünun dediği gibi, bütttıı Omidimiz gelecek seçimlere, o » mana kadar da Iktidar partisinrn varffe dnygusnna sığıtunaya kal«b. Gerçi, bir partinin rakibirtden meded nmmasi blraz hazin bir tecelBye ben^er. Biz şimdive kadar öyle bir rejim kurmah idik ki. vatandaşlar gibi siyasl teşekküller de kimseden meded nmmasınlar, yalnır kanıırfa giivensinler ve kann. nnn ısığı altında haklanm ve hiirriyetierini korknsnzca fcrullanabilısinler. Halk Partisinin ramanında kuramadığı bn reiimi dün D.P. svaıs avaı bağırarak bize vadediyordu. Bugiin hemon avnı vnidleri Halk Partisi benimsemi? görünüyor. VatandîK he. eîtrikce artnn hlr «ahırsırlıkla kendiiİTti istikrarsızhktaB knrtaracak bir htıUuk reiimine ha^ret ceklvor. D.P. Meclis Grnpu da. ileride iktidara frelirse C.H.P. de bn rejim uğruna müsbet gayret harcavabilirler. Fakat bu kontıda hİ7 artık hic bir partîden meded nmmnyonr*. t'*midimİ7 Türk vatandnsınm jntırundadır. Lâvjk olduSn güverrfik rejimine o kendi iradesile mntlaka kavuşacaktır. NADİR NADİ ..;.;.;.;.;.•.•.>*.X*.*.v:X.v.*"«'»X'».X».*.v>»..w .• :X.>>"X'>>>>."*>X'>^'*X*>".".X"^''*">X*.'*"*'< Dünyanın en modern evi bir Amerikalı mtthendisindir! ünyanın en modern evi, Los An her kâjhdı, ne kadar yalan olursa geles'te elektrik mühendisi Theo olsun imzabyorsunuz, cünkü uyku dore Blakeslee'nin evidir, diyorlar ve aklınızı kaybettiriyor.» bu ev hakkında şunları anlatıyorlar: *** « Evin içinde her şey otomatik lngilterede hizmetçi buhram nelere sebeb oluyor? hale getirilmi^ ve bütün bu otomatik şebeke bir telefona bağlanmıştır. ingilterede orta sınıf halk ile arisMühendis, telefonu açıp 34 numarayı * tokrasi» hizmetçi bulamamakta çevirince radyosu işlemeye başlıyor, ve bu sebeble de ev işleri ile bizzat 35 i çevirince radyonun dalgasuıda de meşgul olmaktadır. Ev kaduılan, kocalarını evde de çalışmağa, mutfağa ğişiklik yapıyor, 146 numarayı çevigirmeğe mecbur etmektedirler. rerek banyosunun hemen hazırlanınaYapılan bir ankete göre, Eden hüsını sağlıyor. 242 numarayı çevirince kumetinin Bakanları arasında da, ev de garajdaki otomobilinin motörü işlerinde karısına yardım edenler varısmmağa başlıyor.> dır. îaşe Bakanı, gömleklerini gayet Mühendis, bütün pencerelerine oto iyi ütülediğini, iyi yemek pişirdiğini, matik perdeler de yerleştirmiştir. çocuğa bakmasını bildiğini «iftiharla» Bunlar, gelen güneş huzmelerinin te söylemekten çekinmiyor. siri altında kapanmakta, güneş kayEvde karılann» yardım etmiyenler bolunca da açılmaktadır. kimlerdir? Diyorlar ki: Madenlerde, fabrika Mühendis kapıya bir perde yerleştirmiştir. Bunda, evden çıkarken arka larda çalışan erkek işçiler, el emeği kapıyı açık bırakıp bırakmadıfını ile geçinenler akşam oldu mu, köşe evin herhangi bir odasında yanan başmdaki birahaneye gitmekte ve lâmba olup olmadığım okuyabilmek kendileri gibi işten dönen eşleri ise mutfağı boylamaktadır. Bu erkek iştedir. çiler arasında mutfağa girenler son *** derece azdır.» Almanyanın ticaret sahasındakl *** Uerleyişi Tuhaf bir dava mevzuu atı Almanya hükumetinin resmi 'T'anınmış îtalyan artistı, bir gazeistatistiklerine göre, Almanya son * teciyi mahkemeye vermek isti dört sene içinde yabancı memleket yor! Bu gazeteci, artistin (Trapez) lere «yabancı sermaye» olarak 1 mil adlı son filmini seyrettikten sonra bir ar mark sevketmiştir. Bunun 175 yazı yazmış ve bu filmde sirk e^'t?milyonu Brezilyada, 110 milyonu Ka rileri yapan, ipten ipe zıphyan Gina nadada, ve 101 milyonu da Fransa için şoyle demişti: dadır. «• Bilhassa bü ipten 5te ıpe sıç Batı Almanya, geçen sene zarfmda rarken Gina Lollobrigida'nın vucu • Demir Perde gerisi ile ticaretini yüz dOnün güzelliği, dolgunluğu gönııü de elli arttırdığını da açıklamıştır. Al TOt!« Halbuki filmin bu sahnelerinde Oiman sanayii federasj'onu, bu ticareti daha da genişletmek için sarih bir na'nm dublörü bir erkekti! *** ticaret andlasmasma lüzum olmadiğıSokakta gördüğünüz bebekleri nı belirtmiştir: «İnsiltere, böyle bir '"eğenmeyin! anlaşma olmadan da Rusya ile ticaD i r Fransız garetesi anlatıyor: retini genişletti» diyorlar. • Londrada genç bir Ingiliz *** kızı otobüs beklemektedir. Yanına, Komünistlerin yeni bir lşkenc* kucağında bebeğı ile bir kadm gelir. usulü Genç kız « Ay ne güzel şey. der! atı Berlinli bir gazeteci diyor ki: Kadın da «bu kadar hoşuna gitti mi, « Komünistler, insanın kılma si?e veriyorum. deyip, karşısındaki dokunmadan da işkence yapıyorlar ve nin şaşkmlığmdan istifade ederek, bu işkence hepsinden de korkunç ve kavbolur!> neticeli oluyor!» Şimdi bebeğin sahibi aranıyor! Komünistler tarafından kaçırıldık*** tan sonra komünist Almanyanın bir En çok para alan Fransn finema hapishanesinde uzun müddet kalan artisti ve geçenlerde serbest bırakılan Herransada film başına en iyi para bert Kluge şunlan anlatıyor: alan artist Eddıe Constantine'dir. « Uykusuzluk işkencesi nedir bi Bu artistin film başma 400.000 Türk lemezsiniz! Sizi bir odaya kapatıyor lirası aldığı açıklanıyor. Onu da ya lar. Gündüz uyumanıza kat'iyen im km mesafeden komik Fernandel ta kân vermiyorlar. Akşam olunca bıra kib etrnektedir. Üçüncü durumda da kıyorlar daha doğrusu bıraktüar sa Jean Gabin var. nıyorsunuz fakat 15 dakikada muhtelif çarelere başvurarak sizi uyanİngiltere. kül ihraç ediyor dırıyorlar. Ya büyük bir lâmba ya •ngiltere (kül) ihrac etmeye başlamveriyor, ya kapınıza dipçikle vuru * mıştır. Londra limanından ayrilan yorlar, veyahud son derece korkunç j bir şilep Avustralyaya 500 ton kül sesler çıkarıyorlar. Sabahı bu şekilde götürmektedir. Bu kül, Melbourne ! ediyorsunuz. 3 gün bu uykusuzluk olimpiyad stadyomunun pistlerinde işkencesi devam edince, istediklcri kullanılacaktır. Şahane ziyaretler. akın Türkiye tarihi tetkik edilirse kısa Cumhuriyet devrinde olduğu kadar hiç bir zaman mem leketimiz şahane »yaretlere sahne olmamıştır. Burada sayısım rikretmeye lüzum görmediğim bir çok hükümdar ve devlet reisi Türkiyeyi dostane ziyaret etmiş, bizim Devlet Reisimiz de bu ziyaretlere mukabelede bulunmuştur. Bu ziyaretlerin çok faydası vardır. Memleketler halkı birbirlerine karşı olan hisleriai, bu ziyaretleri yapan devlet reislerine karşı izhar ederler. Tabiî bu arada ziyaretçiler de • memleketin hiç değilse gförülebilecek ve gösterilebilecek yerlerini V« simalannı görür, tanırlar. *** Bizim Vekâletlerima içinde halk efkânnı en az işgal eden, yaptığı vc>a yapantadığı işleri umumi efkâra kolayca intikal etmiyen vekâlet Dış İşleri Bakanhğıdır. (Başka yerlerde böyle değildir). Sefaretlerimizde neler oluyor? (Zaten ne olabilir ki?) Beynehnilel temaslanmızda neler görüşülüyor? Kimse bilmez. Buırfan umumî efkâra aksettirmeye de lüzum görülmez. Zaten harici münasebetler bahsi bizim memlekette, tâbu, yani ilişilmez mevzulardandır. Kimse dokunmak istemeı. Hattâ bugün devletin harkî siyaseti ve harici işleri hakkında biı tenkid yüriıtülse, muhatabımn Dıj İşleri Bakanlığı olduğu çoğumuzuıı hatınna gelmez. Ondan dolayıdır ki matbuatta ve halk dilinde dolaşan tenkidler arasırfda hariciyeye aid kısımlar yok gihidir. Bu bakımdan da en rahat Vekâlet Hariciye Bakanlığıdır. denebilir. Bunu demekle meselâ bir spneden fazla bir zamandır bir çok sefaret ve elçiliklerimize temsilci tayin edilmemiş olmasımn, hattâ o memleketlerce şikâyeti mucib olduğunun tenkide de yeri olmadığım söylemek istemiyon«. Zaten bunu da beş on kişiden başka kimse kendine mal ermemektedir. Şu halde bu Vekâletin alenî işleri arasında kala kala bir teşrifat vazifesi kalmaktadır ki; onu da maalesef lâyıkile yapamadığını son tertiblenen kabul resimlerinde görmüş bulumıyoruz. Haşmetü İran hükümdarlannın memlekerimizi ziyareti münasebetile yapılan merasime gazetecilerin iştirak edememelerini bir teşrifat işi olarak ele almıyorum. Belli ki onu matbuata kızgın olau hükumet erkânı emretmiş. Yoksa karar umumî olsaydı, hükumet ağzı Zafeı gazetesile Anadolu Ajançı muhabirlerini de kabul ermezlerdi. Ama işin başka bir tarafı var. Hükümdarlar şerefine yapılan resmi kabullerin bir protokolu vardrr. Oraya kimlerin çağınlacağı muayyendir. Bunların çoğu makamlan ve mevkileri ile yazıhdır. Şahsan çağınlanlar ise ancak davetlilerle her hangi bir münasebet sebebile listeje ilâve edilirler. Bu listenin tan7İminde âmil olan zihniyet de haşmetü zivaretçilere memleketin veya o şehir cemiyerinin kaymak kı^mını yani cemiyette mevki sahibi olanlan göstermektir. Ama bu. bizde maalesef böyle ohnamaktadır ve bu sefer de gene olamamıstır. Resmi kabulün tertibinden bir kısım davetlilerine kadar hiç bir noktada isabet müsahede edilmemiş, bilâkis lâübablikler göze çarpmıştır. Teşrifat işlerile meşgul olan daire İstanbulda yapılacak resmi kabu 1lere davete evleviyetle miistahak mevki ve şahıslanu yeniden bir listesini yapmak ve onu ciddî şekilde ve müdahalesiz tatbik etmek işini olsun yaparsa. böyle merasimlerde milletimizin temsiline aid ciddî bir hizmet etmiş olur. B. FELEK Kadm şorta çalan sahte gazeteci Mehmed Kayhan Kozanlı Igmrade blr genç. Şehzadeba^mda Şehzadebaşı caddeslnde 96 numaralı Neslbe Karaallye a!d tuhafiye mafazasından blr aded kadm şortu çalarken yakaîanmıstır Mehmed Kayhanm üz«rlnde «Yeni Dıınva başlıklı blT gaze+e muhabir huvlvctı çıkmıstır.. Mehmed Kavhanm haklki hüviyetl araştırümaktadır. . D 1 B Atina 25 (T.H.A.) Oniki Adadan hicretin son aylarda arttığı bildirılmektedir. Hayat şartlarının ve işsizliğin gittikçe artması yüzünden buradan Amerikaya hicret edenler çoğalmış bulunmaktadır. Son olarak iki şileple yüzlerce yerlinin Güney ve Kuzey Amerikada yerleşmek üzere Pireden ayrıldıkları bildirilmektedir. Richmond (Virginia) 25 (T.H.A.> rı sırada, sopa ve bıçakla müsellah Bir deniz subayı, Jçüncü Dünya Harbınin. Birleşik Amerikaya 1 K3t Rumlar da mallarlnı korumak için alârm rilyon 620 milyar ile 4.000.000.000.000 toplanmışlardı. Birdenbire çalmaya baglamıştır dolara mal olacağını ileri surmüştur. düdükleri Silâhlı kuvvetler Endüstri Koleji Türkler 3Tİrüyüşlerini durdurmuş, Kumandanı Eugeşe Blandin burada kısa bir müddet içinde polis şehre yaptığı bir konuşmada, üçüncü bir yayılarak herkesi evlerine sokmuş dünya harbinin dört sene sürebilece tur. ğini ve normal olarak yeni harbin Müebbed hapis karan bundan evvelkinden on misli fazlaya Lefkoşe: 25 (a.a.) Lefkoşe asmal olacağını söylemiştir. kerî mahkemesi, geçen mart ayında Ingiliz askerî kuvvetlerinin İ9gâli altında bulunan bir binaya bomba atan Yorgi Stavro admda Guatemala 25 (A.P.) Guatemala 16 yaşlarında bir Rum çocuğunu havayollanna aid bir yolcu uçağının Ankara, 25 (CumhuriyetTeleks^ 10 yıl hapse mahkum etmiştir. bir dağa düçüp parçalanması ne'iceD. P. Meclis Grupu çalışmalarını bir Diğer tarafdan, üzerinde dolu bir sinde 31 kişinin ölmüş olmalarından tüzüğe bağlamak için hazırlıklar yakorkulmaktadır. tabanca bulunan 22 yaşlarmdaki pıldığı haber verilmektedir. bir Rum Şimdiye kadar Meclis iç rüzüğüne Sotiri Epifan'i adındaki Londra Universitesi ve daha ziyade teamüllere göre faa da müebbed hapse mahkum olmus liyetini devam ettiren Meclis Grupu tur. yandı Karamanlis itimad aldı Londra 25 (a.a.) Londra üniversi nun çalışma şekli. önümüzdeki devre tesinın bir kısmında bugün yangm içinde bir esasa baglanmış olacaktır. Atina 25 (A.P.) Dün gece K]b Bu arada söylendiğine göre, D. P. çıkmıstır. Bu son üç ay zarfında çıns mevzuunda yapılan müakereler kan ikinci yangınHır. tngiltere tç İş Meclis Grupunun her hafta muhak sonunda Başvekil Karamanlis hükak toplanması usulü kaldırılacak ve leri Vekâleti ve Emniveti Umumiye Grup ancak, idare heyetinin daveti kumeti 126 ya karşı 162 reyle itiMüdürlüğü. bu işin bir akıl hastası üzerıne toplantılar yapacaktır. mad almıştır. tarafından yapılması şüphesi ile bu Parlâmento dört gündenberi ımı yolda tahkikata Eirismiştir. halefetin vermiş olduğu bir gensoru 1243 göçmen, Türk vatantakririni müzakere etmekteydi. Mu halefet. Başvekili Kıbrıs meselesini daşlığına kabul edildi Atina 25 (T.H A.1 Dcniz Ticarot zayıf bir şekilde idare etmekle ve Ankara, 25 (CumhuriyetTeleksl 9 mavısta Atinada çıkan karışıklık Bakanlar Kurulu kararile 1243 göç Vekâletinin son istatisiiklerine göre, 1 men daha Türk vatandaşlığına 'm mart 956 tarihinde Yunan bandııalı ları önleyememekle itham ediyorticaret gemilerinin sayısı 494 e çıkmış | rlu. Muhalpfet Kıbrıs irin d?ha şidmıştır. Turk va<andaşlığına alınan göçmen tonajlan da 1.392 289 tona yükselnvs ' detli bir siyaset takib edilmesini lerin ekseriyeti Yunan ve Yugosıav tir. 31 aralık 1955 te ise. 486 gpmi istemektedr. uyrukludur. Aralarındaki bir ırkda mevcud olup tonajlarınm mecmuu 1.295.732 tondu. şımız da uyruksuzdur. Oniki adadan Ameri 3. dünya harbi Ame Kıbrısta kaniı bir kaya hicret rikaya kaça mai hâdise önlendi (Boştarafı 1 inci sdhifede) olur? arfıyor makta idiler. Yürüyüşe basladıkla Demir Perdeden batıya olan ilticalar 1945 tenheri komünist memlcketlerden bir milyon iltica etti Washington: 25, (a.a.) Amerikaya iltica haklu elde etmiş olan komünist memleketler tebaalarına Amerikada bulunan yabancı hükumet temsilcilerinin tazyikte bulundukları hakkında basmda çıkan ha berler üzerine, Beyaz Saray, dün basına bir tebliğ tevdi etmiştir. Beyaz Saray, hür dünyanın, 1945 senesindenberi 1 milyon mülteciye iltica tanıdığını belirttikten sonra, Amerika'nın hür milletlerin en mu kaddes an'anelerinden biri olan iltica hakkı prensibine riayete aziınli olduğunu teyit etmekte ve şunları ılâve eylemektedir: Amerika, topraklarında iltica hakkı istemiş olanlar da dâhil olmak üzere bütün şahıslara tabiatiy e memleketi terketmek hakkınl da tanımalctadır. Bununla beraber Amerika hükumeti bu şahısların memleketi kendi arzularıyla terket tiklerine emin olmak hakkını mah fuz tutmaktadır. B Guatemalada feci bir D.P. Meclis Grupu ucak kazası çalışmaları F Yunan ticarei filosu büvüyor Bir kız hakkında asker kaçağı muamelesi yapılmış Bursa, 25 (Telefonla) Şehrimizde garib bir hâdise olmuştur. Stadyom bekçisi Kadri Oğuzhan, bir evin satış muamelesini yaptırırken 20 yaşındaki kızı Yuıdanurun kütüğe erkek kay dedıldiği görülmüş ve yoklama kaçağı sıfatıle hakkında muameleye teves siil olunmuştur. Yurdanur, karakol da, «görüyorsunuz ki kızım» demiş, fakat derdini dinletememistır Bunun üzerine Yurdanur mahkemeye müracaat ederek erkek olma'hğinı şahid lerle tesbit ettirmek istemiş, mahkeme, kızm adli tabibe sevkini karar aştırmıştır. Yurdanıırun elindeki nüfııs kâğıdında kız olduğu vazılıdır, kütukte ise erk°k gorııimekipJır. Amerikanın ithalâtı artıyor Büysik Ernabi Afraksyonlar Fesfivaü i Bcyo^lu ŞEN SES Tiyatrosunda bu cumartesi akssmından itibaren Avrupanın en tanınmış akrobatları jonglörleri. hokkabazlan. maymun vesair hayvanat mürebbileri, en güzel İspanjol dansözleri ve daha birçok surprızler. Gişe 13 te açıktır. Pazar günleri matine 15.30 da akşam 21.15 te ÖLÜM Ahmed Kaba*aç ve Ümmü Surücünün kardeşlerl Blrsen Eımcloglunun annesi. Muhiddin Biniclozlıınun kaymTalldesi, İncı re Avhan BinıctoSlunun anneannelerı. Uskudar Nufus memurlarından Haydar T, lalının eşl AYŞE TUNALI 24.5 956 gunu hayata gozlerınl vummuştur. Cenazesl 25 5 956 gunu Kadıkoy Osmanaga Camllnden kaidırılarak Kaçacaahmed mezarlıSına defnedllmiştlr. Mevlft rahmet erllye. Eşı ve Damadl r CUMHURIYET Bu Akşamdan Hcımiııct Saime Sinan Washıngton 25 (USIS) Amerikan Ticaret Bakanlığının bildirdiğme göre, Amorıkanın mart ayı ithalât yekunu 1 099 000.000 dolara ulaşmi'tır. Boylece senenin ilk üç aylık ithalât vekunu 3.220.5 milyon doları bulmuştur. Bu rakam bundan önceki herhangi bir üç ayhk yekunun fevkindedir. Mart. genel ithalât yekununun birİstifa edenlsr 5 kisi imlş birini takiben 1.000 milyon doları Drnokrat Parti Ba^ın Burosundan aşan altıncı aydır. bllriirtldıalne sorp D P. Acıbadem ocaSmdan Istlfa edenlerln «ayısı 5 tlr. Hayatım, çorban soğnyor! Beyoğlu Ingiliz Sarayı arkasında1 İtibaren GAZINOSUNDÂ HER AKŞÂM Saym Halkımıza En Büyük Bahoeli Ferah Evler Müessesesi Fırsatı Veriyor Hem sayfiye hem de şehir hayatını birl eştiren genış ve ferah manzarası, bol güneş ve yeşillikieri ile civarındaki üzüm bağları ile bilhassa rekabet kabul etmez ucuz fiatlarile binlerce vatandaşın sabırsızlıkla beklediği Emlâk Kredi Bankasının 60.000.000 Lir aya satın alıp, derhal imarına başladığı Baruthane karşısında ve Türkiyenin en geniş yolu Marşal Bulvan ile Mahmud Bey şosası üzerinde yeni kurulmuş olan meskun GÜNEŞLİ MAHALLESİNDEK1 DİKKAT 3 ilâ 10 lira arasında tenzilâtlı fiatlayımız Parsellerimizin satışı devam etmektedir. DİKKAT 5 Mayıstan 20 Haziran 1956 ya kadar Lerazım Albay Nureddın îrentn. Veteriner Albay Zeki Irenm annelen. Nebıhe Irenin kavııiTaUaesı ŞADİYE İREN refat etmıstır Cenazesl 26 3 956 cumartesl Bevazıd Camllnde ıkmdı naınazmHa" po^ra Edırnekapı Sehldîiine defnedtlecektır Mevlâ rahmet eyUye. 350 LİRA PEŞİN AYDA 20 LİRA TAKSİTLE 250 METRE KARELİK BİR ARSA 750 Liradır 500 625 750 1000 1250 Abdullah Yüce Gönül YazaT Afet Sevılây Ahmed Üstün Lira Lira Lira Lira Lira peşin peşin peşin peşin peşin ayda ayda ayda ayda ayda 25 35 40 50 60 Lira Lira Lira Lira Lira taksitle 250 metre karelik bir arsa taksitle 250 metre karelik bir arsa taksitle 250 metre karelik bir arsa taksitle 250 metre karelik bir arsa taksitle 250 metre karelik bir arsa 1000 1250 1500 2000 2500 Liradır. Liradır. Liradır. Liradır. Liradır. 10 Gününüz kaldı 10.000 evlik şehrin en mutena yeni sitesinde Bayan Se^a Teprem. Bay VE Baan Jlrayr Kuyumcuvan ve evladı Hrant. Bay ve Bavan Zare Antranıkvan ve kızı İrma. setEtli pcıien T P akrı^aları Bay ZARE YEPREM'in ftnl olaraj^ Tefat"inı d^rın t^ppsurle bıldırırlcr Cenaze mer?sımi busün cumartesi 26 mavı» İSS'' Baa* 14 30 da Beyorlu Balıkpazarı Uc Hnran Ermenl kllıseslnd» lcra olunacağı llân olunur . İşbu llân husuBİ daveMye rerlne kalmdir. Cenaze Levazıman re Servisl Karabet Celll; Tel: 44 27 46 750 Liraya Sahip olabile ceğiniz Bir Arsa 5000 LİRA Kazandırabilir. Parsel ayırtan müsteri 250 lira kaparo vermelidir. Peşin muamelelerde % konto yapılır ve arsalarm tapuları günü gününe verilir. Size 20 is Futbol oynayan, yapan maymun, danseden Amerikan köpekler, filmlerinin hesab kovboy 10 0 0 Meskenlik Garanti mahallesi arsa keşidesine son iştirak tarihi 5 hazıran salıdır. ları, tehlikeli bıçak oyunlart. Bahceli Ferah Evler Miies^esesînin Güneşli Arsaları Bayram Aracı 500 den fazla evle meskun olup. deniz görür şahane manzarası, buz gibi suları ve temiz havası ile yuvanızı kurabileceğiniz yegâne arsalardır. Sayın vatandaş... Tamamen Vilâyetin v e İmar Müdürlüğünün emirlerine uygun olarak 250 metre olarak parsellenen ve hiç bir insaat zorluğu görmeden evini yapabileceğin bu arsalardan almak fırsatını kaçırma... Uzun vade sayesinde siz de bir arsa sahibi olunuz... İstanbulda satılan arsaları en yakın olan Güneşli mahallesinde yerinizi ayırtmak için acele ediniz. Ve Güneşliyi görmeden karar vermeyiniz. Arsalarımızda inşaat yapacak olan saym vatandaşlara mühim koîaylık. Çimentonuz resmî fiatı olan 425 kuuştan tarafımızdan temin edilir. Pazar günleri saat 9 dan 17 ye kadar B eyazıd Dişçi Mektebi önünden kalkan otobüslerimizle. sair giinler saat 12.30 da müe.=sesemiz önünden kalkan vasıtalarımızla arsalara üeretsiz olarak götürülüp getirilecekt ir. Yağmurlu havalarda satışlar müessesede plân üzerinden yapılır. Atc§ Böcekleri cmııınTi SATILIK Saç tekne cer ve tenezzüh için 30 HP ve 60 HP müstamel deniz motörleri. Tel: 44 92 53 Necati Tokyay Kadri Şençalar Ahmed Yatman Saim Özsoy Ali Demir Rahmi Coşar Kandıralı Mustafa Na zıf Gırgin Ali Kocadınç Vedat Sunay Yılmaz Güder Şevket Bütüner Hacı Maksut. HANENDELER: Artaki İsmet Kasım. IHIİKRSI I P A Z A R G Ü N Ü HER İKİ G A Z Î N O D A Bu muazzam İÇKİSIZ aynı AİLE zamanda MATİNESİ SATILIK Fevkalâde ARSA 3450 M2 hem İstanbul ve hem Boğaz manzaralı önü kapanmazj ünar durumu mevcud üç'e ka bili ifraz şehir içinde Beyoğlu P.K 49fi Tel 44 34 95 Yenikapı ÇAKIR Gazinosunda HER AKŞAM Tel: 44 29 13 progrsoı Borcunuzun yarısı için 50 ay faizsiz taksit. Garanti Bankası gişelerine müracaat ediniz. Devam Edecektir ÇAKIR Gazinosu Tel: 21 37 57 T 1 K O F I Ş BAHOELİ FERAH EVLER tnşaat Müessesesi: Möessisi: HAYDAR KÜTÜK Beyazıd: Beyaz Saray kat 1 No: 125/126 Tel 22 68 05. Sicilli Ticaret 60124. Telgraf Kütükler Satılık Asansör Cumhuriyet Gazinosu Programı takdim eden: İZMİR ve havalisi için müracaat yeri: Park Otel sahibi Mustafa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ M M Tel: 25919 İzmir • • Kütük Basmahane Halen işlemekte olan bi asan sör ehven fiatla satılıktır Bah çekapı Cermanya handa 46 numaraya müracaat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog