Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CENEVRE direkt uçuş 6 Saatten cJalıa az umhuriyet 32 nci yıl sayı 11.433 KURUCUSU:TUNUS NAD! TelgraJ vc meJrtub adresi; Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu Istarbu) No 246 Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 224238. Yaa Isleri: 2242S9, Mtbaa: 2M29f Amerikan malrdürtyinın en üstün dizel motprMür. amcıoğlu Miiesjeseleri: Ticatet T. A. Ş. Şişli Büyükdere Cad. No. 13/A CUMMINS DIESEL Comartesi 26 Mayıs 1956 Hur. P. dün Ânlalyanın iki ilçesinde miting yaptı Serikte ilçe halkının tamamı, Manavgatta ise yarısı toplantılarda hazır bulundu, Hürriyet Partîlî milletvekilleri iktidan siddetle tenkid ettiler Karultay Soııu umhuriyet Halk Partisinin on ikinci kurultayım yerinde, ya da gazetelerden takib ederrier, şu gerçek üzerinde anlaşmış olmaIıdırlar: Yurdumuzda bir rejim buhranı vardır. Vatandaş yüreğini burkan siyasal, ekonomik, her türlu sıkıntımn kaynağı bndur. Oteki partilerle, hattâ iktidar partisinin bir kısun üyelerile birlikte CAP. de bn bnhranın ıstırabı «1tır.dadır. Bu basit gerçeği görmemezlik edemeyiz. Kurultaya hâkim olan hava, iki yıldanberi memlekette gittikçe ağırlaşan havanın efendice bir üslubda ifadesini bulduğunn gördüğumüz bir özeti sayılır. 1954 yılmdan bu yana 1950 şartları tehlikeli bir şekilde bozulmuş, demokrasimiz ortada sallamr olmuştur. Evvelki giinkü kapanış nutkunda sayın Genel Başkan. bu durnm karşısında şikâyet ermekten, kanra oyuım uyarmaya çalışmaktan ve nihayet DJ\ Meclis Grupunnn vacife duygusuna sığuımaktan başka yapacak bir şey olmadığmı söylüyor. İçinde yaşadığımu şartlar göröaünde tnrulaeak olursa, sayın Genel' B#şkan haklıdır. Turürlükte bulnnan 1924 tarihli Anayasaya göre. gelecek seçimlere kadar derd yanıp beklemekten, D. P. Meclis Grupuna iimid bağlamaktan başka bugün için yapacak hiç bir şcy yokrnr. Rejim buhranından kurrulmamız ise, Anayasayı demokratik esaslara uygun bir şekilde ayarlamaya bağhdır. C.H.P. iktidan kazanırsa. bu hususta biiyük gayretler harcayacağım söyliiyor ve Gene] BaoVanımn ağzı ile bir takım müsbet vaicforde bulunuyor. Sayın İnönfînân bu vaidlerini okuduktarr sonra, zihrrimize takılan şu soruyu bir tiirlii oradan süküp atamıyoruz: Gercek bir demokrasiye yaklaşabilmek için çart olan Anayasa çalışmalanna 1950 den önce, henüz iktidarda bulundueumiz sıralarda nicin başlamadınız? Şimdhe kadar yalnız Falih Rıfkı Ataym zaman zaman ileri sürdüçü «bilmivorduk, tecrübemiz yoktu. 1950 den bu yana öğrendik» yollu mazeretlerinj havsalaya sığdırmak ffüctiir. Millî Mücadele rejimi ile hemen onu takib eden devrim rejiminin bir nevi Meclis diktatörliiğü olduçunu rresıl bileme/dik? Ve bu sonuncu rejimin ancak Atatürkün şahsijeti sayesinde memleketi istikrara kavuşturduğunu, normal bir Aırayasa ile ıçercekieştirilmesi hnkânsız olan devrimleri de böylelikle basardıshmızı inkâr edebilir miyiz? 192024 Tiirkiyesinin bir Konvansyon idaresindeır farklı oldupnnu. Cumburiyet Anayasasmm da nihayet o Konvansyonel idareye az çok bir devamhhk karakteri vermeye çalışmaktan başka bir şey yapımdığını bibnemezlikten çelebilir mivİ7? Vatandaşın kılık kıyafetine kanşma yetkisini Meclise tarîyan bir Anayasa ile, netice itibarile hukuk güvenliği demek olan normal ve istikrarlı bir demokrasi Antalya 25 (Hususî surette giden arkadaşımız Yurdakul Fincancıoğlu bildiriyor) Hür. P. bugîin Antalyanın iki ilçesinde, Serik ve Manavgatta birer açık hava toplantıs tertib etti. Serikte yapılan mitingde iki bin küsur olan ilçe halkının hemen hemen tamamı haıır bulundu. Manavgadda yapılan mitinge ise ilçe halkının yansı iştirak etti. Her iki mitingde de Ankaradan gelen Hür. P. Genel Sekreteri Bursa milletvekili İbra him Öktem, Urfa milletvekili Feridun Ergın, Antalya milletvekili Dr. Asım Okur ve Elâzığ milletvekili Salâhaddin Toker birer konuşma yapblar ve iktidan siddetle tenkid ettiler. Serikte yapılan toplanü Serik ilçesinde saat 12.30 da başlajran mitingde ilk konuşmayı AnAnkara 25 (Cumhuriyet Tetalya milletvekili Asım Okıır leks) Hürriyet Partisi meclis yaptı. D. P. idarecilerinin tuthıkları sakat yolu siddetle tenkid eden < grupu başkan vekili Mtıammer A Arkast Sa 5. Sü 2 de , lakant bugün öğleden sonra parti Meclistcki Hür. P. odasında diinku C.HP. hâdise Arkan Sa. 5, S&. S U Dün yapılan açılış merasiminde takımlar gecid resminde yeni Meclisi dün toplandı Turgud Göle ve Kâmil Kınkoglu, genel sekreter yarduncıhklanna seçildiler Ankara 25 (Cumhuriyet Teleks) Yeni seçilen CflP. raeclis grupu öğleden sonra İsmet İnönünün başkanlığında ilk toplantısını yapmışbr. Bu toplantıda Genel Sekreter yar dımcılan ile birlikte merkez idare kurulu seçilmiştir. Seçilen Genel Sekreter yardımcı ları l^ırgud Göle ve Kâmil Kırikoğludur. İdare kuruluna i«e, Orhan Öztrak, Necati tter, Hasan Reşid Tankut, Emin Dazıroğlu ve Mehmed Hazer getirilmişlerdr. Arkan Sa. 5, Sü. 5 te Dünya Kupası Güreş Şampiyonası başladı Nüsabakaların ilk günonde gureşçîlerimiz yaptıkları 10 karsılaşmanın 5 ini tuş, 5 ini de ittifakla kazandılar Birinci Dünya Kupası Güreş Şam j piyonası dün saat 16 da Dolmabahçe stadmda yapılan merasimı muteakip Maarif Vekili Ahmet Ozel tarafından açılmıştır. Gündüz yapılan ilk seansta güreşçilerimiz biri tuş, diğerleri de ittifak la olmak üzere 4 galıbiyet kazanmış lardır. Geee seansında 6 mu=abaka daha yapan güresçilerimiz bunlarm 4. ünü tuş. diğerlprini de ittifakla j kazanarak ilk günü M galihivptl» ve i nâmağlub tek ekip olarak bitirmis, lerdir. . Arkas\ Sa. 5> Sü 6 da Savaron» Izmir fimanına jrirerken eemide alınan bir resim: Şehinşah Kraliçe Süreyyanm sigarasım yakıyor Birer ây izin verilen erler Ankara, 25 (a.a.) M. M. V. Teml Bürosundan bildirilmiştir: 1933 doğumlu 3 üncü tertib ve bunlarla işleme bağlı daha yaşlı ve 24 ay hizmete tâbi erlerden 23 aylık hizmetini ikmal etmij olanlara birer ay izin verilmiştir. Şehinşah ve Kraliçe İzmirde tezahtiratla karşılandı Misafirler ile Bayar bugün Balıkesire gidecek, jet pilotlarımızın gösteriler inde hazır bulunacaklar tzmir 25 Ca.a.) İran Şehinşah] f hinşah ve Imparatoriçesintn Izmiri ziMajeste Muhammed Rıza Pehlevî ile yaretleri munasebetıle bütün Izmir Imparatoriçe Süreyya ve Cumhur caddeleri dost memleketin bayraklaBaşkanı Celâl Bayar, beraberlerinde rile donatılmış, farsca ve türkçe «hoş Türk ve İran Dış Işleri Bakanlan ve geldiniz» yazılı dövizler asılmış, muhdiğer zevat olduğu halde bugün saat telif caddelere taklar kurulmuştu. 15 te Savarona Okul gemisile îzmire Savarona okul gemisi, Yenikale öngelmişler, tezahüratla karşılanmijl^r lerine geldiği zaman devlet reisleri dır.. buradan atılan 42 pâre topla selâmDost ve müttefik Iranın Majeste Şe l Arfcost Sa 5, ou i t e DokunufmazîıMan kaldırılmak istenen milletvekilleri Karma Komisyonun uzun münakaşalardan sonra vardığı karar Husejin Akbaş, Japon rakibine galib ilân edilirken Ankara, 25 (Cumhuriyet Teleks) Bugün saat 10 da Izmir Milletvekili M A. Sebuk'un başkanlığında toplanan muhtelit komisyon, Basbakanhkça teşrıi masu nîyetlerinin kaldırılırası iftenilen Kırşehir milletvekili Osman Alişiroğlu ile Kars C H P. milletvekİB İbrahim Usun durumlann! müzakere etmi$ ve neticede İbrahiaı Us'un teşriî masuniyetinin ka|dırılmasının devre sonuna bırakj» sonuna DiraKj» masına, Otman Alişiı lişiroğlu hati Arkası Sa 5. Bir uçağımız havada inf ilâh etti Siverek 25 (Telefonla) 1 milon dekarlık arazinin süne haşereinden temizlenmesi için Ziraî Mü:adele teşkilâtına aid 30 uçak bu j gün ilâçlama faaliyetine başlamış j ardır. B=sın mensubları ve valicin hazıı bulunduğu Fırat üzerindeki KALPAK GİYEN KADEVLAE Çömlekçi köyünde yapılan tatbıkat muvaffakiyetle neticelenmiştir. Yal Otto Lucas adındaki bir şapkacı, çok ız bu arada bekler.miyen feci ve alâka tophyan modellerini Avrupanm muhtelif şehirlerınde teşhir etmektemüessf bir hâdise vuku bulmuştur. dir. Kalpaklardan alınan yukarıdaki üır.cime mevkiinde yapılan tatbi şapka modelleri siyah kadifeden ya Arkast Sa. 5, Sü. 8 de pılmıştır. Eısenhower komünizme siddetle hücum etti Amerika Devlet Reisi Avrupa ittihadı kurulması fikrini ve Amerikan yardımımn azaltılmaması talebini ileri sürdü Waco, Texas 25 (AP.) Başkan Eisenhower bugün, Bylor Üniversitesinin diploma tevzii töreninde, verdiği bir nutukta, komünizm için •mu azzam bir başarısızlık ve hezimet» tâbirini kullanmış, Amerikan üniver sitelerini, dünya sulhü davasmı ta mim etmek için, dinamik bir hamleye girişip dünyanın her tarafında 5. Sü. 4 te L Mecliste Nilli Korıınma Kanunu tâdil tasarısı dün de nsüzakere edildi Fethi Çelikbaş 5 aydanberi gündeme ahnmıyan soru önergeleri bulunduğunu ileri sürerek şikâyet etti Başkan Fikri Apaydın, kanun tekliflerinin sorulardan evvel konuşul masına dair bir teklif bulunduğunu bildirerek bunu okutucağını söyledi. Teklif okunduktan sonra üsul hakkmda konuşmak üzere söz alarak kürsüye gelen Hürriyet Partisi Meclis Grupu Başkan Vekili Fethi Çelikbaş, başkanhğm dahili nizamname hükümlerini ihlâl ettiğini 5 aydanberi gündeme allnması lâzım gelen soru önergeleri bulunduğu haJde bunlarm gündeme girmediği ni, iki buçuk aydanberi de kendisi Arkası Sa 5 Sü 4 te modern eğitim ve ilim merkezleri kur mak suretile hür milletlere yardıma çağırmıştır. Başkan, aynı zamanda bir Avrupa ittihadı kurulması lüzumunu da yeniden belirtmiştir. Fasenhower, böyle bir birliğin tahaMcukunun asırlar Nümayiş yapan Türklerle mjlboyunca hiçbir zaman bugünkü ka sellâh Rumların çarpışmasınt Arkası Sa. 5, Sü. 1 de polis durdurdu Lefkoşe 25, (AP) İngiliz makamlan Larnakada dün Türk ve Rum grupları arasında patlak veren hâdiseleri muteakip yeni bır çarplşmayı önlemek için bugün 24 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ih das etmişlerdir. Larnakada bu sabah Türk camia şi&öy arasında çalıştırılan elektrikli sı mensubları şehrin kendilerine katarlar 3 hazirandan itibareu So aid mahallelerinde toplanmaya baç lamış ve yeni bir nümayiş hazırlağuksuya kadar gidecektir. (Arkası Sa. 3, Sü. 4 te) Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Kıbrısta kanlıf bir hâdise önlendı Ankara, 25 (Cumhuriyet Teleks) Bugün saat 15 de Fikri Apaydınm başkanlığında toplanan B.M.M, de Millî Konınma Kanununun müzakeresine devam edildi. Celse açıldığı zaman salonda 148 NADİR NADİ f Arkası Sa 3 Sü 5 te) milletvekili bulunmakta idi. Ve Binicilik Viyanadaki başarıları Elektrikli trenlerde ekipimizin katar sayısı artıyor Sirkeci Soğuksu arasında aktarmasız tren seferleri için son ameliyelerin tamamlanmak üzere olduğu bildirilmektedir.. Halen Sirkeci ile Ye1956 Avrupa Güzellik Kralıçesi se çimi Stockholm'da yapılacaktır. Müsa bakaya katüacak 14 güzelin 13 ü İsveç başkentine varmış bulunmaktadır. Yu karıdaki resimde bu güzeller görülmek tedir. Soldan itibaren Öndeki sıra Al manya (Margrit Nuı ke), Türkiye (Ayşe Banu), İtalya (Bru nella Tosci), tsveı. (îngrid Groude1,. O ta sıra Holanu. (Rita Schmdidt). Br çika (Rosette Chj'lainK Fransa (GISE le Charbit) tsvıçı (Yvonne Bridel Finlândiya (Sirp Koivu). Arka sıra Yunanistan 'Ren Karakassi), tngıltpr (îlena Nelson\ A vusturya (Traud Eichinger> ve trlan da (Phylhs Class). Müsabakaya Girecek Avrupa Güzelleri Süvarilerimîz dün iki birincilik, iki ikincilük ve iki iiçüncülük kazandılar Viyana 25 (Hususî) Viyana beynelmilel konkurhipikleri bugun saat 10 da merasimle açüdı. Viyanada bu gün fırtına hükum sürüyor, jağmurdan her yer çamur içinde. Müsabakalara Amerika. Isviçre, 1talya, Doğu Te Batı Aknanya, Fransa, Yugoslavya. Avusturja, Arjantin, Mısır ve Türkiyeyi temsil eden 90 küsur binici kabldı. Yüksek at terbijesi 1 Yuzbaşı Fethi Gürcan (Türkiye) «Rıh» ile 2 Mme Feragainer (Avusturya) «Cira» ile. 3 Binbaşı Mennan Pasinli (Türkiyel «Sasör» ile 4 Mlle Von Opel (Almanya) «Silvaher» ve Henning (Avusturya) «Christel» ile 6 Mlle Richter (Almanya <Magnat> ile. Açılış miisabakası 1 Henrı FrançoiF Poncet (Fran sa) •Marquis» ile 88"2/10 da Arkası Sa 5, Sü 6 da Bir kadının böbregi kardeşine nakledildi Bosten 25 (a.a.) 21 yaşlannda \V3nda foster adında bir genc kadın ikiz kzkardeşine böbreklerinden birini venniştir. Bu böbrek ameliyatı dört saat sür müstür. Bu çetin ameliyatı yapan operaKIZILAYIN SEYYAR HASTANESI Amerikan Ordusu Saglık törler müdahalen'n neticesi hak Teşkılâtı, Kızalayın büyük sevyar harb kastanesıni tetkik için mem kında hiç bir şey söylememektedir leketımize gelmi^tir. Bu tetkiklerden sonra Amerikalılarm bu is için ler Yalnız alınan bazı haberlere Kızılaya 5 milyon liralık yardımda btdunacakları anlasılmaktadır. Re göre. bunun muvaffakiyetle neticelf ıdiği taimain edilmektedir. skn, misafirin tetkiklerini gösteriyor. • Dün iki birinrilik kazanan Y/b. Fethi Gürcan 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog